Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ"

Transkrypt

1 INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor: dr inŝ. Robert Szczepanek nr pracy:... data złoŝenia:... ul. Warszawska 24, Kraków tel/fax (+48 12) internet:

2

3 PODZIĘKOWANIA Bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie podczas pisania tej pracy, zwłaszcza mojej Ŝonie GraŜynie, za motywacje, wsparcie i cierpliwość, oraz: Dr inŝ. Robertowi Szczepankowi, za umoŝliwienie, wsparcie i nadzór nad pisaną pracą, cenne uwagi, sugestie oraz poświęcony czas. Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie, a w szczególności Tomaszowi Bukowcowi, za informacje, dane i wywiady potrzebne do stworzenia koncepcyjnego, alternatywnego od obecnie stosowanego, projektu Webmappingu. Polskiemu Towarzystwu Informacji Przestrzennej, za udostępnienie swoich publikacji oraz swoją wiedze, dzięki której moŝliwe było zrozumienie wielu kolidujących ze sobą kwestii.

4 Spis treści POJĘCIA I DEFINICJE Wprowadzenie Mapy internetowe, czyli GIS plus Internet Dane przestrzenne, geoinformacja Siła Internetu Historia systemów GIS Interoperacyjność Definicja Interoperacyjność danych przestrzennych Standardy Open Geospatial Consortium Komitet techniczny ISO/TC Rodzaje aplikacji do tworzenia systemów typu Webmapping i WebGIS Narzędzia słuŝące tworzeniu aplikacji Webmappingu Aplikacje darmowe Aplikacje komercyjne Technologia Rodzaje serwisów internetowych do pracy z danymi przestrzennymi Webmapping od strony klienta Webmapping od strony serwera Zastosowania Webmappingu i WebGISu InŜynieria środowiska Mapy miast Systemy nawigacji Google Earth Technologie Webmappingu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie Obecnie stosowane rozwiązanie Webmappingu w RZGW Oczekiwania uŝytkowników odnośnie alternatywnego rozwiązania Propozycja rozbudowy systemu Webmappingu RZGW Kraków Podsumowanie LITERATURA SPIS RYSUNKÓW ABSTRAKT

5 POJĘCIA I DEFINICJE Cała terminologia dotyczącą opisywanych zagadnień jest często spotykana w róŝnych nie zawsze zgodnych wersjach. Pojęcia Webmapping, WebGIS, OnlineGIS są często w literaturze uŝywane jako synonimy, jednak nie znaczą one do końca tego samego. PoniŜej chciałbym przedstawić kilka istotnych pojęć które pozwolą lepiej zrozumieć opisywaną technologię. GIS jest to system informatyczny zaprojektowany do pracy z danymi, które są odniesione do przestrzennych lub geograficznych współrzędnych. Innymi słowy GIS jest zarówno systemem bazodanowym z moŝliwością przechowywania przestrzennie odniesionych danych, jak i zbiorem funkcji przeznaczonych do przetwarzania tych danych. [Star, Estes, 1990]. Geomatyka (geoinformatyka) - jest dziedziną wiedzy (i technologii) zajmująca się problemami pozyskiwania, zbierania, utrzymywania, analizy, interpretacji, przesyłania i wykorzystywania informacji geoprzestrzennej (przestrzennej, geograficznej), czyli odniesionej do Ziemi. [Michalik, Geomatyka ] Web Map KaŜda mapa jaka występuje na stronach WWW moŝe być nazwana Web Map. Najprostszymi takimi mapami są zeskanowane papierowe mapy odpowiednio przygotowane do publikacji w Internecie. Bardziej zaawansowane Web Mapy pozwalają na interakcję z nimi i posiadają często funkcjonalność podobną do bardzo prostych aplikacji GIS. WebGIS Aplikacje WebGIS pozwalają na korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji niŝ te w Web Map. UŜytkownik powinien mieć moŝliwość mierzenia odległości, zaawansowanych wyszukiwań i dostęp do bardziej szczegółowych opisów (cech) obiektów. [Hachler, Allgower, Weibel, 2003] Webmapping Jest rodzajem prezentacji map w Internecie tworzony z naciskiem na wizualizację. Wykorzystuje on informacje przestrzenne zawarte w 1

6 globalnych bazach danych, kartografię terenu i istniejące mapy, alby połączyć je w pełni funkcjonalną interaktywną zwykle skalowalną mapę internetową. Narzędziami do tworzenia takiej mapy są najnowsze technologie internetowe, grafika wektorowa, a wszystko to tworzone jest na podstawie wykreowanych standardów. [Hachler, Allgower, Weibel, 2003] Rysunek 1. Czym jest Webmapping, jego składowe Online GIS Określa taki rodzaj aplikacji, która posiada pełną funkcjonalność GIS, jednak wymaga połączenia z zasobami Internetu. Części systemu mogą znajdować się na osobnych serwerach, osobny serwer przetwarzający, osobny serwer z danymy i osobny z interfejsem uŝytkownika. [praca: Hachler, Allgower, Weibel, 2003] Mapy w Internecie (ang. Maps in the Internet) - zasoby danych przestrzennych udostępniane w Internecie, głównie przez WWW, w postaci map o ustalonym kształcie lub generowanych przy uwzględnieniu wymagań uŝytkownika, których zakres i forma uzaleŝniane są od funkcji i danych systemu produkującego mapy. SłuŜące do tego celu oprogramowanie jest bardzo zróŝnicowane, m.in. pod względem szybkości działania, dostępnych funkcji i sposobu ich realizacji, powiązania z bazą danych, standardów i kosztów. [PTIP]. 2

7 Serwer Map Jest to serwer, niezaleŝna maszyna której zadaniem jest generowanie map na podstawie posiadanych, bądź teŝ pobieranych (np. z innego serwera danych) informacji przestrzennych. Jest częścią architektury klient-serwer dla aplikacji WebGIS. Posiada on funkcjonalność podobną do aplikacji GIS. Podstawowymi funkcjami Map Serwera jest wizualizacja, nawigacja oraz korzystanie z zapytań. [praca: Hachler, Allgower, Weibel, 2003] 3

8 1. WPROWADZENIE 4

9 Webmapping jest zbiorem technologii pozwalających na prezentację map w Internecie. Jest ściśle powiązany z technologiami WebGIS, które od klasycznych systemów GIS róŝną się głównie formą prezentacji danych, ich otrzymywaniem oraz sposobem dostępu do funkcji. NajwaŜniejsza część, czyli funkcjonalność, pozostaje niemal identyczna. Celem mojej pracy jest prezentacja narzędzi oraz technologii słuŝących nowoczesnej kartografii, tworzeniu wielowarstwowych interaktywnych map, dostępnych za pomocą Internetu, oraz systemów GIS, które korzystają z danych on-line. Główną problematyką podjętą w pracy jest przegląd aktualnie dostępnych technologii umoŝliwiających zastosowanie funkcjonalności GIS w Internecie, określenie głównych przeszkód jakie powstają na drodze ich stosowania, jak równieŝ ograniczeń związanych z implementacją i zgodnością aplikacji klienckich. Praca prezentuje stan wykorzystania aplikacji WebGIS, zarówno tych kluczowych, najbardziej popularnych, ogólno dostępnych w światowym Internecie, jak i polskich implementacji. WaŜnym aspektem pracy jest niknąca bariera pomiędzy samodzielnymi aplikacjami GIS, a aplikacjami internetowymi typu klient-serwer. JuŜ teraz technologie pozwalają na połączenie tych dwóch typów aplikacji w jedno, co niesie za sobą wiele korzyści. Programowanie Internetu tworzenie aplikacji webowych staje się coraz waŝniejszą dziedziną informatyki. Jeszcze kilka lat temu, nikt ze zwykłych uŝytkowników komputerów nie wyobraŝał sobie, Ŝe będzie mógł oglądać dynamiczne mapy i planować trasy on-line w Internecie. Moja praca, jest przeglądem osiągnięć wielu instytucji i osób, których celem było i jest udostępnienie uŝytkownikom Internetu danych przestrzennych w jak najbardziej aktualnej i czytelnej formie. Swoją uwagę kieruje przede wszystkim na systemy open source, starając się udowodnić, Ŝe mogą stanowić bardzo powaŝną konkurencje, a często nawet w pełni zastąpić aplikacje komercyjne, wywodzące się od producentów profesjonalnych systemów GIS. W ramach podsumowania w pracy przedstawiłem propozycję wykorzystania technologii Webmappingu opartej na licencji open source dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 5

10 2. MAPY INTERNETOWE, CZYLI GIS PLUS INTERNET 6

11 2.1. Dane przestrzenne, geoinformacja Aby zrozumieć jak bardzo przydatnym narzędziem jest Webmapping (patrz: pojęcia i definicje) naleŝy poznać najpierw rodzaj danych na jakich moŝe on pracować. Celem mapy internetowej jest graficzne przedstawienie Ŝądanego zakresu informacji. Prostym przykładem moŝe być sporządzenie mapy restauracji do których najszybciej moŝna dotrzeć z zadanego punktu. System otrzyma zapytanie i na podstawie informacji zapisanych w bazie danych, obejmujących w tym przypadku spis restauracji, drogi, przystanki komunikacji miejskiej, będzie mógł wygenerować optymalną trasę. Informacjami z których system będzie korzystał są obiekty geograficzne posiadające swoje atrybuty, przykładowo połoŝenie w danym układzie odniesienia. Na potrzeby Webmappingu w formie obiektu przedstawić moŝna informacje jakie chcemy przekazać odbiorcy. Obiekt geograficzny (ang. geographical object) - wyodrębniony element (zjawisko) świata rzeczywistego, który jest powiązany z powierzchnią Ziemi i stanowi przedmiot (obiekt) postrzegania i poznawania określony w przestrzeni i czasie; moŝe mieć charakter naturalny lub antropogeniczny.[www.ptip.org.pl]. Cechami obiektów geograficzny w naszym przykładzie są: rodzaj restauracji, dokładne połoŝenie, godziny jej otwarcia, dla przystanku moŝe to być numer linii a nawet godziny odjazdów autobusów. Dane są często bardzo szczegółowe, podlegają modyfikacjom. Informacje zwane są danymi przestrzennymi i przechowywane w tematycznych bazach danych. Informacje w nich zawarte dotyczą obiektów geograficznych i ich cech. Sprowadza się to do dzielenia obiektów na ich rodzaje i umieszczanie w odrębnych bazach. Posegregowane dane są dzięki temu łatwiej dostępne a proces ich przeszukiwania trwa szybciej. 7

12 Dane przestrzenne (ang. spatial data) - dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych. Dotyczą one : właściwości geometrycznych obiektu przestrzennego, a zwłaszcza jego połoŝenia względem przyjętego dwuwymiarowego lub trójwymiarowego układu współrzędnych, charakterystyki obiektu pod względem czasu, np. daty jego utworzenia, związków przestrzennych (topologicznych) danego obiektu z innymi obiektami przestrzennymi, wyróŝnionych atrybutów opisowych obiektu przestrzennego, słuŝących do jego identyfikacji oraz określających jego podstawowe właściwości. [www.ptip.org.pl]. Jak wynika z definicji, dane przestrzenne określają cechy obiektów przestrzennych. Obiekty takie są to obiekty geograficzne którym przypisane są odwzorowania w zadanym układzie współrzędnych, ich powiązanie z otoczeniem i szczegółowe atrybuty. KaŜdy obiekt przestrzenny jest zdefiniowany jako obiekt geometryczny posiadający współrzędne połoŝenia. MoŜe być jedno, dwu lub trójwymiarowy, zapisany najczęściej w formacie wektorowym. Poprzez przetwarzanie danych geograficznych, pracy na nich, wyodrębnianiu z nich interesujących cech, czy obszarów tworzymy tzw. Geoinformację. Geoinformacja informacja geograficzna (ang. geographical information) - informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geograficznych. W normie ISO określa się informację geograficzną jako informację dotyczącą zjawisk jawnie lub niejawnie powiązanych z połoŝeniem na Ziemi. [www.ptip.org.pl]. Ostatnim etapem w przetwarzaniu informacji geograficznych jest ich przedstawienie odbiorcy, czyli wizualizacja. Zaletą Webmappingu jest duŝa swoboda w prezentacji danych. Dane i obiekty mogą być nanoszone na odpowiednio przygotowane mapy rastrowe, co jest bardzo pomocne przy prezentacji wykonanych analiz. Idąc krok 8

13 dalej pojawiają się dane wektorowe, pozwalają one na płynną interakcję z mapą, przybliŝanie wybranych elementów mapy bez straty jakości obrazu, moŝliwości tworzenia trójwymiarowych modeli terenu, czy nawet animowanych wizualizacji danych takich jak np. temperatura. MoŜliwości są olbrzymie, ograniczone jedynie wyobraźnią oraz jakością i ilością danych Siła Internetu Internet jest najszybciej rozwijającym się medium słuŝącym do wymiany informacji. Coraz trudniej wyobrazić sobie jego brak. Webmapping jest technologią typowo internetową, pozwalającą na obserwacje map kaŝdemu uŝytkownikowi Internetu, ułatwiając przy tym często podróŝe, wyszukiwanie ciekawych miejsc, pozyskanie informacji geograficznych, przyrodniczych, meteorologicznych i wielu innych. Bawiąc i zaciekawiając uczy. Informacje, które prezentuje mapa internetowa, jeszcze kilka lat temu były niemal niedostępne dla zwykłych uŝytkowników Internetu, a juŝ na pewno nie za darmo. Dzięki ruchowi open source pojawiło się wiele narzędzi do tworzenia map numerycznych. Przykładowo MapServer pozwala tworzyć mapy terenu i prezentować naniesione nań obiekty. Narzędzia te są bez przerwy ulepszane i rozbudowywane, poniewaŝ licencje open source pozwalają ingerować w kod oprogramowania i dowolnie go zmieniać. Aplikacje Webmappingu stają się coraz większymi i bardziej zaawansowanymi silnikami (ang. engine) dla interaktywnych map. Przyciągają wielu programistów, którzy chcą włączyć się w ciekawy projekt, co z kolei przyspiesza ich rozwój. AŜ cięŝko przewidzieć jak będą wyglądać takie systemy za parę lat. Czy będą to juŝ systemy prognozujące zmiany środowiskowe? Coraz większą popularnością cieszą się systemy 3D GoogleEarth, NASA World Wind czy Microsoft Virtual Earth, pozwalające oglądać całą kule ziemską w trzech wymiarach, pokrytą dokładnymi zdjęciami satelitarnymi (dokładność nawet do kilkudziesięciu metrów). Systemów tych nie moŝna rozbudowywać i modyfikować, są to aplikacje zamknięte, pozwalają jednak na pełną interakcje i stanowią niewyczerpane źródło informacji. Aplikacje te nie pracują bezpośrednio przez interfejsy WWW, ale korzystają z najświeŝszych danych przestrzennych on-line. Aplikacjom tym Internet jest niezbędny jako medium transportujące dane. Narzędzie NASA World Wind powala 9

14 nawet na prezentacje pokrywy chmur, wystąpień poŝarów czy innych kataklizmów w wybranej chwili Historia systemów GIS Początki Początki Systemów Informacji Geograficznej przypadają na lata 50 i 60. W tych właśnie latach naukowcy z dziedzin geofizyki, geologii czy meteorologii zaczęli dostrzegać moŝliwość przyspieszenia swojej pracy poprzez zastosowanie map generowanych przez komputer. Pojawiła się moŝliwość przetwarzania danych przestrzennych [Coppock, Rhind 1991r]. Początkowo wiązało się to z olbrzymimi kosztami i dostępem do najnowszych technologii, stąd teŝ technologie GIS początkowo były rozwijane na potrzeby wojsk amerykańskich. Pod koniec lat 50 pojawił się pierwszy system automatycznego obrazowania danych przestrzennych do graficznej prezentacji zagęszczenia ruchu pojazdów na badanych trasach [Parent, Chuch 1987r]. Funkcjonalność takich systemów zaczęła znajdować zastosowanie w przemyśle i administracji. W latach 60 powstały ośrodki badawcze które zapoczątkowały rozwój technologii geoinformacyjnej. Szybki rozwój technologii, prace nad graficzną prezentacją danych oraz technologia komputerowo wspomaganego projektowania (CAD) były równieŝ mocno powiązane z technologią przetwarzania geodanych. Takie technologie doprowadziły do wynalezienia digitizera, dzięki któremu moŝna było pozyskiwać dane z map tradycyjnych (papierowych). Ochrona środowiska zaczęła stawać się modną dziedziną w latach 70, co z kolei zaczęło napędzać rozwój systemów informacji przestrzennej. ZauwaŜono, Ŝe technologia moŝe być pomocna przy badaniu zanieczyszczeń wód, powietrza, oraz podobnych zjawisk związanych ze środowiskiem. 10

15 Przełomem w pozyskiwaniu danych było umieszczenie w 1972 roku satelitów Landsat na orbicie okołoziemskiej. Obrazy satelitarne stały się podstawowym źródłem danych przestrzennych. Pojawienie się lepszych kolorowych wyświetlaczy w latach 80, spowodowało kolejny znaczny krok w rozwoju, moŝna było lepiej zwizualizować cechy obiektów. DuŜym postępem w gromadzeniu danych przestrzennych było zastosowanie globalnych baz danych oraz standaryzacja i integracja danych. Stałe narastanie problemów związanych z ochroną środowiska przyczyniło się w ramach Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (United Nations Environmental Programme - UNEP) do budowy Informacyjnej Bazy Danych o Zasobach Globalnych (Global Resource Information Database - GRID). [www, UNEP/GRID 2007] Wszystkie kroki postępu i rozwoju kartografii internetowej: analiza danych, ich przetwarzanie, pozyskiwanie i wizualizacja, zaczęły być od siebie zaleŝne. Taki bieg wydarzeń spowodował w latach 90 pierwsze próby standaryzacji głównych typów systemów geograficznych: (kartograficznych, analitycznych, statystycznych). Powstała organizacja Open GIS Consortium (OGC) która zapoczątkowała integrację systemów informacji przestrzennej. [Michalik 1997] Wykreowana przez nich Specyfikacji otwartego przetwarzania sieciowego danych geoprzestrzennych (Open Geodata Interoperability Specification - OGIS) [www, OGC 2007 ] stanowi obecnie standard tworzenia takich systemów. Od momentu popularyzacji komputerów osobistych wzrosła potrzeba dostępu do danych przestrzennych przez zwykłych uŝytkowników, nie tylko naukowców. Open GIS pozwala na współdziałanie poprzez sieć niezaleŝnie od oprogramowania. UŜytkownik ma dostęp do danych które go interesują i to danych na bieŝąco aktualizowanych, nie musi juŝ nabywać ich całej biblioteki w formie statycznej (która z wiekiem traci aktualność) [Raubal, vandervlugt 2000 ]. Wymaga to architektury klient- 11

16 serwer i jest podstawą Webmappingu. PoniŜej obrazowo przedstawiona została historia przemian przez jakie przechodziły dane przestrzenne i technologie GIS: Rysunek 2. Historia przemian technologii GIS- Webmapping [opracowanie własne] Tak właśnie zaczął rodzić się Webmapping, który obecnie jest częścią standardów OGIS i jest jedną z najmłodszych dziedzin GIS i SIP Trzy generacje rozwoju internetowych technologii GIS Przyglądając się historii przemian w internetowej technologii GIS moŝemy wyodrębnić trzy fazy jej rozwoju [Strobl, Hermann, Arche, 2001]. Jako fazę pierwszą uznaje się aplikacje pracujące tylko po stronie serwera (server-side). Są one przeznaczone do wykonywania operacji na ściśle określonych zbiorach danych oraz do indywidualnych, konkretnych zadań. Aplikacje Generacji 0 mają prostą architekturę monolityczną : 12

17 Rysunek 3. Architektura internetowej aplikacji GIS (strona serwera) [opracowanie własne] Drugą fazę reprezentują aplikacje oparte na geoinformacyjnych architekturach webowych. Są to popularne map servery występujące po stronie serwera, i róŝnego rodzaju wtyczki (plug-ins) po stronie klienta. Zwykle systemy takie bazują na zamkniętych architekturach co sprowadza się do tego, Ŝe kaŝdy serwer map wymaga swojego własnego specjalistycznego klienta. Ostatnią z faz jest powstanie tzw. otwartych systemów. Opierają się one na zestandaryzowanych architekturach, interfejsach i danych, dzięki czemu rodzi się moŝliwość współpracy systemów róŝnych producentów. Idea takich systemów znacznie przyspiesza rozwój internetowej dziedziny GIS. Otwartość ułatwia dostęp do danych, pozwala na budowę otwartych serwerów danych, co końcowym uŝytkownikom znacznie ułatwia pracę, pozwala prowadzić badania nad jednym problemem przez wiele jednostek z wielu krajów. Rozwój tej fazy systemów Gisowych nadzoruje Open GIS Consortium. 13

18 3. INTEROPERACYJNOŚĆ 14

19 3.1. Definicja Interoperacyjność (ang. interoperability) Pojęcie to dotyczy współdziałania róŝnych systemów informatycznych w celu wspólnego wykonania określonych zadań z zakresu przetwarzania lub przesyłania informacji. Jest to związane z rozproszeniem tych systemów za pomocą sieci komputerowych, a głównie Internetu [Michalik, 2002] Powstające systemy WebGIS stawiają wymóg interoperacyjności, dane przestrzenne znajdujące się na róŝnych serwerach powinny mieć jednakowy format oraz znormalizowany standard sposobu zapisu, przesyłania i współpracy między sobą. Prace nad tymi zagadnieniami prowadzą Komitet Techniczny ISO/TC211 i OpenGIS Consortium. Interoperacyjność jako termin czysto informatyczny moŝna podzielić na trzy podterminy. [Michalik, 2002] : Interoperacyjność zewnętrzna dotyczy współdziałania róŝnych systemów poprzez łączące je interfejsy, często w róŝnorodnym środowisku sprzętowym i programowy w warunkach rozproszenia. Interoperacyjność wewnętrzna dotyczy współdziałania poszczególnych fragmentów systemu poprzez interfejsy wewnętrzne. Pozwala to na budowanie systemów modułowych w technologii komponentowej, które mogą być składane z róŝnych elementów pochodzących od róŝnych producentów oprogramowania. Serwisy związane z udostępnianiem informacji, powiązane z WWW. w zaleŝności od złoŝoności oprogramowania klienta stosują róŝne specyfiki przesyłu informacji, począwszy od HTML dla tekstu i obrazów rastrowych poprzez SVG dla obrazów wektorowych i kończąc na XML dla róŝnych innych zastosowań tematycznych. 15

20 3.2. Interoperacyjność danych przestrzennych Aby zapewnić interoperacyjność w aplikacjach typu WebGIS konieczna jest standaryzacja. WaŜne jest dokładne precyzowanie obszaru zagadnień, które mają być objęte standaryzacją. Obszary te muszą być niezaleŝne i nie mogą dotyczyć innych obszarów objętych innymi standardami. Standardy nie obejmują bezpośrednio modeli danych natomiast dotyczą elementarnych fragmentów CECH danych przestrzennych, które dopiero mogą stanowić składniki modelów danych. Cechy te mogą jednak dotyczyć tylko atrybutów geoprzestrzennych geometrycznych i topologicznych. Pozostałe atrybuty, tzw. tematyczne mogą nie być objęte standaryzacją albo mogą odnosić się do nich inne standardy dotyczące np. danej dziedziny tematycznej. [Michalik, 2002] Przy tworzeniu oprogramowania standaryzacja sprowadza się do dwóch przypadków. Jednym jest projektowanie i budowa systemu geoinformacyjnego w którego skład wchodzą takie działania jak określenie języków w jakich aplikacja będzie powstawać, opisanie szkieletów baz danych, zastosowanie określonej funkcjonalności. Drugą sprawą jest współdziałanie systemu z uŝytkownikami, poprzez tworzenie interfejsów, poprzez odpowiednią intuicyjną wizualizacje danych na stronach Internetowych. W takich przypadkach standaryzacja nie jest konieczna, ale ułatwia pracę oraz dostęp do danych przez uŝytkowników Standardy Jak wiadomo STANDARD jest to przyjęty w drodze uzgodnienia dokument zawierający zasady, wskazówki, definicje i kryteria, które mają na celu zapewnienie odpowiedniej jakości materiałów, produktów, procesów i usług. [Gaździcki, Michalik, 2004]. Standardy przynoszą duŝe korzyści finansowe i wpływają na rozwój ekonomiczny bardziej niŝ patenty czy licencje. Webmapping jest dziedziną GIS stosunkowo młodą. W Internecie pojawia się wiele implementacji map, jednak nie są one ze sobą kompatybilne, nie pracują na tych 16

21 samych formatach danych. Komisje standaryzacyjne pracują nad normalizacją systemów tego typu. Prace takie mają wpłynąć korzystnie na ich koszty. JeŜeli określona zostanie norma, mówiąca Ŝe do tworzenia numerycznego modelu terenu system ma wykorzystać dane w formacie A to programiści będą go tworzyć od razu pod kątem formatu danych A i implementacja systemu sprowadzi się do stworzenia odpowiednich reguł pracy na danych oraz ich wizualizacji. W przypadku braku standardu danych, potrzebny będzie dodatkowy moduł potrafiący konwertować otrzymane dane na dane które system moŝe zaakceptować. Takie rozwiązanie drastycznie zwiększa koszty wyprodukowania systemu, wprowadza zagroŝenie, Ŝe system i tak nie poradzi sobie z jakimś nowym (odmiennym) rodzajem danych, co wymusi jego ulepszanie/modyfikowanie (kolejne koszty). Dodatkowo konwersja danych przestrzennych, które z reguły charakteryzują się duŝą objętością, będzie bardzo pracochłonna dla serwera który będzie odpowiedzialny za ich przetwarzanie. Spadnie więc wydajność systemu i ilość generowanych gotowych odpowiedzi w jednostce czasu. Prace nad efektywnością zastosowania danych przestrzennych w aplikacjach Webmappingu i aplikacjach GIS w Internecie określane są jako: Standardy Infrastruktury Danych Przestrzennych [PTIP]. Znaczenie tych standardów moŝna zaobserwować w procesach transferu danych i oprogramowania, interoperowalności (współdziałania systemów komputerowych) oraz zarządzania systemami komputerowymi, bazami danych i ich aktualizacji. Standardy Infrastruktury Danych Przestrzennych moŝna podzielić na dwie grupy [PTIP]. Są to: Standardy niskiego poziomu opisujące sprzęt, fizyczne połączenia, topologie sieci, systemy operacyjne i wszystkie aspekty które są potrzebne do obsługi danych ale od strony nie związanej z przetwarzaniem danych przestrzennych. Standardy wysokiego poziomu opisujące stronę programową, budowę interfejsu uŝytkownika, funkcjonalność, programowanie, konstrukcje formatów danych, tworzenie i projektowanie systemu z uwzględnieniem jakości danych oraz wykorzystywanych (obowiązujących) układów odniesień przestrzennych. 17

22 W ostatnich latach międzynarodowe środowiska zajmujące się geoinformacją włoŝyły wiele wysiłku w uporządkowanie sposobu korzystania z danych przestrzennych w środowiskach GIS i WebGIS. W efekcie powstały powszechnie zaakceptowane międzynarodowe normy ISO, specyfikacje OpenGIS oraz dyrektywa INSPIRE dające podstawę do projektowania i budowy nowych systemów geoinformacyjnych wykorzystujących w pełni moŝliwości dzisiejszej informatyki i do modernizacji systemów juŝ istniejących Open Geospatial Consortium Czym jest OGC? Jest to międzynarodowa organizacja utworzona w 1994 roku. Jej główna siedziba znajduje się w Wayland, Massachusetts. Celem organizacji jest pełna integracja danych geoprzestrzennych i sposobów ich przetwarzania z systemami informatycznymi, jak równieŝ upowszechnianie przez infrastrukturę informacyjną interoperacyjnego oprogramowania do przetwarzania danych geoprzestrzennych oraz produktów geoinformacyjnych. Organizacja obejmuje obecnie 335 firm (dane na dzień ) [http://www.opengeospatial.org/ogc], instytucji, uczelni i urzędów reprezentujących czołowe firmy z zakresu telekomunikacji, produkcji systemów komputerowych i integracji systemów informatycznych oraz urzędy, instytucje i firmy reprezentujące róŝne dziedziny, w tym: obronność, transport, gospodarkę zasobami naturalnymi, ochronę środowiska, rolnictwo i leśnictwo, planowanie gospodarcze i rozwój gospodarczy, zarządzanie klęskami Ŝywiołowymi, mapowanie i statystykę. [PTIP] Czym się zajmuje OGC? Istotną część opracowań OGC stanowią specyfikacje implementacyjne i dokumenty z nimi związane. Obecnie opracowania OGC obejmują: Catalogue Service specyfikacja definiująca wspólny interfejs dla róŝnorodnych ale zgodnych aplikacji, pozwalający na przeglądanie, przeszukiwanie i 18

23 wykonywanie zapytań na rozproszonych heterogenicznych (róŝnorodnych) serwisach katalogowych. [http://www.opengeospatial.org/] Coordinate Transformation specyfikacja wprowadzająca interfejs dla jednoznacznego identyfikowania systemów przekształceń współrzędnych, oraz dostęp do serwisów transformujących/dokładnie przeliczających współrzędne. Specyfikacja określa standard tworzenia modułu przekształcania współrzędnych dla oprogramowania GIS. [http://www.opengeospatial.org/] Filter Encoding specyfikacja definiujące sposoby kodowania filtrów w języku XML. Filtr powiązuje własności obiektów aby stworzyć ich podzbiór. Celem zwykle jest moŝliwość obsługiwania tych obiektów, przykładowo polegająca na renderowaniu ich w róŝnych kolorach czy zapisywaniu w innym formacie. [http://www.opengeospatial.org/] Geographic Objects specyfikacja definiująca otwarty zbiór wspólnych, niezaleŝnych od języków abstrakcji opisujących, zarządzających oraz udostępniających obiekty geometryczne i geograficzne w środowiskach programistycznych. [http://www.opengeospatial.org/] Geography Markup Language jest to język XML przystosowany do przechowywania i transportu danych przestrzennych. Jego właściwości pozwalają na jednoczesne zawarcie w nim zarówno części geometrycznej, jak i opisowej. [Litwin, Myrda 2005] GML in JPEG 2000 specyfikacja obejmuje środki poprzez które GML jest stosowany w obrębie JPEG 2000 w generowaniu geograficznych obrazów. Grid Coverage Service specyfikacja definiująca metody wprowadzające interoperacyjność pomiędzy implementacjami modułów oprogramowania dotyczącego danych przestrzennych a modułów analizy siatki (obrazów rastrowych) oraz modułów umoŝliwiających przetwarzanie danych. [http://www.opengeospatial.org/] 19

24 Location Services (OpenLS) specyfikacja opisująca otwartą platformę dla bazujących na wyszukiwaniu lokalizacji aplikacji. Serwisy OpenLS są podzielone na pięć części [tłumaczenie własne na podst. OGC]: The Directory Services z dostępem przez Internet pozwalający odszukać dane miejsce, lub firmę itp. The Gateway Service z dostępem przez Internet, pozwalający na określenie pozycji, przykładowo, konkretnego aparatu komórkowego przez Internet. The Geocoder przekształcający opis danego miejsca taki jak nazwa, adres, kod pocztowy w znormalizowaną prezentację punktu geometrycznego często przy zastosowaniu współrzędnych kartezjańskich. The Presentation przedstawia mapę wykonaną na podstawie mapy podstawowej (podkładu) oraz wybranych danych przestrzennych, wraz z pozyskanymi z nich danymi na odrębnych warstwach. Simple Feature Access 1 specyfikacja opisująca wspólną architekturę dla systemów informacji geograficznej. [http://www.opengeospatial.org/] Simple Feature Access 2 specyfikacja opisująca współprace systemów Informacji geograficznej z bazami SQL. Zawiera zdefiniowane modele róŝnych rodzajów danych przestrzennych i geograficznych. [http://www.opengeospatial.org/] Simple Features CORBA oraz Simple Features OLE/COM specyfikacje te opisują interfejsy wprowadzające przejrzysty dostęp do danych przestrzennych zawartych w heterogenicznych czyli niejednorodnych systemach przetwarzania pracujących w trybie rozproszonym. [http://www.opengeospatial.org/] Styled Layer Descriptor specyfikacja stanowi rozszerzenie Web Map Service pozwalająca uŝytkownikowi na definiowanie własnych symboli oraz stylów dla róŝnych cech danych przestrzennych. Pozwala decydować uŝytkownikom która cecha lub warstwa jest wyświetlana w jakim kolorze, lub jaki symbol posiada. [http://www.opengeospatial.org/] 20

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK

Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK dr inż. Waldemar Izdebski Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK Standard WMS (Web Maping Service) opracowany przez OGC 1 (Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce.

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Robert Wańczyk ProGea Consulting, ul. Pachońskiego 9, Kraków,, Koncepcja Serwisu (1) Firma ProGea Consulting przygotowała portal

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI C C C I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: GEOINFORMATYKA. Kod przedmiotu: Hgi. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Hydrografia i Systemy

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz Szczyrk, 11 czerwca 2015 Anatomia geoportalu Michał Mackiewicz www.gis-support.pl Wspieramy organizacje w zarządzaniu danymi przestrzennymi i dostarczamy narzędzie do lepszego podejmowania decyzji Portal

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Wprowadzenie do aplikacji GIS. dr Robert Kowalczyk, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ

Wykład 1 Wprowadzenie do aplikacji GIS. dr Robert Kowalczyk, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Wykład 1 Wprowadzenie do aplikacji GIS Nieliniowej, WMiI UŁ Systemy Informacji Przestrzennej GIS Współczesny człowiek żyje w świecie informacji. Systemy informacji gromadzą, organizują, integrują, udostępniają

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja geometrycznych danych wielkoskalowych oparta o serwery WMS i WFS

Dystrybucja geometrycznych danych wielkoskalowych oparta o serwery WMS i WFS Dystrybucja geometrycznych danych wielkoskalowych oparta o serwery WMS i WFS Część pierwsza standard WMS Opracowanie: Zespół ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych Przygotowanie dokumentu: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych 1 IV OPROGRAMOWANIE GIS Mapy tematyczne Mapy tematyczne to mapy eksponujące jeden lub kilka

Bardziej szczegółowo

GIS w środowisku sieciowym

GIS w środowisku sieciowym GIS w środowisku sieciowym Maciej Sztampke ESRI Polska ESRI Polska 1 Sieci GIS Tworzą Infrastrukturę Dowolny Serwis GIS Dane Kartografia Geoprzetwarzanie Metadane Klient Dowolnego Typu Przeglądarki Desktop

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemów zarządzania bazami danych przestrzennych w kartografii internetowej (PosrtgreSQL/PostGIS) Krzysztof Kuśnierek

Funkcjonalność systemów zarządzania bazami danych przestrzennych w kartografii internetowej (PosrtgreSQL/PostGIS) Krzysztof Kuśnierek Funkcjonalność systemów zarządzania bazami danych przestrzennych w kartografii internetowej (PosrtgreSQL/PostGIS) Krzysztof Kuśnierek Program referatu Przedstawienie program referatu Wprowadzenie Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWA TRANSMISJA DANYCH AIS DO STANOWISKA AUTOMATYZACJI NAWIGACJI RADAROWEJ

INTERNETOWA TRANSMISJA DANYCH AIS DO STANOWISKA AUTOMATYZACJI NAWIGACJI RADAROWEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 4 (175) 2008 Krzysztof Naus Akademia Marynarki Wojennej INTERNETOWA TRANSMISJA DANYCH AIS DO STANOWISKA AUTOMATYZACJI NAWIGACJI RADAROWEJ STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 Definicja SIP/GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SPATIAL

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Format KML w oprogramowaniu GIS

Format KML w oprogramowaniu GIS Format KML w oprogramowaniu GIS Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska Pracownia Edukacji Komputerowej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Udział w Konferencji został dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Grzegorz Kawka PHU TELSAT Sesja nr 4: Interoperacyjność systemów ITS cz. I Podstawą działania systemów ITS jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

WMS Thematic Standard do publikacji opracowań kartograficznych. Serena Coetzee, Adam Iwaniak, Paweł Netzel

WMS Thematic Standard do publikacji opracowań kartograficznych. Serena Coetzee, Adam Iwaniak, Paweł Netzel WMS Thematic Standard do publikacji opracowań kartograficznych Serena Coetzee, Adam Iwaniak, Paweł Netzel Prezentowanie informacji SDI Spatial Data Infrastructure Infrastruktura danych przestrzennych wyszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie rozwiązań technicznych. oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy)

Wdrożenie rozwiązań technicznych. oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Wdrożenie rozwiązań technicznych opartych na oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy) Szkolenia dla pracowników resortu

Bardziej szczegółowo

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD)

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji CEL WYKŁADU Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

ArcGIS for INSPIRE wsparcie dla budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej

ArcGIS for INSPIRE wsparcie dla budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej ArcGIS for INSPIRE wsparcie dla budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Wyszukiwanie Przeglądanie Pobieranie ArcGIS for INSPIRE ArcGIS Wynik INSPIRE na Europejskiej Platformie Geoprzestrzennej

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW Wprowadzenie

Aplikacje WWW Wprowadzenie Aplikacje WWW Wprowadzenie Beata Pańczyk na podstawie http://www.e-informatyka.edu.pl/ http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=aplikacje_www Plan wykładu Składniki architektury WWW: klient HTTP, serwer

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

gvsig jako przykład desktopowego klienta usług sieciowych OGC

gvsig jako przykład desktopowego klienta usług sieciowych OGC Robert Szczepanek Zakład Hydrologii Politechnika Krakowska gvsig jako przykład desktopowego klienta usług sieciowych OGC Konferencja Wolne oprogramowanie dla wykonawstwa i administracji geodezyjnej 23

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA InŜynieria oprogramowania: 1. Wymień i krótko scharakteryzuj modele cyklu zycia oprogramowania. 2. Omów typy diagramów UML oraz ich zastosowania. 3. Podaj i krótko scharakteryzuj rodzaje testów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

danych przestrzennych

danych przestrzennych Katalogi metadanych i usługi ugi przegldania danych przestrzennych Wisła Malinka 5-7 wrzenia 2007 r. URZDOWA GEOINFORMACJA W INTERNECIE MOLIWOCI I OCZEKIWANIA Pierwszoplanowe działania: zatwierdzenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania geoportalowe w Polsce z uwzględnieniem geoportalu przygotowywanego przez RZGW w Krakowie w ramach projektu PLUSK

Rozwiązania geoportalowe w Polsce z uwzględnieniem geoportalu przygotowywanego przez RZGW w Krakowie w ramach projektu PLUSK Rozwiązania geoportalowe w Polsce z uwzględnieniem geoportalu przygotowywanego przez RZGW w Krakowie w ramach projektu PLUSK Informacje ogólne Osoby prywatne, przedsiębiorstwa czy organy administracji,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny INSPIRE w GUS Portal Geostatystyczny Połączenie danych statystycznych i informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Struktura systemu Strona serwerowa:

Struktura systemu Strona serwerowa: PoniŜej jest przedstawiona architektura najbardziej rozbudowanej wersji systemu, oparta na bazie Oracle Spatial i zawierająca topologie, moduły branŝowe, procedury automatyzujące zadania, zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne Biorąc c udział w kursie uczestnik zapozna się z tematyką baz danych i systemu zarządzania bazami danych jakim jest program Microsoft Access 2003. W trakcie kursu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Warszawa, 30.11.2005 r. http://www.malopolska.pl to adres serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP)

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) Autorzy: Justyna Bachowska, Łukasz Wojnowski Urząd

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: S. Królewicz Strona warsztatów: http://ztg.amu.edu.pl/gisday2010.htm Strona archiwum: http://150.254.126.237/pkc/index.

Prowadzący: S. Królewicz Strona warsztatów: http://ztg.amu.edu.pl/gisday2010.htm Strona archiwum: http://150.254.126.237/pkc/index. Wykorzystanie map rastrowych z referencjami przestrzennymi udostępnianych przez Wydziałowe Archiwum Kartograficzne Prowadzący: S. Królewicz Strona warsztatów: http://ztg.amu.edu.pl/gisday2010.htm Strona

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Systemy ekspertowe System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Autorzy: 1 Wstęp Wybór zestawu komputerowego, ze względu na istnienie wielu

Bardziej szczegółowo

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Akademia Rolnicza we Wrocławiu Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Adam Iwaniak Alina Kmiecik Nowoczesne ODGIK - utopia czy rzeczywistość, Wisła 13-15 października 2006 Lata 80te Spectrum,

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Infomatyki Stosowanej Piotr Benetkiewicz Nr albumu: 168455 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW Infrastructure for Spatial Informationinthe European Community Zespół autorski: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

76.Struktura oprogramowania rozproszonego.

76.Struktura oprogramowania rozproszonego. 76.Struktura oprogramowania rozproszonego. NajwaŜniejsze aspekty obiektowego programowania rozproszonego to: Współdziałanie (interoperability) modułów programowych na róŝnych maszynach. Wielokrotne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie

Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie Iwona Nakonieczna Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Geodezji i Kartografii Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23 Wydział Geodezji i

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU TORINGU PRZEMIESZCZA I ICH WIZUALIZACJI NA MAPIE CYFROWEJ 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 22A Appletu przy projektowaniu i tworzeniu systemu Applet-

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Patronat honorowy: mgr inż. Paweł Zawartka mgr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ANNA SZCZEPANIAK-KREFT 1 SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1. Wstęp Komputerowe systemy GIS określane bywają jako System Informacji Przestrzennej, przy czym

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady pracy aplikacji InteGrRej.

Załącznik nr 2. Zasady pracy aplikacji InteGrRej. Załącznik nr 2. Zasady pracy aplikacji InteGrRej. O programie Aplikacja została stworzona w środowisku Microsoft Visual C#.Net oraz Borland Delphi. Testowana w środowisku programowym GeoMedia Proffessional

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16 50-068 Wrocław Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 10 Diagramy wdrożenia I Diagramy wdrożenia - stosowane do modelowania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji TREŚĆ WYKŁADU Omówienie celu wykładu wyjaśnienie, czego uczestnicy

Bardziej szczegółowo

BalticBottomBase. Instytut Morski w Gdańsku Gdańsk,

BalticBottomBase. Instytut Morski w Gdańsku Gdańsk, BalticBottomBase mgr inż. Przemysław Kulesza dr Piotr Piotrowski mgr inż. Michał Wójcik Spójne wyszukiwanie w zbiorze różnorodnych danych geograficznych - metamodel i metoda wyszukiwania Instytut Morski

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

ERDAS TITAN środowisko 3D udostępniania danych przestrzennych

ERDAS TITAN środowisko 3D udostępniania danych przestrzennych ERDAS TITAN środowisko 3D udostępniania danych przestrzennych III Konferencja naukowo-techniczna WAT i GEOSYSTEMS Polska, Serock, 12 czerwca, 2008 ERDAS, Inc. A Hexagon Company. All Rights Reserved ERDAS

Bardziej szczegółowo