Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK"

Transkrypt

1 dr inż. Waldemar Izdebski Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii Zastosowania technologii WMS w prowadzeniu PZGiK Standard WMS (Web Maping Service) opracowany przez OGC 1 (Open Geospatial Consortium) wnosi dzisiaj duży postęp w publikacji danych przestrzennych w Internecie. Artykuł niniejszy jest próba wyjaśnienia na czym polega istota serwisu WMS i jakie jest pole jego zastosowań. Przytoczenie formalnych definicji spełnia swoje zdanie ale dopiero w chwili zrozumienia istoty serwisu, o czym autor przekonał się wielokrotnie wyjaśniając przedmiotową tematykę w trakcie prowadzenia wykładów na Politechnice Warszawskiej. Jeśli niniejsza publikacja wyjaśni niektórym osobom istotę serwisu to będzie to powodem niewątpliwej satysfakcji autora. Organizacja OGC zrzesza obecnie ok. 300 firm i instytucji działającymi w różnych branżach. Wśród jej standardów oprócz WMS znajduje się szereg różnych specyfikacji związanych z danymi przestrzennymi, z których najważniejszymi są: GML (Geography Markup Language) język oparty na XML służący do modelowania, przechowywania i wymiany informacji geometrycznych i opisowych związanych z obiektami świata rzeczywistego. FE (Filter Encoding) określa sposób definiowania przy pomocy języka XML wyrażeń filtrujących obiekty w celu stworzenia ich podzbioru. SLD (Styled Layer Description) określa sposoby rozszerzania usługi WMS o możliwość definiowania własnego wyglądu symboli i styli wyświetlania. LS (Location Service) specyfikacja definiująca platformę dla aplikacji służących wyszukiwaniu lokalizacji. SFA (Simple Feature Access) specyfikacja opisująca wspólną architekturę dla Systemów GIS, a także metody współpracy z bazami SQL. CS (Catalogue Service) - specyfikacja definiująca interfejs pozwalający aplikacjom na przeglądanie, przetwarzanie i wyszukiwanie metadanych przy użyciu różnorodnych serwisów katalogowych. WFS (Web Feature Service) - specyfikacja określająca sposoby dostępu do danych geograficznych w języku GML przechowywanych na serwerach WFS. Definiuje interfejsy do pobierania, przekształcania i łączenia danych z wielu źródeł. WMC (Web Map Context) - specyfikacja opisująca metody zapisu widoku mapy złożonej z kilku warstw pobranych z kilku serwerów WMS. Zapis musi być przeprowadzony w taki sposób, aby było możliwe odtworzenie tego widoku w późniejszym czasie. 1 Jest to międzynarodowa organizacja utworzona w 1994 roku. Jej główną siedziba jest Wayland, Massachusetts. Celem organizacji jest pełna integracja danych geoprzestrzennych i sposobów ich przetwarzania z systemami informatycznymi, jak również upowszechnianie przez infrastrukturę informacyjną interoperacyjnego oprogramowania do przetwarzania danych geoprzestrzennych oraz produktów geoinformacyjnych. 1

2 1. Istota serwisu WMS Istotę funkcjonowania serwisu WMS przedstawia Rys. 1. Najprościej jest wyobrazić sobie, że użytkownik podłączony do internetu przy pomocy oprogramowania będącego klientem WMS, jest zainteresowany pewnym obszarem przestrzeni określonym przez prostokąt zdefiniowany dwoma skrajnymi punktami. Aby uzyskać potrzebne informacje wysyła zapytania do znanych serwerów podając zakres współrzędnych oraz wymiar w pikselach (szerokość, wysokość) pliku graficznego jakiego oczekuje w związku z zapytaniem. Rys. 1. Schemat pojęciowy funkcjonowania serwisów WMS Gdyby nie było internetu (a nawet komputerów) zadanie jakie realizuje serwis WMS możemy wyobrazić sobie jako rozesłanie do różnych instytucji przeźroczystych folii, z prośbą o kartometryczne wrysowanie na nich posiadanych informacji przestrzennych z obszaru zapytania. Po otrzymaniu takiej informacji w wyniku nałożenia poszczególnych folii uzyskalibyśmy informację łączną (zintegrowaną). 2

3 Nakładanie uzyskiwanego obrazu ma dwa aspekty. Jeden z nich przedstawiony został na Rys. 1, a dotyczył sytuacji kiedy serwery posiadają informacje z tego samego obszaru ale dotycząca innej treści. Przykładowo jeden zawiera informacje o szacie roślinnej, a drugi o ciekach i zbiornikach wodnych. W praktyce występuje wiele zbiorów danych, które są wydzielone obszarowo np. dane dla województw, powiatów, gmin. Ponieważ przestrzeń ma charakter ciągły więc wielokrotnie użytkownik internetu tak wybierze obszar zapytania, że będzie przestrzennie dotyczył różnych serwerów. W tym przypadku mamy do czynienie z drugim aspektem nakładania obrazów zilustrowanym na Rys.2. Rys. 2. Ilustracja łączenia obrazów obejmujących różne obszary W opisanej sytuacji każdy serwer odpowiada plikiem graficznym powstałym na bazie posiadanych danych. Po złożeniu odpowiedzi ze wszystkich serwerów uzyskujemy informacje w całym obszarze zainteresowania. Jeśli serwery są identycznie skonfigurowane pod względem prezentacji graficznej wtedy użytkownik nie jest w stanie rozróżnić, z którego serwera pochodzą poszczególne fragmenty. W przypadku innej konfiguracji serwerów i potrzeby uzyskiwania jednolitego obrazu finalnego należy wykorzystać dodatkowo standard SLD (Styled Layer Description) określający sposoby rozszerzania usługi WMS o możliwość definiowania własnego wyglądu symboli i styli wyświetlania. Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że pliki graficzne uzyskiwane w odpowiedzi na zapytania WMS mogą być plikami z ustawioną przeźroczystością lub bez. Pliki z przeźroczystością wykorzystuje się na ogół do prezentacji danych wektorowych natomiast pliki bez przeźroczystości w przypadku danych rastrowych np. ortofotomapy. 3

4 2. Aspekty techniczne Serwer WMS musi realizować trzy operacje: GetCapabilities, GetMap i GetFeatureInfo. Program użytkownika korzystający z serwisu WMS (klient WMS) komunikuje się z serwerem WMS przy użyciu wyżej wymienionych poleceń. Krótki opis poszczególnych poleceń przedstawiono poniżej Polecenie GetCapabilities GetCapabilities jest poleceniem (operacją) od której zawsze rozpoczynamy współpracę z serwerem WMS. W wyniku operacji serwer generuje informacje o swoich możliwościach funkcyjnych i zgromadzonych danych. W efekcie przedstawia to użytkownikowi możliwość ewentualnego wyboru pobieranych treści. Zwrot informacji następuje w formacie XML. Program użytkownika odczytuje zbiór XML w celu wykorzystania potrzebnych informacji do tworzenia potencjalnych zapytań GetMap. Parametry zapytania GetCapabilities przedstawiono poniżej. Nazwa parametru Wymagany Opis SERVICE=WMS Rodzaj serwisu VERSION=wersja Wersja specyfikacji (najczęściej 1.1.1) REQUEST=getCapabilities Zapytanie Po przykładowym zapytaniu otrzymamy informacje zbliżone do przedstawionego w ramce. abilities&service=wms <?xml version='1.0' encoding="utf-8" standalone="no"?> <WMT_MS_Capabilities version="1.1.1"> <Service> <Name>OGC:WMS</Name> <Title>Powiat Minsk</Title> </Service> <Capability> <Request> <GetMap> <Format>image/gif</Format> <Format>image/jpeg</Format> </GetMap> </Request> <Layer> <Name>MinskMaz</Name> <Title>Powiat Miński</Title> <SRS>EPSG:2180</SRS> <SRS>EPSG:4326</SRS> <LatLonBoundingBox minx="21.225" miny=" " maxx=" " maxy=" " /> <BoundingBox SRS="EPSG:2180" minx="652740" miny="460061" maxx="704072" maxy="507000" /> <Layer queryable="0" opaque="1" cascaded="0"> <Name>Ortofotomapa</Name> <Title>Ortofotomapa</Title> <SRS>EPSG:2178</SRS> </Layer> <Layer queryable="1" opaque="0" cascaded="0"> <Name>dzialki</Name> <Title>Działki ewidencyjne</title> <SRS>EPSG:2180</SRS> <LatLonBoundingBox minx="21.225" miny=" " maxx=" " maxy=" " /> <BoundingBox SRS="EPSG:2180" minx="652740" miny="460061" maxx="704072" maxy="507000" /> <ScaleHint min="0" max=" " /> </Layer> </Layer> </Capability> </WMT_MS_Capabilities> 4

5 2.2. Polecenie GetMap GetMap pozwala użytkownikowi sprecyzować parametry oczekiwanego pliku graficznego (mapy). Parametry formalne operacji GetMap przedstawiono poniżej. Przy ich doborze należy jednak brać pod uwagę możliwości konkretnego serwera uzyskane na podstawie zapytania GetCapabilities. Nazwa parametru Wymagany Opis VERSION=wersja Wersja specyfikacji REQUEST=getMap Rodzaj zapytania LAYERS=lista_warstw Lista identyfikatorów warstw rozdzielonych przecinkami STYLES=lista_styli Lista identyfikatorów styli SRS=identyfikator_ukladu Identyfikator układu odniesienia BBOX=minx,miny,maxx,maxy Prostokąt ograniczający zakres prezentacji WIDTH=szerokosc_obrazu Szerokość obrazu w pikselach HEIGHT=wysokosc_obrazu Wysokość obrazu w pikselach FORMAT=format_wyniku Format pliku wynikowego TRANSPARENT=true/false Przezroczystość tła obrazu BGCOLOR=kolor_tla Kolor tła obrazu EXCEPTIONS=format_wyjatku Sposób raportowania błędów TIME=czas Preferowany okres danych mapy ELEVATION=wzniesienie Preferowane wzniesienie mapy Przykładowe zapytanie oraz jego wynik przedstawiono na Rys. 3. Jeśli serwer nie może odpowiedzieć plikiem na przekazane zapytanie wtedy zamiast pliku graficznego generowany jest XML z opisem błędu. =1.1.1&REQUEST=GetMap&WIDTH=1280&HEIGHT=902&SERVICE=WMS&BBOX=654502,48,655875,4 8&SRS=EPSG:2180&LAYERS=dzialki,budynki&STYLES=&TRANSPARENT=true&FORMAT=image/gif Rys. 3. Przykład pliku graficznego uzyskany z serwera WMS 5

6 2.3. Polecenie GetFeatureInfo GetFeatureInfo może nastąpić jedynie po żądaniu GetMap, przez co program użytkownika jest w stanie otrzymać dodatkowe informacje charakteryzujące specyficzne punkty na mapie. Podczas tej operacji, przesyłane są dodatkowe parametry w tym maksymalna liczba zwracanych obiektów, o których serwer WMS powinien wysłać informacje. Zapytanie to jest funkcjonalnością opcjonalną i nie każdy serwer WMS musi je obsługiwać. Wyniki generowane są w formacie htm, gml lub zwykłym pliku tekstowym. Parametry formalne przedstawiono w poniższej tabeli. Nazwa parametru Wymagany Opis VERSION=wersja Wersja specyfikacji REQUEST=getFeatureInfo Rodzaj zapytania <kopia_zapytania_getmap> Kopia zapytania o mapę QUERY_LAYERS=lista_warstw Lista warstw INFO_FORMAT Format zwrotny wyników zapytania FEATURE_COUNT Maksymalna ilość obiektów w wyniku X=piksel_kolumna Odległość w pikselach od lewej krawędzi obrazu Y=piksel_wiersz Odległość w pikselach od górnej krawędzi obrazu EXCEPTIONS=format_wyjatku Określa w jakim formacie raportowane będą błędy zapytania 3. Wnioski Dzięki swym cechom serwisy WMS znajdują coraz więcej zastosowań. Do podstawowych zalet należy zaliczyć: możliwość natychmiastowego nakładania map pochodzących z rozproszonych źródeł danych, zapisanych w różnych formatach i układach współrzędnych, możliwość tworzenie sieci danych WMS, które pozwalają użytkownikom łączyć dane własne (w tym lokalne) z danymi pochodzącymi z różnych źródeł, możliwość skupienie się poszczególnych instytucji na ich własnych informacjach i aplikacjach z jednoczesnym wykorzystaniem danych obcych. Świadomość funkcjonowania serwisów WMS na danym obszarze daje użytkownikom komfort zajmowania się jedynie danymi własnymi do prezentacji których zawsze mogą wykorzystać serwisy WMS innych instytucji. Rys. 4. Przykłady wykorzystania danych WMS do wzbogacenia danych lokalnych systemu GEO-MAP 6

7 Rys. 5. Przykłady wykorzystania danych WMS w serwisie Google Maps do prezentacji oferty inwestycyjnej miasta Marki 4. Literatura [1] IZDEBSKI W. Wykorzystanie zasobów PODGiK i technologii internetowej w tworzeniu lokalnych systemów informacji przestrzennej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Polańczyk września 2005 [2] IZDEBSKI W., Rola internetu w nowoczesnym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Materiały Konferencji Narzędzia Informatyczne Geodezji i Kartografii. Nowe regulacje geoinformacyjne. Warszawa 30 sierpnia 2007 s [3] IZDEBSKI W. Wykorzystanie zasobów PODGiK w serwisach internetowych, Ogólnopolska Konferencja Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wisła września 2006 [4] KUBRYŃSKI J. Analiza możliwości wykorzystania technologii WMS do prezentacji danych przestrzennych PZGiK, Praca dyplomowa, Warszawa

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia 2 Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia Zagadnienie Wprowadzenie do programu GeoMedia Charakterystyka systemu Tworzenie geoprzestrzeni Podłączanie istniejących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

KATASTRALNE BAZY DANYCH W SERWISACH WEB MAP SERVICES WSPIERAJĄCYCH KSZTAŁTOWANIE POLITYKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

KATASTRALNE BAZY DANYCH W SERWISACH WEB MAP SERVICES WSPIERAJĄCYCH KSZTAŁTOWANIE POLITYKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr II/1/2014, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 319 331 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.2.1.024

Bardziej szczegółowo

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności USA: Phone: 518.285.6000 Fax: 518.285.6070 Sales: 800.327.8627 Government Sales: 800.619.2333 Technical Support: 518.285.7283 Technical Support

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008 W tym roku mija 20 lat od momentu powstania firmy SYSTHERM. Zarejestrowana przez trzech pracowników Politechniki Poznańskiej jako spółka z ograniczoną działalnością miała w założeniu być jednostką projektową

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY. Kolekcja prac 2010/2011 pod redakcją Tomasza Kubika

KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY. Kolekcja prac 2010/2011 pod redakcją Tomasza Kubika KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY Kolekcja prac 2010/2011 pod redakcją Tomasza Kubika Skład komputerowy, projekt okładki Tomasz Kubik Książka udostępniana na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo