SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z BADAŃ"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: REGON: LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki Łódź SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Temat: Badanie betonowych belek zbrojonych prętami kompozytowymi Zleceniodawca: Katedra Budownictwa Betonowego Własne badania naukowe. Nr umowy: Zlecenie wewnętrzne Data Zlecenia: r. Data opracowania: r. Sprawozdanie zawiera: Wyniki badania belek zbrojonych prętami GFRP i BFRP Opracowali: Autoryzował: Zaakceptował: P. Szymczak P. Olbryk prof. dr hab. inż. M.Kamińska Sz. Chołostiakow Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie powinno być powielane inaczej jak w całości. Liczba Raportów 1 Nr egz. 1 / Strona / Stron 1 / 13

2 Badania betonowych belek zbrojonych prętami kompozytowymi 1. Wprowadzenie Liniowo-sprężysta charakterystyka wytrzymałościowa prętów kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer) powoduje, że nie można liczyć na plastyczne odkształcenia zbrojonych nimi zginanych belek żelbetowych. Oznacza to bardzo nikłą zdolność takich elementów do redystrybucji sił wewnętrznych, w przeciwieństwie do belek zbrojonych stalą. Nośność betonowych belek zbrojonych prętami FRP zależy od wielu czynników, z których za najważniejsze trzeba uznać [1, 2, 3]: wytrzymałość i odkształcenia graniczne prętów przy rozciąganiu, przyczepność do betonu, stopień zbrojenia podłużnego, wytrzymałość betonu na ściskanie i graniczne odkształcenia betonu ε cu, stopień zbrojenia poprzecznego i kształt tego zbrojenia (strzemiona, spirala), a także wytrzymałość FRP na ściskanie, co jest istotne w odniesieniu do prętów umieszczonych w ściskanej strefie przekroju. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń, ilustrujące wpływ niektórych z tych parametrów na nośność przy zginaniu. Obliczenia wykonano przyjmując płaski stan odkształcenia przekroju, nieliniowe zależności σ-ε dla betonu i stali zbrojeniowej, liniową zależność dla prętów FRP oraz zasadę tension stiffening. Rozważono przekrój prostokątny, zbrojony tylko w strefie rozciąganej, przy różnych stopniach zbrojenia. 0,0050 0,0045 0,0040 0,0035 0,0030 0,0025 0,0020 0,0015 0,0010 0,0005 M R /bh 2 Stal (E=200GPa) Szkło (E=50GPa) Bazalt (E=90GPa) 0,0000-0,010 0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 r 0,0025 0,0020 0,0015 0,0010 0,0005 M R /bh 2 Bazalt ρ =0,005 f ck =25MPa εεcu=3,5 =5,1 εεcu=5,1 =3,5 kd 0,0000 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 Rys. 1. Wpływ na nośność zginania rodzaju zbrojenia (stal, szkło, bazalt) i stopnia zbrojenia przekroju ρ= A f /(bd) oraz granicznych odkształceń betonu ε cu (b szerokość przekroju, d użyteczna wysokość przekroju, d krzywizna) 2

3 Stopień zbrojenia potraktowano geometrycznie, jako ρ = A p /(bd), nie uwzględniając różnych charakterystyk wytrzymałościowych rozważanych materiałów. Przyjęto wytrzymałość betonu f ck = 25MPa oraz dwa graniczne odkształcenia betonu jak dla betonu zwykłego i np. lekkiego kruszywowego. Można zauważyć wyraźny wpływ wszystkich trzech parametrów rodzaju zbrojenia rozciąganego, stopnia zbrojenia przekroju oraz granicznego odkształcenia betonu strefy ściskanej na nośność przy zginaniu. Istotny jest zwłaszcza wpływ granicznej odkształcalności ściskanego betonu. Rys. 2. Graniczne odkształcenia przekroju Przyjęcie zasady zachowania płaskiego przekroju oraz wartości granicznych odkształceń zarówno ściskanego betonu ε cu jak i kompozytowego zbrojenia ε fu (rys.2) umożliwia wyznaczenie granicznego stopnia zbrojenia przekroju ρ fb : Przekrój słabo zbrojony, o stopniu zbrojenia ρ < ρ fb, niszczy się przez zerwanie zbrojenia kompozytowego. Jeżeli ρ > ρ fb, dochodzi do zmiażdżenia betonu w strefie ściskanej, przy czym nośność kompozytu nie jest wykorzystana. W obydwu przypadkach zniszczenie nie jest wcześniej sygnalizowane i ma gwałtowny charakter. Wytyczne ACI [1] zalecają wprowadzenie współczynnika redukcyjnego Φ do nośności przekroju ze względu na zginanie. Wartość tego współczynnika zależy od stopnia zbrojenia przekroju (rys. 3), w odniesieniu do jego granicznej wartości. Rys. 3. Współczynnik redukcyjny w funkcji stopnia zbrojenia ρ fb [1] Rolą współczynnika Φ jest uwzględnienie w obliczeniach dodatkowego zapasu bezpieczeństwa, co jest niezbędne ze względu na niesygnalizowaną, kruchą postać zniszczenia. 3

4 2. Materiały kompozytowe zastosowane w badaniach W badaniach zastosowano pręty kompozytowe zawierające włókna szklane, w postaci prętów prostych i spiralnych strzemion (rys. 4), oraz włókna bazaltowe, w postaci prętów prostych. Rys. 4. Pręty proste i spiralne strzemiona (włókna szklane) Wykaz zastosowanych prętów wraz z ich podstawową charakterystyką wytrzymałościową i fizyczną zawiera Tablica 1. Tablica 1. Właściwości prętów kompozytowych Rodzaj włókna szkło Kształt pręta Średnica Pole przekroju Masa Wytrzymałość na rozciąganie Moduł sprężystości mm mm 2 kg/m MPa GPa prosty 5,06 20, ,9 28,1 prosty 10,83 92, ,8 21,8 spirala spirala Odkształcenie graniczne bazalt prosty 6,68 35, ,8 22,5 prosty 8,33 54, ,3 26,2 3. Program badań Ogółem badania objęły 8 belek, o rozpiętości w osiach podpór 3,00m, obciążanych dwiema siłami skupionymi, ustawionymi symetrycznie w odległości 0,8m od podpór. Cztery pierwsze belki zostały tak zaprojektowane, aby wyeksponować wpływ rodzaju prętów FRP i stopnia zbrojenia podłużnego na nośność (tabl. 2 oraz rys. 5 i 6). Zbrojenie podłużne w strefie ściskanej i zamknięte strzemiona umieszczono tylko w strefach przypodporowych (między podporami i siłami obciążającymi belkę), przy czym wykonano je ze stali RB500W. Podłużne zbrojenie rozciągane stanowiły pręty kompozytowe, z włóknami szklanymi lub bazaltowymi. Tablica 2. Charakterystyka belek badanych ze względu na nośność zginania Wymiary przekroju Włókno kompozytu Średnica prętów FRP Pole pręta Liczba prętów FRP Stopień zbrojenia Graniczny stopień zbrojenia Belka ε cu = 0,003 ε cu = 0,0035 A f ρ f wg ACI [1] wg PN-EN [6] mm - mm mm G szkło 5,06 20,1 3 0, , , G 150 x ,83 92,1 2 0, , , B bazalt 6,68 35,1 2 0, , , B 8,33 54,5 3 0, , ,00342 ρ fb 4

5 Rys. 5. Wymiary i zbrojenie belek eksponujące efekty zastosowania prętów FRP jako zbrojenia rozciąganego Rys. 6. Widok zbrojenia belki B2 Kolejne dwie belki zaprojektowano tak, aby móc ocenić efekty zastosowania strzemion FRP jako zbrojenia na ścinanie. Zbrojenie podłużne rozciągane i ściskane oraz część strzemion w środkowym odcinku belki wykonano ze stali RB500W (rys. 7 i tablica 3). Strzemiona kompozytowe nie mogą być oczywiście wyginane na budowie, tak jak stalowe. Ze względów technologicznych wytwórnie FRP kształtują pręty w postaci spirali. Po zwykłym rozciągnięciu spirali otrzymuje się strzemiona pochylone względem podłużnej osi belki. Strzemiona można jednak ukształtować tak, aby ich ramiona umieszczone przy bocznych powierzchniach belki były prostopadłe do jej osi ułożone pod kątem są wtedy ramiona przy 5

6 dolnej i górnej powierzchni belki. Taki właśnie sposób kształtowania strzemion zastosowano w belkach S-1 i S-2 (rys. 8). Rys. 7. Zbrojenie belek eksponujące efekty zastosowania prętów FRP jako zbrojenia na ścinanie Rys. 8. Spiralnie ukształtowany pręt FRP jako zbrojenie na ścinanie; ramiona strzemion ułożone przy dolnej powierzchni belki pochylone względem jej osi Tablica 3. Charakterystyka belek badanych ze względu na nośność ścinania Wymiary Pręty Stopień Rozstaw / średnica zbrojenia poprzecznego przekroju podłużne zbrojenia strona lewa środek strona prawa Belka stalowe podłużnego GFRP stal RB500W GFRP mm mm - mm mm mm S-1 góra 0, / 4 50 / x #12 spirala 70 / 6 spirala S-2 dół 4 # 20 0, / 8 spirala dwucięte 50 / 8 spirala Niesymetryczne zbrojenie przypodporowych stref obu belek przyjęto z myślą o badaniu każdej z nich w dwóch etapach. Założono, że po zniszczeniu belki na ścinanie w słabiej zbrojonej strefie przypodporowej zostanie skrócona rozpiętość belki (przy niezmienionej odległości sił od podpór) i belka zostanie obciążona ponownie, aż do zniszczenia strefy o silniejszym zbrojeniu poprzecznym. Jako zbrojenie dwóch ostatnich belek, zarówno podłużne (dolne i górne) jak i poprzeczne, zastosowano pręty FRP zawierające włókna szklane (rys. 9 i 10 oraz tab.4). 6

7 Rys. 9. Zbrojenie belki wykonane w całości z prętów GFRP ze słabym zbrojeniem poprzecznym (belka G-1) Rys. 10. Zbrojenie belki wykonane w całości z prętów GFRP z silnym zbrojeniem poprzecznym (belka G-2) Tablica 4. Charakterystyka belek ze zbrojeniem całkowicie kompozytowym GFRP (włókna szklane) Wymiary Włókno Średnica Pole Liczba Stopień Rozstaw / średnica zbrojenia poprzecznego Belka przekroju FRP prętów pręta A f prętów FRP zbrojenia strona lewa środek strona prawa mm - mm mm mm mm mm G-1 szkło góra 5,06 20,1 2 0, / / 4 50 / x 360 dół 10,83 92,1 2 spirala cięte spirala G-2 szkło góra 10,83 92,1 2 0, / 8 50 / / 8 dół 10,83 92,1 2 spirala spirala cięte 7

8 Rys. 10. Widok zbrojenia belki G-2 Kompozytowe strzemiona belek G-1 i G-2 były kształtowane na dwa sposoby (por. rys. 10: - jako ciągłe, otrzymane w efekcie rozciągnięcia spirali, o wszystkich ramionach pochylonych względem podłużnej osi belki, - jako dwucięte, otrzymane przez pocięcie spirali na odpowiednie odcinki. Ten pierwszy sposób jest wygodny pod względem technologicznym, ale prowadzi do pochylenia strzemion przy jednej z bocznych powierzchni pod niekorzystnym kątem, nie odpowiadającym kierunkowi działania głównych naprężeń rozciągających. 4. Wyniki badań 4.1 Informacje ogólne Wszystkie belki były obciążane aż do zniszczenia. W toku badania rejestrowano: - skrócenia lub wydłużenia baz pomiarowych o długości 300mm, ustabilizowanych na bocznej powierzchni belki, w strefie ściskanej i rozciąganej, - przemieszczenia osi belki, w 5 punktach na jej długości, - odkształcenia rozet pomiarowych usytuowanych na bocznej powierzchni belki (tylko w belkach badanych na ścinanie), - rozwój i szerokości rozwarcia rys (w zakresie obciążenia bezpiecznym dla obserwatorów), - wielkość sił obciążających (dwa siłowniki, zasilane z tego samego źródła, pomiar czujnikiem ciśnieniowym). Poniżej zostaną przedstawione tylko najważniejsze informacje dotyczące mechanizmów zniszczenia belek i wielkości sił niszczących. Wszystkie szczegółowe wyniki są dostępne w Katedrze Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej. 8

9 4.2 Zginanie Wszystkie cztery belki zniszczyły się w sposób gwałtowny, nie sygnalizowany. W tablicy 5 podano wartości sił niszczących i opisano sposób zniszczenia. Tablica 5. Zniszczenie belek badanych ze względu na zginanie Belka Siła niszcząca Sposób zniszczenia Obraz zniszczenia F u kn 1-G 10,2 Zniszczenie w strefie czystego zginania; zerwanie prętów w strefie rozciąganej; rozłupanie belki Belka nie osiągnęła przewidywanej siły niszczącej. 2-G 18,0 Zniszczenie nastąpiło przez przedwczesne zerwanie skrajnego pręta, przypadkowo uszkodzonego podczas montażu oprzyrządowania pomiarowego; (Zdjęcie przedstawia stan przed utratą stateczności) 1-B 21,0 Zniszczenie w strefie czystego zginania; zerwanie jednego z prętów w strefie rozciąganej, drugi pręt wyrwał się z betonu przy odciążaniu belki 2-B 56,5 Zniszczenie w strefie czystego zginania; zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej; dwa skrajne pręty kompozytowe wyrwały się z betonu przy odciążaniu belki, trzeci środkowy pozostał w betonie 9

10 Belka 2-B, jak podano w tablicy 5, zniszczyła się na skutek przypadkowego uszkodzenia jednego z dwóch prętów, przy instalowaniu oprzyrządowania pomiarowego. Spowodowało to utratę płaskiej postaci zginania, wyboczenie belki i gwałtowne jej rozłupanie na dwie części, z upadkiem ze stanowiska. Ten przypadek potwierdza informacje o kruchym charakterze zniszczenia belek zbrojonych prętami FRP. 4.3 Ścinanie Belkę S-1 obciążano dwukrotnie po zniszczeniu typowym dla ścinania, w strefie przypodporowej o słabszym zbrojeniu na ścinanie, przesunięto siłownik i podporę i belkę obciążono ponownie. W tym drugim etapie także doszło do zniszczenia typowego dla ścinania, w rysie ukośnej. Poprzeczne zbrojeni belki S-2 okazało się tak mocne, że belka zniszczyła się ze względu na zginanie. W tablicy 6 podano wartości sił niszczących i opisano sposób zniszczenia. Tablica 6. Zniszczenie belek badanych ze względu na ścinanie Belka Siła niszcząca Sposób zniszczenia Obraz zniszczenia F u kn I etap obciążenia 126,0 Zniszczenie charakterystyczne dla ścinania, w strefie o słabszym zbrojeniu poprzecznym; S-1 strzemiona zerwane w obrębie rysy, zachowana przyczepność betonu do strzemion pod i nad rysą niszczącą II etap obciążenia 229,0 Zniszczenie charakterystyczne dla ścinania; strzemiona zerwane w obrębie rysy, zachowana przyczepność betonu do strzemion pod i nad rysą niszczącą 10

11 S-2 244,0 Zniszczenie w strefie między siłami, charakterystyczne dla zginania; zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej; strefy przypodporowe zarysowane, ale bez objawów zniszczenia 4.4 Zbrojenie w całości kompozytowe Belki zbrojone tylko zbrojeniem kompozytowym zniszczyły się w ten sam sposób. Można go określić jako zginająco-ścinające, co oznacza łączny wpływ zginania i ścinania. W obydwu przypadkach zniszczenie wystąpiło w strefach między siłą a podporą. W przypadku belki G-2 do zniszczenia doszło w strefie zbrojonej strzemionami o rozstawie 100mm. Szczegóły zniszczenia i wielkości sił niszczących są podane w tablicy 7. Tablica 7. Zniszczenie belek ze zbrojeniem całkowicie kompozytowym GFRP Belka Siła niszcząca Sposób zniszczenia Obraz zniszczenia F u kn G-1 65,1 Zniszczenie zginająco ścinające, gwałtowne; zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej, odkształcenie prętów ściskanych; zerwanie strzemion w obrębie rysy; odsłonięcie zbrojenia rozciąganego; G-2 71,9 Zniszczenie zginająco ścinające, gwałtowne; zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej, odkształcenie prętów ściskanych; zerwanie strzemion w obrębie rysy; odsłonięcie zbrojenia rozciąganego; zerwanie prętów rozciąganych 11

12 4.5 Podsumowanie wyników badań Wyniki badań potwierdziły przewidywania co do mechanizmów zniszczenia ze względu na zginanie belek zbrojonych FRP: - przy stopniach zbrojenia ρ f < ρ fb zniszczenie ma charakter gwałtowny, dochodzi do zerwania prętów FRP i całkowitego przełamania belki - przy stopniach zbrojenia ρ f > ρ fb o zniszczeniu decyduje graniczna odkształcalność betonu strefy ściskanej, pręty FRP nie osiągają granicznych odkształceń; w badaniach osiągnięto ε cu,max = 0,00448 (belka 2-B). Rozciągane pręty FRP współpracują z betonem podobnie jak pręty stalowe. Przyczepność betonu do kompozytu jest zachowana w całym zakresie obciążenia. Świadczy o tym rozwój rys w strefie wpływu zbrojenia (w dolnej części belki) rysy wyraźnie się rozgałęziają, a powyżej tej strefy łączą w tzw. rysy zbiorcze. Ugięcia belek były oczywiście duże, zdecydowanie nie spełniały wymagań użytkowych, co wynikało m.in. z niskich stopni zbrojenia, przyjętych w badaniach. Strzemiona kompozytowe wbrew obawom wykazały wysoką skuteczność w przenoszeniu ścinania. Strzemiona zrywały się w obrębie całej rysy niszczącej, poza nią zachowywały przyczepność do betonu. Nie dochodziło do lokalnego niszczenia strzemion w miejscu załamania spirali kompozytowej, z której je kształtowano. 5. Zastosowanie FRP jako zbrojenia betonu Do celów projektowania betonowych elementów zbrojonych kompozytami FRP można stosować te same zasady, które SA przyjęte dla zbrojenia stalowego [4]. Podstawą wymiarowania powinien być stan odkształcenia przekroju, z ograniczeniami wynikającymi z liniowo sprężystej charakterystyki kompozytu i jego odkształcenia granicznego. Należy podkreślić, że zachowanie się prętów FRP umieszczonych w strefie ściskanej belki nie jest jeszcze wyjaśnione i wymaga dalszych badań [2]. Stan graniczny odkształcalności (SGU) odgrywa w przypadku elementów zbrojonych kompozytami znacznie większą rolę niż przy zbrojeniu stalowym. W obliczeniach powinno się uwzględniać nieliniową charakterystykę betonu i zasadę tension stiffening. Ze względu na kruchy charakter zniszczenia belek zbrojonych kompozytami celowe jest przyjęcie w obliczeniach dodatkowego współczynnika korekcyjnego do nośności zginania, jak w wytycznych ACI [1]. Wadą zbrojenia kompozytowego jest niski współczynnik sprężystości, chociaż oczywiście zależy to od rodzaju włókien i matrycy. Włókna szklane i bazaltowe są pod tym względem mniej przydatne niż węglowe, ale mają inne zalety, np. niższą cenę i lepszą odporność na niektóre czynniki agresywne. Obszary potencjalnych zastosowań zbrojenia kompozytowego to przede wszystkim elementy budowlane narażone na agresywne oddziaływania środowiska, dla których najważniejsza 12

13 jest trwałość, a nie doraźna wytrzymałość. Do takich elementów należą budowle masywne (przyczółki, ściany oporowe, pale, nasypy), a także powierzchniowe (płyty pomostów, nawierzchnie, posadzki). Literatura [1] ACI 440.3R-04, Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars [2] fib BULLETIN 40, FRP reinforcement in RC structures, September 2007 [3] WAŚNIEWSKI T., SOWA Ł., KAMIŃSKA M., Konsekwencje stosowania prętów kompozytowych FRP jako zbrojenia betonu, Inż. i Bud., Nr 11/2006, pp [4] PN-EN Eurokod 2, Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Reguły ogólne I reguły dla budynków Wyniki relacjonowanych badań zostały przedstawione na dwóch konferencjach: [A] SZYMCZAK P., OLBRYK P., CHOŁOSTIAKOW S., KRAWCZYK M., Czynniki wpływające na nośność belek betonowych zbrojonych prętami kompozytowymi, Konferencja POIG Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości elementów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź listopada 2012, Materiały konferencyjne, s [B] CHOŁOSTIAKOW Sz., KRAWCZYK M., OLBRYK P., SZYMCZAK P., Effects of FRP reinforcement on flexural behavior of concrete beams, Conference on Civil Engineering Structure Based on Polymer Composites, 1 st CECOM 2012, Kraków listopada, Conference Proceedings, p

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej Opracowanie: Spis treści Strona 1. Cel badania 3 2. Opis stanowiska oraz modeli do badań 3 2.1. Modele do badań 3

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTAL to znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej certyfikacji na stal zbrojeniową

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POSADZKI Z FIBROBETONU z zastosowaniem włókien stalowych 50x1

PROJEKT POSADZKI Z FIBROBETONU z zastosowaniem włókien stalowych 50x1 ul. Kotlarska 1A/3; 67-00 Głogów Tel.: 76 7 77 80; fax.: 76 744 70; e-mail.: ambit@ambit.glogow.pl PROJEKT POSADZKI Z FIBROBETONU z zastosowaniem włókien stalowych 50x1 dla firmy: Nazwa: ELEKTROBUD SA.

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

Moduł. Belka żelbetowa Eurokod PN-EN

Moduł. Belka żelbetowa Eurokod PN-EN Moduł Belka żelbetowa Eurokod PN-EN 211-1 Spis treści 211. BELKA ŻELBETOWA EUROKOD PN-EN... 3 211.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 211.1.1. Opis programu... 3 211.1.2. Zakres programu... 3 211.1.3. Opis podstawowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Plik przeznaczony do celów edukacyjnych. Kopiowanie wyrywkowych fragmentów do użytku komercyjnego zabronione. Autor: Bartosz Sadurski

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe MK MOSTY str. 1 Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Przebudowa mostu stałego przez rzekę Sawa w miejscowości Dębina, w ciągu drogi powiatowej Nr 1519 R Łańcut Podzwierzyniec - Białobrzegi km 3 + 576,00

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE DCHU Drewno sosnowe klasy C f cok :=.0MPa f k :=.0MPa k od := 0.9 γ :=.3 f cok k od f k k od f cod := γ f cod =.5 MPa f := γ f = 6.6 MPa f zd := f E 0.05 := 700MPa E

Bardziej szczegółowo

BLACHY TRAPEZOWE sierpień 2005

BLACHY TRAPEZOWE sierpień 2005 BLACHY TRAPEZOWE sierpień 2005 Zawartość niniejszego folderu nie stanowi oferty handlowej w rozuieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Inforacje zawarte w niniejszy opracowaniu stanowią jedynie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofrastra 70 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofrastra 70 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofrastra 7 Tablice obciążeń Cofrastra 7. Tablice obciążeń Cofrastra 7 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofrastra 7 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1 Przedmowa Okładka CZĘŚĆ PIERWSZA. SPIS PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1. STAN NAPRĘŻENIA 1.1. SIŁY POWIERZCHNIOWE I OBJĘTOŚCIOWE 1.2. WEKTOR NAPRĘŻENIA 1.3. STAN NAPRĘŻENIA W PUNKCIE 1.4. RÓWNANIA

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofrastra 40 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofrastra 40 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofrastra 4 Tablice obciążeń Cofrastra 4. Tablice obciążeń Cofrastra 4 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofrastra 4 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofraplus 60 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofraplus 60 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofraplus 6 Tablice obciążeń Cofraplus 6. Tablice obciążeń Cofraplus 6 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofraplus 6 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości elementu betonowego metodą sklerometryczną

Badanie wytrzymałości elementu betonowego metodą sklerometryczną Badanie wytrzymałości elementu betonowego metodą sklerometryczną 1. Badania nieniszczące wprowadzenie Przy określaniu wytrzymałości wykonanego z betonu elementu nie zawsze można się oprzeć na wynikach

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do projektowania z Budownictwa Ogólnego

Materiały pomocnicze do projektowania z Budownictwa Ogólnego Maciej Niedostatkiewicz Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Gdańska BUDOWNICTWO OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

C. OMÓWIENIE OBLICZEŃ

C. OMÓWIENIE OBLICZEŃ PP Promost Consulting Rzeszów budowa obejścia Dobczyc C. OMÓWIENIE OBLICZEŃ. Omówienie obliczeń dla Mostu Głównego. Omówienie obliczeń dla Estakady Dojazdowej. Omówienie obliczeń dla podpór. Tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali www.cpjs.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali www.cpjs. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości mgr inż. Magdalena Piotrowska mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali www.cpjs.pl Certyfikat EPSTAL EPSTALto znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

1. Płyta: Płyta Pł1.1

1. Płyta: Płyta Pł1.1 Plik: Płyta Pł1.1.rtd Projekt: Płyta Pł1.1 1. Płyta: Płyta Pł1.1 1.1. Zbrojenie: Typ : Przedszk Kierunek zbrojenia głównego : 0 Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna =

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH KRĘCANIE AŁÓ OKRĄGŁYCH kręcanie występuje wówczas gdy para sił tworząca moment leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu konstrukcyjnego zwanego wałem Rysunek pokazuje wał obciążony dwiema parami

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K

Schöck Isokorb typu K Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 36 Rzuty 37 Program produktów 38 Warianty produktu/oznaczenie/onstrukcje specjalne 39 Tabele nośności

Bardziej szczegółowo

Elementy sprężyste zawieszeń

Elementy sprężyste zawieszeń Elementy sprężyste zawieszeń W pojazdach samochodowych stosuje się następujące elementy sprężyste: 1. metalowe elementy sprężyste a. resory piórowe b. sprężyny śrubowe c. drążki skrętne 2. gumowe (zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal WireSolutions. Włókna stalowe Posadzki przemysłowe

ArcelorMittal WireSolutions. Włókna stalowe Posadzki przemysłowe ArcelorMittal WireSolutions Włókna stalowe Posadzki przemysłowe ArcelorMittal WireSolutions Steel Fibres Solutions ArcelorMittal WireSolutions wchodzi w skład grupy ArcelorMittal - firmy mającej pozycję

Bardziej szczegółowo

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna Część 2 Odpowiedź termiczna Prezentowane tematy Część 1: Oddziaływanie termiczne i mechaniczne Część 3: Odpowiedź mechaniczna Część 4: Oprogramowanie inżynierii pożarowej Część 5a: Przykłady Część 5b:

Bardziej szczegółowo

, to również wzrasta temperatura elementu stalowego θ a,t. , a jego nośność R fi,d,t

, to również wzrasta temperatura elementu stalowego θ a,t. , a jego nośność R fi,d,t nowoczesne hale 4/13 Projektowanie prof. dr hab. inż. Antoni Biegus Politechnika Wrocławska Projektowanie hal stalowych z uwagi na warunki pożarowe cz. III Ocena nośności konstrukcji stalowych w warunkach

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr K540078 w Brzączowicach Górki w km 0+330 0+360. Prezentację przygotował Paweł Brózda

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr K540078 w Brzączowicach Górki w km 0+330 0+360. Prezentację przygotował Paweł Brózda Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr K540078 w Brzączowicach Górki w km 0+330 0+360 Prezentację przygotował Paweł Brózda KRÓTKI OPIS BUDOWLI: Zaprojektowano mur oporowy o całkowitej długości

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW

PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW Projekt SKILLS PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW OMAWIANE ZAGADNIENIA Procedura projektowania przegubowych i utwierdzonych podstaw słupów Nośność blachy podstawy Nośność śrub kotwiących Nośność podłoża betonowego

Bardziej szczegółowo

Dystanse do zbrojenia

Dystanse do zbrojenia 1 Betomax systemy elementów dystansowych zastosowanie, właściwości, zalety BETOMAX - systemy elementów dystansowych z tworzywa sztucznego / stali górne zbrojenie BETOMAX ZET górne zbrojenie Dolne zbrojenie

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Podpora montażowa wielka stopa.

Podpora montażowa wielka stopa. opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY nazwa elementu: Podpora montażowa wielka stopa. treść opracowania: PROJEKT TECHNICZNY inwestor: Gloobal Industrial, ul.bukowa 9, 43-438 Brenna branża: KONSTRUKCJA Projektował

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 m o d u s PDK/0002/POOK/12 STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 13 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 Teksty publikowane w Pracach Instytutu Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. 3. Mechanizmy Zniszczenia Plastycznego

Streszczenie. 3. Mechanizmy Zniszczenia Plastycznego Streszczenie Dobór elementów struktury konstrukcyjnej z warunku ustalonej niezawodności, mierzonej wskaźnikiem niezawodności β. Przykład liczbowy dla ramy statycznie niewyznaczalnej. Leszek Chodor, Joanna

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA Tolerancje wymiarowe SAPA zapewniają powtarzalność wymiarów w normalnych warunkach produkcyjnych. Obowiązują one dla wymiarów, dla których nie poczyniono innych ustaleń w trakcie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

Blachy trapezowe nośne

Blachy trapezowe nośne Blachy trapezowe nośne Tabele obciążeń T55-53-976 T85-40-1120 T130-75-930 T153-41-840 Blachy trapezowe charakteryzują się wysoką jakością, trwałością oraz różnorodnym kształtem. Technologia produkcji oraz

Bardziej szczegółowo

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 TECHNOLOGIA Projekt nasypu drogowego zbrojonego geosyntetykami zgodnie z Eurokod-7. Prezentuje: Konrad Rola- Wawrzecki, Geosyntetyki NAUE 1 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Z1/2 ANALIZA BELEK ZADANIE 2

Z1/2 ANALIZA BELEK ZADANIE 2 05/06 Z1/. NLIZ LK ZNI 1 Z1/ NLIZ LK ZNI Z1/.1 Zadanie Udowodnić geometryczną niezmienność belki złożonej na rysunku Z1/.1 a następnie wyznaczyć reakcje podporowe oraz wykresy siły poprzecznej i momentu

Bardziej szczegółowo

Określenie rysy na potrzeby analizy wyników badania procesu powstawania i rozwoju rys w belkach żelbetowych z zastosowaniem systemu Aramis

Określenie rysy na potrzeby analizy wyników badania procesu powstawania i rozwoju rys w belkach żelbetowych z zastosowaniem systemu Aramis 44 Określenie rysy na potrzeby analizy wyników badania procesu powstawania i rozwoju rys w belkach żelbetowych z zastosowaniem systemu Aramis Dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, mgr. inż. Justyna Tworzewska,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112 Bloki ścienne piwniczne dla budownictwa wielkoblokowego. Bloki (tzw. typ cegła żerańska ) są elementami konstrukcyjnymi, dostosowanymi do przeniesienia obciążeń z 5 kondygnacji nadziemnych. Budynki w których

Bardziej szczegółowo

Geometria konstrukcji

Geometria konstrukcji Geometria konstrukcji Warstwy wykończeniowe stropu antresoli Data: 14/03/12 Strona: 1 obc użytkowe stropu antresoli obc urządzenie na stropie antresoli Data: 14/03/12 Strona: 2 Konstrukcja żelbetowa zbrojenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

16. 16. Badania materiałów budowlanych

16. 16. Badania materiałów budowlanych 16. BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 16. 16. Badania materiałów budowlanych 16.1 Statyczna próba ściskania metali W punkcie 13.2 opisano statyczną próbę rozciągania metali plastycznych i kruchych. Dla

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNEJ NOŚNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

OCENA AKTUALNEJ NOŚNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO 246 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 40-609 Katowice ul. Lechicka 24 OCENA AKTUALNEJ NOŚNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO Nazwa obiektu: Miejscowość: Rodzaj przeszkody: MOST WISŁA RZEKA WISŁA Nr

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 3

Ć w i c z e n i e K 3 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

Próby zmęczeniowe. 13.1. Wstęp

Próby zmęczeniowe. 13.1. Wstęp Próby zmęczeniowe 13.1. Wstęp Obciążenia działające w różnych układach mechanicznych najczęściej zmieniają się w czasie. Wywołują one w materiale złożone zjawiska i zmiany, zależne od wartości tych naprężeń

Bardziej szczegółowo

Symulacja numeryczna odporności ogniowej słupa współpracującego ze ścianą ogniową dla hali magazynowej

Symulacja numeryczna odporności ogniowej słupa współpracującego ze ścianą ogniową dla hali magazynowej Symulacja numeryczna odporności ogniowej słupa współpracującego ze ścianą ogniową dla hali magazynowej POLITECHNIKA POZNAŃSKA Plan prezentacji Opis problemu Podejście normowe (Eurokod) Badania słupów i

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych. w zawodzie technik budownictwa 311[04] ETAP PRAKTYCZNY

Komentarz do prac egzaminacyjnych. w zawodzie technik budownictwa 311[04] ETAP PRAKTYCZNY Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik budownictwa 311[04] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne Budynek przeznaczony na warsztat

Bardziej szczegółowo

PRĘTY KOMPOZYTOWE DO ZBROJENIA BETONU

PRĘTY KOMPOZYTOWE DO ZBROJENIA BETONU PRĘTY KOMPOZYTOWE DO ZBROJENIA BETONU pręty kompozytowe ARMASTEK doskonała alternatywa dla tradycyjnego zbrojenia betonu z prętów stalowych - - - + + + ŻELBET zbrojenie z prętów stalowych Podstawowa wada

Bardziej szczegółowo

2/21 02-871 Warszawa biuro@topzinc.pl tel/fax: (22) 894 42 91

2/21 02-871 Warszawa biuro@topzinc.pl tel/fax: (22) 894 42 91 NAZWA OPRACOWANIA: WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW DOTYCZĄCE OCHRONY KATODOWEJ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH METODĄ TRACONEJ ANODY Z WYKORZYSTANIEM PROTEKTORÓW CYNKOWYCH TopZinc R i TopZinc R+ Ul. Karczunkowska 56 02-871

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN POLITECHIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYIAROWAIA KOSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SI Kraków Prof. dr hab. inż. Zbigniew EDERA gr inż. Krzysztof KUCHTA Katedra Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Fibrobetonowe. Posadzka w magazynie to jedno. posadzki bezspoinowe cz. I

Fibrobetonowe. Posadzka w magazynie to jedno. posadzki bezspoinowe cz. I nowoczesne hale 1/10 posadzki przemysłowe posadzki przemysłowe nowoczesne hale 1/10 mgr inż. Barbara Dymidziuk Bekaert Poland Sp. z o.o. Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe cz. I ww ostatnich latach posadzki

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Ekspertyza stanu technicznego budynku garażowego pod kątem jego remontu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Laboratorium MES projekt

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Laboratorium MES projekt WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Laboratorium MES projekt Wykonali: Tomasz Donarski Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Maciej Dutka Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne

Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik budownictwa 311 [04] Przykładowe zadanie egzaminacyjne Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Akermana, w budynku gospodarczym, nad pierwszą kondygnacją. Na czas realizacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Osiowe rozciąganie i ściskanie

Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Osiowe rozciąganie i ściskanie dam odnar: Wytrzymałość Materiałów. Osiowe rozciąganie i ściskanie 9. OSIOWE ROZIĄGIE I ŚISIE 9.. aprężenia i odkształcenia Osiowe rozciąganie pręta pryzmatycznego występuje wówczas, gdy układ sił zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Opisano róŝne rodzaje płyt zespolonych stosowanych w budynkach, opisano korzyści ich stosowania oraz kluczowe zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM zajęcia 2 Z KONSTRUKCJI BETONOWYCH

LABORATORIUM zajęcia 2 Z KONSTRUKCJI BETONOWYCH Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Sprężonych LABORATORIUM zajęcia 2 Z KONSTRUKCJI BETONOWYCH Diagnostyka konstrukcji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

7. GIĘCIE PLASTYCZNE

7. GIĘCIE PLASTYCZNE 7. GIĘCIE PLASTYCZNE 7.1. Cel ćwiczenia Zapoznanie ze sposobami gięcia, a także z naprężeniami i odkształceniami powstającymi przy tym zabiegu, jak również z praktycznym wykonaniem gięcia na zimno. 7.2.

Bardziej szczegółowo

Freedom Tower NY (na miejscu WTC)

Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Muzeum Guggenhaima, Bilbao, 2005 Centre Pompidou, Paryż, 1971-77 Wieża Eiffla, Paris 1889 Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Beying Stadium Pekin 2008 Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [2.1] Arup

Bardziej szczegółowo

Badania wytrzymałości betonu w konstrukcjach inżynierskich z uwzględnieniem normatywów europejskich

Badania wytrzymałości betonu w konstrukcjach inżynierskich z uwzględnieniem normatywów europejskich Badania wytrzymałości betonu w konstrukcjach inżynierskich z uwzględnieniem normatywów europejskich Dr Inż. Janusz Krentowski, prof. dr hab. inż. Rościsław Tribiłło, Katedra Mechaniki Konstrukcji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Pręty typowe W tym podrozdziale zostały opisane narzędzia do rysowania typowych kształtów prętów, zgodnych z normami PN-ISO 4066, BS4466 i DIN1045. Rys. 1. Okno dialogowe Rodzaje

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DUKLI

BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DUKLI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DUKLI Kod 45262300 BETONOWANIE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod 45262310 ZBROJENIE (Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

17. 17. Modele materiałów

17. 17. Modele materiałów 7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA. 20.1. Cel ćwiczenia. 20.2. Wprowadzenie

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA. 20.1. Cel ćwiczenia. 20.2. Wprowadzenie 20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA 20.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykonanie pomiaru sztywności skrętnej nadwozia samochodu osobowego. 20.2. Wprowadzenie Sztywność skrętna jest jednym z

Bardziej szczegółowo