APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /1. Pręty kompozytowe z włókien do zbrojenia betonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /1. Pręty kompozytowe z włókien do zbrojenia betonu"

Transkrypt

1 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: , fax: Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /1 Na podstawie 16 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz.1040), po przeprowadzeniu postępowania aprobacyjnego, którego wnioskodawcą jest producent o nazwie: SIA ALBA-LTD z siedzibą: Brāļu Skrindu iela 11, Rēzekne, LV-4601 Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza pozytywną ocenę techniczną i przydatność wyrobu budowlanego: Pręty kompozytowe z włókien do zbrojenia betonu o nazwie handlowej: Pręty kompozytowe z włókna szklanego ALBA FGR do stosowania w budownictwie - w inżynierii komunikacyjnej, w zakresie stosowania i przeznaczenia oraz przy spełnieniu warunków podanych niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM. Instytut Badawczy Dróg i Mostów dla wyżej wymienionego wyrobu budowlanego wskazuje obowiązujący system 1+ oceny zgodności. DYREKTOR prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Data wydania Aprobaty Technicznej: 8 czerwca 2015 r. Data utraty ważności Aprobaty Technicznej: 8 czerwca 2020 r. Dokument Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/ /1 zawiera 11 stron w tym Załącznik. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ /1 zmienia Aprobatę Techniczną IBDiM AT/

2 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ /1 str. 2/11 1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ Aprobata Techniczna została udzielona na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.), zwanej dalej ustawą. 2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1040), zwanego dalej rozporządzeniem. 2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO 2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa Na podstawie 5 ust. 1 rozporządzenia Instytut Badawczy Dróg i Mostów określił następującą nazwę techniczną: Pręty kompozytowe z włókien do zbrojenia betonu, i nazwę handlową: Pręty kompozytowe z włókna szklanego ALBA FGR, wyrobu budowlanego, zwanego dalej: prętami kompozytowymi ALBA. 2.2 Określenie i adres wnioskodawcy Wnioskodawcą jest producent o nazwie i z siedzibą, które zostały określone na stronie 1/11 niniejszej aprobaty. 2.3 Miejsce produkcji wyrobu budowlanego Wyrób jest produkowany w: SIA ALBA-LTD, Varanu 36b, Rēzekne, LV Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego Pręty kompozytowe ALBA są wytwarzane metodą pultruzji, polegającą na przeciąganiu włókien szklanych przez urządzenie, które nasyca wiązkę włókien żywicą termoutwardzalną, nadaje kształt przekroju poprzecznego i utwardza spoiwo. W wyniku tego procesu powstaje kompozyt składający się z bardzo dużej ilości pojedynczych włókien o układzie równoległym, zatopionych w matrycy polimerowej na bazie żywicy epoksydowej. Do produkcji prętów kompozytowych ALBA stosuje się włókna szklane o średnicach przekroju od 5 μm do 12 μm, których ilość w 1 mm 2 przekroju kompozytu może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy sztuk. Pręty kompozytowe ALBA posiadają spiralne użebrowanie na powierzchniach bocznych, które powstaje poprzez nawijanie włókien na rdzeń pręta podczas formowania. Pręty z włókien szklanych ALBA mogą mieć kolor w odcieniach żółtego. Możliwe jest również stosowanie pigmentów, w celu uzyskania dowolnego koloru pręta lube użebrowania. Pigmenty nie powodują żadnych zmian parametrów mechanicznych prętów kompozytowych. Pręty kompozytowe ALBA, w odróżnieniu do stali nie są zagrożone korozją, posiadają właściwości dielektryczne i ferromagnetyczne oraz są transparentne dla fal elektromagnetycznych.

3 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ /1 str. 3/11 Zakres Aprobaty Technicznej obejmuje pręty kompozytowe z włókna szklanego FGR-4, FGR-6, FGR-8, FGR-10, FGR-12, FGR-14, FGR-16, FGR-18, FGR-20 i FGR PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO 3.1 Przeznaczenie Pręty kompozytowe ALBA są przeznaczone w inżynierii komunikacyjnej do wykonywania zbrojenia w elementach betonowych. Znajdują zastosowanie szczególnie tam, gdzie uwarunkowania konstrukcyjne lub klimatyczne nie pozwalają na zastosowanie zbrojenia stalowego. 3.2 Zakres stosowania Na podstawie 5 ust. 1 rozporządzenia Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza przydatność wyrobu budowlanego o nazwie: Pręty kompozytowe z włókien do zbrojenia betonu do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w punkcie 3.1 w zakresie: - drogowych obiektów inżynierskich, bez ograniczeń, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 ze zm.), - kolejowych obiektów inżynieryjnych, bez ograniczeń, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987), - dróg publicznych, z ograniczeniem do elementów betonowych w obszarze poboczy, pasów dzielących, chodników itp., w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12 poz. 116 ze zm.), - dróg wewnętrznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60; tekst jednolity). 3.3 Warunki stosowania Elementy betonowe zbrojone prętami kompozytowymi ALBA, powinny być projektowane według zasad określonych w PN-EN (PN-S-10042:1991) dla zbrojenia stalowego, z uwzględnieniem ogólnych zaleceń podanych w Załączniku do niniejszej aprobaty technicznej.

4 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ /1 str. 4/11 Pręty kompozytowe ALBA mogą być stosowane do zbrojenia betonowych elementów niekonstrukcyjnych lub elementów konstrukcji o znaczeniu drugorzędnym, poddanym oddziaływaniom od obciążeń statycznych o charakterze krótkotrwałym. Zbrojenie może być stosowane wyłącznie w postaci prętów prostych, równoległych lub krzyżujących się. Konstruowanie strzemion w warunkach budowy nie jest możliwe, można je wykonać jedynie na etapie produkcji prętów. Łączenie prętów ze strzemionami jak również z prętami poprzecznymi w układzie siatek zbrojeniowych, może być wykonywane przy użyciu opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego. Możliwe jest również wykonanie połączeń prętów krzyżujących się (siatek) na etapie produkcji, za pomocą żywicy termoutwardzalnej. Wyrób budowlany należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, które podano w aprobacie technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla poszczególnych rodzajów budowli w inżynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi należy uzyskać zgodę na odstępstwo od tych przepisów w trybie określonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm.). 4 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO Właściwości użytkowe i techniczne wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 1. Tablica 1 Wymagania Metody badań Lp. Właściwości Jedn. FGR-4 FGR-6 FGR-8 FGR-10 FGR-12 FGR-14 FGR-16 FGR-18 FGR-20 FGR Kształt i wymiary - wg tablicy 2 2 Wytrzymałość charakterystyczna f fu N/mm Moduł sprężystości E f kn/mm 2 60 ±5 ISO Odkształcenie względne przy zerwaniu fu % 2,2 5 Naprężenia przyczepności do betonu (25 MPa) przy maksymalnej sile max N/mm 2 10 PN-EN (Załącznik D) 6 Temperatura zeszklenia C >100 PN-EN 61006

5 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ /1 str. 5/11 Tablica 2 Lp. Oznaczenie prętów Średnica nominalna d (mm) Nominalna powierzchnia przekroju A f (mm 2 ) Masa jednostkowa (g/m) FGR-4 3 ±0,3 7, FGR-6 5 ±0,3 19, FGR-8 7 ±0,3 38, FGR-10 9 ±0,5 63, FGR ±0,5 95, FGR ±0,5 132, FGR ±0,5 176, FGR ±0,7 226, FGR ±0,7 283, FGR ±0,7 346, Uwaga: Ze względu na specyfikę technologii produkcji i związaną z tym trudność w zapewnieniu powtarzalności parametrów użebrowania prętów, nie określa się wymagań w tym zakresie. Decydującym parametrem jest wartość maksymalnych naprężeń przyczepności uzyskiwanych w czasie badań. 5 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 5.1 Obowiązujący system oceny zgodności Na podstawie 5 rozporządzenia Instytut Badawczy Dróg i Mostów wskazuje dla wyżej wymienionego wyrobu budowlanego obowiązujący system 1+ oceny zgodności. W systemie 1+ oceny zgodności producent może wystawić krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną po certyfikacji zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie: a) zadania producenta: - zakładowej kontroli produkcji, - uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania, b) zadania akredytowanej jednostki: - wstępnego badania typu, - wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, - ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji, - badań sondażowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy. 5.2 Wstępne badanie typu

