Opracowanie pt.: Autor: dr Leszek Litwin. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A Gliwice, ul. Dworcowa 56

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie pt.: Autor: dr Leszek Litwin. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 56"

Transkrypt

1 Opracowanie pt.: Analiza wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) i ocena skutków regulacji dla procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany w kontekście tworzonej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu zagospodarowanie przestrzenne. Autor: dr Leszek Litwin Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A Gliwice, ul. Dworcowa 56 tel. (32) ; faks: (32) Gliwice,

2 Spis treści: Wprowadzenie Porównanie definicji określeń użytych w powołanym w ust. 1 rozporządzeniu i ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) MPZP w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) Możliwości i ograniczenia realizacji wytycznych zawartych Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) Ocena zakresu wymogów technicznych dla załącznika graficznego do MPZP Wymogi techniczne format dla załącznika graficznego Alternatywny format zapisu danych dla załącznika graficznego Format PDF Ocena wymogu dotyczącego wielkości załącznika graficznego do MPZP (w MB) Charakterystyka danych wykorzystanych w szacunkach wielkości załącznika Oprogramowanie zastosowane do szacunków wielkości załącznika Format pliku załącznika Wielkość pliku zawierającego fragment MPZP oraz i czas transferu w sieci w różnych formatach danych Możliwość powiązania wymogów wynikających z publikacji aktu prawa miejscowego w elektronicznym dzienniku urzędowym województwa z wymogami tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej Koordynacja działań Propozycja zmiany wymagań dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podsumowanie i wnioski Referencje

3 Wprowadzenie Pod koniec ubiegłego roku ogłoszone zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289 poz. 1699). Rozporządzenie to wprowadziło wymagania dotyczące załączników graficznych do aktów prawa miejscowego jakimi zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Zgodnie z brzmieniem Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489) zagospodarowanie przestrzenne stanowi jeden z 34 tematów danych przestrzennych, które powinny być udostępniane w ramach tworzonej w Polsce infrastruktury informacji przestrzennej. W związku z możliwością zaistnienia dysonansu pomiędzy wskazanymi aktami prawnymi powstała konieczność wykonania opracowania o charakterze analitycznym, w wyniku którego zostałyby wskazane zostałyby zbieżności i ewentualne rozbieżności w zapisach prawa. Celem opracowania jest również wskazanie ewentualnych zmian lub uzupełnienia niektórych zapisów w przytoczonym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 80 poz. 717), tak aby działania związane z publikowaniem dokumentów elektronicznych i budową infrastruktury informacji przestrzennej zostały skoordynowane w zakresie dotyczącym załączników graficznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 3

4 1. Porównanie definicji określeń użytych w powołanym w ust. 1 rozporządzeniu i ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywnei inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) oraz Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489) zawierają definicje, które określają przedmiot przytoczonych regulacji prawnych. W Tabeli 1 porównane zostały definicje użyte w przytoczonym Rozporządzeniu oraz Ustawie. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) adres względny adres określający położenie dokumentu elektronicznego względem katalogu głównego zawierającego akt podlegający ogłoszeniu w postaci zbioru dokumentów elektronicznych; metadane zestaw logicznie powiązanych z dokumentem elektronicznym usystematyzowanych informacji opisujących ten dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie nim; wzór aktu wzór dokumentu elektronicznego przekazywany do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych w rozumieniu art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1)), zawierający: a) określenie struktury aktu prawnego zdefiniowanej w formacie XSD (schemacie Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489). metadane infrastruktury informacji przestrzennej rozumie się przez to informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług; Komentarz Metadane w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) oraz w rozumieniu Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489) są zdefiniowane w różny sposób, stanowią zatem w praktyce różne co do treści metadane. 4

5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) XML), b) ustalenie sposobu wizualizacji aktu prawnego, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zdefiniowane w szablonie wizualizacji określonym w formacie XSL, c) metadane opisujące wzór aktu zapisany w formacie XML. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489). dane przestrzenne rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego; infrastruktura informacji przestrzennej rozumie się przez to opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie; interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych rozumie się przez to możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona; obiekt przestrzenny rozumie się przez to abstrakcyjną reprezentację przedmiotu, zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym miejscem lub obszarem geograficznym; organ administracji rozumie się przez to: a) organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego, b) inny podmiot, gdy jest Komentarz 5

6 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489). powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska; organ wiodący rozumie się przez to: a) ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 4 załącznika do ustawy; osoba trzecia rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą organem administracji; rejestr publiczny rozumie się przez to rejestr, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.4)); usługi danych przestrzennych rozumie się przez to usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych; zbiór danych przestrzennych rozumie się przez to rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych. Komentarz Tabela 1. Porównanie definicji użytych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) oraz w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489). Porównanie przytoczonych definicji wskazuje na odrębność przedmiotu regulacji prawnych zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) oraz w Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489). 6

7 W obu aktach prawnych zdefiniowane są metadane, które zgodnie z przytoczonymi definicjami zawierają odrębne merytorycznie zakresy informacji. 7

8 2. MPZP w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699). Zgodnie Ustawą z dnia roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) są aktami prawa miejscowego (Art. 14 ust. 8). Zgodnie z Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia (Dz. U. Nr 80 poz. 717) MPZP sporządza się w postaci graficznej w skali 1:1000 (lub w uzasadnionych przypadkach w innych skalach) z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych (lub katastralnych). MPZP jako akt prawa miejscowego zawierający załącznik graficzny podlega zatem przepisom Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia roku sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289 poz. 1699), jako że zgodnie z Par. 1 ust. 3, Rozporządzenie to określa wymagania techniczne dla środków komunikacji elektronicznej I informatycznych nośników danych używanych do udostępniania dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych. w 1. Możliwości i ograniczenia realizacji wytycznych zawartych Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699). Publikacja MPZP zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) zgodnie z Par. 4 ust. 2 wymaga zapisu części tekstowej MPZP w formacie XML wraz z mechanizmami do przedstawienia włączonych w treść aktu podlegającego ogłoszeniu (w tym przypadku MPZP) elementów zewnętrznych przechowywanych w osobnych dokumentach elektronicznych (w tym przypadku załączników graficznych do MPZP), które zgodnie z Art. 16 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80 poz. 717) sporządzane są w postaci graficznej. Format XML wskazany w Rozporządzeniu nie jest z powodów uwarunkowań technicznych przeznaczony wprost do publikowania załączników graficznych co dotyczy również MPZP. Zgodnie z Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. Nr 80 poz. 717) załączniki graficzne do MPZP sporządza się z wykorzystaniem urzędowych kopii 8

9 map zasadniczych (lub katastralnych), które są prowadzone i przechowywane w informatycznych systemach źródłowych (aplikacjach), które również nie umożliwiają eksportu mapy zasadniczej w formacie XML. Zatem dane z map zasadniczych wymagane do tworzenia graficznej części MPZP nie funkcjonują w formacie XML, co w praktyce wymaga stosowania rozwiązań nie standardowych już podczas tworzenia części graficznej MPZP a w konsekwencji uniemożliwia zapis załącznika graficznego MPZP wprost w formacie wskazanym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) oraz wymaganą w Rozporządzeniu integrację części tekstowej i graficznej MPZP na potrzeby wspólnej publikacji w XML zgodnie z brzemieniem Par. 4 ust. 2 Rozporządzenia. Wytyczne do publikacja dokumentów elektronicznych zawarte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) wymagają w istocie tworzenia i przechowania oraz archiwizowania tych dokumentów w postaci elektronicznej, za pomocą odpowiednio dobranych systemów informatycznych. W przypadku załączników graficznych do MPZP tworzonych w oparciu o mapę zasadniczą wydaje się, że najlepiej do tego celu nadają się Systemy Informacji Geograficznej (ang. GIS) w wersji dedykowanej dla komputerów stacjonarnych lub przenośnych (notebook) czyli Desktop GIS. Oprogramowanie Desktop GIS standardowo posiada natywne możliwości importu danych przestrzennych, m. in. mapy zasadniczej, w różnych powszechnie używanych w GIS formatach, tj. SHAPEFILE, GEOBAZA, GML oraz innych. Analogicznie, oprogramowanie Desktop GIS posiada również możliwości eksportu danych przestrzennych, na przykład załącznika graficznego MPZP w różnych formatach, np. SHAPEFILE, GML oraz innych. W Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) Załącznik 3, Par. 2 Tabela, część B, wskazany został GML jako jeden z formatów do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego w zakresie definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań pomiędzy nimi. 9

10 3. Ocena zakresu wymogów technicznych dla załącznika graficznego do MPZP. Ocena zakresu wymogów dla załącznika graficznego do MPZP została dokonana w świetle zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywnei inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych oraz Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489). Załącznik graficzny do MPZP, który został wykonany zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) stanowiący część graficzną aktu prawa miejscowego powinien być publikowany w postaci elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) określa (Par. 1, pkt 3.) wymagania techniczne środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych używanych do udostępniania dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej wymienia w Załączniku Tematy danych przestrzennych w Rozdziale 3. Trzecia grupa tematyczna, w pkt. 4 temat: Zagospodarowanie przestrzenne, rozumiane jako: zagospodarowanie terenu, w jego obecnym lub przyszłym wymiarze funkcjonalnym, lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze terenu, w tym mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne, wypoczynkowe, wynikające z dokumentów planistycznych. Powyższy zapis wskazuje, że MPZP wchodzą w zakres tworzonej infrastruktury informacji przestrzennej oraz, że należy kierować się przepisami ustawy o IIP z dnia 4 marca 2010 roku opracowując warunki techniczne publikacji i archiwizowania załączników graficznych do aktów prawa miejscowego (MPZP). Ustawa ta stanowi transpozycję do prawa polskiego Dyrektywy 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (zwaną Dyrektywą INSPIRE), do której zostały ogłoszone rozporządzenia, 10

11 wprowadzające między innymi standardy techniczne. Rozporządzenia te z mocy ustaleń prawa EU obowiązują w Polsce wprost, bez konieczności transpozycji. Organem wiodącym zgodnie z brzemieniem Art. 3 pkt. 7. ustawy z dnia 4 marca 2010 jest: minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3, pkt. 4 załącznika do ustawy. Biorąc zatem pod uwagę stosowne zapisy przytoczonych aktów prawnych, należy zdefiniować zakres wymogów do załącznika graficznego do aktu prawa miejscowego, tak aby spełniał wymogi w zakresie wymagań technicznych zapisanych w Rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2011 roku jak i zapisów dotyczących budowy IIP z ustawy z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489). 1. Wymogi techniczne format dla załącznika graficznego. Załącznik graficzny powinien być utworzony w systemie źródłowym, w którym przechowywane są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz po wydaniu zapisany w pliku GML w wersji aktualnie wymaganej w dokumentach implementacyjnych INSPIRE zgodnie ze schematem opisanym w dokumencie D2.8.III.4 Data Specification on Land Use Draft Guidelines v3.0 RC2 z dnia 07 lipca 2012 roku. GML (Geography Markup Language) jest językiem opisu danych geograficznych opartych na rozszerzalnym języku znaczników XML (Extended Markup Language) (GML określany jest jako profil aplikacyjny XML), który został opracowany jako jeden ze standardów OpenGIS przez Open Geospatial Consortium (OGC). GML jest również normą ISO 19136:2007 Markup Language (GML). Geographic information - Geography 2. Alternatywny format zapisu danych dla załącznika graficznego. Z uwagi na: często występujący brak systemu (oprogramowania) do prowadzenia graficznej części Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, w postaci elektronicznej, brak funkcji eksportu do GML z systemu (oprogramowania) do prowadzenia graficznej części MPZP w postaci elektronicznej, 11

12 posiadanie graficznej części MPZP wyłącznie w postaci papierowej (analogowej), inne przeszkody należałoby rozważyć jako alternatywne dla GML stosowanie formatu GeoTIFF, który został wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) Załącznik 4, Par. 2 Tabela, część A, jako jeden z formatów dla danych zawierających informacje graficzną. GeoTIFF jest formatem rastrowym, w którym przechowywane są również informacje geograficzne o położeniu obszaru pokrytego MPZP zapisanego w postaci rastrowej. Jako taki stanowi niezupełną alternatywę dla formatu GML, ale pozwala na zachowanie informacji o położeniu geograficznym MPZP. 3. Format PDF Wskazywany również w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) format PDF (Portable Document Format) jest formatem dedykowanym przenoszeniu, prezentowaniu oraz przesyłaniu i drukowaniu dokumentów tekstowo-graficznych. W przypadku załączników graficznych do MPZP format ten nie umożliwia zapisu informacji o położeniu geograficznym obszaru pokrytego MPZP. Zatem nie powinien być stosowany jako alternatywa dla zapisu załączników graficznych dla danych przestrzennych z wyjątkiem archiwizacji danych (w myśl zapisu Rozporządzania z dnia 27 grudnia 2011 roku). 12

13 4. Ocena wymogu dotyczącego wielkości załącznika graficznego do MPZP (w MB). 1. Charakterystyka danych wykorzystanych w szacunkach wielkości załącznika. Analiza wielkości pliku danych przeprowadzona została na dokumencie graficznym Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) o następujących parametrach: skala: 1:5000 wielkość obszaru objętego planem: 2119 x 982 m (ok. 2,07 km 2 ) liczba wydzieleń w legendzie: 20 kompozycja barwna obszar miejski/śródmiejski (rysunek 1): Rysunek 1. Widok fragmentu MPZP stanowiącego podstawę szacunków. 2. Oprogramowanie zastosowane do szacunków wielkości załącznika. Obliczenia wielkości załącznika graficznego zostały przeprowadzone na aplikacji serwera mapowego pracującego w sieci w architekturze klient serwer. Wybór rodzaju aplikacji podyktowany został współczesnymi wymogami związanymi z Infrastrukturą Informacji Przestrzennej (IIP), której funkcjonowanie jest oparte na sieciach teleinformatycznych i aplikacjach (usługach) w architekturze klient serwer. Wybór aplikacji sieciowej umożliwił również ocenę szybkości transferu danych w sieci, czyli czasu reakcji odpowiedzi serwera na zapytanie klienta o wskazany 13

14 zakres danych (zgodnie z opisem powyżej). Czas pełnego ładowania danych (mapy) wyniósł: 0,84 s. 3. Format pliku załącznika. Do szacowania wielkości załączników przyjęto pliki z danymi przestrzennymi w postaci wektorowej (docelowej dla MPZP), które zostały następnie zapisane w formatach GML i GeoTIFF oraz wydrukowane w formacie PDF oraz (zgodnie z punktem 2 opracowania). 4. Wielkość pliku zawierającego fragment MPZP oraz i czas transferu w sieci w różnych formatach danych. W tabeli 2 zapisano wyniki szacowania wielkości załączników graficznych do MPZP. GML GeoTIFF PDF A4 PDF A3 PDF A2 wielkość pliku 373 KB 5,1 MB 373 KB 676 KB 1,3 MB czas transferu w sieci 1 Mbps [s] 0,93 40,8 2,9 5,2 10,4 czas transferu w sieci 256 kbps 3,7 163,2 11,6 21,2 41,6 [s] Tabela 2. Wyniki szacowania wielkości plików graficznych (wartości przybliżone). Czasy transferów poszczególnych plików w sieci na obszarze Polski przyjęto według następujących założeń: 1 Mbps średnia prędkość sieci przy pobieraniu danych, 256 kbps średnia prędkość sieci przy wysyłaniu danych. Zgodnie z Par. 5 ust. 4., Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699), dopuszczalna wielkość załącznika graficznego wynosi 20 MB, zatem szacunki przedstawione w Tabeli 2 mieszczą się w wymaganej rozporządzeniem wielkości. 14

15 5. Możliwość powiązania wymogów wynikających z publikacji aktu prawa miejscowego w elektronicznym dzienniku urzędowym województwa z wymogami tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. Wymogiem publikacji aktu prawa miejscowego w elektronicznym dzienniku urzędowym województwa zakresie załącznika graficznego do MPZP jest odpowiednio zapisana postać cyfrowa danych przestrzennych, które składają się na część graficzną MPZP. Wymaga to następujących działań: ucyfrowienia (digitalizacji) aktualnych MPZP, które stanowią podstawę wydawania decyzji, itd., jeżeli dotąd nie istnieją w postaci cyfrowej, tworzenia nowych MPZP w postaci cyfrowej, bieżącej obsługi danych przestrzennych MPZP w systemie informatycznym (aplikacji, oprogramowaniu), które umożliwia zapisanie danych w formacie GML lub GeoTIFF. Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. U. UE Nr LL 108/1) oraz Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) w zakresie tematu zagospodarowanie przestrzenne nakłada na organ wiodący, którym dla wskazanego tematu jest minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, główne obowiązki: utworzenie metadanych zgodnie z artykułem 5.1 ustawy z dnia 04 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489), oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych, udostępnienia usług danych przestrzennych zgodnie z artykułem 9.1 Ustawy z dnia 04 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489) oraz rozporządzaniami: o ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych. o ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania. 15

16 o ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, 1. Koordynacja działań. Powiązanie wymogów związanych z publikowaniem załączników graficznych do aktów prawa miejscowego oraz budową IIP w zakresie tematu zagospodarowanie przestrzenne wymaga następującej koordynacji działań: ucyfrowienie (digitalizacja) aktualnie obowiązujących MPZP (części graficznej) i ich przechowywanie w postaci elektronicznej, tworzenie nowych MPZP (części graficznej) oraz ich przechowywanie w postaci elektronicznej, opisanie metadanymi dokumentów elektronicznych MPZP zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 289 poz. 1699), opisanie metadanymi (geoinformacyjnymi) części graficznej MPZP w postaci elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych, powiązanie dokumentu elektronicznego MPZP (tekstu) z załącznikiem graficznym MPZP, np. poprzez identyfikator dokumentu (dokument tekstowy i załącznik graficzny powinny być wyszukiwane w systemie za pomocą tego samego identyfikatora lub innego powiązania), udostępnienie usług informatycznych INSPIRE wymienionych w rozporządzeniach: 976/2009 z dnia 19 października 2009 roku, 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku oraz 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku, dla załączników graficznych MPZP metadanych geoinformacyjnych i danych przestrzennych. w zakresie Koordynacja działań umożliwi jednoczesne publikowanie dokumentów aktów prawa miejscowego w elektronicznych dziennikach urzędowych województwa oraz ich powiązanie z załącznikami graficznymi. 16

17 6. Propozycja zmiany wymagań dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwzględnienie wymagań dotyczących załącznika graficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który stanowi temat danych przestrzennych wymieniony w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489) załącznik 3, temat 4 wymaga rozważenia wprowadzenia zapisów i zmian zapisów w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) dotyczących formatu zapisu danych przestrzennych załącznika graficznego. Par. 3. Ust. 1 należy rozważyć rozszerzenie aktualnej treści paragrafu: Dokumenty elektroniczne zawierające akty normatywne i inne akty prawne, podlegające ogłoszeniu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zwane dalej aktami podlegającymi ogłoszeniu, sporządza się w formacie XML, a załączniki graficzne do nich także w formacie GML lub GeoTIFF. Par. 5. Ust. 1 należy rozważyć rozszerzenie aktualnej treści paragrafu: pliku GML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika graficznego wraz ze schematem zdefiniowanym w formacie XSD oraz wygenerowaną na podstawie tego pliku wizualizacją w formacie GeoTIFF/PDF. W przypadku kiedy załącznik graficzny do aktu podlegającego ogłoszeniu zawiera dane przestrzenne należące do jednego z tematów wymienionych w załącznikach 1, 2 lub 3 do Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489) format GML powinien być zgodny z dokumentami technicznymi Data Specification do Dyrektywy 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. U. UE Nr LL 108/1). Par. 8. Ust. 1 należy rozważyć rozszerzenie aktualnej treści paragrafu: Akty podlegające ogłoszeniu, ogłasza się w formacie PDF albo w formatach XML lub GML, o którym mowa w Par. 3, w sposób umożliwiający wizualizację treści 17

18 w postaci pliku PDF lub w przypadku załącznika graficznego także w formacie GeoTIFF. 18

19 7. Podsumowanie i wnioski W wyniku analizy przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289 poz. 1699) oraz Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489) w opracowaniu wskazane zostały propozycje zmian do dla procedury tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany w kontekście tworzonej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu zagospodarowanie przestrzenne. Wydaje się jednak, że zakres przeprowadzonej analizy powinien zostać rozszerzony o przepisy dotyczące procedur (metodyki) tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz rekomendacje, w jaki sposób tworzyć MPZP, tak aby były w pełni użyteczne oraz przygotowane do udostępniania w ramach infrastruktury informcji przestrzennej zgodnie z brzmieniem przepisów Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489). 19

20 8. Referencje 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia roku w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywnei inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289 poz. 1699). 2. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia roku (Dz. U. Nr 76, poz. 489). 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717). 4. Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. U. UE Nr LL 108/1). 5. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz. U. UE Nr LL 326/12). 6. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych (Dz. U. UE Nr LL 274/9). 7. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania (Dz. U. UE Nr LL 323/1). 8. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. U. UE Nr LL 323/11). 20

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW Infrastructure for Spatial Informationinthe European Community Zespół autorski: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja danych planu zagospodarowania przestrzennego gminy, studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego województwa

Standaryzacja danych planu zagospodarowania przestrzennego gminy, studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego województwa Standaryzacja danych planu zagospodarowania przestrzennego gminy, studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego województwa Magdalena Flacha GISPartner sp. z o.o. 1 O Firmie GISPartner sp.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE W PROJEKTACH KLUCZOWYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

P R AW N E P R O B L E M Y F U N KC J O N O WA N I A I N F R A S T R U K T U R Y I N F O R M A C J I P R Z E S T R Z E N N E J

P R AW N E P R O B L E M Y F U N KC J O N O WA N I A I N F R A S T R U K T U R Y I N F O R M A C J I P R Z E S T R Z E N N E J Gmina Lesznowola P R AW N E P R O B L E M Y F U N KC J O N O WA N I A I N F R A S T R U K T U R Y I N F O R M A C J I P R Z E S T R Z E N N E J W S A M O R Z Ą D A C H T E R Y TO R I A L N YC H UDOSTĘPNIANIE

Bardziej szczegółowo

Informacje dot. sposobu przygotowywania i przekazywania do ogłoszenia aktów prawnych zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów.

Informacje dot. sposobu przygotowywania i przekazywania do ogłoszenia aktów prawnych zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów. Informacje dot. sposobu przygotowywania i przekazywania do ogłoszenia aktów prawnych zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów. Procedurę ogłaszania aktów normatywnych w Dzienniku Województwa

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI Przemysław Malczewski PLAN PREZENTACJI PLAN PREZENTACJI Dokumenty i wytyczne KE Monitorowanie wdrażania wymogów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja planistycznych obiektów przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej

Standaryzacja planistycznych obiektów przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej Standaryzacja planistycznych obiektów przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej dr inż. Joanna Jaroszewicz dr inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska dr inż. Małgorzata Denis VI Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Słownik pojęć i skrótów. do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Załącznik Nr 1 Słownik pojęć i skrótów. do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania Załącznik Nr 1 Słownik pojęć i skrótów do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Stosowane pojęcia... 3 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach 1. Dane podstawowe i numer TERYT W pierwszym pytaniu podają Państwo nazwę gminy oraz jej numer TERYT. Numer TERYT dla gminy mogą Państwo sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

BUDOWA IIP W ZAKRESIE TEMATU DANYCH PRZESTRZENNYCH ZAGOSPODAROWNIE PRZESTRZENNE

BUDOWA IIP W ZAKRESIE TEMATU DANYCH PRZESTRZENNYCH ZAGOSPODAROWNIE PRZESTRZENNE BUDOWA IIP W ZAKRESIE TEMATU DANYCH PRZESTRZENNYCH ZAGOSPODAROWNIE PRZESTRZENNE Izolda Buzar-Śmigiel Sympozjum Europejskie Ramy Lokalizacyjne w świetle infrastruktury informacji przestrzennej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH JAKO OBOWIĄZEK ORGANU ADMINISTRACJI

HARMONIZACJA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH JAKO OBOWIĄZEK ORGANU ADMINISTRACJI ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE HARMONIZACJA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH JAKO OBOWIĄZEK ORGANU ADMINISTRACJI MIiR, Warszawa, 26 luty 2015r. Obowiązki JST wynikające z dyrektywy INSPIRE i ustawy IIP Zadania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 289 16790 Poz. 1699 1699 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Elżbieta Włodarczyk

Pozdrawiam Elżbieta Włodarczyk Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych opublikowanego pod adresem http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/20162/projekt_rozporzadzenia_prezesa_rady_ministrow_w_spr

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD)

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji CEL WYKŁADU Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PILOTAŻU W GMINACH

WYNIKI PILOTAŻU W GMINACH ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE WYNIKI PILOTAŻU W GMINACH MIiR, Warszawa, 26 luty 2015r. CELE: Rozpoznanie uwarunkowań prawnych i technicznych harmonizacji zbiorów danych przestrzennych dla dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 274/9

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 274/9 20.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 274/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie

Bardziej szczegółowo

PZP-1. Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

PZP-1. Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne MINISTERSTWO INFRATRUKTURY I ROZWOJU Nazwa gminy i adres urzędu gminy PZP-1 Stan w dniu 31.12.2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

Sposoby i zasady udostępniania TBD

Sposoby i zasady udostępniania TBD Sposoby i zasady udostępniania TBD Tomasz Bieroński Wrocław 22.11.2012r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Geoportal GIOŚ jako element budowanej infrastruktury informacji przestrzennej. Interoperacyjność zasobów Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie tematu urządzenia do monitorowania środowiska XVIII

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016 roku

Uchwała Nr Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016 roku Uchwała Nr 16.169.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr XX.250.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2019 r. Poz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 27 maja 2019 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2019 r. Poz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 27 maja 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2019 r. Poz. 1004 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw

Bardziej szczegółowo

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Umożliwienie również wykorzystania podpisu osobistego ( 1 pkt 17 projektowanego rozporządzenia); wprowadzenie

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Umożliwienie również wykorzystania podpisu osobistego ( 1 pkt 17 projektowanego rozporządzenia); wprowadzenie UZASADNIENIE W związku z procedowanym projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP. Mariusz Goraj Zielona Góra, r.

Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP. Mariusz Goraj Zielona Góra, r. Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP Mariusz Goraj Zielona Góra, 11.02.2015 r. Zasoby danych przestrzennych Na zakres tematyczny systemu składają się

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie nowych obowiązków tworzenia i udostępniania informacji geograficznej w administracji publicznej.

Regulacje prawne w zakresie nowych obowiązków tworzenia i udostępniania informacji geograficznej w administracji publicznej. Regulacje prawne w zakresie nowych obowiązków tworzenia i udostępniania informacji geograficznej w administracji publicznej dr Piotr Gibas Szczyrk, 12 czerwiec 2015 Plan wystąpienia Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych 15 Maj 2010 21 1 21 2 Wdrożenie postanowień

Bardziej szczegółowo

Legislator Premium. Jak to działa czyli krótki opis funkcjonalności

Legislator Premium. Jak to działa czyli krótki opis funkcjonalności Legislator Premium Jak to działa czyli krótki opis funkcjonalności Legislator Premium to przełomowa aplikacja pozwalająca na tworzenie aktów zmieniających tzw. nowelizacji oraz obwieszczeń o ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA KATALOGU OBIEKTÓW PLANISTYCZNYCH W ZAKRESIE TEMATU DANYCH ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

KONCEPCJA KATALOGU OBIEKTÓW PLANISTYCZNYCH W ZAKRESIE TEMATU DANYCH ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE XXIII Konferencja PTIP IIP DŹWIGNIĄ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa, Biblioteka Narodowa, 6-8 listopada KONCEPCJA KATALOGU OBIEKTÓW PLANISTYCZNYCH W ZAKRESIE TEMATU DANYCH ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY GEO.STAT.GOV.PL DANE UDOSTĘPNIONE

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY GEO.STAT.GOV.PL DANE UDOSTĘPNIONE 1 PORTAL GEOSTATYSTYCZNY GEO.STAT.GOV.PL PSR 2010 NSP 2011 BDL DANE UDOSTĘPNIONE DANE W OPRACOWANIU DANE UDOSTĘPNIONE 2 PORTAL GEOSTATYSTYCZNY dostępny pod adresem publicznym klient usług mapowych 3 Możliwość

Bardziej szczegółowo

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu 1. Wymagania dotyczące Próbki W celu wykazania, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca winien

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Informacji Przestrzennej dla tematu zagospodarowanie przestrzenne informacje o stanie prac (MIiR)

Infrastruktura Informacji Przestrzennej dla tematu zagospodarowanie przestrzenne informacje o stanie prac (MIiR) Infrastruktura Informacji Przestrzennej dla tematu zagospodarowanie przestrzenne informacje o stanie prac (MIiR) Marcin Kwaczyński specjalista w Departamencie Polityki Przestrzennej w MIiR Spotkanie podsumowujące

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 8.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 323/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska Koncepcja zintegrowanego systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Aglomeracji Opolskiej Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA Z TWORZENIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH METROPOLII POZNAŃ

DOŚWIADCZENIA Z TWORZENIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH METROPOLII POZNAŃ DOŚWIADCZENIA Z TWORZENIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH METROPOLII POZNAŃ Lech Kaczmarek lesio@amu.edu.pl Okoliczności, które sprzyjają rozwojowi infrastruktury informacji przestrzennej w Metropolii

Bardziej szczegółowo

danych przestrzennych

danych przestrzennych Katalogi metadanych i usługi ugi przegldania danych przestrzennych Wisła Malinka 5-7 wrzenia 2007 r. URZDOWA GEOINFORMACJA W INTERNECIE MOLIWOCI I OCZEKIWANIA Pierwszoplanowe działania: zatwierdzenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 223/XXXV/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 30 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 223/XXXV/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 maja 2017 r. Poz. 4452 UCHWAŁA NR 223/XXXV/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Województwo podlaskie Powiat łomżyński. Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500 Gmina Przytuły Warunki Techniczne

Województwo podlaskie Powiat łomżyński. Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500 Gmina Przytuły Warunki Techniczne 1 Załącznik nr 2 do SIWZ Województwo podlaskie Powiat łomżyński Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500 Gmina Przytuły Warunki Techniczne 2 Zamówienie dotyczące zadania objętego niniejszym opisem

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne

Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne Niniejsza opinia uwzględnia stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji uzyskane przez Prezesa Urzędu

Bardziej szczegółowo

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 986/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 986/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 986/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-04-12 w sprawie zasad funkcjonowania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Krakowa Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data Formularz 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r.

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r. Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 2 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 3 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE

Bardziej szczegółowo

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Agnieszka Nowakowska Janusz Dygaszewicz Departament Programowania i Koordynacji Badań Główny

Bardziej szczegółowo

Polska-Jędrzejów: Usługi pomiarowe 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi

Polska-Jędrzejów: Usługi pomiarowe 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:475622-2018:text:pl:html Polska-Jędrzejów: Usługi pomiarowe 2018/S 208-475622 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi (,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkow^^^^^^/c?-^^ w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkow^^^^^^/c?-^^ w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkow^^^^^^/c?-^^ w Warszawie / ^ ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Biuro tel. (22) 621 49 37 KI.0011.162.2016

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 6823 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.159.2015.JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny INSPIRE w GUS Portal Geostatystyczny Połączenie danych statystycznych i informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Nowe technologie w gospodarce przestrzennej Bytom, 13 stycznia 2012 Antoni Łabaj, SmallGIS INTERDYSCYPLINARNOŚĆ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska; 8) Usługobiorcy

gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska; 8) Usługobiorcy Załącznik do zarządzenia Nr 189/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2013r. Regulamin ogólny korzystania z serwisu: Miejski System Informacji Przestrzennej miasta Kalisza I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BADANIE I OCENA ZGODNOŚCI Z INSPIRE

BADANIE I OCENA ZGODNOŚCI Z INSPIRE BADANIE I OCENA ZGODNOŚCI Z INSPIRE Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie XXIII Konferencja PTIP, 6-8 listopada 2013 r., Warszawa INSPIRE w Polsce ustawa o infrastrukturze informacji

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 5 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 24.06.2013 r. URN. 271.8.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII 1 ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 AGENDA

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓ z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości danych

Kontrola jakości danych Kontrola jakości danych Inne spojrzenie na kontrolę danych w TBD Doświadczenia praktyka GIS Podejście technologiczne do kontroli TBD Bezstronność i brak jakichkolwiek uwarunkowań instytucjonalnych 2 Historia

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Powiat Myślenicki Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Podsumowanie realizacji projektu MATELA WOJCIECH Inżynier

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ocena internetowych serwisów mapowych jako wsparcia dla partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

Ocena internetowych serwisów mapowych jako wsparcia dla partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym I-sza Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Aktualne trendy rozwoju regionalnego w cyklu PRZESTRZEŃ TECHNOLOGIA EKONOMIA (6 marca 2015r. Kraków) Ocena internetowych serwisów mapowych jako wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w rewitalizacji. mgr inż. arch. Bogusław Hajda

Planowanie przestrzenne w rewitalizacji. mgr inż. arch. Bogusław Hajda Planowanie przestrzenne w rewitalizacji mgr inż. arch. Bogusław Hajda Plan prezentacji: rewitalizacja planowanie przestrzenne relacje pomiędzy nimi wnioski rekomendacje Typologia rewitalizacji, za: Mliczyńska-Hajda,

Bardziej szczegółowo