System jest głównym w hierarchii obszarem nazw, zdefiniowanym w bibliotece mscorlib.dll.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System jest głównym w hierarchii obszarem nazw, zdefiniowanym w bibliotece mscorlib.dll."

Transkrypt

1 6.1 Obszary nazw.net Obszar nazw System::Windows::Forms Klasa Form. Wybrane metody i property Zadarzenia klasy Control Formatka z przyciskiem i polem tekstowym Wątki. Formatka z ProgressBar em Dodatek. Formatka z przyciskiem i polem tekstowym w języku C# Obszary nazw.net System jest głównym w hierarchii obszarem nazw, zdefiniowanym w bibliotece mscorlib.dll. Nazwa System::Collections System::Configuration System::Data System::Deployment System::Diagnostics System::DirectoryServices System::Drawing System::EnterpriseServices System::Globalization System::IO System::Management System::Net System::Reflection System::Resources System::Runtime::InteropServices System::Runtime::Remoting System::Runtime::Serialization System::Security System::Threading System::Web System::Windows::Forms System::Xml Microsoft::Win32 Opis Zawiera typy ArrayList, BitArray Hashtable, Queue, SortedList, Stack, inne bardziej specjalistyczne typy danych. dynamiczna modyfikacja plików application.config, web.config. Zawiera klasy ADO.NET. Umożliwia programowe uaktualnienia aplikacji. Deklaracja: #using <System.Deployment.dll>. Umożliwia uzyskiwanie informacji o środowisku CLR. Deklaracja: #using <System.Directoryservices.dll>. Zawiera elementy graficzne GDI+. Umożliwia dostęp do obiektów COM+. Umożliwia dostęp do danych w różnych formatach, specyficznych dla konkretnego języka, waluty, kalendarza. Biblioteki wejścia/wyjścia, operacje na plikach. U dostęp do narzędzi i informacji o działających aplikacjach, urządzeniach. Umożliwia tworzenie aplikacji.net. Umożliwia dynamiczne tworzenie typów danych. Umożliwia zarządzanie zasobami. Usługi systemowe i COM. Umożliwia budowę aplikacji rozproszonych (DCOM). serializacja i deserializacja obiektów, czyli konwersji obiektów a różne typy danych (txt, binary, ). Umożliwia wprowadzanie zabezpieczeń do kodu, działania aplikacji (autoryzacja, identyfikacja, szyfrowanie, ). Umożliwia tworzenie i zarządzanie wątkami. Umożliwia budowę aplikacji w oparciu o usługę WWW. Umożliwia budowę aplikacji okienkowych. U zarządzanie danymi XML. Umożliwia budowę aplikacji win32. 1

2 6.2 Obszar nazw System::Windows::Forms Nazwa Application AxHost BorderStyle Button ButtonState CheckBox Clipboard ColorDialog ComboBox Cursor DataGrid DateTimePicker Form HScrollBar ImageList Label ListBox ListView Menu MessageBox Panel ProgressBar RadioButton Splitter StatusBar TextBox ToolBar Opis Provides static methods to manage applications, including starting and stopping them, and getting information about them. Provides a way to host ActiveX controls in Windows Forms applications. An enumeration that specifies the border style for controls. BorderStyle has three members: Fixed3D for three-dimensional borders, FixedSingle for simple line borders, and None for no border. Represents a Windows button control. An enumeration that specifies the appearance of a button. Members include Inactive, Pushed, and Normal. Represents a Windows check box control. Lets you place data onto and retrieve it from the system clipboard. Displays a standard dialog box to let the user pick a color. Represents a Windows combo box control. Represents a cursor. Displays ADO.NET data in a scrollable grid. Windows date-time picker control. Window or a dialog box. Windows horizontal scroll bar control. Collection of images typically used by toolbars. Windows label control. Windows list box control. Displays a list of items in one of four views. Represents a menu. Displays a message box. A control that can contain other controls. Windows progress bar control. Windows radio button control. Provides splitter functionality to a window. Windows status bar control. Windows edit control. Windows toolbar control. Przykład 1. Obszary nazw użyte do tworzenia okna w szablonie CLR->Windows Forms Aplication. using namespace System; using namespace System::ComponentModel; using namespace System::Collections; using namespace System::Windows::Forms; using namespace System::Data; using namespace System::Drawing; 2

3 6.3 Klasa Form. Wybrane metody i property. Nazwa M - Metoda Opis P - Property AcceptButton P Gets or sets a reference to the button control that corresponds to the user pressing Enter. Activate M Activates the window, bringing it to the front of the application s collection of windows. ActiveForm P Gets the currently active form for this application, meaning the one at the front of the application s collection of windows. AutoScale P Gets or sets a Boolean value indicating whether the form adjusts its size to fit the height of the font used on the form and scales its controls accordingly. The default is true. AutoScroll P Gets or sets a value indicating whether the form displays scroll bars when controls fall outside the displayable area. The default is true. CancelButton P Gets or sets a reference to the button control that corresponds to the user pressing Esc. ClientSize P Gets or sets the size of the client area of the form. (The client area is the portion of the form that excludes the title bar and borders.) Close M Closes the form and frees any resources the form has used. DesktopLocation P Gets or sets the location of the form on the Windows desktop. FormBorderStyle P Gets or sets the border style of the form. The default is FormBorderStyle::Sizeable. HelpButton P Gets or sets a Boolean value indicating if the form is to display a Help button on the title bar. The default is false. Icon P Gets or sets the icon associated with the form. MaximizeBox P Gets or sets a Boolean value that indicates if the form is displaying a Maximize box on the title bar. The default is true. Menu P Gets or sets a reference to the menu that is displayed on this form. MinimizeBox P Gets or sets a Boolean value that indicates if the form is displaying a Minimize box on the title bar. The default is true. OwnedForms P Holds the collection of child forms owned by this form, if any. SetDesktopLocation M Sets the location of the form on the desktop. ShowDialog M Shows the form as a modal dialog box. ShowInTaskBar P Gets or sets a Boolean value, which is true if the form is to be shown in the Windows taskbar. The default is true. Size P Gets or sets the form s size. SizeGripStyle P Determines how (or even whether) the sizing grip is shown at the lower right of the form. The default is SizeGripStyle::Hide. TopLevel P Gets or sets a Boolean value, which is true if the form is a top-level window, meaning that it has no parent other than the Windows desktop. The default is true. TopMost P Gets or sets a Boolean value, which is true if the form is a topmost window, meaning it is always displayed on top of other windows, even when it doesn t have the focus. The default is false. WindowState P Gets or sets the form s window state, which determines how the form is displayed minimized, maximized, or normal. The default is FormWindowState::Normal. 3

4 Przykład 1. Metody, property, zdarzenia atrybuty klasy Form użyte do tworzenia okna w szablonie CLR->Windows Forms Aplication. // metody this->suspendlayout(); this->autoscaledimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13); this->clientsize = System::Drawing::Size(292, 270); this->resumelayout(false); // zdarzenie this->load += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Form1_Load); // property this->autoscalemode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font; // atrybuty this->name = L"Form1"; this->text = L"Form1"; Implementacja metody Form1_Load()przypisanej do zdarzenia Load. Przed utworzeniem formatki pojawi się MessageBox z komunikatem Form1. private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) MessageBox::Show("Form1", "Okno przed formatka", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Information); 4

5 6.4 Zadarzenia klasy Control Przkład 1. Wybrane zdarzenia klasy Control (Control Events). Click Zachodzi gdy kontrolka jest kliknięta. Occurs when the control is clicked. DoubleClick Zachodzi gdy kontrolka jest podwójnie kliknięta. Occurs when the control is double-clicked. Enter Zachodzi gdy kontrolka jest wybrana tabem. Occurs when the control is entered. GotFocus Zachodzi gdy kontrolka jest wybrana. Occurs when the control receives focus. KeyDown Zachodzi gdy przycisk klawiatury jest przyciskany i kontrolka jest wybrana. Occurs when a key is pressed while the control has focus. KeyPress Zachodzi gdy przycisk klawiatury jest naciśnięty i kontrolka jest wybrana Occurs when a key is pressed while the control has focus. KeyUp Zachodzi gdy przycisk klawiatury jest zwalniany i kontrolka jest wybrana. Occurs when a key is released while the control has focus. Leave Zachodzi gdy tab opuszcza kontrolkę. Occurs when the input focus leaves the control. LostFocus Zachodzi gdy kontrolkę jest opuszczana. Occurs when the control loses focus. MouseDown Zachodzi gdy kursor myszy jest na kontrolce i naciśnięty jest przycisk myszy. Occurs when the mouse pointer is over the control and a mouse button is pressed. MouseEnter Zachodzi gdy kursor myszy wchodzi na kontrolkę. Occurs when the mouse pointer enters the control. MouseHover Zachodzi gdy kursor myszy zawieszony nad kontrolką. Occurs when the mouse pointer hovers over the control. MouseLeave Zachodzi gdy kursor myszy wychodzi z kontrolki. Occurs when the mouse pointer leaves the control. MouseMove Zachodzi gdy kursor myszy jest poruszany na kontrolce. Occurs when the mouse pointer is moved over the control. MouseUp Zachodzi gdy kursor myszy jest na kontrolce i zwalniany jest przycisk myszy. Occurs when the mouse pointer is over the control and a mouse button is released. 5

6 Przykład. Zdarzenia Enter i Leave dla kontrolki TextBox. Private: void textbox1_enter( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ ) // Jeżeli w TextBox wpisany jest tekst, zmień kolor tła if ( textbox1->text!= String::Empty ) textbox1->forecolor = Color::Red; textbox1->backcolor = Color::Black; // przesuń kursor na koniec tekstu textbox1->select(textbox1->text->length,0); void textbox1_leave( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ ) // Powróć do poprzednich kolorów i elementu z listy wyboru po przejściu // tabem do innego obiektu textbox1->forecolor = Color::Black; textbox1->backcolor = Color::White; textbox1->select(0,0); W kodzie formatki należy dodać następujące void InitializeComponent(void) this-> textbox1_enter += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::textBox1_Enter); this-> textbox1_leave += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::textBox1_Leave); 6

7 6.5 Formatka z przyciskiem i polem tekstowym Plik Form1.h. #pragma once namespace AplikacjaWf using namespace System; using namespace System::ComponentModel; using namespace System::Collections; using namespace System::Windows::Forms; using namespace System::Data; using namespace System::Drawing; public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form public: Form1(void) InitializeComponent(); protected: ~Form1() if (components) delete components; private: System::Windows::Forms::Button^ button1; private: System::Windows::Forms::TextBox^ textbox1; private: System::Windows::Forms::Label^ label1; private: System::ComponentModel::Container ^components; 7

8 #pragma region Windows Form Designer generated code void InitializeComponent(void) this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button()); this->textbox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox()); this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label()); this->suspendlayout(); // button1 this->button1->location = System::Drawing::Point(173, 119); this->button1->name = L"button1"; this->button1->size = System::Drawing::Size(75, 23); this->button1->tabindex = 0; this->button1->text = L"Pokaz tekst"; this->button1->usevisualstylebackcolor = true; this->button1->click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click); // textbox1 this->textbox1->location = System::Drawing::Point(38, 77); this->textbox1->name = L"textBox1"; this->textbox1->size = System::Drawing::Size(210, 20); this->textbox1->tabindex = 1; // label1 this->label1->autosize = true; this->label1->location = System::Drawing::Point(38, 58); this->label1->name = L"label1"; this->label1->size = System::Drawing::Size(65, 13); this->label1->tabindex = 2; this->label1->text = L"Wpisz tekst "; // Form1 this->autoscaledimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13); this->autoscalemode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font; this->clientsize = System::Drawing::Size(292, 273); this->controls->add(this->label1); this->controls->add(this->textbox1); this->controls->add(this->button1); this->name = L"Form1"; this->text = L"Form1"; this->resumelayout(false); this->performlayout(); #pragma endregion private: System::Void button1_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) String^ tekst = textbox1->text + "\n"; MessageBox::Show(tekst, "Wpisany tekst", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Information); ; 8

9 6.6 Wątki. Formatka z ProgressBar em Przykład pochodzi z książki R. Wileczek, Visual C Express Edition. Tworzenie aplikacji dla Windows, Helion, Etykiety dla ComboBox ów, ProgressBar ów należy wykonać na ćwiczeniach. Plik Form1.h nowe elementy. #pragma once namespace AplikacjaWf public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form private: int postep1, postep2; public: Form1(void) InitializeComponent(); postep1 = postep2 = 0; protected: ~Form1()if (components) delete components; private: System::ComponentModel::BackgroundWorker^ bgworker1; private: System::ComponentModel::BackgroundWorker^ bgworker2; private: System::Windows::Forms::ComboBox^ cbczas1; private: System::Windows::Forms::ComboBox^ cbczas2; private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkwatek1; private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkwatek2; private: System::Windows::Forms::ProgressBar^ progresswatek1; private: System::Windows::Forms::ProgressBar^ progresswatek2; private: System::Windows::Forms::ErrorProvider^ err; private: System::ComponentModel::IContainer^ components; private: #pragma region Windows Form Designer generated code void InitializeComponent(void) this->components = (gcnew System::ComponentModel::Container()); this->bgworker1 = (gcnew System::ComponentModel::BackgroundWorker()); this->bgworker2 = (gcnew System::ComponentModel::BackgroundWorker()); this->cbczas1 = (gcnew System::Windows::Forms::ComboBox()); this->cbczas2 = (gcnew System::Windows::Forms::ComboBox()); this->checkwatek1 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox()); this->checkwatek2 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox()); this->progresswatek1 = (gcnew System::Windows::Forms::ProgressBar()); this->progresswatek2 = (gcnew System::Windows::Forms::ProgressBar()); this->err = (gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider(this->components)); (cli::safe_cast<system::componentmodel::isupportinitialize^ >(this->err))->begininit(); this->suspendlayout(); 9

10 // bgworker1 this->bgworker1->workerreportsprogress = true; this->bgworker1->workersupportscancellation = true; this->bgworker1->dowork += gcnew System::ComponentModel::DoWorkEventHandler(this, &Form1::bgWorker1_DoWork); // dodanie metody bgworker1_progresschanged() do eventu ProgressChanged this->bgworker1->progresschanged += gcnew System::ComponentModel::ProgressChangedEventHandler(this,Form1::bgWorker1_ProgressChanged); // bgworker2 // // cbczas1 this->cbczas1->dropdownstyle = System::Windows::Forms::ComboBoxStyle::DropDownList; this->cbczas1->formattingenabled = true; this->cbczas1->items->addrange(gcnew cli::array< System::Object^ >(3) L"100", L"200", L"300"); this->cbczas1->location = System::Drawing::Point(109, 6); this->cbczas1->name = L"cbCzas1"; this->cbczas1->size = System::Drawing::Size(121, 21); this->cbczas1->tabindex = 2; // cbczas2 // // checkwatek1 this->checkwatek1->autosize = true; this->checkwatek1->location = System::Drawing::Point(275, 8); this->checkwatek1->name = L"checkWatek1"; this->checkwatek1->size = System::Drawing::Size(129, 17); this->checkwatek1->tabindex = 4; this->checkwatek1->text = L"Uruchomiony wątek 1"; this->checkwatek1->usevisualstylebackcolor = true; this->checkwatek1->checkedchanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::checkWatek1_CheckedChanged); // checkwatek2 // // progresswatek1 this->progresswatek1->location = System::Drawing::Point(15, 84); this->progresswatek1->name = L"progressWatek1"; this->progresswatek1->size = System::Drawing::Size(572, 23); this->progresswatek1->style = System::Windows::Forms::ProgressBarStyle::Continuous; this->progresswatek1->tabindex = 8; // progresswatek2 // // err this->err->containercontrol = this; // Form1 this->autoscaledimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13); this->autoscalemode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font; this->clientsize = System::Drawing::Size(599, 162); this->controls->add(this->progresswatek2); this->controls->add(this->progresswatek1); this->controls->add(this->checkwatek2); this->controls->add(this->checkwatek1); this->controls->add(this->cbczas2); this->controls->add(this->cbczas1); this->name = L"Form1"; this->text = L"Wątki"; (cli::safe_cast<system::componentmodel::isupportinitialize^ >(this->err))->endinit(); this->resumelayout(false); this->performlayout(); #pragma endregion ; // koniec ref class Form1 // koniec namespace AplikacjaWf 10

11 Plik Form1.h - implementacje zdarzeń. // uruchom, zatrzymaj watek 1 private: System::Void checkwatek1_checkedchanged(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) err->clear(); if (checkwatek1->checked) // CStringT::Trim, Trims all leading and trailing whitespace from the string. if (cbczas1->text->trim()->equals("")) checkwatek1->checked = false; err->seterror(cbczas1, "Wybierz czas"); else bgworker1->runworkerasync(system::convert::toint32(cbczas1->text)); else bgworker1->cancelasync(); // uruchom, zatrzymaj watek 2 private: System::Void checkwatek2_checkedchanged(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) // // Worker 1 / DoWorkEventArgs class, provides data for the DoWork event handler. private: System::Void bgworker1_dowork(system::object^ sender, System::ComponentModel::DoWorkEventArgs^ e) BackgroundWorker^ worker = dynamic_cast<backgroundworker^>(sender); while (!bgworker1->cancellationpending) worker->reportprogress(postep1); postep1++; postep1 %= 100; System::Threading::Thread::Sleep(safe_cast<System::Int32>(e->Argument)); private: System::Void bgworker1_progresschanged(system::object^ sender, System::ComponentModel::ProgressChangedEventArgs^ e) progresswatek1->value = e->progresspercentage; // Worker 2 private: System::Void bgworker2_dowork(system::object^ sender, System::ComponentModel::DoWorkEventArgs^ e) // private: System::Void bgworker2_progresschanged(system::object^ sender, System::ComponentModel::ProgressChangedEventArgs^ e) // 11

12 6.7 Dodatek. Formatka z przyciskiem i polem tekstowym w języku C# Struktura i zawartość plików projektu Plik: Form1.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace AplikacjaWF public partial class Formatka1 : Form public Formatka1() InitializeComponent(); 12

13 plik: Form1.Designer.cs namespace AplikacjaWF using System; using System.Windows.Forms; //using System.Drawing; partial class Formatka1 /// <summary> /// Required designer variable. /// </summary> private System.ComponentModel.IContainer components = null; /// <summary> /// Clean up any resources being used. /// </summary> /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param> protected override void Dispose(bool disposing) if (disposing && (components!= null)) components.dispose(); base.dispose(disposing); #region Windows Form Designer generated code /// <summary> /// Required method for Designer support - do not modify /// the contents of this method with the code editor. /// </summary> private void InitializeComponent() this.przycisk1 = new System.Windows.Forms.Button(); this.poletekstowe1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); this.suspendlayout(); // // przycisk1 // this.przycisk1.location = new System.Drawing.Point(145, 165); this.przycisk1.name = "przycisk1"; this.przycisk1.size = new System.Drawing.Size(104, 23); this.przycisk1.tabindex = 0; this.przycisk1.text = "Naciśnij mnie"; this.przycisk1.usevisualstylebackcolor = true; przycisk1.click += new System.EventHandler(przycisk1_Click); // // poletekstowe1 // this.poletekstowe1.location = new System.Drawing.Point(40, 52); this.poletekstowe1.name = "poletekstowe1"; this.poletekstowe1.size = new System.Drawing.Size(209, 20); this.poletekstowe1.tabindex = 1; this.poletekstowe1.text = "Wpisz tekst"; // // Formatka1 // 13

14 Programowanie 2. Język C++. Wykład 6. this.autoscaledimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); this.autoscalemode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; this.clientsize = new System.Drawing.Size(284, 261); this.controls.add(this.poletekstowe1); this.controls.add(this.przycisk1); this.name = "Formatka1"; this.text = "Formatka "; this.resumelayout(false); this.performlayout(); private void przycisk1_click(object sender, EventArgs evargs) MessageBox.Show("Wpisałeś: '" + poletekstowe1.text + "'"); #endregion private System.Windows.Forms.Button przycisk1; private System.Windows.Forms.TextBox poletekstowe1; 14

- Narzędzie Windows Forms. - Przykładowe aplikacje. Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna w Świdnicy. Języki i paradygmaty programowania - 8

- Narzędzie Windows Forms. - Przykładowe aplikacje. Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna w Świdnicy. Języki i paradygmaty programowania - 8 Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna w Świdnicy Języki i paradygmaty programowania - 8 - Narzędzie Windows Forms - Przykładowe aplikacje 1 Narzędzie Windows Forms Windows Form jest narzędziem do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009.

Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009. 5.1 Środowisko.Net... 1 5.2 Biblioteki.Net... 2 5.3 Rozszerzenie języka C++, standard C++/CLI... 3 5.4 Delegacje... 5 5.5 Zdarzenia... 6 5.6 Szablon aplikacji CLR Windows Forms... 8 5.7 Formatka z przyciskiem...

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Windows Forms

Biblioteka Windows Forms Biblioteka Windows Forms Aplikacje Windows Forms Aplikacje sterowane zdarzeniami Rysowanie oparte na GDI+ "Obudowane" kontrolki Win32 "Elementy" do budowy aplikacji Przestrzeń nazw System.Windows.Forms

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika (ang. User Interface, UI) w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem

Interfejs użytkownika (ang. User Interface, UI) w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem Interfejs użytkownika (ang. User Interface, UI) w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem Dodawanie kontrolek i komponentów Podczas budowania bazującej na formularzach aplikacji

Bardziej szczegółowo

Aby nadać jej pożądaną postać należy w pliku Window1.xaml stworzyć definicję swojego stylu modyfikując ręcznie postać zapisu XAML:

Aby nadać jej pożądaną postać należy w pliku Window1.xaml stworzyć definicję swojego stylu modyfikując ręcznie postać zapisu XAML: Lab8 WPF Zad1 : - lista z językami i flagami + wiązanie danych z obiektu przerabiana na ComboBox - fisheye przegląd obrazków lupa (obrazki umieszczone na sztywno) - wyświetlenie galerii zdjęć zapisanej

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Formatki tworzenie,

Visual Basic for Applications. Formatki tworzenie, Visual Basic for Applications Formatki tworzenie, sterowanie, właściwości. Podstawowe typy kontrolek: Wybrane właściwości obiektu UserForm: BackColor kolor wypełnienia tła formatki, BorderStyle fmborderstylenone/fmborderstylesingle,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane środowiska programistyczne 2009/2010

Zaawansowane środowiska programistyczne 2009/2010 Zaawansowane środowiska programistyczne 2009/2010 Sprawy organizacyjne Forma zajęć Zaliczenie Literatura MFC Co to jest MFC? MFC Microsoft Foundation Classes Opakowanie dla WinAPI, zestaw klas C++ umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 2 Windows Forms

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 2 Windows Forms Programowanie w środowiskach graficznych Wykład 2 Windows Forms .NET Framework Generacja Data Środowisko Dystrybuowane z 1.0 2002-02-13 Visual Studio.NET N/A 1.1 2003-04-24 Visual Studio.NET 2003 2.0 2005-11-07

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Zadaniem poniższego opisu jest pokazanie, jak stworzyć aplikację z dostępnym interfejsem. Sama aplikacja nie ma konkretnego zastosowania i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Programowanie systemów informatycznych laboratorium. Ćw. 3: Akwizycja danych. RS 232 cd.

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Programowanie systemów informatycznych laboratorium. Ćw. 3: Akwizycja danych. RS 232 cd. 1) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawową metodą akwizycji danych z wykorzystaniem protokołu komunikacji RS - 232. 2) Zakres niezbędnych wiadomości - Akwizycja danych - Zapis do

Bardziej szczegółowo

.NET Framework Technologia firmy Microsoft wprowadzona w 2002 roku

.NET Framework Technologia firmy Microsoft wprowadzona w 2002 roku Windows Forms Wykład 5-2.NET Framework Technologia firmy Microsoft wprowadzona w 2002 roku 1.1 2003, 2.0 2005, 3.0 2006, 3.5 2007 Integracja z wersjami systemu Windows: 1.0, 1.1, 2.0 dostępne dla: 98,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 10 - Web Services

Laboratorium 10 - Web Services Laboratorium 10 - Web Services W ramach laboratorium zapoznamy się z koncepcją Web Service ów (odmiana point-to-point Web Service). W kolejnych krokach utworzony zostanie projekt, w którym wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji okienkowych Windows

Programowanie aplikacji okienkowych Windows Programowanie aplikacji okienkowych Windows Tworzenie aplikacji okienkowych w C# na bazie.net 2.0 Michał Turek, AGH Kraków W czym piszemy aplikacje.net Microsoft Visual Studio.NET Microsoft [] Express,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.3

Instrukcja laboratoryjna cz.3 Języki programowania na platformie.net cz.2 2015/16 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Język C++/CLI Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 2.0 I. Utworzenie projektu C++/CLI z interfejsem graficznym WPF 1 Cel:

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 1 OS, Podstawy Windows API

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 1 OS, Podstawy Windows API Programowanie w środowiskach graficznych Wykład 1 OS, Podstawy Windows API 1 WSTĘP 2 Cele wykładu Zaznajomić z podstawowymi mechanizmami programowania zdarzeniowego (w systemie operacyjnym Windows). Nauczyć

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 1 OS, Podstawy Windows API

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 1 OS, Podstawy Windows API Programowanie w środowiskach graficznych Wykład 1 OS, Podstawy Windows API 1 WSTĘP 2 Cele wykładu Zaznajomić z podstawowymi mechanizmami programowania zdarzeniowego (w systemie operacyjnym Windows). Nauczyć

Bardziej szczegółowo

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2 Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2 Piotr M. Szczypiński Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej http://www.eletel.p.lodz.pl/pms/ piotr.szczypinski@p.lodz.pl Budynek B9, II piętro, pokój

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Autor: Zofia Kruczkiewicz 1. Dziedziczenie cd. 2. Pliki - serializacja Zagadnienia 1. Dziedziczenie aplikacja Kalkultory_2 typu Windows Forms prezentująca dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

Ekspert radzi. mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8. Ekspert radzi.

Ekspert radzi. mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8. Ekspert radzi. Ekspert radzi mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zarys rozwiązania...3 1.2 Case study...3 1.3 Wymagania...3 2. Projekt...3

Bardziej szczegółowo

Prosta aplikacja klient - serwer na bazie protokoªu UDP. Sprawozdanie.

Prosta aplikacja klient - serwer na bazie protokoªu UDP. Sprawozdanie. Prosta aplikacja klient - serwer na bazie protokoªu UDP. Sprawozdanie. Autor Pierwszy, Autor Drugi, Autor Trzeci Stycze«2012r Wy»sza Szkoªa Biznesu w D browie Górniczej Informatyka, I rok Studiów UM Spis

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C#

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Wykład 12 Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Budowa procedur składowanych w C# Budowa funkcji składowanych w C# Wykorzystanie funkcji składowanych w C# po stronie klienta Tworzenie typów definiowanych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wkład 2 klas i obiekt namespace ConsoleApplication1 // współrzędne punktu int, ; Jak zdefiniować w programie punkt? = 3; = 2; Może tak? // wpisanie informacji Console.WriteLine("

Bardziej szczegółowo

Metodyka programowania. Visual Studio C# Formularze

Metodyka programowania. Visual Studio C# Formularze Metodyka programowania Visual Studio C# Formularze Formularz Formularz (ang. Form) to przyszłe okno programu Nowo utworzony projekt C# typu Windows Forms ma jeden formularz; Jest to formularz główny (główne

Bardziej szczegółowo

Kompilacja i kompilatory

Kompilacja i kompilatory Kompilacja i kompilatory Konwersja XML do REG Xml2reg Grzegorz Surdyka WGGiOŚ, Informatyka Stosowana IV rok, AGH 2010 Strona 1 z 10 Spis treści 1. Cel oraz podstawowe wiadomości o XML i REG... 3 2. O programie...

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Autor: Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Aplikacja wielookienkowa. Zakładanie projektu typu CLR Windows Forms 1.1. Aplikacja typu MDI 1.2. Aplikacja typu SDI 2. Dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w technologii.net wykład 4 Aplikacja i okna

Programowanie w technologii.net wykład 4 Aplikacja i okna Programowanie w technologii.net wykład 4 Aplikacja i okna 1/30 Aplikacja Aplikacja WPF jest reprezentowana przez instancję klasy System.Windows.Application. pilnuje ona kiedy program się uruchamia i kończy

Bardziej szczegółowo

Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL /08-00

Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL /08-00 Henryk Budzisz ZPORR Koszalin 2009 Wykaz ćwiczeo Ćw.1. Przycisk zamykajacy Ćw.2. Strzałka blokowa Uwaga: Ćwiczenia wymagają zainstalowania środowiska programistycznego VisualStudio. Ćwiczenie 1 Zadania:

Bardziej szczegółowo

Zdarzenie Zachodzi gdy Kolejność zdarzeń Kolejność Zdarzenie Opis uwaga: CausesValidation True.

Zdarzenie Zachodzi gdy Kolejność zdarzeń Kolejność Zdarzenie Opis uwaga: CausesValidation True. Kolejny wykład w cyklu Akademii PC Kuriera poświęconej programowaniu w Visual Basic.NET rozpoczniemy od kontynuacji opisu znaczenia i roli zdarzeń w aplikacji. Z pierwszego odcinka uważny czytelnik zapamiętał

Bardziej szczegółowo

Java - interfejs graficzny

Java - interfejs graficzny Java - interfejs graficzny Pakiet Swing Pakiet Swing przygotował: pawel@kasprowski.pl Czym jest Swing? Rozszerzenie AWT (Abstract Windows Toolkit) do tworzenia GUI (Graphical User Interface) w Javie import

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Laboratorium OiOSE. Programowanie w środowisku MS Visual C++ 1 Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Organizacja i Oprogramowanie Systemów Elektronicznych Michał Kowalewski

Bardziej szczegółowo

X11R5. .Xresources. Pliki konfiguracyjne X-Windows. Zasada działania X11. .xinitrc. X protocol X server. X client. X library

X11R5. .Xresources. Pliki konfiguracyjne X-Windows. Zasada działania X11. .xinitrc. X protocol X server. X client. X library Pliki konguracyjne X-Windows.Xresources X11 -.Xresources,.xinitrc,.xsession OpenWindows -.Xdefaults,.desksetdefaults,.openwin-init,.openwin-menu XTerm*tek4014*fontLarge: 9x15 XTerm*tek4014*font2: 8x13

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 4

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 4 Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 4 Piotr M. Szczypiński Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej http://www.eletel.p.lodz.pl/pms/ piotr.szczypinski@p.lodz.pl Budynek B9, II piętro, pokój

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 1 Wprowadzenie do programowania zdarzeniowego

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 1 Wprowadzenie do programowania zdarzeniowego Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 1 Wprowadzenie do programowania zdarzeniowego 1/34 Wymagania wstępne: Znajomość podstaw programowania. Efekty kształcenia: Umiejętność tworzenia prostych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna nr.4

Instrukcja laboratoryjna nr.4 Języki programowania na platformie.net cz.2 2016/17 Instrukcja laboratoryjna nr.4 Język Visual Basic for.net Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.1 I. Współpraca Visual Basic z C# Cel: Wykorzystanie w kodzie

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje,

Bardziej szczegółowo

1. CZYM JEST SERIALIZACJA

1. CZYM JEST SERIALIZACJA SERIALIZACJA O CZYM POWIEMY? 1. Czym jest serializacja? 2. Jak przeprowadzić proces serializacji? 3. Jak przeprowadzić proces deserializacji? 4. Serializacja własnych klas. 5. Dobre praktyki. 6. SoapFormatter.

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczenia nr 4: Okna dialogowe.

Program ćwiczenia nr 4: Okna dialogowe. Program ćwiczenia nr 4: Okna dialogowe. 1. Tworzenie okien dialogowych. 2. Umieszczanie i konfigurowanie elementów sterujących we własnych oknach dialogowych. 3. Tworzenie własnych okien dialogowych. 4.

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Przykład 1 Zastosowanie szablonów Tworzenie kopii projektu typu Web Application o nazwie

Bardziej szczegółowo

4 C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów

4 C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów Wstęp... 7 Rozdział 1. Język C# i platforma.net... 9 Technologia.NET. Krótki wstęp... 9 Elementy języka C# i programowanie zorientowane obiektowo... 10 Przestrzenie nazw... 13 Kolekcje... 14 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Aplikacje geodezyjne

Aplikacje geodezyjne Aplikacje geodezyjne 1. Azymut ze współrzędnych Utwórz nowy projekt o nazwie Azymut. W oknie rozmieść kontrolki mniej więcej zgodnie z rysunkiem. Obiekty mają zmienione następujące wartości cech: cecha

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie stosu lub kolejki w środowisku Visual Basic 2005

Ćwiczenie laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie stosu lub kolejki w środowisku Visual Basic 2005 Ćwiczenie laboratoryjne Oprogramowanie i badanie stosu lub kolejki w środowisku Visual Basic 2005 Tematy ćwiczenia realizacja stosu lub kolejki dla tablicowej lub listowej reprezentacji. operacje na stosie

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach

Ćwiczenia laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach Ćwiczenia laboratoryjne Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach Sprawozdanie Na każdym zajęciu laboratoryjnym sporządza się za pomocą edytora Word sprawozdanie. Bazowa zawartość

Bardziej szczegółowo

TabControl kontrolka odpowiedzialna za wyświetlenie zestawu zakładek. PageControl podobnie jak TabControl ale posiada wbudowane strony.

TabControl kontrolka odpowiedzialna za wyświetlenie zestawu zakładek. PageControl podobnie jak TabControl ale posiada wbudowane strony. Komponenty VCL TabControl kontrolka odpowiedzialna za wyświetlenie zestawu zakładek. PageControl podobnie jak TabControl ale posiada wbudowane strony. ImageList - reprezentuje kolekcje obrazków o tej samej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Przetwarzanie XML (część 2) Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji, która umożliwi odczyt i przetwarzanie pliku z zawartością XML. Aplikacja, napisana w

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia. Koło Naukowe Programistów.NET Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Projekt Hurtownia. Koło Naukowe Programistów.NET Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu Koło Naukowe Programistów.NET Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu AUTORZY: Tomasz Gacek Piotr Janisz Grzegorz Popardowski Leszek Skocki Tomasz Ściurka Mateusz Wieloch OPIEKUN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu Programowanie obiektowe i GUI Tworzenie nowego projektu/programu Ścieżka: menu Plik -> Nowy -> Projekt (w okienku wybieramy: Szablony \ Visual C++ \ CLR \ Nowy Projekt CLR). CLR - Common Language Runtime

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do WPF i XAML. Tworzenie interfejsu użytkownika.

1. Wprowadzenie do WPF i XAML. Tworzenie interfejsu użytkownika. Tematy zajęć: 1. Wprowadzenie do WPF i XAML. Tworzenie interfejsu użytkownika. 2. Posługiwanie się podstawowymi kontrolkami. 3. Własności i zdarzenia w WPF. 4. Zadania aplikacji. Okna. 5. Polecenia. Zasoby.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 11-05-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach poznamy jeden ze sposobów tworzenia okienkowej aplikacji w

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W SYSTEMIE WINDOWS

PROGRAMOWANIE W SYSTEMIE WINDOWS PROGRAMOWANIE W SYSTEMIE WINDOWS NajwaŜniejsze cechy: Środowisko Windows umoŝliwia pracę wielozadaniową (z wieloma programami aplikacjami jednocześnie). Występuje współdzielenie zasobów komputera oraz

Bardziej szczegółowo

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton Dzisiejszy wykład Wzorce projektowe Visitor Client-Server Factory Singleton 1 Wzorzec projektowy Wzorzec nazwana generalizacja opisująca elementy i relacje rozwiązania powszechnie występującego problemu

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express

Oracle Application Express Oracle Application Express Dla Oracle Application Express 4.2.2 Część 5. Walidacja operacji W niniejszej części ćwiczenia uzupełnimy wcześniej zbudowane strony o możliwość weryfikacji poprawności wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Notatnik w Windows Forms

Notatnik w Windows Forms Notatnik w Windows Forms Dziś napiszemy prostą aplikację przypominającą Notatnik - standardowy składnik Windows. Nauczymy się jak dodać menu do programu, poznamy również metody postępowania z kontrolką

Bardziej szczegółowo

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Wprowadzenie Hierarcha klas dla aplikacji typu Silverlight tworzonej przez Visual Studio jest następująca: Obsługa ekranu W urządzeniach z Windows Phone 7

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 13. Wojciech Macyna. 14 czerwiec 2017

Kurs programowania. Wykład 13. Wojciech Macyna. 14 czerwiec 2017 Wykład 13 14 czerwiec 2017 Java vs cpp - podobieństwa Podobny sposób definiowania klas. Występowanie typów podstawowych: boolean, char, byte, short, int, long, float, double. Podobna zasada definiowania

Bardziej szczegółowo

WxPython jest platformą pozwalającą tworzyd aplikacje okienkowe nie tylko dla systemu Windows ale i Mac czy Unix.

WxPython jest platformą pozwalającą tworzyd aplikacje okienkowe nie tylko dla systemu Windows ale i Mac czy Unix. WxPython jest platformą pozwalającą tworzyd aplikacje okienkowe nie tylko dla systemu Windows ale i Mac czy Unix. Instalujemy: 1. Ze strony: http://www.wxpython.org/download.php#stable wybieramy odpowiednią

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe Ćwiczenie 8 Temat: Kontrolki serwerowe ASP.NET cz.2 Cel ćwiczenia: W ramach tego ćwiczenie student zapozna się z kolejnymi kontrolkami serwerowymi oraz z metodami ich walidacji, a także z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect).

ĆWICZENIE 4. 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect). ĆWICZENIE 4 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect). 4. Utworzyć blok danych (Data Block) oparty na tabeli SAMOCHODY:

Bardziej szczegółowo

STWORZENIE PRZYKŁADOWEJ APLIKACJI NA

STWORZENIE PRZYKŁADOWEJ APLIKACJI NA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH STWORZENIE PRZYKŁADOWEJ APLIKACJI NA URZĄDZENIE POCKET PC I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Wiadomości z poprzednich zajęć III. Ćwiczenie 1. Wprowadzenie Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Qt sygnały i designer

Qt sygnały i designer Qt sygnały i designer Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2015 Bogdan

Bardziej szczegółowo

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykłady 1, 2 Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz 1 Zagadnienia 1. Podstawowe pojęcia 2. Tworzenie aplikacji w Windows Forms 3. Zawartość projektu 4. Podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

APEX zaawansowany raport

APEX zaawansowany raport APEX zaawansowany raport Raport bazujący na zapytaniu SQL W ramach aplikacji Pierwsza aplikacja stworzymy nowy raport Raport bazujący na zapytaniu SQL W ramach serwisu raport będzie podpięty pod stronę

Bardziej szczegółowo

[Android] Podstawy programowania

[Android] Podstawy programowania Page 1 of 7 [Android] Podstawy programowania LinkiPrzewodnik z przykładamizasosbykrótka prezentacja wprowadzająca do budowy systemuprosta aplikacja z menu i dialogami, którą utworzymy tutaj krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

wstawianie przycisków umożliwiających wybieranie wartości poprzez klikanie strzałek

wstawianie przycisków umożliwiających wybieranie wartości poprzez klikanie strzałek VBA Excel Formularz Formanty Label wstawianie etykiet TextBox wstawianie pól tekstowych ComboBox wstawianie pól kombi ComboBox wstawianie pól kombi ComboBox wstawianie pól kombi OptionButton wstawianie

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów SCADA

Laboratorium Systemów SCADA Laboratorium Systemów SCADA Ćwiczenie 4. Tworzenie skryptów w programie InTouch Opracował: dr hab. inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rodzajami skryptów w programie InTouch. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 3

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 3 Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 3 Piotr M. Szczypiński Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej http://www.eletel.p.lodz.pl/pms/ piotr.szczypinski@p.lodz.pl Budynek B9, II piętro, pokój

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne na platformach mobilnych

Systemy operacyjne na platformach mobilnych Systemy operacyjne na platformach mobilnych Wykład 3 Grzegorz Jabłoński, Piotr Perek Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Zagadnienia wykładu Menu opcji ListActivity własny widok własny adapter

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1 Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5 Programowanie komponentowe 1 Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Wątki. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread. Nadpisanie metody run().

Wątki. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread. Nadpisanie metody run(). Wątki Streszczenie Celem wykładu jest wprowadzenie do obsługi wątków w Javie. Czas wykładu 45 minut. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread Nadpisanie metody run(). class Watek extends Thread public

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

IFiZR Laboratorium 5 Info

IFiZR Laboratorium 5 Info IFiZR Laboratorium 5 Info File->New->Project->Windows Application (DevC++) Kurs WinAPI: http://cpp0x.pl/kursy/kurs-winapi-c++/167 #include #include #include #include

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zapis plików w VI

Tworzenie i zapis plików w VI Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Front Panel Tworzenie aplikacji rozpoczyna się poprzez umieszczenie i organizacje kontrolek i wyświetlaczy na panelu czołowym korzystając

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1).

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services).

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW CZASU RZECZYWISTEGO

PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW CZASU RZECZYWISTEGO PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW CZASU RZECZYWISTEGO LABORATORIUM Temat: QNX Neutrino Interrupts Mariusz Rudnicki 2016 Wstęp W QNX Neutrino wszystkie przerwania sprzętowe przechwytywane są przez jądro systemu. Obsługę

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 7 Marcin Młotkowski 8 kwietnia 2015 Plan wykładu Z życia programisty, część 1 1 Z życia programisty, część 1 2 3 Z życia programisty, część 2 Model View Controller MVC w

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: mgr inż. Jacek DIAKUN Ćwiczenie 1. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo