Regulamin sprzedaży biletów KLOBBE SP. Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprzedaży biletów KLOBBE SP. Z O.O."

Transkrypt

1 Regulamin sprzedaży biletów KLOBBE SP. Z O.O. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia regulujące procedurę zakupu Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie oraz w Punktach Sprzedaży i w Punkcie Własnym Sprzedaży. 2. Użytkownik lub Klient dokonując zakupu Biletu z wykorzystaniem Systemu oraz w Punktach Sprzedaży i w Punkcie Własnym Sprzedaży zobowiązany jest do potwierdzenia czy zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz czy je akceptuje. 2 Definicje 1. Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Regulaminu: 1) Bilet dowód potwierdzający zawarcie przez Użytkownika lub Klienta umowy o udział w Imprezie organizowanej przez Organizatora. 2) Bilet elektroniczny elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika lub Klienta z Organizatorem, zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie organizowanej przez Organizatora. Bilet elektroniczny wyposażony jest w kod kreskowy i ma moc Biletu. Do Biletu elektronicznego stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. 3) Biuro Obsługi Klienta punkt, w którym udzielane są Klientom i Użytkownikom wszelkie informacje dotyczące zakupu, ważności i zwrotów Biletów oraz Biletów elektronicznych. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem a w dni robocze od godziny 9:00 do godziny 17: ) Dowód Zakupu Bilet lub Bilet elektroniczny. 5) Dzień roboczy każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. 6) Impreza każde widowisko kulturalne lub sportowe lub inne, na które Bilety oraz Bilety elektroniczne są dystrybuowane za pośrednictwem Sprzedawcy. 7) Klient osoba dokonująca zakupu Biletu w Punkcie Sprzedaży lub Punkcie Własnym Sprzedaży. 8) Obiekt miejsce, w którym odbywa się Impreza. 9) Organizator każda osoba fizyczna lub prawna, będąca organizatorem Imprezy, na którą Bilety sprzedawane są za pośrednictwem Sprzedawcy. 10) Punkt Sprzedaży Własny Punkt Sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę lub inny autoryzowany przez Sprzedawcę punkt bezpośredniej sprzedaży Biletów na Imprezy prowadzony przez podmiot wskazany na stronie internetowej 11) Regulamin niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów.

2 12) Regulamin Organizatora regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez jej Organizatora. 13) Regulamin Obiektu dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu, określający zasady obowiązujące Klientów i Użytkowników uczestniczących w Imprezie na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu; dokument ten może występować pod inną nazwą na stronie Organizatora lub Obiektu. 14) Sprzedawca Klobbe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12/766, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , prowadząca dystrybucję Biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu. 15) System komputerowy system sprzedaży Biletów udostępniony przez Sprzedawcę. System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży i odbioru Biletów. 16) Użytkownik każda osoba korzystająca z Systemu na stronie 3 Ogólne zasady sprzedaży Biletów i Biletów elektronicznych 1. Sprzedawca nie jest organizatorem Imprez. Sprzedawca jedynie pośredniczy w sprzedaży Biletów. 2. Sprzedawca dystrybuuje Bilety na Imprezy realizowane przez Organizatora oraz oferuje inne usługi dla Organizatora związane m.in. z organizacją kontroli biletów. 3. Lista Imprez, na które Użytkownik może kupić Bilet korzystając z Systemu znajduje się na stronie 4. Organizator jest uprawniony w każdym czasie do zaprzestania sprzedaży Biletów na Imprezę przez System. W takim przypadku, Sprzedawca nie gwarantuje, iż dostarczy Bilety wszystkim Użytkownikom, którzy dokonali płatności. W przypadku, gdy Użytkownik zapłacił już za zamówienie, otrzyma zwrot pieniędzy. 5. Przed zakupem Biletu korzystając z Systemu, w Punkcie Własnym Sprzedaży oraz w Punktach Sprzedaży, Użytkownik lub Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym przez Sprzedawcę na stronie 6. Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu Organizatora Imprezy oraz z Regulaminem Obiektu zamieszczonymi przez Organizatora na stronie wskazanej przez Sprzedawcę, na stronie na stronie internetowej Organizatora lub dostępnym w miejscu wskazanym przez Organizatora. Użytkownik lub Klient ma prawo do uczestnictwa w Imprezie realizowanej przez Organizatora, na warunkach określonych przez Organizatora. 7. Jeżeli w Systemie będzie umieszczona mapa Obiektu, Sprzedawca zastrzega, iż Organizator może wprowadzić zmiany w mapie Obiektu, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów. W przypadku przekazania przez Organizatora informacji o zmianie mapy Obiektu, Sprzedawca będzie niezwłocznie informował na stronie internetowej o przekazanych mu przez Organizatora zmianach w tym zakresie.

3 4 Etapy procesu zakupu Biletu na stronie Proces zakupu Biletu dystrybuowanego przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Systemu składa się z następujących etapów: 1) proces logowania do Systemu; 2) wybór Imprezy oraz kategorii Biletu; 3) wybór sposobu dostarczenia Biletu (Bilet elektroniczny jest dostępny w panelu Klienta Systemu po dokonaniu płatności); 4) wybór sposobu płatności za Bilet; 5) zaakceptowanie warunków zakupu Biletu. 5 Logowanie do Systemu na stronie 1. W celu dokonania zakupu Biletu Użytkownik powinien zalogować się do Systemu. 2. Na proces logowania do Systemu składa się: 1) rejestracja w Systemie poprzez wprowadzenie danych osobowych (np. imię, nazwisko, nr PESEL, miejsce zamieszkania) oraz adresu poczty elektronicznej; 2) akceptacja Regulaminu; 3) udzielenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę na potrzeby realizacji procesu sprzedaży Biletu; 4) w zależności od charakteru Imprezy, Użytkownik może być zobowiązany do akceptacji dodatkowych zasad, warunków lub regulaminów. 3. Ze względu na charakter Imprezy, zgodnie z zaleceniem Organizatora wynikającym z troski o bezpieczeństwo uczestników, Sprzedawca może żądać od Użytkownika podania również innych danych niezbędnych do zakupu Biletu. 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych do Systemu przez Użytkownika oraz brak możliwości zalogowania się do Systemu wynikający z przyczyn technicznych lub okoliczności obiektywnych pozostających poza kontrolą Sprzedawcy. 6 Wybór sposobu płatności za Bilet 1. Po zalogowaniu do Systemu każdy Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. 2. Jeśli Regulamin Imprezy przewiduje wybór określonych kategorii Biletów, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu. 3. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może dokonać zakupu ilości Biletów, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie dokonywania zamówienia na stronie 4. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia informacji umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu. 5. Możliwość złożenia zamówienia dotyczy Imprez aktywnych w Systemie.

4 6. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie. 7. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia do uczestniczenia w Imprezie i zostanie uznany za nieważny. Sprzedawca dopuszcza możliwość wystąpienia szczególnych przypadków, w których uczestniczenie w Imprezie będzie możliwe na podstawie duplikatu biletu wydanego przez Sprzedawcę. 8. W przypadku, gdy dostarczony Bilet jest nieczytelny, zniszczony uszkodzony lub niezgodny ze złożonym zamówieniem, Użytkownik niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia dostarczenia Biletu przez Sprzedawcę oraz nie później niż na 7 Dni roboczych przed datą Imprezy, zobowiązany jest do dostarczenia takiego Biletu na adres: Klobbe Sp. z o.o. ul. Żurawia 6/12/766, Warszawa, w celu dokonania jego wymiany. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeśli ten dopuścił się zwłoki w dostarczeniu Biletu i Sprzedawca otrzyma Bilet w terminie późniejszym niż wskazany powyżej. W przypadku nieotrzymania Biletu przez Użytkownika, na co najmniej 2 dni robocze przed datą Imprezy Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy. 6 Wybór opcji dostarczenia Biletu zamówionego na stronie 1. Bilet może być dostarczony na adres wskazany przez Użytkownika przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. 2. Bilet elektroniczny powinien zostać wydrukowany przez Użytkownika we własnym zakresie. 3. Bilet elektroniczny jest dostępny do wydrukowania dla Użytkownika po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu wpłaty za zamówienie. 4. Wydrukowany Bilet elektroniczny Użytkownik okazuje bezpośrednio przed wejściem na Imprezę, jeśli w Regulaminie Organizatora nie określono inaczej. 5. Sprzedawca zastrzega, że niektóre formy dostawy zamówienia mogą być niedostępne w przypadku wybranych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do Imprezy i/lub z ustaleń z Organizatorem. W przypadku, gdy dana opcja będzie niedostępna dla danej Imprezy wówczas nie będzie ona prezentowana w Systemie na stronie w procesie składania zamówienia. 6. Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany raz wybranej opcji dostawy Biletu. 7. Bilety będą dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do dostarczenia Biletu zgodnie z wybraną przez Użytkownika opcją dostarczenia Biletu. Czas dostawy oraz koszty dostarczenia Biletu uzależnione są od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy Biletu. 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika danych dotyczących zamówienia osobom trzecim i/lub wydrukowanie i wykorzystanie Biletu przez osoby trzecie. 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży Biletu Użytkownikowi i/lub skutki udostępnienia Biletu osobie trzeciej.

5 8 Wybór sposobu płatności za Bilet na stronie 1. Płatności za Bilet Użytkownik może dokonać za pomocą przelewu elektronicznego poprzez system płatności PayU.pl (lista banków, za pomocą, których można dokonać płatności będzie przedstawiona podczas składania zamówienia) oraz za pomocą karty kredytowej. 2. Wszelkie koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet zakupiony za pośrednictwem Systemu w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, w tym opłatę transakcyjną, ponosi Użytkownik. 3. Sprzedawca zastrzega, że niektóre sposoby płatności za zamówienie mogą być niedostępne w przypadku niektórych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do Imprezy i/lub z ustaleń dokonanych z Organizatorem. 4. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Użytkownik powinien zakończyć proces składania zamówienia w oznaczonym czasie (15 minut). Dniem zawarcia umowy na uczestniczenie w Imprezie jest dzień wpływu środków na rachunek Sprzedawcy. 5. Transakcja nieopłacona w terminie zostanie automatycznie anulowana. 6. Zamówienie, dla którego nie wybrano formy płatności podlega anulowaniu. 7. W przypadku anulowania zamówienia, nie ma możliwości jego przywrócenia. Gdyby jednak wpłacone środki wpłynęły na rachunek Sprzedawcy, Użytkownikowi przysługuje jedynie zwrot wpłaconych pieniędzy. 8. Użytkownik jest zobowiązany do dokonywania płatności za konkretne zamówienie w całości. Użytkownik nie może za pomocą jednego przelewu dokonać zapłaty za więcej niż jedno zamówienie. 9. Bilet elektroniczny będzie dostępny do wydruku w profilu Klienta na stronie niezwłocznie po uzyskaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności za Bilet. 9 Zakończenie procesu zakupu Biletu 1. Po dokonaniu wyboru opcji dostawy Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków zakupu Biletu wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu. 2. Faktura za zakupiony Bilet generuje się automatycznie i jest dostępna w panelu Klienta w Systemie, po dokonaniu płatności za Bilet. 3. Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia w sytuacji, gdy: 1) Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionej karty kredytowej; 2) Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży; 3) Bilet nie został opłacony we wskazanym terminie; 4) Bilet został kupiony w nieautoryzowanym przez Sprzedawcę lub Organizatora serwisie, sklepie lub platformie handlowej. 4. W przypadku anulowania zamówienia, Użytkownik jest uprawniony do otrzymania zwrotu ceny biletu wraz z kosztami dostawy zamówienia. 5. We przypadkach wskazanych powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zdarzenia do właściwych organów ścigania. 6. Użytkownik po złożeniu zamówienia nie ma możliwości jego anulowania. 7. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

6 niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ustawy. 10 Proces zakupu Biletu w Punktach Sprzedaży oraz w Punkcie Własnym Sprzedaży 1. Przed dokonaniem zakupu Biletu w Punkcie Sprzedaży, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem (z którym może dodatkowo zapoznać się przed zakupem biletu na stronie dostępnym w Punkcie Sprzedaży, oraz zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem Organizatora i Regulaminem Obiektu dotyczącymi Imprezy dostępnymi na stronie na stronie internetowej Organizatora bądź w miejscu przez niego wskazanym. 2. Klient jest zobowiązany do zachowania oryginału Biletu. 11 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwrot pieniędzy za Bilety 1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca Imprezy (poza zmianą miejsca Imprezy w ramach tej samej miejscowości). 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Użytkowników i Klientów o ile otrzyma informacje w tym zakresie od Organizatora. Użytkownicy i Klienci zostaną poinformowani o wszelkich zmianach poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Dodatkowo, Użytkownicy mogą otrzymać tę informację em. 3. Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do zachowania oryginału Biletu oraz dowodu zakupu biletu celem uzyskania zwrotu pieniędzy. W celu otrzymania zwrotu pieniędzy za Bilet, Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do zwrotu oryginału Biletu Sprzedawcy. 4. Zwroty Biletów na odwołaną Imprezę przyjmowane będą we wskazanym przez Sprzedawcę w terminie od daty ogłoszenia odwołania Imprezy, wyłącznie w punktach ich zakupu. Do obliczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się dzień wpływu Biletu nadanego pocztą do Sprzedawcy lub dzień zwrotu Biletu w Punkcie Sprzedaży, w którym Bilet został zakupiony przez Klienta. 5. W przypadku zakupu Biletu poprzez System, należy odesłać Bilet na adres: Klobbe Sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12/766, Warszawa wraz z wypełnionym formularzem zwrotu Biletu. Formularz będzie dostępny na stronie w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zwroty. 6. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadkach uzasadniających zwrot kosztów zakupu Biletu, zwrotowi podlega cena Biletu zapłacona przez Użytkownika lub Klienta oraz koszty dostawy. 7. W przypadku zwrotu Biletu elektronicznego zakupionego poprzez System, należy odesłać plik zawierający Bilet elektroniczny na adres Sprzedawcy: wraz z wypełnionym formularzem zwrotu Biletu elektronicznego. Formularz będzie dostępny na stronie w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zwroty. 8. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu dokonany będzie przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich danych,

7 o których mowa w punktach powyżej. W przypadku oddania Biletu w Punkcie Sprzedaży, w którym Bilet został zakupiony zwrot ceny Biletu odbywa się po przedstawieniu dowodu zakupu Biletu w tym Punkcie Sprzedaży. 11 Odpowiedzialność 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Imprezy, której organizacja leży wyłącznie po stronie Organizatora. 2. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego Imprezy i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem Imprezy. Odpowiedzialność Sprzedawcy wyłączona jest również, gdy przekaz reklamowy danej Imprezy, niezależnie od formy, został umieszczony na stronie internetowej pod warunkiem, że informacje promujące Imprezę umieszczone przez Sprzedawcę na stronie zostały dostarczone przez Organizatora. 3. Sprzedawca nie może gwarantować, że informacje dotyczące Imprezy, dostarczone przez Organizatora, a umieszczone na stronie są kompletne, poprawne i aktualne. Odpowiedzialność za informacje umieszczone na Bilecie oraz za informacje umieszczone na stronie a dostarczone przez Organizatora, ponosi wyłącznie Organizator. 4. Użytkownik lub Klient powinien sygnalizować Sprzedawcy wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sytemu. Sprzedawca nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Sprzedawca nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Sprzedawcy. 5. Sprzedawca nie odpowiada za odwołanie Imprezy przez Organizatora, za wyjątkiem obowiązku zwrotu pieniędzy za Bilet. 6. Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za wysłanie biletu pod nieprawidłowy adres Użytkownika lub wysłanie wiadomości z informacjami dotyczącymi zamówienia lub Imprezy na niewłaściwy adres , jeśli dane te zostały błędnie podane przez Użytkownika. 7. Reklamacje dotyczące organizacji, przebiegu i wszelkich sytuacji mających miejsce podczas Imprezy powinny być zgłaszane przez Użytkownika lub Klienta w trybie wskazanym w Regulaminie Imprezy lub bezpośrednio do Organizatora. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej Imprezy przez Sprzedawcę, Sprzedawca przekaże reklamację do Organizatora informując o tym Użytkownika lub Klienta. 8. Reklamacje dotyczące jakości obsługi w procesie sprzedaży Biletu, niedogodności podczas składania zamówienia, innych zdarzeń związanych z procesem sprzedaży Biletu Użytkownik lub Klient powinien składać do Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy. 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym zakupionym za jego pośrednictwem z danymi dysponenta tego Biletu, pod kątem ich zgodności. Sprzedawca zastrzega, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, iż dane dysponenta biletu nie są zgodne z danymi zawartymi na Bilecie, ma prawo do żądania okazania przez dysponenta Biletu dokumentu tożsamości celem dokonania weryfikacji. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku gdyby okazało się, iż dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Imprezę, na którą Bilet został zakupiony.

8 12 Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych, jest Klobbe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12/766, Warszawa. 2. W procesie rejestracji w Systemie lub dokonując zakupu Biletu, Użytkownik lub Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę do celów związanych z realizacją umowy o udział w Imprezie, w tym w szczególności rezerwacji i zakupu Biletu oraz obsługi reklamacji lub zwrotu. 3. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w zakresie sprzedaży Biletów oraz organizacji Imprezy wyłącznie na potrzeby prawidłowej realizacji umowy o udział w Imprezie. 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika i Klienta do celów marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów na Imprezy np. poprzez wysyłanie newsletterów informujących o aktualnych i planowanych Imprezach, wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik lub Klient wyraził na to zgodę. 5. Jeśli będzie to podyktowane charakterem Imprezy, w tym w szczególności względami bezpieczeństwa, Użytkownik lub Klient wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym Bilecie jego danych osobowych takich jak np. imię, nazwisko, nr PESEL i inne. 6. Użytkownik lub Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany a także może zażądać od Sprzedawcy usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych osobowych prowadzonego przez Sprzedawcę. 13 Inne postanowienia 1. W przypadku zmiany treści Regulaminu, do zamówienia znajduje zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. 2. Wszelka korespondencja Użytkownika lub Klienta ze Sprzedawcą powinna odbywać się drogą elektroniczną na adres lub na adres Sprzedawcy: Klobbe Sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12/766, Warszawa, o ile Sprzedawca nie wskaże innej metody komunikacji.

Regulamin sprzedaży biletów KLOBBE SP. Z O.O.

Regulamin sprzedaży biletów KLOBBE SP. Z O.O. Regulamin sprzedaży biletów KLOBBE SP. Z O.O. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia regulujące procedurę zakupu Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie http://booklik.com/

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

2. Zasady Ogólne 3. Zasady i sposób zakupu Biletu w Systemie Internetowym 4. Zasady i sposób zakupu Prenumeraty w Systemie Internetowym

2. Zasady Ogólne 3. Zasady i sposób zakupu Biletu w Systemie Internetowym 4. Zasady i sposób zakupu Prenumeraty w Systemie Internetowym Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie oraz prenumeraty czasopisma Beauty Forum, bodylife, Trainer wydawanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów za pośrednictwem Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

1. Definicje Bilet Prenumerata Organizator Wydawca Sprzedawca Impreza Czasopismo Klient Rachunek Regulamin System Internetowy

1. Definicje Bilet Prenumerata Organizator Wydawca Sprzedawca Impreza Czasopismo Klient Rachunek Regulamin System Internetowy Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie oraz prenumeraty czasopisma Beauty Forum, bodylife, Trainer wydawanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dystrybucji biletów za pośrednictwem serwisu Eventim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin dystrybucji biletów za pośrednictwem serwisu Eventim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin dystrybucji biletów za pośrednictwem serwisu Eventim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Definicje Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dystrybucji biletów za pośrednictwem serwisu Eventim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin dystrybucji biletów za pośrednictwem serwisu Eventim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin dystrybucji biletów za pośrednictwem serwisu Eventim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin dystrybucji biletów obowiązujący do 24.12.2014 r. Regulamin dystrybucji biletów obowiązujący

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ NA STRONIE TENIS.LUBIN.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ NA STRONIE TENIS.LUBIN.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ NA STRONIE TENIS.LUBIN.PL 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU WIZYT DROGĄ INTERNETOWĄ W STACJA GRAWITACJA SP. Z O.O. ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.STACJAGRAWITACJA.PL I. Słowniczek pojęć: 1. Stacja Grawitacja - wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu biletów w czadshop.czadfestiwal.pl

Regulamin zakupu biletów w czadshop.czadfestiwal.pl Regulamin zakupu biletów w czadshop.czadfestiwal.pl 1 Definicje Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają: Bilet - potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIX ZJAZDU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO r., Katowice

REGULAMIN XIX ZJAZDU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO r., Katowice REGULAMIN XIX ZJAZDU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO 24-26.05.2018 r., Katowice 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument jest regulaminem XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na imprezę INETKOX GameFestival

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na imprezę INETKOX GameFestival Warszawa, 25.04.2016 Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na imprezę INETKOX GameFestival Definicje 1. Organizator EsportGroup / Jarosław Śmietana GF, Bruzdowa 108a/8, 02-991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Helios spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-418) przy al. Kościuszki 17 zarejestrowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze MKS Będzin S.A.

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze MKS Będzin S.A. Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze MKS Będzin S.A. Definicje 1. Organizator MKS Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie przy ul. Sportowej 4, 42-500 Będzin. NIP: 625 245

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze MKS Start S.A. Lublin

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze MKS Start S.A. Lublin Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze MKS Start S.A. Lublin Definicje: 1. Organizator Miejski Klub Sportowy START SA Lublin z siedzibą w Lublinie przy ul. Montażowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży usług firmy pod nazwą Termy Krakowskie prowadzone przez Spółdzielnię Mieszkaniową im.st. Staszica

Bardziej szczegółowo

Definicje Sprzedawca Market Praktiker Klient Sklep Towary lub Produkty Cena Dostawca Koszt dostawy Zamówienie Umowa kupna-sprzedaży

Definicje Sprzedawca Market Praktiker Klient Sklep Towary lub Produkty Cena Dostawca Koszt dostawy Zamówienie Umowa kupna-sprzedaży Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów lub Produktów w Sklepie prowadzonym pod marką PRAKTIKER, umieszczonym na stronie internetowej www.praktiker.pl Definicje Sprzedawca Praktiker

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie 1 Definicje W ramach niniejszego Regulaminu mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu MultiBilet. Definicje

Regulamin Programu MultiBilet. Definicje Regulamin Programu MultiBilet Definicje MultiBenefit - MultiBenefit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-844 Warszawa, Pl. Europejski 2), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

II. ZAMÓWIENIE I ZAKUP

II. ZAMÓWIENIE I ZAKUP Regulamin internetowej sprzedaży biletów na spektakle w Operze Krakowskiej w Krakowie przy ul. Lubicz 48 za pośrednictwem strony internetowej www.opera.krakow.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Obowiązuje od dnia 26.09.2014 r. do odwołania I. Sprzedaż on-line i dostawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

1. [Postanowienia ogólne]

1. [Postanowienia ogólne] Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 Spis treści: 1. [Postanowienia ogólne] 2. [Rejestracja użytkownika] 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji] 4. [Płatność]

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pacjenta

Regulamin Portalu Pacjenta Regulamin Portalu Pacjenta I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym 1 Postanowienia ogólne 1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.portalpzp.pl organizuje firma Portal PZP Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnobrzegu, kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ. będących w ofercie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego

Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ. będących w ofercie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ będących w ofercie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego obowiązuje od dnia 1.09.2014 roku Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie (03-450), ul Ratuszowa 11,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu MultiBilet Definicje

Regulamin Programu MultiBilet Definicje Regulamin Programu MultiBilet Definicje MultiBenefit - MultiBenefit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-844 Warszawa, Pl. Europejski 2), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Część I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki: 1. składania wniosków o uczestniczenie w systemie Karty Kibica Legii Warszawa;

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przez Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Regulamin Uczestnictwa w Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3, której Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1 Definicje Bilet Collector Ticket Dowód Zakupu Dzień roboczy Dział Obsługi Użytkownika Impreza Kwota zamówienia Mobileticket

1 Definicje Bilet Collector Ticket Dowód Zakupu Dzień roboczy Dział Obsługi Użytkownika Impreza Kwota zamówienia Mobileticket Ticketmaster - Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI ZAŁĄCZNIK C Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI 1 1. Organizatorem Promocji Gwarancja Satysfakcji jest spółka Agdom-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO +48 812 78 76 flora@florapoint.pl www.florapoint.pl Warszawa ul.mrówcza 212 04-953 Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KIBICA LECHII GDAŃSK

REGULAMIN KARTY KIBICA LECHII GDAŃSK REGULAMIN KARTY KIBICA LECHII GDAŃSK 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki: a) składania wniosków o uczestniczenie w systemie Karty Kibica Lechii Gdańsk, b) wydawania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://balloonclothes.com/, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla klientów indywidualnych

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla klientów indywidualnych REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla klientów indywidualnych Organizatorem Promocji jest spółka Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Wydarzenia jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS z siedzibą 31-113 Kraków ul. Straszewskiego 27.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo