Regulamin sprzedaży biletów KLOBBE SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprzedaży biletów KLOBBE SP. Z O.O."

Transkrypt

1 Regulamin sprzedaży biletów KLOBBE SP. Z O.O. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia regulujące procedurę zakupu Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie oraz w Punktach Sprzedaży i w Punkcie Własnym Sprzedaży. 2. Użytkownik lub Klient dokonując zakupu Biletu z wykorzystaniem Systemu oraz w Punktach Sprzedaży i w Punkcie Własnym Sprzedaży zobowiązany jest do potwierdzenia czy zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz czy je akceptuje. 2 Definicje 1. Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Regulaminu: 1) Bilet dowód potwierdzający zawarcie przez Użytkownika lub Klienta umowy o udział w Imprezie organizowanej przez Organizatora. 2) Bilet elektroniczny elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika lub Klienta z Organizatorem, zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie organizowanej przez Organizatora. Bilet elektroniczny wyposażony jest w kod kreskowy i ma moc Biletu. Do Biletu elektronicznego stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. 3) Biuro Obsługi Klienta punkt, w którym udzielane są Klientom i Użytkownikom wszelkie informacje dotyczące zakupu, ważności i zwrotów Biletów oraz Biletów elektronicznych. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem a w dni robocze od godziny 9:00 do godziny 17: ) Dowód Zakupu Bilet lub Bilet elektroniczny. 5) Dzień roboczy każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. 6) Impreza każde widowisko kulturalne lub sportowe lub inne, na które Bilety oraz Bilety elektroniczne są dystrybuowane za pośrednictwem Sprzedawcy. 7) Klient osoba dokonująca zakupu Biletu w Punkcie Sprzedaży lub Punkcie Własnym Sprzedaży. 8) Obiekt miejsce, w którym odbywa się Impreza. 9) Organizator każda osoba fizyczna lub prawna, będąca organizatorem Imprezy, na którą Bilety sprzedawane są za pośrednictwem Sprzedawcy. 10) Punkt Sprzedaży Własny Punkt Sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę lub inny autoryzowany przez Sprzedawcę punkt bezpośredniej sprzedaży Biletów na Imprezy prowadzony przez podmiot wskazany na stronie internetowej 11) Regulamin niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów.

2 12) Regulamin Organizatora regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez jej Organizatora. 13) Regulamin Obiektu dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu, określający zasady obowiązujące Klientów i Użytkowników uczestniczących w Imprezie na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu; dokument ten może występować pod inną nazwą na stronie Organizatora lub Obiektu. 14) Sprzedawca Klobbe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12/766, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , prowadząca dystrybucję Biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu. 15) System komputerowy system sprzedaży Biletów udostępniony przez Sprzedawcę. System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży i odbioru Biletów. 16) Użytkownik każda osoba korzystająca z Systemu na stronie 3 Ogólne zasady sprzedaży Biletów i Biletów elektronicznych 1. Sprzedawca nie jest organizatorem Imprez. Sprzedawca jedynie pośredniczy w sprzedaży Biletów. 2. Sprzedawca dystrybuuje Bilety na Imprezy realizowane przez Organizatora oraz oferuje inne usługi dla Organizatora związane m.in. z organizacją kontroli biletów. 3. Lista Imprez, na które Użytkownik może kupić Bilet korzystając z Systemu znajduje się na stronie 4. Organizator jest uprawniony w każdym czasie do zaprzestania sprzedaży Biletów na Imprezę przez System. W takim przypadku, Sprzedawca nie gwarantuje, iż dostarczy Bilety wszystkim Użytkownikom, którzy dokonali płatności. W przypadku, gdy Użytkownik zapłacił już za zamówienie, otrzyma zwrot pieniędzy. 5. Przed zakupem Biletu korzystając z Systemu, w Punkcie Własnym Sprzedaży oraz w Punktach Sprzedaży, Użytkownik lub Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym przez Sprzedawcę na stronie 6. Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu Organizatora Imprezy oraz z Regulaminem Obiektu zamieszczonymi przez Organizatora na stronie wskazanej przez Sprzedawcę, na stronie na stronie internetowej Organizatora lub dostępnym w miejscu wskazanym przez Organizatora. Użytkownik lub Klient ma prawo do uczestnictwa w Imprezie realizowanej przez Organizatora, na warunkach określonych przez Organizatora. 7. Jeżeli w Systemie będzie umieszczona mapa Obiektu, Sprzedawca zastrzega, iż Organizator może wprowadzić zmiany w mapie Obiektu, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów. W przypadku przekazania przez Organizatora informacji o zmianie mapy Obiektu, Sprzedawca będzie niezwłocznie informował na stronie internetowej o przekazanych mu przez Organizatora zmianach w tym zakresie.

3 4 Etapy procesu zakupu Biletu na stronie Proces zakupu Biletu dystrybuowanego przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Systemu składa się z następujących etapów: 1) proces logowania do Systemu; 2) wybór Imprezy oraz kategorii Biletu; 3) wybór sposobu dostarczenia Biletu (Bilet elektroniczny jest dostępny w panelu Klienta Systemu po dokonaniu płatności); 4) wybór sposobu płatności za Bilet; 5) zaakceptowanie warunków zakupu Biletu. 5 Logowanie do Systemu na stronie 1. W celu dokonania zakupu Biletu Użytkownik powinien zalogować się do Systemu. 2. Na proces logowania do Systemu składa się: 1) rejestracja w Systemie poprzez wprowadzenie danych osobowych (np. imię, nazwisko, nr PESEL, miejsce zamieszkania) oraz adresu poczty elektronicznej; 2) akceptacja Regulaminu; 3) udzielenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę na potrzeby realizacji procesu sprzedaży Biletu; 4) w zależności od charakteru Imprezy, Użytkownik może być zobowiązany do akceptacji dodatkowych zasad, warunków lub regulaminów. 3. Ze względu na charakter Imprezy, zgodnie z zaleceniem Organizatora wynikającym z troski o bezpieczeństwo uczestników, Sprzedawca może żądać od Użytkownika podania również innych danych niezbędnych do zakupu Biletu. 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych do Systemu przez Użytkownika oraz brak możliwości zalogowania się do Systemu wynikający z przyczyn technicznych lub okoliczności obiektywnych pozostających poza kontrolą Sprzedawcy. 6 Wybór sposobu płatności za Bilet 1. Po zalogowaniu do Systemu każdy Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. 2. Jeśli Regulamin Imprezy przewiduje wybór określonych kategorii Biletów, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu. 3. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może dokonać zakupu ilości Biletów, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie dokonywania zamówienia na stronie 4. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia informacji umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu. 5. Możliwość złożenia zamówienia dotyczy Imprez aktywnych w Systemie.

4 6. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie. 7. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia do uczestniczenia w Imprezie i zostanie uznany za nieważny. Sprzedawca dopuszcza możliwość wystąpienia szczególnych przypadków, w których uczestniczenie w Imprezie będzie możliwe na podstawie duplikatu biletu wydanego przez Sprzedawcę. 8. W przypadku, gdy dostarczony Bilet jest nieczytelny, zniszczony uszkodzony lub niezgodny ze złożonym zamówieniem, Użytkownik niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia dostarczenia Biletu przez Sprzedawcę oraz nie później niż na 7 Dni roboczych przed datą Imprezy, zobowiązany jest do dostarczenia takiego Biletu na adres: Klobbe Sp. z o.o. ul. Żurawia 6/12/766, Warszawa, w celu dokonania jego wymiany. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeśli ten dopuścił się zwłoki w dostarczeniu Biletu i Sprzedawca otrzyma Bilet w terminie późniejszym niż wskazany powyżej. W przypadku nieotrzymania Biletu przez Użytkownika, na co najmniej 2 dni robocze przed datą Imprezy Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy. 6 Wybór opcji dostarczenia Biletu zamówionego na stronie 1. Bilet może być dostarczony na adres wskazany przez Użytkownika przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. 2. Bilet elektroniczny powinien zostać wydrukowany przez Użytkownika we własnym zakresie. 3. Bilet elektroniczny jest dostępny do wydrukowania dla Użytkownika po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu wpłaty za zamówienie. 4. Wydrukowany Bilet elektroniczny Użytkownik okazuje bezpośrednio przed wejściem na Imprezę, jeśli w Regulaminie Organizatora nie określono inaczej. 5. Sprzedawca zastrzega, że niektóre formy dostawy zamówienia mogą być niedostępne w przypadku wybranych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do Imprezy i/lub z ustaleń z Organizatorem. W przypadku, gdy dana opcja będzie niedostępna dla danej Imprezy wówczas nie będzie ona prezentowana w Systemie na stronie w procesie składania zamówienia. 6. Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany raz wybranej opcji dostawy Biletu. 7. Bilety będą dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do dostarczenia Biletu zgodnie z wybraną przez Użytkownika opcją dostarczenia Biletu. Czas dostawy oraz koszty dostarczenia Biletu uzależnione są od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy Biletu. 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika danych dotyczących zamówienia osobom trzecim i/lub wydrukowanie i wykorzystanie Biletu przez osoby trzecie. 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży Biletu Użytkownikowi i/lub skutki udostępnienia Biletu osobie trzeciej.

5 8 Wybór sposobu płatności za Bilet na stronie 1. Płatności za Bilet Użytkownik może dokonać za pomocą przelewu elektronicznego poprzez system płatności PayU.pl (lista banków, za pomocą, których można dokonać płatności będzie przedstawiona podczas składania zamówienia) oraz za pomocą karty kredytowej. 2. Wszelkie koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet zakupiony za pośrednictwem Systemu w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, w tym opłatę transakcyjną, ponosi Użytkownik. 3. Sprzedawca zastrzega, że niektóre sposoby płatności za zamówienie mogą być niedostępne w przypadku niektórych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do Imprezy i/lub z ustaleń dokonanych z Organizatorem. 4. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Użytkownik powinien zakończyć proces składania zamówienia w oznaczonym czasie (15 minut). Dniem zawarcia umowy na uczestniczenie w Imprezie jest dzień wpływu środków na rachunek Sprzedawcy. 5. Transakcja nieopłacona w terminie zostanie automatycznie anulowana. 6. Zamówienie, dla którego nie wybrano formy płatności podlega anulowaniu. 7. W przypadku anulowania zamówienia, nie ma możliwości jego przywrócenia. Gdyby jednak wpłacone środki wpłynęły na rachunek Sprzedawcy, Użytkownikowi przysługuje jedynie zwrot wpłaconych pieniędzy. 8. Użytkownik jest zobowiązany do dokonywania płatności za konkretne zamówienie w całości. Użytkownik nie może za pomocą jednego przelewu dokonać zapłaty za więcej niż jedno zamówienie. 9. Bilet elektroniczny będzie dostępny do wydruku w profilu Klienta na stronie niezwłocznie po uzyskaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności za Bilet. 9 Zakończenie procesu zakupu Biletu 1. Po dokonaniu wyboru opcji dostawy Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków zakupu Biletu wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu. 2. Faktura za zakupiony Bilet generuje się automatycznie i jest dostępna w panelu Klienta w Systemie, po dokonaniu płatności za Bilet. 3. Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia w sytuacji, gdy: 1) Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionej karty kredytowej; 2) Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży; 3) Bilet nie został opłacony we wskazanym terminie; 4) Bilet został kupiony w nieautoryzowanym przez Sprzedawcę lub Organizatora serwisie, sklepie lub platformie handlowej. 4. W przypadku anulowania zamówienia, Użytkownik jest uprawniony do otrzymania zwrotu ceny biletu wraz z kosztami dostawy zamówienia. 5. We przypadkach wskazanych powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zdarzenia do właściwych organów ścigania. 6. Użytkownik po złożeniu zamówienia nie ma możliwości jego anulowania. 7. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

6 niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ustawy. 10 Proces zakupu Biletu w Punktach Sprzedaży oraz w Punkcie Własnym Sprzedaży 1. Przed dokonaniem zakupu Biletu w Punkcie Sprzedaży, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem (z którym może dodatkowo zapoznać się przed zakupem biletu na stronie dostępnym w Punkcie Sprzedaży, oraz zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem Organizatora i Regulaminem Obiektu dotyczącymi Imprezy dostępnymi na stronie na stronie internetowej Organizatora bądź w miejscu przez niego wskazanym. 2. Klient jest zobowiązany do zachowania oryginału Biletu. 11 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwrot pieniędzy za Bilety 1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca Imprezy (poza zmianą miejsca Imprezy w ramach tej samej miejscowości). 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Użytkowników i Klientów o ile otrzyma informacje w tym zakresie od Organizatora. Użytkownicy i Klienci zostaną poinformowani o wszelkich zmianach poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Dodatkowo, Użytkownicy mogą otrzymać tę informację em. 3. Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do zachowania oryginału Biletu oraz dowodu zakupu biletu celem uzyskania zwrotu pieniędzy. W celu otrzymania zwrotu pieniędzy za Bilet, Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do zwrotu oryginału Biletu Sprzedawcy. 4. Zwroty Biletów na odwołaną Imprezę przyjmowane będą we wskazanym przez Sprzedawcę w terminie od daty ogłoszenia odwołania Imprezy, wyłącznie w punktach ich zakupu. Do obliczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się dzień wpływu Biletu nadanego pocztą do Sprzedawcy lub dzień zwrotu Biletu w Punkcie Sprzedaży, w którym Bilet został zakupiony przez Klienta. 5. W przypadku zakupu Biletu poprzez System, należy odesłać Bilet na adres: Klobbe Sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12/766, Warszawa wraz z wypełnionym formularzem zwrotu Biletu. Formularz będzie dostępny na stronie w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zwroty. 6. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadkach uzasadniających zwrot kosztów zakupu Biletu, zwrotowi podlega cena Biletu zapłacona przez Użytkownika lub Klienta oraz koszty dostawy. 7. W przypadku zwrotu Biletu elektronicznego zakupionego poprzez System, należy odesłać plik zawierający Bilet elektroniczny na adres Sprzedawcy: wraz z wypełnionym formularzem zwrotu Biletu elektronicznego. Formularz będzie dostępny na stronie w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zwroty. 8. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu dokonany będzie przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich danych,

7 o których mowa w punktach powyżej. W przypadku oddania Biletu w Punkcie Sprzedaży, w którym Bilet został zakupiony zwrot ceny Biletu odbywa się po przedstawieniu dowodu zakupu Biletu w tym Punkcie Sprzedaży. 11 Odpowiedzialność 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Imprezy, której organizacja leży wyłącznie po stronie Organizatora. 2. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego Imprezy i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem Imprezy. Odpowiedzialność Sprzedawcy wyłączona jest również, gdy przekaz reklamowy danej Imprezy, niezależnie od formy, został umieszczony na stronie internetowej pod warunkiem, że informacje promujące Imprezę umieszczone przez Sprzedawcę na stronie zostały dostarczone przez Organizatora. 3. Sprzedawca nie może gwarantować, że informacje dotyczące Imprezy, dostarczone przez Organizatora, a umieszczone na stronie są kompletne, poprawne i aktualne. Odpowiedzialność za informacje umieszczone na Bilecie oraz za informacje umieszczone na stronie a dostarczone przez Organizatora, ponosi wyłącznie Organizator. 4. Użytkownik lub Klient powinien sygnalizować Sprzedawcy wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sytemu. Sprzedawca nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Sprzedawca nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Sprzedawcy. 5. Sprzedawca nie odpowiada za odwołanie Imprezy przez Organizatora, za wyjątkiem obowiązku zwrotu pieniędzy za Bilet. 6. Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za wysłanie biletu pod nieprawidłowy adres Użytkownika lub wysłanie wiadomości z informacjami dotyczącymi zamówienia lub Imprezy na niewłaściwy adres , jeśli dane te zostały błędnie podane przez Użytkownika. 7. Reklamacje dotyczące organizacji, przebiegu i wszelkich sytuacji mających miejsce podczas Imprezy powinny być zgłaszane przez Użytkownika lub Klienta w trybie wskazanym w Regulaminie Imprezy lub bezpośrednio do Organizatora. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej Imprezy przez Sprzedawcę, Sprzedawca przekaże reklamację do Organizatora informując o tym Użytkownika lub Klienta. 8. Reklamacje dotyczące jakości obsługi w procesie sprzedaży Biletu, niedogodności podczas składania zamówienia, innych zdarzeń związanych z procesem sprzedaży Biletu Użytkownik lub Klient powinien składać do Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy. 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym zakupionym za jego pośrednictwem z danymi dysponenta tego Biletu, pod kątem ich zgodności. Sprzedawca zastrzega, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, iż dane dysponenta biletu nie są zgodne z danymi zawartymi na Bilecie, ma prawo do żądania okazania przez dysponenta Biletu dokumentu tożsamości celem dokonania weryfikacji. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku gdyby okazało się, iż dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Imprezę, na którą Bilet został zakupiony.

8 12 Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych, jest Klobbe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12/766, Warszawa. 2. W procesie rejestracji w Systemie lub dokonując zakupu Biletu, Użytkownik lub Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę do celów związanych z realizacją umowy o udział w Imprezie, w tym w szczególności rezerwacji i zakupu Biletu oraz obsługi reklamacji lub zwrotu. 3. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w zakresie sprzedaży Biletów oraz organizacji Imprezy wyłącznie na potrzeby prawidłowej realizacji umowy o udział w Imprezie. 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika i Klienta do celów marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów na Imprezy np. poprzez wysyłanie newsletterów informujących o aktualnych i planowanych Imprezach, wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik lub Klient wyraził na to zgodę. 5. Jeśli będzie to podyktowane charakterem Imprezy, w tym w szczególności względami bezpieczeństwa, Użytkownik lub Klient wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym Bilecie jego danych osobowych takich jak np. imię, nazwisko, nr PESEL i inne. 6. Użytkownik lub Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany a także może zażądać od Sprzedawcy usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych osobowych prowadzonego przez Sprzedawcę. 13 Inne postanowienia 1. W przypadku zmiany treści Regulaminu, do zamówienia znajduje zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. 2. Wszelka korespondencja Użytkownika lub Klienta ze Sprzedawcą powinna odbywać się drogą elektroniczną na adres lub na adres Sprzedawcy: Klobbe Sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12/766, Warszawa, o ile Sprzedawca nie wskaże innej metody komunikacji.

2. Zasady Ogólne 3. Zasady i sposób zakupu Biletu w Systemie Internetowym 4. Zasady i sposób zakupu Prenumeraty w Systemie Internetowym

2. Zasady Ogólne 3. Zasady i sposób zakupu Biletu w Systemie Internetowym 4. Zasady i sposób zakupu Prenumeraty w Systemie Internetowym Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie oraz prenumeraty czasopisma Beauty Forum, bodylife, Trainer wydawanego

Bardziej szczegółowo

Definicje. 3. Organizator Klub sportowy, będący organizatorem wydarzenia, na który bilety i karnety sprzedawane są za pośrednictwem Systemu.

Definicje. 3. Organizator Klub sportowy, będący organizatorem wydarzenia, na który bilety i karnety sprzedawane są za pośrednictwem Systemu. Regulamin Definicje 1 Użyte w regulaminie sprzedaży biletów i karnetów za pośrednictwem Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów i karnetów określenia oznaczają: 1. Administrator podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek:

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek: REGULAMIN SHOELOOK Sklep internetowy Shoelook działający pod adresem http://www.shoelook.com, zapewnia swoim klientom wybór wysokiej jakości, stylowych i ekonomicznych produktów Regulamin, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Bilety24 - Regulamin. Strona 1 z 7. DialCom24 Sp. z o.o. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska

Regulamin. Bilety24 - Regulamin. Strona 1 z 7. DialCom24 Sp. z o.o. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska Regulamin Strona 1 z 7 REGULAMIN I. Informacje ogólne 1. Serwis Bilety24.pl jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO O-SHOP.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO O-SHOP.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO O-SHOP.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

Prezent personalizowany - towar lub usługa wykonane według indywidualnego zamówienia, zamawiany na zlecenie Zamawiającego u Partnera Usługowego.

Prezent personalizowany - towar lub usługa wykonane według indywidualnego zamówienia, zamawiany na zlecenie Zamawiającego u Partnera Usługowego. Regulamin korzystania z serwisu CZTERYNACZTERY.COM Warunkiem kupna i skorzystania z usług i produktów dostępnych w ofercie Serwisu www.czterynacztery.com jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O. I Część ogólna 1 1. Regulamin ustalony został przez Spółkę Duka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000283439.

REGULAMIN. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000283439. REGULAMIN Warunkiem skorzystania z usług Skydive.pl jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU. Regulamin korzystania z serwisu Skydive.pl i usług świadczonych przez Skydive.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Internetowego Program Rabatowy Echo Investement. Wersja aktualna od dnia 04.11.2015 roku. I. Definicje

Regulamin Portalu Internetowego Program Rabatowy Echo Investement. Wersja aktualna od dnia 04.11.2015 roku. I. Definicje I. Definicje Program Rabatowy Echo Investment - Program Rabatowy administrowany przez Media Program sp. z o.o., realizowany przy współpracy z ECHO Investment S.A. dostępny tylko i wyłącznie dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży Biletów

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży Biletów Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży Biletów Internetowy system umożliwia zakup biletów na imprezę masową organizowaną przez MDT- Agency Krzysztof Bartyzel. Zakup biletu może nastąpić

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Internetowego Zarządu Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o.

Regulamin sklepu Internetowego Zarządu Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o. Regulamin sklepu Internetowego Zarządu Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o. Słownik: 1) Sprzedający Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy masowe wersja 3.10.005 stan na dzień 24.12.2014r.

Regulamin korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy masowe wersja 3.10.005 stan na dzień 24.12.2014r. Regulamin korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy masowe wersja 3.10.005 stan na dzień 24.12.2014r. Regulamin uwzględnia przepisy wynikające z: (1) Ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy masowe wersja 3.10.005 stan na dzień 24.12.2014r.

Regulamin korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy masowe wersja 3.10.005 stan na dzień 24.12.2014r. Regulamin korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy masowe wersja 3.10.005 stan na dzień 24.12.2014r. Regulamin uwzględnia przepisy wynikające z: (1) Ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH (sprzedaż na odległość bez umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Słowniczek: 1) Sprzedający - Simple Creative Products S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Kontakt z ConvaTec można uzyskać pod numerem telefonu bezpłatnej Infolinii 800 120 093 lub 022 579 66 50, e-mail: dzial.pomocy@convatec.

Kontakt z ConvaTec można uzyskać pod numerem telefonu bezpłatnej Infolinii 800 120 093 lub 022 579 66 50, e-mail: dzial.pomocy@convatec. Regulamin określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez ConvaTec Polska sp. z o.o. pod adresem www.mojarana.pl, dalej Regulamin Sprzedającym jest spółka ConvaTec Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego burdaksiazki.pl, dostępnego pod adresem http://sklep.burdaksiazki.pl,

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup na Ceneo

Regulamin świadczenia usługi Kup na Ceneo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin świadczenia usługi Kup na Ceneo 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kontrahenta z Usługi oraz zasady jej świadczenia w ramach Serwisu Ceneo przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.studiotech.pl, prowadzony jest przez:

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE dla Uczestników Programu VITAY. Obecny Regulamin VITAY a zmiany prawa dotyczącego praw konsumenta

WAŻNE INFORMACJE dla Uczestników Programu VITAY. Obecny Regulamin VITAY a zmiany prawa dotyczącego praw konsumenta WAŻNE INFORMACJE dla Uczestników Programu VITAY Obecny Regulamin VITAY a zmiany prawa dotyczącego praw konsumenta 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów i karnetów na sezon rozgrywkowy 2015/2016 przez Miejski Klub Sportowy Start S.A. Lublin

Regulamin sprzedaży biletów i karnetów na sezon rozgrywkowy 2015/2016 przez Miejski Klub Sportowy Start S.A. Lublin Regulamin sprzedaży biletów i karnetów na sezon rozgrywkowy 2015/2016 przez Miejski Klub Sportowy Start S.A. Lublin &1 Definicje: 1. Klub Miejski Klub Sportowy START SA Lublin z siedzibą w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo