Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie"

Transkrypt

1 Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o. al. Grunwaldzka Elbląg NIP: REGON: KRS: Zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Tel Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) PKS w Elblągu Sp. z o.o. ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Zakres stosowania 1. Regulamin KUP BILET ON LINE PKS w Elblągu Sp. z o.o., (zwany w dalszej części Regulaminem) określa warunki i zasady korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów realizowanego w ramach serwisu KUP BILET ON LINE przez Użytkowników strony w szczególności określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych na wszystkie kursy dalekobieżne PKS Elbląg, w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych. 2. Regulamin niniejszy stanowi porozumienie pomiędzy serwisem KUP BILET ON LINE, a Użytkownikami, w którym określone zostały zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do zapoznania się z Regulaminem, zaakceptowania jego treści oraz przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Użyte w Regulaminie KUP BILET ON LINE określenia oznaczają: 1. Bilet bilet elektroniczny będący wygenerowanym z serwisu KUP BILET ON LINE dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem. Pasażer powinien wygenerowany bilet wydrukować lub posiadać na urządzeniu mobilnym, a jeżeli wybrał bilet SMS powinien posiadać otrzymany/e SMS/y w telefonie

2 komórkowym w celu okazania kierowcy przed wejściem do autobusu. Bilet uprawnia do zajęcia miejsca, ale miejsce, które należy zająć wyznacza kierowca pojazdu. 2. Internetowy system sprzedaży biletów serwis KUP BILET ON LINE, który umożliwia osobie, która przed zakupem biletu poda niezbędne dane osobowe, zwanej dalej Nabywcą biletu, zawarcie przez Internet umowy przewozu, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, zwanej dalej Pasażerem. 3. Nabywca biletu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej. 4. Pasażer osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu. 5. Płatność ON LINE opłacenie należności za pomocą karty płatniczej lub eprzelewu. 6. Przewoźnik PKS w Elblągu Sp. z o.o., firma realizująca połączenia autobusowe, na podstawie stosownych zezwoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 7. Użytkownik osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu. 3 Zasady i warunki korzystania z serwisu KUP BILET ON LINE 1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych musi dokonać wyboru trasy przewozu, terminu przewozu oraz odpowiedniej taryfy cenowej. 2. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. 3. Użytkownik chcąc skorzystać z serwisu KUP BILET ON LINE powinien każdorazowo: podać niezbędne dane osobowe, tj.: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, numer telefonu, w celu umożliwienia kontaktu w przypadku zdarzeń losowych np. awarii autobusu i/lub w przypadku wyboru biletu w formie SMS, wysyłkę biletu pod podany numer telefonu, zaakceptować Regulamin KUP BILET ON LINE PKS w Elblągu Sp. z o.o. oraz Regulamin przewozu osób i rzeczy PKS w Elblągu Sp. z o.o. wybrać formę biletu: lub + SMS (dodatkowa opłata - 0,50 zł). 4. Po naciśnięciu przycisku Przejdź dalej Użytkownik może jeszcze poprawić dane korzystając z przycisku Popraw dane, a jeżeli podane dane są poprawne naciska na przycisk Płacę teraz PayU w celu dokonania płatności ON LINE i wówczas za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany bilet poprzez system PayU, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji. 5. Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać obsługiwaną przez PayU kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz

3 zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet. 6. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na podany w Danych pasażera adres , bilet w formacie PDF, a jeżeli bilet ma być w formie SMS, dodatkowo na podany numer telefonu zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zakup biletu. Gdyby po prawidłowo przeprowadzonym procesie płatności bilet w ciągu godziny nie znalazł się w folderze odbiorczym poczty elektronicznej, prosimy sprawdzić czy wiadomość z biletem nie została umieszczona w spamie, jeżeli tam również wiadomość nie trafiła, prosimy o kontakt. 7. Wydrukowany, zapisany na urządzeniu mobilnym lub otrzymany w formie SMS bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu, uprawniającym do odbycia podróży. 8. Prawidłowo wygenerowany bilet musi zawierać następujące dane: numer biletu, datę wyjazdu, imię i nazwisko jednego z podróżnych, rodzaj biletu/ów, cenę, trasę. 9. Dokonanie zakupu za pośrednictwem strony skutkuje zawarciem wiążącej umowy przewozu pomiędzy Nabywcą biletu i Przewoźnikiem oraz oznacza całkowitą akceptację Umownych Warunków Przewozu, a w szczególności warunków dotyczących stosowanych cen oraz opłat dodatkowych stosowanych w przypadku rezygnacji z podróży i zwrotu biletu. 4 Zwroty i zmiany dotyczące zakupionych biletów 1. Istnieje możliwość zwrotu lub zmiany biletu zakupionego za pośrednictwem strony 2. Chęć zwrotu lub zmiany zakupionego biletu Nabywca biletu wyraża poprzez użycie odnośnika umieszczonego w dolnej części wiadomości otrzymanej na podany adres z internetowego systemu sprzedaży biletów wraz z biletem. 3. Zwrotu lub zmiany zakupionego biletu Nabywca biletu może dokonać najpóźniej godzinę przed odjazdem autobusu z przystanku będącego pierwszym w kursie, którego bilet dotyczy. 4. Zmiana zakupionego biletu odbywa się poprzez zwrot błędnego biletu, a następnie zakup prawidłowego. 5. Nabywca biletu otrzymuje zwrot 90% wartości biletu, po potrąceniu 10% opłaty manipulacyjnej, w terminie 10 dni roboczych od momentu złożenia wniosku o zwrot zakupionego biletu. 6. Zwrot należności dokonuje się na konto, z którego dokonano zapłaty. 5 Wystawianie faktur VAT 1. Bilet internetowy nie jest fakturą VAT.

4 2. PKS w Elblągu Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT w każdym przypadku zakupu biletu internetowego na rzecz firmy, której dane Nabywca biletu wysłał na adres wraz z potrzebą otrzymania faktury VAT. 3. Skan faktury VAT zostanie wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Nabywcę biletu przy zakupie biletu (ten sam adres , na który zostanie wysłany bilet). 6 Prawa i obowiązki stron 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu KUP BILET ON LINE zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub podanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone. 3. Pasażer zobowiązany jest okazać uprawnionym osobom dokonującym kontroli: ważny, wydrukowany lub zapisany na urządzeniu mobilnym bilet elektroniczny lub bilet SMS spełniający warunki określone w 3 ust. 8, ważny dokument poświadczający uprawnienie do ulgi w razie korzystania z biletu ulgowego. 4. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 3, Pasażer traktowany jest jak pasażer bez ważnego biletu na przejazd. 5. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub podanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone. 6. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach. 7. Przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie stosuje się do postanowień Regulaminu lub Regulaminu przewozu osób i rzeczy PKS w Elblągu Sp. z o.o., a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą PayU. 8. W związku z umową przewozu zawartą za pośrednictwem serwisu KUP BILET ON LINE Przewoźnik jest zobowiązany do wykonania przewozu zgodnie z zawartą umową. 7 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez serwis KUP BILET ON LINE są przyjmowane w formie elektronicznej w terminie do 15 dni od daty realizacji transakcji zakupu, na adres Reklamacja będzie rozpoznana przez Administratora serwisu w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia.

5 2. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji oraz pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu reklamacji: dane użytkownika (imię, nazwisko, adres), adres (z którego dokonano zakupu), opis reklamacji dotyczącej danej transakcji, numer reklamowanego zamówienia. 3. Reklamacje, które nie będą zawierały informacji wymienionych w pkt. 2 nie będą rozpoznane merytorycznie. Nabywca biletu zostanie poinformowany o pozostawieniu reklamacji bez rozpoznania. Informacja zostanie przesłana na adres podany przez Nabywcę biletu podczas rejestracji w serwisie. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak doręczenia informacji w przypadku podania przez Nabywcę biletu błędnego adresu . 8 Ochrona danych osobowych 1. PKS w Elblągu Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych. 2. PKS w Elblągu Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu KUP BILET ON LINE na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów. 3. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU S.A., która również jest Administratorem Danych Osobowych. Administrator systemu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Do transakcji zawartych za pośrednictwem systemu stosowny będzie regulamin obowiązujący w dacie zakupu biletu.

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o.

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Warunkiem korzystania z Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. BOOKER.PL umożliwia KLIENTOWI sieci Internet uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych obiektach noclegowych wyświetlanych w postaci listy dostępnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem Booking City sp. z o.o. 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE W RAMACH PLATFORMY WWW.AJAVI.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Aukcji należy przez to rozumieć procedurę prowadzącą do zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN. Regulamin Sklepu Internetowego REGULAMIN Sprzedaż w ramach sklepu internetowego prowadzi sie w oparciu o Regulamin sklepu internetowego, z którym każdy Klient winien się zapoznać przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo