SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. DOKŁADNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi ochrony ubezpieczeniowej związanej z działalnością wykonywaną przez Zamawiającego oraz mienia Zamawiającego (łącznie z OC, AC i NNW) w zakresie opisanym poniżej w okresie od r. do r. Przedmiot zamówienia obejmuje: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i aktów wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie szyb od stłuczenia oraz ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC i NNW. 2. Wymagany zakres: 2.1 Wymagany zakres określono w SIWZ jako: /wymagane/ brak akceptacji ryzyk wymaganych spowoduje odrzucenie oferty. 2.2 O ile w SIWZ podano wysokość franszyzy redukcyjnej i integralnej lub ich brak Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania przez Wykonawcę wyższych franszyz niż wyraźnie określone w SIWZ. Brak akceptacji franszyz wyraźnie określonych w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. Dopuszczalne jest obniżenie franszyz od podanych w SIWZ - ich obniżenie nie spowoduje odrzucenia oferty i nie będzie miało wpływu na ocenę końcową oferty. 2.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zapisów klauzul dodatkowych pod warunkiem iż treść zaproponowana przez Wykonawcę zawierać będzie postanowienia zawarte w treści podanej w SIWZ. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do dołączenia do oferty pełnej treści proponowanej klauzuli. II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA /WYMAGANE/ DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - /WYMAGANE/ 1. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem /WYMAGANE/ z włączeniem do zakresu ubezpieczenia: a) szkód w mieniu przechowywanym, kontrolowanym etc. mienie podlegające składowaniu i przeładunkowi Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycia szkód wyrządzonych poszkodowanym przez Zamawiającego w mieniu przechowywanym, kontrolowanym przez Zamawiającego w trakcie składowania lub przeładunku. /WYMAGANE/

2 b) szkód osobowych i rzeczowych związanych z nagłym zanieczyszczeniem środowiska szkodliwymi substancjami /WYMAGANE/ Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycie szkód osobowych i rzeczowych wyrządzone poszkodowanych w skutek nagłego zanieczyszczenia środowiska /WYMAGANE/ c) szkód osobowych spowodowanych toksycznym oddziaływaniem substancji /WYMAGANE/ Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycie szkód osobowych wyrządzone poszkodowanych w skutek toksycznego oddziaływania substancji /WYMAGANE/ d) szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycia szkód osobowych i rzeczowych wyrządzone poszkodowanym przez Zamawiającego z tytułu posiadania pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC /WYMAGANE/ e) szkód osobowych i rzeczowych z odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy: Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycia Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego jako pracodawcy (roszczenia cywilno prawne pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę lub umów cywilno-prawnych z tytułu szkody, jaką poniósł pracownik w związku z wypadkiem przy pracy), stanowiące nadwyżkę ponad świadczenia wynikające z ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z dnia r. nr 199 poz z późniejszymi zmianami noszące charakter odszkodowawczy w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego (art Kodeks Cywilny czyny niedozwolone)./wymagane/ f) szkód rzeczowych wyrządzonych w obcych środkach transportu w trakcie załadunku lub rozładunku. /WYMAGANE/ Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycia szkód rzeczowych wyrządzonych poszkodowanym przez Zamawiającego w obcych środkach transportu w trakcie załadunku lub rozładunku. /WYMAGANE/ 2. Istotne wymagania: /WYMAGANE/ 2.1 Przyjęcie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) Zamawiającego z tytułu szkód osobowych i rzeczowych, za które w myśl przepisów prawa Zamawiający ponosi odpowiedzialność w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością w związku, z którymi zaistnieją zdarzenia, w następstwie których Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej. /WYMAGANE/ 2.2 Przyjęcie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego z tytułu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym jeśli wypadek ubezpieczeniowy

3 (zdarzenie), miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Oznacza to że ochroną ubezpieczeniową objęte będą roszczenia dotyczące szkód osobowych i rzeczowych powstałych ze zdarzeń (działania lub zaniechania) zaistniałych w okresie ubezpieczenia - choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. /WYMAGANE/ 2.3 Przyjęcie do ubezpieczenia szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych przez Zamawiającego oraz osoby za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobę do Zamawiającego./WYMAGANE/ 2.4 Przyjęcie do ubezpieczenia szkód osobowych i rzeczowych związanych z nagłym zanieczyszczeniem środowiska. 3. Ryzyka wymagane - /WYMAGANE/ 3.1 każdy stopień winy z wyjątkiem umyślności,, C. SUMY GWARANCYJNE /WYMAGANE/ Suma gwarancyjna: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 2.1 Podlimity na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1 Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym etc. mienie podlegające składowaniu i przeładunkowi 2 Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkody wynikającej z nagłego zanieczyszczenia środowiska substancjami szkodliwymi (powietrze, grunt i wody gruntowe) 3 Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód osobowych spowodowanych toksycznym oddziaływaniem substancji 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy 6 Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód rzeczowych wyrządzonych poszkodowanym przez Zamawiającego w obcych środkach transportu w trakcie załadunku lub rozładunku ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN D. WARUNKI DODATKOWE 1. Postanowienia ogólne /WYMAGANE/ 1.1 Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty związane z działaniami podjętymi przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet wtedy gdyby okazały się bezskuteczne pod warunkiem że były zasadne.

4 1.2 Wykonawca w ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej każdorazowo dokona oceny sytuacji prawnej w zakresie uznania roszczenia i wypłacie odszkodowania. 2. Klauzule dodatkowe /WYMAGANE/ 2.1 Klauzula oceny ryzyka Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 2.2 Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni od daty jego doręczenia. 2.3 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku" 2.4 Klauzula regresowa Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą na zakład ubezpieczeń roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na zakład ubezpieczeń również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samo zatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Franszyzy /WYMAGANE/ 3.1 Franszyza redukcyjna: nie więcej niż 10% wypłaconego odszkodowania z tytułu szkód rzeczowych. III. MIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD WSZYSTKICH RYZYK /WYMAGANE/

5 A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/. 1. wszystkie nagłe nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zdarzenia mogące spowodować utratę lub zniszczenie mienia objętego ochroną ubezpieczeniową w tym wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych. 2. szkody w mieniu w wyniku akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia jw. 3. zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia j.w. 4. szkody w mieniu w wyniku prowadzonych prac remontowo budowlanych nie wymagających uzyskania zezwolenia budowlanego /za wyjątkiem robót ziemnych oraz z zastrzeżeniem, iż ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, 5. kradzież z włamaniem 6. rabunek mienia z lokalu i gotówki w transporcie 7. dewastacja mienia w trakcie kradzieży / rabunku 8. dewastacja mienia bez równoczesnej kradzieży / rabunku (wandalizm) B. SUMY UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia podano w/g wartości odtworzeniowa bez VAT - dla gotówki wartość nominalna, dla mienia pracowniczego wartość rzeczywista. Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1. Budynki i budowle ,00 PLN 2. Maszyny, Urządzenia, wyposażenie ,00 PLN 3. Gotówka ,00 PLN 4. Mienie pracownicze ,00 PLN C. SUMY UBEZPIECZENIA DLA KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, DEWASTACJI I AKTÓW WANDALIZMU /WYMAGANE/ 2. SUMY UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto bez Vat i wartości nominalnej: Lp. Przedmiot ubezpieczenia System Suma ubezpieczenia ubezpieczenia 1. Dewastacja budynków i budowli Pierwsze ryzyko PLN 2. Kradzież z włamaniem i rabunkiem Pierwsze ryzyko PLN oraz dewastacji dla maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz sprzętu

6 elektronicznego 3. Gotówka od kradzieży z włamaniem Pierwsze ryzyko PLN D. WARUNKI DODATKOWE. 1. Postanowienia ogólne /WYMAGANE/ 1.1 Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty związane z działaniami podjętymi przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet wtedy gdyby okazały się bezskuteczne pod warunkiem że były zasadne. Z podlimitem w wys ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 1.2 Ochroną ubezpieczeniowa objęte będzie również mienie w trakcie prowadzonych prac remontowo budowlanych nie wymagających uzyskania zezwolenia budowlanego /za wyjątkiem robót ziemnych oraz z zastrzeżeniem, iż ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, limit odpowiedzialności w mieniu będących przedmiotem robót do wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 3. Postanowienia szczególne /WYMAGANE/ 3.1 Wymagane jest przyjęcie stanu zabezpieczeń p-poż. i przepięciowych oraz przeciw kradzieżowych aktualnie istniejących i stosowanych jako wystarczające. 3.2 Ubezpieczyciel akceptuje stan zabezpieczeń p-poż oraz zabezpieczeń przepięciowych i przeciwkradzieżowych aktualnie istniejących i stosowanych i uznaje je za wystarczające do czasu przeprowadzenia lustracji w ubezpieczonych lokalizacjach. Po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania jego odpowiedzialności. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej lustracji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni od dnia przekazania raportu z lustracji. 3.3 Stosowane zabezpieczenia p-poż, przepięciowe i przeciwkradzieżowe. 4. Klauzule dodatkowe /WYMAGANE/ 4.1 Klauzula oceny ryzyka Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne do oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przez zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 4.2 Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte przez Ubezpieczającego środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego

7 ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Ubezpieczającego jest faktura zakupu lub protokół zdawczo odbiorczy. Wartość środków trwałych łącznie z objętymi automatyczną ochroną nie może przekroczyć 120% sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia. Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie na koniec okresu ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jego zakończenia. 4.3 Klauzula przedstawicieli ustawowych i reprezentantów. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny, przy czym za osoby te uważa się wyłącznie Dyrekcję Szpitala i prokurentów. 4.4 Klauzula pośredniego uderzenia pioruna. W przypadku powstania szkody Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami atmosferycznymi powstałe w ubezpieczonym mieniu z limitem w wysokości ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia przy założeniu odpowiedniego zabezpieczenia mienia przez Zamawiającego poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych). Powyższe nie dotyczy szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; 4.5 Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni od daty jego doręczenia. 4.6 Klauzula ograniczenia zasady proporcji Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 20 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 4.7 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenia rozmiaru szkody. 4.8 Klauzula składowania W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel przyjmuje do zakresu odpowiedzialności uszkodzenie lub zniszczenie mienia składowanego bezpośrednio

8 na podłodze w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Limit odpowiedzialności ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 4.9 Klauzula przewłaszczenia mienia. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, lokalizacjami jednostek lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Ubezpieczającego / Ubezpieczonego oraz w przypadku przeniesienia własności mienia na bank, Ubezpieczyciela lub inny podmiot jako zabezpieczenie wierzytelności. Ochrona zostaje zachowana również w przypadku przeniesienia własności mienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych. Dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wartości rzeczywistej danego środka trwałego. 5. Franszyza 5.1 Franszyza redukcyjna: nie większa niż 1 000,00 PLN E. SZKODOWOŚĆ BRAK SZKÓD NOWE UBEZPIECZENIE IV. SPRZĘT ELEKTRONICZNY OD WSZYSTKICH RYZYK /WYMAGANE/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/ Wszelkie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia a w tym: - ogień i inne zdarzenia losowe, - kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja i akty wandalizmu, - niewłaściwa obsługa, - błędy konstrukcyjne, - wady materiałowe, zwarcia i inne przyczyny elektryczne, - koszty odtworzenia programów licencjonowanych, - koszty odtworzenia danych i wymiennych nośników danych, B. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I SUMY UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia podano w/g wartości księgowej brutto bez Vat Lp. Przedmiot ubezpieczenia System Suma ubezpieczenia ubezpieczenia 1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny Sumy stałe ,00 PLN

9 2. Sprzęt elektroniczny przenośny Sumy stałe ,00 PLN C. WARUNKI DODATKOWE 1. Postanowienia ogólne /WYMAGANE/ 1.1 Suma ubezpieczenia obejmuje sprzęt bez względu na miejsce jego zlokalizowania w miejscu ubezpieczenia (siedziba Zamawiającego). Dla sprzętu przenośnego teren RP. 1.2 Ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty związane z działaniami podjętymi przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet wtedy gdyby okazały się bezskuteczne pod warunkiem że były zasadne. 1.3 Ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty naprawy zabezpieczeń o ile ich zniszczenie miało związek z kradzieżą z włamaniem. Limit w wys ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. 2. Postanowienia szczególne /WYMAGANE/ 2.1 Wymagane jest przyjęcie stanu zabezpieczeń p-poż. i przepięciowych oraz przeciw kradzieżowych aktualnie istniejących i stosowanych jako wystarczające. 2.2 Ubezpieczyciel akceptuje stan zabezpieczeń p-poż oraz zabezpieczeń przepięciowych i przeciwkradzieżowych aktualnie istniejących i stosowanych i uznaje je za wystarczające do czasu przeprowadzenia lustracji w ubezpieczonych lokalizacjach. Po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania jego odpowiedzialności. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej lustracji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni od dnia przekazania raportu z lustracji. 3. Klauzule dodatkowe/wymagane/ 3.1 Klauzula oceny ryzyka Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne do oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przez zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 3.2 Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyty przez Ubezpieczającego sprzęt elektroniczny, lub sprzęt elektroniczny którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Ubezpieczającego jest faktura zakupu lub protokół zdawczo odbiorczy. Wartość nowo nabytego sprzętu elektronicznego łącznie z objętymi

10 automatyczną ochroną nie może przekroczyć 120% sumy ubezpieczenia sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia. Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie na koniec okresu ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jego zakończenia. 3.3 Klauzula przedstawicieli ustawowych i reprezentantów. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. 3.4 Klauzula ograniczenia zasady proporcji Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 20 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu 3.5 Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni od daty jego doręczenia. 3.6 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenia rozmiaru szkody. 3.7 Klauzula szybkiej likwidacji szkód W przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 5. Franszyza 5.1 Franszyza redukcyjna: 10% wartości przedmiotu dotkniętego szkodą nie mniej niż 300,00 PLN

11 D. SZKODOWOŚĆ BRAK SZKÓD NOWE UBEZPIECZENIE VI. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA /WYMAGANE/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/ Szkody powstałe wskutek stłuczenia ubezpieczonych przedmiotów należących lub będących w posiadaniu Zamawiającego łącznie z kosztami ich montażu, transportu, z uwzględnieniem usług ekspresowych. B. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I SUMY UBEZPIECZENIA: Sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko wg wartości zakupu wraz z kosztami usługi i transportu Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1. Szyby okienne, drzwiowe, witryny, kasetony podświetlane ,00 PLN itp. 2. Koszt ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu 2.000,00 PLN 3. Koszt transportu 1.000,00 PLN 4. Koszt wykonania napisów oraz znaków reklamowych i 1.000,00 PLN informacyjnych C. WARUNKI DODATKOWE /WYMAGANE/ 1. Ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokryje również koszty reklam, napisów itp. Znajdujących się na stłuczonych szybach okiennych, drzwiach, witrynach lub kasetonach. 2. Franszyza 2.1 Franszyza redukcyjna: nie więcej niż 150,00 PLN VII. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW /WYMAGANE/ 1. Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdów /WYMAGANE/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/ Zgodnie z ustawą z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. (Dz. U. Nr 26, poz. 310) oraz Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1396) B. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Wykaz pojazdów:

12 Lp. Przedmiot ubezpieczenia Nr rej Składka roczna 1. Samochód osobowy Opel Astra GCH Cosmo Sports 2. Samochód osobowy Opel Astra GCH Samochód VW T5 (śmieciarka) GCH Samochód ciężarowy DAF GCH Przyczepka samochodowa GCH 6F28 Składka roczna razem: Poz. 1. od dnia r. Poz. 2. od dnia r. Poz. 3. od dnia r. Poz. 4. od dnia r. Poz. 5 od dnia r. C. SUMA GWARANCYJNA Podstawowa zgodna z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz. U. Nr 124 Poz z dnia 16 lipca 2003 roku z późniejszymi zmianami (zwana dalej Ustawą) tj. - w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, - w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych D. POSTANOWIENIA DODATKOWE /WYMAGANE/ W przypadku zakupu nowych lub używanych pojazdów przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, pojazdy te ubezpieczane będą na warunkach cenowych podanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. W przypadku zakupu innych, niż wymienione w SIWZ rodzajów pojazdów, pojazdy te ubezpieczane będą z uwzględnieniem zniżek udzielonych Zamawiającemu w ofercie przetargowej chyba że udzielenie takowych zniżek jest niemożliwe ze względu na dużą szkodowość w okresie ubezpieczenia. 2. Auto Casco/WYMAGANE/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/ Uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działania osób trzecich, uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek zdarzeń losowych a w tym: powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi oraz nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, kradzieży pojazdu, rabunku, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania

13 w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. B. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Lp. Przedmiot ubezpieczenia Nr rej Składka roczna 1. Samochód osobowy Opel Astra GCH Cosmo Sports 2. Samochód osobowy Opel Astra GCH Samochód VW T5 (śmieciarka) GCH Samochód ciężarowy DAF GCH Przyczepka samochodowa GCH 6F28 Poz. 1. od dnia r. Poz. 2. od dnia r. Poz. 3. od dnia r. Poz. 4. od dnia r. C. WARUNKI DODATKOWE Składka roczna razem: 1. Postanowienia ogólne /WYMAGANE/ 1.1 W przypadku zakupu nowych lub używanych pojazdów przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, pojazdy te ubezpieczane będą na warunkach cenowych podanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. W przypadku zakupu innych, niż wymienione w SIWZ rodzajów pojazdów, pojazdy te ubezpieczane będą z uwzględnieniem zniżek udzielonych Zamawiającemu w ofercie przetargowej chyba że udzielenie takowych zniżek jest niemożliwe ze względu na dużą szkodowość w okresie ubezpieczenia. 2. Postanowienia dodatkowe /WYMAGANE/ 2.1 Z należnego odszkodowania Ubezpieczyciel nie będzie potrącał amortyzacja części. 2.2 Ubezpieczenie zawarte będzie bez franszyzy redukcyjnej. 2.3Ubezpieczenie zawarte będzie bez franszyzy integralnej lub z franszyzą integralną na poziomie minimalnym lecz nie większą niż: a) 500 zł w przypadku samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych o ładowności do 2 ton albo, b) 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 500 zł w przypadku pozostałych pojazdów, 2.4 Ubezpieczenie obejmować będzie wyłącznie teren RP (bez zagranicy) 2.5 Ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. 3. NNW - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /WYMAGANE/ A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w

14 przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu oraz z trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu. C. SUMY UBEZPIECZENIA PLN na każdy pojazd D. POSTANOWIENIA DODATKOWE /WYMAGANE/ 1. W przypadku zakupu nowych lub używanych pojazdów przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, pojazdy te ubezpieczane będą na warunkach cenowych podanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. W przypadku zakupu innych, niż wymienione w SIWZ rodzajów pojazdów, pojazdy te ubezpieczane będą z uwzględnieniem zniżek udzielonych Zamawiającemu w ofercie przetargowej chyba że udzielenie takowych zniżek jest niemożliwe ze względu na dużą szkodowość w okresie ubezpieczenia. 2. Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia: a) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu b) w przypadku śmierci świadczenie wypłacone będzie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. c) koszty jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych d) zwrot przeszkolenia zawodowego e) zwrot kosztów leczenia f) koszt transportu zwłok do miejsca pochowania 4. SZKODOWOŚĆ Brak szkód 5. Klauzula dodatkowa dla OC, AC i NNW 5.1 Klauzula płatności składki /WYMAGANE/ W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni od daty jego doręczenia.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 28/0713/UN Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. DOKŁADANA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zaproponowane w niniejszym Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia klauzule dodatkowe, warunki

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:...

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITALA POWIATOWEGO IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ SIWZ Nr 132/14/N/Bochnia PAKIET

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla mienia oraz działalności Zamawiającego (łącznie z ubezpieczeniem OC, AC i NW pojazdów).

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia Charakterystyka techniczna 1. Wymagany zakres ZAŁĄCZNIK NR 5 Wymagany zakres określono w SIWZ jako wymagane. Brak akceptacji ryzyk wymaganych

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia 1. Wykonawca na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej dotyczące przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo