Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie"

Transkrypt

1 Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SYSTEM INFORMACYJNY W PROCESIE CONTROLLINGU 1. Wstęp. Wraz z rozwojem skali działania przedsiębiorstw coraz trudniejsze staje się kierowanie nimi, ponieważ zwiększa się złożoność problemów zarządczych. Powstaje więc potrzeba stworzenia systemu kompleksowej informacji, który pozwoliłby kierownikom podejmować decyzje służące realizacji powierzonych im zadań. System ten powinien być ukierunkowany na rozwiązywanie problemów, zarówno bieżących, jak i przyszłych. W systemie informacyjnym należy zawrzeć procedury dotyczące zbierania i przetwarzania informacji, przekazywania ich do właściwych komórek organizacyjnych oraz prezentacji informacji źródłowych i przetworzonych. Zasilanie menedżerów w informacje najczęściej należy do controllera, który kształtuje oraz nadzoruje wymienione powyżej fazy procesu informacyjnego 1. Celem niniejszego referatu jest próba identyfikacji głównych cech jakim powinien charakteryzować się controllingowy system informacyjny. Równocześnie zaprezentowane zostaną najważniejsze narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania firmą. 2. Cechy systemu informacyjnego controllingu. Podjęcie decyzji o wybraniu a następnie wdrożeniu systemu wspomagającego controlling musi być poprzedzone analizą istniejącego w firmie systemu informacyjnego. Pozwoli ona na 2 : powiązanie systemu informacyjnego ze strukturą wydzielonych jednostek wewnętrznych, ocenę funkcjonalnej struktury przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem powiązań organizacyjnych, ocenę sprzężeń informacyjnych między ośrodkami wewnętrznymi a otoczeniem zewnętrznym, sprawdzenie użyteczności tworzonych informacji dla różnych jednostek organizacyjnych firmy, 1 D.Mysińska, Potrzeby informacyjne controllingu, [w:] Podstawy controllingu, Praca zbior. pod E.Nowaka, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996, s R.Kotapski, Uwagi o budowie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr 6, s.14 1

2 sprawdzenie, jakie i w jaki sposób są wykorzystywane środki przekazu i przetwarzanie informacji. Analiza systemu informacyjnego w przedstawionym zakresie pozwoli określić jego wymagania, a także zasób niezbędnych informacji, jakie winien on posiadać. Tworząc system informacyjny należy oprzeć go na strukturze modularnej, co zapewni możliwość jego stałej modyfikacji (rysunek 1). Rysunek 1. Układ modularny systemu informacyjnego POZIOM APLIKACYJNY MODUŁ REJESTRACJI DANYCH MODUŁ PRZETWARZANIA DANYCH BAZA REGUŁ PRZETWARZANIA MODUŁ ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH BAZA DANYCH ( bazy przedmiotowe ) PAKIETY SYMULACYJNE PAKIETY ODCZYTU DANYCH Źródło: M.Kwiecień, Zintegrowany system informacyjny (narzędzie controllingu), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993, nr 646, s.51. System informacyjny winien odznaczać się taki cechami jak: 1. Automatyzacja pracy pozwalająca zredukować do minimum pracę człowieka, zwłaszcza przy wypełnianiu dokumentów, kontrolowaniu danych, sporządzaniu zestawień czy wykonywaniu prostych analiz. 2. Redukcja liczby dokumentów, zbędnych danych a także eliminacja przypadków powtarzania się danych. Przy tworzeniu systemu winno się dążyć do zapisywania danych tylko na jednym nośniku, głównie w pamięci dyskowej. 3. Przyśpieszenie obiegu informacji w systemie poprzez rejestrację zdarzeń gospodarczych w miejscu ich powstania z możliwością natychmiastowej dostępności do nich. 4. Elastyczność umożliwiająca zaspokajanie różnorodnych i zmieniających się w czasie potrzeb informacyjnych użytkownika. 5. Zdolność adaptacji do zmieniającej się struktury organizacyjnej. System informacyjny musi dać się wprowadzić w dowolną strukturę organizacyjną. 6. Funkcjonalność zapewniająca maksymalnie duży komfort pracy. 2

3 7. Ewolucyjność i rozwój. System powinno się tworzyć i wdrażać stopniowo, po to by mógł on obejmować kolejno po sobie następujące fazy procesu działania gospodarczego. Natomiast rozwój tego systemu winien przebiegać w kierunku wzrostu stopnia automatyzacji i przetwarzania danych, począwszy od prowadzenia ewidencji z elementami kontroli i z prostymi algorytmami przetwarzania do pakietów symulacyjnych. 8. Łatwość przystosowania systemu do zmieniającego się sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Dlatego system nie może być tworzony z myślą o konkretnym sprzęcie i systemie operacyjnym, gdyż postęp w tej dziedzinie uniemożliwiłby jego wykorzystanie. 9. Bezpieczeństwo zarówno danych zamieszczonych w systemie jak i jego procedur decyzyjnych, które winne być wolne od możliwości dostępu osób nieupoważnionych, głównie konkurencji oraz zniszczenia, wskutek przypadków losowych, pomyłki użytkownika czy sabotażu. System informacyjny controllingu wykorzystuje przede wszystkim rachunkowość rozumianą jako system gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących stanów i procesów kształtujących majątek jednostki gospodarczej w celu dostarczenia informacji ekonomicznofinansowych 3. Rachunkowość jako element systemu informacyjnego zarządzania stanowi bazę dla przygotowywanej oceny, stąd dostarczane przez nią informacje powinny być efektywne, identyfikowalne, dokładne, w miarę możliwości aktualne, a przede wszystkim użyteczne 4. Sprawne funkcjonowanie rachunkowości pozwala efektywnie zarządzać firmą, ponieważ jest źródłem sprawdzonych danych niezbędnych do podejmowania decyzji. Współczesna rachunkowość zmieniająca się wraz z rozwojem teorii informacji, uwzględnia w swoim systemie pojęciowym podstawowe kategorie nowoczesnego systemu informacji, zwłaszcza informacji ekonomicznej. Rachunkowość finansowa przeznaczona jest głównie dla odbiorców zewnętrznych: właścicieli, pożyczko- i kredytodawców, a więc podmiotów finansujących działalność firmy, posiadających prawo wglądu w dokumenty opracowywane przez rachunkowość finansową. Tymi informacjami zainteresowane są także związki zawodowe, pracownicy, kontrahenci, konkurenci, instytucje centralne (Główny Urząd Statystyczny, Centralny Urząd Planowania), lokalna społeczność czy menedżerowie firmy. Rachunkowość zarządcza natomiast jest zorientowana głównie na odbiorców wewnętrznych, służąc menedżerom wszystkich szczebli 3 Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, Praca zbior. pod red. K.Sawickiego, Wydawnictwo i Doradztwo Ekspert, Wrocław, 1996, s R.Kotapski, Uwagi o budowie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr 6, s.15. 3

4 zarządzania 5. Główna jej rola polega na dostarczeniu informacji, które stają się podstawą do podejmowania decyzji gospodarczych, do planowania i kontroli działalności (tabela 1). Tabela 1. Zadania rachunkowości zarządczej w systemie controllingu operacyjnego Lp. Etap zarządzania Funkcje rachunkowości zarządczej 1 Planowanie 2 Kontrola 3 Komunikowanie 4 Motywowanie 5 Organizowanie pomaga tworzyć przyszłe plany, przez dostarczanie danych o przeszłych działaniach jako wskazówek na przyszłość tworzy procedury planowania zbiera poszczególne plany cząstkowe w jeden ogólnoroczny plan finansowy pomaga w kontroli poprzez dostarczanie raportów wewnętrznych dostarcza natychmiastowych informacji i ostrzega o powstających problemach umożliwia zmianę celów zanim powstaną szkody w przedsiębiorstwie podaje informacje o obszarach działalności, w których budżet został przekroczony pomaga w komunikowaniu przez wprowadzenie systemu informacji i sprawozdań budżety są dla kierowników nośnikami informacji o planach, jakie będą realizować i za jakie będą odpowiadać raporty informują kierowników o efektywności obszarów działalności firmy budżety i raporty mają duży wpływ na motywowanie pracowników raporty kontrolno-wynikowe dają informacje o wykonaniu założonych planów i mogą być powiązane z ruchomą częścią pacy odpowiedzialnych pracowników ustanowienie odpowiedniej struktury wewnętrznej firmy celem realizacji zadań ma wpływ na rozwiązania w zakresie rachunkowości zarządczej schemat organizacyjny pomaga w definiowaniu uprawnień i odpowiedzialności Źródło: opracowanie własne na podstawie: S.Sroka, Integracja rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej na bazie rachunku kosztów instrumentem controllingu operacyjnego na przykładzie firmy Transsystem Sp. z o.o. [W:] Controlling w praktyce zarządzania: problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia,, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 1998, s.40. W porównaniu z rachunkowością finansową zawiera ona mniej narzuconych rozwiązań prawnych, co umożliwia wprowadzanie przez menedżerów indywidualnych inwencji zależnych od bieżących, niekoniecznie powtarzalnych, pojawiających się potrzeb 6. Rachunkowość zarządcza zorientowana jest na działania przyszłe, stąd informacje retrospektywne są wykorzystywane tylko wówczas, gdy służą one podjęciu określonej decyzji. Rachunkowość menedżerska, dzięki programowaniu liniowemu i nieliniowemu, rachunkowi prawdopodobieństwa i innym metodom statystycznym wspomaga realizację funkcji zarządzania firmą przez tworzenie rzetelnej liczbowej bazy informacyjnej potrzebnej do podejmowania decyzji gospodarczych. Ważnym zadaniem rachunkowości zarządczej jest także emitowanie raportów wewnętrznych, adresowanych do konkretnych odbiorców w firmie, przez co stwarza się możliwość osiągania maksymalnej efektywności podejmowanych działań cząstkowych oraz globalnych. 5 Rachunkowość zarządcza określana jest często jako rachunkowość menedżerska lub rachunkowość dla celów decyzyjnych. 6 S.Sojak, Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń, 1997, s.20. 4

5 3. System informatyczny jako narzędzie wspomagające controlling. Współczesny rozwój technik informatycznych doprowadził do powstania licznych zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie. Nadrzędnym celem ich wprowadzania ma być wzrost efektywności procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Budowa nowoczesnych systemów informacyjno-sprawozdawczych na potrzeby controllingu wymaga zaangażowania znacznych nakładów inwestycyjnych na stworzenie lub rozbudowę istniejącego systemu elektronicznego przetwarzania danych 7. Obecnie na polskim rynku istnieje duża ilość różnych systemów aplikacyjnych, bezpośrednio wspomagających proces zarządzania. Ich autorzy stawiali sobie za główny cel stworzenie możliwości wielopoziomowej analizy zaewidencjonowanych informacji, automatyczne generowanie sprawozdań czy różnorodność wizualizacji przetworzonych danych. Istniejące na rynku oprogramowanie można zestawić w następujących grupach dziedzinowych: 1. systemy zintegrowane klasy: MRP (Material Requirement Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych), MRP II (Manufacturing Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych), ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), MRP III (Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych). 2. systemy zintegrowane w obszarach finansowo-księgowym i dystrybucji, 3. systemy dziedzinowe (system finansowo-księgowy, system kalkulacji kosztów), 4. analizatory, służące głównie tworzeniu analiz ekonomicznych, 5. symulatory procesów biznesowych. W Polsce małe i średnie firmy w większości stosują programy komputerowe opracowane przez własnych pracowników, przy wsparciu specjalistów z zewnątrz 8. Są one budowane na platformie Windows, najczęściej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Moduły tych programów pozwalają na obliczenia w obszarze finansowo-księgowym a czasami w dziedzinach funkcjonalnych firmy. Zdarza się, że własne pakiety programów komputerowych współpracują z gotowymi programami, stworzonymi przez krajowe firmy 7 Zobacz szerzej: J.Goliszewski, Controling wspomagany komputerowo, Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie, 1999, nr 2, ss.33-35; J.Herok, Rozwój systemów informatycznych rachunkowości, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr 11, ss.17-20; W.Pląskowski, Zintegorwany system zarządzania przedsiębiorstwem kontra przedsiębiorstwo, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr 7, ss.10-11; W.Pląskowski, Etapy dochodzenia do zamówienia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr 8, ss.11-13; W.Pląskowski, Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem aktywne przedsiębiorstwo, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr 9, ss Prezentowane informacje są rezultatem projektu badawczego KBN Bank metod dla potrzeb controllingu przeprowadzonych w latach w Katedrze Ilościowych Metod Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] J.Wierzbiński Informatyka w praktyce zarządzania polskimi przedsiębiorstwami, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2000, nr 12, s.9. 5

6 softwarowe. Działanie takie jest efektywne w przypadku posiadania dużej liczby własnych programistów. Coraz więcej podmiotów gospodarczych korzysta także z możliwości adaptacji najbardziej rozbudowanych systemów komputerowych, do własnych warunków. Dotyczy to głównie dużych i bardzo dużych jednostek, często z dominującym udziałem kapitału zagranicznego. System ten poprzez synchronizację oraz koordynację zadań marketingu, finansów, logistyki, produkcji i służb projektowych pozwala zwiększyć efektywność zarządzania firmą 9. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Warszawskim potwierdziły powszechny pogląd, iż polskie firmy prywatne częściej aniżeli państwowe stosują nowoczesne rozwiązania w zakresie systemów zarządzania, a także metody optymalizacyjne, wspomagające podejmowanie decyzji gospodarczych. Jednym z powodów jest także fakt, iż firmy te zarządzane są często przez młodych, dobrze wykształconych i posiadających zagraniczne staże, menedżerów. Zmniejsza to z pewnością inercję organizacyjną i eliminuje bariery psychologiczne na drodze usprawniania procesu zarządzania. W poniższym zestawieniu (tabela 2) zaprezentowano z jednej strony niedostatki wynikające ze stosowania w procesie controllingu rozwiązań opartych na systemach dziedzinowych, z drugiej zaś korzyści wynikające ze stosowania systemów zintegrowanych z controllingiem. W tym miejscu warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zintegrowane systemy informatyczne, wspomagające zarządzanie w firmie 10. Pierwszymi systemami wspomagającymi zarządzanie były opracowane na początku lat 60-tych systemy zarządzania gospodarką magazynową IC (Inventory Planning). Z kolei w latach 70-tych rozwinęła się metoda planowania potrzeb materiałowych MRP I służąca racjonalizacji planowania, poprzez wydawanie zleceń zakupu i produkcji dokładnie w takim momencie, aby żądany produkt pojawiła się w odpowiednim czasie i w wymaganej ilości. Z jego standardu powstały inne metody między innymi: Just in Time (dostawy dokładnie na czas), OPT (technologia optymalizacji produkcji) czy DRP (planowanie zasobów dystrybucyjnych). Kolejnym rozwinięciem metod jest system MRP II, który został szczegółowo zdefiniowany w 1989 roku 9 Według informacji firm wdrażających ten system wydajność pracy wzrosła o 7-19%, poprawiła się terminowość dostaw o 95%, skrócił się czas powstawania wyrobów o 30-40%, poprawiła się przepustowość magazynów oraz wzrósł zysk o 50%; [w:] J.Wierzbiński, Metody controllingu w praktyce polskich przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie, nr 3, s Zobacz szerzej: K.Krupa, Wdrażanie MRP II problemy organizacyjne, Przegląd Organizacji, nr 2/2000, ss.36-37; W.Lipiński, E.Mowiński, Proces wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy MRP II w Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych Belma S.A., Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie, nr 3, ss.13-19; W.Lipiński, Wdrażanie controllingu w BYFUCH S.A. na bazie systemów informatycznych, [w:] Controlling w praktyce zarządzania: problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 1998, s.27; W.Pląskowski, Etapy dochodzenia do zamówienia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie, 2000, nr 8, ss

7 w USA. MRP II należy obecnie do najpowszechniej stosowanej na świecie metodologii, stanowiącej podstawę kompleksowej informatyzacji ponad 70% firm przemysłowych działających w krajach najbardziej rozwiniętych. Korzyści płynące z wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego MRP II dotyczą w równym stopniu wszystkich sfer działalności firmy. Tabela 2. Zintegrowane i niezintegrowane informatyczne systemy a controlling Ograniczenia systemów dziedzinowych w controllingu 1. Uznanie procedur i procesów przed wdrożeniem 2. Brak działania w czasie rzeczywistym 3. Ewidencja danych prowadzona niezależnie od miejsca zaistnienia zdarzenia gospodarczego 4. Wielokrotne wprowadzanie tej samej informacji 5. Brak wielopoziomowości dostępu do informacji 6. Utrudnienia w planowaniu lub całkowity brak tej funkcji 7. Utrudnienia przy prowadzeniu rachunków kosztów Elementy wspólne dla zintegrowanych systemów klasy MRP II / ERP i controllingu 1. Analiza i weryfikacja, ulepszanie procesów biznesowych 2. Wprowadzanie nowych metod zarządzania 3. Metodologia wdrożenia 4. Silne mechanizmy planowania średnio- i krótkookresowego 5. Kontrola wykonania planu 6. Procesowe podejście do realizowanych w firmie zadań 7. Możliwość zaimplementowania i sprawowania kontroli nad wydzielonymi, wewnętrznymi jednostkami przedsiębiorstwa 8. Sterownie obszarem produkcyjnym 9. Rachunek kosztów standardowych bezpośrednio oparty na strukturze wyrobu i technologii 10. Możliwość innych rachunków kosztów (rachunek kosztów procesów, rachunek kosztów działań) 11. Budżetowanie 12. Natychmiastowy dostęp do danych (wprowadzanych w miejscu powstawania zdarzenia gospodarczego) i ich rzetelność 13. Pakiet sprawozdań i analiz ekonomicznych 14. Możliwość tworzenia własnych raportów i wizualizacja danych 15. Symulacje biznesowe Źródło: opracowanie własne na podstawie: T.Sternik, System Controllingu i zintegrowane systemy komputerowe klasy MRP II dwie składowe jednego procesu, [w:] Controlling w praktyce zarządzania: problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 1998, ss Obecnie najczęściej stosuje się MRP II 11. Umożliwiają one zarówno kontrolę realizacji zakupu i sprzedaży, kontrolę stanów magazynowych, monitorowanie produkcji, prowadzenie rachunków kosztów, obsługę funkcji finansowo-księgowych, posiada liczne moduły analiz ekonomicznych czy informowania kierownictwa oraz wiele innych. Stopień wykorzystania narzędzi tego systemu zależny jest od potrzeb konkretnego odbiorcy, jego 11 Standard MRP II obejmuje następujące funkcje: planowanie sprzedaży i produkcji, zarządzanie popytem, harmonogramowanie spływu produkcji finalnej, planowanie potrzeb materiałowych, wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi, transakcje strumienia materiałowego, sterowanie zleceniami, sterowanie warsztatem produkcyjnym, sterowanie stanowiskiem roboczym, zakupy materiałowe, planowanie zasobów dystrybucyjnych, interfejsy modułów finansowych, symulacja i pomiar wyników. 7

8 możliwości oraz kultury zarządzania. Dane źródłowe dotyczące poszczególnych działów firmy dostępne są w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastową reakcję osób podejmujących decyzje. MRP II skupia się jednak tylko na logistycznym aspekcie procesu zarządzania produkcją. Główny terminarz produkcji będący jego podstawą jest narzędziem zbyt sztywnym dla nowoczesnych przedsiębiorstw, a sam model nie w pełni uwzględnia ograniczenia produkcyjne. Ponadto wynik jego stosowania zależy w znacznym stopniu od umiejętności operatorów systemu. Z tego powodu w Europie Zachodniej, gdzie ugruntowała się organizacja zarządzania oparta na zarządzaniu finansami, opracowano nowy model wywodzący się z syntezy controllingu i MRP II. Określa się go skrótem ERP (Enerprise Resource Planning Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) lub często jako MRP III (Money Resource Planning Planowanie Zasobów Finansowych) 12. Głównym celem ERP jest możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem. ERP posiada budowę modułową, składającą się z pakietów obejmujących m.in. produkcję, dystrybucję, transport, finanse, serwis, modelowanie, system informowania kierownictwa, zarządzanie przebiegiem prac. Pakiety te zestawione są w różne układy, co daje możliwość doboru funkcjonalności w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że dane są uzupełniane w czasie rzeczywistym, kierownictwo może natychmiast odpowiadać na zmiany parametrów ekonomicznych, podejmując szybkie decyzje dotyczące całego obszaru działalności firmy. W ERP stosowane są także mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, w tym skutków finansowych. Można także na bieżąco badać kondycję finansową całej firmy. Kolejną zaletą systemów ERP jest wbudowana możliwość elektronicznych połączeń z systemami u dostawców i odbiorców w ramach łańcuchów logistycznych. W celu zwiększenia funkcjonalności systemów ERP podstawową ich wersję uzupełniono systemami CRM (Consumer Relationship Management - Zarządzanie Relacjami z Klientami) oraz SCM (Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw) 13. Pierwszy z nich wspomaga działy marketingu w przygotowaniu 12 W dziedzinie zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP potęgą jest niemiecka firma SAP GmbH (System Analysis and Program Development), która kontroluje obecnie ponad 30% rynku systemów tej klasy. Stworzyła ona aplikację R/3, która jest jednym z najbardziej zaawansowanych produktów informatycznych. Głównymi dostawcami tego systemu w Polsce są: SAP Polska, IPS Poland, Oracle Polska, Hogart i Scala Polska. Na polskim rynku można wyróżnić także kilkanaście firm, które prowadzą usługi na rzecz zintegrowania w jednym systemie istniejącego w polskich przedsiębiorstwach oprogramowania dziedzinowego. Do liderów zaliczyć należy: Prokom Software, ComputerLand, Softbank, Compaq, Computer i 2Si. 13 Zobacz szerzej: P.Adamczewski, Tendencje rozwojowe systemów ERP, Infoman, 2000, nr 4; Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki, P.Greniewski Teoria chaosu a Enterprise Resource Planning (I), Infoman, 2000, nr 4; J.W.M.Grudzewski, S.Kośny, A.Szczepaniak, Rynek zintegrowanych systemów zarządzania w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2000, nr 2; W.M.Grudzewski, J.Marczak, M.Szczeblewska, Zintegrowany System Zarządzania SAP, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2000, nr 6; M.Janiec, Komputerowe systemy wspomagania zarządzania klasy MRP/ERP, kz/mrp 8

9 kampanii marketingowej promującej określone produkty bądź usługi. Na podstawie szczegółowej informacji o klientach opracowuje się strategię pozyskania klienta z wybranej docelowej grupy, do którego trafia oferta i materiały informacyjne przy wykorzystaniu elektronicznej wymiany dokumentów EDI (Electronic Data Interchange) a po jego akceptacji i złożeniu zamówienia następuje automatyczna ewidencja przeprowadzonej sprzedaży. System CRM jest w pełni zintegrowany z produkcją, zakupami, finansami, może wykorzystywać pocztę elektroniczną, komunikację i sprzedaż przez Internet. Moduł SCM składa się natomiast z aplikacji służących integracji i automatyzacji procesów gospodarczych zachodzących w relacjach firmy z dostawcami i odbiorcami. Za pomocą tej aplikacji przedsiębiorstwa mogą szybko dostosowywać się do wahań podaży i popytu. Współczesnemu procesowi zarządzania towarzyszy szybki rozwój technologii wykorzystującej Internet, która zwiastuje nadejście ery e-biznesu 14. Przyjęcie tej koncepcji jako zasady prowadzenia działalności gospodarczej pozwala zintegrować poszczególne ogniwa przedsiębiorstwa, co wpłynie na usprawnienie procesów realizowanych wewnątrz firmy w większym stopniu niż było to możliwe przy użyciu klasycznych systemów ERP. Prace nad stworzeniem systemów opartych na koncepcji e-biznesu szybko posuwają się do przodu a dla obecnych posiadaczy drogich systemów opartych na ERP wciąż aktualne jest pytanie: czy są one wystarczająco elastyczne, aby można je było zintegrować z rozwiązaniami wykorzystującymi Internet? W aspekcie braku jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie oraz biorąc równocześnie pod uwagę bardzo wysokie koszty zakupu i adaptacji oprogramowania opartego na koncepcji ERP, w praktyce rozwinęła się usługa ASP (Application Service Provision). Polega ona na używaniu w przedsiębiorstwie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, pozostającego własnością usługodawcy, który w zamian za comiesięczną opłatę instaluje i obsługuje system. W ten sposób, angażując relatywnie niskie środki finansowe, menedżerowie nabywają prawo do korzystania z modułów oprogramowania, które są im w danym okresie niezbędne. Niezaprzeczalną korzyścią jest także fakt, iż jak wynika z ocen ekspertów, największe oszczędności przynosi korzystanie z najlepszych ofert poszczególnych modułów u różnych dostawców tej usługi. Cena tej usługi obejmuje także kz.htm; S.Turzyńska, Wdrożenie controllingu w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. na podstawie założeń konfiguracyjnych zintegrowanego systemu informatycznego R/3, cz. I-III, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr A.Januszewski, Gospodarka elektroniczna formy elektronicznego biznesu, Przegląd Organizacji, 2001, nr 3, ss

10 stałą koordynację działania wszystkich zakupionych modułów, którą zapewniają profesjonalni integratorzy aplikacji biznesowych EAI (Enerprise Application Integrators) Podsumowanie Wdrożenie systemu controllingu do przedsiębiorstwa powoduje, iż usamodzielnieni menedżerowie centrów odpowiedzialności zmuszeni są podejmować trudne i obarczone dużym ryzykiem decyzje. Wymusza to potrzebę stworzenia odpowiedniego rachunku mikroekonomicznego, ukierunkowanego zarówno retrospektywnie jak i prospektywnie. Ułatwia on z jednej strony podjęcie przez menedżera właściwych decyzji, z drugiej zaś umożliwia przeprowadzenie kontroli sposobu jej realizacji. Pojawia się również konieczność zmiany tradycyjnego systemu informacyjnego, który obecnie musi stać się instrumentem dostarczającym controllerom wielopoziomowych danych. W czasach zaś wyścigu technologicznego usuwane są ostatnie bariery niemożności zapewnienia przez kompleksowe systemy zarządzania informacji służącej podejmowaniu przez nich decyzji w czasie rzeczywistym. 15 A.Werner, Ewolucja systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2001, nr 2, ss

11 Resume. Introduction of controlling system to the enterprise means that independent managers of centers of responsibilities are burdened with difficult decisions, which carry big risks. This requires the need to establish a complex information system, which ensures that decisions are made in line with entrusted tasks. This system has to be focused on current as well as future problem solving. During a period of technological competition the final barriers are being removed to the seemingly impossible goal of providing a complex management information system on which current decisions are based. The author of this article identified the main characteristics, which have to be applied to the controlling information system and the most important informative tools, which could assist in the process of the management of the firm. Wdrożenie systemu controllingu do przedsiębiorstwa powoduje, iż usamodzielnieni menedżerowie centrów odpowiedzialności zmuszeni są podejmować trudne i obarczone dużym ryzykiem decyzje. Wymusza to potrzebę stworzenia odpowiedniego systemu kompleksowej informacji, który pozwoliłby kierownikom podejmować decyzje służące realizacji powierzonych im zadań. System ten powinien być ukierunkowany na rozwiązywanie problemów, zarówno bieżących, jak i przyszłych. W czasach wyścigu technologicznego usuwane są ostatnie bariery niemożności zapewnienia przez kompleksowe systemy zarządzania informacji służącej podejmowaniu przez menedżerów decyzji w czasie rzeczywistym. W artykule autor dokonał identyfikacji głównych cech, jakim powinien charakteryzować się controllingowy system informacyjny. Równocześnie zaprezentował najważniejsze narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania firmą. 11

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych

Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych Logistyka, studia stacjonarne I stopnia Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych OPIEKUNOWIE SPECJALNOŚCI: dr Dorota Miszczyńska Katedra Badań Operacyjnych pok. E138, tel. 635-50-62 dmiszczynska@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: Budżetowanie - najlepsze praktyki. 30 Styczeń - 3 Luty Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: 1990.00 + 23% VAT Program Cykl dwóch

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość jako podstawowy system informacyjny w zarządzaniu właścicielskim Rola nowoczesnego biura rachunkowego w dobie dynamicznego i zmiennego

Rachunkowość jako podstawowy system informacyjny w zarządzaniu właścicielskim Rola nowoczesnego biura rachunkowego w dobie dynamicznego i zmiennego Rachunkowość jako podstawowy system informacyjny w zarządzaniu właścicielskim Rola nowoczesnego biura rachunkowego w dobie dynamicznego i zmiennego otoczenia gospodarczego Zespół Booq Żaneta Sroka dr hab.

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Talent Management mhr Talent Management mhr Talent Management wspiera realizację koncepcji, w której każdy pracownik posiada możliwości, wiedzę i kompetencje potrzebne do wykonywania powierzonych mu zadań

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i analiza Paperless

Doradztwo i analiza Paperless Doradztwo i analiza Paperless Jak efektywnie przeprowadzić projekt optymalizacyjny? Pomożemy Ci odpowiedzieć na to pytanie. Od czego zacząć usprawnienia?, W jakim zakresie jesteśmy w stanie zoptymalizować

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 881013 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej 18 Październik - 5 Lipiec Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

zarządzania, a mianowicie: racjonalność procedury i cechy dobrego planu, w ramach kierowania ludźmi poprawność

zarządzania, a mianowicie: racjonalność procedury i cechy dobrego planu, w ramach kierowania ludźmi poprawność WYKŁAD 12 KONTROLA I CONTROLLING W ORGANIZACJI 1 1. Istota kontroli w organizacji: Kontrola jest procesem obserwowania i sprawdzania działań organizacji, czy przebiegają one zgodnie z planem i zapewniają

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje dr Zbigniew Pastuszak, UMCS, WSPA www.umcs.lublin.pl, z.pastuszak@wspa.lublin.pl Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje 1 Informacja stanowi przekształcone dane. Umożliwia podejmowanie decyzji operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo