REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. v.2013/13 Obowiązuje od dn r. do odwołania I. Definicje a. "Klub" oznacza RTS Widzew Łódź S.A.; b. "Mecz" oznacza spotkanie piłkarskie rozgrywane na Stadionie; c. "Stadion" oznacza nieruchomość usytuowaną w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 138, na której rozgrywane są mecze; d. "KIK" oznacza Kartę Identyfikacji Kibica; e. "Bilet" oznacza dowód zakupu prawa uczestnictwa w meczu piłkarskim; f. "Karnet" oznacza dowód zakupu prawa uczestnictwa w meczach w ramach rundy lub sezonu piłkarskiego; g. "WKI" oznacza Widzewską Kasę Internetową, serwis internetowy umożliwiający zakup biletów, karnetów oraz kart KIK dostępny za pośrednictwem strony h. "Posiadacz biletu" oznacza osobę, która posiada bilet zgodny ze swoim numerem Pesel oraz numerem KIK; i. "Siedziba Klubu" oznacza budynek usytuowany w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138. II. Postanowienia ogólne 1. Sprzedaż biletów prowadzi RTS Widzew Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi przy Alei Piłsudskiego 138, Łódź, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , NIP: , REGON: Zakup biletu, karnetu i karty KIK oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Stadionu MOSiR w Łodzi Al. Piłsudskiego Klub prowadzi sprzedaż biletów i karnetów na wszystkie mecze rozgrywane na stadionie w danym sezonie. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 1 / 13

2 4. Warunkiem nabycia biletu lub karnetu jest posiadanie ważnej Karty Identyfikacji Kibica. 5. Bilety i karnety można nabyć w kasach usytuowanych przy stadionie, przez Internet za pośrednictwem serwisu WKI oraz w rozproszonych punktach sprzedaży. 6. Kart Identyfikacji Kibica, biletów i karnetów nie sprzedaje się osobom: wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt 2 ustawy z dnia roku o postępowaniu w sprawach nieletnich; wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji; wobec których został wydany zakaz klubowy; 7. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych biletów, karnetów i Kart Identyfikacji Kibica. 8. Zakup biletu, karnetu lub karty KIK jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby, która dokonała zakupu. 9. Przebywanie na stadionie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby, która na nim przebywa lub przebywała. 10. Klub ma prawo do wykorzystania wizerunku osób określonych w punktach 8 i 9 powyżej na wszystkich produkowanych przez siebie nośnikach reklamowych i promocyjnych, także za wynagrodzeniem na rzecz Klubu. III. Zasady sprzedaży KIK 11. Karta KIK uprawnia jej właściciela do zakupu biletu lub karnetu. 12. Aby dokonać zakupu karty KIK, należy czytelnie wypełnić wniosek o wydanie karty dostępny w punktach sprzedaży oraz na oficjalnej internetowej stronie klubu (www.widzew.pl). 13. Następnie wniosek wraz z kopią dokumentu tożsamości należy złożyć w dedykowanej do wyrabiania kart KIK kasie klubu. 14. W przypadku, gdy osoba zainteresowana wyrobieniem karty KIK nie posiada obywatelstwa polskiego powinna jako dowód tożsamości przedstawić paszport lub inny dokument potwierdzający jej tożsamość. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 2 / 13

3 15. Osoby niepełnoletnie do ukończenia 18 roku życia przy zakupie karty KIK powinny przedstawić dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL danej osoby (dowód osobisty jednego z rodziców, w którym znajduje się numer PESEL kupującego, książeczka zdrowia, paszport). 16. W przypadku osób niepełnoletnich tj. osób w wieku do 18 roku życia warunkiem zakupu KIK jest złożenie pisemnego oświadczenia przez prawnego opiekuna lub rodzica osoby niepełnoletniej, w którym wyraża zgodę na uczestnictwo osoby małoletniej w imprezach masowych organizowanych przez Klub. Osoby małoletnie do lat 13 mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 17. Kibice drużyny grającej przeciwko drużynie Klubu nie są zobowiązani do nabycia kart KIK. W takim przypadku warunkiem zakupu biletu na Trybunę Gości (sektor B10) jest wpisanie nazwiska osoby zainteresowanej zakupem biletu na specjalną imienną listę przygotowywaną w jej macierzystym Klubie. 18. Karty Identyfikacji Kibica można nabywać w kasach Klubu usytuowanych przy stadionie, a także za pośrednictwem serwisu WKI. KIK zakupioną za pośrednictwem WKI należy odebrać z siedziby Klubu w terminie 90 dni od dnia zakupu. Po bezskutecznym upływie tego terminu karta ulegnie zniszczeniu. W takim przypadku Kupujący nie będzie miał roszczenia o zwrot zapłaconej ceny. 19. Kupujący zobowiązany jest skontrolować KIK niezwłocznie po jej otrzymaniu w celu weryfikacji danych osobowych umieszczonych w systemie. 20. Płatności za KIK w kasie klubu można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą. 21. Sprzedaż KIK realizowana w siedzibie Klubu oraz w placówkach zewnętrznych podlega fiskalizacji. Po dokonaniu płatności za KIK klient otrzymuje paragon fiskalny, który stanowi dowód zakupu. 22. Jedna karta KIK przysługuje jednej osobie. W związku z tym jedna osoba może zakupić tylko jedną kartę KIK. 23. Posiadacz KIK może zakupić na swoją kartę tylko jeden bilet na dany mecz. Kupujący może nabyć dowolną liczbę biletów tylko w sytuacji, gdy jest w posiadaniu numerów KIK oraz numerów PESEL osób właściwych dla każdego kupowanego biletu. 24. Karta KIK jest przypisana do jednej osoby, która nie ma prawa do przekazywania karty osobom trzecim. 25. Nabycie KIK nie gwarantuje możliwości nabycia biletu na mecz. 26. KIK jest integralną częścią biletu. Numer KIK musi być zgodny z numerem na bilecie. 27. Oryginalny bilet lub karnet bez odpowiadającego mu numeru KIK jest nieważny. 28. Klub nie przyjmuje zwrotu zakupionych KIK. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 3 / 13

4 29. W przypadku utraty KIK należy niezwłocznie powiadomić Klub o tym fakcie. W przypadku utraty KIK następna karta będzie wydana po wcześniejszym zablokowaniu poprzedniej na pisemne żądanie Posiadacza. W przypadku, gdy natychmiast po zgłoszeniu utraty karty KIK kibic dokonuje zakupu nowej karty odstępuje się od wymogu pisemnego żądania zablokowania utraconej karty. 30. W związku z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dn. 20 marca 2009 roku Klub ma obowiązek identyfikacji wszystkich osób biorących udział w imprezie. W przypadku Klubu sposobem identyfikacji uczestnika jest KIK, która stanowi nierozłączny element biletu i karnetu. 31. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Stadionu, Klub jest uprawniony do unieważnienia KIK. 32. W sytuacji unieważnienia KIK możliwe jest złożenie wniosku do Zarządu Klubu o ponowne wydanie KIK. Cena nowej karty wynosi 1000 zł brutto. 33. Przez złożenie wniosku o wydanie KIK, wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez klub oraz podmioty z nim współpracujące. Dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z poz. zm.). 34. Przez złożenie wniosku o wydanie KIK, wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz środków komunikacji elektronicznej informacji marketingowych oraz handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), dotyczących produktów i usług oferowanych przez klub oraz podmioty z nim współpracujące. 35. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z poz. zm.). 36. Administratorem danych osobowych jest Klub. IV. Zasady sprzedaży biletów i karnetów w kasie Klubu 37. Godziny pracy kas podane są na oficjalnej stronie Klubu pod adresem 38. Kupujący zobowiązany jest okazać kartę KIK przy zakupie biletu/karnetu. 39. Kupujący zobowiązany jest skontrolować bilety/karnety niezwłocznie po ich otrzymaniu co do zgodności daty, godziny i miejsca imprezy, ilości oraz ceny biletów/karnetów. 40. Płatności za bilety jednorazowe oraz karnety można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 4 / 13

5 41. Sprzedaż biletów i karnetów realizowana w siedzibie Klubu oraz w placówkach zewnętrznych podlega fiskalizacji. Po dokonaniu płatności za bilet/karnet klient otrzymuje paragon fiskalny, który stanowi dowód zakupu. 42. Klub zastrzega sobie prawo do wyboru sektorów, które będą otwarte w trakcie rozgrywania meczów Ekstraklasy. a) Posiadacze karnetów na sektory, które decyzją Klubu nie będą otwierane na poszczególne mecze w ramach w/w rozgrywek mają prawo uczestnictwa w meczu zajmując miejsca na innych, dostępnych miejscach w ramach tej samej trybuny lub innej trybuny wskazanej przez Klub. b) W przypadku, gdy wyłączenie danego sektora ma charakter trwały (min. 2 mecze) Klub ma prawo do zmiany umiejscowienia karnetów oryginalnie wystawionych na wyłączone sektory; zmiana miejsc na karnecie odbywa się w ramach tej samej trybuny; Kibic ma prawo zażądać zmiany na wskazanie przez siebie miejsce w ramach tej samej trybuny o ile jest ono dostępne. c) W przypadku każdorazowego wyłączenia sektorów Klub ma prawo do zmiany umiejscowienia biletów oryginalnie wystawionych na wyłączone sektory; zmiana miejsc na bilecie odbywa się w ramach tej samej trybuny 43. Klub zastrzega sobie prawo do wyboru trybun, które będą otwarte w trakcie rozgrywania meczów Pucharu Polski. Posiadacze karnetów na trybuny, które decyzją Klubu nie będą otwierane na mecze w ramach w/w rozgrywek mają prawo uczestnictwa w meczu zajmując miejsca na innych, dostępnych miejscach w ramach tej samej trybuny lub innej trybuny wskazanej przez Klub. 44. Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dn. 20 marca 2009r. Klub zobowiązany jest do pobierania i przechowywania wizerunków twarzy wszystkich kibiców dokonujących zakupu biletów. W przypadku, gdy profil kibica w bazie Klubu nie został uzupełniony o jego wizerunek Klub ma prawo odmówić sprzedaży biletu/karnetu. a) Zdjęcia kibiców wykonywane są w wyznaczonych punktach sprzedaży biletów lub kart KIK. b) W przypadku, gdy wykonanie zdjęcia nie jest możliwe Klub przyjmuje także fotografie w formie papierowej. Fotografie takie nie podlegają zwrotowi. c) Zdjęcie w formie elektronicznej może zostać zapisane w profilu kibica online za pośrednictwem strony V. Zasady sprzedaży biletów i karnetów w serwisie WKI 45. Widzewska Kasa Internetowa (WKI) jest serwisem sprzedaży prowadzonym przez Klub. WKI prowadzi dystrybucję biletów i karnetów na wydarzenia sportowe odbywające się na Stadionie. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 5 / 13

6 46. W celu dokonania zakupu należy zalogować się w serwisie WKI. Każdy nabywca ma prawo do zamówienia dowolnej liczby biletów pod warunkiem podania numerów kart KIK oraz numerów Pesel właściwych dla każdego zamawianego biletu. 47. Umowa sprzedaży pomiędzy nabywcą a WKI zostaje zawarta w momencie dokonania przez nabywcę zamówienia oraz po uiszczeniu zapłaty przelewem bankowym lub przy użyciu karty płatniczej. 48. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Klubu. 49. Sprzedaż internetowa biletów odbywa się za pomocą strony internetowej https://www.kswidzew.pl/zakup według następującej procedury: a. Nabywca określa ilość biletów, jakie chce zakupić w poszczególnych cenach i wypełnia formularz danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji. b. Nabywca określa dane osobowe przez podanie numeru KIK i numeru Pesel każdej osoby, dla której nabywany jest bilet. c. Po zaakceptowaniu przez nabywcę listy imiennej osób, na rzecz których nabywa bilet i łącznej sumy należności następuje przekierowanie do serwisu Przelewy24.pl w celu wykonania płatności. d. Realizacja płatności przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu Przelewy24.pl. Zapłata jest regulowana z konta bankowego lub za pomocą karty płatniczej. e. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji płatności, serwis WKI udostępnia stronę służącą do wyboru miejsca na trybunach dla każdego nabytego biletu. f. Zakupione bilety zostają zapisane w systemie komputerowym Klubu. g. Nabywca otrzymuje z systemu WKI zawierający dane transakcji i link do mapy stadionu w celu umożliwienia wyboru miejsc w terminie późniejszym. h. Bilety opłacone, ale nie przydzielone do miejsca na stadionie, nie gwarantują wejścia na mecz. 50. Ceny biletów oferowanych przez serwis WKI są cenami ostatecznymi, co oznacza, że do cen biletów podanych w serwisie nie zostają doliczone żadne dodatkowe koszty (z wyjątkiem kosztów przesyłki pocztowej realizowanej na życzenie nabywcy). Wysokość opłaty wyszczególniona zostanie w formularzu zamówienia. 51. Do wejścia na mecz uprawnia wyłącznie bilet w formie papierowej lub karnetu w formie plastikowej karty. Odbiór biletu/karnetu zakupionego uprzednio w serwisie WKI odbywa się osobiście za okazaniem karty KIK przy stadionie. Szczegółowe informacje dot. stanowisk kasowych wydających bilety/karnety oraz godzin ich pracy kupujący otrzymuje drogą mailową po dokonaniu zakupu. Do odbioru osobistego konieczne są wszystkie karty KIK, na które zostały kupione bilety. Oznacza to, że nie można odebrać wszystkich biletów zakupionych przez Internet, na jedna kartę, np. płatnika. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 6 / 13

7 52. Nabywcy zobowiązani są do skontrolowania biletów natychmiast po ich otrzymaniu pod względem zgodności daty, godziny i miejsca imprezy, ilości oraz ceny biletów. 53. W przypadku wyboru przez nabywcę pocztowej formy realizacji zamówienia bilety/karnety dostarczane będą na jego ryzyko i koszt. Koszt dostawy doliczony zostanie do ogólnej wartości zamówienia. Zamówiony i opłacony bilet nadany zostanie do nabywcy najpóźniej na 5 dni przed meczem, na który bilet został kupiony. Zamówiony i opłacony karnet nadany zostanie do nabywcy najpóźniej 4 dni po złożeniu zamówienia jednak nie później niż na 5 dni przed najbliższym meczem, na który zamówiony karnet obowiązuje. Czas dostawy nie jest zależny od Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za czas i termin dostarczenia biletu. 54. Nabywcy zobowiązani są do skontrolowania dostarczonych biletów natychmiast po ich otrzymaniu drogą pocztową pod względem zgodności daty, godziny i miejsca imprezy, ilości oraz ceny biletów. Reklamacje wymagają pisemnego zgłoszenia do Klubu w terminie do trzech dni roboczych od dnia ich doręczenia, mailem, faksem lub pocztą na adresy podane na oficjalnej stronie internetowej klubu 55. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 26 lipca 2010r. sprzedaż KIK, biletów oraz karnetów realizowana (w zakresie zamówienia i płatności) drogą internetową nie podlega fiskalizacji. Podczas odbioru KIK/biletu/karnetu zamówionych drogą internetową klient nie otrzymuje paragonu fiskalnego. 56. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zawierające bilety/karnety zagubione przez Pocztę lub firmy świadczące usługi kurierskie. 57. Wyłącznym operatorem realizującym płatności na rzecz WKI jest serwis Przelewy24.pl. Przed złożeniem zamówienia w WKI nabywca powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z w/w serwisu. 58. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety pozostają własnością Klubu do czasu odnotowania płatności przez WKI. 59. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie, WKI zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia. 60. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności w sytuacjach spornych zaleca się wydrukowanie potwierdzenia przelewu z serwisu Przelewy24.pl. 61. Nabywca ma prawo żądać zwrotu kosztów zakupu w przypadku kilkukrotnego dokonania transakcji zakupu tego samego biletu lub karnetu. Zwrot kosztu odbywa się automatycznie po zakończeniu meczu, którego dotyczy zwielokrotniony zakup. Zwrot taki realizowany jest przelewem na rachunek, z którego dokonana została płatność za zakup. 62. Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej WKI. VI. Zwrot biletów Regulamin sprzedaży Bileterii strona 7 / 13

8 63. Zwrotom podlegają jedynie bilety. Nie można dokonać zwrotu karnetu ani minikarnetu. 64. W określonych przypadkach (np. sprzedaż w specjalnych cenach lub na innych preferencyjnych warunkach) Klub może ograniczyć możliwość dokonania zwrotu biletów, jednak wcześniej Klub zobowiązuje się do opublikowania informacji o tym fakcie. 65. Zwrot biletu następuje wyłącznie po okazaniu przez klienta oryginalnego paragonu fiskalnego otrzymanego podczas zakupu biletu oraz oryginalnego biletu. Klub może odmówić przyjęcia zwrotu biletu w przypadku, gdy: paragon jest nieczytelny; paragon dotyczy zakupu innego biletu niż bilet zwracany. 66. Przy zakupie biletu gotówką, zwrot ceny zostanie dokonany także gotówką. Przy zakupie biletu przy użyciu karty płatniczej zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek karty. Przy zakupie biletu drogą internetową zwrot ceny zostanie dokonany przelewem na konto bankowe, z którego dokonano zapłaty, przy czym zwrot przelewu nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zwrotu biletu. 67. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi po terminie meczu, na który zostały zakupione. 68. Bilety mogą zostać zwrócone najpóźniej na 3 dni przed datą meczu. Zwroty biletów po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą uwzględniane. 69. Zwrotowi podlegają jedynie oryginalne bilety wstępu. 70. W przypadku zmiany terminu meczu, bilety nabyte przed tą zmianą zachowują swoją ważność w nowym terminie. 71. Istnieje możliwość przebukowania biletu na inny mecz najpóźniej 1 dzień przed datą meczu, na który bilet został wystawiony. Koszt usługi wynosi 5 zł brutto. Przebukowania można dokonać wyłącznie w ramach meczów w tej samej rundzie rozgrywkowej. Przebukowanie biletu następuje wyłącznie po okazaniu przez klienta oryginalnego paragonu fiskalnego otrzymanego podczas zakupu biletu oraz oryginalnego biletu. 72. W przypadku zmian dotyczących daty, godziny i miejsca danego meczu, Klub informuje o nich, nie jest jednak do tego zobowiązany. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów meczów. 73. W przypadku podjęcia przez Zarząd Klubu decyzji o odwołaniu meczu, zmiany miejsca odbycia się meczu lub rozegraniu meczu bez udziału publiczności warunki przyjmowania zwrotów biletów mogą zostać zmienione w drodze odrębnej uchwały Zarządu. 74. W przypadku, gdy odwołanie meczu, zmiana miejsca odbycia się meczu lub rozegranie meczu bez udziału publiczności wynika z decyzji podjętej przez organy niezależne od Klubu i bez wskazania winy kibiców zwroty biletów będą przyjmowane na warunkach określonych uchwałą Zarządu. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 8 / 13

9 75. W przypadku, gdy odwołanie meczu, zmiana miejsca odbycia się meczu lub rozegranie meczu bez udziału publiczności wyniknie z negatywnego zachowania kibiców (np. naruszenie ładu i porządku, pirotechnika etc.) zwroty biletów nie są przyjmowane. W takich przypadkach Zarząd może osobną uchwałą ustalić zwrot częściowy (np. wg. trybun bądź charakteru wejściówek) 76. Po dokonaniu przez kibica zwrotu biletu rozliczeniu podlega wyłącznie jego nominalna cena. Poniesione wydatki dodatkowe (np. przejazd, hotel, opłaty powstałe przy pocztowym doręczeniu biletu) nie są refundowane. VIII. Postanowienia końcowe 77. Szczegółowy cennik sprzedaży KIK, biletów i karnetów oraz zasady promocji określone są w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu. 78. Nabycie biletu na dany mecz nie gwarantuje możliwości nabycia biletu na jakikolwiek inny mecz. 79. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. 80. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu aktualność traci Regulamin dotychczasowy wraz ze wszystkimi załącznikami. 81. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Klubu. 82. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 9 / 13

10 ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. w upadłości układowej v.2013/14 Obowiązuje od dn. 1 lipca 2013r do odwołania I. Definicje a. "Promocja" oznacza preferencyjne warunki zakupu bileterii; Klub zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podania przyczyn. b. "Bilet/karnet ulgowy" oznacza bilet/karnet o obniżonej cenie, przeznaczony do sprzedaży na zasadach ustalonych w niniejszym dokumencie c. "Nowy Kibic" oznacza osobę, która nie kupiła dla siebie karnetu w poprzedniej rundzie/sezonie d. "Kontynuacja" oznacza zakupienie karnetu na aktualną rundę/sezon przez osobę, która zakupiła też karnet na poprzednią rundę e. zastosowanie mają definicje użyte w Regulaminie Sprzedaży Bileterii. II. Postanowienia ogólne 1. Na aktualny sezon Klub oferuje w sprzedaży dwa rodzaje płatnych kart wstępu: bilety na pojedyncze mecze i karnety na poszczególne rundy rozgrywkowe. 2. Ceny biletów kształtują się w zależności od: a. miejsca na stadionie wybranej trybuny, sektora b. rodzaju klienta preferencyjne warunki zakupu dla dzieci, kobiet oraz seniorów c. dnia zakupu promocja "Przedsprzedaż" 3. Ceny karnetów kształtują się w zależności od: a. miejsca na stadionie wybranej trybuny, sektora b. rodzaju klienta preferencyjne warunki zakupu dla dzieci, kobiet oraz seniorów c. spełnienia przez klienta warunków upoważniających do skorzystania z dodatkowych promocji 4. Proponowane promocje w ramach sprzedaży biletów i karnetów nie sumują się. 5. W przypadku prawa do skorzystania z więcej niż jednej promocji wybierana jest opcja najkorzystniejsza dla klienta Regulamin sprzedaży Bileterii strona 10 / 13

11 6. W przypadku promocji zależnych od wieku kibica wiek liczony jest rocznikowo. III. Bilety 7. Bazową ceną biletu jest cena sprzedaży w dniu meczu. Wszelkie zniżki stosuje się do cen bazowych. 8. Bazowa cena określona jest dla biletów osobno dla każdej trybuny, ewentualnie sektorów. 9. Cena jednego biletu dotyczy jednego spotkania w ramach rozgrywek o mistrzostwo Polski organizowanych przez Ekstraklasę SA. 10. Promocja "Junior" a. osobom w wieku do 5 lat (włącznie) przysługuje stała cena w wysokości 5zł na wszystkie trybuny poza trybuną A2Lux; na trybunę A2Lux przysługuje zniżka w wysokości 80% wobec ceny bazowej właściwej dla tej trybuny 11. Promocja "Senior" a. osobom w wieku powyżej 64 lat przysługuje stała cena w wysokości 5zł na wszystkie trybuny poza trybuną A (krytą) w tym A2Lux; na trybunę A (krytą) w tym A2Lux przysługuje zniżka w wysokości 80% wobec ceny bazowej właściwej dla danej trybuny 12. Promocja "Kobieta, młodzież" a. kobietom (niezależnie od wieku) oraz osobom w wieku od 6 lat (włącznie) do 14 lat (włącznie) przysługuje stała cena w wysokości 15zł na wszystkie trybuny poza trybuną A2Lux; na trybunę A2Lux przysługuje zniżka w wysokości 60% wobec ceny bazowej właściwej dla tej trybuny 13. Promocja "Nowy kibic" a. kibicom nie objętym promocjami, o których mowa w pkt. 10 i 11 przysługuje zniżka w wysokości 10zł na zakup pierwszego biletu ze szczególnym uwzględnieniem poniższych zasad: 14. Promocja "Przedsprzedaż" bilet musi stanowić pierwszą kartę wstępu jaką nabywa kibic (wcześniejszy zakup innych kart wstępu jak np. karnet, minikarnet) wyklucza możliwość skorzystania z promocji w przypadku, gdy cena wyjściowa jest niższa niż 10zł ostateczna cena biletu po obniżce wynosi 1zł Regulamin sprzedaży Bileterii strona 11 / 13

12 a. w przypadku zakupu biletu najpóźniej w przeddzień meczu kibicom przysługuje zniżka wobec ceny bazowej właściwej dla danej trybuny; wysokość zniżki określana jest uchwałą zarządu zatwierdzającą cennik sprzedaży. IV. Karnety 15. Bazową ceną karnetu jest cena sprzedaży karnetu osobie, która w poprzedniej rundzie rozgrywkowej nie posiadała karnetu. Wszelkie zniżki stosuje się do cen bazowych. 16. Bazowa cena określona jest dla karnetów osobno dla każdej trybuny. 17. Cena bazowa karnetu stanowi wielokrotność cen pojedynczych biletów wg cennika promocji "Przedsprzedaż"; określanego osobno na każdą rundę rozgrywkową. 18. Cena jednego karnetu dotyczy pojedynczej karty wstępu na wszystkie spotkania rozgrywane w danej rundzie w ramach rozgrywek o mistrzostwo Polski organizowanych przez Ekstraklasę SA. 19. Promocja "Senior" i "Junior" a. osobom w wieku do 5 lat (włącznie) oraz kibicom w wieku od 65 lat (włącznie) przysługują stałe ceny karnetów na trybuny, publikowane w cenniku. 20. Promocja "Kobieta, młodzież" a. kobietom (niezależnie od wieku) oraz osobom w wieku powyżej 5 lat do 14 lat (włącznie) przysługują stałe ceny karnetów na trybuny, publikowane w cenniku. 21. Promocja "Student" a. w ramach promocji na zakup karnetu danego kibica przysługuje zniżka 20%. b. warunkiem skorzystania z promocji jest okazanie podczas zakupu karnetu ważnej legitymacji studenckiej, będącą własnością kibica, dla którego kupowany jest karnet. 22. Promocja "Kontynuacja" a. z promocji mogą skorzystać wyłącznie kibice, którzy zakupili karnet w poprzedniej rundzie rozgrywkowej. b. w ramach promocji na zakup karnetu danego kibica przysługuje zniżka 10%. c. nabycie karnetu jako nagrody w konkursie lub uzyskanie go nieodpłatnie w inny sposób nie powoduje możliwości skorzystania z promocji. V. minikarnety Regulamin sprzedaży Bileterii strona 12 / 13

13 23. MiniKarnety stanowią kartę wstępu na określoną część (pierwsza lub druga połowa) danej rundy rozgrywkowej. 24. Bazowa cena określona jest dla minikarnetów osobno dla każdej trybuny. 25. Cena bazowa minikarnetu stanowi wielokrotność cen pojedynczych biletów wg. cennika promocji "Przedsprzedaż"; określanego osobno na każdą rundę rogrywkową. 26. Cena jednego minikarnetu dotyczy pojedynczej karty wstępu na wszystkie spotkania objęte nią w ramach rozgrywek o mistrzostwo Polski organizowanych przez Ekstraklasę SA. 27. Uruchomienie sprzedaży minikarnetu na pierwszą część rundy nie stanowi gwarancji na uruchomienie sprzedaży na drugą część rundy. 28. Promocja "Kobieta, młodzież" a. kobietom (niezależnie od wieku) oraz osobom w wieku do 14 lat (włącznie) przysługują ceny minikarnetów wyznaczane wg. cennika promocji "Kobieta, młodzież". 29. Zakup minikarnetu nie stanowi gwarancji zachowania miejsca na kolejną część rundy ani na rundę następną. 30. Zakup minikarnetu nie uprawnia do zniżek w ramach promocji "Kontynuacja" (pkt 22 niniejszego załącznika). VI. Klasyfikacja meczów 31. W sezonie 2013/14 spotkania organizowane w ramach rozgrywek Ekstraklasy podzielone są na dwie kategorie: mecz zwykły i mecz hitowy. 32. Jako mecz hitowy uznaje się spotkanie z drużyną Legii Warszawa. W przypadku sprzedaży biletów na mecz hitowy zastosowanie ma odrębny cennik. 33. Do meczów zwykłych zalicza się spotkania z wszystkimi pozostałymi drużynami. Regulamin sprzedaży Bileterii strona 13 / 13

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo