Systemy Transakcyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy Transakcyjne"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Na wstępie, warto jest postawić pytanie, dlaczego każdy uczestnik rynku finansowego powinien posługiwać się systemem transakcyjnym oraz dlaczego system transakcyjny stanowi niezbędne oraz fundamentalne narzędzie w rękach każdego inwestora, który rozpoczyna przygodę w którymkolwiek segmencie rynku finansowego? System transakcyjny jest zbiorem tez i twierdzeń stanowiących pewną spójną całość, obejmujący również zasady organizacji poszczególnych działań, mających prowadzić do określonych wyników inwestycyjnych. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu innych dziedzin działalności biznesowej, również w odniesieniu do inwestycji na rynkach kapitałowych, bez przygotowanego wcześniej planu działania trudno byłoby odnieść sukces. Jeżeli nie wiemy, gdzie chcemy dojść, jak mamy odnaleźć drogę do celu? System transakcyjny stanowi przede wszystkim wzór postępowania oraz zachowania się przy wystąpieniu danej sytuacji rynkowej wzór, który może zostać powielony w każdej kolejnej transakcji. Bez opracowanego schematu działania dla konkretnej sytuacji obserwowanej na rynku, trudno byłoby wyeliminować niepotrzebne emocje, prowadzące do niezdecydowania oraz subiektywności przeprowadzanej analizy. W praktyce, prowadziłoby to do procesu inwestycyjnego opartego w wysokim stopniu na uznaniowości. Wśród profesjonalnych inwestorów rynków finansowych istnieją zwolennicy wielu różnych metod oraz koncepcji rynkowych. Najważniejsze jest jednak, aby posiadać daną koncepcję, odpowiadającą w pełni preferencjom inwestora, którą następnie będzie można przekształcić we właściwy system transakcyjny. Jeżeli tak skonstruowany system posiadać będzie odpowiednią wartość oczekiwaną, można wtedy założyć, iż w znacznym stopniu będziemy przygotowani do zawierania transakcji na rynkach kapitałowych. Uznaniowość w realizacji procesu inwestycyjnego w znacznej liczbie przypadków prowadzić będzie do załamania się realizacji przyjętej strategii. Brak jasno sformułowanych zasad zajęcia, utrzymywania pozycji oraz wyjścia z rynku, może doprowadzić do najtrudniejszej sytuacji jaka może spotkać inwestora sytuacji, gdy nie będzie wiedział co ma zrobić z otwartą pozycją. W takich okolicznościach mogą dać o sobie znać niepotrzebne emocje, często prowadząc do pochopnych oraz błędnych decyzji inwestycyjnych. 1

2 Z tego względu, inwestując środki na rynku niezbędne jest posiadanie wypracowanych mechanizmów działania swego rodzaju sprawdzonej instrukcji, która będzie wspomagać proces decyzyjny w każdym momencie oraz niezależnie od obserwowanej sytuacji rynkowej. Biorąc pod uwagę fakt, iż inwestorami kierują dwie główne siły cenotwórcze chciwość oraz strach, jasno sprecyzowane zasady pozwalają się w pewnej mierze od nich uwolnić. Na rynku, brak decyzji to także decyzja. W momencie, gdy posiądziemy umiejętność wypełniania wskazań systemu bez zastanowienia, emocje podczas dokonywania transakcji będą oddziaływać w znacznie mniejszym stopniu na realizowany proces inwestycyjny. Dlatego też, system transakcyjny dla początkującego inwestora to przede wszystkim niezbędne narzędzie umożliwiające kontrolę własnych zachowań, którego brak może prowadzić do podejmowania destrukcyjnych decyzji inwestycyjnych. System właściwy Podstawą tworzenia każdego systemu transakcyjnego jest poznanie samego siebie, swoich podstawowych silnych oraz słabych stron, co pozwoli na wypracowanie schematu działania dokładnie odzwierciedlającego cechy charakteru danego inwestora. Dopóki nie poznamy dokładnie swojej natury, nie będziemy w stanie dopasować systemu transakcyjnego do swojego stylu gry i na dłuższą metę nie będziemy go stosować. Wykres 1. Najważniejsze elementy sukcesu w inwestowaniu Źródło: Opracowanie własne 2

3 Prace nad stworzeniem systemu transakcyjnego powinny zostać rozpoczęte od podjęcia próby dostosowania systemu do indywidualnych preferencji użytkownika, poprzez zdefiniowanie założeń systemu transakcyjnego. Pierwszy krok stanowi określenie własnych oczekiwań co do opracowywanego systemu musimy doskonale wiedzieć jakie rezultaty chcemy osiągnąć przy pomocy konstruowanego systemu. Przy definiowaniu oczekiwań co do systemu transakcyjnego może pojawić się szereg czynników, jakie zostaną poddane analizie. Wśród najistotniejszych, należy wymienić oczekiwaną stopę zwrotu, okres w jakim zakładana stopa zwrotu ma zostać osiągnięta, wielkość kapitału inwestycyjnego czy maksymalny dopuszczalny poziom ryzyka. Jednakże, ze względu na fakt, iż system transakcyjny jest kwestią wysoce spersonalizowaną, odpowiadającą preferencjom danego inwestora, oczekiwania, co do poszczególnych składowych systemu mogą się znacząco różnić. Przykładowo, jednego z inwestorów będzie satysfakcjonować jedynie wysoka stopa zwrotu, bez względu na liczbę generowanych przez system sygnałów, horyzont inwestycyjny czy liczbę błędnych wskazań systemu, podczas gdy inny inwestor będzie w stanie zaakceptować niższą stopę zwrotu, przy jednoczesnym założeniu mniejszych odchyleń od wartości początkowej zainwestowanego kapitału. Określenie własnych oczekiwań powinno zająć około 50% czasu poświęconego na opracowanie systemu. Tom Basso Biorąc pod uwagę fakt, iż sukces na rynku jest w stanie zapewnić jedynie system, który do nas pasuje, kolejnym krokiem po ustaleniu naszych oczekiwań co do tworzonego systemu, powinno być zdefiniowanej własnych możliwości. Zakres pojęcia własne możliwości jest bardzo szeroki, zawierając w sobie między innymi czas, jaki planujemy poświęcić na dokonywanie transakcji, zdolności matematyczne czy programistyczne lub też silne oraz słabe cechy naszego charakteru, warunkujące rynkowe powodzenie danego systemu. Przykładowo, posiadając umiejętność przyznania się do błędu, inwestor będzie w stanie zaakceptować system transakcyjny, który generować będzie jedynie 30% trafnych sygnałów. Ponadto, inwestor który w ciągu tygodnia dysponuje jedynie kilkoma godzinami czasu wolnego, które planuje wykorzystać na inwestowanie, nie będzie w stanie zaakceptować systemu transakcyjnego operującego w niskim horyzoncie inwestycyjnym, generującego kilka lub kilkanaście sygnałów dziennie. 3

4 Stąd też, tak istotne jest, aby prace nad tworzeniem systemu poświęcić na dokładne sprecyzowanie naszych oczekiwań, a następnie skonfrontować je z dostępnymi możliwościami. Sygnały transakcyjne Na etapie, kiedy zakończone zostały prace nad sprecyzowaniem oczekiwań odnośnie tworzonego systemu oraz zostały one skonfrontowane z możliwościami, jakimi dysponuje inwestor, kolejny krok stanowić będzie wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na realizację zakładanych wyników inwestycyjnych. Właściwy system transakcyjny składa się z wielu elementów, tworzących jedną spójną całość, jednak wśród kluczowych części składowych, wspólnych dla każdego systemu transakcyjnego należy wymienić: Zasady otwarcia pozycji ustalenie momentu wejścia na rynek, Zasady utrzymywania pozycji, Zasady zamknięcia pozycji - ustalenie momentu wyjścia z pozycji. Zasady otwarcia pozycji Zasady otwierania pozycji mimo, iż stanowią jedynie niewielką część składową systemu transakcyjnego, pełnią istotną rolę w jego budowie. Zbyt wczesne lub zbyt późne otwarcie pozycji może znacząco wpłynąć na wielkość zajmowanej pozycji czy rozmiar potencjalnej straty lub zysku, a przez to na całkowity wynik na transakcji. Z tego względu, w trakcie prac nad tworzeniem systemu należy dokładnie sprecyzować warunki transakcyjne, które mogą opierać się na wielu założeniach, przykładowo: Przebicie linii trendu, Odbicie od linii trendu, Powstanie sygnału na jednym, bądź grupie wskaźników, Przecięcie się średnich, Przecięcie średniej przez cenę, Powstanie pewnej sekwencji na wykresie, Odpowiednie otwarcie/zamknięcie ceny w danym interwale, Powstanie określonej geometrii, Ukazanie się pewnej formacji na wykresie. Warunkiem transakcyjnym może być jeden konkretny sygnał, bądź też kombinacja wielu sygnałów, wzajemnie się potwierdzających i zwiększających prawdopodobieństwo zrealizowania zyskownej transakcji. Nie sposób wymienić wszystkich przykładowych warunków transakcyjnych, a wymienione powyżej koncepcje zajęcia pozycji rynkowej nie wyczerpują liczby dostępnych możliwości determinacji momentu wejścia na rynek. 4

5 Zadaniem każdego inwestora jest wybranie takich zasad otwarcia pozycji, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom oraz możliwościom, jak również tworzą spójną całość z pozostałymi elementami systemu. Wybierając najlepsze zasady otwierania pozycji możemy posłużyć się samodzielnie skonstruowaną tabelą, przedstawiającą podstawowe wady oraz zalety poszczególnych sygnałów wejścia. Bazując na własnych obserwacjach, każdy inwestor jest w stanie poddać obiektywnej analizie dany sygnał wejścia oraz zaakceptować lub wyeliminować go w dalszych pracach nad systemem. Po stworzeniu tego typu tabeli może okazać się, że niektóre ze sposobów wejścia w rynek nie odpowiadają założeniom inwestora, a tak pomniejszona lista do 1-3 warunków transakcyjnych umożliwia przejście do kolejnego etapu pracy nad systemem. Zalety Wady Tabela 1. Przykładowa tabela oceny sygnałów wejścia na rynek Przecięcie się średnich Formacje techniczne Identyfikacja formującego się trendu w jego początkowym etapie Źródło: Opracowanie własne - Sygnał znacznie opóźniony Fałszywe sygnały w trendzie bocznym Wysoka trafność sygnałów Jasno zdefiniowane poziomy Stop Loss/ Take Profit Niewielka liczba sygnałów transakcyjnych - Utrzymywanie pozycji W momencie, gdy zdefiniowane zostały zasady otwarcia pozycji, kolejny krok w pracy nad systemem stanowi sprecyzowanie zasad utrzymywania otwartej pozycji rynkowej. Każdy inwestor powinien wiedzieć, w jaki sposób postępować z otwartą pozycją rynkową, która zaczyna przynosić zyski. Rozwiązaniem, może być samodzielne korygowanie wartości Stop Loss wraz z osiąganiem przez rynek nowych minimów/ maksimów cenowych lub też, zastosowanie ruchomego poziomu obrony posiadanej pozycji tzw. Trailing Stop Najistotniejsze przy definiowaniu wartości zlecenia Stop Loss czy Trailing Stop jest odpowiednie wyważenie, które nie przeszkodzi otwartej pozycji w generowaniu zysków, ale również nie doprowadzi do oddania zbyt dużej części wypracowanego wcześniej zysku, gdy sytuacja rynkowa odwróci się na niekorzyść inwestora. 5

6 Wyjście z pozycji Trailing Stop Obliczenia odnośnie wartości Trailing Stop mogą zostać oparte na zakresie zmienności rynkowej w przyjętym interwale na danym instrumencie transakcyjnym. Przy zastosowaniu metod utrzymywania pozycji opartych na samodzielnej korekcji wartości zlecenia Stop Loss, zastosowanie mogą znaleźć poziomy cenowe wyznaczone wskazaniami średnich ruchomych, jak również poziomy nowych minimów/ maksimów cenowych. Określenie zasad wyjścia z posiadanej pozycji rynkowej jest prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem, jakie stanie przez inwestorem opracowującym system transakcyjny. Zdecydowana większość tworzonych systemów transakcyjnych nie posiada ściśle sprecyzowanych mechanizmów zamykania pozycji, koncentrując się jedynie na sposobach wejścia na rynek. Należy jednak pamiętać, iż o wielkości potencjalnej straty czy zysku z pozycji rynkowej nie decyduje moment wejścia na rynek, a moment jego opuszczenia. Dlatego też, zaleca się dokładne opracowanie koncepcji wychodzenia z posiadanych pozycji, zarówno w przypadku pozycji stratnych, jak i zyskownych. Błędem popełnianym przez większość początkujących inwestorów jest skupianie się jedynie na warunkach transakcyjnych zasadach otwierania pozycji. Wejście w odpowiednim momencie na rynek nie jest trudnym zadaniem, gdyż niemal zawsze jest dogodny moment do zawarcia transakcji. Problemem jest jednak odpowiednie wyjście, które będzie współgrało z pozostałymi elementami systemu transakcyjnego. Stosunkowo najprostszy system zamykania pozycji rynkowych może zostać oparty na wykorzystaniu funkcji Trailing Stop. Jednakże, koncepcja Trailing Stop posiada charakterystyki, które uniemożliwiają jej zastosowanie w poszczególnych koncepcjach systemów. Przykładowo, Trailing Stop z powodzeniem może stać się częścią składową systemu transakcyjnego podążającego za trendem, jednakże w okresie braku ściśle określonej tendencji rynkowej może przyczynić się do ograniczania zysków, poprzez zamknięcie pozycji przy większym ruchu korekcyjnym. Take Profit Inną z metod wyjścia z zyskownej pozycji jest zastosowanie zlecenia realizującego zysk Take Profit. Zlecenie Take Profit automatycznie zrealizuje się i zamknie z zyskiem pozycję w momencie, kiedy rynek osiągnie zdefiniowaną w zleceniu wartość. Przykładowo, wielkość Take Profit może zostać zdefiniowana na poziomach cenowych wynikających ze wskazań formacji technicznych flag, chorągiewek, trójkątów, formacji głowy i ramion czy podwójnych szczytów, jak również na poziomach istotnych wsparć czy oporów. 6

7 Inne koncepcje mogą zakładać realizację zlecenia Take Profit na poziomie: Stałej wartości w pipsach dla każdego zlecenia np. 50 pipsów, Stałej ilości waluty w jakiej prowadzony jest nasz rachunek np PLN/transakcja, Procentowej wielkość zysku w stosunku do naszego kapitału np. 3% kapitału na transakcję. Stop Loss Wymienione przykłady definiowania poziomów Take Profit mogą zostać odpowiednio zmodyfikowane przez inwestora, aby w jak najpełniejszy sposób odzwierciedlać oczekiwania co do tworzonego systemu. Przykładowo, wielkość Take Profit wyrażona w pipsach nie musi być stała dla każdego zlecenia, a może zostać uzależniona od przyjętej techniki zarządzania kapitałem. Metoda stała ilości waluty może zostać skorygowana do oczekiwanych miesięcznych wypłat środków z depozytu, odpowiadających np. 10 wielkościom Take Profit. Mechanizm ustalania wielkości Take Profit, jako procentowej wielkości zysku w odniesieniu do posiadanego kapitału przeznaczonego na inwestycje, może być obliczany każdorazowo przy każdej kolejnej pozycji, bądź odpowiednio skalowana, po osiągnięciu kolejnych poziomów wielkości kapitału np. co każde 1000 PLN na rachunku, powiększamy pozycję o 1 mini lot. Wymienione wcześniej sposoby zamykania pozycji Trailing Stop oraz Take Profit znajdują zastosowanie jedynie dla transakcji zyskownych. Należy jednak pamiętać, iż każdy system transakcyjny generować będzie pewien procent mylnych sygnałów, prowadzących do stratnych pozycji. Fundamentalnym zadaniem każdego inwestora rynków finansowych nie powinna być próba uniknięcia stratnych transakcji, a wypracowanie mechanizmów pozwalających na minimalizację wielkości strat. W tym celu, zastosowanie może znaleźć zlecenie obronne Stop Loss, pozwalające na automatyczne zamknięcie stratnej pozycji, w momencie, gdy rynek osiągnie ustaloną w zleceniu wartość. Zlecenia Stop Loss mogą zostać oparte na zasadach omówionych przy zleceniu Take Profit: Stałej wartości w pipsach dla każdego zlecenia np. 30 pipsów, Stałej ilości waluty w jakiej prowadzony jest nasz rachunek np. 500 PLN/transakcja, Procentowej wielkość straty w stosunku do naszego kapitału np. 1-2 % kapitału na transakcję. 7

8 Ręczne zamknięcie pozycji Poziom zlecenia Stop Loss, poza wymienionymi przykładami, które mogą zostać poddane modyfikacji i personalizacji, może wynikać ze także ze wskazań analizy technicznej formacji technicznych czy poziomów wsparć/ oporów. Należy mieć na uwadze, iż nawet najlepszy system transakcyjny, charakteryzujący się wysoką trafnością %, w określonych warunkach rynkowych może wygenerować serię 5-8 stratnych pozycji. W tym celu, niezbędne jest ścisłe przestrzeganie przyjętych koncepcji ograniczania straty, z wykorzystaniem zlecenia Stop Loss. Poza wymienionymi zautomatyzowanymi sposobami zamknięcia pozycji, stosuje się również techniki samodzielnego wyjścia z rynku. Znaczna część profesjonalnych uczestników rynków finansowych nie wprowadza zdefiniowanych zleceń obronnych Stop Loss do systemu, ustalając jedynie poziom cenowy, przy którym decydują się na ręczne zamknięcie pozycji (ang. mental stop). Metoda ta, w znacznej liczbie przypadków, pozwala na uniknięcie sytuacji, kiedy rynek osiąga poziomy cenowe, gdzie potencjalnie mogą koncentrować się zlecenia obronne Stop Loss innych inwestorów, aby doprowadzić do realizacji tychże zleceń, a następnie rynek powraca na poprzednio obserwowane poziomy (ang. stop hunting). Jednakże, w odniesieniu do ręcznego sposobu zamykania pozycji, należy być niezwykle konsekwentnym i w momencie, gdy rynek osiąga zakładane wcześniej poziomy cenowe natychmiast przystąpić do zamknięcia pozycji. Niekonsekwencja przy samodzielnej realizacji zleceń wyjścia z rynku, szczególnie w rękach niedoświadczonego inwestora może doprowadzić do powstania istotnych strat lub niezrealizowania zysku. Rozwiązaniem często stosowanym przez bardziej doświadczonych inwestorów, jest jednoczesne zastosowanie w opracowanym systemie kilku alternatywnych sposobów wyjścia z pozycji, uzależnionych od aktualnej sytuacji rynkowej. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku warunków otwarcia pozycji, wykorzystane rozwiązanie może opierać się na jednym konkretny sygnale, bądź ich kombinacji. Ze względu na niezwykle szeroką gamę sposobów zamykania pozycji, zaprezentowane zostały jedynie przykładowe sposoby wyjścia z rynku. Zadanie, jakie stoi przed inwestorem w trakcie prac nad tworzeniem systemu transakcyjnego, jest wybranie mechanizmów zamykania pozycji, które najbardziej odpowiadają przyjętym założeniom oraz takich, które wraz z pozostałymi elementami tworzą jedną, spójną całość. 8

9 Horyzont inwestycyjny Po zakończeniu etapu opracowywania zasad oraz mechanizmów otwierania, utrzymywania oraz zamykania pozycji, kolejnym krokiem przy konstruowaniu systemu transakcyjnego jest zdefiniowanie horyzontu inwestycyjnego, w którym inwestor będzie operował. Determinacja właściwego interwału czasowego stanowi niezwykle istotną kwestię, uzależnioną od preferencji danego inwestora oraz od czynników takich jak czas poświęcony na inwestowanie czy oczekiwana trafność systemu. Błędne określenie horyzontu w jakim inwestor będzie dokonywał transakcji lub całkowity brak zdefiniowanego interwału czasowego, może skutkować popełnieniem kosztownych błędów, przykładowo przetrzymaniem stratnej pozycji lub zbyt wczesnym i pochopnym otwarciem/ zamknięciem pozycji. Stąd, niezbędne jest, aby przed zajęciem pozycji rynkowej dokładnie wiedzieć, jak długo pozostać na rynku i które z sygnałów generowanych przez rynek należy uwzględniać w podejmowanej analizie. Wybór określonego horyzontu inwestycyjnego może w znacznym stopniu rzutować na wyniki osiągane przez tworzony system transakcyjny. Inwestorzy dokonujący transakcji w horyzoncie krótkoterminowym (interwał czasowy M1 H4) spotkają się ze znacznie większą liczbą sygnałów generowanych przez system każdego dnia. Jeżeli dany sygnał płynący z systemu zostanie z pewnych względów zignorowany przez inwestora, w niewielkim odstępie czasu może pojawić się kolejny sygnał zajęcia pozycji, pozwalając pozostać w kontakcie z rynkiem każdego dnia. Duża liczba transakcji pozwoli na znacznie przyspieszony proces kapitalizacji oraz wykorzystanie mechanizmu procentu składanego, pozwalającego na reinwestycję osiąganych zysków oraz szybszy wzrost krzywej kapitału. Ponadto, znaczna liczba przeprowadzanych transakcji pozwala na ciągłą kontrolę poprawności działania systemu oraz ewentualną implementację niezbędnych zmian. 9

10 Inwestowanie w horyzoncie krótkoterminowym charakteryzuje się jednakże pewnymi cechami, które mogą dyskwalifikować ten interwał czasowy wśród poszczególnych inwestorów. Podstawową wadą systemów transakcyjnych operujących w krótkim horyzoncie są wysokie koszty transakcyjne, związane ze znaczną liczbą przeprowadzanych transakcji. Analiza wyników inwestycyjnych realizowanych przez system może wskazać, iż koszty transakcyjne stanowić będą 20-40% osiąganych zysków. Nie bez znaczenia może być również czas spędzony przez ekranem komputera oraz kwestie związane ze znaczną liczbą mylnych sygnałów generowanych przez system, a przez to wymagania co do psychiki inwestora, zmuszające do zawierania dziesiątek transakcji, z których jedynie część może okazać się zyskowna. Systemy transakcyjne operujące w horyzoncie długoterminowym nie angażują inwestora czasowo w tak znacznym stopniu, jak ma to miejsce w horyzoncie krótkoterminowym. Ponadto, niewielka liczba sygnałów oraz realizowanych transakcji może wpływać korzystnie na wyniki systemu, poprzez generowanie niskich kosztów transakcyjnych. W długim interwale czasowym możliwa jest również realizacja transakcji o bardzo wysokim wskaźniku zysku do ponoszonego ryzyka, wpływająca korzystnie na niskie obciążenie psychiczne inwestora. Jednakże, inwestowanie w horyzoncie długoterminowym posiada również istotne wady, które mogą okazać się nie do zaakceptowania przez niektórych inwestorów. Opierając się przede wszystkim na podążaniu za trendem wyższego rzędu, inwestor narażony jest na istotne wahania portfela. W takiej strategii inwestycyjnej wskazania systemu nakazują pozostaje na rynku również w momentach istotnych korekt cenowych, które w znaczny sposób mogą ograniczać wielkość realizowanych zysków. Ponadto, sygnały transakcyjne pojawiają się stosunkowo rzadko, przez co ominięcie jednego z sygnałów systemu może skutkować oczekiwaniem na kolejne wskazanie systemu przez kolejne tygodnie. Strategia systemowa Posiadając sprecyzowane mechanizmy otwierania, utrzymywania oraz zamykania pozycji, jak również zdefiniowany horyzont inwestycyjny, można przystąpić do kolejnego etapu prac nad tworzeniem właściwego systemu transakcyjnego. 10

11 Opracowane wcześniej elementy składowe systemu posłużą dalszym badaniom i ocenom skuteczności systemu, poprzez oszacowanie poniższych parametrów systemu transakcyjnego: Trafności Stosunku Zysku/ Ryzyka (Risk/Reward Ratio) Kosztów transakcyjnych Częstości transakcji Poślizgów cenowych (ang. slippage) Modelu zarządzania kapitałem Trafność Trafność systemu transakcyjnego oznacza prawdopodobieństwo, iż transakcje dokonywane na podstawie systemu będą zyskowne. Wartość trafności danego systemu transakcyjnego kalkuluje się jako iloraz zyskownych transakcji w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych transakcji i najczęściej wyraża w ujęciu procentowym. ść = h h 100% Im wyższą trafnością charakteryzuje się opracowywany system transakcyjny, tym lepiej dla inwestora, jednakże w praktyce trudno jest spotkać systemy transakcyjny, który charakteryzowałby się trafnością wyższą od 60-70%. Przy określonych pozostałych warunkach systemu, wysoka trafność nie gwarantuje, że dany system będzie zarabiał. Przykładowo, system posiadający 90% trafność 90% sygnałów generowanych przez system skutkuje zyskowną transakcją, podczas gdy 10% sygnałów generuje stratną transakcję jest w stanie doprowadzić inwestora do bankructwa. Jeżeli, taki system nie będzie posiadał odpowiednich mechanizmów zarządzania stratnymi pozycjami lub też inwestor, nieprzyzwyczajony do błędnych sygnałów wskazywanych przez system, będzie przetrzymywał stratną pozycję, może okazać się, iż 10% błędnych wskazań systemu będzie w stanie doprowadzić do większych strat, niż zysk wygenerowany w 90% poprawnych wskazań systemu. Stąd też, niezmiernie istotną kwestią przy budowaniu systemu transakcyjnego jest kalkulacja wielkości średniego zysku oraz średniej straty przypadającej na jedną transakcję. 11

12 Risk/Reward Ratio Współczynnik Risk/Reward Ratio (często stosowany w skróconej formie jako RR Ratio) oznacza iloraz średniego zysku na transakcję, w odniesieniu do średniej straty na transakcję. System który zawiera opracowane trzy podstawowe elementy składowe, tj. zasady otwierania, utrzymywania i zamykania pozycji, może zostać przetestowany pod kątem kalkulacji współczynnika RR Ratio. W przypadku, gdy uzyskany współczynnik jest niezadowalający w porównaniu do założeń użytkownika, należy powtórnie przeanalizować każdy z elementów składowych systemu. / = ś ę ś ę Wartość oczekiwana systemu Jeżeli pieniężna wartość transakcji zyskownych równa jest pieniężnej wartości transakcji stratnych, współczynnik RR Ratio równy będzie 1. Dążeniem każdego inwestora opracowującego własny system transakcyjny powinno być dążenie do osiągnięcia jak największych wartości RR Ratio, a sam współczynnik jest składową systemu znacznie istotniejszą od trafności danego systemu transakcyjnego. Jednakże, jak ma to miejsce w każdym innym elemencie systemu transakcyjnego, również w odniesieniu do współczynnika RR Ratio jego wartości pozostają względne i różne dla przyjętych rozwiązań transakcyjnych. Przykładowo, dokonując transakcji w niskim horyzoncie inwestycyjnym, trudno będzie zrealizować wysokie wskazania współczynnika RR Ratio, podczas gdy inwestując w horyzoncie długoterminowym będzie to łatwiejsze do osiągnięcia. Dysponując kalkulacjami dotyczącymi trafności systemu oraz współczynnikiem RR Ratio, inwestor jest w stanie dokonać wstępnych szacunków co do tego, czy dany system będzie generować dodatnią stopę zwrotu. W tym celu, niezbędne jest oszacowanie wartości oczekiwanej systemu transakcyjnego (ang. Expected Value, w skrócie EV) = gdzie: EV wartość oczekiwana systemu transakcyjnego, AW średnia wielkość zyskownej transakcji, P(W) prawdopodobieństwo wystąpienia zyskownej transakcji, AL średnia wielkość stratnej transakcji, P(L) prawdopodobieństwo wystąpienia stratnej transakcji. 12

13 Przykład 1. Inwestor opracował metody transakcyjne pozwalające na osiągnięcie 80% trafności systemu, który charakteryzuje się identyczną wielkością osiąganego na transakcji zysku, w odniesieniu do straty RR Ratio wynosi 1. Kalkulacja wartości oczekiwanej takiego systemu przestawia się następująco: = Wartość oczekiwana takiego systemu transakcyjnego jest dodatnia, co oznacza, iż stosując się do wskazań tego systemu inwestor będzie notował dodatnią stopę zwrotu na inwestowanym kapitale. Wartość oczekiwana równa 0.6 oznacza, iż stosując się do wskazań systemu, inwestor może spodziewać się 0.6 PLN zysku przy 1 PLN zainwestowanym na rynku. Przykład 2. Inwestor posiada system transakcyjny charakteryzujący się 40% trafnością, jednakże osiągane wielkości zysku, w odniesieniu do straty są trzykrotnie wyższe RR Ratio wynosi 3. Kalkulacja wartości oczekiwanej takiego systemu przestawia się następująco: = Podobnie jak w poprzednim przykładzie, wartość oczekiwana systemu transakcyjnego jest dodatnia. Tak samo jak w poprzednim przykładzie, wartość oczekiwana równa 0.6 oznacza, iż stosując się do wskazań systemu, inwestor może spodziewać się 0.6 PLN zysku przy 1 PLN zainwestowanym na rynku. 13

14 Jak można zaobserwować na powyższych przykładach, dwa znacząco różne systemy transakcyjne są w stanie wygenerować identyczne wskazania wartości oczekiwanej danego systemu. Pierwszy system transakcyjny charakteryzował się wysoką trafnością 80%, jednakże wielkość RR Ratio równa była 1 w transakcjach zyskownych zarabiał tyle, ile tracił w transakcjach stratnych. W przypadku drugiego systemu transakcyjnego, który charakteryzował się o połowę niższą trafnością 40%, wielkość RR Ratio była równa 3, przez co nadal pozostawał on zyskownym, zarabiając na transakcjach zyskownych trzykrotnie więcej, niż tracąc na błędnych wskazaniach systemu. Zaprezentowane powyżej przykłady wartości oczekiwanej systemów transakcyjnych wskazują, iż dwa elementy systemu transakcyjnego trafność oraz RR Ratio są ze sobą ściśle powiązane. Jeżeli system transakcyjny charakteryzuje się niską trafnością, niezbędne jest aby posiadał wysokie wskazania RR Ratio. Jeżeli natomiast opracowany system transakcyjny posiada bardzo wysoką trafność, współczynnik RR Ratio może być równy lub bliski 1, a taki system nadal będzie generować dodatnią stopę zwrotu. Najbardziej istotne na tym etapie prac nad systemem jest obliczenie, czy opracowywany system posiada wartość oczekiwaną wyższą od 0. Jeżeli analiza danych historycznych wskazuje, iż system notuje ujemne wielkości wartości oczekiwanej, nie będzie on w stanie zarabiać w długim terminie. Ponadto, kalkulacja wartości oczekiwanej pomija bardzo istotne kwestie kosztów transakcyjnych, mogących w istotny sposób rzutować na osiągane przez system wyniki inwestycyjne. Koszty transakcyjne Przy tworzeniu systemu transakcyjnego niezbędne jest aby pamiętać o fakcie, iż na jego wyniki zawsze będą miały wpływ koszty transakcyjne. Przy założeniu pozostałych czynników niezmienionych, system który generuje wiele sygnałów będzie osiągał niższą stopę zwrotu, w porównaniu do systemu generującego ich mniej. Mimo, iż na rynku Forex koszty transakcyjne są znacząco niższe, niż na innych rynkach np. akcji, dla graczy krótkoterminowych mogą nadal stanowić istotną kwestię w analizie osiąganych przez system rezultatów. Warto więc przeliczyć, jaką część średniego zysku czy średniej straty stanowią koszty transakcyjne i podjąć ewentualne działania mające na celu minimalizację ponoszonych kosztów, np. poprzez zastosowanie innego sposobu filtrowania sygnałów generowanych przez system. 14

15 Częstość transakcji Na wielkość ponoszonych przez inwestora kosztów transakcyjnych wpływa przede wszystkim częstość transakcji, czyli liczba zawieranych transakcji ogółem w określonym czasie np. w ciągu dnia, tygodnia czy miesiąca. Wysoka liczba generowanych sygnałów przez system nie tylko zwiększa koszty transakcyjne, ale może również wpływać na jego wyniki. W praktyce przyjmuje się zasadę, iż wzrost ilości generowanych sygnałów o 10% powinien iść w parze z poprawieniem wyników systemu o 20% - jedynie wtedy taki zabieg uznać można za opłacalny. Jednakże, wprowadzenie mechanizmów mających na celu ograniczenie ilości generowanych przez system sygnałów może skutkować znaczącym spadkiem liczby tychże sygnałów lub ich brakiem w pewnych momentach, gdyż zastosowane reguły mogą okazać się zbyt rygorystyczne dla powstania odpowiedniej ilości sygnałów. Podobnie, jak ma to miejsce przy innych elementach systemu, również w przypadku częstości transakcji niezbędne jest wypracowanie optimum, zapewniającego równowagę pomiędzy liczbą sygnałów niezbędnych do osiągnięcia założeń systemowych oraz liczbą mylnych wskazań systemu, które mogą zostać wyeliminowane. Poślizgi cenowe (ang. slippage) Obliczając oczekiwaną skuteczność naszego systemu, bądź dokonując jakichkolwiek obliczeń na podstawie danych historycznych niezbędne jest, aby uwzględnić fakt występowania poślizgów cenowych na które inwestor może nie mieć wpływu. W przypadku oceny systemu, którego wyniki zostały poddane analizie opierając się na danych historycznych, a oceny systemu którego wyniki znane są ze stosowania go przy realnych inwestycjach mogą się znacząco różnić. Wyniki systemu osiągane na rzeczywistych transakcjach rynkowych w zdecydowanej większości obserwacji będą gorsze od wyników zanotowanych podczas testów bazujących na danych historycznych. Powodem tego mogą być poślizgi cenowe, bądź błędy inwestora spowodowane brakiem dostatecznej koncentracji czy też zwykłą pomyłką przy egzekucji zleceń. Na poszczególne elementy systemu jako całości inwestor nie ma wpływu, lecz musi o nich pamiętać przy tworzeniu zarówno systemu jak i samych wyobrażeń do co jego ram i finalnego kształtu. 15

16 Model zarządzania kapitałem Każdy z wymienionych elementów składowych systemu jest niezwykle istotny w funkcjonowaniu systemu transakcyjnego jako całości, jednak w żaden sposób nie precyzuje wielkości pozycji, jaka powinna być zajęta przy wystąpieniu danego sygnału transakcyjnego. W tym celu, profesjonalni inwestorzy rynków finansowych stosują modele zarządzania kapitałem. Zarządzanie wielkością pozycji, wraz ze zdefiniowaniem momentu wyjścia z pozycji, może okazać się najtrudniejszym zadaniem przed jakim stanie inwestor tworzący system transakcyjny. Często okazuje się, iż nawet niewielka ingerencja w modelu zarządzania kapitałem jest w stanie w sposób diametralny zmienić wyniki systemu transakcyjnego. Najlepsi spekulanci rynków finansowych, zarządzający aktywami wielkości setek milionów dolarów, osiągają trafność stosowanych systemów transakcyjnych na poziomie %. Oznacza to, że mylą się w ponad połowie swoich decyzji inwestycyjnych, jednak mimo to odnotowują wysokie stopy zwrotu. Kluczem do ich sukcesu rynkowego jest zarządzanie wielkością pozycji zyskowne transakcje są kilkukrotnie większe od stratnych. Ze względu na fakt, iż zarządzanie wielkością pozycji jest bardzo obszerną dziedziną tworzenia właściwego systemu transakcyjnego, omówione zostało w oddzielnej prezentacji. Podsumowanie Budowa systemu transakcyjnego stanowi niezwykle ciężką pracę, która może trwać miesiącami, a nawet latami. Każdego dnia rynek zachowuje się inaczej, codziennie dostarczając nowych doświadczeń oraz pomysłów, które mogą zostać opracowane i włączone do tworzonego systemu. Dzięki obserwacji zachowań uczestników gry rynkowej, możliwe jest ciągłe udoskonalanie systemu, bądź dopasowywanie go do aktualnych sytuacji panujących na rynku. Opisowi każdego zagadnienia zaprezentowanego w powyższej publikacji mogłaby zostać poświęcona oddzielna kilkusetstronicowa książka. Jesteśmy jednak pewni iż, wskazówki zawarte w tym opracowaniu pozwolą wykonać solidną pracę nad systemem, który w konsekwencji będzie w stanie generować stałe zyski w długim terminie. O tym, jaki będzie opracowywany system zależy tylko i wyłącznie od jego twórcy oraz pracy, jaką włożył w jego opracowanie. Najlepsze systemy transakcyjne w historii rynków finansowych umożliwiły swoim twórcom nie tylko osiągnąć bogactwo, ale również stawały się fundamentem dla wielu funduszy inwestycyjnych, które pozwalały zarabiać posiadaczom jednostek ich uczestnictwa. 16

17 Najważniejsze jest, aby przed rozpoczęciem konstruowania, a następnie stosowania danego systemu wyznaczyć realistyczne cele, jakie miałyby być przy jego pomocy osiągnięte. Bez tego, żaden inwestor nie będzie wiedział dokąd ma on go zaprowadzić. Kolejnym krokiem będzie skonfrontowanie oczekiwań co do systemu, z możliwościami twórcy, co doprowadzi do wyklarowania się kluczowych punktów systemu mechanizmów zawarcia pozycji, utrzymania jej, a następnie wyjścia z rynku. Analiza danych historycznych pozwoli na oszacowanie oczekiwanej trafności systemu oraz wielkości RR Ratio, co umożliwi wstępną kalkulację wartości oczekiwanej systemu podstawowego wskaźnika informującego, czy przyjęte założenia będą w stanie zapewnić rynkową przydatność systemu. Uwzględniając następnie częstość transakcji, koszty transakcyjne lub ewentualne poślizgi cenowe oraz przede wszystkim przyjęty model zarządzania kapitałem twórca systemu będzie mógł dokonać niezbędnego oszacowania, czy wypracowany system transakcyjny będzie generować dodatnią stopę zwrotu. 17

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do strategii inwestycyjnych

Wprowadzenie do strategii inwestycyjnych Wprowadzenie do strategii inwestycyjnych Poznań, 25 październik 2006 prowadzący: Tomasz Marek Elementy decydujące o sukcesie inwestycyjnym : - Zarządzanie wielkością pozycji - Dywersyfikacja portfela -

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan KRAKÓW 2012 2 Spis treści Wstęp...3 1. Co jest potrzebne do sukcesu?...3 2. Czy inwestowanie jednosesyjne się opłaca?...5 3. System

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015 Strategia OneToOne Paweł Śliwa, 27/10/2015 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego mbanku, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu. Prowadzi i organizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Globalne Inwestycje III Dzięki mechanizmowi zabezpieczenia korzystnych stóp zwrotu i jednoczesnej ochronie 100% wpłaconego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 2

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 2 STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykład 2 2 Musisz opracować dokładny plan działania Stres jest nieodłącznym elementem przy podejmowaniu decyzji. Nie możesz dopuścić do tego, aby

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Rynki walutowe, kontrakty, akcje 2 Podstawowe definicje związane z rynkiem walutowym 3 Price Action 4 5 Analiza fundamentalna 6 Przykłady systemów

Bardziej szczegółowo

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy.

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. ZAWIERANIE TRANSAKCJI Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. Spis treści 1. Włączenie możliwości dokonywanie transakcji, str. 2 2. Moduły

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance Krzysztof Borowski KBC Securities Wstęga Bollingera Ø Szczególnie ważnym zastosowaniem średnich ruchomych jest wstęga Bollingera składająca się z : Ø Kroczącej

Bardziej szczegółowo

Giełda, wolność i pieniądze SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI

Giełda, wolność i pieniądze SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI Giełda, wolność i pieniądze VAN K. THARP SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI Słowo wstępne Podziękowania Wstęp Część I Najważniejszy czynnik decydujący o sukcesie: TY! Rozdział 1 Legenda o Świętym Graalu Metafora

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Błędy przy tworzeniu systemów inwestycyjnych

Błędy przy tworzeniu systemów inwestycyjnych Błędy przy tworzeniu systemów inwestycyjnych Autor: Robert Kajzer Spis treści Błędy przy tworzeniu systemów inwestycyjnych Robert Kajzer Wstęp... 3 Obciążenia oceny wpływające na tworzenie systemu transakcyjnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ. Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne?

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ. Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne? ZARZĄDZANIE POZYCJĄ Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne? Zarządzanie kapitałem, obok strategii inwestycyjnej i kontroli nad własnymi emocjami, jest najważniejszym elementem determinującym

Bardziej szczegółowo

Proces Inwestycyjny AkademiaFx. Paweł Śliwa, 17/09/2015

Proces Inwestycyjny AkademiaFx. Paweł Śliwa, 17/09/2015 Proces Inwestycyjny AkademiaFx Paweł Śliwa, 17/09/2015 Paweł Śliwa Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 2005 rokut w ramach spotkań stacjonarnych jak i webinarowych. Założyciel Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 6 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Dr Tomasz Filipiak, Jakub Jagiełło GPW Day, Warszawa 3 Września 2009r. Motto ( ) Zawsze stosuj tę oto złotą zasadę: czyo to, co byś

Bardziej szczegółowo

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Czym są wskaźniki analizy technicznej narzędzie analizy technicznej element pomagający w identyfikacji stanów rynkowych wspomagają w wyznaczaniu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH

MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH Dif Broker posiada partnerstwo z firmą doradczo-inwestycyjną Dorsey Wright & Associates. Dzięki tej współpracy od lat oferujemy automatyczne modele inwestycyjne.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex

Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex Zarządzanie pozycją Czesław Mazur 2015 WYDAWCA MC MAZUR Copyright by Czesław Mazur, rok 2015 Prezentowany fragment wydania jest wersją darmową. Zezwala się na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers. Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk Ponad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak naprawdę działają rynki. Fakty i mity SPIS TREŚCI

Jak naprawdę działają rynki. Fakty i mity SPIS TREŚCI Jak naprawdę działają rynki. Fakty i mity Jack D. Schwager SPIS TREŚCI Przedmowa Prolog Część I. RYNKI, STOPA ZWROTU I RYZYKO 1. Fachowa porada Starcie Comedy Central i CNBC Indeks elfów Płatne porady

Bardziej szczegółowo

Wykres dzienny

Wykres dzienny Wykres dzienny Czy można wyznaczyć poziomy równowagi? Wykres tygodniowy doji Wykres dzienny Plan tradingu 1. określamy trend (aktualną sytuację techniczną), 2. oceniamy czy występuje sygnał

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 7

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 7 STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykład 7 2 Zamykanie pozycji Nie ma znaczenia, kiedy pozycja zostanie otwarta, najważniejsze jest to, kiedy zostanie zamknięta To nie wybór chwili

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Ważną umiejętnością jest zdolność inwestora do przewidywania i szacowania skutków ryzyka.

Ważną umiejętnością jest zdolność inwestora do przewidywania i szacowania skutków ryzyka. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego jako element procesu identyfikowania ryzyka związane Ważną umiejętnością jest zdolność inwestora do przewidywania i szacowania skutków ryzyka. Zjawisko czy

Bardziej szczegółowo

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie 3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie Autor: Robert Kajzer Spis treści Wstęp... 3 Panuj nad własnymi emocjami... 4 Jak jednak nauczyć się panowania nad emocjami?...

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Nowe Horyzonty

CU Gwarancja Nowe Horyzonty inwestycje Produkty gwarantowane CU Gwarancja Nowe Horyzonty W ofercie od 9 marca do 3 kwietnia 2009 roku Dzięki ochronie 100% wpłaconego kapitału możesz osiągać stabilne zyski wbrew obecnym trendom rynkowym

Bardziej szczegółowo

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy.

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy. Materiał ten przygotowany został dla Stowarzyszenia Analityków Technicznych Rynków Finansowych (www.satrf.org ) w oparciu o materiały zgromadzone na portalu Eduinwest www.eduinwest.pl 1. Formacje Liniowe

Bardziej szczegółowo

W zależności od horyzontu czasowego wyróżnia się następujące style inwestowania:

W zależności od horyzontu czasowego wyróżnia się następujące style inwestowania: Style inwestowania Wśród inwestujących na giełdzie można wyróżnić osoby posługujące się różnymi stylami inwestowania. Nie ma lepszych lub gorszych stylów, każdy z nich wymaga jednak innych predyspozycji

Bardziej szczegółowo

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem?

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem? Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem? (m.in. na podstawie badań zachowania klientów BossaFX) Sebastian Zadora BossaFX.pl Warszawa, 25 czerwiec 2014 2 Inwestorzy BossaFX w 2013r. Agenda składniki

Bardziej szczegółowo

10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu

10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu 10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu Prowadzący: Agenda 1. 5 najpoważniejszych błędów traderów podczas nauki tradingu 2. Uczenie się na błędach - czy na pewno to jest dobre? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Price Action. forex, akcje, opcje www.xtb.pl

Price Action. forex, akcje, opcje www.xtb.pl Price Action Czym jest PA Podejście do tradingu/inwestowania opierające swoje wnioskowanie i analizę na ruchu ceny danego instrumentu finansowego. Zaliczamy do nich analizę z użyciem: Wsparcia i opory

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima Maxima-03_windows.wxm 1 / 8 Elementy matematyki finansowej w programie Maxima 1 Wartość pieniądza w czasie Umiejętność przenoszenia kwot pieniędzy w czasie, a więc obliczanie ich wartości na dany moment,

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa Formacje cenowe Prowadząca: Klaudia Morawska 1.10.2015, Warszawa Analiza techniczna Wszystkie wydarzenia i informacje dotyczące danego instrumentu są odzwierciedlone w kursie Analiza techniczna sprawdza

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI...V PRZEDMOWA...11 PODZIĘKOWANIA Wstęp

Spis treści SPIS TREŚCI...V PRZEDMOWA...11 PODZIĘKOWANIA Wstęp SPIS TREŚCI...V PRZEDMOWA...11 PODZIĘKOWANIA...13 Wstęp Rozdział 1 TRADEREM JEST KAŻDY Z NAS...17 Najważniejsze przekonanie rynkowe...21 Początki mojej kariery...22 Podróż życia...26 SZUKANIE PORZĄDKU

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe. FOREX CHARTIST przedstawia:

Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe. FOREX CHARTIST przedstawia: Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe FOREX CHARTIST przedstawia: 2012 2 0.1. Autor szkolenia Autorem szkolenia jest Łukasz Fijołek - trader walutowy, trener Forex, niezależny analityk, autor

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji finansowej organizacji

Ocena kondycji finansowej organizacji Ocena kondycji finansowej organizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności projektów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie formacji cenowych czyli od sztuki do nauki

Wykorzystywanie formacji cenowych czyli od sztuki do nauki Wykorzystywanie formacji cenowych czyli od sztuki do nauki 1 Spis treści Wstęp...3 Ogólny zarys...3 Formacje cenowe...3 Obiektywna i Subiektywna Analiza Techniczna...3 Analityk techniczny kontra Autochartist...4

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Forex nie tylko dla spekulantów

Forex nie tylko dla spekulantów Forex nie tylko dla spekulantów Możliwość osiągnięcia dużych stóp zwrotu przyciąga na rynek forex wielu inwestorów, którzy w krótkim terminie chcieliby zarobić duże pieniądze. Zdarzają się inwestorzy potrafiący

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. jest amerykańskim holdingiem prowadzącym zdywersyfikowaną działalność w zakresie usług bankowych i finansowych, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE Załącznik nr 1 do PO No A-IV-../17 FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (ocena, czy usługi maklerskie są odpowiednie a instrumenty finansowe - adekwatne) Dane Klienta: Imię/imiona i nazwisko PESEL/ Nr paszportu

Bardziej szczegółowo