6 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ /1 str. 6/11 Wstępne badanie typu dokonywane przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu potwierdza wymagane właściwości użytkowe i techniczne. Zakres i ilość badań, które należy wykonać w ramach wstępnego badania typu dla prętów kompozytowych ALBA przedstawiono w tablicy 3. Podane ilości próbek dotyczą jednej średnicy nominalnej pręta. Badania wg lp. 1, należy wykonać dla prętów o średnicach nominalnych 3 mm, 9 mm, 13 mm i 19 mm. Badanie wg lp. 2 należy wykonać dla średnic nominalnych 7 mm, 13 mm i 19 mm, natomiast badanie wg lp. 3 dotyczy dwóch losowo wybranych średnic nominalnych. Tablica 3 Lp. Właściwości Ilość próbek do badań Właściwości geometryczne i wytrzymałościowe prętów: - wymiary geometryczne i masy prętów, - wytrzymałość charakterystyczna f fu, - moduł sprężystości E f, - odkształcenie względne przy zerwaniu fu. 10 próbek po pięć próbek pobranych losowo z dwóch partii wyrobu 2 Naprężenia przyczepności do betonu przy maksymalnej sile max 6 próbek po trzy próbki pobrane losowo z dwóch partii wyrobu 3 Temperatura zeszklenia 3 próbki pobrane losowo z partii wyrobu Uwagi: 1. Wielkość partii wyrobu powinna zostać określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 2. Wymienione badania dotyczą wymagania podstawowego: bezpieczeństwo konstrukcji. Wstępne badanie typu należy wykonać ponownie w sytuacji, gdy można poddać w wątpliwość wyniki uprzednio wykonanych badań, w szczególności gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych wyrobów, zmiany surowców lub elementów składowych, istotnych zmian w technologii produkcji lub zmiany warunków wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie zakładu produkcyjnego, itp.). 5.3 Zakładowa kontrola produkcji Wyrób budowlany, objęty niniejszą Aprobatą Techniczną, powinien być produkowany zgodnie z systemem zakładowej kontroli produkcji. Producent powinien ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia, że wyrób wprowadzany do obrotu jest zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej i deklarowanymi wartościami. System zakładowej kontroli produkcji powinien obejmować: a) procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy, b) opis techniczny wyrobu, c) regularne kontrole i badania surowców i materiałów, d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu, e) ocenę jakości gotowego wyrobu na podstawie wyników kontroli i badań. Regularna kontrola i badania surowców i materiałów oraz gotowego wyrobu powinny być dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Producent

7 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ /1 str. 7/11 powinien prowadzić wykaz tej dokumentacji w tym stosowanych formularzy i prowadzonych zapisów. Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powinna być aktualizowana w przypadku wystąpienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie zakładowej kontroli produkcji. W procedurach lub w instrukcjach powinien zostać udokumentowany sposób: a) nadzoru nad dokumentami i zapisami b) kontroli i potwierdzania zgodności surowców i materiałów z ustalonymi wymaganiami, c) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badań w trakcie wytwarzania i gotowego wyrobu, d) nadzoru nad urządzeniami i maszynami produkcyjnymi, wyposażeniem do kontroli i badań wyrobu z zachowaniem spójności pomiarowej, e) prowadzenia oceny zgodności wyrobu z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, f) postępowania z wyrobem niezgodnym, g) postępowania ze zgłoszonymi reklamacjami dotyczącymi jakości gotowego wyrobu lub surowców i materiałów, h) prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych i) przeprowadzania audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania, j) szkolenia personelu. System zarządzania jakością stosowany wg wymagań PN-EN ISO 9001 może być uznany za system zakładowej kontroli produkcji, jeżeli są również spełnione wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej. 5.4 Badania gotowych wyrobów Program badań Program badań gotowych wyrobów obejmuje: a) badania bieżące, b) badania sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy jako zadanie akredytowanej jednostki Badania bieżące Badania bieżące gotowych wyrobów obejmują: a) średnicę nominalną, tab. 1, lp. 1, b) wytrzymałość charakterystyczną f fu, tab. 1, lp. 2, c) moduł sprężystości E f, tab. 1, lp. 3, d) odkształcenie względne przy zerwaniu fu, tab. 1, lp Badania sondażowe próbek Badania sondażowe próbek obejmują: a) średnicę nominalną, tab. 1, lp. 1, b) wytrzymałość charakterystyczną f fu, tab. 1, lp. 2, c) moduł sprężystości E f, tab. 1, lp. 3, d) odkształcenie względne przy zerwaniu fu, tab. 1, lp. 4, e) naprężenia przyczepności do betonu przy maksymalnej sile max, tab. 1, lp Pobieranie próbek do badań a) Próbki do badań bieżących należy pobierać zgodnie z ustaleniami w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji,

8 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ /1 str. 8/11 b) Próbki do badań sondażowych próbek należy pobierać zgodnie z ustaleniami w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 5.6 Częstotliwość badań a) Badania bieżące powinny być wykonywane dla każdej partii wyrobu zgodnie z planem badań ustalonym w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, b) Badania sondażowe próbek powinny być wykonywane zgodnie z planem badań ustalonym w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 5.7 Ocena wyników badań Wyrób należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6 KLASYFIKACJA WYNIKAJĄCA Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW I POLSKICH NORM 6.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU): Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (CN): WYTYCZNE DOTYCZĄCE PAKOWANIA, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO 7.1 Wytyczne dotyczące pakowania, transportu i składowania Pręty kompozytowe ALBA mogą być dostarczane w kręgach lub wiązkach prętów prostych zabezpieczonych taśmą z tworzywa sztucznego. Składowanie prętów kompozytowych ALBA powinno odbywać się w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie oraz mechaniczne uszkodzenie powierzchni prętów. Pręty kompozytowe powinny być chronione przed działaniem wysokiej temperatury, promieniowania ultrafioletowego oraz nie mogą mieć styczności z substancjami chemicznymi, takimi jak rozpuszczalniki czy benzyna. Transport prętów kompozytowych ALBA może się odbywać dowolnymi środkami transportu, z odpowiednim zabezpieczeniem ładunku. 7.3 Szczegółowy sposób znakowania wyrobu budowlanego Wyrób należy oznakować znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz ze zm.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą: a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany, b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę techniczną, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, według specyfikacji technicznej, c) numer i rok wydania niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności. Informację należy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten wyrób.

9 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ /1 str. 9/11 8 WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W POSTĘPOWANIU APROBACYJNYM, W TYM WYKAZ RAPORTÓW Z BADAŃ WYROBU BUDOWLANEGO 8.1 W postępowaniu aprobacyjnym wykorzystano Polskie Normy i inne: a) PN-EN :2008 Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków b) PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu Spajalna stal zbrojeniowa Postanowienia ogólne c) PN-EN 61006:2005 Materiały elektroizolacyjne - Metody wyznaczania temperatury zeszklenia materiałów d) PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością Wymagania e) ISO :2015 Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete - Test methods - Part 1: FRP bars and grids (Materiały kompozytowe z włóknem (FRP) do zbrojenia betonu - Metody badań - Część 1-Pręty i siatki FRP) f) PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Projektowanie g) ACI 440.1R-06 (2006) Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars (Zalecenia do projektowania i wykonania konstrukcji z betonu zbrojonego prętami FRP) 8.2 W postępowaniu aprobacyjnym wykorzystano raporty z badań wyrobu budowlanego a) Raport z badań Nr 1/AB/16, IBDiM, Kielce 2016 r. b) Протокол исследования Nr /14, Испытательный центр "МашЭлтест", Железнодорожный 2014 (Raport z badań Nr /14, Centrum Badawcze MaszElTest, Żeleznodorożnyj 2014) 9 POUCZENIE 9.1 Aprobata techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu. 9.2 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM może być uchylona z inicjatywy własnej jednostki aprobującej lub na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem wnioskodawcy. 9.3 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM nie narusza uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, ze zm.). 9.4 Od niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM nie służy odwołanie. Otrzymują: 1. Wnioskodawca o nazwie: SIA ALBA-LTD, z siedzibą: Brāļu Skrindu iela 11, Rēzekne, LV egz. 2. a/a Jednostka Oceny technicznej Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa tel. (22) , (22) , fax (22) egz.

10 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ /1 str. 10/11 ZAŁĄCZNIK Podstawowe wytyczne do projektowania betonowych elementów zginanych zbrojonych prętami kompozytowymi FRP Do celów projektowania zginanych elementów betonowych zbrojonych prętami kompozytowymi szklanymi można stosować te same zasady, która są przyjęte dla elementów zbrojonych prętami stalowymi wg normy PN-EN : a) przekroje płaskie przed odkształceniem pozostają płaskie po odkształceniu, b) pomija się wytrzymałość betonu na rozciąganie, c) naprężenia w betonie ustala się zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN f c =f ck / f, d) naprężenia w prętach kompozytowych należy przyjmować z ograniczeniami wynikającymi z liniowo-sprężystej charakterystyki kompozytu i jego odkształcenia granicznego, e) zapewniona jest pełna współpraca pomiędzy betonem a prętem kompozytowym, f) stan graniczny nośności występuje, gdy jest osiągnięty przynajmniej jeden z poniższych warunków: ε cu = 0,0030 w skrajnym włóknie betonu, ε f ε fu, gdzie: ε fu wartość obliczeniowa odkształcenia niszczące w pręcie kompozytowym. Wartość obliczeniowa odkształcenia niszczące w pręcie kompozytowym można przyjmować wg ACI 440.1R-06. Nośność na zginanie elementu betonowego zbrojonego prętami kompozytowymi FRP może zostać osiągnięta poprzez zniszczenie betonu w strefie ściskanej lub zerwanie prętów kompozytowych FRP. Przy wymiarowaniu przekroju zginanego powinny być rozważane trzy stany równowagi: 1) wyczerpanie nośności betonu w strefie ściskanej ε c ε cu (Rys. 1), 2) stan równowagi, w którym naprężenia z zbrojeniu kompozytowym f f są mniejsze od wytrzymałości na rozciąganie prętów kompozytowych f fu f f < f fu (Rys. 2), 3) wyczerpanie nośności prętów kompozytowych ε f ε fu (Rys. 3). Iloczyn współczynników 1 c zależy od parametrów materiału i stopnia zbrojenia FRP. Wartość maksymalna iloczynu współczynników 1 c b osiągana jest przy założeniu maksymalnych odkształceń w betonie równych 3,0 (wg ACI 440.1R-06). Rysunek 1. Wyczerpanie nośności betonu

11 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ /1 str. 11/11 Rysunek 2. Stan równowagi Rysunek 3. Wyczerpanie nośności prętów kompozytowych FRP Ze względu na kruchy charakter zniszczenia elementów zginanych zbrojonych prętami kompozytowymi szklanymi, celowe jest przyjęcie w obliczeniach dodatkowego współczynnika korekcyjnego do nośności na zginanie, jak w wytycznych ACI 440.1R-06. Przy sprawdzaniu stanu granicznego użytkowalności (ULS) należy brać pod uwagę niską wartość modułów sprężystości prętów kompozytowych szklanych, w szczególności przy analizie stanu granicznego ugięć.

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /2. Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. ul. Samsonowicza 2, Ostrowiec Świętokrzyski

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /2. Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. ul. Samsonowicza 2, Ostrowiec Świętokrzyski INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 14 marca 2016 r. APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2006-03-1983/2 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /2. H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH. Wolfgang-Küntscher-Straße 18, Hennigsdorf, Niemcy

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /2. H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH. Wolfgang-Küntscher-Straße 18, Hennigsdorf, Niemcy INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2007-03-1398/2 Warszawa, 31 października 2012 r. Na

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /1. CEMIX Sp. z o.o. ul. Górna 9, Pniów, Pyskowice

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /1. CEMIX Sp. z o.o. ul. Górna 9, Pniów, Pyskowice INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2011-02-2760/1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM Nr RT/ DrenKar, Jadwiga Piasecka-Karda. ul. Ludwinowska 47 L, Warszawa

REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM Nr RT/ DrenKar, Jadwiga Piasecka-Karda. ul. Ludwinowska 47 L, Warszawa INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM Nr RT/2015-02-0162 Po przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-2587/2 Strona 2/9

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-2587/2 Strona 2/9 Ę ą ż ę ó ą ą ó ó ˆ ą ę ą ść ˆ óź ł ó ó ó ą ą ś Ę ż ś Ę ł ż ę ą Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-2587/2 Strona 2/9 1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ Aprobata Techniczna została udzielona

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

REKOMENDCJA TECHNICZNA IBDiM Nr RT/2012-02-0124. Systemy do ochrony katodowej konstrukcji stalowych i żelbetowych

REKOMENDCJA TECHNICZNA IBDiM Nr RT/2012-02-0124. Systemy do ochrony katodowej konstrukcji stalowych i żelbetowych INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 REKOMENDCJA TECHNICZNA IBDiM Nr RT/2012-02-0124 Warszawa, 28 grudnia 2012 r. Po przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2014-02-3034. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2014-02-3034. Instytut Badawczy Dróg i Mostów INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2014-02-3034 Warszawa, 17 lutego 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8797/2012 Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM Nr RT/ /1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe AGASTYL Spółka Jawna D.B. Zrajkowska, J.R.

REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM Nr RT/ /1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe AGASTYL Spółka Jawna D.B. Zrajkowska, J.R. INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 05 lutego 2014 r. REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM Nr RT/2012-02-0093/1 Po przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ 2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ 2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO ó ó ó ą ą ż ę ą ł Ę ó ó ą ę ą ść ó ł ż ó ę ó ż ą ą ś Ń Ż ż Ś ę ł ę ą łą Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-2633/2 Strona 2/17 1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ Aprobata Techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2008-03-0507/1

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2008-03-0507/1 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 28 marca 2014 r. APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2008-03-0507/1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

Colver Sp. z o.o. Zaprawy polimerowo-cementowe i epoksydowe do podlewek i zakotwień

Colver Sp. z o.o. Zaprawy polimerowo-cementowe i epoksydowe do podlewek i zakotwień INSTYTUT BADAWCZY DRÓG 1 MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2016-02-3211 Warszawa, 21 kwietnia 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. Kartoszyno, ul. Budowlana 3, Krokowa

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. Kartoszyno, ul. Budowlana 3, Krokowa INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 30 września 2013 r. APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2013-02-3006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowe specyfikacje techniczne dla robót mostowych

Nowe specyfikacje techniczne dla robót mostowych Nowe specyfikacje techniczne dla robót mostowych Wykorzystanie stali zbrojeniowej o wysokiej ciągliwości mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali Nowe dokumenty wzorcowe GDDKiA Wzorcowe

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekr.: , fax:

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekr.: , fax: INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekr.: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2010-02-2650 Nazwa wyrobu: Zakotwienie jednolinowych kabli

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2006-12-31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ 2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ 2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO ó ą ą ń ę ą ą ę ą ść ó ó ł ż ó ó ó Ń ą ą ś ł ł ż ś ź ź ł ż ę ą łą Aprobata Techniczna Nr AT/2009-03-1759/1 Strona 2 /15 1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ Aprobata Techniczna została udzielona

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2014-02-3036. PPG Deco Polska Sp. z o.o. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2014-02-3036. PPG Deco Polska Sp. z o.o. Instytut Badawczy Dróg i Mostów INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2014-02-3036 Warszawa, 21 lutego 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

WEBAC 4101 i WEBAC 4110

WEBAC 4101 i WEBAC 4110 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4237/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8796/2012 Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WEBAC 1403 i WEBAC 1404

WEBAC 1403 i WEBAC 1404 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego

Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej Al. W. Korfantego 193 40-157 KATOW ICE APROBATA TECHNICZNA AT/2005-10-0035 Termin ważności aprobaty: 21 lipiec 2010 r. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8870/2012 Stalowe tuleje rozporowe typów GD i GD-L WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Centrum Promocji Jakości Stali

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Centrum Promocji Jakości Stali EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości Centrum Promocji Jakości Stali Ciągliwość stali Ciągliwość stali To jej zdolność do uzyskiwania dużych odkształceń przy bardzo niewielkim wzroście naprężeń

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ 2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ 2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-0065/1 Strona 2/11 1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ Aprobata Techniczna została udzielona na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7082/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: , fax:

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: , fax: INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2015-02-3192 Strona 2/10 1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA. Nr IBDiM-KOT-2017/0063 wydanie 1. DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda ul. Ludwinowska 47L Warszawa

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA. Nr IBDiM-KOT-2017/0063 wydanie 1. DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda ul. Ludwinowska 47L Warszawa INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 11 października 2017 r. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiM-KOT-2017/0063 wydanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 APROBATA TECHNICZNA mdim Nr AT/2009-03-251O Nazwa wyrobu: Hydrauliczne spoiwo drogowe

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9256/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /2. KONTUR Sp. z o. o Konstantynów Kolonia Komarno 32. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /2. KONTUR Sp. z o. o Konstantynów Kolonia Komarno 32. Instytut Badawczy Dróg i Mostów INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 15 stycznia 2016 r. APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2006-03-1981/2 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Trzpienie stalowe HDB i HDB-G do przenoszenia sił ścinających WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Trzpienie stalowe HDB i HDB-G do przenoszenia sił ścinających WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4214/2010 + ANEKS NR 1 Trzpienie stalowe HDB i HDB-G do przenoszenia sił ścinających WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /2. DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda Warszawa, ul. Ludwinowska 47 L

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /2. DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda Warszawa, ul. Ludwinowska 47 L INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 14 lutego 2013 r. APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2007-03-2295/2 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA. Nr IBDiM-KOT-2017/0012 wydanie 1. DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda ul. Ludwinowska 47L Warszawa

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA. Nr IBDiM-KOT-2017/0012 wydanie 1. DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda ul. Ludwinowska 47L Warszawa INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 20 czerwca 2017 r. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiM-KOT-2017/0012 wydanie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2013-02-2989. Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2013-02-2989. Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG. Instytut Badawczy Dróg i Mostów INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 18 lipca 2013 r. APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2013-02-2989 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /l

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /l APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2007-03-0077/l Na podstawie 16 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /3 SOOO STIM PLAST. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. oznakowania dróg

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /3 SOOO STIM PLAST. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. oznakowania dróg INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 20 lutego 2015 r. APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2007-03-2164/3 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /4. Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG. Farba chemoutwardzalna do poziomego oznakowania dróg

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /4. Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG. Farba chemoutwardzalna do poziomego oznakowania dróg INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 18 października 2016 r. APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2006-03-2079/4 Na

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ SŁUP - PROJEKTOWANIE ZAŁOŻENIA Słup: szerokość b wysokość h długość L ZAŁOŻENIA Słup: wartości obliczeniowe moment

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo