System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Informacji Przestrzennej Wrocławia"

Transkrypt

1 Konferencja: Administracja publiczna a ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej Wrocławia Urząd Miejski Wrocławia Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych Kielce,

2 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ UM WROCŁAWIA: CELE Podstawowe cele SIP: usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy w zakresie gospodarki przestrzennej oraz przygotowanie podstaw do budowy e-usług związanych z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego Cele szczegółowe SIP: wspomaganie planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej, usprawnienie procesu planistycznego i inwestycyjnego, wspomaganie zarządzania systemami miejskimi, wspomagania koordynowania inwestycji, wprowadzenie nowych usług związanych z informacją przestrzenną, wdroŝenie nowych kanałów dostępu do aktualnej informacji przestrzennej.

3 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ UM WROCŁAWIA: ETAPY ROZWOJU Prehistoria studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław opracowane w środowisku ESRI Arc/Info ( ), Lata prace w Biurze Rozwoju Wrocławia nad budową modułów SIP (na platformie ArcInfo) wspomagających: symulacje transportowe, monitoring rozwoju zagospodarowania przestrzennego, analizy statystyczne, opracowanie ofert inwestycyjnych, realizację zadań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jako instrumentem prowadzenia przez gminę polityki przestrzennej, rejestr granic mpzp prowadzony w aplikacji ArcView 3, edycja mpzp w środowisku CAD, dla opracowań tematycznych: brak danych w postaci cyfrowej, brak standardów, utrudniony dostęp do danych z zasobu geodezyjnego,

4 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ UM WROCŁAWIA: ETAPY ROZWOJU Rok 2002 uruchomienie Intranetowego serwisu mapowego udostępniającego informacje o mpzp i treść ich dokumentów (rozwiązanie wyróŝnione przez ESRI na konferencji w San Diego w 2003),

5 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ UM WROCŁAWIA: ETAPY ROZWOJU Lata w ramach projektu Budowa WPSIP rozwój baz danych i narzędzi, w tym: uzyskanie dostępu do danych zasobu geodezyjnego, modernizacja bazy adresowej, pozyskanie danych z nowych źródeł: wysokorozdzielczego zdjęcia lotniczego i skaningu laserowego oraz zaawansowanie narzędzi wspomagających standaryzacje mpzp. Lata rozwój SIP w zakresie nowych: zbiorów danych, uŝytkowników, sposobów wykorzystywania SIP, przygotowania do modernizacji SIP odpowiednio do ujawnianych potrzeb oraz zgodnie z duchem i literą Dyrektywy INSPIRE. Stan obecny w liczbach: kilkadziesiąt licencji ArcGIS Desktop, pojedyncze licencje rozszerzeń specjalistycznych, około 550 uŝytkowników serwisów intranetowych (w tym - z jednostek gminy spoza urzędu), kilka tysięcy odwiedzin dziennie mapowych serwisów internetowych.

6 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ UM WROCŁAWIA: ZASOBY Podstawowe zasoby SIP: Dane georeferencyjne: - Ewidencja gruntów i budynków (import z pzgik), - Obiekty mapy zasadniczej (j.w.), - Baza adresowa, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w róŝnych formatach, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Rejestry: planów miejscowych, decyzji, wniosków związanych z planami i studium, Ortofotomapy, Modele wysokościowe terenu, roślinności i zabudowy, Modele sieci transportowych, Lokalizacja obiektów i obszarów chronionych, Rozmieszczenie obiektów usług publicznych, Podziały administracyjne i pomocnicze, Demografia, Lokalizacja inwestycji (WPI), Inne warstwy tematyczne (np. mapa akustyczna).

7 KLUCZOWE ZBIORY DANYCH SIP: DANE Z PZGIK JAKO DANE REFERENCYJNE nawigacja wg adresu geodezyjnego Serwisy intranetowe SIP UM Wrocławia (AGS). Serwis zagospodarowanie przestrzenne. Wyszukiwanie na mapie obrębu / arkusza mapy / działki.

8 KLUCZOWE ZBIORY DANYCH SIP: DANE Z PZGIK JAKO DANE REFERENCYJNE egib i mapa zasadnicza jako mapy odniesienia w edycji i wyświetlaniu innych warstw tematycznych SIP Elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Granica obszaru bezpośredniego zagroŝenia powodzią naniesiona z wykorzystaniem elementów rzeźby terenu mapy zasadniczej.

9 KLUCZOWE ZBIORY DANYCH SIP: DANE Z PZGIK JAKO DANE REFERENCYJNE egib i mapa zasadnicza jako mapy odniesienia w edycji i wyświetlaniu innych warstw tematycznych SIP Elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnionych projektów (ZUDP) - na tle mapy zasadniczej.

10 KLUCZOWE ZBIORY DANYCH SIP: DANE Z PZGIK JAKO DANE REFERENCYJNE budowa rejestrów przestrzennych na bazie obiektów przestrzennych ewidencji gruntów Ustawowo wymagane: rejestr wniosków o sporządzenie mpzp, rejestr decyzji o warunkach zabudowy, rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykaz wniosków do mpzp, wykaz wniosków do studium Prawie wszystkie odnoszą się do: działki, kilku działek, ew. ich części. Stanowisko rejestracji i analizy wniosków o sporządzenie lub zmianę mpzp. Warstwa wniosków na tle obiektów ewidencji gruntów.

11 KLUCZOWE ZBIORY DANYCH SIP: ADRESY JAKO DANE REFERENCYJNE nawigacja wg adresu nieruchomości Baza adresowa jest prowadzona w SIP UM Wrocławia. Została zweryfikowana z danymi adresowymi innych zasobów miejskich i z zasobu geodezyjnego. Serwisy internetowe SIP UM Wrocławia. Wyszukiwanie na mapie ulic / adresów.

12 KLUCZOWE ZBIORY DANYCH SIP: ADRESY JAKO DANE REFERENCYJNE DLA GEOKODOWANIA analiza struktury demograficznej oraz migracji mieszkańców Wrocławia Mapy gęstości zamieszkiwania w latach1998 i 2008, oraz gęstość salda migracji i salda zameldowań i wymeldowań

13 KLUCZOWE ZBIORY DANYCH SIP: ADRESY JAKO DANE REFERENCYJNE DLA GEOKODOWANIA Wspomaganie prac nad systemem placówek edukacji Ilustracja zasięgu rejonów szkół z r serwis internetowy UM Wrocławia Ilustracja zasięgu rejonów gimnazjalnych z r.2009 na tle alokacji obszaru miasta do gimnazjów (wynik analizy GIS)

14 KLUCZOWE ZBIORY DANYCH SIP: adresy jako dane referencyjne dla lokalizacji szkół i miejsc zamieszkania ich uczniów wspomaganie procesu rekrutacji elektronicznej do szkół i analiz systemu szkół i dojazdów Mapa gęstości więźby dojazdów do szkół podstawowych uczniów mieszkających we Wrocławiu Mapa gęstości więźby dojazdów do przedszkoli dzieci mieszkających we Wrocławiu Mapa gęstości więźby dojazdów do gimnazjów uczniów mieszkających we Wrocławiu Mapa gęstości więźby dojazdów do liceów uczniów mieszkających we Wrocławiu

15 ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA DANYCH DLA BUDOWY MODELU MIASTA 3D I OPRACOWAŃ WARSTW TEMATYCZNYCH: skaning laserowy i wysokorozdzielcze zdjęcie lotnicze W 2006 roku dla potrzeb SIP UM Wrocławia (i zadań wspomaganych przez SIP) zrealizowano wysokorozdzielcze zdjęcie lotnicze i skaning laserowy. Dane ze skanowania laserowego przefiltrowane i sklasyfikowane na punkty wysokości gruntu, roślinności i zabudowy

16 ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA DANYCH DLA BUDOWY MODELU MIASTA 3D I OPRACOWAŃ WARSTW TEMATYCZNYCH Na podstawie zdjęcia lotniczego i danych pozyskanych ze skanowania laserowego, drogą wektoryzacji półautomatycznej lub manualnej opracowano kolejne zbiory danych. Zwektoryzowane na podstawie ortofotomapy linie kolejowe na tle obrazu modelu wysokościowego terenu. Jeden ze zbiorów danych zwektoryzowanych na podstawie ortofotomapy - ulice: osie i powierzchnie dróg z przypisaną informacją o nawierzchni, kategorii ruchu, kategorii odcinka

17 ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA DANYCH DLA BUDOWY MODELU MIASTA 3D I OPRACOWAŃ WARSTW TEMATYCZNYCH Na podstawie zdjęcia lotniczego i danych pozyskanych ze skanowania laserowego, drogą wektoryzacji półautomatycznej lub manualnej opracowano kolejne zbiory danych. Dane pozyskane na podstawie skanowania laserowego: trójwymiarowe bryły budynków i obiektów hydrotechnicznych

18 MODEL 3D MIASTA: ZASTOSOWANIA, Wizualizacje projektowanych obiektów na tle istniejącej zabudowy pomoc w procesie planowania, analizach widoczności i badaniu panoramy miasta Trójwymiarowy Wrocław wizualizacje opracowane w module ESRI ArcGLobe

19 MODEL 3D MIASTA: JAKI, DLA KOGO, JAK ZASILAĆ? Rozwój koncepcji modelu danych miasta 3D: o kilku poziomach szczegółowości, dla wielu zastosowań, zgodny z 3D City GML Potrzeba wypracowania technik i procedur: aktualizacji elementów modelu dla zachodzących zmian stanu, włączanie do modelu wariantów rozwiązań projektowych

20 Administracja publiczna a ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej WSPÓŁPRACA SIP I NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PLANOWANIE: SYMULACJE TRANSPORTOWE Znaczenie nowych źródeł danych (dane lokalizowane przez adres, monitoring ruchu w sieci ulic) oraz modeli danych (wspólny model sieci transportowej) dla jakości modelowania i efektywności przygotowania symulacji i jakości ich wyników x.

21 PLANY ZAGOSPODAROWANIA: PRACE NAD ZAPISEM W POSTACI NUMERYCZNEJ Równolegle prowadzone są prace nad: standaryzacją planów zagospodarowania i opracowaniem narzędzi wspomagających edycję planu i udostępnianie jego ustaleń, zapisem planów opracowanych poza standardem do bazy SIP. Formy zapisu planu zaleŝą od sposobów jego wykorzystywania, z których wynika potrzeba: pełnej zgodności udostępnianych treści z dokumentem planu (uchwalonym i opublikowanym), efektywnego wykorzystania bazy planów do wspomagania gospodarki przestrzennej w gminie, analiz i sprawozdawczości.

22 ZARZĄDZANIE PLANAMI MIEJSCOWYMI: REJESTR MPZP Tu aktualizuje się informacje o planach: obowiązujących, opracowywanych i archiwalnych oraz łączy się plany (obiekty bazy GIS) z bazą uchwał Rady i innych aktów prawnych. Aplikacja Rejestr mpzp : formatka wprowadzania podstawowych informacji o planie miejscowym.

23 ZARZĄDZANIE PLANAMI MIEJSCOWYMI: REJESTR MPZP Tu aktualizuje się informacje o planach: obowiązujących, opracowywanych i archiwalnych oraz łączy się plany (obiekty bazy GIS) z bazą uchwał Rady i innych aktów prawnych. Aplikacja Rejestr mpzp : lista uchwał Rady dotyczących przystąpienia do sporządzania mpzp.

24 ZARZĄDZANIE PLANAMI MIEJSCOWYMI: REJESTR MPZP Tu aktualizuje się informacje o planach: obowiązujących, opracowywanych i archiwalnych oraz łączy się plany (obiekty bazy GIS) z bazą uchwał Rady i innych aktów prawnych. Aplikacja Rejestr mpzp : formatka wprowadzania informacji o uchwale Rady uchwalającej plan miejscowy

25 SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O MPZP, TREŚCI ICH USTALEŃ I DOKUMENTÓW Wyszukiwanie mpzp na podstawie metadanych (informacji z rejestru) lub kryteriów przestrzennych Serwisy intranetowe SIP UM (ADF). Serwis mpzp. Wyszukiwanie planów wg róŝnych kryteriów selekcji.

26 SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O MPZP, TREŚCI ICH USTALEŃ I DOKUMENTÓW Dostęp do dokumentów (tekstu i rysunku) planu zgodnych z postacią uchwaloną i opublikowaną Serwisy intranetowe SIP UM (ADF). Serwis mpzp. Wyszukiwanie planów, udostępnianie informacji o planach, rastrów ich rysunków i tekstów uchwał.

27 SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O MPZP, TREŚCI ICH USTALEŃ I DOKUMENTÓW Serwisy wms i wfs wybranych treści mpzp, udostępnianie plików rysunków (dostępne ze strony

28 SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O MPZP, TREŚCI ICH USTALEŃ I DOKUMENTÓW Serwisy intranetowe SIP UM. Serwis plany miejscowe. Uproszczona klasyfikacja przeznaczenia terenu

29 SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O MPZP, TREŚCI ICH USTALEŃ I DOKUMENTÓW Uproszczony obraz sklasyfikowanych terenów mpzp

30 SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O MPZP, TREŚCI ICH USTALEŃ I DOKUMENTÓW Tereny planu powiązane z pełną listą przeznaczeń ustalonych w tekście planu handel detaliczny małopowierzchniowy bazy budowlane i sprzętowe drogi wewnętrzne wody powierzchniowe lądowiska

31 Administracja publiczna a ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O MPZP, TREŚCI ICH USTALEŃ I DOKUMENTÓW Sukcesywna wektoryzacja klas wyróŝnień rysunku mpzp: w kolejności odpowiadającej częstości wykorzystywania w analizach (linie zabudowy, strefy obowiązywania dodatkowych ograniczeń, podziały geodezyjne) Raster planu Plan w geobazie wynik wektoryzacji wybranych klas wyróŝnień rysunku mpzp

32 PRACE NAD ZAPISEM PLANÓW W POSTACI NUMERYCZNEJ Podstawowe elementy standaryzacji: lista (zdefiniowanych) wyróŝnień planu, związanych z nimi wyróŝnień przestrzennych i ich symboliki (oraz reguły topologiczne, zasady numeracji itp.), lista kategorii przeznaczeń terenu, wzorce zapisu ustaleń mpzp dla poszczególnych zakresów tematycznych, reguły konstruowania tekstu uchwały. Plany miejscowe (ich kolejne etapy) są zapisywane w geobazie. Edytory rysunku i tekstu wymuszają zgodność z aktualnymi słownikami, topologię, spójną i jednoznaczną numerację terenów. Opracowano narzędzia administrowania wersjami planów, oraz słownikami i definicjami dla tekstu i rysunku planu.

33 PRACE NAD ZAPISEM PLANÓW W POSTACI NUMERYCZNEJ. APLIKACJE WSPOMAGAJĄCE ADMINISTROWANIE PLANAMI, SŁOWNIKAMI, BIBLIOTEKAMI Zarządzanie planami: wersje i etapy planu

34 PRACE NAD ZAPISEM PLANÓW W POSTACI NUMERYCZNEJ. APLIKACJA WSPOMAGAJĄCA EDYCJĘ RYSUNKU PLANU Edytor rysunku planu. Aplikacja wspomaga zachowanie reguł topologii, numeracji terenów, klas wyróŝnień przestrzennych i ich reprezentacji kartograficznej

35 PRACE NAD ZAPISEM PLANÓW W POSTACI NUMERYCZNEJ. NARZĘDZIA DLA EDYCJI TEKSTU I DO ADMINISTROWANIA WZORCEM UCHWAŁY Edycja tekstu uchwały: przypisywanie ustaleń do terenu

36 PRACE NAD ZAPISEM PLANÓW W POSTACI NUMERYCZNEJ POTENCJALNE ROZSZERZENIE MODELU DANYCH PLANISTYCZNYCH Przygotowanie do opracowania i udostępniania planów zagospodarowania przestrzennego w postaci numerycznej wymaga rozwaŝenia potencjalnie szerszego modelu danych dokumentów planistycznych. Pytania o: wersje planów z etapów procedury, elementy rysunku planu (ustalenia, podkład i jego wersje, treści informacyjne), materiały towarzyszące (analizy, wizualizacje), zmiany planów.

37 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH W INTRA I INTERNECIE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia w serwisie internetowym

38 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH W INTRA I INTERNECIE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia w serwisie internetowym

39 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH W INTRA I INTERNECIE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia w serwisie internetowym

40 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH W INTRA I INTERNECIE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia w serwisie internetowym

41 WSPOMAGANIE ANALIZ TEMATYCZNYCH I OPRACOWYWANIA MPZP: UDOSTEPNIANIE INFORMACJI I DANYCH W INTRANECIE I W ŚRODOWISKU DESKTOP GIS Serwisy intranetowe SIP UM Wrocławia (IMS). Serwis rejestr decyzji architektonicznych.

42 WSPOMAGANIE ANALIZ TEMATYCZNYCH I OPRACOWYWANIA MPZP: UDOSTEPNIANIE INFORMACJI I DANYCH W INTRANECIE I W ŚRODOWISKU DESKTOP GIS Rejestr wniosków o sporządzenie planu; przykładowe rozwarstwienie wg przedmiotu planu (udostępnianie projektów ArcGIS)

43 WSPOMAGANIE ANALIZ TEMATYCZNYCH I OPRACOWYWANIA MPZP: UDOSTEPNIANIE INFORMACJI I DANYCH W INTRANECIE I W ŚRODOWISKU DESKTOP GIS Zagadnienia uwarunkowań związanych ze środowiskiem przyrodniczym (udostępnianie projektów ArcGIS)

44 WSPOMAGANIE ANALIZ TEMATYCZNYCH I OPRACOWYWANIA MPZP: UDOSTEPNIANIE INFORMACJI I DANYCH W INTRANECIE I W ŚRODOWISKU DESKTOP GIS Zagadnienia uwarunkowań związanych ze środowiskiem przyrodniczym (udostępnianie projektów ArcGIS)

45 WSPOMAGANIE ANALIZ TEMATYCZNYCH I OPRACOWYWANIA MPZP: UDOSTEPNIANIE INFORMACJI I DANYCH W INTRANECIE I W ŚRODOWISKU DESKTOP GIS Zagadnienia uwarunkowań związanych ze środowiskiem przyrodniczym (udostępnianie projektów ArcGIS)

46 WSPOMAGANIE ANALIZ TEMATYCZNYCH I OPRACOWYWANIA MPZP: UDOSTEPNIANIE INFORMACJI I DANYCH W INTRANECIE I W ŚRODOWISKU DESKTOP GIS Uwarunkowania środowiskowe udostępnianie treści mapy akustycznej (serwis internetowy UM Wrocławia)

47 WSPOMAGANIE ANALIZ TEMATYCZNYCH I OPRACOWYWANIA MPZP: UDOSTEPNIANIE INFORMACJI I DANYCH W INTRANECIE I W ŚRODOWISKU DESKTOP GIS Uwarunkowania środowiskowe udostępnianie treści opracowań dot. powodzi (serwis intranetowy UM Wrocławia)

48 FORMY REALIZACJI POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY: PUBLIKACJE W INTERNECIE WYKORZYSTUJĄCE BAZĘ USTALEŃ MPZP I STUDIUM Przykładem bardziej aktywnej formy realizacji polityki przestrzennej gminy jest program mieszkaniowy, opracowywany na podstawie bazy ustaleń mpzp, studium gminy, analiz własności gruntu, monitoringu zagospodarowania, analiz wyposaŝenia terenu w sieci infrastruktury. Oferty programu mieszkaniowego w serwisie internetowym UM Wrocławia

49 WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ: koordynacja inwestycji NOWE NARZĘDZIA I NOWE GRUPY UśYTKOWNIKÓW SIP Serwisy intranetowe SIP UM. Serwis inwestycje miejskie. Wyszukiwanie projektów inwestycyjnych wg róŝnych kryteriów

50 WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ: koordynacja inwestycji NOWE NARZĘDZIA I NOWE GRUPY UśYTKOWNIKÓW SIP Uproszczony obraz sklasyfikowanych terenów mpzp Serwisy intranetowe SIP UM. Serwis inwestycje miejskie. Wyświetlanie informacji o inwestycjach

51 WSPOMAGANIE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ - WYBRANE TEMATY Z BAZY USTALEŃ MPZP I STUDIUM ORAZ DANYCH Z INNYCH REJESTRÓW Zagadnienia ochrony środowiska kulturowego w studium (w serwisie intranetowym UM Wrocławia)

52 WSPOMAGANIE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ - WYBRANE TEMATY Z BAZY USTALEŃ MPZP I STUDIUM ORAZ DANYCH Z INNYCH REJESTRÓW Zagadnienia ochrony środowiska kulturowego w mpzp (w serwisie intranetowym UM Wrocławia)

53 WSPOMAGANIE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ - WYBRANE TEMATY Z BAZY USTALEŃ MPZP I STUDIUM ORAZ DANYCH Z INNYCH REJESTRÓW Zagadnienia ochrony środowiska kulturowego lokalna wersja Rejestru zabytków (w serwisie intranetowym UM Wrocławia)

54 WYKORZYSTYWANIE DANYCH AUTORYZOWANYCH PRZEZ ZEWNĘTRZNE PODMIOTY DOSTĘP DO INFORMACJI DZIĘKI USŁUDZE WMS Zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego granica obszarów chronionych w wersji lokalnej i autoryzowanej (udostępnianie projektów ArcGIS)

55 WYKORZYSTYWANIE DANYCH AUTORYZOWANYCH PRZEZ ZEWNĘTRZNE PODMIOTY DOSTĘP DO INFORMACJI DZIĘKI USŁUDZE WMS Informacje o terenach poza granicami gminy (serwis JS API)

56 CZAS NAJBLIśSZY: WYZWANIA I NADZIEJE Wyzwania: dostosowanie modelu danych dla tematów: zagospodarowanie terenu, adresy, sieć transportowa... opracowanie metadanych i ich publikowanie, wdroŝenia narzędzi i usług przestrzennych, zgodnie ze standardami i zmianami prawnymi, które dopiero powstają. Znaczenie INSPIRE: korzyści / obowiązki wymuszenie zmian w metodologii planowania przestrzennego i modelu danych planu zagospodarowania, wymuszenie uporządkowania baz adresowych (uzgodnienie modelu danych, kompetencji, sposobu udostępniania, wymuszenie modernizacji zasobów), wymuszenie opracowania i udostępniania danych przez kompetentne instytucje, wymuszenie opracowania i publikowania metadanych.

57 kontakt:

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty PREZENTACJA SYSTEMU PODSTAWOWE CELE I OSIĄGNIĘTE EFEKTY Karlino, 24.03.2015 www.gis.parseta.pl Cele realizowane w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W MINISTERSTWIE TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ W ETAPIE OBEJMUJĄCYM LATA 2012 2013

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W MINISTERSTWIE TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ W ETAPIE OBEJMUJĄCYM LATA 2012 2013 BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W MINISTERSTWIE TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ W ETAPIE OBEJMUJĄCYM LATA 2012 2013 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) (wyciąg)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) (wyciąg) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Wielkopolskiego (SIPWW) (wyciąg) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł dokumentu Projekt

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

Łódzki Ośrodek Geodezji 18.10.2013r.

Łódzki Ośrodek Geodezji 18.10.2013r. Łódzki Ośrodek Geodezji 18.10.2013r. Dobre dane podstawą tworzenia dobrych baz danych Baza danych to zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone

Bardziej szczegółowo

Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami.

Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami. Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami. Strona2 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi Esri do budowy katastralnego układu odniesienia, stanowiącego fundament zarządzania przestrzenią w m.

Wykorzystanie narzędzi Esri do budowy katastralnego układu odniesienia, stanowiącego fundament zarządzania przestrzenią w m. Grzegorz Dragańczyk Wojciech Kowalski Urząd Miejski w Zabrzu Wykorzystanie narzędzi Esri do budowy katastralnego układu odniesienia, stanowiącego fundament zarządzania przestrzenią w m. Zabrze Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4.6. Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI

Rozdział 4.6. Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI Rozdział 4.6. Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI 228 Bartłomiej Bielawski 4.6.1. Wprowadzenie Baza danych obiektów topograficznych może

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Węzeł wojewódzkiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Węzeł wojewódzkiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Węzeł wojewódzkiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Biuro

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę pn. Opracowanie bazy danych przestrzennych dla wspomagania zarzadzaniem ROF

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę pn. Opracowanie bazy danych przestrzennych dla wspomagania zarzadzaniem ROF MPU-II/3301/V/4/2014 Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę pn. Opracowanie bazy danych przestrzennych dla wspomagania zarzadzaniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2.

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Lista referatów 1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Treść mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 dr Renata

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

BZP.271.904.2011.AP. Strona 1

BZP.271.904.2011.AP. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

L.dz. 22/GC /491-M/2008 Wrocław 4.05.08

L.dz. 22/GC /491-M/2008 Wrocław 4.05.08 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław tel./fax: (0*71) 3205617; e-mail: sekretariat@kgf.ar.wroc.pl Projekt celowy nr 6T122005C/06552

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Opole Lubelskie, październik 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Opole Lubelskie, październik 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego powsip-opolski Opole Lubelskie, październik 2014

Bardziej szczegółowo