Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie"

Transkrypt

1 Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SYSTEM INFORMACYJNY W PROCESIE CONTROLLINGU 1. Wstęp. Wraz z rozwojem skali działania przedsiębiorstw coraz trudniejsze staje się kierowanie nimi, ponieważ zwiększa się złożoność problemów zarządczych. Powstaje więc potrzeba stworzenia systemu kompleksowej informacji, który pozwoliłby kierownikom podejmować decyzje służące realizacji powierzonych im zadań. System ten powinien być ukierunkowany na rozwiązywanie problemów, zarówno bieżących, jak i przyszłych. W systemie informacyjnym należy zawrzeć procedury dotyczące zbierania i przetwarzania informacji, przekazywania ich do właściwych komórek organizacyjnych oraz prezentacji informacji źródłowych i przetworzonych. Zasilanie menedżerów w informacje najczęściej należy do controllera, który kształtuje oraz nadzoruje wymienione powyżej fazy procesu informacyjnego 1. Celem niniejszego referatu jest próba identyfikacji głównych cech jakim powinien charakteryzować się controllingowy system informacyjny. Równocześnie zaprezentowane zostaną najważniejsze narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania firmą. 2. Cechy systemu informacyjnego controllingu. Podjęcie decyzji o wybraniu a następnie wdrożeniu systemu wspomagającego controlling musi być poprzedzone analizą istniejącego w firmie systemu informacyjnego. Pozwoli ona na 2 : powiązanie systemu informacyjnego ze strukturą wydzielonych jednostek wewnętrznych, ocenę funkcjonalnej struktury przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem powiązań organizacyjnych, ocenę sprzężeń informacyjnych między ośrodkami wewnętrznymi a otoczeniem zewnętrznym, sprawdzenie użyteczności tworzonych informacji dla różnych jednostek organizacyjnych firmy, 1 D.Mysińska, Potrzeby informacyjne controllingu, [w:] Podstawy controllingu, Praca zbior. pod E.Nowaka, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996, s R.Kotapski, Uwagi o budowie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr 6, s.14 1

2 sprawdzenie, jakie i w jaki sposób są wykorzystywane środki przekazu i przetwarzanie informacji. Analiza systemu informacyjnego w przedstawionym zakresie pozwoli określić jego wymagania, a także zasób niezbędnych informacji, jakie winien on posiadać. Tworząc system informacyjny należy oprzeć go na strukturze modularnej, co zapewni możliwość jego stałej modyfikacji (rysunek 1). Rysunek 1. Układ modularny systemu informacyjnego POZIOM APLIKACYJNY MODUŁ REJESTRACJI DANYCH MODUŁ PRZETWARZANIA DANYCH BAZA REGUŁ PRZETWARZANIA MODUŁ ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH BAZA DANYCH ( bazy przedmiotowe ) PAKIETY SYMULACYJNE PAKIETY ODCZYTU DANYCH Źródło: M.Kwiecień, Zintegrowany system informacyjny (narzędzie controllingu), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993, nr 646, s.51. System informacyjny winien odznaczać się taki cechami jak: 1. Automatyzacja pracy pozwalająca zredukować do minimum pracę człowieka, zwłaszcza przy wypełnianiu dokumentów, kontrolowaniu danych, sporządzaniu zestawień czy wykonywaniu prostych analiz. 2. Redukcja liczby dokumentów, zbędnych danych a także eliminacja przypadków powtarzania się danych. Przy tworzeniu systemu winno się dążyć do zapisywania danych tylko na jednym nośniku, głównie w pamięci dyskowej. 3. Przyśpieszenie obiegu informacji w systemie poprzez rejestrację zdarzeń gospodarczych w miejscu ich powstania z możliwością natychmiastowej dostępności do nich. 4. Elastyczność umożliwiająca zaspokajanie różnorodnych i zmieniających się w czasie potrzeb informacyjnych użytkownika. 5. Zdolność adaptacji do zmieniającej się struktury organizacyjnej. System informacyjny musi dać się wprowadzić w dowolną strukturę organizacyjną. 6. Funkcjonalność zapewniająca maksymalnie duży komfort pracy. 2

3 7. Ewolucyjność i rozwój. System powinno się tworzyć i wdrażać stopniowo, po to by mógł on obejmować kolejno po sobie następujące fazy procesu działania gospodarczego. Natomiast rozwój tego systemu winien przebiegać w kierunku wzrostu stopnia automatyzacji i przetwarzania danych, począwszy od prowadzenia ewidencji z elementami kontroli i z prostymi algorytmami przetwarzania do pakietów symulacyjnych. 8. Łatwość przystosowania systemu do zmieniającego się sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Dlatego system nie może być tworzony z myślą o konkretnym sprzęcie i systemie operacyjnym, gdyż postęp w tej dziedzinie uniemożliwiłby jego wykorzystanie. 9. Bezpieczeństwo zarówno danych zamieszczonych w systemie jak i jego procedur decyzyjnych, które winne być wolne od możliwości dostępu osób nieupoważnionych, głównie konkurencji oraz zniszczenia, wskutek przypadków losowych, pomyłki użytkownika czy sabotażu. System informacyjny controllingu wykorzystuje przede wszystkim rachunkowość rozumianą jako system gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących stanów i procesów kształtujących majątek jednostki gospodarczej w celu dostarczenia informacji ekonomicznofinansowych 3. Rachunkowość jako element systemu informacyjnego zarządzania stanowi bazę dla przygotowywanej oceny, stąd dostarczane przez nią informacje powinny być efektywne, identyfikowalne, dokładne, w miarę możliwości aktualne, a przede wszystkim użyteczne 4. Sprawne funkcjonowanie rachunkowości pozwala efektywnie zarządzać firmą, ponieważ jest źródłem sprawdzonych danych niezbędnych do podejmowania decyzji. Współczesna rachunkowość zmieniająca się wraz z rozwojem teorii informacji, uwzględnia w swoim systemie pojęciowym podstawowe kategorie nowoczesnego systemu informacji, zwłaszcza informacji ekonomicznej. Rachunkowość finansowa przeznaczona jest głównie dla odbiorców zewnętrznych: właścicieli, pożyczko- i kredytodawców, a więc podmiotów finansujących działalność firmy, posiadających prawo wglądu w dokumenty opracowywane przez rachunkowość finansową. Tymi informacjami zainteresowane są także związki zawodowe, pracownicy, kontrahenci, konkurenci, instytucje centralne (Główny Urząd Statystyczny, Centralny Urząd Planowania), lokalna społeczność czy menedżerowie firmy. Rachunkowość zarządcza natomiast jest zorientowana głównie na odbiorców wewnętrznych, służąc menedżerom wszystkich szczebli 3 Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, Praca zbior. pod red. K.Sawickiego, Wydawnictwo i Doradztwo Ekspert, Wrocław, 1996, s R.Kotapski, Uwagi o budowie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr 6, s.15. 3

4 zarządzania 5. Główna jej rola polega na dostarczeniu informacji, które stają się podstawą do podejmowania decyzji gospodarczych, do planowania i kontroli działalności (tabela 1). Tabela 1. Zadania rachunkowości zarządczej w systemie controllingu operacyjnego Lp. Etap zarządzania Funkcje rachunkowości zarządczej 1 Planowanie 2 Kontrola 3 Komunikowanie 4 Motywowanie 5 Organizowanie pomaga tworzyć przyszłe plany, przez dostarczanie danych o przeszłych działaniach jako wskazówek na przyszłość tworzy procedury planowania zbiera poszczególne plany cząstkowe w jeden ogólnoroczny plan finansowy pomaga w kontroli poprzez dostarczanie raportów wewnętrznych dostarcza natychmiastowych informacji i ostrzega o powstających problemach umożliwia zmianę celów zanim powstaną szkody w przedsiębiorstwie podaje informacje o obszarach działalności, w których budżet został przekroczony pomaga w komunikowaniu przez wprowadzenie systemu informacji i sprawozdań budżety są dla kierowników nośnikami informacji o planach, jakie będą realizować i za jakie będą odpowiadać raporty informują kierowników o efektywności obszarów działalności firmy budżety i raporty mają duży wpływ na motywowanie pracowników raporty kontrolno-wynikowe dają informacje o wykonaniu założonych planów i mogą być powiązane z ruchomą częścią pacy odpowiedzialnych pracowników ustanowienie odpowiedniej struktury wewnętrznej firmy celem realizacji zadań ma wpływ na rozwiązania w zakresie rachunkowości zarządczej schemat organizacyjny pomaga w definiowaniu uprawnień i odpowiedzialności Źródło: opracowanie własne na podstawie: S.Sroka, Integracja rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej na bazie rachunku kosztów instrumentem controllingu operacyjnego na przykładzie firmy Transsystem Sp. z o.o. [W:] Controlling w praktyce zarządzania: problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia,, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 1998, s.40. W porównaniu z rachunkowością finansową zawiera ona mniej narzuconych rozwiązań prawnych, co umożliwia wprowadzanie przez menedżerów indywidualnych inwencji zależnych od bieżących, niekoniecznie powtarzalnych, pojawiających się potrzeb 6. Rachunkowość zarządcza zorientowana jest na działania przyszłe, stąd informacje retrospektywne są wykorzystywane tylko wówczas, gdy służą one podjęciu określonej decyzji. Rachunkowość menedżerska, dzięki programowaniu liniowemu i nieliniowemu, rachunkowi prawdopodobieństwa i innym metodom statystycznym wspomaga realizację funkcji zarządzania firmą przez tworzenie rzetelnej liczbowej bazy informacyjnej potrzebnej do podejmowania decyzji gospodarczych. Ważnym zadaniem rachunkowości zarządczej jest także emitowanie raportów wewnętrznych, adresowanych do konkretnych odbiorców w firmie, przez co stwarza się możliwość osiągania maksymalnej efektywności podejmowanych działań cząstkowych oraz globalnych. 5 Rachunkowość zarządcza określana jest często jako rachunkowość menedżerska lub rachunkowość dla celów decyzyjnych. 6 S.Sojak, Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń, 1997, s.20. 4

5 3. System informatyczny jako narzędzie wspomagające controlling. Współczesny rozwój technik informatycznych doprowadził do powstania licznych zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie. Nadrzędnym celem ich wprowadzania ma być wzrost efektywności procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Budowa nowoczesnych systemów informacyjno-sprawozdawczych na potrzeby controllingu wymaga zaangażowania znacznych nakładów inwestycyjnych na stworzenie lub rozbudowę istniejącego systemu elektronicznego przetwarzania danych 7. Obecnie na polskim rynku istnieje duża ilość różnych systemów aplikacyjnych, bezpośrednio wspomagających proces zarządzania. Ich autorzy stawiali sobie za główny cel stworzenie możliwości wielopoziomowej analizy zaewidencjonowanych informacji, automatyczne generowanie sprawozdań czy różnorodność wizualizacji przetworzonych danych. Istniejące na rynku oprogramowanie można zestawić w następujących grupach dziedzinowych: 1. systemy zintegrowane klasy: MRP (Material Requirement Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych), MRP II (Manufacturing Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych), ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), MRP III (Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych). 2. systemy zintegrowane w obszarach finansowo-księgowym i dystrybucji, 3. systemy dziedzinowe (system finansowo-księgowy, system kalkulacji kosztów), 4. analizatory, służące głównie tworzeniu analiz ekonomicznych, 5. symulatory procesów biznesowych. W Polsce małe i średnie firmy w większości stosują programy komputerowe opracowane przez własnych pracowników, przy wsparciu specjalistów z zewnątrz 8. Są one budowane na platformie Windows, najczęściej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Moduły tych programów pozwalają na obliczenia w obszarze finansowo-księgowym a czasami w dziedzinach funkcjonalnych firmy. Zdarza się, że własne pakiety programów komputerowych współpracują z gotowymi programami, stworzonymi przez krajowe firmy 7 Zobacz szerzej: J.Goliszewski, Controling wspomagany komputerowo, Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie, 1999, nr 2, ss.33-35; J.Herok, Rozwój systemów informatycznych rachunkowości, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr 11, ss.17-20; W.Pląskowski, Zintegorwany system zarządzania przedsiębiorstwem kontra przedsiębiorstwo, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr 7, ss.10-11; W.Pląskowski, Etapy dochodzenia do zamówienia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr 8, ss.11-13; W.Pląskowski, Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem aktywne przedsiębiorstwo, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr 9, ss Prezentowane informacje są rezultatem projektu badawczego KBN Bank metod dla potrzeb controllingu przeprowadzonych w latach w Katedrze Ilościowych Metod Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] J.Wierzbiński Informatyka w praktyce zarządzania polskimi przedsiębiorstwami, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2000, nr 12, s.9. 5

6 softwarowe. Działanie takie jest efektywne w przypadku posiadania dużej liczby własnych programistów. Coraz więcej podmiotów gospodarczych korzysta także z możliwości adaptacji najbardziej rozbudowanych systemów komputerowych, do własnych warunków. Dotyczy to głównie dużych i bardzo dużych jednostek, często z dominującym udziałem kapitału zagranicznego. System ten poprzez synchronizację oraz koordynację zadań marketingu, finansów, logistyki, produkcji i służb projektowych pozwala zwiększyć efektywność zarządzania firmą 9. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Warszawskim potwierdziły powszechny pogląd, iż polskie firmy prywatne częściej aniżeli państwowe stosują nowoczesne rozwiązania w zakresie systemów zarządzania, a także metody optymalizacyjne, wspomagające podejmowanie decyzji gospodarczych. Jednym z powodów jest także fakt, iż firmy te zarządzane są często przez młodych, dobrze wykształconych i posiadających zagraniczne staże, menedżerów. Zmniejsza to z pewnością inercję organizacyjną i eliminuje bariery psychologiczne na drodze usprawniania procesu zarządzania. W poniższym zestawieniu (tabela 2) zaprezentowano z jednej strony niedostatki wynikające ze stosowania w procesie controllingu rozwiązań opartych na systemach dziedzinowych, z drugiej zaś korzyści wynikające ze stosowania systemów zintegrowanych z controllingiem. W tym miejscu warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zintegrowane systemy informatyczne, wspomagające zarządzanie w firmie 10. Pierwszymi systemami wspomagającymi zarządzanie były opracowane na początku lat 60-tych systemy zarządzania gospodarką magazynową IC (Inventory Planning). Z kolei w latach 70-tych rozwinęła się metoda planowania potrzeb materiałowych MRP I służąca racjonalizacji planowania, poprzez wydawanie zleceń zakupu i produkcji dokładnie w takim momencie, aby żądany produkt pojawiła się w odpowiednim czasie i w wymaganej ilości. Z jego standardu powstały inne metody między innymi: Just in Time (dostawy dokładnie na czas), OPT (technologia optymalizacji produkcji) czy DRP (planowanie zasobów dystrybucyjnych). Kolejnym rozwinięciem metod jest system MRP II, który został szczegółowo zdefiniowany w 1989 roku 9 Według informacji firm wdrażających ten system wydajność pracy wzrosła o 7-19%, poprawiła się terminowość dostaw o 95%, skrócił się czas powstawania wyrobów o 30-40%, poprawiła się przepustowość magazynów oraz wzrósł zysk o 50%; [w:] J.Wierzbiński, Metody controllingu w praktyce polskich przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie, nr 3, s Zobacz szerzej: K.Krupa, Wdrażanie MRP II problemy organizacyjne, Przegląd Organizacji, nr 2/2000, ss.36-37; W.Lipiński, E.Mowiński, Proces wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy MRP II w Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych Belma S.A., Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie, nr 3, ss.13-19; W.Lipiński, Wdrażanie controllingu w BYFUCH S.A. na bazie systemów informatycznych, [w:] Controlling w praktyce zarządzania: problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 1998, s.27; W.Pląskowski, Etapy dochodzenia do zamówienia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie, 2000, nr 8, ss

7 w USA. MRP II należy obecnie do najpowszechniej stosowanej na świecie metodologii, stanowiącej podstawę kompleksowej informatyzacji ponad 70% firm przemysłowych działających w krajach najbardziej rozwiniętych. Korzyści płynące z wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego MRP II dotyczą w równym stopniu wszystkich sfer działalności firmy. Tabela 2. Zintegrowane i niezintegrowane informatyczne systemy a controlling Ograniczenia systemów dziedzinowych w controllingu 1. Uznanie procedur i procesów przed wdrożeniem 2. Brak działania w czasie rzeczywistym 3. Ewidencja danych prowadzona niezależnie od miejsca zaistnienia zdarzenia gospodarczego 4. Wielokrotne wprowadzanie tej samej informacji 5. Brak wielopoziomowości dostępu do informacji 6. Utrudnienia w planowaniu lub całkowity brak tej funkcji 7. Utrudnienia przy prowadzeniu rachunków kosztów Elementy wspólne dla zintegrowanych systemów klasy MRP II / ERP i controllingu 1. Analiza i weryfikacja, ulepszanie procesów biznesowych 2. Wprowadzanie nowych metod zarządzania 3. Metodologia wdrożenia 4. Silne mechanizmy planowania średnio- i krótkookresowego 5. Kontrola wykonania planu 6. Procesowe podejście do realizowanych w firmie zadań 7. Możliwość zaimplementowania i sprawowania kontroli nad wydzielonymi, wewnętrznymi jednostkami przedsiębiorstwa 8. Sterownie obszarem produkcyjnym 9. Rachunek kosztów standardowych bezpośrednio oparty na strukturze wyrobu i technologii 10. Możliwość innych rachunków kosztów (rachunek kosztów procesów, rachunek kosztów działań) 11. Budżetowanie 12. Natychmiastowy dostęp do danych (wprowadzanych w miejscu powstawania zdarzenia gospodarczego) i ich rzetelność 13. Pakiet sprawozdań i analiz ekonomicznych 14. Możliwość tworzenia własnych raportów i wizualizacja danych 15. Symulacje biznesowe Źródło: opracowanie własne na podstawie: T.Sternik, System Controllingu i zintegrowane systemy komputerowe klasy MRP II dwie składowe jednego procesu, [w:] Controlling w praktyce zarządzania: problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 1998, ss Obecnie najczęściej stosuje się MRP II 11. Umożliwiają one zarówno kontrolę realizacji zakupu i sprzedaży, kontrolę stanów magazynowych, monitorowanie produkcji, prowadzenie rachunków kosztów, obsługę funkcji finansowo-księgowych, posiada liczne moduły analiz ekonomicznych czy informowania kierownictwa oraz wiele innych. Stopień wykorzystania narzędzi tego systemu zależny jest od potrzeb konkretnego odbiorcy, jego 11 Standard MRP II obejmuje następujące funkcje: planowanie sprzedaży i produkcji, zarządzanie popytem, harmonogramowanie spływu produkcji finalnej, planowanie potrzeb materiałowych, wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi, transakcje strumienia materiałowego, sterowanie zleceniami, sterowanie warsztatem produkcyjnym, sterowanie stanowiskiem roboczym, zakupy materiałowe, planowanie zasobów dystrybucyjnych, interfejsy modułów finansowych, symulacja i pomiar wyników. 7

8 możliwości oraz kultury zarządzania. Dane źródłowe dotyczące poszczególnych działów firmy dostępne są w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastową reakcję osób podejmujących decyzje. MRP II skupia się jednak tylko na logistycznym aspekcie procesu zarządzania produkcją. Główny terminarz produkcji będący jego podstawą jest narzędziem zbyt sztywnym dla nowoczesnych przedsiębiorstw, a sam model nie w pełni uwzględnia ograniczenia produkcyjne. Ponadto wynik jego stosowania zależy w znacznym stopniu od umiejętności operatorów systemu. Z tego powodu w Europie Zachodniej, gdzie ugruntowała się organizacja zarządzania oparta na zarządzaniu finansami, opracowano nowy model wywodzący się z syntezy controllingu i MRP II. Określa się go skrótem ERP (Enerprise Resource Planning Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) lub często jako MRP III (Money Resource Planning Planowanie Zasobów Finansowych) 12. Głównym celem ERP jest możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem. ERP posiada budowę modułową, składającą się z pakietów obejmujących m.in. produkcję, dystrybucję, transport, finanse, serwis, modelowanie, system informowania kierownictwa, zarządzanie przebiegiem prac. Pakiety te zestawione są w różne układy, co daje możliwość doboru funkcjonalności w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że dane są uzupełniane w czasie rzeczywistym, kierownictwo może natychmiast odpowiadać na zmiany parametrów ekonomicznych, podejmując szybkie decyzje dotyczące całego obszaru działalności firmy. W ERP stosowane są także mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, w tym skutków finansowych. Można także na bieżąco badać kondycję finansową całej firmy. Kolejną zaletą systemów ERP jest wbudowana możliwość elektronicznych połączeń z systemami u dostawców i odbiorców w ramach łańcuchów logistycznych. W celu zwiększenia funkcjonalności systemów ERP podstawową ich wersję uzupełniono systemami CRM (Consumer Relationship Management - Zarządzanie Relacjami z Klientami) oraz SCM (Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw) 13. Pierwszy z nich wspomaga działy marketingu w przygotowaniu 12 W dziedzinie zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP potęgą jest niemiecka firma SAP GmbH (System Analysis and Program Development), która kontroluje obecnie ponad 30% rynku systemów tej klasy. Stworzyła ona aplikację R/3, która jest jednym z najbardziej zaawansowanych produktów informatycznych. Głównymi dostawcami tego systemu w Polsce są: SAP Polska, IPS Poland, Oracle Polska, Hogart i Scala Polska. Na polskim rynku można wyróżnić także kilkanaście firm, które prowadzą usługi na rzecz zintegrowania w jednym systemie istniejącego w polskich przedsiębiorstwach oprogramowania dziedzinowego. Do liderów zaliczyć należy: Prokom Software, ComputerLand, Softbank, Compaq, Computer i 2Si. 13 Zobacz szerzej: P.Adamczewski, Tendencje rozwojowe systemów ERP, Infoman, 2000, nr 4; Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki, P.Greniewski Teoria chaosu a Enterprise Resource Planning (I), Infoman, 2000, nr 4; J.W.M.Grudzewski, S.Kośny, A.Szczepaniak, Rynek zintegrowanych systemów zarządzania w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2000, nr 2; W.M.Grudzewski, J.Marczak, M.Szczeblewska, Zintegrowany System Zarządzania SAP, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2000, nr 6; M.Janiec, Komputerowe systemy wspomagania zarządzania klasy MRP/ERP, kz/mrp 8

9 kampanii marketingowej promującej określone produkty bądź usługi. Na podstawie szczegółowej informacji o klientach opracowuje się strategię pozyskania klienta z wybranej docelowej grupy, do którego trafia oferta i materiały informacyjne przy wykorzystaniu elektronicznej wymiany dokumentów EDI (Electronic Data Interchange) a po jego akceptacji i złożeniu zamówienia następuje automatyczna ewidencja przeprowadzonej sprzedaży. System CRM jest w pełni zintegrowany z produkcją, zakupami, finansami, może wykorzystywać pocztę elektroniczną, komunikację i sprzedaż przez Internet. Moduł SCM składa się natomiast z aplikacji służących integracji i automatyzacji procesów gospodarczych zachodzących w relacjach firmy z dostawcami i odbiorcami. Za pomocą tej aplikacji przedsiębiorstwa mogą szybko dostosowywać się do wahań podaży i popytu. Współczesnemu procesowi zarządzania towarzyszy szybki rozwój technologii wykorzystującej Internet, która zwiastuje nadejście ery e-biznesu 14. Przyjęcie tej koncepcji jako zasady prowadzenia działalności gospodarczej pozwala zintegrować poszczególne ogniwa przedsiębiorstwa, co wpłynie na usprawnienie procesów realizowanych wewnątrz firmy w większym stopniu niż było to możliwe przy użyciu klasycznych systemów ERP. Prace nad stworzeniem systemów opartych na koncepcji e-biznesu szybko posuwają się do przodu a dla obecnych posiadaczy drogich systemów opartych na ERP wciąż aktualne jest pytanie: czy są one wystarczająco elastyczne, aby można je było zintegrować z rozwiązaniami wykorzystującymi Internet? W aspekcie braku jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie oraz biorąc równocześnie pod uwagę bardzo wysokie koszty zakupu i adaptacji oprogramowania opartego na koncepcji ERP, w praktyce rozwinęła się usługa ASP (Application Service Provision). Polega ona na używaniu w przedsiębiorstwie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, pozostającego własnością usługodawcy, który w zamian za comiesięczną opłatę instaluje i obsługuje system. W ten sposób, angażując relatywnie niskie środki finansowe, menedżerowie nabywają prawo do korzystania z modułów oprogramowania, które są im w danym okresie niezbędne. Niezaprzeczalną korzyścią jest także fakt, iż jak wynika z ocen ekspertów, największe oszczędności przynosi korzystanie z najlepszych ofert poszczególnych modułów u różnych dostawców tej usługi. Cena tej usługi obejmuje także kz.htm; S.Turzyńska, Wdrożenie controllingu w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. na podstawie założeń konfiguracyjnych zintegrowanego systemu informatycznego R/3, cz. I-III, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000, nr A.Januszewski, Gospodarka elektroniczna formy elektronicznego biznesu, Przegląd Organizacji, 2001, nr 3, ss

10 stałą koordynację działania wszystkich zakupionych modułów, którą zapewniają profesjonalni integratorzy aplikacji biznesowych EAI (Enerprise Application Integrators) Podsumowanie Wdrożenie systemu controllingu do przedsiębiorstwa powoduje, iż usamodzielnieni menedżerowie centrów odpowiedzialności zmuszeni są podejmować trudne i obarczone dużym ryzykiem decyzje. Wymusza to potrzebę stworzenia odpowiedniego rachunku mikroekonomicznego, ukierunkowanego zarówno retrospektywnie jak i prospektywnie. Ułatwia on z jednej strony podjęcie przez menedżera właściwych decyzji, z drugiej zaś umożliwia przeprowadzenie kontroli sposobu jej realizacji. Pojawia się również konieczność zmiany tradycyjnego systemu informacyjnego, który obecnie musi stać się instrumentem dostarczającym controllerom wielopoziomowych danych. W czasach zaś wyścigu technologicznego usuwane są ostatnie bariery niemożności zapewnienia przez kompleksowe systemy zarządzania informacji służącej podejmowaniu przez nich decyzji w czasie rzeczywistym. 15 A.Werner, Ewolucja systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2001, nr 2, ss

11 Resume. Introduction of controlling system to the enterprise means that independent managers of centers of responsibilities are burdened with difficult decisions, which carry big risks. This requires the need to establish a complex information system, which ensures that decisions are made in line with entrusted tasks. This system has to be focused on current as well as future problem solving. During a period of technological competition the final barriers are being removed to the seemingly impossible goal of providing a complex management information system on which current decisions are based. The author of this article identified the main characteristics, which have to be applied to the controlling information system and the most important informative tools, which could assist in the process of the management of the firm. Wdrożenie systemu controllingu do przedsiębiorstwa powoduje, iż usamodzielnieni menedżerowie centrów odpowiedzialności zmuszeni są podejmować trudne i obarczone dużym ryzykiem decyzje. Wymusza to potrzebę stworzenia odpowiedniego systemu kompleksowej informacji, który pozwoliłby kierownikom podejmować decyzje służące realizacji powierzonych im zadań. System ten powinien być ukierunkowany na rozwiązywanie problemów, zarówno bieżących, jak i przyszłych. W czasach wyścigu technologicznego usuwane są ostatnie bariery niemożności zapewnienia przez kompleksowe systemy zarządzania informacji służącej podejmowaniu przez menedżerów decyzji w czasie rzeczywistym. W artykule autor dokonał identyfikacji głównych cech, jakim powinien charakteryzować się controllingowy system informacyjny. Równocześnie zaprezentował najważniejsze narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania firmą. 11

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo