Ćwiczenia laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenia laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach"

Transkrypt

1 Ćwiczenia laboratoryjne Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach Sprawozdanie Na każdym zajęciu laboratoryjnym sporządza się za pomocą edytora Word sprawozdanie. Bazowa zawartość sprawozdania musi być przygotowana w domu przed ćwiczeniem (sprawozdanie do ćwiczenia pierwszego jest przygotowywane w czasie ćwiczenia). W czasie ćwiczenia do sprawozdania są dodawane wyniki testowania. Treść sprawozdania: strona tytułowa, spis treści sporządzony za pomocą Word'a, dla każdego zadania rozdziały "Zadanie ", "Opracowanie zadania" (rozdział z tekstem programu i komentarzami), "Testowanie" (rozdział z opisem danych wejściowych i wynikami testowania, w tym zrzuty aktywnego okna). Wzorzec strony tytułowej znajduje się w pliku Strona_tytulowa_niestac_AiSD.doc. Nazwa (bez polskich liter, żeby można było archiwizować) pliku ze sprawozdaniem musi zawierać skrót "AiSD_", numer grupy, numer ćwiczenia i nazwisko studenta. Pliki ze sprawozdaniem są przekazywane do archiwum grupy. Sortowanie w tablicy Zadanie Zadanie polega na oprogramowaniu sortowania w tablicy przez wstawianie proste, wybieranie proste, zamianą prostą lub metodą bąbelkowej według wariantu z tabeli wariantów. Dane pseudolosowe w ilości rozmieścić w tablicę dynamicznej i zapisać do pliku tekstowego, przy tym liczby po 20, a litery po 100 w wierszu. Posortować dane w tablicy, a przy tym zmierzyć i wyświetlić czas sortowania, i wynik zapisać do innego pliku tekstowego, przy tym liczby po 20, a litery po 100 w wierszu. Opracowanie zadania ( t e k s t p r o g r a m u ) Testowanie Sprawdzić w plikach poprawność sortowania. W sprawozdaniu umieścić po 100 wierszy z obydwóch plików. Przedstawić zrzut okna z czasem sortowania. Tabela wariantów Np Algorytm Dane Na początku tablicy Np Algorytm Dane Na początku tablicy 1 wstawianie proste liczby najmniejszy 17 wstawianie proste liczby największy 2 wybieranie proste liczby najmniejszy 18 wybieranie proste liczby największy 3 zamiana prosta liczby najmniejszy 19 zamiana prosta liczby największy 4 bąbelkowy liczby najmniejszy 20 bąbelkowy liczby największy 5 wstawianie proste litery najmniejszy 21 wstawianie proste litery największy 6 wybieranie proste litery najmniejszy 22 wybieranie proste litery największy 7 zamiana prosta litery najmniejszy 23 zamiana prosta litery największy 8 bąbelkowy litery najmniejszy 24 bąbelkowy litery największy 9 wstawianie proste liczby największy 25 wstawianie proste liczby najmniejszy 10 wybieranie proste liczby największy 26 wybieranie proste liczby najmniejszy 11 zamiana prosta liczby największy 27 zamiana prosta liczby najmniejszy 12 bąbelkowy liczby największy 28 bąbelkowy liczby najmniejszy 13 wstawianie proste litery największy 29 wstawianie proste litery najmniejszy 14 wybieranie proste litery największy 30 wybieranie proste litery najmniejszy 15 zamiana prosta litery największy 31 zamiana prosta litery najmniejszy 16 bąbelkowy litery największy 32 bąbelkowy litery najmniejszy

2 Wskazówki Środowisko W zależności od zainstalowanego środowiska Microsoft Visual Studio wykonać punkt A lub B. A) Wejść do środowiska Microsoft Visual Studio Wybrać punkt menu File / New Project.., zaznaczyć język programowania Visual C++, rodzaj aplikacji Windows Forms Application, wprowadzić na dole okna nazwę projektu, na przykład Pr1, oraz wybrać folder projektu. B) Wejść do środowiska Microsoft Visual Studio Wybrać punkt menu File / New / Project..., zaznaczyć rodzaj aplikacji Win32 w Templates / Visual C++ i wybrać "Win32 Project", dalej na dole okna w polu "Name" wprowadzić nazwę projektu, na przykład Pr1, a za pomocą przycisku "Browse" w polu "Location" wyznaczyć folder projektu. Nacisnąć przycisk "OK". W oknie "Win32 Application Wizard" wybrać punkt "Application Settings" i zaznaczyć opcję "Empty project". Nacisnąć przycisk "Finish". W menu projektu wybrać "PROJECT/Properties". W oknie "Property Pages" : 1) zaznaczyć opcję "Configuration Properties / General / Project Defaults / Common Language Runtime Support" na wartość "Common Language Runtime Support (/clr)"; 2) zaznaczyć opcję "Configuration Properties / C/C++ / General / Common Language Runtime Support" na wartość "Common Language Runtime Support (/clr)"; 3) wpisać do opcji "Configuration Properties / Linker / Advanced / Entry Point" nazwę "Main"; Nacisnąć przyciski "Zastosuj" i "OK". W podoknie "Solution Explorer" nacisnąć prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu, wybrać punkt menu "Add / New Item...", wybrać "UI / Windows Form" i nacisnąć "Add". Do pliku "MyForm.cpp" dodać tekst z głównym podprogramem "Main": using namespace System; using namespace System::Windows::Forms; [STAThread] void Main(array<System::String^>^ args) Application::EnableVisualStyles(); Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false); Application::Run(gcnew Pr::MyForm()); gdzie "Pr" to nazwa projektu. Opracowanie graficznej części aplikacji Nadać formularzowi nagłówek Sortowanie przez.... Autor.... Wprowadzić do formularza obiekty graficzne: - do wyświetlenia czasu sortowania, - do inicjalizacji operacji (klawisz Start ). Czas sortowania można wyświetlić w obiekcie typu "Label". Do inicjalizacji sortowania jest potrzebny klawisz typu Button z napisem Start. Programowanie operacji Zdefiniować potrzebne struktury programowe oraz zmienne.

3 Generowanie liczb pseudolosowych W środowisku Visual C++ do generowania liczb pseudolosowych można zastosować obiekt klasy Random lub funkcję rand. Funkcja rand jest opisana w pliku <stdlib.h>: int rand(); Funkcja rand zwraca pseudolosową liczbę całkowitą nieujemną z zakresu (0..RAND_MAX), gdzie RAND_MAX jest równa Stosowanie tylko funkcji rand powoduje, że łańcuch liczb pseudolosowych będzie jednakowy przy każdym uruchomieniu aplikacji. Aby łańcuch liczb pseudolosowych nie był jednakowym, stosuje się ustawienie początkowe generatora liczb pseudolosowych za pomocą funkcji srand: void srand(unsigned int seed); Jako argument seed funkcji srand zwykle jest wykorzystywany czas systemowy zwrócony przez funkcję _time32 (opis znajduje się w pliku <time.h>): srand((unsigned)_time32(null)); Odczyt z pliku W środowisku Visual C++ można operować plikami na dwa sposoby: 1) można stosować funkcje standardowego języka C; 2) można stosować klasy środowiska, w tym StreamReader. Funkcje standardowego języka C są lepiej przystosowane do potrzebnych w tym ćwiczeniu operacji bajtowych. Odczyt z pliku w przypadku stosowania funkcji standardowego języka C: #include <string.h> #include <stdio.h> #include <io.h> #include <direct.h> #include <stdlib.h> #include <vcclr.h> char folder[512]; char nazwa[640]; _getcwd(folder,512);//odczyt ścieżki do foldera z projektem strcpy(nazwa,folder); //formowanie nazwy pliku strcat(nazwa,"\\dane.txt"); //formowanie nazwy pliku FILE* pf=fopen(nazwa,"rt+"); // otwarcie pliku tekstowego if (pf) int handle=_fileno(pf); // deskryptor pliku long filesize=_filelength(handle); // rozmiar pliku char* buf=new char[filesize]; //alokacja bufora fread(buf,1,filesize,pf); // odczyt do bufora fclose(pf); // zamknięcie pliku // tekst w buforze "buf" W środowisku Visual C++ plik "dane.txt" musi być w tym folderze, gdzie znajduje się plik projektu "*.vcxproj".

4 Odczyt z pliku w przypadku stosowania klas środowiska: using namespace System::IO; nazwa katalogu, w którym znajduje się aplikacja: System::String^ paskat=system::io::directory::getcurrentdirectory(); System::String^ pas1=system::string::concat(paskat,l"\\dane.txt");//nazwa pliku ze ścieżką //ładowanie pliku: StreamReader^ din1 = File::OpenText(pas1); // otwarcie pliku tekstowego String^ ps1=din1->readtoend(); din1->close(); Zapisywanie do pliku W środowisku Visual C++ można operować z plikami na dwa sposoby: 1) można stosować funkcje standardowego języka C; 2) można stosować klasy środowiska, w tym StreamWriter. Funkcje standardowego języka C lepiej przystosowane do potrzebnych w tym ćwiczeniu operacji bajtowych. Zapisywanie do pliku w przypadku stosowania funkcji standardowego języka C: char buf[512]; char nazwa[640]; FILE* pf; _getcwd(buf,512);//odczyt ścieżki do foldera z projektem strcpy(nazwa,buf); //formowanie nazwy pliku strcat(nazwa,"\\dane11.txt"); //formowanie nazwy pliku pf=fopen(nazwa,"wt+"); // otwarcie pliku tekstowego if (pf) for (int j=0;j<10000;j+=20) //zapisywanie po 20 liczb; każda w 6 pozycjach; z bufora Licz10000 for (int k=0,pos=0;k<20;k++,pos+=6) int liczba=licz10000[j+k]; sprintf(&buf[pos],"%6d\r\n",liczba); int size=strlen(buf); fwrite(buf,1,122,pf); //122=20*6+2 zapisywanie bufora fclose(pf); // zamknięcie pliku Zapisywanie do pliku w przypadku stosowania klas środowiska: using namespace System::IO; nazwa katalogu, w którym znajduje się aplikacja: String ^paskat=system::io::directory::getcurrentdirectory(); zapisywanie do pliku: String ^pas1=string::concat(paskat,l"\\dane01.txt");//nazwa pliku ze ścieżką //ładowanie pliku: StreamWriter ^din1 = gcnew StreamWriter(pas1); // otwarcie pliku tekstowego for (int j=0;j<10000;j+=20) //zapisywanie po 20 liczb w wierszu z buforu Lit10000 String ^ps1=""; for (int k=0;k<20;k++) ps1+=lit10000[j+k].tostring(); din1->writeline(ps1); din1->close();

5 Mierzenie czasu W środowisku Visual C++ do mierzenia czasu można zastosować właściwość Ticks klasy DateTime, która podaje czas w 100 nanosekundowych interwałach: DateTime dt; dt=datetime::now; int64 beg=dt.ticks; // działania, których czas zamierzamy zmierzyć dt=datetime::now; int64 end=dt.ticks; int64 delta=end-beg; double czas=(double)(delta/ ); // czas w sekundach Dla dokładnego mierzenia czasu lepiej stosować zegar z wielką częstotliwością: #include <windows.h> LARGE_INTEGER freq,beg,end; BOOL bb1=queryperformancefrequency(&freq); BOOL bb2=queryperformancecounter(&beg); // działania, których czas zamierzamy zmierzyć BOOL bb3=queryperformancecounter(&end); if (bb1 && bb2 && bb3) int64 freq64=freq.quadpart; int64 beg64=beg.quadpart; int64 end64=end.quadpart; int64 delta=end64-beg64; double czas=(double)delta/(double)freq64; /* czas w sekundach */

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług Środowisko pracy Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług sieciowych oraz serwisów internetowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: EZ1C200 010 (studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Metodyki i techniki programowania Kod przedmiotu: TS1C00

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis Języki programowania Warszawa 2011 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna"

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykłady 1, 2 Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz 1 Zagadnienia 1. Podstawowe pojęcia 2. Tworzenie aplikacji w Windows Forms 3. Zawartość projektu 4. Podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja kolektywna w środowisku MPI

Komunikacja kolektywna w środowisku MPI Komunikacja kolektywna w środowisku MPI Zakres ćwiczenia W tym ćwiczeniu dowiesz się, co to jest komunikacja kolektywna i w jaki sposób napisać swój pierwszy program wykorzystujący komunikację kolektywną

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja

Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja Do tej pory poznaliśmy środowisko programistyczne, podstawowe elementy języka programowania graficznego, obsługę plików tekstowych oraz zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2006-2014

Programowanie 2006-2014 1. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu? Programowanie 2006-2014 a) C/C++ b) PHP c) Turbo Pascal d) Java 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy a) znajdowaniu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft.

Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft. Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft. Autor: Radosław Płoszajczak Spis treści I. Wymagania i utworzenie projektu w Visual Studio 2005...2 II. Absolutne

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 11-05-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach poznamy jeden ze sposobów tworzenia okienkowej aplikacji w

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE.

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: ES1C200 009 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo