Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Advanced Internet Technologies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Advanced Internet Technologies"

Transkrypt

1 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Advanced Internet Technologies Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki III/5 Specjalność Język wykładowy: Moduł (obowiązkowy/do wyboru) Elektroniczny Biznes angielski obowiązkowy Godziny Liczba punktów ECTS Wykłady: 30 Ćwiczenia: 3 Poziom kształcenia I Blok zajęciowy Liczba punktów C Autor sylabusa Katedra Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) stacjonarna Data opracowania Obszar kształcenia nauki społeczne Willy Picard Katedra Technologii Informacyjnych Cele kształcenia dla modułu C1 Poznanie wybranych metod i narzędzi do budowy aplikacji webowych C2 Poznanie nowoczesnych technologii do zarządzania informacją C3 Nabycie umiejętności projektowania architektury aplikacji webowych C4 Nabycie umiejętności nadzorowania realizacji projektów informatycznych Efekty kształcenia dla modułu Wiedza W1 W2 W3 Zna podstawowe pojęcia związane z modelowaniem i z implementacją aplikacji webowych Zna nowoczesne technologie do zarządzania informacją Zna zagadnienia związane z zarządzaniem realizacją projektów informatycznych Umiejętności U1 U2 U3 U4 Potrafi modelować i implementować aplikacje webowe Potrafi opracować architekturę aplikacji webowych Potrafi ocenić przydatność danej technologii w kontekście implementacji aplikacji webowej Potrafi ocenić jakość kodu Kompetencje społeczne K1 K2 Potrafi nadzorować realizację projektów informatycznych Potrafi zaplanować i zorganizować pracę zespołu nad projektami informatycznymi 1

2 Treści programowe wykłady Lp. Treści programowe 1. Programowanie w zespole: CVS/Subversion, zwinne metody zarządzania projektami informatycznymi 2. Technologie implementacji aplikacji webowych: servlety, JSP, implementacja sesji, JVC Model 2, zapewnienie trwałości danych, wzorce, JDBC 3. Kontrolowanie i zapewnienie jakości kodu, wzorce projektowe 4. Architektury aplikacji internetowych, systemy rozproszone 5. Technologia XML: definicja, DOM, SAX, XML Namespace, XPath, XSLT Cele kształcenia Efekty kształcenia dla modułu dla modułu C1, C2, C3, C4 W2, W3, K1, K2 C1, C3 W1, U1, U3 C3, C4 W3, U1, U2, U3, U4, K1 C2, C3 W1, U1, U2 C1 W1, U3 Literatura Obowiązkowa 1. The Java EE 6 Tutorial, Eric Jendrock. Ian Evans, Devika Gollapudi, Kim Haase, William Markito Oliveira and Chinmayee Srivathsa. Zalecana 1. Java & XML: Solutions to Real-World Problems by Brett McLaughlin, O'Reilly & Associates; 2nd edition, Sept 2001 (ISBN: ) 2. More Servlets and JavaServer Pages by Marty Hall, Pearson Higher Education, 1st edition, Dec 2001 (ISBN: ) Wymagania wstępne Metody nauczania Programowanie komputerów I Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, przeprowadzane na żywo demonstracje budowy i rozwoju oprogramowania Praca indywidualna studenta Praca z wykorzystaniem narzędzi samokształcenia dostępnych na platformie Moodle, praca z różnymi narzędziami rozwoju oprogramowania Sposób zaliczenia Egzamin pisemny przeprowadzany elektronicznie z wykorzystaniem platformy Moodle Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Efekt kształcenia dla modułu Metoda sprawdzenia Aktywność Prace okresowe Zaliczenie końcowe W1 X X W2 X X W3 X X U1 X 2

3 U2 U3 U4 K1 X K2 X podpis autora X X X Tabela efektów kształcenia dla modułu WIGE_I_5_C21 Advanced Internet Technologies Willy Picard Symbol efektu kształcenia W1 Efekty kształcenia dla modułu Student, który zaliczył moduł: Zna podstawowe pojęcia związane z modelowaniem i z implementacją aplikacji webowych Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku K1_W04, K1_U09,, K1_K01 W2 Zna nowoczesne technologie do zarządzania informacją K1_W04, K1_U09,, K1_K01, K1_K04 W3 Zna zagadnienia związane z zarządzaniem realizacją K1_W04, K1_U09 projektów informatycznych U1 Potrafi modelować i implementować aplikacje webowe K1_U01, K1_U09 U2 Potrafi opracować architekturę aplikacji webowych K1_U01, K1_U09 U3 Potrafi ocenić przydatność danej technologii w kontekście implementacji aplikacji webowej K1_U06, K1_U09, K1_K01, K1_K04 U4 Potrafi ocenić jakość kodu K1_U06, K1_U09 K1 Potrafi nadzorować realizację projektów K1_U09, K1_K02 informatycznych K2 Potrafi zaplanować i zorganizować pracę zespołu nad projektami informatycznymi K1_U09, K1_K02 3

4 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Algorytmy i struktury danych Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) zaliczenie Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki I/1 Specjalność Język wykładowy: Moduł (obowiązkowy/do wyboru) wszystkie polski obowiązkowy Godziny Liczba punktów ECTS Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15 3 Poziom kształcenia I Blok zajęciowy Liczba punktów A Autor sylabusa Katedra Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) stacjonarne Data opracowania Obszar kształcenia nauki społeczne Prof. dr hab. Witold Abramowicz Dr Karol Wieloch Katedra Informatyki Ekonomicznej Cele kształcenia dla modułu C1 C2 C3 Wprowadzenie kluczowych pojęć z zakresu algorytmiki i podstaw programowania. Algorytm istota, formalna definicja. Algorytm a program komputerowy. Język formalny, język programowania Poznanie zasad konstruowania algorytmów, wykształcenie umiejętności analizowania algorytmów Poznanie najważniejszych struktur danych C4 Nabycie umiejętności implementowania algorytmu w wybranym języku programowania C5 Poznanie wybranych algorytmów Efekty kształcenia dla modułu Wiedza W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Zna podstawowe typy danych oraz proste struktury danych: lista, stos, kolejka, tablica Zna różne sposoby zapisu algorytmów Zna pojęcie złożoności obliczeniowej Zna pojęcie rekurencji Zna algorytmy wyszukiwania binarnego oraz wyszukiwania wzorca w tekście Zna pojęcie automatu skończonego Zna złożone struktury danych: graf, drzewo, zbiór, słownik. Zna proste algorytmy operujące na drzewach i grafach Zna najważniejsze algorytmy sortowania Umiejętności U1 Umie zastosować algorytmy trawersowania drzew i grafów dla przykładowych struktur danych 4

5 U2 Umie utworzyć implementację prostego algorytmu w wybranym języku programowania U3 Umie przeanalizować zawartość struktur danych dla wybranych algorytmów U4 Umie przedstawić zasadę działania wybranych algorytmów sortujących U5 Umie wykonać proste obliczenia związane ze złożonością obliczeniową U6 Umie zastosować algorytm Dijkstry dla przykładowych danych wejściowych U7 Umie dobrać właściwą strukturę danych dla potrzeb rozwiązania postawionego problemu Kompetencje społeczne K1 K2 K3 K4 Potrafi przedstawić zasadę działania wybranego algorytmu sortującego Potrafi uzasadnić dobór struktur danych dla wybranych problemów Potrafi samodzielnie analizować problem obliczeniowy w oparciu o informacje dostępne w literaturze Potrafi samodzielnie proponować sposoby rozwiązania problemów obliczeniowych Treści programowe wykłady Cele kształcenia Efekty kształcenia Lp. Treści programowe dla modułu dla modułu 1. Wprowadzenie do algorytmiki C1 W2 2. Złożoność obliczeniowa C2 W3 3. Podstawowe typy i struktury danych C3 W1 4. Algorytmy rekurencyjne C5,C2 W4 5. Problem wyszukiwania C5,C2 W5 6. Automaty skończone C3,C5,C1 W6 7. Zbiory i słowniki C3 W7 8. Grafy C3,C5 W7,W8 9. Drzewa C3,C5 W7,W8 10. Drzewa poszukiwań binarnych C5,C2 W8 Treści programowe ćwiczenia/laboratoria Cele kształcenia Efekty kształcenia Lp. Treści programowe dla modułu dla modułu 1. Wprowadzenie do programowania C1,C3,C4 W1,W2,K3 2. Zastosowania struktur danych - tablice C3 W1,U2,K3 3. Wyszukiwanie binarne - implementacja C2, C4, C5 W2,U2,U3 4. Wyszukiwanie wzorca w tekście - implementacja C2, C4, C5 W2, W1,U2,U3 5. Zastosowania struktur danych stosy i kolejki C3, C1, C4 W2,U2,U3,U7,K2, K3, K4 6. Trawersowanie drzew binarnych C5, C2 W7,W8,U1 7. Trawersowanie grafów C5, C2 W7,W8,U1 8. Algorytm Dijkstry C5, C2, C4 W8,W2,U6,U2,U3 5

6 9. Algorytmy sortujące C5, C2 W9,U4,U3,K1 10. Złożoność obliczeniowa - zadania C2 W3,U5 Literatura Obowiązkowa 1. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa Adamski T., Ogrodzki J., Algorytmy komputerowe i struktury danych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Aho Alfred V., Hopcroft John E., Ullman Jeffrey D., Algorytmy i struktury danych, Helion, Buczek B., Algorytmy. Ćwiczenia, Helion Cormen T.H., Leiserson Ch.E., Riverst R.L., Stein C., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Sysło Maciej M., Algorytmy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Zalecana 1. Arabas J., Wykład z algorytmów ewaluacyjnych, WNT, Ben-Ari M., Logika matematyczna w informatyce, WNT, Banachowski L., Diks K, RytterW., Algorytmy i struktury danych, WNT, Dańko A., Le T.L., Mirkowska G., Rembelski P., Smyk A., Sydow M., Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwo PJWSTK, Harel D., Rzecz o istocie informatyki Algorytmika, WNT, Harris S., Ross J., Algorytmy, Helion, Kotowski P., Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych, BTC Koffma E., Wolfgang P., Struktury danych i techniki obiektowe, Helion, Swacha J., Podstawy programowania komputerów w języku Python, Wydawnictwo Naukowe Uniwerytetu Szczecińskiego, Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Wirth N., Wstęp do programowania systematycznego, WNT, Wróblewski P., Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, 2003 Wymagania wstępne Podstawy znajomości technologii internetowych, umiejętność posługiwania się systemem operacyjnym Metody nauczania Wykłady, laboratoria komputerowe, dokładna analiza algorytmów, ćwiczenia prowadzone i samodzielne Praca indywidualna studenta Sposób zaliczenia Praca przy wykorzystaniu narzędzi samokształcenia dostępnych na platformie moodle, studia literaturowe, ćwiczenia samodzielne. Zaliczenie końcowe, sprawdzian pisemny 6

7 Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Efekt kształcenia dla modułu Metoda sprawdzenia Aktywność Prace okresowe Zaliczenie końcowe X X W9 X U1 X X U2 X X U3 X X U4 X U5 X X U6 X X U7 X X K1 X K2 K3 K4 X X X X X X X X X podpis autora 7

8 Tabela efektów kształcenia dla modułu WIGE_I_1_B03 Symbol efektu kształcenia W1 Student, który zaliczył moduł: Algorytmy struktury danych Efekty kształcenia dla modułu Zna podstawowe typy danych oraz proste struktury danych: lista, stos, kolejka, tablica Witold Abramowicz Karol Wieloch Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku K1_W04, K_W05 W2 Zna różne sposoby zapisu algorytmów K1_W04, K_W05 W3 Zna pojęcie złożoności obliczeniowej K1_W04, K1_W05 W4 Zna pojęcie rekurencji K1_W04, K1_W05 W5 Zna algorytmy wyszukiwania binarnego oraz wyszukiwania wzorca w tekście K1_W04, K1_W05 W6 Zna pojęcie automatu skończonego K1_W04, K1_W05 W7 Zna złożone struktury danych: graf, drzewo, zbiór, słownik. K1_W04, K1_W05 W8 Zna proste algorytmy operujące na drzewach i grafach K1_W04, K1_W05 W9 Zna najważniejsze algorytmy sortowania K1_W04, K1_W05 U1 U2 Umie zastosować algorytmy trawersowania drzew i grafów dla przykładowych struktur danych Umie utworzyć implementację prostego algorytmu w wybranym języku programowania K1_U01 K1_U01 U3 Umie przeanalizować zawartość struktur danych dla wybranych algorytmów K1_U01 U4 Umie przedstawić zasadę działania wybranych algorytmów sortujących K1_U01 U5 Umie wykonać proste obliczenia związane ze złożonością obliczeniową K1_U01 U6 Umie zastosować algorytm Dijkstry dla przykładowych danych wejściowych K1_U01, K1_U02 U7 Umie dobrać właściwą strukturę danych dla potrzeb rozwiązania postawionego problemu K1_U01 K1 Potrafi przedstawić zasadę działania wybranego algorytmu sortującego K1_K01, K1_K04 K2 Potrafi uzasadnić dobór struktur danych dla wybranych problemów K1_K01, K_K04 K3 Potrafi samodzielnie analizować problem obliczeniowy w oparciu o informacje dostępne w literaturze K1_K01, K1_K04 K4 Potrafi samodzielnie proponować sposoby rozwiązania problemów obliczeniowych K1_K01, K1_K04 8

9 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) zaliczenie Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki III/5 Specjalność Język wykładowy: Moduł (obowiązkowy/do wyboru) Analityka gospodarcza polski obowiązkowy Godziny Liczba punktów ECTS Wykłady: 30 Ćwiczenia: 3 Poziom kształcenia I Blok zajęciowy Liczba punktów C Autor sylabusa Katedra Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) stacjonarny Marek Witkowski Katedra Statystyki Data opracowania Obszar kształcenia nauki społeczne Cele kształcenia dla modułu C1 C2 C3 Poznanie wybranych metod analizy finansowej w przedsiębiorstwie i zasad ich stosowania Poznanie roli i walorów informacyjnych sprawozdań finansowych w analizie finansowej przedsiębiorstwa Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzenia analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Efekty kształcenia dla modułu Wiedza W1 W2 W3 W4 Zna metody badania płynności finansowej, rentowności, aktywności gospodarczej i wspomagania finansowego Zna narzędzia analizy pionowej i poziomej bilansu oraz struktury i dynamiki rachunku zysków i strat Zna źródła danych do analizy finansowej, ich strukturę i walory informacyjne Zna metody służące badaniu zdolności kredytowej oraz ryzyka niewypłacalności Umiejętności U1 Potrafi przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa U2 Potrafi w sposób precyzyjny ocenić zdolność kredytową oraz ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa U3 Posiada umiejętność interpretowania wyników analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 9

10 Kompetencje społeczne K1 Posiada umiejętność efektywnego wykorzystywania danych zawartych w sprawozdaniach finansowych do analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa K2 Jest świadomy przydatności analizy finansowej do oceny przedsiębiorstwa K3 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrafi ją uzupełniać Treści programowe wykłady Lp. Treści programowe 1. Istota analizy finansowej, jej przedmiot i odbiorcy wyników Cele kształcenia dla modułu C1 Efekty kształcenia dla modułu K3 2. Źródła danych do analizy finansowej i ich jakość C2 W3 3. Rodzaje mierników wykorzystywanych w analizie finansowej C1, C2 W1, W2, U1, K1 4. Analiza pionowa i pozioma bilansu C1, C2, C3 W2, U1, U2, K1, K2 5. Analiza dynamiki struktury rachunku zysków i strat C1, C2, C3 W2, W3, U1, K1, K2 6. Badanie cash flow C1, C2, C3 W2, W3, U1, K1, K2 7. Analiza statyczna i dynamiczna płynności C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, K1, K2 8. Metody badania rentowności C1, C2, C3 W1, W3, U1, U3, K1, K2 9. Rachunek CVP C1, C2, C3 W1, W3, U1, K1, K2 10. Badanie sprawności działania przedsiębiorstwa C1, C2, C3 W1, W3, U1, U3, K1, K2 11. Analiza wspomagania finansowego C1, C2, C3 W1, W3, U1, U3, K1, K2 12. Statystyczne metody badania wiarygodności kredytowej firmy C1, C2, C3 W4, U2, K1, K2 13. Rachunek regresji w badaniu ryzyka operacyjnego C1, C2, C3 W1, W3, U3, K1, K2 14. Analiza ryzyka niewypłacalności firmy C1, C2, C3 W3, W4, U2, K1, K2 15. Analiza wyniku finansowego C1, C2, C3 W1, W3, U1, U3, K1, K2 Literatura Obowiązkowa 1. Nowak, E., 2005, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2. Siemińska, E., 2003, Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 3. Gabrusewicz, W., 2002, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 4. Witkowski, M., 2009, Ryzyko gospodarcze i jego pomiar, Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu, Kalisz Zalecana 1. Witkowski, M., Klimanek, T., 2006, Prognozowanie gospodarcze w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 10

11 2. Witkowska, A., Witkowski, M., 2007, Zastosowanie modelu regresyjnego ze zmiennymi parametrami w rachunku CVP w przedsiębiorstwie, [w:] Ostasiewicz, W., {red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 3. Witkowska, A., Witkowski, M., 2004, Ocena kondycji finansowej banków spółdzielczych przy wykorzystaniu TMR, [w:] Taksonomia 11, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław Wymagania wstępne Metody nauczania Praca indywidualna studenta Sposób zaliczenia Znajomość podstawowych mierników statystycznych oraz rachunkowości finansowej i zarządczej Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych, prace projektowe (referaty), dyskusja nad pracami studentów Studia literaturowe, referaty, platforma moodle Pisemna praca zaliczeniowa, projekt zespołowy Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Efekt kształcenia Metoda sprawdzenia dla modułu Aktywność Prace okresowe Zaliczenie końcowe W1 x x W2 x x W3 x x W4 x x U1 x x U2 x x U3 x x K1 x x K2 x x K3 x podpis autora 11

12 Tabela efektów kształcenia dla modułu WIGE_I_5_C16 Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Marek Witkowski Symbol efektu kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 K1 K2 K3 Efekty kształcenia dla modułu Student, który zaliczył moduł: Zna metody badania płynności finansowej, rentowności, aktywności gospodarczej i wspomagania finansowego Zna narzędzia analizy pionowej i poziomej bilansu oraz struktury i dynamiki rachunku zysków i strat Zna źródła danych do analizy finansowej, ich strukturę i walory informacyjne Zna metody służące badaniu zdolności kredytowej oraz ryzyka niewypłacalności Potrafi przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Potrafi w sposób precyzyjny ocenić zdolność kredytową oraz ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa Posiada umiejętność interpretowania wyników analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Posiada umiejętność efektywnego wykorzystywania danych zawartych w sprawozdaniach finansowych do analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Jest świadomy przydatności analizy finansowej do oceny przedsiębiorstwa Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrafi ją uzupełniać Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku K1_W02, K1_W05, K_W08, K_U01, K1_K01, K1_K04, K1_K05 K1_W02, K1_W05, K1_W08, K1_U01, K1_K01, K1_K04, K1_K05 K1_W02, K1_W08, K1_U04, K1_K01 K1_W05, K1_W08, K1_U01, K1_K01, K1_K04, K1_K05 K1_W05, K1_U01, K1_K01, K1_K04 K1_W05, K1_U01, K1_U08, K1_K01, K1_K04 K1_U01, K1_K01, K1_K04 K1_K01, K1_K04, K1_K05 K1_K01, K1_K04 K1_K04 12

13 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Artificial Intelligence Systems (Systemy sztucznej inteligencji) Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) zaliczenie Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki - Specjalność Język wykładowy: Moduł (obowiązkowy/do wyboru) wszystkie angielski Do wyboru Godziny Liczba punktów ECTS Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0 4 Poziom kształcenia I Blok zajęciowy Liczba punktów B Autor sylabusa Katedra Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) stacjonarne Data opracowania Obszar kształcenia nauki społeczne Monika Kaczmarek Katedra Informatyki Ekonomicznej Cele kształcenia C1 C2 C3 C4 Poznanie podstawowych zagadnień związanych z tematykę sztucznej inteligencji (SI), w tym: reprezentacji wiedzy, rozwiązywania problemów, metod uczenia w systemach SI. Poznanie wybranych metod oraz narzędzi informatycznych z dziedziny sztucznej inteligencji. Nabycie umiejętności zastosowania wybranych narzędzi i metod do rozwiązywania problemów. Zrozumienie roli sztucznej inteligencji i możliwości jej zastosowania. Educantional aims: C1 C2 C3 C4 Introducing basic concepts in the domain of artificial intelligence (AI) including: knowledge representation, solving problems, machine learning. Introducing selected methods and IT tools in the area of AI. Acquiring the ability to apply selected methods and tools to solve problems. Obtaining an understanding of the role of artificial intelligence and its application possibilities. Efekty kształcenia Wiedza W1 Zna podstawowe pojęcia związane z tematyką sztucznej inteligencji oraz najważniejsze nurty w tej dziedzinie. W2 Zna charakterystyczne cechy inteligentnych agentów oraz możliwości ich zastosowania. W3 Zna wybrane przykłady algorytmów z dziedziny sztucznej inteligencji m.in., algorytmy genetyczne i immunologiczne oraz ich zastosowanie. W4 Zna podstawowe metody reprezentacji wiedzy oraz jej rolę w dziedzinie sztucznej inteligencji. W5 Zna techniki uczenia maszynowego oraz wybrane metody (m.in., sztuczne sieci neuronowe). W6 Zna wybrane narzędzia informatyczne stosowane w tej dziedzinie. 13

14 Knowledge W1 Knowing the basic concepts and areas in the domain of AI.. W2 Knowing the characteristics of intelligent agents and possibilities of application W3 Knowing selected examples of algorithms in the area of AI, e.g., genetic algorithms and immune systems and their applications. W4 Knowing the basic methods of knowledge representation and its role in the AI domain. W5 Knowing machine learning techniques and selected methods (e.g., neural nets) W6 Knowing selected IT tools in the area of AI. Umiejętności U1 Potrafi rozpoznać przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w rzeczywistości gospodarczej. U2 Potrafi zastosować wybrane algorytmy rozwiązywania problemów (m.in., algorytmy genetyczne) U3 Potrafi przeprowadzać wnioskowanie w warunkach niepewności z wykorzystaniem poznanych narzędzi. U4 Potrafi wybrać odpowiednią metodę reprezentacji wiedzy w zależności od problemu do rozwiązania. U5 Potrafi zastosować poznane metody uczenia maszynowego (m.in., sztuczne sieci neuronowe). U6 Potrafi przygotować profesjonalną prezentację wyników swojej pracy. Skills U1 Having the ability to recognize the examples of application of AI. U2 Having the ability to apply selected algorithms to solve problems (e.g., genetic algorithms) U3 Having the ability to perform reasoning under uncertainty using the introduced tools. U4 Having the ability to select appropriate knowledge representation methods to solve a specific problem. U5 Having the ability to apply introduced machine learning techniques (e.g., neural net) U6 Having the ability to present the results of the conducted work Kompetencje społeczne K1 Jest świadomy możliwości jaki dają narzędzia i metody wypracowane w ramach sztucznej inteligencji. K2 Jest świadomy celów oraz ograniczeń związanych z tą dziedziną. K3 Potrafi samodzielnie uzupełniać posiadaną wiedzę w zakresie metod sztucznej inteligencji oraz ich potencjalnych zastosowań. K4 Potrafi pracować w zespole realizując projekty związane z uczeniem maszynowym. Social competences K1 Being aware of the possibilities of application of AI K2 Being aware of the goals and the limitations of the application of AI K3 Being able to perform self-studies and gain new knowledge about AI concept and its applications K4 Having the ability to work in a team on a project in a machine learning area. 14

15 Treści programowe wykłady Lp. Treści programowe Cele kształcenia Efekty kształcenia 1. Wprowadzenie do dziedziny sztucznej inteligencji. W1, W6, U1, K1, K2, C1 K3 2. Inteligentne agenty. C1, C2 W2, U1, K1, K2 3. Rozwiązywanie problemów przez przeszukiwanie. Metody przeszukiwania oparte na heurystyce. Algorytmy genetyczne oraz immunologiczne. 4. Reprezentacja wiedzy role reprezentacji wiedzy, metody, wnioskowanie w warunkach niepewności. 5. Techniki uczenia maszynowego. 6 Sztuczne sieci neuronowe. 7 Wybrane zastosowania systemów sztucznej inteligencji w gospodarce. C1,C2,C3, C4 C1, C2, C3, C4 C1, C2, C3, C4 C1, C2, C3 W3, W6, U2, K1, K2, K3 W4, W6, U3 U4, K1, K2, K3 W5, W6, U5, K2, K3, K4 W5, W6, U5, U6, K1, K4 C1, C4 W1, U1, K1, K2, K3 Lp. Course Educational aims Effects of education 1. Introduction to the domain of Artificial Intelligence. C1 W1, W6, U1, K1, K2, K3 2. Intelligent agents C1, C2 W2, U1, K1, K2 3. Problem solving applying uniformed and informed search algorithms. Genetic algorithms and immune systems. 4. Knowledge representation role, methods, reasoning under uncertainty 5. Machine learning 6 Neural nets 7 Selected examples of application of AI in the economy. C1,C2,C3, C4 C1, C2, C3, C4 C1, C2, C3, C4 C1, C2, C3 W3, W6, U2, K1, K2, K3 W4, W6, U3 U4, K1, K2, K3 W5, W6, U5, K2, K3, K4 W5, W6, U5, U6, K1, K4 C1, C4 W1, U1, K1, K2, K3 Literatura Obowiązkowa S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: Modern Approach (3 rd edition), 2009 Wymagania wstępne Znajomość podstawowych pojęć związanych z technologią informatyczną oraz systemami informacyjnymi. Znajomość podstawowych pojęć związanych z analizą danych i prawdopodobieństwem. Metody nauczania Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, prace projektowe, analiza przypadków, dyskusje 15

16 Praca indywidualna studenta Sposób zaliczenia Praca przy wykorzystaniu narzędzi i materiałów udostępnianych na platformie moodle, studia literaturowe, analiza przypadków i interpretacja wyników, prace projektowe w zespołach dwuosobowych, aktywne poszukiwanie w sieci Internet materiałów i informacji dotyczących przykładów zastosowania metod sztucznej inteligencji Zadania indywidualne, projekt zespołowy Zaliczenie pisemne test końcowy Prerequisites Knowing Basic concepts in the area of information systems and information technology. Knowing the basic rules of data analysis and probability theory. A good command of English. Methods Lectures with presentations, projects, case studies, discussions Individual work Knowledge methods verification Individual work on the assignments using tools and materials made available through the moodle platform. Group work on the machine learning related topics. Actively acquiring new knowledge of the AI domain and its applications from the Internet sources. Individual and group assignments. Final test Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Efekt kształcenia dla modułu Aktywność / Active participation in the classes Metoda sprawdzenia Zadanie indywidualne, projekt / Indivdual and group assignments Zaliczenie końcowe/final test W1 x x W2 x x W3 x x x W4 x x x W5 x x x W6 x x U1 x x U2 x x U3 x x U4 x x x U5 x x U6 x x K1 x x K2 x x K3 x x x K4 x podpis autora 16

17 Tabela efektów kształcenia dla przedmiotu WIGE_I_6_BW1 Artificial Intelligence Systems (Systemy sztucznej inteligencji) Monika Kaczmarek Symbol efektu Efekty kształcenia kształcenia Student, który zaliczył przedmiot: W1 Zna podstawowe pojęcia związane z tematyką sztucznej inteligencji oraz najważniejsze nurty w tej dziedzinie. W2 Zna charakterystyczne cechy inteligentnych agentów oraz możliwości ich zastosowania. W3 Zna wybrane przykłady algorytmów z dziedziny sztucznej inteligencji m.in., algorytmy genetyczne i immunologiczne oraz ich zastosowanie. W4 Zna podstawowe metody reprezentacji wiedzy oraz jej rolę w dziedzinie sztucznej inteligencji. W5 Zna techniki uczenia maszynowego oraz wybrane metody (m.in., sztuczne sieci neuronowe). W6 Zna wybrane narzędzia informatyczne stosowane w tej dziedzinie. U1 Potrafi rozpoznać przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w rzeczywistości gospodarczej. U2 Potrafi zastosować wybrane algorytmy rozwiązywania problemów (m.in., algorytmy genetyczne) U3 Potrafi przeprowadzać wnioskowanie w warunkach niepewności z wykorzystaniem poznanych narzędzi. U4 Potrafi wybrać odpowiednią metodę reprezentacji wiedzy w zależności od problemu do rozwiązania. U5 Potrafi zastosować poznane metody uczenia maszynowego (m.in., sztuczne sieci neuronowe). U6 Potrafi przygotować profesjonalną prezentację wyników swojej pracy. K1 Jest świadomy możliwości jaki dają narzędzia i metody wypracowane w ramach sztucznej inteligencji. K2 Jest świadomy celów oraz ograniczeń związanych z tą dziedziną. K3 Potrafi samodzielnie uzupełniać posiadaną wiedzę w zakresie metod sztucznej inteligencji oraz ich potencjalnych zastosowań. K4 Potrafi pracować w zespole realizując projekty związane z uczeniem maszynowym. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K1_W02 K1_W02 K1_W02, K_W05 K1_W02 K1_W04, K1_W05 K1_W02, K1_W04, K1_W05 K1_U01, K1_U06, K1_U07, K1_U09 K1_U02 K1_U01, K1_U02 K1_U06 K1_U01, K1_U02 K1_U08, K1_U09 K1_K01, K1_K04 K1_K01, K1_K04 K1_K05 K1_K02, K1_K03, K1_K04, K1_K05 17

18 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Algorytmy i struktury danych Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) zaliczenie Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki I/1 Specjalność Język wykładowy: Moduł (obowiązkowy/do wyboru) wszystkie polski obowiązkowy Godziny Liczba punktów ECTS Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15 3 Poziom kształcenia I Blok zajęciowy Liczba punktów A Autor sylabusa Katedra Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) stacjonarne Data opracowania Obszar kształcenia nauki społeczne Prof. dr hab. Witold Abramowicz Dr Karol Wieloch Katedra Informatyki Ekonomicznej Cele kształcenia dla modułu C1 C2 C3 Wprowadzenie kluczowych pojęć z zakresu algorytmiki i podstaw programowania. Algorytm istota, formalna definicja. Algorytm a program komputerowy. Język formalny, język programowania Poznanie zasad konstruowania algorytmów, wykształcenie umiejętności analizowania algorytmów Poznanie najważniejszych struktur danych C4 Nabycie umiejętności implementowania algorytmu w wybranym języku programowania C5 Poznanie wybranych algorytmów Efekty kształcenia dla modułu Wiedza W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Zna podstawowe typy danych oraz proste struktury danych: lista, stos, kolejka, tablica Zna różne sposoby zapisu algorytmów Zna pojęcie złożoności obliczeniowej Zna pojęcie rekurencji Zna algorytmy wyszukiwania binarnego oraz wyszukiwania wzorca w tekście Zna pojęcie automatu skończonego Zna złożone struktury danych: graf, drzewo, zbiór, słownik. Zna proste algorytmy operujące na drzewach i grafach Zna najważniejsze algorytmy sortowania Umiejętności U1 Umie zastosować algorytmy trawersowania drzew i grafów dla przykładowych struktur danych 18

19 U2 Umie utworzyć implementację prostego algorytmu w wybranym języku programowania U3 Umie przeanalizować zawartość struktur danych dla wybranych algorytmów U4 Umie przedstawić zasadę działania wybranych algorytmów sortujących U5 Umie wykonać proste obliczenia związane ze złożonością obliczeniową U6 Umie zastosować algorytm Dijkstry dla przykładowych danych wejściowych U7 Umie dobrać właściwą strukturę danych dla potrzeb rozwiązania postawionego problemu Kompetencje społeczne K1 K2 K3 K4 Potrafi przedstawić zasadę działania wybranego algorytmu sortującego Potrafi uzasadnić dobór struktur danych dla wybranych problemów Potrafi samodzielnie analizować problem obliczeniowy w oparciu o informacje dostępne w literaturze Potrafi samodzielnie proponować sposoby rozwiązania problemów obliczeniowych Treści programowe wykłady Cele kształcenia Efekty kształcenia Lp. Treści programowe dla modułu dla modułu 1. Wprowadzenie do algorytmiki C1 W2 2. Złożoność obliczeniowa C2 W3 3. Podstawowe typy i struktury danych C3 W1 4. Algorytmy rekurencyjne C5,C2 W4 5. Problem wyszukiwania C5,C2 W5 6. Automaty skończone C3,C5,C1 W6 7. Zbiory i słowniki C3 W7 8. Grafy C3,C5 W7,W8 9. Drzewa C3,C5 W7,W8 10. Drzewa poszukiwań binarnych C5,C2 W8 Treści programowe ćwiczenia/laboratoria Cele kształcenia Efekty kształcenia Lp. Treści programowe dla modułu dla modułu 1. Wprowadzenie do programowania C1,C3,C4 W1,W2,K3 2. Zastosowania struktur danych - tablice C3 W1,U2,K3 3. Wyszukiwanie binarne - implementacja C2, C4, C5 W2,U2,U3 4. Wyszukiwanie wzorca w tekście - implementacja C2, C4, C5 W2, W1,U2,U3 5. Zastosowania struktur danych stosy i kolejki C3, C1, C4 W2,U2,U3,U7,K2, K3, K4 6. Trawersowanie drzew binarnych C5, C2 W7,W8,U1 7. Trawersowanie grafów C5, C2 W7,W8,U1 8. Algorytm Dijkstry C5, C2, C4 W8,W2,U6,U2,U3 19

20 9. Algorytmy sortujące C5, C2 W9,U4,U3,K1 10. Złożoność obliczeniowa - zadania C2 W3,U5 Literatura Obowiązkowa 1. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa Adamski T., Ogrodzki J., Algorytmy komputerowe i struktury danych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Aho Alfred V., Hopcroft John E., Ullman Jeffrey D., Algorytmy i struktury danych, Helion, Buczek B., Algorytmy. Ćwiczenia, Helion Cormen T.H., Leiserson Ch.E., Riverst R.L., Stein C., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Sysło Maciej M., Algorytmy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Zalecana 1. Arabas J., Wykład z algorytmów ewaluacyjnych, WNT, Ben-Ari M., Logika matematyczna w informatyce, WNT, Banachowski L., Diks K, RytterW., Algorytmy i struktury danych, WNT, Dańko A., Le T.L., Mirkowska G., Rembelski P., Smyk A., Sydow M., Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwo PJWSTK, Harel D., Rzecz o istocie informatyki Algorytmika, WNT, Harris S., Ross J., Algorytmy, Helion, Kotowski P., Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych, BTC Koffma E., Wolfgang P., Struktury danych i techniki obiektowe, Helion, Swacha J., Podstawy programowania komputerów w języku Python, Wydawnictwo Naukowe Uniwerytetu Szczecińskiego, Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Wirth N., Wstęp do programowania systematycznego, WNT, Wróblewski P., Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, 2003 Wymagania wstępne Podstawy znajomości technologii internetowych, umiejętność posługiwania się systemem operacyjnym Metody nauczania Wykłady, laboratoria komputerowe, dokładna analiza algorytmów, ćwiczenia prowadzone i samodzielne Praca indywidualna studenta Sposób zaliczenia Praca przy wykorzystaniu narzędzi samokształcenia dostępnych na platformie moodle, studia literaturowe, ćwiczenia samodzielne. Zaliczenie końcowe, sprawdzian pisemny Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia 20

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Inżynierii Produkcji Dr Małgorzata Lucińska

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Inżynierii Produkcji Dr Małgorzata Lucińska KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 205/206 Z-ID-602 Wprowadzenie do uczenia maszynowego Introduction to Machine Learning

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Algorithms, Data Structures and Programming Techniques

KARTA KURSU. Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Algorithms, Data Structures and Programming Techniques KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Algorytmy, struktury danych i techniki programowania Algorithms, Data Structures and Programming Techniques Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Paweł Pasteczka Zespół

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Algorytmy i struktury danych Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-AiSD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

IZ2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne

IZ2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. język polski. Forma zaliczenia laboratorium 10 ZO 2 4 wykład 6 ZO Razem 16 2

S Y L A B U S. język polski. Forma zaliczenia laboratorium 10 ZO 2 4 wykład 6 ZO Razem 16 2 S Y L A B U S Nazwa programu kształcenia: WNEiZ-IiE-O-I-N-7/8Z-IO Nazwa przedmiotu: algorytmy i struktury danych (SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE) Kod przedmiotu:.wwaij_n Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Algorytmy i struktury danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Struktury danych i algorytmy. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Struktury danych i algorytmy. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Struktury danych i algorytmy 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu

Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu Podstawy logiki i analizy ilościowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu 11.1-WK-IDP-PLAI-W-S14_pNadGenC99R6 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS charakterze praktycznym (P)

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS charakterze praktycznym (P) Zał nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : Algorytmy i Struktury Danych Nazwa w języku angielskim : Algorithms adn Data Structures Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Informatyka i Ekonometria POZIOM

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Informatyka 2 Nazwa modułu w języku angielskim Computer science 2 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Procesy i systemy dynamiczne Nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Procesy i systemy dynamiczne Nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu Procesy i systemy dynamiczne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

ID1SII4. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

ID1SII4. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ID1SII4 Nazwa modułu Systemy inteligentne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Intelligent

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w jednostce)

Bardziej szczegółowo

egzamin oraz kolokwium

egzamin oraz kolokwium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/PSY w języku polskim Prognozowanie i symulacje Nazwa przedmiotu w języku angielskim Forecasting and simulation USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Forma studiów Informatyka Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiED-EDF-W-S14_pNadGenMOT56 Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu:

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu: Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s10-01ZMISPS Pozycja planu: D10 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza MŚP Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Modelowania i Analiza Procesów Biznesowych Modeling and Analysis of Business

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych.

Algorytmy i struktury danych. Kod przedmiotu: ASD Rodzaj przedmiotu: Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Algorytmy i struktury danych. kierunkowy ; obowiązkowy Poziom studiów: pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Systemy agentowe w informatyce D1_7

KARTA PRZEDMIOTU. Systemy agentowe w informatyce D1_7 KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ANALIZA, PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Analysis, design and object-oriented programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1034 Technologie internetowe Internet Technologies

Z-LOG-1034 Technologie internetowe Internet Technologies KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Z-LOG-1034 Technologie internetowe Internet Technologies A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

KARTA OPISU PRZEDMIOTU KARTA OPISU PRZEDMIOTU Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr /12 Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć. 1. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA Nazwa przedmiotu Technologie i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/HZ/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Financial Management of the Company

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i wizualizacja procesów fizycznych Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/BOP Język polski Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy PODSTAWY INFORMATYKI Fundamentals of computer science

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów

Rachunkowość zarządcza SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo