PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE"

Transkrypt

1 PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

2 CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia polityk Wspólnoty odniesionych do środowiska oraz polityk lub działań, które mogą mieć wpływ na środowisko. INSPIRE opiera się na krajowych infrastrukturach informacji przestrzennej funkcjonujących w 28 krajach członkowskich UE.

3 CELE BUDOWY INSPIRE Infrastruktury informacji przestrzennej w państwach członkowskich powinny być zaprojektowane tak, aby: zapewnić przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu; było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji; było możliwe wspólne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne; dane przestrzenne były udostępniane na warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich szerokiego wykorzystywania; łatwo było wyszukać dostępne dane przestrzenne, ocenić ich przydatność dla określonego celu oraz poznać warunki dotyczące ich wykorzystywania. Cele: 1. Wsparcia polityk Wspólnoty odniesionych do środowiska 2. Zniesienie barier w dostępie do informacji przestrzennej open data 3. Wielokrotne wykorzystanie raz pozyskanej informacji 4. Decentralizacja 5. Budowa społeczeństwa informacyjnego Droga dojścia: Interoperacyjność Harmonizacja Metadane

4 INTEROPERACYJNOŚĆ To zdolność systemów do współdziałania Interoperacyjność techniczna obejmuje aspekt systemowy (urządzenia, protokoły transmisji, systemy operacyjne) oraz aspekt syntaktyczny (języki, formaty) Jest realizowana przez wykorzystanie norm i standardów, w szczególności norm ISO serii oraz standardów OGC Wymiana danych opiera się na wykorzystaniu języka XML i języków pochodnych w szczególności GML.

5 BEZSZWOWE ŁĄCZENIE DANYCH System A WMS System B WMS Geoportal Broker System C WMS

6 Integracja i harmonizacja danych HURTOWNIA DANYCH BD Kataster BD Planowanie Przestrzenne Hurtownia GIS (GML) Program GIS BD Statystyka

7 USŁUGI SIECIOWE WMS,WFS Kataster wms WMS Web Map Server WFS Web Features Server Planowanie Przestrzenne wms Integracja danych w GIS = interoperacyjność w SDI Statystyka wms

8 HARMONIZACJA Przez harmonizację zbiorów danych rozumie się działania mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania. Niezbędnym krokiem w procesie harmonizacji jest opracowanie danych referencyjnych / i ich szerokie i nieodpłatne wykorzystanie/. [ustawa o IIP]

9 SAMORZĄDOWE GEOPORTALE Różny zakres treści Rożna legenda Brak możliwości łączenia danych Brak metadanych Brak możliwości tworzenia usług dodanych

10 INTEROPERACYJNOŚĆ - WROSIP

11 HARMONIZACJA BRAK SPÓJNOŚCI DANYCH PRZY NAKŁADANIU SIĘ MAP 100 m cieki - VMap L2 cieki - IMGW cieki - PIG cywilna mapa topograficzna 1: za R.Olszewski

12 OGRANICZENIE POWIELANIA TYCH SAMYCH DANYCH A B C B C A C B A Wektoryzacja map budowa baz danych A B C B A C C B A Infrastruktura Danych Przestrzennych Środowisko Geodezja Statystyka

13 WYSZUKIWANIE DANYCH - METADANE Tytuł: Ogniem i mieczem Autor: Henryk Sienkiewicz Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Literackie Rok wydania: 2010 Różne warianty zapisu metadanych - XML <książka> <tytuł>ogniem i mieczem</tytuł> <autor>henryk Sienkiewicz</autor> <wydawnictwo> Polskie Wydawnictwo Literackie</wydawnictwo> <rok_wydania>2010</rok_wydania> </książka> <pozycja_ks> <tytuł>ogniem i mieczem</tytuł> <autor_ks>henryk Sienkiewicz</autor_ks> <wyd> Polskie Wydawnictwo Literackie</wyd> <data_wyd> </data_wyd> </pozycja_ks>

14 METADANE DLA DANYCH PRZESTRZENNYCH Co? Gdzie? Kto? Jak? Gdzie? Kto? Kiedy?

15 ARCHITEKTURA USŁUGI KATALOGOWEJ metadane metadane metadane metadane metadane Baza metadanych Usługa katalogowa Klient usługi Implementacja pomysłu mającego setki lat. Brak dostoswana do ery WWW. Alternatywą są rozwiązania wykorzystujące: wyszukiwarki internetowe i wyszukiwanie kontekstowe

16 WAŻNE ZAŁOŻENIA INSPIRE Dyrektywa nie narzuca obowiązku tworzenia nowych danych przestrzennych Jej przepisy dotyczą zbiorów danych jedynie w postaci cyfrowej Ustala bezpłatny dostęp do metadanych (wyszukiwanie informacji o zbiorach i usługach) oraz bezpłatne przeglądanie danych

17 Dyrektywa INSPIRE ma charakter ramowy, ustala cele DYREKTYWA INSPIRE VS. PRAWO KRAJOWE ma charakter wiążący co do rezultatu i zobowiązuje kraje członkowskie do tworzenia spójnego prawa obejmującego: wspólnotowe przepisy wykonawcze krajowe przepisy ustawowe krajowe przepisy wykonawcze Wspólnotowe przepisy wykonawcze (implementacyjne) - rozporządzenia KE decyzje organów UE wytyczne oraz inne dokumenty (np. opisujące podstawy metodyczne lub zalecenia technologiczne) Przepisy wykonawcze dyrektywy INSPIRE obowiązują w państwach członkowski Wspólnoty BEZPOŚREDNIO, bez konieczności transpozycji do prawa krajowego.

18 USTAWA O IIP UWARUNKOWANIA PRAWNE TRANSPOZYCJA (prawo): stanowi przeniesienie ramowych przepisów dyrektywy do prawa krajowego Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (ustawa o IIP) jest TRANSPOZYCJĄ dyrektywy 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

19 CELE USTAWY Zdefiniowanie infrastruktury informacji przestrzennej oraz podanie zasad jej tworzenia Wskazanie organów odpowiedzialnych za jej budowę Określenie warunków korzystania ze zgromadzonych w niej danych Wprowadzenie mechanizmów prawnych, które pozwolą na zapewnienie interoperacyjności i współdziałania w zakresie danych, metadanych, usług elektronicznych, koordynacji budowy i rozwoju infrastruktury

20 ZAKRES PRZEDMIOTOWY USTAWY Ustala warunki i procedury tworzenia, stosowania i utrzymywania infrastruktury informacji przestrzennej oraz określa organy właściwe w tych sprawach; Określa zasady współpracy i koordynacji funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej; Opisuje zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące jej głównych elementów: 1) danych przestrzennych i metadanych; 2) usług danych przestrzennych; 3) interoperacyjności; 4) wspólnego korzystania z danych; 5) współdziałania i koordynacji w IIP.

21 TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH ZAŁĄCZNIK I 1. Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych 2. Systemy siatek georeferencyjnych 3. Nazwy geograficzne 4. Jednostki administracyjne 5. Adresy 6. Działki ewidencyjne 7. Sieci transportowe 8. Hydrografia 9. Obszary chronione

22 TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH ZAŁĄCZNIK II 1. Ukształtowanie terenu 2. Użytkowanie ziemi 3. Ortoobrazy 4. Geologia

23 1. Jednostki statystyczne 2. Budynki 3. Gleba 4. Zagospodarowanie przestrzenne TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH ZAŁĄCZNIK III 11. Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze 12. Strefy zagrożenia naturalnego 13. Warunki atmosferyczne 14. Warunki meteorologiczno-geograficzne 5. Zdrowie i bezpieczeństwo ludności 15. Warunki oceanograficzno-geograficzne 6. Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe 16. Obszary morskie 7. Urządzenia do monitorowania środowiska 17. Regiony biogeograficzne 8. Obiekty produkcyjne i przemysłowe 18. Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne 9. Obiekty rolnicze oraz akwakultury 10. Rozmieszczenie ludności demografia 19. Rozmieszczenie gatunków 20. Zasoby energetyczne 21. Zasoby mineralne

24 MAPA DROGOWA

25 OBOWIĄZKI ORGANÓW ADMINISTRACJI [ustawa o iip]

26 OBOWIĄZKI ORGANÓW ADMINISTRACJI [ustawa o iip]

27 OBOWIĄZKI ORGANÓW ADMINISTRACJI [ustawa o iip]

28 OBOWIĄZKI ORGANÓW ADMINISTRACJI [ustawa o iip]

29 OBOWIĄZKI ORGANÓW ADMINISTRACJI [ustawa o iip]

30 TEMAT ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Rozumiane jest jako: zagospodarowanie terenu, w jego obecnym lub przyszłym wymiarze funkcjonalnym, lub przeznaczenie społeczno gospodarcze terenu, w tym mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne, wypoczynkowe, wynikające z dokumentów planistycznych (ustawa o IIP) Organ wiodący minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

31 DANE I METADANE DLA TEMATU ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej metadane dla tematu zagospodarowanie przestrzenne powinny być opracowane do 3 grudnia 2013 r. Zgodnie ze stanowiskiem organu wiodącego z maja 2013r. metadane powinny zostać utworzone dla zbiorów danych przestrzennych tj.: a. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiór podstawowy b. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zbiór dodatkowy c. Miejscowy plan odbudowy zbiór dodatkowy występujących w wersji elektronicznej i mających status obowiązujący, które zostały zgłoszone do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonych przez GGK.

32 : POTENCJALNE KORZYŚCI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez administrację publiczną poprzez zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych oraz szersze wykorzystanie tych danych w pracy. Wspieranie współpracy między organami administracji publicznej Ujednolicenie standardów danych administracji publicznej i usług, poprawa jakości danych i usług Otwartość i przejrzystość procesu podejmowania decyzji Świadczenie usług, które odnoszą się do rzeczywistych potrzeb obywateli, przedsiębiorstw i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów krajowych. za J.Orlińską

33 : POTENCJALNE KORZYŚCI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Wspieranie kształtowania polityki w administracji publicznej Monitorowanie wdrażania polityki krajowej, regionalnej i lokalnej oraz jej skutków Wykorzystywanie narzędzi do badań, analiz przestrzennych i modelowania Wspieranie działań związanych z ochroną środowiska Wspieranie rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa informacyjnego.

34 POTENCJALNE KORZYŚCI DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORSTW Otwarcie rejestrów publicznych do powszechnego stosowania, wzmocnienie budowy społeczeństwa opartego na wiedzy Wspieranie konkurencyjności gospodarki, zwiększenie aktywności w dziedzinie ekonomii i rozwoju nowych produktów, zwiększenie dochodów przedsiębiorstw Bezpieczeństwo obywateli oraz ochrony ich mienia, precyzyjne i szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia (np. ratownictwa medycznego).

35 POTENCJALNE KORZYŚCI DLA BUDŻETU PAŃSTWA Oszczędności dla budżetu państwa w wyniku zwiększenia efektywności zarządzania i wspólne korzystanie z danych raz pozyskanych Zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zwiększenia działalności gospodarczej i inwestycji.

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 6.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo