B - Wymagania wstępne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B - Wymagania wstępne"

Transkrypt

1 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Zarządzanie transportem. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 0 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Znajomość podstaw zarządzania logistyką. dr Alfred Juchniewicz B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Przekazanie wiedzy warunkującej skuteczne zarządzanie transportem w warunkach zmienności otoczenia rynkowego Umiejętności (CU): CU Zdobycie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów transportowych na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania Kompetencje społeczne (CK): CK Kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania prawa w obszarze gospodarki transportowej D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student charakteryzuje, wyjaśnia i opisuje podstawowe typy systemów transportowych oraz identyfikuje ich elementy EKW Student zna standardowe metody badawcze wykorzystywane do analizy rynku transportowego EKW Student interpretuje przepisy prawa determinujące funkcjonowanie procesów transportowych Umiejętności EKU Student posługuje się wiedzą specjalistyczną do rozwiązywania problemów transportowych EKU Student dobiera i stosuje metody i systemy informatyczne wspomagające procesy decyzyjne w transporcie EKU Student właściwie interpretuje podstawowe przepisy prawne dotyczące procesów transportowych Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu gospodarki transportowej EKK Student ma zdolność właściwego funkcjonowania w zmieniających się warunkach sytuacyjnych E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Transport w procesie gospodarowania Pojęcie transportu i usługi transportowej. Potrzeby transportowe i źródła ich powstawania. Cechy i właściwości ekonomiczne transportu. Funkcje transportu. Wyk Główne trendy i determinanty rozwojowe w logistyce transportowej Wyk Charakterystyka i znaczenie poszczególnych gałęzi transportu Infrastruktura i wybrane problemy funkcjonowania podstawowych gałęzi transportu: transport kolejowy, transport samochodowy, transport morski, transport wodny śródlądowy, transport lotniczy, transport przesyłowy, transport multimodalny. Wyk Wybrane zagadnienia w zarządzaniu transportem Planowanie i projektowanie rozwiązań transportowych. Zakres decyzji dotyczącej transportu. Determinanty i pragmatyka wyboru przewoźnika. Ceny i taryfy w transporcie. Optymalizacja zadań własnej bazy transportowej. Wyk5 Koszty i dokumentacja w procesach transportowych Koszty transportu i sposoby ich minimalizacji w systemie logistycznym. Dokumenty w transporcie S 6 Ns

2 krajowym i międzynarodowym. Wyk6 Analiza procesów transportowych Analiza i ocena procesów transportowych. Controlling w zarządzaniu transportem. Wyk7 EDI w logistyce transportu Znaczenie infrastruktury informacyjnej w procesach transportowych. Przesłanki rozwoju technologii elektronicznej wymiany danych. Standaryzacja informacji dla EDI. Elektroniczna dokumentacja w procesach transportowych. Aspekty prawne i bezpieczeństwo elektronicznej wymiany danych. Modele aplikacyjne EDI. Wyk8 Problemy integracji transportu polskiego z europejskim systemem transportowym Proces dostosowania infrastruktury transportu do wymagań europejskich. Rozwój technologii międzygałęziowych. Dostosowanie przedsiębiorstw transportowych do wymogów Unii Europejskiej. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Transport w procesie gospodarowania. Ćw Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu. Ćw Potrzeby i usługi transportowe. Ćw Rynek usług transportowych. Ćw5 Konkurencja w transporcie. Ćw6 Koszty w transporcie. Ćw7 Ceny usług transportowych. Ćw8 Rachunek ekonomiczny w transporcie. Ćw9 Problemy integracji transportu polskiego z europejskim systemem transportowym. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą. F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności F obserwacja podczas zajęć/aktywność F - dyskusja G - Metody oceniania 0 S 0 P podsumowująca P zaliczenie pisemne-kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Koźlak A: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Szymonik A: Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i), Difin, Warszawa 0 Literatura zalecana / fakultatywna:. Dembińska-Cyran I, Gubała M: Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 00. Juchniewicz A: Współczesne determinanty zarządzania logistyką transportową, w: Informatyka i zarządzanie strategiczne, Komisja Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Szczecin Michałowska M (red): Efektywność transportu w teorii i w praktyce, AE Katowice, Katowice 00.. Michałowska M (red.): Transport w gospodarce opartej na wiedzy, AE Katowice Semenow J(red.) Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa Rozwój infrastruktury transportu. Praca zbiorowa pod red. K. Wojewódzkiej-Król, UE, Gdańsk Rucińska D: Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie-przemiany-rozwój, PWE, Warszawa 0. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis dr Alfred Juchniewicz 5 Ns 5

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemnekolokwium pisemne F Sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności Metoda oceniania F Obserwacja F Dyskusja EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKU x x x EKU x x EKU x x EKK x x EKK x Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 0 Czytanie literatury 0 50 Przygotowanie do zajęć 5 5 Przygotowanie do kolokwium 5 5 Przygotowanie do sprawdzianu 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sporządził: Dr Alfred Juchniewicz Data: Podpis. 5 godz./5 godz.=5 pkt. ECTS Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZADZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Alfred Juchniewicz Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW; CW Wykład:,,,,5,6,7,8 wykład konwersatoryjny Wykład, EKW Ćwiczenia:,,,,5,6,7 z prezentacjami Ćwiczenia EKW 8,9 multimedialnymi;dyskus EKW ja;praca własna z Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0,KW0,KW06,KW07, KW5,KW7 zalecaną literaturą umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład:,,,,5,6,7,8 Wykład, Ćwiczenia:,,,,5,6 Ćwiczenia,7,8,9 wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi;dyskus ja;praca własna z zalecaną literaturą EKU EKU EKU KU0,KU0,KU07,KU, KU,KU,KU9,KU kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6,7,8 dyskusja; praca własna z Ćwiczenia:,,,,5,6,7 zalecaną literaturą 8,9 Wykład, Ćwiczenia EKK EKK KK0,KK0,KK0,KK05, KK07,KK

5 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Zarządzanie procesami zakupu. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Marcin Cywiński B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu, mikroekonomii. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): Przekazanie studentom wiedzy warunkującej skuteczne zarządzanie procesem zakupu w warunkach zmienności otoczenia rynkowego. Umiejętności (CU): Zdobycie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów związanych z zarządzaniem procesem zakupu organizacji różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania. Kompetencje społeczne (CK): Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student potrafi wyjaśnić podstawowe zasady i teorie związane z zarządzaniem procesem zakupu w warunkach racjonalności gospodarowania zasobami. EKW Student potrafi analizować interakcje między organizacjami gospodarczymi a innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku krajowym i międzynarodowym. EKW Student dostrzega i wyjaśnia wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Umiejętności EKU Student wykorzystuje pozyskaną wiedzę na potrzeby zarządzania procesem zakupu. EKU Student rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem procesem zakupu przy wykorzystaniu analizy empirycznej. EKU Student określa zasady i kryteria z zakresie rozwiązywania problemów związanych z zakupem produktów i usług na potrzeby organizacji. Kompetencje społeczne EKK Student jest przygotowany do kierowania pracą własną i zespołową działu odpowiedzialnego za zaopatrzenie organizacji. EKK Student aktywnie uczestniczy w tworzeniu zespołów nastawionych na rozwiązywanie problemów działu zaopatrzenia. EKK Student działa i myśli w sposób przedsiębiorczy, biorąc odpowiedzialność za powierzone zadania. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Logistyka zaopatrzenia istota i znaczenie. Wyk Organizacja procesu zakupu. Wyk Zadania działu zakupu w instytucji. Wyk Planowanie potrzeb materiałowych. Wyk5 Strategiczne i taktyczne szczeble zarządzania zakupami. Wyk6 Planowanie i realizacja procesu zakupu. Wyk7 Badania potrzeb zaopatrzeniowych. Wyk8 Kontrola procesu zakupu. S Ns Razem liczba godzin wykładów 5 0

6 Ćwiczenia: Ćw Zaopatrzenie jako pierwsze ogniwo łańcucha logistycznego wewnątrz przedsiębiorstwa. Ćw Zarządzanie logistyczne w zaopatrzeniu. Ćw Poziomy obsługi dostawy. Ćw Marketing logistyczny w procesie zaopatrzenia. Ćw5 Instrumenty kształtowania rynku zaopatrzeniowego. Ćw6 Strategie zaopatrzenia i procesu wyboru dostawcy. Ćw7 Klasy dóbr zaopatrzeniowych. Ćw8 Systemy informacyjne w logistyce zaopatrzenia. Ćw9 Łańcuchy i sieci dostaw. Ćw0 Gospodarka magazynowa i zarządzanie w sferze magazynowej. Ćw Znaczenie i rodzaje transportu w procesie zaopatrzenia. Ćw Promocja sprzedaży i merchandising w polityce zaopatrzenia. Ćw Nowoczesne strategie obsługi dostaw S Ns Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metoda podająca wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, Metoda aktywizująca dyskusja dydaktyczna, obserwacja Casy Study, praca własna z zalecaną literaturą G - Metody oceniania F formująca F obserwacja, F dyskusja F - projekt P podsumowująca P kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Sarjusz-Wolski Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 998,. Wojciechowski T.: Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów, PWE, Warszawa 999, Brzeziński M. (red), Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, AW Placet, Warszawa 00.. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 008,. Pfohl H.C., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Gołębskiej, Kompendium wiedzy o logistyce, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 00 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr Marcin Cywiński 0 5

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZAKUPU na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Kolokwium pisemne Metoda oceniania F Prezentacja projektu F Obserwacja F Dyskusja EKW X X EKW X X X EKW X X EKU X X EKU X X EKU X EKK X X EKK X X X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 5 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie prezentacji Przygotowanie artykułów z fachowych 8 czasopism Przygotowanie do sprawdzianu 0 0 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Konsultacje z nauczycielem 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz. = pkt ECTS Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis Cywiński Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZAKUPU treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZADZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis Cywiński Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład:,,,,5,6,7, 8 Ćwiczenia:,,,,5,6,7 8,9,0,,, Wykład EKW EKW EKW Wykłady,, prezentacje multimedialne, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 umiejętności umiejętności CU CU Wykład:,,,,5,6,7, 8 Ćwiczenia:,,,,5,6,7 8,9,0,,, Wykład EKU EKU EKU Wykłady,, prezentacje multimedialne, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6,7, 8 Ćwiczenia:,,,,5,6,7 8,9,0,,, Wykład EKK EKK EKK K_K0 K_K06 K_K07 K_K09 K_K Wykłady,, prezentacje multimedialne, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U07 K_U09

9 . Przedmiot Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Zarządzanie zapasami w procesach logistycznych. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 5 NS/0 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 0 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Marcin Cywiński B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw zarządzania i nauki o organizacji. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): Przekazanie studentom wiedzy warunkującej skuteczne zarządzanie zapasami w warunkach zmienności otoczenia rynkowego. Umiejętności (CU): Zdobycie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów związanych z zarządzaniem zapasami w organizacji różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania. Kompetencje społeczne (CK): Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student potrafi wyjaśnić podstawowe zasady i teorie związane z zarządzaniem zapasami w warunkach racjonalności gospodarowania zasobami. EKW Student potrafi analizować interakcje między organizacjami gospodarczymi a innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku krajowym i międzynarodowym. EKW Student dostrzega i wyjaśnia wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Umiejętności EKU Student wykorzystuje pozyskaną wiedzę na potrzeby zarządzania zapasami. EKU Student rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem zapasami przy wykorzystaniu analizy empirycznej. Kompetencje społeczne EKK Student jest przygotowany do kierowania pracą własną i zespołową działu odpowiedzialnego za zaopatrzenie organizacji. EKK Student aktywnie uczestniczy w tworzeniu zespołów nastawionych na rozwiązywanie problemów działu zaopatrzenia. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Zapasy w systemach logistycznych Wyk Metody gospodarowania zapasami ABC i XYZ Wyk Zarządzanie zapasami dystrybucyjnymi w tym zapasy w systemie Just in Time Wyk Metody prognozowania popytu i ekonomiczna wielkośćzamówienia Wyk5 Sterowanie zapasami w warunkach nieciągłości popytu Wyk6 Sterowanie zapasami w warunkach ograniczonego kapitału Wyk7 Stochastyczne modele sterowania zapasami Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Zapasy w zarządzaniu logistycznym. Pojęcie, funkcje i przesłanki tworzenia zapasów rzeczowych w procesach gospodarowania S 5 S Ns 0 Ns

10 Ćw Znaczenie zapasów w gospodarce i w przedsiębiorstwie. Zapasy a poziom obsługi klienta. Kryteria klasyfikacji i rodzaje zapasów w przedsiębiorstwie Ćw Czynniki kształtujące poziom, strukturę i rozmieszczenie zapasów w systemie logistycznym. Metoda ABC. Metoda XYZ. Ćw Metody sterowania zapasami. Podstawowe decyzje w zarządzaniu zapasami. Ćw5 Metoda stałej wielkości zamówienia przy znanym i pewnym popycie, przy turbulentnym środowisku, przy nie pewnym popycie. Sterowanie uzupełnieniami zapasów w warunkach nieciągłości popytu (metoda Wagnera Withina, metoda Silvera Meala). Ćw6 Koszty zapasów - koszty tworzenia zapasów, koszty przestawienia produkcji, koszty utrzymania zapasów, koszt kapitału, koszty utrzymania powierzchni magazynowej, koszty manipulacji magazynowych, koszty obsługi zapasów, koszty ryzyka związanego z zapasami, koszt wyczerpania zapasów, koszty przestoju, koszty dodatkowych zamówień Ćw7 Sterowanie zapasami w warunkach ograniczonego kapitału obrotowego. Zarządzanie zapasami dystrybucyjnymi. Planowanie rozmieszczenia zapasów Ćw8 Zapasy w systemie Just in Time, analiza koncepcji, Warunki, bariery i korzyści praktycznej aplikacji systemu JIT. Ćw9 Znaczenie jakości w systemie JIT. Współpraca z dostawcami w zaawansowanych systemach JIT. Wykorzystanie systemów komputerowych Ćw0. Możliwości stosowania JIT w polskich przedsiębiorstwach. System szybkiego reagowania (QR). Systemy MRP, MRPII, EMS Razem liczba godzin ćwiczeń 0 5 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metoda podająca wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi, Metoda aktywizująca dyskusja dydaktyczna, obserwacja Casy Study, praca własna z zalecaną literaturą G - Metody oceniania F formująca F obserwacja, F dyskusja F - projekt P podsumowująca P kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Witkowski J: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 00.. Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie. Praca zbiorowa pod red. K. Rutkowskiego SGH, Warszawa Sarjusz-Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 998,. Wojciechowski T., Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów, PWE, Warszawa 999, Literatura zalecana / fakultatywna:. Krawczyk S. Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 00.. Łupicka-Szudrowicz A., Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 00. Schary PH, Skjott-Larsen T, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Marcin Cywiński Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Cywiński * Wypełnić zgodnie z instrukcją

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PROCESACH LOGISTYCZNYCH na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemne F Prezentacja projektu Metoda oceniania F Obserwacja F Dyskusja EKW X X EKW X X X EKW X X EKU X X EKU X X EKK X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 5 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie prezentacji Przygotowanie artykułów z fachowych 8 czasopism Przygotowanie do sprawdzianu 0 0 Przygotowanie do zajęć 0 0 Konsultacje z nauczycielem 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz. = pkt ECTS Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis Cywiński Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PROCESACH LOGISTYCZNYCH treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZADZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis Cywiński Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład,,,,5,6,7 Ćwiczenia,,,,5,6,7 8,9,0 Wykład EKW EKW EKW Wykłady,, prezentacje multimedialne, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 umiejętności umiejętności CU CU Wykład,,,,5,6,7 Ćwiczenia,,,,5,6,7 8,9,0 Wykład EKU EKU Wykłady,, prezentacje multimedialne, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład,,,,5,6,7 Ćwiczenia,,,,5,6,7 8,9,0 Wykład EKK EKK Wykłady,, prezentacje multimedialne, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U07 K_U09 K_K0 K_K06 K_K07 K_K09 K_K

13 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Gospodarka magazynowa. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Znajomość podstaw zarządzania logistyką. dr Alfred Juchniewicz B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu organizacji i technologii procesów magazynowych. Umiejętności (CU): CU Przygotowanie absolwenta do potrzeb rynku pracy w zakresie sprawnego realizowania procesów magazynowych. Kompetencje społeczne (CK): CK Kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za powierzone opiece dobra materialne. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student charakteryzuje, wyjaśnia i opisuje procesy magazynowe EKW Student rozpoznaje metody, narzędzia i instrumenty zarządzania magazynem EKW Student zna przepisy prawa determinujące prawidłowe funkcjonowanie magazynu Umiejętności EKU Student wykorzystuje wiedzę w zakresie gospodarki magazynowej EKU Student dobiera i stosuje odpowiednie metody oraz odpowiednie systemy informatyczne w zarządzaniu gospodarką magazynową EKU Student interpretuje przepisy prawne dotyczące gospodarowania w magazynie Kompetencje społeczne EKK Student jest przygotowany do kierowania pracą własną i zespołową w magazynie EKK Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za powierzone mienie E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Istota i zadania magazynów w łańcuchu logistycznym Pojęcie i przesłanki logistyczne tworzenia magazynów. Klasyfikacje magazynów. Uwarunkowania i metody lokalizacji magazynów. Ogólne zasady i rodzaje odpowiedzialności w magazynie. Wyk Budżetowanie magazynu. Controlling magazynowy. Analiza potrzeb magazynowych. Wyk Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony człowieka w środowisku pracy. Podstawowe obowiązki pracodawcy. Prawa i obowiązki pracownika. Zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów. Wyk Projektowanie zagospodarowania magazynu. Podział funkcjonalno-organizacyjny magazynu. Elementy zagospodarowania przestrzeni składowej magazynu (ułożenie jednostek ładunkowych na powierzchni magazynu, piętrzenie jednostek ładunkowych na wysokość magazynu). Moduły magazynowe. Główne drogi transportowe. Zagospodarowanie strefy przyjęć. Zagospodarowanie strefy wydań. Wyk5 Organizacja i technologia prac magazynowych. Metody magazynowania. Podstawowe zadania przy przyjmowaniu towarów. Prowadzenie prac przeładunkowych. Podstawowe zadania przy składowaniu. S 6 Ns

14 Metody lokalizacji dóbr w strefie składowej. Podstawowe zadania i funkcje kompletacji. Podstawowe zadania wydawania dóbr. Wyk6 Infrastruktura magazynowa. Kryteria i zasady doboru wyposażenia magazynowego. Klasyfikacja wyposażenia (urządzenia do składowania, środki transportu magazynowego, pomocnicze urządzenia magazynowe). Wyk7 Informatyka w magazynie. Analiza przepływu informacji wspomagających procesy magazynowe. System automatycznej identyfikacji w magazynie. Standardy zastosowań kodów kreskowych. Środki techniczne automatycznej identyfikacji ładunków za pośrednictwem kodów kreskowych. Trendy rozwojowe w procesach informatycznych w magazynie. Wyk8 Koszty magazynowania. Istota i zakres kosztów magazynowania. Struktura kosztów magazynowania. Czynniki kształtujące wielkość kosztów magazynowania. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Istota i zadania magazynów w łańcuchu logistycznym. Ćw Elementy techniczne procesu magazynowego. Ćw Projektowanie zagospodarowania magazynu. Ćw. Organizacja prac magazynowych. Ćw5 Technologia magazynowania. Ćw6 Koszty magazynowania. Ćw7 Metody i mierniki oceny gospodarki magazynowej. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności F obserwacja podczas zajęć/aktywność F - dyskusja 0 S 5 P podsumowująca P zaliczenie pisemne kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Dudziński Z: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk Dudziński Z, Kizyn M: Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 008. Literatura zalecana / fakultatywna:. Gubała M, Popielas J: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 00.. Kaczmarek M, Korzeniowski A, Skowroński Z, A. Weselik: Zarządzanie gospodarką magazynową, PWE, Warszawa Korzeń Z: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, tom I, Infrastruktura, Technika, Informacja, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Korzeń Z: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, tom II, Projektowanie, Modelowanie, Zarządzanie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Majewski J: Informatyka w magazynie, Biblioteka Logistyka, Poznań 006. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Dr Alfred Juchniewicz 5 Ns 0

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu GOSPODARKA MAGAZYNOWA na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemne kolokwium pisemne F Sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności Metoda oceniania F Obserwacja F Dyskusja EKW X X X X EKW X X X EKW X X X EKU X X X X EKU X X X EKU X X X EKK X X X EKK X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 5 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do zajęć 0 5 Przygotowanie do kolokwium 5 5 Przygotowanie do sprawdzianu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz.= pkt. ECTS Sporządził: Dr Alfred Juchniewicz Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu GOSPODARKA MAGAZYNOWA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZADZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: Dr Alfred Juchniewicz Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza Cw CW; CW Wykład:,,,,5,6,7,8 Wykład, Ćwiczenia:,,,,5,6,7 Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi;dyskus ja;praca własna z zalecaną literaturą umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład:,,,,5,6,7,8 Wykład konwersatoryjny Wykład, EKU Ćwiczenia:,,,,5,6 z prezentacjami EKU,7 multimedialnymi;dyskus EKU ja;praca własna z EKW EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0,KW07,KW0,KW, KW,KW6,KW7,KW9 KU0,KU0,KU0,KU05, KU08,KU,KU.KU6, KU7,KU zalecaną literaturą kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK Wykład:,,,,5,6,7,8 Dyskusja; praca własna z Wykład, EKK KK0,KK0,KK0,KK07, CK Ćwiczenia:,,,,5,6,7 zalecaną literaturą EKK KK09,KK

17 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Logistyka procesów produkcji. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 5 NS/0 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 0 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Marcin Cywiński B - Wymagania wstępne Student definiuje podstawowe kategorie z zakresu zarządzania i podstaw zarządzania produkcją, potrafi zinterpretować i obserwować zjawiska ekonomiczne, jest otwarty na pracę zespołową C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i zarządzania produkcją w odniesieniu do istoty, roli, funkcji, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji różnego typu, szczególnie w zakresie działalności logistycznej Umiejętności (CU): CU Zdobycie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania Kompetencje społeczne (CK): CK Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych D - Efekty kształcenia EKW Student charakteryzuje, wyjaśnia i opisuje podstawowe typy systemów gospodarczych oraz identyfikuje ich elementy ze szczególnym uwzględnieniem logistyki w procesach produkcji z punktu widzenia racjonalności gospodarowania zasobami EKW Student analizuje interakcje między organizacjami gospodarczymi a innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku krajowym i międzynarodowym Umiejętności EKU Student rozwiązuje różne problemy w organizacji przy wykorzystaniu analizy empirycznej EKU Student analizuje i prognozuje poziom oraz dynamikę procesów produkcji w przedsiębiorstwie Kompetencje społeczne EKK Student jest przygotowany do kreatywnego rozwiązywania problemów organizacji w procesie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem logistyki EKK Student jest zdolny do tworzenia założeń działań ukierunkowanych na budowanie przewagi konkurencyjnej E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Wprowadzenie do logistyki procesów produkcji. Wyk Metody międzykomórkowego sterowania przepływem produkcji. Wyk Metody wewnątrzkomórkowego sterowania przepływem produkcji. Wyk Najnowsze tendencje w sterowaniu produkcją. Wykł.5 Metody z rodziny MRP Technologia optymalizacji produkcji. Wykł6 OPT Elastyczne systemy produkcyjne Japońskie. Wykł7 Systemy sterowania - Just in Time, Kankan. Wykł8 Sterowanie produkcją w konkurencyjnym łańcuchu dostaw. Razem liczba godzin wykładów S 5 Ns 0

18 Ćwiczenia: Cw Istota i przedmiot logistyki Cw Rola logistyki w kształtowaniu ekonomii przedsiębiorstwa Cw Modele przepływów produkcji. Cw Procesy zaopatrzenia materiałowego. Cw5 Sterowanie przepływem produkcji w różnych typach produkcji. Cw6 Opracowywanie harmonogramów przepływu produkcji. Cw7 Optymalna partia produkcji Cw8 Metody kształtowania i kontroli jakosci Cw9 Nowoczesne metody sterowania przepływem produkcji Cw0 Planowanie sprzedaży S Ns Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykłady problemowe i konwersatoryjny z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych. Wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, a także scenariuszy treningowych nawiązujących do określonego celu zajęć i stanowiących podstawę do konwersacji, dyskusja dydaktyczna, analiza artykułów z fachowych czasopism. Dodatkowo nauka własna w oparciu o wskazaną literaturę oraz konsultacje. G - Metody oceniania F formująca F obserwacja, F dyskusja F - projekt P podsumowująca P kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Brzeziński M. (red), Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, AW Placet, Warszawa 00.. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 008,. Pfohl H.C., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 00. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Gołębskiej, Kompendium wiedzy o logistyce, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. Brzeziński M. (red), Organizacja produkcji. Materiały do ćwiczeń i projektowania, WPL, Lublin 00.. Durlik I., Inżynieria zarządzania, cz. I i II, AW Placet, Warszawa Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa Nowosielski S., Zarządzanie produkcją. Ujecie controlingowe., Wyd. AE, Wrocław Lis S., Santarek K., Strzelczyk.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa 00 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Marcin Cywinski Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją 0 5

19 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCJI na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemne F Prezentacja projektu Metoda oceniania F Obserwacja F Dyskusja EKW X X EKW X X X EKU X X EKU X X EKK X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 5 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie prezentacji dla scenariuszy treningowych Przygotowanie artykułów z fachowych 8 czasopism Przygotowanie do sprawdzianu 0 5 Przygotowanie do egzaminu 0 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz. = pkt ECTS Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis Cywiński Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCJI treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZADZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr Marcin Cywiński Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczn e prowadzeni a zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład,,,,5,6,7,8 Ćwiczenia,,,,5,6, 7,8,9,0 Wykład EKW EKW Wykłady,, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 umiejętności umiejętności CU CU Wykład,,,,5,6,7,8 Ćwiczenia,,,,5,6, 7,8,9,0 Wykład EKU EKU Wykłady,, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U07 K_U09 kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład,,,,5,6,7,8 Ćwiczenia,,,,5,6, 7,8,9,0 Wykład EKK EKK Wykłady,, prezentacje multimedialne, scenariusze treningowe, case study, dyskusja, konsultacje, nauka własna w oparciu o literaturę K_K0 K_K06 K_K07 K_K09 K_K

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Pierwszego stopnia Stacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-OSP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek . Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Seminarium

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja tudia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 E-logistyka I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE E-LOGISTYKA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka dystrybucji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LD-W-S15_pNadGenE82WX Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/18 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/18 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kontroling Controlling Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obieralny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

S/ 30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Dr Anna Kaczmarek

S/ 30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Dr Anna Kaczmarek Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Bezpieczeństwo narodowe Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LZP-P-S15_pNadGenKH1J9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/ 15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/ 15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 0 ĆwK- 10 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 0 ĆwK- 10 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Zarządzanie Poziom i forma studiów studia II stopnia niestacjonarne Specjalność: Informatyka Gospodarcza i Logistyka Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw.

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw. Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Przedmiot: Instytut Kierunek Ekonomiczny Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Fundusze strukturalne Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ADMINISTRACJI

CONTROLLING W ADMINISTRACJI Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU CONTROLLING W ADMINISTRACJI 1. DANE PODSTAWOWE Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Imię

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo