Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA A. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ /WYMAGANE/ 1. Zakres ubezpieczenia: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729) wprowadzonego na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112. Poz. 654, z późn. zm.) Zakres ubezpieczenia nie będzie podlegał ocenie B. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - /WYMAGANE/ 1. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą /WYMAGANE/ z włączeniem do zakresu ubezpieczenia: a) szkód w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych /WYMAGANE/ b) szkód z odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy: Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycia Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego jako pracodawcy (roszczenia cywilno prawne pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę lub umów cywilno-prawnych z tytułu szkody, jaką poniósł pracownik w związku z wypadkiem przy pracy), stanowiące nadwyżkę ponad świadczenia wynikające z ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z dnia r. nr 199 poz z późniejszymi zmianami noszące charakter odszkodowawczy w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego (art Kodeks Cywilny czyny niedozwolone)./wymagane/ c) szkód wyrządzonych przez podwykonawców Zamawiającego bez prawa do regresu. /WYMAGANE/ d) szkód wyrządzonych przez Zamawiającego w związku z żywieniem zbiorowym./wymagane/ Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycia szkód wyrządzonych poszkodowanym przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia bądź uszkodzenie lub zniszczenia mienia oraz wszelkiego rodzaju zatrucia pokarmowe typu bakteryjnego w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, w związku z prowadzeniem kuchni, stołówki lub bufetu i prowadzeniem żywienia zbiorowego wewnątrz i na zewnątrz szpitala, z włączeniem roszczeń osób zatrudnionych przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę lub innej o charakterze cywilno-prawnym w przypadku gdy zostaną poszkodowani w związku z prowadzeniem żywienia zbiorowego przez Zamawiającego. ZNAK: AG-293/184/15-9 1

2 e) szkód wyrządzonych przez Zamawiającego podmiotom wynajmującym pomieszczenia na terenie szpitala OC wynajmującego /WYMAGANE/ f) szkód wyrządzonych pracownikom Zamawiającego w związku z posiadanym mieniem a w szczególności w pojazdach należących do pracowników Zamawiającego a parkujących na terenie należącym do Zamawiającego w miejscach do tego wyznaczonych do limitu w wysokości: ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia /WYMAGANE/ 2. Istotne wymagania: /WYMAGANE/ 2.1 Przyjęcie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) Zamawiającego z tytułu szkód osobowych i rzeczowych, za które w myśl przepisów prawa Zamawiający ponosi odpowiedzialność w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w związku, z którymi zaistnieją zdarzenia, w następstwie których Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi oraz osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej. /WYMAGANE/ 2.2 Przyjęcie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego z tytułu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym jeśli wypadek ubezpieczeniowy (zdarzenie), miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Oznacza to że ochroną ubezpieczeniową objęte będą roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń (działania lub zaniechania) zaistniałych w okresie ubezpieczenia - choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia./wymagane/ 2.3 Przyjęcie do ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez Zamawiającego oraz osoby za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobę do Zamawiającego np. doktoranci, wolontariusze, studenci, stażyści itp./wymagane 3. Postanowienie dodatkowe: /PREFEROWANE/ 3.1 Przyjęcie do ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia z sumą gwarancyjną w wysokości ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4. Ubezpieczony:/WYMAGANE/ Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim im. St. Kryzana. 4.2 Osoby ubezpieczone - /WYMAGANE/ osoby fizyczne posiadające prawo wykonywania zawodu, jeżeli wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, osoby fizyczne zatrudnione przez Zamawiającego na zasadzie umowy o pracę albo podobnej, jak również umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej podobnej umowy o charakterze cywilnoprawnym. 5. Ryzyka wymagane - /WYMAGANE/ 5.1 każdy stopień winy z wyjątkiem umyślności,, 5.2 szkody rzeczowe polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia oraz szkody osobowe powstałe podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych oraz letniego i zimowego utrzymywania czystości oraz posiadania drzewostanu na terenie Zamawiającego z limitem na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wys ,00 PLN ZNAK: AG-293/184/15-9 2

3 C. SUMY GWARANCYJNE 1. Suma gwarancyjna: obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą Równowartość euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia. Kwoty powyższych sum gwarancyjnych będą ustalane przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC zostanie zawarta. 2. Suma gwarancyjna: dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z podlimitem w wysokości: ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód z odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód z odpowiedzialności cywilnej podwykonawców Zamawiającego, ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych przez Zamawiającego w związku z żywieniem zbiorowym ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych przez Zamawiającego podmiotom wynajmującym pomieszczenia na terenie szpitala OC wynajmującego ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych pracownikom Zamawiającego w związku z posiadanym mieniem a w szczególności w pojazdach należących do pracowników Zamawiającego a parkujących na terenie należącym do Zamawiającego w miejscach do tego wyznaczonych. D. WARUNKI DODATKOWE 1. Postanowienia ogólne /WYMAGANE/ 1.1 Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty związane z działaniami podjętymi przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet wtedy gdyby okazały się bezskuteczne pod warunkiem że były zasadne./wymagane/ 1.2 Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem, koszty postępowania pojednawczego, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na piśmie na pokrycie tych kosztów oraz koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem. /WYMAGANE/ 1.3 Wykonawca w ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej każdorazowo dokona oceny sytuacji prawnej w zakresie uznania roszczenia i wypłacie odszkodowania./wymagane/ ZNAK: AG-293/184/15-9 3

4 2. Klauzule dodatkowe /WYMAGANE/ 2.1 Klauzula oceny ryzyka Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne do oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przez zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 2.2 Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. 2.3 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 3. Franszyzy 3.1 Franszyza redukcyjna: a) odpowiedzialność cywilna obowiązkowa: bez franszyzy redukcyjnej zgodnie z Rozporządzeniem, b) odpowiedzialność cywilna dobrowolna ZOZ: bez franszyzy redukcyjnej, 3.2 Franszyza integralna: a) odpowiedzialność cywilna obowiązkowa: bez franszyzy redukcyjnej zgodnie z Rozporządzeniem,b) odpowiedzialność cywilna dobrowolna ZOZ: bez franszyzy integralnej, - dla odpowiedzialności cywilnej pracodawcy: wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanemu na podstawie ustawy wypadkowej, E. SZKODOWOŚĆ: Przebieg szkodowy przedstawia się następująco: a) Roszczenia z odpowiedzialności cywilnej Szpitala: W roku brak roszczeń W roku 2010 jedna szkoda - wypłata 5.000,00 PLN szkoda osobowa (doprowadzenie do odleżyn r.) W roku 2011 brak roszczeń W roku 2012 jedna szkoda - wypłata 9.000,00 PLN za szkodę z szkoda na osobie obrażenia ciała. W roku szkoda: wypłacono 9.000,00 PLN upadek na terenie szpitala ( r.) - 1 szkoda odmowa: 5.570,00 PLN (szkoda z dnia r.) pobicie pacjenta przez innego pacjenta W roku szkoda ( r.) rezerwa: 5.000,00 PLN. Poszkodowany poślizgnął się na śliskiej nawierzchni Od dnia r. do dnia r. roszczenia nie wystąpiły b) Roszczenia z odpowiedzialności cywilnej Szpitala jako pracodawcy: W roku brak roszczeń W roku brak roszczeń W roku brak roszczeń W roku 2012 brak roszczeń, W roku 2013 brak roszczeń, W roku 2014 brak roszczeń Od dnia r. do dnia r. roszczenia nie wystąpiły ZNAK: AG-293/184/15-9 4

5 II. CZĘŚĆ DRUGA: Pakiet II Pakiet II obejmuje: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 1. MIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH /WYMAGANE/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/. 1) Zakres pełny obejmujący szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane m. inn. przez następujące zdarzenia losowe: L.p. Ryzyko Definicja 1 pożar szkody spowodowane przez ogień, który przedostał się poza palenisko albo powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, 2 bezpośrednie lub pośrednie uderzenie pioruna, szkody spowodowane przez gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze, działające bezpośrednio lub pośrednio na przedmiot objęty ubezpieczeniem, 3 wybuch, eksplozja, szkody spowodowane przez gwałtowną zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, 4 upadek statku powietrznego, szkody spowodowane przez katastrofę lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku lub paliwa, 5 uderzenie pojazdu, szkody spowodowane przez uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego (drogowego lub szynowego) lub też przewożonego na nim ładunku, 6 powódź, szkody spowodowane na skutek podniesienia się wody w korytach i zbiornikach wód płynących lub stojących, 7 huragan, szkody spowodowane przez wiatr (oraz przenoszone przez niego przedmioty o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, wyrządzającego masowe szkody, 8 deszcz nawalny, szkody spowodowane przez opad deszczu, 9 grad, szkody spowodowane przez opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, 10 trzęsienie ziemi, szkody spowodowane przez gwałtowne, nie spowodowane działalnością człowieka, zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszyły wstrząsy i drgania gruntu, 11 zapadanie się ziemi, szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi rozumiane jako szkody spowodowane przez obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych pustych przestrzeni, z wyłączeniem zawalenia się jakichkolwiek przestrzeni powstałych wskutek działalności człowieka, 12 osuwanie się ziemi, szkody spowodowane przez osuwanie się ziemi rozumiane jako szkody spowodowane przez ruch ziemi na naturalnych stokach, nie spowodowany działalnością człowieka, 13 pękanie rur, szkody spowodowane w wyniku zamarznięcia wody w przewodach i ZNAK: AG-293/184/15-9 5

6 urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych i gaśniczych, 14 śnieg lub lód, szkody spowodowane przez niszczące oddziaływanie ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli, 15 dym i sadza szkody spowodowane przez nagłe, niszczące oddziaływanie dymu lub sadzy będących bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, 16 huk ponaddźwiękowy Szkody spowodowane działaniem fali uderzeniowej wywołanej przez samolot podczas przekraczania prędkości dźwięku, 17 upadek drzew lub budowli. szkody spowodowane przez przewrócenie się rosnących drzew lub 18 zalanie - następstwo działania cieczy, powstałe wskutek: stojących budowli na przedmiot ubezpieczenia, szkody spowodowanej przez opady atmosferyczne, tj. wodę pochodzącą z naturalnych opadów w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu, szkody spowodowanej przez wydostanie się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej, szkody spowodowanej przez wydostanie się wody z urządzeń (sprzętów AGD) na skutek ich awarii, szkody spowodowanej przez cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, szkody spowodowanej przez przypadkowe i nieumyślne pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci szkody spowodowanej przez działania osób trzecich, szkody spowodowanej przez stłuczone akwarium, szkody spowodowanej przez samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, 2). szkody w mieniu w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia, powstałe w następstwie wystąpienia co najmniej jednego z wyżej wymienionych zdarzeń losowych, 3). koszty poniesione w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, 4). szkody w mieniu w wyniku prowadzonych prac remontowo budowlanych za wyjątkiem robót ziemnych, z zastrzeżeniem, iż ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, limit odpowiedzialności w mieniu będących przedmiotem robót do wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 5). pośrednie uderzenie pioruna dla maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania oraz maszyn i urządzeń medycznych wraz ze sprzętem elektronicznym zamontowanym na stałe w ubezpieczonych budynkach. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 6). koszty ewakuacji do limitu w wysokości ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ZNAK: AG-293/184/15-9 6

7 B. SUMY UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia podano w/g wartości księgowej brutto z VAT - sumy stałe, dla gotówki wartość nominalna - pierwsze ryzyko: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 1 budynki i budowle wg wykazu ,40 2 budynki mieszkalne wg wykazu ,54 3 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania wg wykazu 4 maszyny i urządzenia branżowe (medyczne) wg wykazu , ,89 5 gotówka ,00 C. WARUNKI DODATKOWE. 1. Postanowienia ogólne/wymagane/ 1.1 Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty związane z działaniami podjętymi przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet wtedy gdyby okazały się bezskuteczne pod warunkiem że były zasadne. Z podlimitem w wys ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 1.2 Odszkodowanie za zniszczenie lub utratę mienia (w wyniku zdarzeń wynikających z pkt 2 A) zgłoszonego przez Zamawiającego wg wartości księgowej brutto wypłacane będzie wg tej wartości wraz z podatkiem VAT niezależnie od stopnia zużycia. W przypadku nieodtwarzania mienia odszkodowanie zostanie wypłacone w wartości rzeczywistej. 1.3 Ochroną ubezpieczeniowa objęte będzie również mienie w trakcie prowadzonych prac remontowo budowlanych nie wymagających uzyskania zezwolenia budowlanego /za wyjątkiem robót ziemnych oraz z zastrzeżeniem, iż ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, limit odpowiedzialności w mieniu będących przedmiotem robót do wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2. Postanowienia szczególne /WYMAGANE/ 2.1 Wymagane jest przyjęcie stanu zabezpieczeń p-poż. i przepięciowych aktualnie istniejących i stosowanych jako wystarczające. 2.2 Ubezpieczyciel akceptuje stan zabezpieczeń p-poż oraz zabezpieczeń przepięciowych aktualnie istniejących i stosowanych i uznaje je za wystarczające do czasu przeprowadzenia lustracji w ubezpieczonych lokalizacjach. Po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania jego odpowiedzialności. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej lustracji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni od dnia przekazania raportu z lustracji. Ochroną ubezpieczeniowa objęte będą również szkody spowodowane działaniem ciężaru śniegu lub lodu, zalania wskutek topnienia zalegające śniegu lub lodu, szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew wskutek zalegania śniegu, ZNAK: AG-293/184/15-9 7

8 2.3 Ochroną ubezpieczeniowa objęte będą również szkody w maszynach, urządzeniach i wyposażeniu spowodowane awarią lub uszkodzeniem z podlimitem na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wys.: ,00 PLN i z franszyzą redukcyjną w wys. 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 PLN 2.4 W okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający lub jego przedstawiciel zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy wyłącznie o zmianach tych okoliczności o które zapytywał Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 3. Stosowane zabezpieczenia p-poż. W zakresie zabezpieczenia p-poż. Szpital dysponuje własnymi studniami głębinowymi o dobowym poborze do 600 m3 wody zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym a ponadto zapasem wody w zbiorniku wieży ciśnień o pojemności 300 m3 za pośrednictwem, którego rozprowadzana jest woda do wszystkich obiektów posiadających wewnętrzną instalację wodno kanalizacyjną. Na terenie zewnętrznym Szpital wyposażony jest w instalację hydrantową naziemną i podziemną natomiast we wszystkich pawilonach leczniczych i gospodarczych o podstawowym znaczeniu znajdują się hydranty wewnętrzne wraz z wyposażeniem prądnicami i wężami. Ponadto wymienione wyżej obiekty Szpitala wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy w niezbędnych ilościach wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Do każdego budynku prowadzi droga pożarowa. Szpital wyposażony jest również w system łączności telefonicznej oraz alarmowania poprzez syrenę alarmową. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Obiekty budowlane oraz instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 4. Klauzule dodatkowe /WYMAGANE/ 4.1 Klauzula oceny ryzyka Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne do oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przez zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 4.2 Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte przez Ubezpieczającego środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Ubezpieczającego jest faktura zakupu lub protokół zdawczo odbiorczy. ZNAK: AG-293/184/15-9 8

9 Wartość środków trwałych łącznie z objętymi automatyczną ochroną nie może przekroczyć 120% sumy ubezpieczenia środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia. Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie na koniec okresu ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jego zakończenia. 4.3 Klauzula przedstawicieli ustawowych i reprezentantów Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na skutek umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za osoby te uważa się wyłącznie Dyrektora i jego zastępców. 4.4 Klauzula pośredniego uderzenia pioruna W przypadku powstania szkody Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami atmosferycznymi Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Limit odpowiedzialności: w wysokości ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 4.5 Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. 4.6 Klauzula wysokości wypłaty odszkodowania Z uwagi na to, że Zamawiający nie ma możliwości odliczenia podatku VAT odszkodowanie za zniszczone lub utracone mienie zgłoszonego przez Zamawiającego wg wartości księgowej brutto z VAT wypłacane będzie również wraz z podatkiem VAT. 4.7 Klauzula zasad proporcji Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu 4.8 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenia rozmiaru szkody. 4.9 Klauzula szybkiej likwidacji szkód. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. Ubezpieczający zobowiązany jest w takim przypadku do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie Klauzula składowania Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Z podlimitem w wys ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia ZNAK: AG-293/184/15-9 9

10 5. Klauzule dodatkowe /PREFEROWANE/ 5.1 Klauzula akcji ratunkowej Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, w granicach sumy ubezpieczenia (liczonej łącznie dla całego mienia) za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia. Z podlimitem w wys ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia 5.2 Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel pokryje, do limitu w wys 10% wartości szkody (max do ,00 PLN) wszelkie uzasadnione koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku oraz składowania lub utylizacji. 6. Franszyzy 6.1 Franszyza redukcyjna: bez franszyzy redukcyjnej 6.2 Franszyza integralna: bez franszyzy integralnej D. SZKODOWOŚĆ Przebieg szkodowy przedstawia się następująco: w roku brak szkód w roku brak szkód w roku brak szkód w roku szkoda polegająca na uderzeniu pioruna w system monitoringu (spalone kamery i zasilacze) wypłacono ,27 PLN w roku brak szkód w roku brak szkód - od dnia r. do dnia r. szkody nie wystąpiły 2. MIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, DEWASTACJI I AKTÓW WANDALIZMU /WYMAGANE/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/ 1. kradzież z włamaniem, 2. dewastacja i akty wandalizmu, 3. rabunek w lokalu, 4. rabunek w transporcie B. SUMY UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń wg wartości księgowej brutto z Vat, dla gotówki w/g wartości nominalnej. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1. Maszyny, urządzenia, wyposażenie ogólnego zastosowania oraz branżowe medyczne i stałe elementy budynków 2. gotówka od kradzieży z włamaniem sejf trwale przymocowany do podłoża: ,00 PLN ,00 PLN 3. gotówka od rabunku w lokalu: ,00 PLN 4. gotówka od rabunku w transporcie (na terenie Starogardu): ,00 PLN ZNAK: AG-293/184/

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2012 ROKU zatwierdzone uchwałą nr 03/07/2012 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 24 kwietnia 2012 roku 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo