Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych..."

Transkrypt

1 Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH DO CELÓW PLANISTYCZNYCH (NA PRZYKŁADZIE USŁUG WFS I WCS) Słowa kluczowe: usługi geoinformacyjne, usługi sieciowe, geoportal, Web Feature Service, Web Coverage Service Usługi geoinformacyjne Usługi sieciowe (ang. web services) stanowią obecnie dynamicznie rozwijający się obszar aplikacji internetowych. Współczesne, zaawansowane systemy informatyczne budowane są w ramach architektury 1 zorientowanej na usługi (SOA Service Oriented Architecture), która, dzięki wykorzystaniu standardów technologicznych, umożliwia sprawne współdziałanie i wymianę informacji między aplikacjami sieciowymi i witrynami internetowymi, opracowywanymi przez różne firmy komercyjne, 1 Architektura systemów informatycznych jest pewną koncepcją, która ujęta w struktury i ramy projektowe definiuje strukturę i zachowanie systemu. Opis architektury zawiera definicje komponentów systemu lub jego części, wraz z planem ich utworzenia, powiązania i wspólnego wykorzystywania jako całości. (Kubik, 2009) 5

2 Paweł Sudra organizacje i instytucje. Szczególną rolę w ramach SOA pełni magistrala usług, za pośrednictwem której poszczególne węzły udostępniają swoje usługi lub uzyskują dostęp do usług wystawionych przez inne usługi. Każdy użytkownik poprzez graficzny interfejs własnej aplikacji ma możliwość komunikowania się z usługami zgodnie z określonymi protokołami oraz interfejsami programowymi tych usług (por. Kubik, 2009). W szczególności do celów analiz przestrzennych i planowania przestrzennego oraz geowizualizacji (prezentacji informacji geograficznej na mapach, względnie przekrojach, modelach) przydatne są dane pozyskiwane z usług geoinformacyjnych (ang. geoinformation web services), znanych także jako usługi geoprzestrzenne (ang. geospatial services), usługi danych przestrzennych (ang. spatial data services) albo usługi geodanych (ang. geodata services). Opracowywanie specyfikacji definiujących standardowe interfejsy i operacje dla usług geoinformacyjnych jest przedmiotem prac Open Geospatial Consortium (OGC) 2. Najważniejsze z opublikowanych (i stosowanych w praktyce) specyfikacji to: Web Map Service (WMS) 3 usługa przeglądania danych zobrazowanych na mapach, Web Feature Service (WFS) 4 usługa pobierania danych przestrzennych zapisanych w modelu wektorowym, Web Coverage Service (WCS) usługa pobierania danych przestrzennych zapisanych w modelu rastrowym lub innych danych mających postać pokryć macierzowych, Catalogue Service for the Web (CSW) usługa wyszukiwania i katalogowania metadanych 5. 2 Open Geospatial Consortium (OGC) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą ponad 370 przedsiębiorstw, instytucji badawczych, uczelni, organizacji rządowych oraz non-profit, której celem jest rozwój i rozpowszechnianie wolnych standardów w zakresie danych przestrzennych i usług geoinformacyjnych. 3 Standard OGC Web Map Service (WMS) został zatwierdzony jako norma ISO 19128:2005 Web Map Server interface. 4 Standard OGC Web Feature Service (WFS) został zatwierdzony jako norma ISO 19142:2010 Web Feature Service. 5 Metadane dane o danych, w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. (Internetowy Leksykon Geomatyczny) 6

3 Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Współdzielenie zasobów informacji geograficznej pochodzącej od różnych dostawców danych (jednostek administracji, instytucji publicznych, podmiotów prywatnych) wymusza potrzeby: harmonizacji, mającej na celu doprowadzenie do spójności informacji geograficznej pochodzącej z różnych źródeł, interoperacyjności, bazującej na wykorzystaniu standardów i specyfikacji umożliwiających efektywne łączenie zbiorów danych przestrzennych i współdziałanie usług geoinformacyjnych. Na powyższych założeniach oparte są usługi sieciowe dostarczane w ramach infrastruktur danych przestrzennych (SDI Spatial Data Infrastructure) 6, znanych także jako infrastruktury informacji przestrzennej albo infrastruktury informacji geograficznej. Dla państw Wspólnoty Europejskiej tworzona jest Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie, znana pod nazwą INSPIRE 7. Wspomniane wcześniej standardy OGC będą wykorzystywane do tworzenia usług wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania danych w ramach infrastruktury europejskiej. Przedmiotem niniejszego artykułu są usługi WFS (Web Feature Service) i WCS (Web Coverage Service), umożliwiające pobieranie nieprzetworzonych danych przestrzennych celem prowadzenia dalszych analiz na komputerze użytkownika. Usługi te w przeciwieństwie do serwisów WMS (Web Map Service) oferują dostęp do danych źródłowych, a nie do pliku graficznego, będącego rezultatem przetworzenia tych danych. Wspólną charakterystyką wszystkich trzech wspomnianych wyżej rodzajów usług jest natomiast fakt, że publikowane przez nie dane posiadają georeferencję, a więc osadzone są w pewnym określonym systemie odniesień przestrzennych, związanym z powierzchnią Ziemi. Wszystkie wymienione 6 Infrastruktura danych przestrzennych obejmuje: a) powiązane ze sobą, zdolne do współdziałania systemy i bazy danych przestrzennych zawierające dane i metadane o odpowiedniej treści i jakości, b) technologie teleinformatyczne i geoinformacyjne stosujące powszechnie akceptowane standardy, c) przepisy prawne, struktury organizacyjne, rozwiązania ekonomiczne i zasoby ludzkie, d) użytkowników tworzących społeczeństwo geoinformacyjne. (Internetowy leksykon geomatyczny) 7 INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) jest to zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych wraz z powiązanymi z nimi usługami, który ma za zadanie oferować powszechny dostęp do danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej. Legalne ramy dla ustanowienia i działania infrastruktury wyznacza Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 14 marca 2007 r., ustanawiająca infrastrukturę informacji informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). 7

4 Paweł Sudra usługi realizują także koncepcję interoperacyjności, pozwalającą na uniezależnienie wykorzystania danych przestrzennych od platformy sprzętowej i programowej, a także na łączenie informacji (zarówno opisowej, jak i przestrzennej) dotyczących tego samego obszaru, pochodzących z różnych serwisów (Iwaniak, 2005). Wymienione usługi przesyłają dane geograficzne poprzez Internet, przy użyciu protokołu Hypertext Transfer Protocol (http). Warstwy informacyjne mogą być komponowane z danych pochodzących z różnych serwerów źródłowych. Wielu użytkowników sieci może pracować jednocześnie na tych samych danych, bez konieczności ich kopiowania na lokalny komputer. Minimalnym wymogiem jest dostęp do przeglądarki internetowej. Dane mogą być również przeglądane i analizowane za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania GIS 8, zarówno komercyjnego (np. ArcGIS, GeoMedia), jak i oprogramowania open-source 9 (np. gvsig, Quantum GIS, udig). Programy te dają możliwości wizualizacji danych zgodnie z potrzebami użytkownika, wyszukiwania informacji na podstawie cech przestrzennych i atrybutów obiektów, wykonywania złożonych analiz przestrzennych. W artykule omówione zostaną specyfikacje usług WFS oraz WCS oraz przykłady wdrożeń. Porównując z już szeroko rozpowszechnionymi serwisami WMS, wdrożenia usług WFS, a w szczególności WCS należą wciąż do rzadkości, jednak zauważalna jest wyraźna tendencja rozwojowa w tym zakresie. Wskazane zostaną aspekty praktyczne oraz zasygnalizowane problemy prawne związane z wykorzystaniem danych pobieranych za pomocą usług WFS i WCS do celów planistycznych. Usługa WFS specyfikacja Web Feature Service (WFS) jest usługą udostępniającą dane geograficzne zapisane w modelu wektorowym. Standardem wymiany danych 8 Oprogramowanie GIS jest to oprogramowanie realizujące funkcje pozyskiwania, gromadzenia, weryfikowania, integrowania, analizowania, transferowania i udostępniania danych przestrzennych (geograficznych). 9 Oprogramowanie open source jest to oprogramowanie otwarte, a więc takie, którego licencja pozwala na legalne i darmowe kopiowanie kodu wynikowego, źródłowego oraz jego dowolne modyfikacje. Zazwyczaj jest to zarazem oprogramowanie dostępne do użytku bez żadnych opłat. 8

5 Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... w ramach usługi WFS jest format GML 10. Klient (aplikacja użytkownika) pobiera nie obrazek prezentujący dane przetworzone do postaci mapy o zdefiniowanych parametrach, lecz źródłowe dane przestrzenne wraz z pełnym zapisem geometrii obiektów geograficznych i ich atrybutami. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie analiz przestrzennych i przetwarzanie danych, a nie tylko ich prezentacja graficzna i ewentualne odczytywanie informacji atrybutowej o obiektach (jak w przypadku usługi WMS). Warunki postawione przez klienta w żądaniu wysłanym do serwera WFS (polecenie GetFeature), o charakterze zarówno atrybutowym, jak i przestrzennym, umożliwiają pobranie tylko tej partii informacji, jaka w danym momencie interesuje użytkownika (filtrowanie danych). Standard WFS posiada także rozszerzoną wersję Web Feature Service Transactional (WFS-T), która umożliwia zdalne tworzenie nowych obiektów, a także ich aktualizację oraz usuwanie. W tym celu udostępniono dodatkowe komendy (żądania wysyłane do serwera WFS). Operacje edycji danych wykonywane są bezpośrednio na danych zgromadzonych po stronie serwera, jednak system może być skonfigurowany tak, aby nadać uprawnienia do wykonywania transakcji tylko określonym użytkownikom. Warto wspomnieć, że istnieje również możliwość kaskadowego łączenia serwisów WFS; serwer, który nie dysponuje danymi żądanymi przez aplikację klienta, może stać się klientem innego serwisu WFS i w efekcie dostarczyć użytkownikowi połączone dane. Dane przesyłane za pomocą usługi WFS mogą w praktyce dotyczyć bardzo różnorodnych obiektów i zjawisk, m.in. granic administracyjnych, działek ewidencyjnych, zabudowy, sieci transportowych, infrastruktury przesyłowej, hydrografii, obszarów chronionych, a także jednostek statystycznych, planistycznych, wydzieleń przyrodniczych i stref specjalnych. Wszystko zależy od tego, jakie dane są skłonni udostępnić ich dysponenci. Najbardziej aktualnym oficjalnym standardem usługi WFS jest Web Feature Service 2.0 (data publikacji: ). WFS można uznać za drugą pod względem popularności usługę OGC (po usłudze WMS), jednak jest ona wciąż dość słabo rozpowszechniona. Ze standardu WFS 2.0 mają 10 GML Geography Markup Language ( Geograficzny Język Znacznikowy ) aplikacja języka (metajęzyka) XML przeznaczona do zapisu geoinformacji w celu przesyłania jej pomiędzy różnymi systemami on-line, niezależnie od platformy sprzętowo-systemowej i niezależnie od charakteru i technologii systemu geoinformacyjnego. (Internetowy Słownik Geomatyczny) 9

6 Paweł Sudra korzystać usługi pobierania danych dla większości tematów z załączników I, II i III dyrektywy INSPIRE, co z pewnością wpłynie na znaczące rozpowszechnienie tej usługi. Usługa WFS przykłady wdrożeń W internecie dostępna jest szeroka gama danych publikowanych za pomocą usług WFS, pomimo że serwisy te nie dorównują jeszcze popularnością usługom WMS. Dane udostępniane są na geoportalach narodowych poszczególnych państw, a także w wyspecjalizowanych serwisach organów administracji rządowej, jednostek samorządowych różnych szczebli, instytucji naukowych, organizacji sektora pozarządowego, prywatnych firm. W polskich zasobach internetu udostępniono dotąd bardzo niewiele serwisów WFS. Do wyjątków należą dane dla całego kraju pochodzące z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, opublikowane poprzez serwis Geoportal.gov.pl. Natomiast z serwisów regionalnych i lokalnych warto zwrócić uwagę na usługę WFS udostępnioną w ramach systemu informacji przestrzennej Wrocławia. Geoportal.gov.pl (http://www.geoportal.gov.pl) jest serwisem mającym pełnić rolę centralnego węzła dostępowego krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (KIIP), utworzonym w ramach projektu realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Portal internetowy jest brokerem udostępniającym użytkownikom dane przestrzenne publikowane i usługi geoinformacyjne świadczone przez sieć węzłów KIIP (z trzech poziomów: centralnego, wojewódzkiego i powiatowego), umożliwiając wyszukiwanie, przeglądanie oraz analizę danych. Geoportal przyjmuje zasadę interoperacyjności rozumianej jako możliwość współdziałania węzłów infrastruktury niezależnie od platformy sprzętowej, systemowej i programowej. Serwis działa w ramach wymogów stawianych przez dyrektywę INSPIRE, korzysta z uznanych norm OGC, standardów ISO 11 oraz opracowanych standardów krajowych. Portal składa się z dwóch zasadniczych części: serwisu mapowego (http://maps.geoportal.gov.pl/webclient) oraz katalogu metadanych (http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/default.aspx?activetab=1). 11 ISO ang, International Organization for Standardization, fra. Organisation internationale de normalisation (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). 10

7 Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Serwis mapowy oferuje dostęp do szeregu warstw informacyjnych poprzez usługę WMS w szczególności dla: danych z ewidencji gruntów i budynków (EGiB), Państwowego Rejestru Granic (PRG), Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG), ortofotomap satelitarnych i lotniczych, skanów map topograficznych w skali 1:10 000, 1:25 000, 1: i 1: , map topograficznych wygenerowanych z Topograficznej Bazy Danych (TBD), map topograficznych VMAP poziomu II, map ogólnogeograficznych (BDO), numerycznych modeli terenu, map sozologicznych i hydrograficznych w skali 1:50 000, a także innych opracowań tematycznych. Dla wszystkich opracowań oferowane jest aktualnie dostępne maksymalne pokrycie dla obszaru Polski. Katalog metadanych korzysta ze standardu dla usług katalogowych (wyszukiwania) OGC Catalogue Service for the Web (CSW). W dniu r. w ramach testów wydajnościowych udostępniona została publicznie nowa przeglądarka map Geoportal 2, dostępna pod adresem: geoportal.gov.pl/imap (rys. 1). Geoportal 2 ma być następcą serwisu Geoportal.gov.pl, wzbogaconym o nowe funkcje, m.in. o Uniwersalny Moduł Mapowy, mający służyć koordynacji działań służb ratowniczych (zarządania kryzysowego). Rys.1. Serwis mapowy Geoportal.gov.pl (wersja testowa Geoportal 2) dane katastralne na podkładzie ortofotomapy (fragment miasta Łodzi) 11

8 Paweł Sudra Na chwilę obecną w serwisie mapowym Geoportal.gov.pl za pośrednictwem usługi Web Feature Service (WFS) udostępnione zostały następujące warstwy informacyjne: Dane o charakterze katastralnym (adres usługi: pl/wfs_dzkat/wfservice.aspx) Państwowy Rejestr Granic (adres usługi: wfservice.aspx) Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (adres usługi: Dane o charakterze katastralnym udostępniane za pomocą usługi WFS stanowią jedną z warstw systemu LPIS 12 i są wykorzystywane do weryfikacji dopłat obszarowych. W udostępnianej warstwie informacje dotyczące granic odniesienia zostały uogólnione. Usługa pobierania PRG umożliwia przeglądanie atrybutów oraz danych przestrzennych państwowego rejestru granic dla obszaru Polski. Struktura bazy danych opiera się o punkty tworzące linie graniczne. Usługa pobierania PRNG zawiera dane z państwowego rejestru nazw geograficznych dla obszaru Polski. Wszystkie wymienione usługi oferują wsparcie dla standardu WFS Tym niemniej usługa jeszcze nie działa w sposób doskonały, na co zwracają uwagę użytkownicy. Występują problemy z podłączaniem usługi do popularnych pakietów GIS (http://www.gis-support.pl/wfs-pobieranie-danych-gml-do-shape), błędy po stronie serwera i w zwracanych plikach GML. Zwracano także uwagę na ogólną powolność działania serwisu (http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/ pg/forum/topic/6795/serdecznie-wszystkich-witam-na-grupie; goldenline.pl/forum/ /wfs-komus-dziala). System informacji przestrzennej Wrocławia należy do najlepiej rozwiniętych SIP tworzonych na szczeblu samorządowym w Polsce. Urząd Miejski Wrocławia rozwija system informacji przestrzennej od 1999 roku, choć już w latach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wrocław zostało opracowane w środowisku GIS (ESRI ArcInfo). Celem wrocławskiego SIP jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej gminy w zakresie gospodarki przestrzennej oraz przygotowanie podstaw do budowy usług elektronicznych związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej w ramach budowania społeczeństwa informacyjne- 12 LPIS ang, Land Parcel Information System (System Identyfikacji Działek Rolnych) 12

9 Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... go. Wśród celów szczegółowych jest m.in. wspomaganie planowania przestrzennego, zarządzania systemami miejskimi i koordynowania inwestycji. Intranetowy (wewnętrzny) serwis mapowy udostępniający informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i treść ich dokumentów uruchomiono w 2002 roku. System informacji przestrzennej służy w pracy wrocławskiego magistratu, m.in. do zarządzania informacją o planowaniu przestrzennym (prowadzenie rejestrów, wizualizacja danych na mapach), w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wniosków związanych z planami i studium, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę (Brzuchowska, 2011). Kolejnym etapem było uruchomienie internetowych (ogólnodostępnych) serwisów mapowych, udostępnianych poprzez miejski geoportal (http://geoportal.wroclaw.pl) (rys. 2). Wśród wielu serwisów tematycznych (m.in. mapa podstawowa, ortofotomapy, mapy kategorii własności, inwestycji, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, mapa 3D, program mieszkaniowy, obwody szkolne, komunikacja indywidualna utrudnienia w ruchu, mapa akustyczna) użytkownik ma możliwość zapoznać Rys. 2. Internetowe mapy Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia wyszukiwanie planów miejscowych 13

10 Paweł Sudra się z mapą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 13, z funkcjami: wyszukiwanie planów (według ulicy, adresu, działki, tytułu, uchwały, numeru), wyświetlanie obszarów, rysunków i legendy MPZP (na tle mapy odniesienia lub samodzielnie), wyświetlanie metryki planu z informacjami o statusie, pełnym tytule, uchwałach go dotyczących itp. W serwisie mapowym zamieszczono również Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia do interaktywnego przeglądania. Dane z Systemu informacji przestrzennej Wrocławia opublikowano także za pośrednictwem usług WMS i WFS. Serwis WMS oferowany jest dla następujących warstw tematycznych: mapa podstawowa, wybrane ustalenia MPZP, ortofotomapy. Serwis WFS (w wersji 1.0 oraz 1.1) udostępniono dla celów prezentacji wybranych ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jest on dostępny pod adresem: um.wroc.pl/services/ogc_mpzp/mapserver/wfsserver? Zawartość serwisu stanowi aktualny stan wybranych ustaleń MPZP, ujęty w uproszczonych klasyfikacjach. Uwzględniono takie warstwy informacyjne, jak: obowiązujące plany miejscowe, przeznaczenia terenów (wg uproszczonej klasyfikacji), wydzielenia wewnętrzne, linie podziału nieruchomości, linie rozgraniczające. Jakość prezentowanych danych nie jest jednorodna. W tych częściach zasobu, które pochodzą z wektoryzacji rysunków starszych MPZP pojawiają się dane słabszej jakości (dokładności). Aktualizacja prezentowanych danych wykonywana jest na bieżąco. Usługa WCS specyfikacja i wdrożenia Web Coverage Service (WCS) jest odpowiednikiem WFS dla danych rastrowych, a szerzej ujmując dla danych w postaci pokryć macierzowych (ang. coverages). W praktyce termin pokrycie macierzowe odnosi 13 Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały ponadto udostępnione do pobrania w postaci plików rastrowych (format JPG) z załączonymi plikami georeferencji (układ współrzędnych: PUWG 2000), a w przypadku najnowszych planów także w postaci plików PDF w wersji wektorowej. 14

11 Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... się zwykle do zobrazowań satelitarnych, cyfrowych zdjęć lotniczych, numerycznych modeli terenu i innych modeli rzeczywistości, w których zmienność przestrzenna zjawisk jest reprezentowana za pomocą danych rastrowych. Ponadto pokrycia macierzowe mogą reprezentować dane nierastrowe, takie jak: serie punktów (np. chmury punktów ze skaningu laserowego), dane zapisane w poligonach Thiessena (np. uśrednione w obrębie wyznaczonych wieloboków dane dotyczące opadu atmosferycznego), czy też numeryczne modele terenu zapisane w modelu triangulacyjnym, TIN (ang. triangulated irregular network). Usługa WCS dostarcza źródłowych danych rastrowych (lub innych danych typu coverages), a nie tylko ich wizualizacji w postaci graficznej, jak usługa WMS. Dane pozyskiwane w ten sposób mogą być przetwarzane po stronie klienta, wykorzystywane w analizach przestrzennych, budowie modeli itp. WCS zapewnia interoperacyjny dostęp do tego rodzaju danych, korzystając ze standardowego interfejsu i operacji objętych specyfikacją OGC. Dane mogą być dostarczane za pomocą usługi WCS w różnych formatach, w szczególności: DTED, GeoTIFF, NITF, HDF-EOS i GML. Oprogramowanie klienta WCS umożliwia pozyskiwanie danych z serwera w oparciu o kryteria przestrzenne i inne podobnie jak w przypadku usługi WFS, w zależności od zapotrzebowania lub ograniczeń klienta mogą być pobierane wybrane partie danych. Aktualnym, oficjalnym standardem jest Web Coverage Service 2,0 (data publikacji: ). Dotychczas serwisy WCS, oparte na specyfikacji i wcześniejszych, wdrażane były niechętnie ze względu na ograniczoną wydajność. Szybsze i efektywniejsze działanie usługi w nowej wersji ma się przyczynić do rozpowszechnienia jej stosowania. Co istotne, ze standardu WCS 2.0 mają korzystać usługi pobierania danych dla wybranych tematów z załączników II i III dyrektywy INSPIRE. Jak wspomniano, przykłady udostępnienia usług WCS są jeszcze stosunkowo nieliczne. Jeśli chodzi o polskie serwisy internetowe, to w zasadzie brakuje takich serwisów. Plany udostępnienia usług WCS ma Państwowy Instytut Geologiczny poprzez Geoportal IKAR (informacje za stroną internetową: Z braku serwisów krajowych warto przywołać wybrane przykłady usług WCS z innych państw. Kanadyjska firma Intermap Technologies oferuje poprzez swoje serwery dostęp do numerycznych modeli terenu dla Europy Zachodniej oraz fragmentów Stanów Zjednoczonych i Azji Wschodniej (https://platform-us.terrainondemand.com). Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna (NOAA) udostępnia 15

12 Paweł Sudra za pomocą usługi WCS dane radarowe w różnych rozdzielczościach dla wschodnich i zachodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych (http://sdf. ndbc.noaa.gov/wcs) oraz sporo innych danych meteorologicznych i hydrologicznych (http://www.ngdc.noaa.gov/dmsp/maps.html). W narodowym geoportalu Królestwa Hiszpanii (http://www.idee.es) udostępniono, wśród wielu innych serwisów, usługi WCS z numerycznym modelem terenu dla wybranych rejonów kraju. Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju, Transportu i Zagospodarowania Przestrzennego Republiki Francuskiej opublikowało za pomocą serwisu WCS dane o pokryciu terenu CORINE Land Cover (http://www.developpement-durable.gouv. fr/corine-land-cover.html). Uwarunkowania prawne wykorzystania pobieranych danych Usługi WFS i WCS udostępniają dane przestrzenne w sieci Internet, w postaci umożliwiającej ich dalszą analizę za pomocą oprogramowania GIS na komputerze użytkownika. Teoretycznie powszechna dostępność takich usług stwarzałaby więc nieograniczone możliwości wykorzystania danych przestrzennych do celów planistycznych i wszelkich innych, dając przy tym wielką elastyczność modyfikacji tych danych. Należy jednak zauważyć, że oprócz barier technologicznych ograniczających obecnie udostępnianie danych za pomocą usług WFS i WCS, istnieją także bariery o charakterze prawno-ekonomicznym. W odniesieniu do barier, ale i możliwości udostępniania danych przestrzennych trzeba rozpatrzyć kilka aspektów prawa, w szczególności: prawo własności intelektualnej, ochronę informacji niejawnych, dostęp do informacji publicznej, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku, sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych, ochronę baz danych, prawo geodezyjne i kartograficzne, wymogi tworzenia i utrzymywania infrastruktury informacji przestrzennej. 16

13 Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Zagadnienia prawne udostępniania danych przestrzennych mogłyby być przedmiotem odrębnego artykułu lub szerszego opracowania, a tutaj są jedynie sygnalizowane. W szczególności zwróćmy uwagę na wymogi związane z tworzeniem i utrzymywaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, wynikające pośrednio z dyrektywy INSPIRE i jej wymagań dotyczących tworzenia i utrzymywania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie. Dyrektywa 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (IN- SPIRE) jest implementowana w polskim prawodawstwie poprzez ustawę z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP). Wyżej wymieniona ustawa głosi m.in. co następuje: Ustawa nie narusza praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej oraz dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie ( ) (art. 2); 1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: ( ) 3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów; ( ) (art. 9); ( ) 3. Udostępnianie zbiorów za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 5, odbywa się z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów publicznych zawierających te zbiory, z zastrzeżeniem art. 15; 4. Organy administracji pobierające, na podstawie odrębnych przepisów, opłaty za usługi, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 5, zapewniają ich realizację z uwzględnieniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 12); 1. Objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych przestrzennych, prowadzone przez organ administracji, podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych. (art. 14). W związku z powyższym, usługi WFS i WCS udostępniające zbiory danych przestrzennych z rejestrów publicznych, związane z wymienionymi w załączniku do ustawy o IIP tematami danych, są w istocie usługami pobierania (w nomenklaturze stosowanej w dyrektywie INSPIRE). Za pobieranie danych z tych usług mogą być pobierane opłaty. Dotyczy to danych pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 17

14 Paweł Sudra (por. art. 40 ust. 3 pkt. 3c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), ale także innych z zasobów resortowych, branżowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych (np. dane planistyczne w postaci cyfrowej). Z drugiej strony, trzeba zwrócić uwagę na zapis ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, stanowiący o nieodpłatnym udostępnianiu danych innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych. Zapis ten jest również zgodny z art.15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W obu przypadkach intencją ustawodawcy była możliwość nieodpłatnego udostępniania danych w celu ułatwienia realizacji zadań przez uprawnione podmioty. Nieco inna sytuacja występuje w przypadku usług przeglądania (w praktyce: usług WMS), które umożliwiają udostępnienie mapy lub jej fragmentu (np. mapy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mapy ewidencyjnej katastralnej, mapy przedstawiającej warunki środowiska przyrodniczego itp.) w postaci pliku graficznego. Zgodnie z art.12 ust.1 i 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, dostęp do usług przeglądania jest powszechny i nieodpłatny, przy czym dane dostępne za pośrednictwem tych usług mogą mieć formę, która uniemożliwia ich wtórne wykorzystanie w celach zarobkowych. W praktyce dotyczy to np. map udostępnianych za pośrednictwem usług WMS oferowanych przez serwis krajowy Geoportal.gov.pl czy coraz liczniejsze serwisy samorządowe (umożliwiające m.in. wgląd do aktów planowania gminnego, w tym ich załączników graficznych). Jak wynika z powyższego, nie należy oczekiwać, że wszystkie dane przestrzenne z rejestrów publicznych będą udostępniane nieodpłatnie do pobierania za pomocą usług WFS i WCS wszystkim zainteresowanym użytkownikom zależy to od przepisów odrębnych. Z kolei dostęp do usług przeglądania (WMS) jest nieograniczony dla celów informacyjnych i poglądowych, jednak wtórne wykorzystanie do celów komercyjnych plików graficznych (map) pobranych z usług przeglądania może podlegać stosownym ograniczeniom. W tym miejscu należy się wyjaśnienie odnośnie możliwości wykorzystania pobieranych danych ściśle do celów realizacji zadań publicznych samorządu terytorialnego (w szczególności gminy) z zakresu planowania przestrzennego. Odpłatność za dane w tym przypadku raczej nie powinna mieć miejsca. Należy pamiętać, że prowadzenie polityki przestrzennej, m.in. sporządzanie dokumentów planistycznych, jest zadaniem własnym gminy z zakresu zadań publicznych i z reguły to gmina (niekiedy na wniosek biura urbanistycznego prowadzącego, w opar- 18

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji DEFINICJA GEOPORTALU DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. Rozdział I Art. 3 pkt. 8 Geoportal INSPIRE

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej wyzwania i korzyści dla samorządów Monika Rusztecka Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa Powszechnośd geoinformacji,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD)

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji CEL WYKŁADU Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u Marek Szulc 16.05.2013, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje się na rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa GEOPORTAL 2 Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach 1. Dane podstawowe i numer TERYT W pierwszym pytaniu podają Państwo nazwę gminy oraz jej numer TERYT. Numer TERYT dla gminy mogą Państwo sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Mapping and Geospatial Solutions Robert Widz Infrastruktura Danych Przestrzennych w

Bardziej szczegółowo

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz Szczyrk, 11 czerwca 2015 Anatomia geoportalu Michał Mackiewicz www.gis-support.pl Wspieramy organizacje w zarządzaniu danymi przestrzennymi i dostarczamy narzędzie do lepszego podejmowania decyzji Portal

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW Infrastructure for Spatial Informationinthe European Community Zespół autorski: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Nowe technologie w gospodarce przestrzennej Bytom, 13 stycznia 2012 Antoni Łabaj, SmallGIS INTERDYSCYPLINARNOŚĆ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE

Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE Piotr Krok Intergraph Polska Krakowski Dzień Systemów Informacji Geograficznej, Kraków, 18 listopada 2009 Page 1 INSPIRE Inicjatywa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego

Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego Agenda Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego Agenda 1. Zagadnienia wstępne w zakresie budowy systemów geoinformacyjnych

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Format KML w oprogramowaniu GIS

Format KML w oprogramowaniu GIS Format KML w oprogramowaniu GIS Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska Pracownia Edukacji Komputerowej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Udział w Konferencji został dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Akademia Rolnicza we Wrocławiu Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Adam Iwaniak Alina Kmiecik Nowoczesne ODGIK - utopia czy rzeczywistość, Wisła 13-15 października 2006 Lata 80te Spectrum,

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostce samorządu terytorialnego Ciechocinek, 3 września 2009 r. Referuje: Krzysztof Głuszek Kierownik Biura Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej.

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej. Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej Jerzy Chotkowski Gospodarka Przestrzenna Gospodarka Przestrzenna Wniosek

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

System Informacji Przestrzennej Wrocławia Konferencja: Administracja publiczna a ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej Wrocławia Urząd Miejski Wrocławia Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych Kielce,

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE W związku wejściem w życie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, skutkującym z końcem 2010 roku likwidacją gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie rozwiązań technicznych. oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy)

Wdrożenie rozwiązań technicznych. oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Wdrożenie rozwiązań technicznych opartych na oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy) Szkolenia dla pracowników resortu

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. GI-MZUT MT. Pan Waldemar Izdebski Prezes GEO-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok.

Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. GI-MZUT MT. Pan Waldemar Izdebski Prezes GEO-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Grażyna Kierznowska GI-MZUT.5302.5.2017.MT Pan Waldemar Izdebski Prezes GEO-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5 02-954 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 8-9 grudzień 2008r. Warszawa/Zegrze Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Plan

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

Dane hydrogeologiczne, systemy wspomagania decyzji i Dyrektywa INSPIRE

Dane hydrogeologiczne, systemy wspomagania decyzji i Dyrektywa INSPIRE Dane hydrogeologiczne, systemy wspomagania decyzji i Dyrektywa INSPIRE MATEUSZ HORDEJUK, ZBIGNIEW NOWICKI Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy www.pgi.gov.pl www.psh.gov.pl Główne

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI Dostęp do informacji przestrzennej warunkiem monitorowania zmian przestrzeni i procesów społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

IDERioja: Rządowa Infrastruktura Danych Przestrzennych w La Rioja (Hiszpania)

IDERioja: Rządowa Infrastruktura Danych Przestrzennych w La Rioja (Hiszpania) WOLNE OPROGRAMOWANIE W GEOINFORMATYCE Współczesne trendy i perspektywy rozwoju 13 14 maja 2010, Wrocław IDERioja: Rządowa Infrastruktura Danych Przestrzennych w La Rioja (Hiszpania) Ana García de Vicuña

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Grodzisk Mazowiecki, 6 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 24.06.2013 r. URN. 271.8.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar BGWM w Warszawie Wojciech

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwo Powiatowe w Cieszynie Maciej Bednarski Kierownik Projektu Instytut Systemów

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII 1 ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 AGENDA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Patronat honorowy: mgr inż. Paweł Zawartka mgr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

Źródłowa Baza Danych Przestrzennych. Lech Kaczmarek Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Stacja Ekologiczna w Jeziorach

Źródłowa Baza Danych Przestrzennych. Lech Kaczmarek Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Stacja Ekologiczna w Jeziorach Źródłowa Baza Danych Przestrzennych Lech Kaczmarek Uniwersytet im. A. Mickiewicza Stacja Ekologiczna w Jeziorach Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 1 Podstawa prawna pozyskiwania danych Dane graficzne i opisowe systemu EBDP 3 Budowa systemu EBDP 4 Plany na przyszłość 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny INSPIRE w GUS Portal Geostatystyczny Połączenie danych statystycznych i informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne POLSKA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO KOMPONENT INSPIRE Aspekty prawne i organizacyjne Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne KRAKÓW, 21 czerwiec 2010 Jacek Jarząbek Główny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pt.: Autor: dr Leszek Litwin. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 56

Opracowanie pt.: Autor: dr Leszek Litwin. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 56 Opracowanie pt.: Analiza wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji TREŚĆ WYKŁADU Omówienie celu wykładu wyjaśnienie, czego uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Model danych SIT

Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Model danych SIT Adam Iwaniak Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Model danych SIT Rok akademicki 2008/2009 Nowe zadania, a, nowe uwarunkowania u a XXI wieku Nowe oczekiwania w stosunku

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH Waldemar Izdebski Geo-System Sp. z o.o. WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH W POWIATOWYCH OŚRODKACH DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Powiatowe Ośrodki Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r.

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r. Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 2 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 3 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE

Bardziej szczegółowo

ArcGIS for INSPIRE wsparcie dla budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej

ArcGIS for INSPIRE wsparcie dla budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej ArcGIS for INSPIRE wsparcie dla budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Wyszukiwanie Przeglądanie Pobieranie ArcGIS for INSPIRE ArcGIS Wynik INSPIRE na Europejskiej Platformie Geoprzestrzennej

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Działanie i budowa infrastruktury informacji przestrzennej System ERGO. celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim).

Działanie i budowa infrastruktury informacji przestrzennej System ERGO. celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim). mapa wielkości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w Bydgoszczy [Mapa akustyczna Bydgoszczy 2015]. Wskaźnik LDWN to długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach (db), wyznaczony w ciągu

Bardziej szczegółowo

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU TECHNICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU BAZY WIEDZY O MAZOWSZU Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 16 czerwca 2010 r. AGENDA 1. WIZJA SYSTEMU 2. STRUKTURA WĘZŁOWA 3. ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju postęp technologiczny reforma ustrojowa państwa zasady funkcjonowania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej zadania z zakresu administracji rządowej zadania własne gmin organizacja służby geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ROZWOJU GIS

TENDENCJE ROZWOJU GIS TENDENCJE ROZWOJU GIS WYKŁAD 3 EUROPEJSKA INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH INSPIRE 5 listopada 2006 r. 1 INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe CEL PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZASADY WDRAŻANIA

Bardziej szczegółowo

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation Uniwersytet Śląski Instytut Informatyki Małgorzata Gajos Innowacja geoinformacyjna Geoinformation innovation Innowacje w różnych dziedzinach wiedzy ekonomia, marketing i zarządzanie, przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS"

Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS" Artur Kapuściński Barbara Szczepańska Andrzej Kwiecień Plan prezentacji Charakterystyka danych BDOT10k i ich jakość System KSZBDOT Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Mirosław Puzia Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Mirosław Puzia Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Mirosław Puzia Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Służba Geodezyjna i Kartograficzna w obliczu nadchodzących zmian Wisła, 7-9.09.2011 r. Udostępnianie materiałów Paostwowego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP),

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), jako regionalnego węzła, krajowej i europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Invest in Silesia- nowa jakość w promocji

Bardziej szczegółowo

Ocena internetowych serwisów mapowych jako wsparcia dla partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

Ocena internetowych serwisów mapowych jako wsparcia dla partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym I-sza Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Aktualne trendy rozwoju regionalnego w cyklu PRZESTRZEŃ TECHNOLOGIA EKONOMIA (6 marca 2015r. Kraków) Ocena internetowych serwisów mapowych jako wsparcia dla

Bardziej szczegółowo