Istota i klasyfikacja kosztów logistyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istota i klasyfikacja kosztów logistyki"

Transkrypt

1 Istota i klasyfikacja kosztów logistyki dr Robert Piechota Koszty logistyki (M. Kufel) są szczegółową kategorią kosztów, oznaczającą pieniężne odzwierciedlenie zużycia substancji majątkowej przedsiębiorstwa, wywołanego planowaniem, realizacją i kontrolą poza technologicznych procesów przemieszczeń w czasie i przestrzeni wszystkich form materiałów 1

2 Koszty logistyki (Cz. Skowronek) wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które są powodowane przepływem dóbr materiałowych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami, a także utrzymanie zapasów Koszty logistyki powinny obejmować (J. Kwejt) planowane koszty logistyki (transportu dostaw, wytworzenia, utrzymania i starzenia się zapasów, gospodarki magazynowo-transportowej, oprocentowania kredytów, informacji itp.), koszty logistyki ponadplanowe i pozaplanowe, np. utrzymania nadmiernych zapasów i kredytów (magazynowania, obsługi, oprocentowania środków i kredytów), koszty niewłaściwego transportu (nieekonomicznych partii, naruszania geografii dostaw) itp., straty spowodowane wadliwą gospodarką materiałową np. przestoje z braku materiału, braki produkcyjne zawinione niewłaściwym materiałem i kary za niewłaściwe dostawy. 2

3 Koszty logistyki z punktu widzenia czynników je generujących koszty zapasów, koszty infrastruktury, koszty personelu, koszty transportu - w dystrybucji głównej (do magazynów regionalnych) i w dystrybucji końcowej (do klientów końcowych). Źródła powstawania kosztów logistyki w fazach produkcyjnych: pozyskiwania materiałów od dostawców, transportu zewnętrznego i wewnątrzzakładowego, planowania produkcji określającego intensywność przepływu materiałów przez fazę produkcji, magazynowania półproduktów, wyrobów, materiałów i odpadów, przekazywania wyrobów gotowych odbiorcom. 3

4 Koszty w marketingu i logistyce Obecnie stosowane style rachunkowości w ograniczony sposób wspierają decyzje dotyczące logistyki zbyt silne ukierunkowanie na sferę produkcji, zbyt małe rozróżnienie rodzajów kosztów logistyki, brak kompleksowego spojrzenia na koszty logistyki, błędne rozliczenie kosztów logistyki w zakresie różnych płaszczyzn logistyki, błędne doliczanie kosztów usług logistycznych do np. produktów, klientów, kanałów dystrybucji, itp. 4

5 Najważniejsze zadania i zakres rachunku kosztów logistyki kontrola efektywności działania, kalkulacja, względnie pomoc w kształtowaniu cen, ustalenie i rejestrowanie krótkookresowych wyników, przygotowanie informacji do podejmowania decyzji i do wyceny działań w przedsiębiorstwie. Klasyfikacja form i przekrojów rachunku kosztów logistyki Kryteria klasyfikacji Treść i źródła Typ i charakter Zakres rachunku Metoda postępowania Czas (moment) dokonania rachunku Okresowość (powtarzalność) Charakter funkcji i procesów Formy i przekroje rachunku kosztów Rodzajowy rachunek kosztów Rachunek według miejsc powstawania kosztów Nośnikowy rachunek kosztów Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek kosztów planowanych lub normatywnych Całkowity (pełny) rachunek kosztów Cząstkowy rachunek kosztów Oddolny (progresyjny) rachunek kosztów Wynikowy rachunek kosztów Rachunek kosztów przed Rachunek kosztów ex post Stały (programowy) rachunek kosztów Doraźny rachunek kosztów Rachunek kosztów w sferze regulacyjnej (informacyjno-decyzyjnej) Rachunek kosztów w sferze realnej (realizacyjnej) P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001, wyd. 2, s

6 Koszty ogólne lub całkowite = (koszty obsługi zamówień + koszty transportu + koszty wysyłki + koszty zarządzania zapasami + koszty magazynu) + (koszty poziomu obsługi + koszty partii towarów) Koncepcja globalnych kosztów logistyki opiera się na założeniu, że wszystkie działania przedsiębiorstwa mające znaczenie w fizycznym przepływie i składowaniu surowców i materiałów do produkcji oraz wyrobów gotowych powinny być traktowane jako całość, a nie indywidualnie. 6

7 Koszty logistyki charakteryzuje rozproszenie wśród wielu grup kosztów wg tradycyjnych przekrojów wysoki i często rosnący udział w całkowitych kosztach, zmienność wielkości w poszczególnych okresach, rozdzielenie odpowiedzialności za kształtowanie się tych kosztów na wiele komórek organizacyjnych, pracochłonność w ustaleniu wielkości tych kosztów. Współzależności kosztów logistyki Źródło: F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, SGH, Warszawa 1993, s

8 Współzależności kosztów logistyki Całkowite koszty logistyki - CKL CKL = Kt + Km + Kz + Kr + Ko + Ku gdzie: Kt - koszty transportu Km - koszty magazynowania (utrzymania magazynów), Kz - koszty przechowywania zapasów, Kr - koszty realizacji zamówień, Ko - koszty opakowań, Ku - koszty utraconych korzyści. 8

9 Całkowite koszty logistyki Kl = Kt + Kmu + Ksz + Kz + Kd + Kp + Ki + Kzs + Kps + Ku KL -koszty logistyki w sferze zbytu (zaopatrzenia), KT - koszty transportu, Kmu - koszty utrzymania magazynów, Ksz - koszty składowania zapasów, Kz - koszty zamawiania, Kd - koszty dostaw (odbioru i wstępnej kontroli), Kp - koszty pakowania i sortowania, Ki - koszty informacji, Kzs - koszty zarządzania, Kps - koszty przygotowania towarów do wysyłki, Ku - koszty usług świadczonych nabywcom. Zakres i przekroje kosztów logistyki Źródło: Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1995, s

10 Podstawowe kryteria podziału kosztów logistyki w przedsiębiorstwie Źródło: M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000, s. 93. Czynniki wpływające na koszty logistyki 1. Zaopatrzenie wysokie koszty procesów zaopatrzenia, zamrożenie środków obrotowych poprzez wydłużony czas transportu, wysokie zapasy magazynowe, wysokie nakłady na transport, wysokie straty (ubytki) materiałowe, niedostateczne związki z dostawcami. 10

11 Czynniki wpływające na koszty logistyki Produkcja: długie czasy przepływów i niska rytmiczność dostaw, niedostateczne wyprzedzenie informacyjne procesów zaopatrzenia, niski poziom procesów TPM (transport, przeładunek, magazynowanie). Czynniki wpływające na koszty logistyki Zbyt: wydłużone czasy dostaw, zła (niska) gotowość dostaw, niska pewność (niezawodność) dostaw, wysokie koszty procesu dystrybucji, zła jakość dostaw. 11

12 Struktura całkowitych kosztów logistyki KL = Kzp + KSp + KM + KT + KKz + KPp + Kpi + Ko + Kns, Kzp - koszty kształtowania, planowania, sterowania i kontroli, przepływów materiałów i towarów (koszty zarządzania przepływami), KSp - koszty logistyczne planowania i sterowania produkcją oraz realizacją zamówień, KM - koszty magazynowania, KT - koszty transportu, KKz - koszty kształtowania zapasów, KPp - koszty przygotowania produktów do wysyłki i sprzedaży Kpi - koszty kształtowania przepływów informacyjnych i opracowania zleceń, Ko - koszty serwisu, obsługi logistycznej, Kns - koszty niesprawności. Podział kosztów wg segmentów logistyki 1. Koszty przepływów fizycznych 2. Koszty zapasów 3. Koszty przepływów informacyjnych 12

13 1) System kosztów przepływów fizycznych Źródło: K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001, s ) Koszty przepływów fizycznych globalne koszty transportu, koszty transportu wewnętrznego, koszty transportu zewnętrznego, koszty manipulacyjne procesów transportowych 13

14 Koszty transportu (Kt) Kt = Kas + Kpts + Kmts + Kb + Ku+ Krs + Kd + Kints + Kut Kas - koszty amortyzacji samochodów i budynków bazy samochodowej, Kpts - koszt pracy kierowców i obsługi transportowej z narzutami, Kmts -koszty zużycia materiałów, paliw i energii związanych z eksploatacją samochodów, Kb - koszty biurowe, Ku - koszty ubezpieczenia środków transportu, Krs - koszty remontów i konserwacji środków transportu, Kd - koszty dzierżawy (garaży, placów, pomieszczeń), Kints - inne koszty bazy transportowej, Kut - koszty zewnętrznych usług transportowych. 2) Koszty zapasów Źródło: Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1995, s

15 Koszty gromadzenia zapasów Źródło: K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001, s Informacyjne koszty tworzenia zapasów Źródło: K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001, s

16 Koszty utrzymania zapasów Źródło: K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001, s Koszty składowania zapasów 16

17 Koszty zamrożonego kapitału Koszty utrzymania zapasów Źródło: M.D. Lambert, J.R. Stock, Strategie Logistic Management, R.D. Irwin Inc., Boston, 1993, s

18 Kf = Mz x So Koszty kapitałowe (kz) Kf - koszt zaangażowania kapitału, Mz - przeciętny stan zapasów w danym okresie, So - przeciętna stopa procentowa. Koszty magazynowania (ks) Amortyzacja składników majątku trwałego zaangażowanego w magazynach, Zużycie materiałów, paliw i energii służące realizacji funkcji magazynowania, Praca wraz z narzutami, Usługi obce, Inne koszty - podatki od nieruchomości i środków transportowych. 18

19 Km = Mz x Sm Koszty magazynowania Km - całkowite koszty magazynowania, Mz - przeciętny stan zapasów magazynowych, Sm - empirycznie ustalony wskaźnik kosztów magazynowania w % wartości zapasów. Koszty manipulacyjne obsługi zapasów Źródło: K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001, s

20 Koszty tworzenia zapasów koszty dostaw Koszty zamawiania (akwizycji) Koszty przestawiania produkcji (ks wyposażenia do zmian produkcji, kz koszty personalne) Koszty wyczerpania (niedoboru) zapasów Źródło: K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001, s

21 Podstawowe kategorie kosztów związanych z zapasami Źródło: S. Krzyżaniak, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2002, s ) Koszty procesów informacyjnych Źródło: K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001, s

22 Kosztowe trade-off Model minimalizacji kosztów zapasów oparty o koszty tworzenia i utrzymania zapasów Źródło: V.Jog, C.Suszyński. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 22

23 Konflikty celów i funkcji w przedsiębiorstwie K. P. Konkol, logistyka wykład, Politechnika Wrocławska, Systemowe ujęcie kosztów logistyki Źródło: K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia

24 Całkowite koszty logistyki (KL) Kl = Km + Kt + Kz + Kpt + Koik + Ku Koszty magazynowania (Km) Koszty transportu (Kt,) Koszty przygotowania i realizacji zamówień (Kz) Koszty przygotowania towarów do wysyłki i sprzedaży (Kpt) Koszty organizacji i zarządzania przepływem towarów i informacji (Koik) Koszty świadczenia usług nabywcom (Ku) 24

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego

Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013 www.gen-prof.pl 1. Koszty logistyczne W systemach bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania cz. 2

Systemy zarządzania cz. 2 Systemy zarządzania cz. 2 Powtórzenie Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP

Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP SZKODA Maciej 1 Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP WSTĘP Współcześnie realizowana logistyka opiera się na zintegrowanych systemach informatycznych i bez nich byłaby

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo