Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA A. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ /WYMAGANE/ 1. Zakres ubezpieczenia: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729) wprowadzonego na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112. Poz. 654, z późn. zm.) Zakres ubezpieczenia nie będzie podlegał ocenie B. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - /WYMAGANE/ 1. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą /WYMAGANE/ z włączeniem do zakresu ubezpieczenia: a) szkód w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych /WYMAGANE/ b) szkód z odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy: Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycia Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego jako pracodawcy (roszczenia cywilno prawne pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę lub umów cywilno-prawnych z tytułu szkody, jaką poniósł pracownik w związku z wypadkiem przy pracy), stanowiące nadwyżkę ponad świadczenia wynikające z ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z dnia r. nr 199 poz z późniejszymi zmianami noszące charakter odszkodowawczy w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego (art Kodeks Cywilny czyny niedozwolone)./wymagane/ c) szkód wyrządzonych przez podwykonawców Zamawiającego bez prawa do regresu. /WYMAGANE/ d) szkód wyrządzonych przez Zamawiającego w związku z żywieniem zbiorowym./wymagane/ Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycia szkód wyrządzonych poszkodowanym przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia bądź uszkodzenie lub zniszczenia mienia oraz wszelkiego rodzaju zatrucia pokarmowe typu bakteryjnego w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, w związku z prowadzeniem kuchni, stołówki lub bufetu i prowadzeniem żywienia zbiorowego wewnątrz i na zewnątrz szpitala, z włączeniem roszczeń osób zatrudnionych przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę lub innej o charakterze cywilno-prawnym w przypadku gdy zostaną poszkodowani w związku z prowadzeniem żywienia zbiorowego przez Zamawiającego. ZNAK: AG-293/184/15-9 1

2 e) szkód wyrządzonych przez Zamawiającego podmiotom wynajmującym pomieszczenia na terenie szpitala OC wynajmującego /WYMAGANE/ f) szkód wyrządzonych pracownikom Zamawiającego w związku z posiadanym mieniem a w szczególności w pojazdach należących do pracowników Zamawiającego a parkujących na terenie należącym do Zamawiającego w miejscach do tego wyznaczonych do limitu w wysokości: ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia /WYMAGANE/ 2. Istotne wymagania: /WYMAGANE/ 2.1 Przyjęcie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) Zamawiającego z tytułu szkód osobowych i rzeczowych, za które w myśl przepisów prawa Zamawiający ponosi odpowiedzialność w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w związku, z którymi zaistnieją zdarzenia, w następstwie których Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi oraz osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej. /WYMAGANE/ 2.2 Przyjęcie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego z tytułu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym jeśli wypadek ubezpieczeniowy (zdarzenie), miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Oznacza to że ochroną ubezpieczeniową objęte będą roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń (działania lub zaniechania) zaistniałych w okresie ubezpieczenia - choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia./wymagane/ 2.3 Przyjęcie do ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez Zamawiającego oraz osoby za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobę do Zamawiającego np. doktoranci, wolontariusze, studenci, stażyści itp./wymagane 3. Postanowienie dodatkowe: /PREFEROWANE/ 3.1 Przyjęcie do ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia z sumą gwarancyjną w wysokości ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4. Ubezpieczony:/WYMAGANE/ Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim im. St. Kryzana. 4.2 Osoby ubezpieczone - /WYMAGANE/ osoby fizyczne posiadające prawo wykonywania zawodu, jeżeli wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, osoby fizyczne zatrudnione przez Zamawiającego na zasadzie umowy o pracę albo podobnej, jak również umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej podobnej umowy o charakterze cywilnoprawnym. 5. Ryzyka wymagane - /WYMAGANE/ 5.1 każdy stopień winy z wyjątkiem umyślności,, 5.2 szkody rzeczowe polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia oraz szkody osobowe powstałe podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych oraz letniego i zimowego utrzymywania czystości oraz posiadania drzewostanu na terenie Zamawiającego z limitem na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wys ,00 PLN ZNAK: AG-293/184/15-9 2

3 C. SUMY GWARANCYJNE 1. Suma gwarancyjna: obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą Równowartość euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia. Kwoty powyższych sum gwarancyjnych będą ustalane przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC zostanie zawarta. 2. Suma gwarancyjna: dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z podlimitem w wysokości: ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód z odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód z odpowiedzialności cywilnej podwykonawców Zamawiającego, ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych przez Zamawiającego w związku z żywieniem zbiorowym ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych przez Zamawiającego podmiotom wynajmującym pomieszczenia na terenie szpitala OC wynajmującego ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych pracownikom Zamawiającego w związku z posiadanym mieniem a w szczególności w pojazdach należących do pracowników Zamawiającego a parkujących na terenie należącym do Zamawiającego w miejscach do tego wyznaczonych. D. WARUNKI DODATKOWE 1. Postanowienia ogólne /WYMAGANE/ 1.1 Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty związane z działaniami podjętymi przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet wtedy gdyby okazały się bezskuteczne pod warunkiem że były zasadne./wymagane/ 1.2 Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem, koszty postępowania pojednawczego, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na piśmie na pokrycie tych kosztów oraz koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem. /WYMAGANE/ 1.3 Wykonawca w ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej każdorazowo dokona oceny sytuacji prawnej w zakresie uznania roszczenia i wypłacie odszkodowania./wymagane/ ZNAK: AG-293/184/15-9 3

4 2. Klauzule dodatkowe /WYMAGANE/ 2.1 Klauzula oceny ryzyka Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne do oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przez zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 2.2 Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. 2.3 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 3. Franszyzy 3.1 Franszyza redukcyjna: a) odpowiedzialność cywilna obowiązkowa: bez franszyzy redukcyjnej zgodnie z Rozporządzeniem, b) odpowiedzialność cywilna dobrowolna ZOZ: bez franszyzy redukcyjnej, 3.2 Franszyza integralna: a) odpowiedzialność cywilna obowiązkowa: bez franszyzy redukcyjnej zgodnie z Rozporządzeniem,b) odpowiedzialność cywilna dobrowolna ZOZ: bez franszyzy integralnej, - dla odpowiedzialności cywilnej pracodawcy: wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanemu na podstawie ustawy wypadkowej, E. SZKODOWOŚĆ: Przebieg szkodowy przedstawia się następująco: a) Roszczenia z odpowiedzialności cywilnej Szpitala: W roku brak roszczeń W roku 2010 jedna szkoda - wypłata 5.000,00 PLN szkoda osobowa (doprowadzenie do odleżyn r.) W roku 2011 brak roszczeń W roku 2012 jedna szkoda - wypłata 9.000,00 PLN za szkodę z szkoda na osobie obrażenia ciała. W roku szkoda: wypłacono 9.000,00 PLN upadek na terenie szpitala ( r.) - 1 szkoda odmowa: 5.570,00 PLN (szkoda z dnia r.) pobicie pacjenta przez innego pacjenta W roku szkoda ( r.) rezerwa: 5.000,00 PLN. Poszkodowany poślizgnął się na śliskiej nawierzchni Od dnia r. do dnia r. roszczenia nie wystąpiły b) Roszczenia z odpowiedzialności cywilnej Szpitala jako pracodawcy: W roku brak roszczeń W roku brak roszczeń W roku brak roszczeń W roku 2012 brak roszczeń, W roku 2013 brak roszczeń, W roku 2014 brak roszczeń Od dnia r. do dnia r. roszczenia nie wystąpiły ZNAK: AG-293/184/15-9 4

5 II. CZĘŚĆ DRUGA: Pakiet II Pakiet II obejmuje: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 1. MIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH /WYMAGANE/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/. 1) Zakres pełny obejmujący szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane m. inn. przez następujące zdarzenia losowe: L.p. Ryzyko Definicja 1 pożar szkody spowodowane przez ogień, który przedostał się poza palenisko albo powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, 2 bezpośrednie lub pośrednie uderzenie pioruna, szkody spowodowane przez gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze, działające bezpośrednio lub pośrednio na przedmiot objęty ubezpieczeniem, 3 wybuch, eksplozja, szkody spowodowane przez gwałtowną zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, 4 upadek statku powietrznego, szkody spowodowane przez katastrofę lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku lub paliwa, 5 uderzenie pojazdu, szkody spowodowane przez uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego (drogowego lub szynowego) lub też przewożonego na nim ładunku, 6 powódź, szkody spowodowane na skutek podniesienia się wody w korytach i zbiornikach wód płynących lub stojących, 7 huragan, szkody spowodowane przez wiatr (oraz przenoszone przez niego przedmioty o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, wyrządzającego masowe szkody, 8 deszcz nawalny, szkody spowodowane przez opad deszczu, 9 grad, szkody spowodowane przez opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, 10 trzęsienie ziemi, szkody spowodowane przez gwałtowne, nie spowodowane działalnością człowieka, zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszyły wstrząsy i drgania gruntu, 11 zapadanie się ziemi, szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi rozumiane jako szkody spowodowane przez obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych pustych przestrzeni, z wyłączeniem zawalenia się jakichkolwiek przestrzeni powstałych wskutek działalności człowieka, 12 osuwanie się ziemi, szkody spowodowane przez osuwanie się ziemi rozumiane jako szkody spowodowane przez ruch ziemi na naturalnych stokach, nie spowodowany działalnością człowieka, 13 pękanie rur, szkody spowodowane w wyniku zamarznięcia wody w przewodach i ZNAK: AG-293/184/15-9 5

6 urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych i gaśniczych, 14 śnieg lub lód, szkody spowodowane przez niszczące oddziaływanie ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli, 15 dym i sadza szkody spowodowane przez nagłe, niszczące oddziaływanie dymu lub sadzy będących bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, 16 huk ponaddźwiękowy Szkody spowodowane działaniem fali uderzeniowej wywołanej przez samolot podczas przekraczania prędkości dźwięku, 17 upadek drzew lub budowli. szkody spowodowane przez przewrócenie się rosnących drzew lub 18 zalanie - następstwo działania cieczy, powstałe wskutek: stojących budowli na przedmiot ubezpieczenia, szkody spowodowanej przez opady atmosferyczne, tj. wodę pochodzącą z naturalnych opadów w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu, szkody spowodowanej przez wydostanie się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej, szkody spowodowanej przez wydostanie się wody z urządzeń (sprzętów AGD) na skutek ich awarii, szkody spowodowanej przez cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, szkody spowodowanej przez przypadkowe i nieumyślne pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci szkody spowodowanej przez działania osób trzecich, szkody spowodowanej przez stłuczone akwarium, szkody spowodowanej przez samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, 2). szkody w mieniu w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia, powstałe w następstwie wystąpienia co najmniej jednego z wyżej wymienionych zdarzeń losowych, 3). koszty poniesione w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, 4). szkody w mieniu w wyniku prowadzonych prac remontowo budowlanych za wyjątkiem robót ziemnych, z zastrzeżeniem, iż ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, limit odpowiedzialności w mieniu będących przedmiotem robót do wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 5). pośrednie uderzenie pioruna dla maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania oraz maszyn i urządzeń medycznych wraz ze sprzętem elektronicznym zamontowanym na stałe w ubezpieczonych budynkach. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 6). koszty ewakuacji do limitu w wysokości ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ZNAK: AG-293/184/15-9 6

7 B. SUMY UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia podano w/g wartości księgowej brutto z VAT - sumy stałe, dla gotówki wartość nominalna - pierwsze ryzyko: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 1 budynki i budowle wg wykazu ,40 2 budynki mieszkalne wg wykazu ,54 3 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania wg wykazu 4 maszyny i urządzenia branżowe (medyczne) wg wykazu , ,89 5 gotówka ,00 C. WARUNKI DODATKOWE. 1. Postanowienia ogólne/wymagane/ 1.1 Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty związane z działaniami podjętymi przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet wtedy gdyby okazały się bezskuteczne pod warunkiem że były zasadne. Z podlimitem w wys ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 1.2 Odszkodowanie za zniszczenie lub utratę mienia (w wyniku zdarzeń wynikających z pkt 2 A) zgłoszonego przez Zamawiającego wg wartości księgowej brutto wypłacane będzie wg tej wartości wraz z podatkiem VAT niezależnie od stopnia zużycia. W przypadku nieodtwarzania mienia odszkodowanie zostanie wypłacone w wartości rzeczywistej. 1.3 Ochroną ubezpieczeniowa objęte będzie również mienie w trakcie prowadzonych prac remontowo budowlanych nie wymagających uzyskania zezwolenia budowlanego /za wyjątkiem robót ziemnych oraz z zastrzeżeniem, iż ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, limit odpowiedzialności w mieniu będących przedmiotem robót do wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2. Postanowienia szczególne /WYMAGANE/ 2.1 Wymagane jest przyjęcie stanu zabezpieczeń p-poż. i przepięciowych aktualnie istniejących i stosowanych jako wystarczające. 2.2 Ubezpieczyciel akceptuje stan zabezpieczeń p-poż oraz zabezpieczeń przepięciowych aktualnie istniejących i stosowanych i uznaje je za wystarczające do czasu przeprowadzenia lustracji w ubezpieczonych lokalizacjach. Po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania jego odpowiedzialności. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej lustracji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni od dnia przekazania raportu z lustracji. Ochroną ubezpieczeniowa objęte będą również szkody spowodowane działaniem ciężaru śniegu lub lodu, zalania wskutek topnienia zalegające śniegu lub lodu, szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew wskutek zalegania śniegu, ZNAK: AG-293/184/15-9 7

8 2.3 Ochroną ubezpieczeniowa objęte będą również szkody w maszynach, urządzeniach i wyposażeniu spowodowane awarią lub uszkodzeniem z podlimitem na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wys.: ,00 PLN i z franszyzą redukcyjną w wys. 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 PLN 2.4 W okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający lub jego przedstawiciel zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy wyłącznie o zmianach tych okoliczności o które zapytywał Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 3. Stosowane zabezpieczenia p-poż. W zakresie zabezpieczenia p-poż. Szpital dysponuje własnymi studniami głębinowymi o dobowym poborze do 600 m3 wody zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym a ponadto zapasem wody w zbiorniku wieży ciśnień o pojemności 300 m3 za pośrednictwem, którego rozprowadzana jest woda do wszystkich obiektów posiadających wewnętrzną instalację wodno kanalizacyjną. Na terenie zewnętrznym Szpital wyposażony jest w instalację hydrantową naziemną i podziemną natomiast we wszystkich pawilonach leczniczych i gospodarczych o podstawowym znaczeniu znajdują się hydranty wewnętrzne wraz z wyposażeniem prądnicami i wężami. Ponadto wymienione wyżej obiekty Szpitala wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy w niezbędnych ilościach wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Do każdego budynku prowadzi droga pożarowa. Szpital wyposażony jest również w system łączności telefonicznej oraz alarmowania poprzez syrenę alarmową. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Obiekty budowlane oraz instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 4. Klauzule dodatkowe /WYMAGANE/ 4.1 Klauzula oceny ryzyka Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne do oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przez zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 4.2 Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte przez Ubezpieczającego środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Ubezpieczającego jest faktura zakupu lub protokół zdawczo odbiorczy. ZNAK: AG-293/184/15-9 8

9 Wartość środków trwałych łącznie z objętymi automatyczną ochroną nie może przekroczyć 120% sumy ubezpieczenia środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia. Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie na koniec okresu ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jego zakończenia. 4.3 Klauzula przedstawicieli ustawowych i reprezentantów Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na skutek umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za osoby te uważa się wyłącznie Dyrektora i jego zastępców. 4.4 Klauzula pośredniego uderzenia pioruna W przypadku powstania szkody Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami atmosferycznymi Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Limit odpowiedzialności: w wysokości ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 4.5 Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. 4.6 Klauzula wysokości wypłaty odszkodowania Z uwagi na to, że Zamawiający nie ma możliwości odliczenia podatku VAT odszkodowanie za zniszczone lub utracone mienie zgłoszonego przez Zamawiającego wg wartości księgowej brutto z VAT wypłacane będzie również wraz z podatkiem VAT. 4.7 Klauzula zasad proporcji Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu 4.8 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenia rozmiaru szkody. 4.9 Klauzula szybkiej likwidacji szkód. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. Ubezpieczający zobowiązany jest w takim przypadku do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie Klauzula składowania Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Z podlimitem w wys ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia ZNAK: AG-293/184/15-9 9

10 5. Klauzule dodatkowe /PREFEROWANE/ 5.1 Klauzula akcji ratunkowej Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, w granicach sumy ubezpieczenia (liczonej łącznie dla całego mienia) za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia. Z podlimitem w wys ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia 5.2 Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel pokryje, do limitu w wys 10% wartości szkody (max do ,00 PLN) wszelkie uzasadnione koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku oraz składowania lub utylizacji. 6. Franszyzy 6.1 Franszyza redukcyjna: bez franszyzy redukcyjnej 6.2 Franszyza integralna: bez franszyzy integralnej D. SZKODOWOŚĆ Przebieg szkodowy przedstawia się następująco: w roku brak szkód w roku brak szkód w roku brak szkód w roku szkoda polegająca na uderzeniu pioruna w system monitoringu (spalone kamery i zasilacze) wypłacono ,27 PLN w roku brak szkód w roku brak szkód - od dnia r. do dnia r. szkody nie wystąpiły 2. MIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, DEWASTACJI I AKTÓW WANDALIZMU /WYMAGANE/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/ 1. kradzież z włamaniem, 2. dewastacja i akty wandalizmu, 3. rabunek w lokalu, 4. rabunek w transporcie B. SUMY UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń wg wartości księgowej brutto z Vat, dla gotówki w/g wartości nominalnej. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1. Maszyny, urządzenia, wyposażenie ogólnego zastosowania oraz branżowe medyczne i stałe elementy budynków 2. gotówka od kradzieży z włamaniem sejf trwale przymocowany do podłoża: ,00 PLN ,00 PLN 3. gotówka od rabunku w lokalu: ,00 PLN 4. gotówka od rabunku w transporcie (na terenie Starogardu): ,00 PLN ZNAK: AG-293/184/

11 C. WARUNKI DODATKOWE 1. Postanowienia ogólne /WYMAGANE / PREFEROWANE/ 1.1 Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty związane z działaniami podjętymi przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet wtedy gdyby okazały się bezskuteczne pod warunkiem że były zasadne. Ograniczenie nie obowiązuje, jeżeli dane koszty zostały poniesione przez Zamawiającego na polecenie Wykonawcy. /WYMAGANE/ 1.2 Ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty naprawy zabezpieczeń o ile ich zniszczenie miało związek z kradzieżą z włamaniem. Limit odpowiedzialności 3.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. w okresie ubezpieczenia./preferowane/ 1.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość doubezpieczenia w przypadku szkody powodującej konsumpcję sumy ubezpieczenia do wysokości sumy wynikającej ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Składka z tytułu doubezpieczenia wynikać będzie z oferty przedstawionej przez Ubezpieczyciela na wniosek brokera. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od doubezpieczenia w przypadku niezaakceptowania oferty przedstawionej przez Ubezpieczyciela./WYMAGANE/ 2. Postanowienia szczególne /WYMAGANE/ 2.1 Wymagane jest przyjęcie stanu zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, aktualnie istniejących i stosowanych jako wystarczające. 2.2 Ubezpieczyciel akceptuje stan zabezpieczeń przeciw kradzieżowych aktualnie istniejących i stosowanych i uznaje je za wystarczające do czasu przeprowadzenia lustracji w ubezpieczonych lokalizacjach. Po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania jego odpowiedzialności. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej lustracji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni od dnia przekazania raportu z lustracji. 2.3 Stosowane zabezpieczenia przeciw kradzieżowe W zakresie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych Szpital stosuje następujące rozwiązania: Gotówka i walory wartościowe przechowywane są w szafie pancernej w kasie mieszczącej się w skrzydle budynku administracyjnego w części o konstrukcji stropodachu niepalnego z oknami wyposażonymi w kraty od strony zewnętrznej. Na korytarzu budynku administracyjnego prowadzącego do kasy księgowości zainstalowane są kraty zaopatrzone w drzwi zamykane na klucz. Ponadto całość powiązana jest instalacją alarmową przekazującą sygnał do centrali telefonicznej posiadającej obsługę całodobową i mieszczącą się także w budynku administracyjnym. Wszystkie obiekty Szpitala za wyjątkiem budynków mieszkalnych zlokalizowane są na terenie ogrodzonym parkanem a drogi wyjazdu prowadzą przez portiernię wjazdową W godzinach nocnych teren zewnętrzny kontrolowany jest przez jednego stróża. 3. Klauzule dodatkowe /WYMAGANE/ 3.1 Klauzula oceny ryzyka Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne do oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przez zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 3.2 Klauzula przedstawicieli ustawowych i reprezentantów Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na skutek umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za osoby te uważa się wyłącznie Dyrektora i jego zastępców. ZNAK: AG-293/184/

12 3.3 Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. 3.4 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenia rozmiaru szkody. 3.5 Klauzula szybkiej likwidacji szkód. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. Ubezpieczający zobowiązany jest w takim przypadku do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie. 3.6 Klauzula wysokości wypłaty odszkodowania Z uwagi na to, że Zamawiający nie ma możliwości odliczenia podatku VAT odszkodowanie za zniszczone lub utracone mienie zgłoszonego przez Zamawiającego wg wartości księgowej brutto z VAT wypłacane będzie również wraz z podatkiem VAT. 4. Franszyzy 4.1 Franszyza redukcyjna: bez franszyzy redukcyjnej 4.2 Franszyza integralna: bez franszyzy integralnej D. SZKODOWOŚĆ Przebieg szkodowy przedstawia się następująco: w roku 2009 brak szkód w roku brak szkód w roku brak szkód w roku brak szkód w roku brak szkód w roku szkoda wandalizm (uszkodzenie drzwi wejściowych) wypłacono: 1.968,00 PLN - od dnia r. do dnia r. szkody nie wystąpiły 3. SPRZĘT ELEKTRONICZNY OD WSZYSTKICH RYZYK /WYMAGANE/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/ Wszelkie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia a w tym: - ogień i inne zdarzenia losowe, - kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja i akty wandalizmu - niewłaściwa obsługa, - błędy konstrukcyjne, - wady materiałowe, zwarcia i inne przyczyny elektryczne, - przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami atmosferycznymi B. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I SUMY UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto z Vat w systemie sum stałych. Dane i nośniki danych oraz licencjonowane programy komputerowe wg wartości księgowej brutto z Vat w systemie na pierwsze ryzyko. ZNAK: AG-293/184/

13 Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1. sprzęt stacjonarny wg wykazu ,43 PLN 2 Monitoring wg wykazu ,97 PLN 3. Dane i nośniki danych, licencjonowane programy komputerowe pierwsze ryzyko ,15 PLN C. WARUNKI DODATKOWE 1. Postanowienia ogólne /WYMAGANE/PREFEROWANE/ 1.1 Suma ubezpieczenia obejmuje sprzęt bez względu na miejsce jego zlokalizowania w miejscu ubezpieczenia. 1.2 Ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty naprawy zabezpieczeń o ile ich zniszczenie miało związek z kradzieżą z włamaniem. Limit odpowiedzialności 3.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. w okresie ubezpieczenia./preferowane/ 1.3 Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty związane z działaniami podjętymi przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet wtedy gdyby okazały się bezskuteczne pod warunkiem że były zasadne. Ograniczenie nie obowiązuje, jeżeli dane koszty zostały poniesione przez Zamawiającego na polecenie Wykonawcy. 1.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość doubezpieczenia w przypadku szkody powodującej konsumpcję sumy ubezpieczenia do wysokości sumy wynikającej ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Składka z tytułu doubezpieczenia wynikać będzie z oferty przedstawionej przez Ubezpieczyciela na wniosek brokera. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od doubezpieczenia w przypadku niezaakceptowania oferty przedstawionej przez Ubezpieczyciela. 2. Postanowienia szczególne /WYMAGANE/ 2.1 Wymagane jest przyjęcie stanu zabezpieczeń p poż., przeciw przepięciowych i przeciw kradzieżowych aktualnie istniejących i stosowanych jako wystarczające. Ubezpieczyciel akceptuje stan zabezpieczeń p-poż., zabezpieczeń przepięciowych i przeciwkradzieżowych aktualnie istniejących i stosowanych i uznaje je za wystarczające do czasu przeprowadzenia lustracji w ubezpieczonych lokalizacjach. Po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania jego odpowiedzialności. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej lustracji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni od dnia przekazania raportu z lustracji. /WYMAGANE/ 2.2 Stosowane zabezpieczenia p poż. i przeciw kradzieżowe Stosowane zabezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe opisano w pkt I 2 C 2.3 i I 3 C 2.3 oraz ponadto niżej wymienione obiekty Szpitala posiadają instalację systemu alarmowego (bez monitoringu) wyposażone w możliwość przekazywania sygnału dźwiękowego na stanowisko w centrali telefonicznej. - w pawilonie nr 6 parter, w którym znajduje się zespół pracowni rehabilitacyjnych i diagnostycznych - w pawilonie nr 3 pomieszczenia apteki - w skrzydle budynku administracyjnego Poradnia Zdrowia Psychicznego 3. Klauzule dodatkowe/wymagane/ 3.1 Klauzula oceny ryzyka Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ZNAK: AG-293/184/

14 oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne do oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przez zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 3.2 Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyty przez Ubezpieczającego sprzęt elektroniczny, lub sprzęt elektroniczny którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Ubezpieczającego jest faktura zakupu lub protokół zdawczo odbiorczy. Wartość nowo nabytego sprzętu elektronicznego łącznie z objętymi automatyczną ochroną nie może przekroczyć 120% sumy ubezpieczenia sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia. Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie na koniec okresu ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jego zakończenia. 3.3 Klauzula przedstawicieli ustawowych i reprezentantów. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na skutek umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za osoby te uważa się wyłącznie Dyrektora i jego zastępców. 3.4 Klauzula wysokości wypłaty odszkodowania W przypadku powstania szkody odszkodowanie za zniszczenie lub utratę mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w/g wartości odtworzeniowej wypłacane będzie w/g wartości odtworzeniowej wraz z podatkiem VAT 3.5 Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. 3.6 Klauzula zasad proporcji Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 3.7 Klauzula braku zawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenia rozmiaru szkody. 3.8 Klauzula szybkiej likwidacji szkód. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. Ubezpieczający zobowiązany jest w takim przypadku do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie. 4. Franszyzy 4.1 Franszyza redukcyjna: 5% wartości przedmiotu dotkniętego szkodą nie mniej niż 300,00 PLN i nie więcej niż 1.000,00 PLN 4.2 Franszyza integralna: bez franszyzy integralnej ZNAK: AG-293/184/

15 D. SZKODOWOŚĆ Przebieg szkodowy przedstawia się następująco: w roku brak szkód w roku brak szkód w roku brak szkód w roku 2012 brak szkód w roku szkoda uderzenie pioruna w elektronikę kotłowni. Wypłacono ,68 PLN w roku brak szkód - od dnia r. do dnia r. szkody nie wystąpiły III. CZĘŚĆ TRZECIA Pakiet III Pakiet III obejmuje: ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, Auto Casco i NNW I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE /WYMAGANE/ 1. Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdów/wymagane/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/ Zgodnie z ustawą z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. (Dz. U. Nr 26, poz. 310) oraz Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1396) oraz Ustawy z dnia 24 maja 2007 r. zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. B. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA L.p. Przedmiot ubezpieczenia Ilość sztuk 1 Ciągniki rolnicze (GDP 028A, GDD 121A, GDC 256Z) 3 2 Przyczepy rolnicze (GAX 8118, GAX 6524, GST 03PE, GST 91MP) 3 Wózki akumulatorowe (bez numeru) 3 4 Samochód osobowy marki Peugeot Partner XT,ok prod. 2005, poj. silnika cm3, nr rej. GST 44UY. 5 Samochód osobowy Ford Galaxy, rok prod. 2004, poj. silnika 1,896 cm3, nr rej. GST Samochód ciężarowy VW Transporter, rok prod. 2003, poj. silnika 2461 cm 3, nr rej. GST 27TY ZNAK: AG-293/184/

16 C. SUMA GWARANCYJNA podstawowa zgodnie z : Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz. U. Nr 124 Poz z dnia 16 lipca 2003 roku z późniejszymi zmianami (zwana dalej Ustawą) tj. w wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej i wynosić będzie: - w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, - w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych D. Warunki dodatkowe /WYMAGANE/ Niezależnie od wysokości odszkodowania bądź sumy odszkodowań, wypłata odszkodowania nie jest uzależniona od wcześniejszego opłacenia składki nie wymaganej do dnia szkody zgodnie z harmonogramem płatności, ani też Ubezpieczyciel nie może potrącić składki z odszkodowania. Składka ta pozostaje składką należną Ubezpieczycielowi i zostanie opłacona przez Ubezpieczającego w terminach przewidzianych umową. 2. Auto Casco/WYMAGANE/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/ Uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia zamontowanego na stałe w pojeździe w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działania osób trzecich, uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek zdarzeń losowych a w tym: powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi oraz nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, kradzieży pojazdu, rabunku, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. Ubezpieczenie tylko na terytorium RP. B. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA L.p. Przedmiot ubezpieczenia Ilość sztuk 1 Samochód osobowy marki Peugeot Partner XT,ok prod. 2005, poj. silnika cm3, nr rej. GST 44UY. 2 Samochód osobowy Ford Galaxy, rok prod. 2004, poj. silnika 1,896 cm3, nr rej. GST Samochód ciężarowy VW Transporter, rok prod. 2003, poj. silnika 2461 cm 3, nr rej. GST 27TY ZNAK: AG-293/184/

17 C. SUMY UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia z Vat: L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN z Vat 1 Samochód osobowy marki Peugeot Partner XT rok prod. 2005, poj. silnika cm3, przebieg: km 2 Samochód osobowy Ford Galaxy, rok prod. 2004, poj. silnika 1,896 cm3, przebieg: km 3 Samochód ciężarowy VW Transporter, rok prod. 2003, poj. silnika 2461 cm 3, przebieg km , , ,00 UWAGA Ostateczna suma ubezpieczenia do wartości rynkowej ustalona zostanie przez Ubezpieczyciela na dzień zawarcia ubezpieczenia ze składką proporcjonalną do przedstawionej w ofercie. D.WARUNKI DODATKOWE /WYMAGANE/PREFEROWANE/ Postanowienia dodatkowe /WYMAGANE/ a) Z należnego odszkodowania Ubezpieczyciel nie będzie potrącał amortyzacja części ( za wyjątkiem uwzględnienia indywidualnego zużycia eksploatacyjnego stosownie do stanu elementów w stosunku do ogumienia, akumulatora, elementów ciernych układu hamulcowego, elementach ciernych układu sprzęgła, elementach układu wydechowego) b) Ubezpieczenie zawarte będzie bez franszyzy redukcyjnej. c) Ubezpieczenie zawarte będzie bez franszyzy integralnej lub z franszyzą integralną na poziomie minimalnym lecz nie większą niż 500,00 PLN, d) Ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. e) W ramach ubezpieczenia Auto Casco Ubezpieczyciel: - zapewni na terenie RP dla pojazdów osobowych bezpłatne ubezpieczenie Assistance w zakresie uwzględniającym minimum usługi holowania uszkodzonego w zdarzeniu pojazdu, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia AC (odległość do 100 km). - zwróci koszty holowania uszkodzonego pojazdu do siedziby Zamawiającego lub najbliższego zakładu naprawczego, w granicach limitów zgodnych z OWU Wykonawcy, w przypadku gdy transport pojazdu z miejsca zdarzenia nie będzie mógł być wykonany w ramach bezpłatnej usługi Assistance - - zapewni ochronę ubezpieczeniową również w przypadku braku ważnego badania technicznego w sytuacji szkody AC, do której doszło w pojeździe, który nie posiadał obowiązkowych badań technicznych wynikających z przepisów prawa. f) Niezależnie od wysokości odszkodowania bądź sumy odszkodowań, wypłata odszkodowania nie jest uzależniona od wcześniejszego opłacenia składki nie wymaganej do dnia szkody zgodnie z harmonogramem płatności, ani też Ubezpieczyciel nie może potrącić składki z odszkodowania. Składka ta pozostaje składką należną Ubezpieczycielowi i zostanie opłacona przez Ubezpieczającego w terminach przewidzianych umową. Postanowienia dodatkowe /PREFEROWANE/ Preferowane jest włączenie do zakresu ochrony: a) Wariant likwidacji szkód: wg cen części oryginalnych serwisowych, tj. części zamiennych produkowanych zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta pojazdu danej marki, rekomendowanych przez producenta tego pojazdu i dystrybuowanych w autoryzowanych przez producenta pojazdu punktach sprzedaży oraz wg kosztów naprawy w autoryzowanym serwisie; b) Bez wprowadzenia procentowego pomniejszenia wartości części przy ustalaniu odszkodowania; ZNAK: AG-293/184/

18 c) Rozszerzenie ochrony o szkody z ryzyka AC polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie. d) Klauzula pokrycia wymiany odpowiednich urządzeń (stacyjki, zamków) po utracie kluczyków/sterowników. 3. NNW - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /WYMAGANE/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu. B. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA L.p. Przedmiot ubezpieczenia Ilość sztuk 1 Samochód osobowy marki Peugeot Partner XT,ok prod. 2005, poj. silnika cm3 2 Samochód osobowy Ford Galaxy, rok prod. 2004, poj. silnika 1,896 cm3 3 Samochód ciężarowy VW Transporter, rok prod. 2003, poj. silnika 2461 cm C. SUMY UBEZPIECZENIA L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Samochód osobowy marki Peugeot Partner XT,ok prod. 2005, poj. silnika cm3 2 Samochód osobowy Ford Galaxy, rok prod. 2004, poj. silnika 1,896 cm3 3 Samochód ciężarowy VW Transporter, rok prod. 2003, poj. silnika 2461 cm , , ,00 D. POSTANOWIENIA DODATKOWE /WYMAGANE/ 1. Postanowienia dodatkowe /WYMAGANE/ Ubezpieczenie obejmować będzie następujące świadczenia: a) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, b) w przypadku śmierci świadczenie wypłacone będzie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, c) koszt transportu zwłok do miejsca pochowania w Polsce, d) zwrot kosztów leczenia do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie jednak nie więcej niż 1000 zł ( za koszty leczenia uważa się udzielenie doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, pobyt w szpitalu, badania, zabiegi i operacje ( z wył operacji plastycznych); nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; przewozu ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do szpitala lub ambulatorium) 2. Warunki dodatkowe /WYMAGANE/ Niezależnie od wysokości odszkodowania bądź sumy odszkodowań, wypłata odszkodowania nie jest uzależniona od wcześniejszego opłacenia składki nie wymaganej do dnia szkody zgodnie z harmonogramem płatności, ani też ZNAK: AG-293/184/

19 Ubezpieczyciel nie może potrącić składki z odszkodowania. Składka ta pozostaje składką należną Ubezpieczycielowi i zostanie opłacona przez Ubezpieczającego w terminach przewidzianych umową. E. Szkodowość Szkodowość za ostatnie dziesięć lat z OC. AC i NNW przedstawia się następująco: w roku szkód nie było w roku szkód nie było w roku szkód nie było w roku szkód nie było w roku szkód nie było w roku szkód nie było w roku szkoda z OC z wypłacono 5.224,82 PLN + koszty dodatkowe w wys. 120,00 PLN w roku szkód nie było w roku szkód nie było w roku szkód nie było - od dnia r. do dnia r. szkody nie wystąpiły ZNAK: AG-293/184/

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. DOKŁADNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi ochrony ubezpieczeniowej związanej z działalnością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 28/0713/UN Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. DOKŁADANA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zaproponowane w niniejszym Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia klauzule dodatkowe, warunki

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY UL

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY UL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY UL. UJEJSKIEGO 75, 85-168 BYDGOSZCZ Tel. 52 36 55 352 fax: 52 36 55 496 NIP: 9532582266 REGON:

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia):

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): Załącznik nr 1 Numer Sprawy: 28/2013 Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): 1. Działalność ZOZ Łączna liczba pacjentów w ostatnim roku 10276 Liczba łóżek w leczeniu szpitalnym 241 Liczba łóżek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo