B - Wymagania wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B - Wymagania wstępne"

Transkrypt

1 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Zarządzanie transportem. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 0 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Znajomość podstaw zarządzania logistyką. dr Alfred Juchniewicz B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Przekazanie wiedzy warunkującej skuteczne zarządzanie transportem w warunkach zmienności otoczenia rynkowego Umiejętności (CU): CU Zdobycie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów transportowych na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania Kompetencje społeczne (CK): CK Kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania prawa w obszarze gospodarki transportowej D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student charakteryzuje, wyjaśnia i opisuje podstawowe typy systemów transportowych oraz identyfikuje ich elementy EKW Student zna standardowe metody badawcze wykorzystywane do analizy rynku transportowego EKW Student interpretuje przepisy prawa determinujące funkcjonowanie procesów transportowych Umiejętności EKU Student posługuje się wiedzą specjalistyczną do rozwiązywania problemów transportowych EKU Student dobiera i stosuje metody i systemy informatyczne wspomagające procesy decyzyjne w transporcie EKU Student właściwie interpretuje podstawowe przepisy prawne dotyczące procesów transportowych Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu gospodarki transportowej EKK Student ma zdolność właściwego funkcjonowania w zmieniających się warunkach sytuacyjnych E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Transport w procesie gospodarowania Pojęcie transportu i usługi transportowej. Potrzeby transportowe i źródła ich powstawania. Cechy i właściwości ekonomiczne transportu. Funkcje transportu. Wyk Główne trendy i determinanty rozwojowe w logistyce transportowej Wyk Charakterystyka i znaczenie poszczególnych gałęzi transportu Infrastruktura i wybrane problemy funkcjonowania podstawowych gałęzi transportu: transport kolejowy, transport samochodowy, transport morski, transport wodny śródlądowy, transport lotniczy, transport przesyłowy, transport multimodalny. Wyk Wybrane zagadnienia w zarządzaniu transportem Planowanie i projektowanie rozwiązań transportowych. Zakres decyzji dotyczącej transportu. Determinanty i pragmatyka wyboru przewoźnika. Ceny i taryfy w transporcie. Optymalizacja zadań własnej bazy transportowej. Wyk5 Koszty i dokumentacja w procesach transportowych Koszty transportu i sposoby ich minimalizacji w systemie logistycznym. Dokumenty w transporcie S 6 Ns

2 krajowym i międzynarodowym. Wyk6 Analiza procesów transportowych Analiza i ocena procesów transportowych. Controlling w zarządzaniu transportem. Wyk7 EDI w logistyce transportu Znaczenie infrastruktury informacyjnej w procesach transportowych. Przesłanki rozwoju technologii elektronicznej wymiany danych. Standaryzacja informacji dla EDI. Elektroniczna dokumentacja w procesach transportowych. Aspekty prawne i bezpieczeństwo elektronicznej wymiany danych. Modele aplikacyjne EDI. Wyk8 Problemy integracji transportu polskiego z europejskim systemem transportowym Proces dostosowania infrastruktury transportu do wymagań europejskich. Rozwój technologii międzygałęziowych. Dostosowanie przedsiębiorstw transportowych do wymogów Unii Europejskiej. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Transport w procesie gospodarowania. Ćw Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu. Ćw Potrzeby i usługi transportowe. Ćw Rynek usług transportowych. Ćw5 Konkurencja w transporcie. Ćw6 Koszty w transporcie. Ćw7 Ceny usług transportowych. Ćw8 Rachunek ekonomiczny w transporcie. Ćw9 Problemy integracji transportu polskiego z europejskim systemem transportowym. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą. F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności F obserwacja podczas zajęć/aktywność F - dyskusja G - Metody oceniania 0 S 0 P podsumowująca P zaliczenie pisemne-kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Koźlak A: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Szymonik A: Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i), Difin, Warszawa 0 Literatura zalecana / fakultatywna:. Dembińska-Cyran I, Gubała M: Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 00. Juchniewicz A: Współczesne determinanty zarządzania logistyką transportową, w: Informatyka i zarządzanie strategiczne, Komisja Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Szczecin Michałowska M (red): Efektywność transportu w teorii i w praktyce, AE Katowice, Katowice 00.. Michałowska M (red.): Transport w gospodarce opartej na wiedzy, AE Katowice Semenow J(red.) Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa Rozwój infrastruktury transportu. Praca zbiorowa pod red. K. Wojewódzkiej-Król, UE, Gdańsk Rucińska D: Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie-przemiany-rozwój, PWE, Warszawa 0. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis dr Alfred Juchniewicz 5 Ns 5

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemnekolokwium pisemne F Sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności Metoda oceniania F Obserwacja F Dyskusja EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKU x x x EKU x x EKU x x EKK x x EKK x Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 0 Czytanie literatury 0 50 Przygotowanie do zajęć 5 5 Przygotowanie do kolokwium 5 5 Przygotowanie do sprawdzianu 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sporządził: Dr Alfred Juchniewicz Data: Podpis. 5 godz./5 godz.=5 pkt. ECTS Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZADZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Alfred Juchniewicz Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW; CW Wykład:,,,,5,6,7,8 wykład konwersatoryjny Wykład, EKW Ćwiczenia:,,,,5,6,7 z prezentacjami Ćwiczenia EKW 8,9 multimedialnymi;dyskus EKW ja;praca własna z Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0,KW0,KW06,KW07, KW5,KW7 zalecaną literaturą umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład:,,,,5,6,7,8 Wykład, Ćwiczenia:,,,,5,6 Ćwiczenia,7,8,9 wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi;dyskus ja;praca własna z zalecaną literaturą EKU EKU EKU KU0,KU0,KU07,KU, KU,KU,KU9,KU kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6,7,8 dyskusja; praca własna z Ćwiczenia:,,,,5,6,7 zalecaną literaturą 8,9 Wykład, Ćwiczenia EKK EKK KK0,KK0,KK0,KK05, KK07,KK

5 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Zarządzanie procesami zakupu. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Marcin Cywiński B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu, mikroekonomii. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): Przekazanie studentom wiedzy warunkującej skuteczne zarządzanie procesem zakupu w warunkach zmienności otoczenia rynkowego. Umiejętności (CU): Zdobycie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów związanych z zarządzaniem procesem zakupu organizacji różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania. Kompetencje społeczne (CK): Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student potrafi wyjaśnić podstawowe zasady i teorie związane z zarządzaniem procesem zakupu w warunkach racjonalności gospodarowania zasobami. EKW Student potrafi analizować interakcje między organizacjami gospodarczymi a innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku krajowym i międzynarodowym. EKW Student dostrzega i wyjaśnia wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Umiejętności EKU Student wykorzystuje pozyskaną wiedzę na potrzeby zarządzania procesem zakupu. EKU Student rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem procesem zakupu przy wykorzystaniu analizy empirycznej. EKU Student określa zasady i kryteria z zakresie rozwiązywania problemów związanych z zakupem produktów i usług na potrzeby organizacji. Kompetencje społeczne EKK Student jest przygotowany do kierowania pracą własną i zespołową działu odpowiedzialnego za zaopatrzenie organizacji. EKK Student aktywnie uczestniczy w tworzeniu zespołów nastawionych na rozwiązywanie problemów działu zaopatrzenia. EKK Student działa i myśli w sposób przedsiębiorczy, biorąc odpowiedzialność za powierzone zadania. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Logistyka zaopatrzenia istota i znaczenie. Wyk Organizacja procesu zakupu. Wyk Zadania działu zakupu w instytucji. Wyk Planowanie potrzeb materiałowych. Wyk5 Strategiczne i taktyczne szczeble zarządzania zakupami. Wyk6 Planowanie i realizacja procesu zakupu. Wyk7 Badania potrzeb zaopatrzeniowych. Wyk8 Kontrola procesu zakupu. S Ns Razem liczba godzin wykładów 5 0

6 Ćwiczenia: Ćw Zaopatrzenie jako pierwsze ogniwo łańcucha logistycznego wewnątrz przedsiębiorstwa. Ćw Zarządzanie logistyczne w zaopatrzeniu. Ćw Poziomy obsługi dostawy. Ćw Marketing logistyczny w procesie zaopatrzenia. Ćw5 Instrumenty kształtowania rynku zaopatrzeniowego. Ćw6 Strategie zaopatrzenia i procesu wyboru dostawcy. Ćw7 Klasy dóbr zaopatrzeniowych. Ćw8 Systemy informacyjne w logistyce zaopatrzenia. Ćw9 Łańcuchy i sieci dostaw. Ćw0 Gospodarka magazynowa i zarządzanie w sferze magazynowej. Ćw Znaczenie i rodzaje transportu w procesie zaopatrzenia. Ćw Promocja sprzedaży i merchandising w polityce zaopatrzenia. Ćw Nowoczesne strategie obsługi dostaw S Ns Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metoda podająca wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, Metoda aktywizująca dyskusja dydaktyczna, obserwacja Casy Study, praca własna z zalecaną literaturą G - Metody oceniania F formująca F obserwacja, F dyskusja F - projekt P podsumowująca P kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Sarjusz-Wolski Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 998,. Wojciechowski T.: Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów, PWE, Warszawa 999, Brzeziński M. (red), Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, AW Placet, Warszawa 00.. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 008,. Pfohl H.C., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Gołębskiej, Kompendium wiedzy o logistyce, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 00 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr Marcin Cywiński 0 5

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZAKUPU na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Kolokwium pisemne Metoda oceniania F Prezentacja projektu F Obserwacja F Dyskusja EKW X X EKW X X X EKW X X EKU X X EKU X X EKU X EKK X X EKK X X X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 5 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie prezentacji Przygotowanie artykułów z fachowych 8 czasopism Przygotowanie do sprawdzianu 0 0 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Konsultacje z nauczycielem 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz. = pkt ECTS Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis Cywiński Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZAKUPU treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZADZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis Cywiński Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład:,,,,5,6,7, 8 Ćwiczenia:,,,,5,6,7 8,9,0,,, Wykład EKW EKW EKW Wykłady,, prezentacje multimedialne, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 umiejętności umiejętności CU CU Wykład:,,,,5,6,7, 8 Ćwiczenia:,,,,5,6,7 8,9,0,,, Wykład EKU EKU EKU Wykłady,, prezentacje multimedialne, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6,7, 8 Ćwiczenia:,,,,5,6,7 8,9,0,,, Wykład EKK EKK EKK K_K0 K_K06 K_K07 K_K09 K_K Wykłady,, prezentacje multimedialne, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U07 K_U09

9 . Przedmiot Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Zarządzanie zapasami w procesach logistycznych. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 5 NS/0 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 0 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Marcin Cywiński B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw zarządzania i nauki o organizacji. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): Przekazanie studentom wiedzy warunkującej skuteczne zarządzanie zapasami w warunkach zmienności otoczenia rynkowego. Umiejętności (CU): Zdobycie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów związanych z zarządzaniem zapasami w organizacji różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania. Kompetencje społeczne (CK): Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student potrafi wyjaśnić podstawowe zasady i teorie związane z zarządzaniem zapasami w warunkach racjonalności gospodarowania zasobami. EKW Student potrafi analizować interakcje między organizacjami gospodarczymi a innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku krajowym i międzynarodowym. EKW Student dostrzega i wyjaśnia wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Umiejętności EKU Student wykorzystuje pozyskaną wiedzę na potrzeby zarządzania zapasami. EKU Student rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem zapasami przy wykorzystaniu analizy empirycznej. Kompetencje społeczne EKK Student jest przygotowany do kierowania pracą własną i zespołową działu odpowiedzialnego za zaopatrzenie organizacji. EKK Student aktywnie uczestniczy w tworzeniu zespołów nastawionych na rozwiązywanie problemów działu zaopatrzenia. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Zapasy w systemach logistycznych Wyk Metody gospodarowania zapasami ABC i XYZ Wyk Zarządzanie zapasami dystrybucyjnymi w tym zapasy w systemie Just in Time Wyk Metody prognozowania popytu i ekonomiczna wielkośćzamówienia Wyk5 Sterowanie zapasami w warunkach nieciągłości popytu Wyk6 Sterowanie zapasami w warunkach ograniczonego kapitału Wyk7 Stochastyczne modele sterowania zapasami Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Zapasy w zarządzaniu logistycznym. Pojęcie, funkcje i przesłanki tworzenia zapasów rzeczowych w procesach gospodarowania S 5 S Ns 0 Ns

10 Ćw Znaczenie zapasów w gospodarce i w przedsiębiorstwie. Zapasy a poziom obsługi klienta. Kryteria klasyfikacji i rodzaje zapasów w przedsiębiorstwie Ćw Czynniki kształtujące poziom, strukturę i rozmieszczenie zapasów w systemie logistycznym. Metoda ABC. Metoda XYZ. Ćw Metody sterowania zapasami. Podstawowe decyzje w zarządzaniu zapasami. Ćw5 Metoda stałej wielkości zamówienia przy znanym i pewnym popycie, przy turbulentnym środowisku, przy nie pewnym popycie. Sterowanie uzupełnieniami zapasów w warunkach nieciągłości popytu (metoda Wagnera Withina, metoda Silvera Meala). Ćw6 Koszty zapasów - koszty tworzenia zapasów, koszty przestawienia produkcji, koszty utrzymania zapasów, koszt kapitału, koszty utrzymania powierzchni magazynowej, koszty manipulacji magazynowych, koszty obsługi zapasów, koszty ryzyka związanego z zapasami, koszt wyczerpania zapasów, koszty przestoju, koszty dodatkowych zamówień Ćw7 Sterowanie zapasami w warunkach ograniczonego kapitału obrotowego. Zarządzanie zapasami dystrybucyjnymi. Planowanie rozmieszczenia zapasów Ćw8 Zapasy w systemie Just in Time, analiza koncepcji, Warunki, bariery i korzyści praktycznej aplikacji systemu JIT. Ćw9 Znaczenie jakości w systemie JIT. Współpraca z dostawcami w zaawansowanych systemach JIT. Wykorzystanie systemów komputerowych Ćw0. Możliwości stosowania JIT w polskich przedsiębiorstwach. System szybkiego reagowania (QR). Systemy MRP, MRPII, EMS Razem liczba godzin ćwiczeń 0 5 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metoda podająca wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, Metoda aktywizująca dyskusja dydaktyczna, obserwacja Casy Study, praca własna z zalecaną literaturą G - Metody oceniania F formująca F obserwacja, F dyskusja F - projekt P podsumowująca P kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Witkowski J: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 00.. Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie. Praca zbiorowa pod red. K. Rutkowskiego SGH, Warszawa Sarjusz-Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 998,. Wojciechowski T., Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów, PWE, Warszawa 999, Literatura zalecana / fakultatywna:. Krawczyk S. Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 00.. Łupicka-Szudrowicz A., Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 00. Schary PH, Skjott-Larsen T, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Marcin Cywiński Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Cywiński * Wypełnić zgodnie z instrukcją

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PROCESACH LOGISTYCZNYCH na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemne F Prezentacja projektu Metoda oceniania F Obserwacja F Dyskusja EKW X X EKW X X X EKW X X EKU X X EKU X X EKK X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 5 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie prezentacji Przygotowanie artykułów z fachowych 8 czasopism Przygotowanie do sprawdzianu 0 0 Przygotowanie do zajęć 0 0 Konsultacje z nauczycielem 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz. = pkt ECTS Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis Cywiński Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PROCESACH LOGISTYCZNYCH treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZADZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis Cywiński Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład,,,,5,6,7 Ćwiczenia,,,,5,6,7 8,9,0 Wykład EKW EKW EKW Wykłady,, prezentacje multimedialne, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 umiejętności umiejętności CU CU Wykład,,,,5,6,7 Ćwiczenia,,,,5,6,7 8,9,0 Wykład EKU EKU Wykłady,, prezentacje multimedialne, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład,,,,5,6,7 Ćwiczenia,,,,5,6,7 8,9,0 Wykład EKK EKK Wykłady,, prezentacje multimedialne, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U07 K_U09 K_K0 K_K06 K_K07 K_K09 K_K

13 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Gospodarka magazynowa. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Znajomość podstaw zarządzania logistyką. dr Alfred Juchniewicz B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu organizacji i technologii procesów magazynowych. Umiejętności (CU): CU Przygotowanie absolwenta do potrzeb rynku pracy w zakresie sprawnego realizowania procesów magazynowych. Kompetencje społeczne (CK): CK Kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za powierzone opiece dobra materialne. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student charakteryzuje, wyjaśnia i opisuje procesy magazynowe EKW Student rozpoznaje metody, narzędzia i instrumenty zarządzania magazynem EKW Student zna przepisy prawa determinujące prawidłowe funkcjonowanie magazynu Umiejętności EKU Student wykorzystuje wiedzę w zakresie gospodarki magazynowej EKU Student dobiera i stosuje odpowiednie metody oraz odpowiednie systemy informatyczne w zarządzaniu gospodarką magazynową EKU Student interpretuje przepisy prawne dotyczące gospodarowania w magazynie Kompetencje społeczne EKK Student jest przygotowany do kierowania pracą własną i zespołową w magazynie EKK Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za powierzone mienie E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Istota i zadania magazynów w łańcuchu logistycznym Pojęcie i przesłanki logistyczne tworzenia magazynów. Klasyfikacje magazynów. Uwarunkowania i metody lokalizacji magazynów. Ogólne zasady i rodzaje odpowiedzialności w magazynie. Wyk Budżetowanie magazynu. Controlling magazynowy. Analiza potrzeb magazynowych. Wyk Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony człowieka w środowisku pracy. Podstawowe obowiązki pracodawcy. Prawa i obowiązki pracownika. Zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów. Wyk Projektowanie zagospodarowania magazynu. Podział funkcjonalno-organizacyjny magazynu. Elementy zagospodarowania przestrzeni składowej magazynu (ułożenie jednostek ładunkowych na powierzchni magazynu, piętrzenie jednostek ładunkowych na wysokość magazynu). Moduły magazynowe. Główne drogi transportowe. Zagospodarowanie strefy przyjęć. Zagospodarowanie strefy wydań. Wyk5 Organizacja i technologia prac magazynowych. Metody magazynowania. Podstawowe zadania przy przyjmowaniu towarów. Prowadzenie prac przeładunkowych. Podstawowe zadania przy składowaniu. S 6 Ns

14 Metody lokalizacji dóbr w strefie składowej. Podstawowe zadania i funkcje kompletacji. Podstawowe zadania wydawania dóbr. Wyk6 Infrastruktura magazynowa. Kryteria i zasady doboru wyposażenia magazynowego. Klasyfikacja wyposażenia (urządzenia do składowania, środki transportu magazynowego, pomocnicze urządzenia magazynowe). Wyk7 Informatyka w magazynie. Analiza przepływu informacji wspomagających procesy magazynowe. System automatycznej identyfikacji w magazynie. Standardy zastosowań kodów kreskowych. Środki techniczne automatycznej identyfikacji ładunków za pośrednictwem kodów kreskowych. Trendy rozwojowe w procesach informatycznych w magazynie. Wyk8 Koszty magazynowania. Istota i zakres kosztów magazynowania. Struktura kosztów magazynowania. Czynniki kształtujące wielkość kosztów magazynowania. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Istota i zadania magazynów w łańcuchu logistycznym. Ćw Elementy techniczne procesu magazynowego. Ćw Projektowanie zagospodarowania magazynu. Ćw. Organizacja prac magazynowych. Ćw5 Technologia magazynowania. Ćw6 Koszty magazynowania. Ćw7 Metody i mierniki oceny gospodarki magazynowej. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności F obserwacja podczas zajęć/aktywność F - dyskusja 0 S 5 P podsumowująca P zaliczenie pisemne kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Dudziński Z: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk Dudziński Z, Kizyn M: Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 008. Literatura zalecana / fakultatywna:. Gubała M, Popielas J: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 00.. Kaczmarek M, Korzeniowski A, Skowroński Z, A. Weselik: Zarządzanie gospodarką magazynową, PWE, Warszawa Korzeń Z: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, tom I, Infrastruktura, Technika, Informacja, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Korzeń Z: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, tom II, Projektowanie, Modelowanie, Zarządzanie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Majewski J: Informatyka w magazynie, Biblioteka Logistyka, Poznań 006. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Dr Alfred Juchniewicz 5 Ns 0

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu GOSPODARKA MAGAZYNOWA na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemne kolokwium pisemne F Sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności Metoda oceniania F Obserwacja F Dyskusja EKW X X X X EKW X X X EKW X X X EKU X X X X EKU X X X EKU X X X EKK X X X EKK X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 5 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do zajęć 0 5 Przygotowanie do kolokwium 5 5 Przygotowanie do sprawdzianu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz.= pkt. ECTS Sporządził: Dr Alfred Juchniewicz Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu GOSPODARKA MAGAZYNOWA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZADZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: Dr Alfred Juchniewicz Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza Cw CW; CW Wykład:,,,,5,6,7,8 Wykład, Ćwiczenia:,,,,5,6,7 Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi;dyskus ja;praca własna z zalecaną literaturą umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład:,,,,5,6,7,8 Wykład konwersatoryjny Wykład, EKU Ćwiczenia:,,,,5,6 z prezentacjami EKU,7 multimedialnymi;dyskus EKU ja;praca własna z EKW EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0,KW07,KW0,KW, KW,KW6,KW7,KW9 KU0,KU0,KU0,KU05, KU08,KU,KU.KU6, KU7,KU zalecaną literaturą kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK Wykład:,,,,5,6,7,8 Dyskusja; praca własna z Wykład, EKK KK0,KK0,KK0,KK07, CK Ćwiczenia:,,,,5,6,7 zalecaną literaturą EKK KK09,KK

17 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Logistyka procesów produkcji. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 5 NS/0 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 0 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Marcin Cywiński B - Wymagania wstępne Student definiuje podstawowe kategorie z zakresu zarządzania i podstaw zarządzania produkcją, potrafi zinterpretować i obserwować zjawiska ekonomiczne, jest otwarty na pracę zespołową C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i zarządzania produkcją w odniesieniu do istoty, roli, funkcji, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji różnego typu, szczególnie w zakresie działalności logistycznej Umiejętności (CU): CU Zdobycie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania Kompetencje społeczne (CK): CK Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych D - Efekty kształcenia EKW Student charakteryzuje, wyjaśnia i opisuje podstawowe typy systemów gospodarczych oraz identyfikuje ich elementy ze szczególnym uwzględnieniem logistyki w procesach produkcji z punktu widzenia racjonalności gospodarowania zasobami EKW Student analizuje interakcje między organizacjami gospodarczymi a innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku krajowym i międzynarodowym Umiejętności EKU Student rozwiązuje różne problemy w organizacji przy wykorzystaniu analizy empirycznej EKU Student analizuje i prognozuje poziom oraz dynamikę procesów produkcji w przedsiębiorstwie Kompetencje społeczne EKK Student jest przygotowany do kreatywnego rozwiązywania problemów organizacji w procesie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem logistyki EKK Student jest zdolny do tworzenia założeń działań ukierunkowanych na budowanie przewagi konkurencyjnej E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Wprowadzenie do logistyki procesów produkcji. Wyk Metody międzykomórkowego sterowania przepływem produkcji. Wyk Metody wewnątrzkomórkowego sterowania przepływem produkcji. Wyk Najnowsze tendencje w sterowaniu produkcją. Wykł.5 Metody z rodziny MRP Technologia optymalizacji produkcji. Wykł6 OPT Elastyczne systemy produkcyjne Japońskie. Wykł7 Systemy sterowania - Just in Time, Kankan. Wykł8 Sterowanie produkcją w konkurencyjnym łańcuchu dostaw. Razem liczba godzin wykładów S 5 Ns 0

18 Ćwiczenia: Cw Istota i przedmiot logistyki Cw Rola logistyki w kształtowaniu ekonomii przedsiębiorstwa Cw Modele przepływów produkcji. Cw Procesy zaopatrzenia materiałowego. Cw5 Sterowanie przepływem produkcji w różnych typach produkcji. Cw6 Opracowywanie harmonogramów przepływu produkcji. Cw7 Optymalna partia produkcji Cw8 Metody kształtowania i kontroli jakosci Cw9 Nowoczesne metody sterowania przepływem produkcji Cw0 Planowanie sprzedaży S Ns Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykłady problemowe i konwersatoryjny z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych. Wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, a także scenariuszy treningowych nawiązujących do określonego celu zajęć i stanowiących podstawę do konwersacji, dyskusja dydaktyczna, analiza artykułów z fachowych czasopism. Dodatkowo nauka własna w oparciu o wskazaną literaturę oraz konsultacje. G - Metody oceniania F formująca F obserwacja, F dyskusja F - projekt P podsumowująca P kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Brzeziński M. (red), Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, AW Placet, Warszawa 00.. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 008,. Pfohl H.C., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 00. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Gołębskiej, Kompendium wiedzy o logistyce, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. Brzeziński M. (red), Organizacja produkcji. Materiały do ćwiczeń i projektowania, WPL, Lublin 00.. Durlik I., Inżynieria zarządzania, cz. I i II, AW Placet, Warszawa Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa Nowosielski S., Zarządzanie produkcją. Ujecie controlingowe., Wyd. AE, Wrocław Lis S., Santarek K., Strzelczyk.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa 00 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Marcin Cywinski Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją 0 5

19 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCJI na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemne F Prezentacja projektu Metoda oceniania F Obserwacja F Dyskusja EKW X X EKW X X X EKU X X EKU X X EKK X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 5 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie prezentacji dla scenariuszy treningowych Przygotowanie artykułów z fachowych 8 czasopism Przygotowanie do sprawdzianu 0 5 Przygotowanie do egzaminu 0 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz. = pkt ECTS Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis Cywiński Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCJI treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZADZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczn e prowadzeni a zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład,,,,5,6,7,8 Ćwiczenia,,,,5,6, 7,8,9,0 Wykład EKW EKW Wykłady,, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 umiejętności umiejętności CU CU Wykład,,,,5,6,7,8 Ćwiczenia,,,,5,6, 7,8,9,0 Wykład EKU EKU Wykłady,, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U07 K_U09 kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład,,,,5,6,7,8 Ćwiczenia,,,,5,6, 7,8,9,0 Wykład EKK EKK Wykłady,, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę K_K0 K_K06 K_K07 K_K09 K_K

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo