Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych"

Transkrypt

1 Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje, które możemy na nich wykonać, zadania, które możemy im zlecić. Klasa to przepis na obiekt. Każdy obiekt klasy jest odrębną strukturą. Metoda jest funkcją wywoływaną z konkretnego obiektu. Specjalnie rodzaje metod: o konstruktory o ToString Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 1/34

2 class Drzwi private int licz; public Drzwi() licz = 0; public void wejdź() licz++; public void wyjdź() if (licz > 0) licz--; else Console.WriteLine("W środku nikogo nie ma!"); public override string ToString() return String.Format("Liczba osób w środku: 0.", licz);... Drzwi drzwi = new Drzwi(); drzwi.wyjdź(); drzwi.wejdź(); drzwi.wejdź(); drzwi.wejdź(); drzwi.wyjdź(); Console.WriteLine(drzwi); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 2/34

3 <Window x:class="wpfapplication1.mainwindow"... Title="Okno" SizeToContent="WidthAndHeight"> <Grid Name="grid"> <Button Margin="5" Padding="5" Click="OnClick"> Click me! </Button> </Grid> </Window>... public partial class MainWindow : Window private void OnClick(object sender, RoutedEventArgs e) grid.fontsize += 5; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 3/34

4 Publiczne zmienne składowe: // deklaracja: class Osoba public string imię; // użycie: Osoba osoba = new Osoba(); osoba.imię = "Jan"; Console.WriteLine(osoba.imię); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 4/34

5 Metody dostępowe: // deklaracja: class Osoba private string imię; public void setimię(string imię) this.imię = imię; public string getimię() return imię; // użycie: Osoba osoba = new Osoba(); osoba.setimię("jan"); Console.WriteLine(osoba.getImię()); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 5/34

6 Właściwości (properties): // deklaracja: class Osoba private string imię; public string Imię get return imię; set imię = value; // użycie: Osoba osoba = new Osoba(); osoba.imię = "Jan"; Console.WriteLine(osoba.Imię); // właściwości można inicjować w trakcie tworzenia obiektu: Osoba osoba2 = new Osoba Imię = "Piotr" ; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 6/34

7 Właściwości automatyczne (auto-properties): // deklaracja: class Osoba public string Imię get; set; // użycie: Osoba osoba = new Osoba(); osoba.imię = "Jan"; Console.WriteLine(osoba.Imię); // lub: Osoba osoba2 = new Osoba Imię = "Piotr" ; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 7/34

8 Kompozycja Kompozycja określa relację zawierania się obiektów. Niekiedy wyróżnia się dwa warianty kompozycji: o Kompozycja właściwa o Agregacja Kompozycją określa się sytuację, kiedy kompozyt (i czasem komponent) nie mogą istnieć oddzielnie a liczność komponentów nie zmienia się, związek między obiektami jest bardzo silny (np. Klient i DaneOsobowe) Agregacją określa się sytuację, kiedy kompozyt i komponent mogą istnieć bez siebie, liczność komponentów może się zmieniać dynamicznie, a związek między obiektami jest o wiele słabszy niż w kompozycji właściwej (np. Klient i Konto) Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 8/34

9 Kompozycja właściwa: class DaneOsobowe public string Imię get; set; public string Nazwisko get; set; public string Adres get; set; class Klient public long ID get; set; public DaneOsobowe DaneOsobowe get; set; // i teraz: Klient klient = new Klient(); klient.id = 1; klient.daneosobowe = new DaneOsobowe(); klient.daneosobowe.imię = "Jan"; klient.daneosobowe.nazwisko = "Kowalski"; klient.daneosobowe.adres = "Wiejska 45A"; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 9/34

10 Kompozycja właściwa: class DaneOsobowe public string Imię get; set; public string Nazwisko get; set; public string Adres get; set; class Klient public long ID get; set; public DaneOsobowe DaneOsobowe get; set; // i teraz: Klient klient = new Klient ID = 1, DaneOsobowe = new DaneOsobowe Imię = "Jan", Nazwisko = "Kowalski", Adres = "Wiejska 45A" ; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 10/34

11 A co z kontem? class Konto private double suma; public void Wpłać(double kwota) suma += kwota; public void Wypłać(double kwota) suma -= kwota; public double Saldo() return suma; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 11/34

12 Jeden klient jedno konto: class Klient public Konto Konto get; set; // i teraz: Klient klient = new Klient(); klient.konto = new Konto(); klient.konto.wpłać(100.0); klient.konto.wypłać(50); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 12/34

13 Przypomnienie konstruktory: class Klient public Konto Konto get; private set; public Klient() Konto = new Konto(); // i teraz: Klient klient = new Klient(); klient.konto = new Konto(); klient.konto.wpłać(100.0); klient.konto.wypłać(50); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 13/34

14 A jeśli chcemy więcej kont tablica? class Klient private Konto[] konta; public Klient() konta = new Konto[10]; public Konto Konto(int nr) return konta[nr]; public void Załóż(int nr) konta[nr] = new Konto(); // i teraz: Klient klient = new Klient(); klient.załóż(0); klient.załóż(1); klient.konto(0).wpłać(100); klient.konto(1).wpłać(50); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 14/34

15 Kolekcje (lepsze rozwiązanie od tablic) lista, gdzie każdy element ma swój indeks (może być traktowana jako dynamiczna tablica): List<Element> słownik pewnej wartości klucza przyporządkowują pewną wartość (mogą być traktowane jako uogólnienie tablic): Dictionary<Klucz, Wartość> Tworząc kolekcję określamy rodzaj przechowywanego elementu. List<int> lista1 = new List<int>(); List<string> lista2 = new List<string>(); List<Konto> konta1 = new List<Konto>(); Dictionary<string, int> dic1 = new Dictionary<string, int>(); Dictionary<int, string> dic2 = new Dictionary<int, string>(); Dictionary<int, Konto> konta2 = new Dictionary<int, Konto>(); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 15/34

16 Posługiwanie się listami: List<string> lista = new List<string>(); Dodawanie elementów. lista.add("a"); // [a] lista.add("b"); // [a, b] lista.add("c"); // [a, b, c] lista.insert(1, "x"); // [a, x, b, c] Przeszukiwanie listy. Console.WriteLine(lista.Contains("b")); // True Console.WriteLine(lista.IndexOf("d")); // -1 Usuwanie elementów. lista.remove("a"); // [x, b, c] lista.removeat(0); // [b, c] Przeglądanie listy. foreach (string str in lista) Console.WriteLine(str); Dostęp do elementów. Console.WriteLine(lista.Count); // 2 Console.WriteLine(lista[1]); // "c" Opróżnianie listy. lista.clear(); // [] Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 16/34

17 Posługiwanie się słownikami: Dictionary<string, string> słownik = new Dictionary<string, string>(); Umieszczanie wartości w słowniku. słownik.add("jeden", "one"); słownik.add("dwa", "two"); słownik.add("trzy", "three"); // "jeden":"one", "dwa":"two", "trzy":"three" Usuwanie wpisów ze słownika. słownik.remove("dwa"); Sprawdzanie, czy pod kluczem jest jakaś wartość. Console.WriteLine(słownik.ContainsKey("jeden")); // True Dostęp do wpisów w słowniku. Console.WriteLine(słownik["trzy"]); // "three" Opróżnianie słownika. słownik.clear(); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 17/34

18 Klient wersja z listą: class Konto... public int Numer get; set; Klient klient = new Klient(); klient.załóż(10); klient.załóż(20); klient.konto(10).wpłać(100); klient.konto(20).wpłać(50); class Klient private List<Konto> konta = new List<Konto>(); public void Załóż(int nr) konta.add(new Konto Numer = nr ); public Konto Konto(int nr) foreach (Konto konto in konta) if (konto.numer == nr) return konto; return null; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 18/34

19 Klient wersja z listą: class Konto... public int Numer get; set; Klient klient = new Klient(); klient.załóż(10); klient.załóż(20); klient.konto(10).wpłać(100); klient.konto(20).wpłać(50); class Klient private List<Konto> konta = new List<Konto>(); public void Załóż(int nr) konta.add(new Konto Numer = nr ); public Konto Konto(int nr) return konta.find(konto => konto.numer == nr); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 19/34

20 Klient wersja ze słownikiem: class Klient private Dictionary<int, Konto> konta; public Klient() konta = new Dictionary<int, Konto>(); public void Załóż(int nr) konta.add(nr, new Konto Numer = nr ); // ale Numer z Konta możemy równie dobrze usunąć public Konto Konto(int nr) return konta[nr]; // interfejs się nie zmienił // zmieniła się implementacja Klient klient = new Klient(); klient.załóż(10); klient.załóż(20); klient.konto(10).wpłać(100); klient.konto(20).wpłać(50); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 20/34

21 Wiązanie danych (Binding) Mechanizm, który pozwala wydobyć pewne informacje z obiektu źródłowego i zapisać je w pewnym obiekcie docelowym. Obiektem docelowym przeważnie jest jakaś własność w kontrolce WPF (wiązanie danych służy głównie obsłudze interfejsu użytkownika). Obiektem źródłowym może być cokolwiek: inne kontrolki WPF, własne obiekty dowolnych klas, ich własności, kolekcje obiektów, dane XML. Klasyczne podejście polegałoby na obsłudze odpowiednich zdarzeń i ręcznym ustawianiu własności elementów (w kodzie). Wiązanie danych tworzy łącznik między interfejsem graficznym a źródłem danych, odpowiedzialny za ich pobieranie i wyświetlanie. Wiązanie danych w większości dotyczyć będzie wiązania elementów interfejsu użytkownika z przechowywanymi danymi. W momencie zmiany własności obiektu źródłowego, następuje automatyczne powiadomienie i aktualizacja obiektu docelowego. Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 21/34

22 Rozwiązanie przy użyciu zdarzeń: <StackPanel Margin="5"> <Slider Margin="5" Minimum="10" Maximum="50" Value="12" TickFrequency="5" TickPlacement="BottomRight" ValueChanged="slide"/> <Label HorizontalAlignment="Center"> To jest test slidera. </Label> </StackPanel> private void slide(object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e) this.fontsize = e.newvalue; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 22/34

23 Rozwiązanie przy użyciu wiązania: <StackPanel Margin="5"> <Slider Margin="5" Minimum="10" Maximum="50" Value="12" TickFrequency="5" TickPlacement="BottomRight" Name="slider"/> <Label HorizontalAlignment="Center" FontSize="Binding ElementName=slider, Path=Value"> To jest test slidera. </Label> </StackPanel> Ten sam efekt zero kodu. ElementName wskazujemy na źródło wiązania (skąd pobierzemy wartość) Path wskazuje, którą własność odczytamy z obiektu źródłowego i użyjemy jako wartość naszej własności. Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 23/34

24 Inny przykład: <StackPanel Margin="3"> <Grid> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="auto"/> <Grid.RowDefinitions> <ColumnDefinition/> </Grid.ColumnDefinitions> <RowDefinition/> <RowDefinition/> <RowDefinition/> </Grid.RowDefinitions> <Label Margin="3">Rozmiar</Label> <Label Grid.Row="1" Margin="3">Zawartość</Label> <Label Grid.Row="2" Margin="3">Kolor</Label> <Slider Grid.Column="1" Name="rozmiar" Margin="3" Minimum="12" Maximum="50" TickFrequency="2" Value="18" TickPlacement="TopLeft"/> <TextBox VerticalAlignment="Center" Margin="3" Grid.Row="1" Grid.Column="1" Name="zawartosc">Wpisz zawartość</textbox> <ComboBox VerticalAlignment="Center" Margin="3" Grid.Row="2" Grid.Column="1" Name="kolor"> <ComboBoxItem IsSelected="True">Red</ComboBoxItem> <ComboBoxItem>Green</ComboBoxItem> <ComboBoxItem>Blue</ComboBoxItem> </ComboBox> </Grid> <TextBlock Name="text" Margin="8" HorizontalAlignment="Center" Foreground="Binding ElementName=kolor, Path=SelectedValue.Content" Text="Binding ElementName=zawartosc, Path=Text, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged" FontSize="Binding ElementName=rozmiar, Path=Value"/> </StackPanel> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 24/34

25 Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 25/34

26 Wiązanie do obiektów: <Grid> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition/> <RowDefinition/> <RowDefinition/> </Grid.RowDefinitions> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="auto"/> <ColumnDefinition/> </Grid.ColumnDefinitions> <Label Margin="3">Imię</Label> <Label Margin="3" Grid.Row="1">Nazwisko</Label> <TextBox Margin="3" Grid.Column="1"/> <TextBox Margin="3" Grid.Row="1" Grid.Column="1"/> <Button Margin="3" Grid.Row="2" Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Right" Padding="10,3"> OK </Button> </Grid> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 26/34

27 public class Osoba public string Imie get; set; public string Nazwisko get; set; public partial class MainWindow : Window private Osoba os = new Osoba Imie = "Jan", Nazwisko = "Kowalski" ;... Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 27/34

28 Rozwiązanie przy użyciu zdarzeń i właściwości: <Window x:class="wpfapplication1.mainwindow" Loaded="WindowLoaded"> <Grid>... <TextBox Name="imię".../> <TextBox Name="nazwisko".../> <Button Click="OnOK"...>OK</Button> </Grid> </Window> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 28/34

29 public partial class MainWindow : Window private Osoba os = new Osoba Imie = "Jan", Nazwisko = "Kowalski" ; private void WindowLoaded(object sender, RoutedEventArgs e) imię.text = os.imie; nazwisko.text = os.nazwisko; private void OnOK(object sender, RoutedEventArgs e) os.imie = imię.text; os.nazwisko = nazwisko.text; MessageBox.Show(os.Nazwisko + " " + os.imie); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 29/34

30 Rozwiązanie przy użyciu wiązania danych: <Window x:class="wpfapplication1.mainwindow" Loaded="WindowLoaded"> <Grid>... <TextBox Text="Binding Path=Imie".../> <TextBox Text="Binding Path=Nazwisko".../> <Button Click="OnOK"...>OK</Button> </Grid> </Window> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 30/34

31 public partial class MainWindow : Window private Osoba os = new Osoba("Jan", "Kowalski"); private void WindowLoaded(object sender, RoutedEventArgs e) this.datacontext = os; private void OnOK(object sender, RoutedEventArgs e) MessageBox.Show(os.Nazwisko + " " + os.imie); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 31/34

32 Wiązanie z kolekcją obiektów: <Window x:class="wpfapplication1.mainwindow"... Loaded="WindowLoaded"> <DockPanel> <ToolBar DockPanel.Dock="Top"> <Button Click="Dodaj">Dodaj</Button> <Button Click="Usuń">Usuń</Button> </ToolBar> <Grid Margin="3"> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="2*" /> <ColumnDefinition Width="auto" /> <ColumnDefinition Width="3*" /> </Grid.ColumnDefinitions> <ListBox Margin="3"/> <GridSplitter Grid.Column="1" Width="5" HorizontalAlignment="Center"/> <Grid Grid.Column="2"> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="auto"/> <ColumnDefinition/> </Grid.ColumnDefinitions> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="auto"/> </Grid.RowDefinitions> <Label Margin="3">Imię</Label> <Label Grid.Row="1" Margin="3">Nazwisko</Label> <TextBox Grid.Column="1" Margin="3/> <TextBox Grid.Column="1" Grid.Row="1" Margin="3"/> </Grid> </Grid> </DockPanel> </Window> <RowDefinition Height="auto"/> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 32/34

33 Przygotowanie okna: <ListBox Name="lista" DisplayMemberPath="Nazwisko"/> <Grid DataContext="Binding ElementName=lista, Path=SelectedItem"> <TextBox Text="Binding Path=Imie".../> <TextBox Text="Binding Path=Nazwisko".../> </Grid> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 33/34

34 Od strony kodu: public partial class MainWindow : Window private ObservableCollection<Osoba> osoby = new ObservableCollection<Osoba>(); private void WindowLoaded(object sender, RoutedEventArgs e) lista.itemssource = osoby; private void Dodaj(object sender, RoutedEventArgs e) Osoba osoba = new Osoba(); osoby.add(osoba); lista.selecteditem = osoba; private void Usuń(object sender, RoutedEventArgs e) osoby.remove(lista.selecteditem as Osoba); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 34/34

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wkład 2 klas i obiekt namespace ConsoleApplication1 // współrzędne punktu int, ; Jak zdefiniować w programie punkt? = 3; = 2; Może tak? // wpisanie informacji Console.WriteLine("

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego Podstaw programowania obiektowego wkład 5 klas i obiekt namespace ConsoleApplication1 // współrzędne punktu int, ; Jak, korzstając z dotchczasowej wiedz, zdefiniować w programie punkt? = 3; = 2; Może tak?

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 1/23 Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 6 polimorfizm Na poprzednim wykładzie: dziedziczenie jest sposobem na utworzenie nowej klasy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Technologie obiektowe

Technologie obiektowe WYKŁAD dr inż. Paweł Jarosz Instytut Informatyki Politechnika Krakowska mail: pjarosz@pk.edu.pl LABORATORIUM dr inż. Paweł Jarosz (3 grupy) mgr inż. Piotr Szuster (3 grupy) warunki zaliczenia Obecność

Bardziej szczegółowo

KLASA UCZEN Uczen imię, nazwisko, średnia konstruktor konstruktor Ustaw Wyswietl Lepszy Promowany

KLASA UCZEN Uczen imię, nazwisko, średnia konstruktor konstruktor Ustaw Wyswietl Lepszy Promowany KLASA UCZEN Napisz deklarację klasy Uczen, w której przechowujemy następujące informacje o uczniu: imię, nazwisko, średnia (pola prywatne), poza tym klasa zawiera metody: konstruktor bezparametrowy (nie

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE Wprowadzenie do dziedziczenia w języku C++ Język C++ możliwa tworzenie nowej klasy (nazywanej klasą pochodną) w oparciu o pewną wcześniej zdefiniowaną klasę (nazywaną klasą

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego 1/23 Podstawy programowania obiektowego wykład 8 polimorfizm, wyjątki, kolekcje generyczne Na poprzednim wykładzie: dziedziczenie jest sposobem na utworzenie nowej klasy na podstawie klasy już istniejącej,

Bardziej szczegółowo

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami.

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami. UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Przewoznik Zarzadzanie pojazdami Optymalizacja Uzytkownik Wydawanie opinii Zarzadzanie uzytkownikami

Bardziej szczegółowo

Programownie w technologii.net wykład 6 Element Binding i Data Binding

Programownie w technologii.net wykład 6 Element Binding i Data Binding Programownie w technologii.net wykład 6 Element Binding i Data Binding 1/41 Element Binding Mechanizm, który pozwala wydobyć pewne informacje z obiektu źródłowego i zapisać je w pewnym obiekcie docelowym.

Bardziej szczegółowo

KLASA UCZEN Uczen imię, nazwisko, średnia konstruktor konstruktor Ustaw Wyswietl Lepszy Promowany

KLASA UCZEN Uczen imię, nazwisko, średnia konstruktor konstruktor Ustaw Wyswietl Lepszy Promowany KLASA UCZEN Napisz deklarację klasy Uczen, w której przechowujemy następujące informacje o uczniu: imię, nazwisko, średnia (pola prywatne), poza tym klasa zawiera metody: konstruktor bezparametrowy (nie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 7 Marcin Młotkowski 8 kwietnia 2015 Plan wykładu Z życia programisty, część 1 1 Z życia programisty, część 1 2 3 Z życia programisty, część 2 Model View Controller MVC w

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć VII

Materiały do zajęć VII Spis treści I. Klasy Materiały do zajęć VII II. III. Konstruktor Właściwości i indeksatory Klasy Programowanie obiektowe wiadomości wstępne Paradygmat programowania obiektowego Abstrakcja Hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 1/22 Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 5 dziedziczenie Dziedziczenie jest sposobem na utworzenie nowej klasy na podstawie klasy już istniejącej.

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 Metody wirtualne i polimorfizm Metoda wirualna - metoda używana w identyczny sposób w całej hierarchii klas. Wybór funkcji, którą należy wykonać po wywołaniu metody wirtualnej

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Klasy i obiekty cz II

Klasy i obiekty cz II Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Klasy i obiekty cz II Hermetyzacja, mutatory, akcesory, ArrayList Rozwijamy aplikację Chcemy, aby obiekty klasy

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Klasa List Kolejki Stosy Słowniki

Wykład 4. Klasa List Kolejki Stosy Słowniki Wykład 4 Klasa List Kolejki Stosy Słowniki Klasa List Poważną niedogodnością tablic jako kolekcji danych jest fakt, że muszą one mieć stały rozmiar. Programista musi wiedzieć z góry ile miejsca powinien

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 7

Programowanie komputerowe. Zajęcia 7 Programowanie komputerowe Zajęcia 7 Klasy Klasy to typy danych, które pozwalają na zgromadzenie w jednej zmiennej (obiekcie) zarówno danych jak i operacji związanych z tymi danymi. Obiekt danej klasy może

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji w języku Java

Tworzenie aplikacji w języku Java Tworzenie aplikacji w języku Java Wykład 2 Java Collections Framework Piotr Czapiewski Wydział Informatyki ZUT 2 października 2009 Piotr Czapiewski (Wydział Informatyki ZUT) Tworzenie aplikacji w języku

Bardziej szczegółowo

Technologie i usługi internetowe cz. 2

Technologie i usługi internetowe cz. 2 Technologie i usługi internetowe cz. 2 Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 15 luty 2014 r. 1 Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (z ang. object-oriented programming), to paradygmat programowania,

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie o klasach i obiektach

Przypomnienie o klasach i obiektach Wykład 14 Programowanie obiektowe ciąg dalszy, str 1 Przypomnienie o klasach i obiektach -5 należydo int 314 należy do double false należy do boolean {27, 314,-15 należy do double[] wartość należy do typ

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 4 - wzorce projektowe. dr inż. Robert Nowak - p. 1/18 Powtórzenie klasy autonomiczne tworzenie nowych typów: dziedziczenie i agregacja dziedziczenie: przedefiniowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 2 Laboratorium z Podstaw Inżynierii Oprogramowania

Instrukcja 2 Laboratorium z Podstaw Inżynierii Oprogramowania Instrukcja 2 Laboratorium z Podstaw Inżynierii Oprogramowania Opis biznesowy świata rzeczywistego Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne aplikacji Diagram przypadków życia Diagramy klas i sekwencji:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zapisywanie stanu aplikacji w ustawieniach lokalnych

Rozdział 3. Zapisywanie stanu aplikacji w ustawieniach lokalnych Rozdział 3. Zapisywanie stanu aplikacji w ustawieniach lokalnych Jacek Matulewski Materiały dla Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowania Komputerów, sekcja Projektowanie i tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Lista, Stos, Kolejka, Tablica Asocjacyjna

Lista, Stos, Kolejka, Tablica Asocjacyjna Lista, Stos, Kolejka, Tablica Asocjacyjna Listy Lista zbiór elementów tego samego typu może dynamicznie zmieniać rozmiar, pozwala na dostęp do poszczególnych elementów Typowo dwie implementacje: tablicowa,

Bardziej szczegółowo

UML a kod. C++, Java i C#

UML a kod. C++, Java i C# UML a kod C++, Java i C# UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania! Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje Mogą sugerować podział

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU zmienne tablicowe konstruktory klas dziedziczenie hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

Wykład 8: klasy cz. 4

Wykład 8: klasy cz. 4 Programowanie obiektowe Wykład 8: klasy cz. 4 Dynamiczne tworzenie obiektów klas Składniki statyczne klas Konstruktor i destruktory c.d. 1 dr Artur Bartoszewski - Programowanie obiektowe, sem. 1I- WYKŁAD

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie 1 Wykład i Ćwiczenia 3 Programowanie obiektowe w Javie cd. Płock, 16 października 2013 r.

Programowanie w Javie 1 Wykład i Ćwiczenia 3 Programowanie obiektowe w Javie cd. Płock, 16 października 2013 r. Programowanie w Javie 1 Wykład i Ćwiczenia 3 Programowanie obiektowe w Javie cd. Płock, 16 października 2013 r. Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (z ang. object-oriented programming), to

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe IV. Interfejsy i klasy wewnętrzne Małgorzata Prolejko OBI JA16Z03 Plan Właściwości interfejsów. Interfejsy a klasy abstrakcyjne. Klonowanie obiektów. Klasy wewnętrzne. Dostęp do

Bardziej szczegółowo

Systemy wirtualnej rzeczywistości. Komponenty i serwisy

Systemy wirtualnej rzeczywistości. Komponenty i serwisy Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Systemy wirtualnej rzeczywistości Laboratorium Komponenty i serwisy Wstęp: W trzeciej części przedstawione zostaną podstawowe techniki

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Platformy Programistyczne Podstawy języka Java

Platformy Programistyczne Podstawy języka Java Platformy Programistyczne Podstawy języka Java Agata Migalska 6 maja 2014 Plan wykładu 1 Sztuka wysławiania się w języku Java 2 Cały świat jest obiektem 3 Kolekcje 4 Zmienne i metody statyczne 5 Słowo

Bardziej szczegółowo

Java: kilka brakujących szczegółów i uniwersalna nadklasa Object

Java: kilka brakujących szczegółów i uniwersalna nadklasa Object Java: kilka brakujących szczegółów i uniwersalna nadklasa Object Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU Konstrukcja obiektów Niszczenie obiektów i zwalnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Klasy i obiekty. Podstawy programowania obiektowego. dr inż. Andrzej Czerepicki. Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2018

Informatyka I. Klasy i obiekty. Podstawy programowania obiektowego. dr inż. Andrzej Czerepicki. Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2018 Informatyka I Klasy i obiekty. Podstawy programowania obiektowego dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2018 Plan wykładu Pojęcie klasy Deklaracja klasy Pola i metody klasy

Bardziej szczegółowo

Kompilacja javac prog.java powoduje wyprodukowanie kilku plików o rozszerzeniu.class, m.in. Main.class wykonanie: java Main

Kompilacja javac prog.java powoduje wyprodukowanie kilku plików o rozszerzeniu.class, m.in. Main.class wykonanie: java Main Język obiektowy Wykład 13 Programowanie obiektowe z lotu ptaka, str 1 James Gosling, Mike Sheridan, Patrick Naughton Sun Microsystems 1995(20latmłodszyodC) C jest językiem proceduralnym Java jest językiem

Bardziej szczegółowo

Metody dostępu do danych

Metody dostępu do danych Metody dostępu do danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie materiałów dra inż. Juliusza Mikody Jak działa JDO Podstawowym zadaniem JDO jest umożliwienie aplikacjom Javy transparentnego umieszczenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wiadomości teoretycznych (nie, nie jest to masło maślane ani wstęp, wstępów proszę cierpliwie czytać)

Wstęp do wiadomości teoretycznych (nie, nie jest to masło maślane ani wstęp, wstępów proszę cierpliwie czytać) Języki i Paradygmaty Programowania Laboratorium 1 Obiekty i klasy C++ Wstęp do wiadomości teoretycznych (nie, nie jest to masło maślane ani wstęp, wstępów proszę cierpliwie czytać) UWAGA! Umiejętność tworzenia

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

1. Które składowe klasa posiada zawsze, niezależnie od tego czy je zdefiniujemy, czy nie?

1. Które składowe klasa posiada zawsze, niezależnie od tego czy je zdefiniujemy, czy nie? 1. Które składowe klasa posiada zawsze, niezależnie od tego czy je zdefiniujemy, czy nie? a) konstruktor b) referencje c) destruktor d) typy 2. Które z poniższych wyrażeń są poprawne dla klasy o nazwie

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016 Wykład 9 28 kwiecień 2016 Java Collections Framework (w C++ Standard Template Library) Kolekcja (kontener) Obiekt grupujacy/przechowuj acy jakieś elementy (obiekty lub wartości). Przykładami kolekcji sa

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Obiektowego

Podstawy Programowania Obiektowego Podstawy Programowania Obiektowego Wprowadzenie do programowania obiektowego. Pojęcie struktury i klasy. Spotkanie 03 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Tematyka wykładu Idea programowania obiektowego Definicja

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Enkapsulacja, dziedziczenie, polimorfizm

Enkapsulacja, dziedziczenie, polimorfizm 17 grudnia 2008 Spis treści I Enkapsulacja 1 Enkapsulacja 2 Spis treści II Enkapsulacja 3 Czym jest interfejs Jak definuje się interfejs? Rozszerzanie interfejsu Implementacja interfejsu Częściowa implementacja

Bardziej szczegółowo

Mechanizm dziedziczenia

Mechanizm dziedziczenia Mechanizm dziedziczenia Programowanie obiektowe jako realizacja koncepcji ponownego wykorzystania kodu Jak przebiega proces dziedziczenia? Weryfikacja formalna poprawności dziedziczenia Realizacja dziedziczenia

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 6 Klasy i obiekty W programowaniu strukturalnym rozwój oprogramowania oparto

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 5 MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu ObjectCreate - funkcja tworzy nowy obiekt graficzny, określonego typu oraz nadaje mu nazwę i przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe III. Refleksja Małgorzata Prolejko OBI JA16Z03 Plan Klasa Class. Analiza funkcjonalności klasy. Podstawy obsługi wyjątków. Zastosowanie refleksji do analizy obiektów. Wywoływanie

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY POLIMORFIZM

TEMAT : KLASY POLIMORFIZM TEMAT : KLASY POLIMORFIZM 1. Wprowadzenie do polimorfizmu i funkcji wirtualnych w języku C++ Język C++ zakłada, że w pewnych przypadkach uzasadnione jest tworzenie klas, których reprezentanci w programie

Bardziej szczegółowo

JAVA W SUPER EXPRESOWEJ PIGUŁCE

JAVA W SUPER EXPRESOWEJ PIGUŁCE JAVA W SUPER EXPRESOWEJ PIGUŁCE Obiekt Obiekty programowe to zbiór własności i zachowań (zmiennych i metod). Podobnie jak w świecie rzeczywistym obiekty posiadają swój stan i zachowanie. Komunikat Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Wprowadzenie Automatyczne ładowanie klas Składowe klasy, widoczność składowych Konstruktory i tworzenie obiektów Destruktory i

Bardziej szczegółowo

Java: interfejsy i klasy wewnętrzne

Java: interfejsy i klasy wewnętrzne Java: interfejsy i klasy wewnętrzne Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 INTERFEJSY Interfejs to opis co klasa implementująca dany interfejs powinna robić, ale bez określania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.3

Instrukcja laboratoryjna cz.3 Języki programowania na platformie.net cz.2 2015/16 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Język C++/CLI Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 2.0 I. Utworzenie projektu C++/CLI z interfejsem graficznym WPF 1 Cel:

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016 Wykład 1 3 marca 2016 Słowa kluczowe języka Java abstract, break, case, catch, class, const, continue, default, do, else, enum, extends, final, finally, for, goto, if, implements, import, instanceof, interface,

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne Wykład 8 Podstawy programowania obiektowego. Iwona Kochaoska

Programowanie współbieżne Wykład 8 Podstawy programowania obiektowego. Iwona Kochaoska Programowanie współbieżne Wykład 8 Podstawy programowania obiektowego Iwona Kochaoska Programowanie Obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) - metodyka tworzenia programów komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Prototype (prototyp) Cel: Przykład: Określenie rodzaju tworzonych obiektów poprzez wskazanie ich prototypu. Nowe instancje tworzymy kopiując prototyp.

Prototype (prototyp) Cel: Przykład: Określenie rodzaju tworzonych obiektów poprzez wskazanie ich prototypu. Nowe instancje tworzymy kopiując prototyp. 1/14 Prototype (prototyp) Cel: Określenie rodzaju tworzonych obiektów poprzez wskazanie ich prototypu. Nowe instancje tworzymy kopiując prototyp. Przykład: Edytor 3D klient tworzy obiekty różnych kształtów

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java. Bazy danych SQLite w Javie

Programowanie w języku Java. Bazy danych SQLite w Javie Programowanie w języku Java Bazy danych SQLite w Javie Co to jest SQLite SQLite to bezserwerowa, nie wymagająca konfiguracji relacyjna baza danych. Znajduje szerokie zastosowanie np.. w systemie android

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

- Narzędzie Windows Forms. - Przykładowe aplikacje. Wyższa Metody Szkoła programowania Techniczno Ekonomiczna 1 w Świdnicy

- Narzędzie Windows Forms. - Przykładowe aplikacje. Wyższa Metody Szkoła programowania Techniczno Ekonomiczna 1 w Świdnicy Wyższa Metody Szkoła programowania Techniczno Ekonomiczna 1 w Świdnicy - Narzędzie Windows Forms - Przykładowe aplikacje 1 Narzędzia Windows Form Windows Form jest narzędziem do tworzenia aplikacji dla

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Diagramy klas dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Notacja Ujęcie w różnych perspektywach Prezentacja atrybutów Operacje i metody Zależności Klasy aktywne,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład: klasa, obiekt, po co używać klas, właściwości, atrybuty, funkcje, zachowania, metody, przykładowe obiekty, definiowanie klasy, obiektu, dostęp do składników klasy, public,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna nr.4

Instrukcja laboratoryjna nr.4 Języki programowania na platformie.net cz.2 2016/17 Instrukcja laboratoryjna nr.4 Język Visual Basic for.net Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.1 I. Współpraca Visual Basic z C# Cel: Wykorzystanie w kodzie

Bardziej szczegółowo

Klasy abstrakcyjne, interfejsy i polimorfizm

Klasy abstrakcyjne, interfejsy i polimorfizm Programowanie obiektowe 12 kwietnia 2011 Organizacyjne Klasówka będzie 20 IV 2011. Sale jeszcze są pertraktowane. Materiał do wyjątków włącznie. Można mieć swoje materiały nieelektroniczne. Wywołanie z

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 3 - polimorfizm. dr inż. Robert Nowak - p. 1/14 Powtórzenie Powtórzenie: klasy autonomiczne: konstruktor, konstruktor kopiujacy, operator przypisania, destruktor

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 4 Marcin Młotkowski 15 marca 2018 Plan wykładu 1 2 3 Klasa podstawowa Własne kolekcje Obiekty i wartości Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 141 / 224 Z czego składa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z przedmiotu: Inżynieria Oprogramowania INEK Instrukcja 6

Laboratorium z przedmiotu: Inżynieria Oprogramowania INEK Instrukcja 6 Instrukcja 6 Laboratorium 8 Opracowanie diagramów sekwencji dla wybranych przypadków użycia reprezentujących usługi oprogramowania wynikających również z wykonanych diagramów czynności; definicja operacji

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania Java INF302W Wykład 2 (część 1)

Języki i metody programowania Java INF302W Wykład 2 (część 1) Języki i metody programowania Java INF302W Wykład 2 (część 1) Autor Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Autor: Zofia Kruczkiewicz, Języki i metody programowania Java, wykład 2, część 1 1 Struktura wykładu 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z przedmiotu: Inżynieria Oprogramowania INEK Instrukcja 7

Laboratorium z przedmiotu: Inżynieria Oprogramowania INEK Instrukcja 7 Instrukcja 7 Laboratoria 9, 10 Opracowanie diagramów sekwencji dla wybranych przypadków użycia reprezentujących usługi oprogramowania wynikających również z wykonanych diagramów czynności; definicja operacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Wykład 2 28 lutego 2019 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie; standardy ISO i ECMA; podobny składniowo do C++; Język C Krótka

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Czapiewski Tworzenie aplikacji w języku Java Laboratorium 1

dr inż. Piotr Czapiewski Tworzenie aplikacji w języku Java Laboratorium 1 Ćwiczenie 1 Uruchamianie programu w Netbeans Uruchom środowisko Netbeans. Stwórz nowy projekt typu Java Application. Nadaj projektowi nazwę HelloWorld (Project Name), zwróć uwagę na folder, w którym zostanie

Bardziej szczegółowo

Techniki programowania INP001002Wl rok akademicki 2018/19 semestr letni. Wykład 3. Karol Tarnowski A-1 p.

Techniki programowania INP001002Wl rok akademicki 2018/19 semestr letni. Wykład 3. Karol Tarnowski A-1 p. Techniki programowania INP001002Wl rok akademicki 2018/19 semestr letni Wykład 3 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Plan prezentacji Abstrakcja funkcyjna Struktury Klasy hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Karol Trybulec p-programowanie.pl 1. 2 // cialo klasy. class osoba { string imie; string nazwisko; int wiek; int wzrost;

Informacje ogólne. Karol Trybulec p-programowanie.pl 1. 2 // cialo klasy. class osoba { string imie; string nazwisko; int wiek; int wzrost; Klasy w C++ są bardzo ważnym narzędziem w rękach programisty. Klasy są fundamentem programowania obiektowego. Z pomocą klas będziesz mógł tworzyć lepszy kod, a co najważniejsze będzie on bardzo dobrze

Bardziej szczegółowo

Typy zmiennych proste i złożone. Programowanie komputerów. Tablica. Złożone typy zmiennych. Klasa. Struktura

Typy zmiennych proste i złożone. Programowanie komputerów. Tablica. Złożone typy zmiennych. Klasa. Struktura Programowanie komputerów Programowanie obiektowe. Typy zmiennych proste i złożone Typy zmiennych "wbudowane", tj. identyfikowane przez słowa kluczowe, są określane jako proste: int short long float double

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2. Język C++. Wykład 3.

Programowanie 2. Język C++. Wykład 3. 3.1 Programowanie zorientowane obiektowo... 1 3.2 Unie... 2 3.3 Struktury... 3 3.4 Klasy... 4 3.5 Elementy klasy... 5 3.6 Dostęp do elementów klasy... 7 3.7 Wskaźnik this... 10 3.1 Programowanie zorientowane

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 7. Przegląd typów strukturalnych - klasy i obiekty - c.d.

Programowanie obiektowe, wykład nr 7. Przegląd typów strukturalnych - klasy i obiekty - c.d. Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 7 Przegląd typów strukturalnych - klasy i obiekty - c.d. Klasa - powtórzenie

Bardziej szczegółowo

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy.

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. Zanim ktokolwiek postanowi użyd tego w swoim projekcie, należy zaznaczyd

Bardziej szczegółowo

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu.

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu. Zrozumienie funkcji danych statycznych jest podstawą programowania obiektowego. W niniejszym artykule opiszę zasadę tworzenia klas statycznych w C#. Oprócz tego dowiesz się czym są statyczne pola i metody

Bardziej szczegółowo

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java: otwórz okienko Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU klasy wewnętrzne, lokalne i anonimowe biblioteka AWT zestaw Swing JFrame JPanel komponenty obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe Ćwiczenie 4

Programowanie Obiektowe Ćwiczenie 4 Programowanie Obiektowe Ćwiczenie 4 1. Zakres ćwiczenia wyjątki kompozycja 2. Zagadnienia Założeniem, od którego nie należy odbiegać, jest by każdy napotkany problem (np. zatrzymanie wykonywanej metody)

Bardziej szczegółowo

Różne właściwości. Różne właściwości. Różne właściwości. C++ - klasy. C++ - klasy C++ - KLASY

Różne właściwości. Różne właściwości. Różne właściwości. C++ - klasy. C++ - klasy C++ - KLASY Różne właściwości Funkcje tak samo jak zmienne mają swoje miejsce w pamięci, gdzie są zapisane. Można więc uzyskać ich adres. Podobnie jak adres tablicy jest zwracany przez jej nazwę, podaną bez nawiasu

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo

Logger. Następnie w klasie Bootstrapper muimy zarejestrować nasz nowy logger:

Logger. Następnie w klasie Bootstrapper muimy zarejestrować nasz nowy logger: Logger Na początku stworzymy własny logger. Do tego calu trzeba utworzyć klasę naszego loggera, która będzie implementować interfejs ILoggerFacade. Oto kod tej klasy: public class SimpleLogger: ILoggerFacade

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2: Wstęp do języka Java 3/4/2013 S.Deniziak: Programowanie obiektowe - Java 1 Cechy języka Java Wszystko jest obiektem Nie ma zmiennych globalnych Nie ma funkcji globalnych

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Object-oriented programming Najpopularniejszy obecnie styl (paradygmat) programowania Rozwinięcie koncepcji programowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Składnia języka C# (cz. 2)

Wykład 3 Składnia języka C# (cz. 2) Wizualne systemy programowania Wykład 3 Składnia języka C# (cz. 2) 1 dr Artur Bartoszewski -Wizualne systemy programowania, sem. III- WYKŁAD Wizualne systemy programowania Metody 2 Metody W C# nie jest

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 Definiowanie operatorów i ich przeciążanie Przykłady zastosowania operatorów: a) operator podstawienia ( = ) obiektów o złożonej strukturze, b) operatory działania na

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Dr hab. Inż. Marta Gładysiewicz-Kudrawiec Pokój 229 A1 Operatory new delete pliki-odczyt

Programowanie obiektowe. Dr hab. Inż. Marta Gładysiewicz-Kudrawiec Pokój 229 A1 Operatory new delete pliki-odczyt Programowanie obiektowe Dr hab. Inż. Marta Gładysiewicz-Kudrawiec Pokój 229 A1 Operatory new delete pliki-odczyt Operator new, new[] Operator new oraz new[] służy do rezerwacji obszarów z zapasie pamięci

Bardziej szczegółowo

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 4

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 4 Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 4 Piotr M. Szczypiński Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej http://www.eletel.p.lodz.pl/pms/ piotr.szczypinski@p.lodz.pl Budynek B9, II piętro, pokój

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie. dr Jarosław Skaruz

Dziedziczenie. dr Jarosław Skaruz Dziedziczenie dr Jarosław Skaruz http://jareks.ii.uph.edu.pl jaroslaw@skaruz.com Dziedziczenie specjalizacja Dziedziczenie generalizacja Generalizacja-specjalizacja jest takim związkiem pomiędzy klasami,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C++ Wykład 6. Katarzyna Grzelak. 1 kwietnia K.Grzelak (Wykład 6) Programowanie w C++ 1 / 43

Programowanie w C++ Wykład 6. Katarzyna Grzelak. 1 kwietnia K.Grzelak (Wykład 6) Programowanie w C++ 1 / 43 Programowanie w C++ Wykład 6 Katarzyna Grzelak 1 kwietnia 2019 K.Grzelak (Wykład 6) Programowanie w C++ 1 / 43 Pojęcia z poprzednich wykładów Tablica to ciag obiektów tego samego typu, zajmujacy ciagły

Bardziej szczegółowo

Proxy (pełnomocnik) Cel: Zastosowanie: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego.

Proxy (pełnomocnik) Cel: Zastosowanie: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego. Proxy (pełnomocnik) Cel: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego. Zastosowanie: Wszędzie tam, gdzie oczekujemy bardziej zaawansowanego odwołania do obiektu, niż zwykły

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1 z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1 Budowa aplikacji MIDP utworzenie klasy dziedziczącej z klasy java.microedition.midlet.midlet Klasa musi posiadać przynajmniej trzy metody: startapp() inicjalizacja

Bardziej szczegółowo

Builder (budowniczy) Cel: Przykład:

Builder (budowniczy) Cel: Przykład: 1/8 Builder (budowniczy) Cel: Oddzielenie konstruowania złożonego obiektu od jego reprezentacji, tak aby ten sam proces konstrukcji mógł tworzyć różne reprezentacje. Przykład: 2/8 abstract class TableBuilder

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku Java

Aplikacje w środowisku Java Aplikacje w środowisku Java Materiały do zajęć laboratoryjnych Klasy i obiekty - wprowadzenie mgr inż. Kamil Zieliński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2018/2019 Klasa zbiór pól i metod Obiekt

Bardziej szczegółowo

Dawid Gierszewski Adam Hanasko

Dawid Gierszewski Adam Hanasko Dawid Gierszewski Adam Hanasko Chcemy stworzyć klasę w której możemy przechowywać dwie zmienne dowolnych typów Tworzymy tyle różnych klas ile potrzeba: Class ParaInt{ int pierwszy; Int drugi; Class ParaButow{

Bardziej szczegółowo