Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 2 Windows Forms

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 2 Windows Forms"

Transkrypt

1 Programowanie w środowiskach graficznych Wykład 2 Windows Forms

2 .NET Framework Generacja Data Środowisko Dystrybuowane z Visual Studio.NET N/A Visual Studio.NET Visual Studio Expression Blend Visual Studio 2008 Windows Server 2003 Windows Server 2003 R2 Windows Vista, Windows Server 2008 Windows 7, Windows Server 2008 R Visual Studio 2010 N/A Visual Studio Visual Studio 2013 Windows 8, Windows Server 2012 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 2

3 Windows Forms (WinForms) Klasy należące do.net Framework używane do tworzenia aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika dla systemów Windows przestrzeń nazw System.Windows.Forms Kategorie klas: podstawowe (np. Application, Form) kontrolki dziedziczące z klasy Control (np. Button) komponenty nie dziedziczące z klasy Control (np. Timer, ToolTip) standardowe okna dialogowe (np. OpenFileDialog, PrintDialog) 3

4 Przykładowy program using System; using System.Windows.Forms; namespace MyWindowsApp { public class MainWindow : Form { static void Main (string[] args) { Application.Run (new MainWindow ()); } } } MessageBox.Show ("That s all", "Sample program", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop); 4

5 Windows Forms generowanie projektu 1/2 Generowany standardowo program tworzy klasę aplikacji oraz pusty formularz. Klasa formularza rozbita jest na dwa pliki za pomocą konstrukcji partial class języka C#. Są to pliki np. Form1.cs oraz Form1.Designer.cs. Programista standardowo modyfikuje Form1.cs (np. dodaje tam obsługę zdarzeń, własne dane i metody związane z formularzem) 5

6 Windows Forms generowanie projektu 2/2 Do pliku Form1.Designer.cs automatycznie trafiają wszelkie zmiany formularza dokonywane wizualnie (designerem), np. przeciągnięcie kontrolki z przybornika, zmiana rozmiaru, wyglądu, zawartości startowej, struktura kontrolek (która jest na której), itp. Raczej nie powinno się modyfikować tego pliku ręcznie. Logikę biznesową aplikacji (czyli dane, na których działamy oraz metody je obsługujące) umieszczamy zwykle w osobnych klasach (Project -> Add Class) i komunikujemy się z formularzem jawnie za pomocą metod. Jest to separacja logiki od formularza. Pozwala to m.in. na zmianę technologii, czyli np. przejście z Windows Forms do WPF czy SilverLight. Logika pozostaje bez zmian, dopisujemy nowy GUI, podmieniamy komunikację. 6

7 Model-View-Controller (MVC) Koncepcja ta odpowiada częściowo modelowi MVC. Logika biznesowa aplikacji to Model. Model powinien być samodzielny. Formularz pełni tu rolę View i Controller-a, bo zwykle równocześnie wyświetla dane oraz umożliwia ich modyfikację. Można też jawnie rozdzielić te dwie role, wprowadzając pomocnicze klasy. Według MVC równocześnie może być aktywnych wiele View (widoków), prezentujących dane Modelu na różne sposoby (wykresy, okna, zakładki, formularze). Podobnie (rzadko) może też istnieć wiele Controller-ów, ale tylko jeden z nich steruje Modelem. 7

8 Obsługa zdarzeń GUI jest oparty na zdarzeniach wynikających z interakcji z użytkownikiem Event handlers metody wywoływane do obsługi zdarzeń Dla każdego zdarzenia istnieje definicja sygnatury dla metody obsługi tego zdarzenia (delegate) dla każdego zdarzenia trzymana jest lista referencji do metod zapisanych na to zdarzenie w momencie wystąpienia zdarzenia wszystkie metody zapisane na tej liście są wywoływane (kolejność ich wywoływania nie jest zdefiniowana) 8

9 Przykład zdarzenia: na żądanie zamknięcia formularza FormClosing namespace MyApplication { public class MyForm : Form { public MyForm () { FormClosing += new FormClosingEventHandler (OnClosing); } private void OnClosing (Object sender, FormClosingEventArgs e) { if (MessageBox.Show ("Sure to close?", "Question", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.No) { e.cancel = true; } } } } 9

10 Przykład zdarzenia: zamknięcie aplikacji: ApplicationExit namespace MyApplication { static class Program { static void Main () { Application.ApplicationExit += new EventHandler (Program_ApplicationExit); Application.Run (new MyForm ()); } private static void Program_ApplicationExit ( Object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show ("That's all"); } } } 10

11 Klasa Application Reprezentuje program, zawiera statyczne metody i właściwości do zarządzania aplikacją Run(Form f) główna pętla obsługi komunikatów oraz wyświetlenie wskazanego formularza Exit() informuje wszystkie okna o zamknięciu i je zamyka ExitThread() zamyka wszystkie okna wątku DoEvents() przydatne podczas długotrwałych obliczeń (umożliwia obsługę oczekujących zdarzeń) EnableVisualStyles() obsługa stylów Windows XP zdarzenie Idle wywoływane w momencie rozpoczęcia okresu bezczynności aplikacji zdarzenie ApplicationExit powiadomienie o zakończeniu pracy aplikacji właściwość ExecutablePath ścieżka do pliku exe, który zapoczątkował aplikację 11

12 Klasa Form Reprezentuje główne okna, okna dialogowe oraz okna robocze w aplikacji MDI (Multiple-Document Interface) Hierarchia dziedziczenia: Object MarshalByRefObject Component Control ScrollableControl ContainerControl Form 12

13 Schemat życia formularza 1. Konstruktor InitializeComponent () utworzenie i zainicjowanie wszystkich kontrolek potomnych dodanych do formularza przy pomocy Form Designer a z MS Visual Studio Control.HandleCreated Control.BindingContextChanged Form.Load Control.VisibleChanged Form.Activated Form.Shown 2. <właściwe działanie formularza> Form.Deactivate Form.FormClosing Form.FormClosed 3. Metoda Dispose (interface IDisposable) miejsce zwalniania wszystkich zasobów używanych przez formularz 4. Destruktor (wywoływany przez Garbage Collector) Zdarzenia przy starcie Zdarzenia przy zamykaniu 13

14 Rozmiar i pozycja formularza Widoczność Metoda Show() pokazuje formularz Właściwość Visible i zdarzenie VisibleChanged Zdarzenie Shown następuje, kiedy formularz jest po raz pierwszy wyświetlany Właściwości: Bounds, DesktopBounds Rectangle definiujący położenie i rozmiar względem ojca i względem pulpitu Location, DesktopLocation Point zawierający położenie formularza względem ojca i względem pulpitu StartPosition pozycja startowa, np. CenterScreen Width, Height aktualne rozmiary formularza Size, ClientSize struktura Size definiująca rozmiar formularza oraz rozmiar obszaru klienta MinimumSize, MaximumSize ograniczenia na rozmiar AutoSize, AutoSizeMode automatyczne dopasowanie do zawartości WindowState stan formularza (minimized, maximized lub normal) TopMost bool mówiący czy formularz jest zawsze na wierzchu 14

15 Rozmiar i pozycja formularza c.d. Metody: SetBounds (), SetDesktopBounds (), SetDesktopLocation () CenterToParent (), CenterToScreen () BringToFront () PointToClient (), PointToScreen (), RectangleToClient (), RectangleToScreen () konwersje ze współrzędnych relatywnych do ekranowych, etc. Zdarzenia: ClientSizeChanged, SizeChanged LocationChanged MaximumSizeChanged, MinimumSizeChanged Resize, ResizeBegin, ResizeEnd 15

16 Wygląd formularza Właściwości: ForeColor, BackColor BackgroundImage, BackgroundImageLayout (Center, None, Stretch, Tile, Zoom) Cursor, Icon Font FormBorderStyle, ShowIcon, ControlBox, MinimizeBox, MaximizeBox, HelpButton, SizeGripStyle ShowInTaskbar, TopLevel Opacity TransparencyKey 16

17 Wygląd formularza c.d. Metody: ResetBackColor(), ResetForeColor(), ResetFont(), ResetCursor() Zdarzenia: ForeColorChanged, BackColorChanged BackgroundImageChanged, BackgroundImageLayoutChanged FontChanged 17

18 Mysz Zdarzenia myszy, m.in. MouseMove, MouseDown, MouseUp, MouseClick, MouseDoubleClick Click, DoubleClick Struktura MouseEventArgs { Button - który przycisk został naciśnięty Clicks ile razy przycisk został naciśnięty (np. trzyklik) Delta ile wykonano pokręceń kółkiem myszy Location struktura Point zawierająca położenie myszy X współrzędna x położenia myszy Y współrzędna y położenia myszy MouseEnter, MouseHover, MouseLeave, MouseWheel 18

19 Pojedyncze kliknięcie myszą - standardowo 1. MouseDown event. 2. Click event. 3. MouseClick event. 4. MouseUp event. 19

20 Podwójne kliknięcie myszą - standardowo 1. MouseDown event. 2. Click event. 3. MouseClick event. 4. MouseUp event. 5. MouseDown event. 6. DoubleClick event. 7. MouseDoubleClick event. 8. MouseUp event. 20

21 Zdarzenia myszy dla poszczególnych kontrolek Button, CheckBox, ComboBox oraz RadioButton nie reagują na prawy przycisk, nie ma doubleclick-a TextBox, RichTextBox, ListBox, MaskedTextBox oraz CheckedListBox nie reagują na prawy przycisk ListView reaguje tylko na klikanie na item-ach TreeView reaguje tylko na klikanie na lub po prawej item-ów 21

22 Klasa Cursor Cursor to właściwość formularza konstruktor wczytuje kursor ze strumienia, pliku, zasobów programu lub systemu standardowe kursory można uzyskać z klasy Cursors,np. Arrow Hand Cross Help WaitCursor Często zmieniamy kursor po wejściu na obszar jakiejś kontrolki, czyli zdarzenie MouseEnter. Gdy aplikacja jest zajęta wyświetlamy WaitCursor, po kliknięciu na helpie kontekstowym kursor Help. 22

23 Klawiatura Tzw. focus decyduje, która kontrolka otrzyma wejście klawiatury (może być tylko jedna) Metoda Focus() przyznaje focusa kontrolce, z której go wywołano Własności: CanFocus, Focused (czy kontrolka ma focusa), ContainsFocus (czy kontrolka lub jej potomne ma focusa) Enter, Leave (zdarzenia dla kontrolek) Activated, Deactivated (zdarzenia dla formularzy) GotFocus, LostFocus (zdarzenia niskiego poziomu raczej ich unikamy) Microsoft Natural Ergonomic Keyboard

24 Klawiatura Zdarzenia odpowiadające pojedynczemu wciśnięciu klawisza: 1. KeyDown (, KeyEventArgs e) 2. KeyPress (, KeyPressEventArgs: KeyChar) 3. KeyUp (, KeyEventArgs e) KeyEventArgs zawiera m.in. KeyCode, KeyData, oraz Modifiers (Alt, Control, Shift) Typ KeyCode odpowiada klawiszom sensu stricto (np. Keys.Q, Keys.F5, Keys.LShiftKey, zawarte w enum-ie Keys) Typ KeyChar to znak ASCII, który może być uzyskiwany kombinacją klawiszy, np. K = k + SHIFT ś = s + PRAWY_ALT Ś = s + SHIFT + PRAWY_ALT Nie można uzyskać znaków KeyChar dla niektórych klawiszy: TAB, INSERT, DELETE, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, F1-F12, ALT, strzałki. 24

25 Formularze modalne i niemodalne MODALNE Blokują dostęp do okien aplikacji ShowModal () Close () FormClosing FormClosed CancelButton, AcceptButton Zwracają DialogResult NIEMODALNE Nie blokują dostępu do okien aplikacji Show () Close () FormClosing FormClosed 25

26 Obsługa komunikatów Win32 API private const int HTCAPTION = 0x0002; private const int WM_NCHITTEST = 0x0084; protected override void WndProc (ref Message m) { switch (m.msg) { case WM_NCHITTEST: m.result = (IntPtr)HTCAPTION; break; default: base.wndproc (ref m); break; } } Message: {HWnd, LParam, Msg, Result, WParam} Form.Handle HWND jako typ IntPtr 26

27 Ustawienia aplikacji Pliki.config do odczytu i zapisu z poziomu aplikacji XML Dynamiczne właściwości Rejestr systemowy <configuration> <appsettings> <add key="welcome"value="hello my user"/> <add key="form1.opacity" value="1"/> </appsettings> </configuration> AppSettingsReader reader = newappsettingsreader (); strings= (string)reader.getvalue ("welcome", typeof (string)); 27

28 Zasoby Assembly jest zbiorem typów i zasobów dane binarne, pliki tekstowe, dźwiękowe, video, tablice ciągów znaków, ikony, obrazki, pliki XML Wielojęzyczne aplikacje problemy z wielojęzycznym interfejsem użytkownika każdy zasób dodany do assembly może mieć określony swój język i kraj (np. "pl-pl", "en- US", "de-de", "de-at") Są to tzw. satellite assemblies zasoby aplikacji do danego języka 28

29 Pliki zasobów.txt tekstowy format nazwa/wartość prosty w użyciu dla zasobów tekstowych Language=Polish Next=Następna strona Prev=Poprzednia strona.resx format XML użyteczny dla tekstów i innych typów (np. obrazków).resources format binarny binarny odpowiednik pliku XML tylko w tym formacie zasoby mogą być dołączone do assembly, pozostałe formaty muszą być konwertowane 29

30 Właściwości Padding i Margin kontrolek 30

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu Atak Sławomir Orłowski stopień trudności Używając mechanizmu haków w systemie Windows, możemy swobodnie przechwytywać poufne dane wprowadzane z klawiatury (hakin9 1/2008). Pora teraz podpatrzeć, co użytkownik

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009.

Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009. 5.1 Środowisko.Net... 1 5.2 Biblioteki.Net... 2 5.3 Rozszerzenie języka C++, standard C++/CLI... 3 5.4 Delegacje... 5 5.5 Zdarzenia... 6 5.6 Szablon aplikacji CLR Windows Forms... 8 5.7 Formatka z przyciskiem...

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android Materiały dydaktyczne w ramach projektu Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android Zagadnienia podstawowe dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@ie.tu.koszalin.pl Koszalin 2011 Wersja 1.0 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

.NET 3.0. .NET Framework Microsoft Windows Communication Foundation Microsoft Windows Presentation Foundation Microsoft Windows Workflow Foundation

.NET 3.0. .NET Framework Microsoft Windows Communication Foundation Microsoft Windows Presentation Foundation Microsoft Windows Workflow Foundation .NET 3.0 i 3.5 .NET 3.0 Składa się z:.net Framework Microsoft Windows Communication Foundation Microsoft Windows Presentation Foundation Microsoft Windows Workflow Foundation.NET Framework jak w wersji

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo