W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego konkursu Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego konkursu Zamawiający wyjaśnia, co następuje:"

Transkrypt

1 INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: Łódź, dn r. Dotyczy: KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Szanowni Państwo, W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego konkursu Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Pytanie nr 1: Zwracam się z prośbą o zmianę wymogu zapisanego w punkcie 10) ust lit.. i) Regulaminu poprzez rezygnację z dołączania umów zawartych z brokerami oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby uprawnień brokera ubezpieczeniowego i zastąpienie go oświadczeniem o treści jak niżej. OŚWIADCZENIE Składając ofertę w konkursie ofert na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, świadczącego nieodpłatnie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) oświadczamy że: zatrudniamy na umowę o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.. brokerów legitymujących się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w świadczeniu usług brokerskich jako broker ubezpieczeniowy, według poniższej tabeli: Lp. Imię i nazwisko Data otrzymania uprawnień brokerskich Liczba pełnych lat doświadczenia w świadczeniu usług brokerskich Forma zatrudnienia w na dzień roku. UZASADNIENIE: Powyższy wymóg przewidziany w Regulaminie jest w naszej ocenie nadmiernym biorąc pod uwagę składane oświadczenia i możliwości ich weryfikacji przez Komisję. Ponadto udostępnienie umów o pracę bądź umów cywilnoprawnych bez zgody drugiej strony (pracowników/zleceniobiorców - brokerów) w naszej ocenie narusza zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zgodnie z którymi pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracowników/zleceniobiorców gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt ustawy) wobec powierzającego dane osobowe, a taką sytuacją nie jest udział pracodawcy w konkursie na wybór brokera. Przedłożenie zatem umów o pracę bądź umów cywilnoprawnych wymagałoby uzyskania uprzedniej zgody osób dane te powierzających, co stanowi znaczne utrudnienie i wydaje się na tym etapie postępowania niezasadne. Wniosek o rezygnację z dołączania dokumentów potwierdzających posiadanie przez ww. osoby uprawnień brokera uzasadniamy liczbą osób spełniających kryteria (ponad 100) i zbędną obszernością oferty konkursowej - chyba że istniałaby możliwość dołączenia tej informacji na nośniku, w wersji elektronicznych zeskanowanych dokumentów (płyta, pen drive). Jednocześnie informuję, że w udostępnionej dokumentacji Załączniku nr 1 do Regulaminu, brak jest czasownika "oświadczam" w treści dokumentu co może przy nieuwadze oferentów doprowadzić do złożenia dokumentów nie spełniających kryteriów oświadczenia. Zamawiający załącza zmienione oświadczenie - Załącznik nr 1 do Regulaminu. 1

2 Pytanie nr 2: Wnosimy o zmianę pkt. I Regulaminu konkursu: Opis przedmiotu - pkt. 15) w brzmieniu: Analizo i monitoring sytuacji ubezpieczyciela udzielającego Instytutowi CZMP ochrony ubezpieczeniowej" Wnosimy o zmianę na: Na wniosek Zamawiającego udostępnianie raportów dotyczących sytuacji ubezpieczyciela udzielającego Instytutowi CZMP ochrony ubezpieczeniowej opracowywanych cyklicznie przez instytucję właściwą do sprawowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym, tj. Komisję Nadzoru Finansowego. Ocena kondycji finansowej ubezpieczycieli nie leży w kompetencjach pośredników ubezpieczeniowych. Zgodnie z Ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r., Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym, kondycją finansową i kapitałową ubezpieczycieli sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej KNF), która cyklicznie publikuje raporty dotyczące rynku ubezpieczeniowego. KNF publikuje m.in. dane o rynku (kwartalne, roczne, prognozy, informacje o akcjonariacie zakładów ubezpieczeń), raporty i opracowania dot. stanu sektora ubezpieczeń w poszczególnych kwartałach itd. Np. na stronie www: ubezpieczen/index.html. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Regulaminu. Pytanie nr 3: Wnosimy o zmianę pkt. III Regulaminu konkursu: Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty - pkt. 10 i) w brzmieniu: i) oświadczenie o zatrudnieniu co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, legitymujących się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w świadczeniu usług brokerskich jako broker ubezpieczeniowy ze wskazaniem daty uzyskania uprawnień brokerskich każdej ze wskazanych osób oraz ilości pełnych lat posiadanego doświadczenia w świadczeniu usług brokerskich oraz umowy zawarte z ww. osobami i dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby uprawnień brokera ubezpieczeniowego. Winien on brzmieć: i) oświadczenie o zatrudnieniu co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, legitymujących się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w świadczeniu usług brokerskich jako broker ubezpieczeniowy ze wskazaniem daty uzyskania uprawnień brokerskich każdej ze wskazanych osób oraz ilości pełnych lat posiadanego doświadczenia w świadczeniu usług brokerskich oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez te osoby uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Zmiana polegałaby na wykreśleniu wymogu dołączenia do oświadczenia o zatrudnieniu brokerów umów zawartych z ww. osobami. Brak jest bowiem podstawy prawnej do udostępniania osobom trzecim treści umów o pracę. Pytanie nr 4: Wnosimy o zmiany we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki : 1) 2 ust. 1 pkt. 1 ma brzmienie: (Opracowanie koncepcji obsługi ubezpieczeniowej dla Zamawiającego) opracowanie dla Zamawiającego - przy wykorzystaniu dotychczasowej historii szkodowej Zamawiającego - szczegółowego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego oraz alternatywnych form zabezpieczenia ryzyk ubezpieczeniowych w terminie...dni od dnia zawarcia umowy, podlegających akceptacji przez Zamawiającego, a następnie ich wdrożenie 2

3 (Opracowanie koncepcji obsługi ubezpieczeniowej dla Zamawiającego) opracowanie dla Zamawiającego - przy wykorzystaniu dotychczasowej historii szkodowej Zamawiającego - szczegółowego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego w terminie 10 dni od ustalonego przez Strony terminu przekazania przez Zamawiającego pełnych danych umożliwiających opracowanie kompletnego programu ubezpieczeniowego. W przypadku niedotrzymania terminu przekazania danych przez Zamawiającego Strony ustalą nowy termin przekazania danych oraz nowy termin opracowania kompleksowego programu ubezpieczeniowego. Zmiana polegająca na doprecyzowaniu terminu na opracowanie programu, liczonego od upływu terminu na przekazanie przez Zamawiającego niezbędnych danych, jest niezbędna. Termin ten nie może być bowiem liczony od dnia zawarcia umowy, w oderwaniu od realnej możliwości wykonania przez brokera obowiązku opracowania programu. Obowiązek ten może zostać spełniony dopiero po otrzymaniu niezbędnych informacji od zamawiającego. Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje: czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, zwane dalej czynnościami brokerskimi, polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich (działalność brokerska). EIB SA jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, a czynności polegające na opracowaniu alternatywnych form zabezpieczania ryzyk, nie są czynnościami brokerskimi. Nie powinny więc być przedmiotem umowy brokerskiej. 2) 2 ust. 1 pkt. 2 ma brzmienie: (Ocena ryzyka ubezpieczeniowego i formy zabezpieczenia) identyfikacja i analiza ryzyk oraz zagrożeń związanych z działalnością Zamawiającego, oraz wskazanie ryzyk ubezpieczeniowych wymagających ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem obligatoryjnego lub fakultatywnego charakteru objęcia tą ochroną, wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum i limitów ubezpieczenia oraz wydatków związanych z nabyciem zaproponowanych ubezpieczeń przy wykorzystaniu dotychczasowej historii szkodowej; a także rekomendacje sposobów ubezpieczenia, alternatywnych form zabezpieczenia ryzyk ubezpieczeniowych lub transferu ryzyk ubezpieczeniowych Zamawiającego, w szczególności propozycji reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych (Ocena ryzyka ubezpieczeniowego i formy zabezpieczenia) identyfikacja i analiza ryzyk oraz zagrożeń związanych z działalnością Zamawiającego, oraz wskazanie ryzyk ubezpieczeniowych wymagających ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem obligatoryjnego lub fakultatywnego charakteru objęcia tą ochroną, wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum i limitów ubezpieczenia oraz wydatków związanych z nabyciem zaproponowanych ubezpieczeń przy wykorzystaniu dotychczasowej historii szkodowej; a także rekomendacje sposobów ubezpieczenia. Jak wskazano wyżej, alternatywne formy zabezpieczenia ryzyk nie są przedmiotem czynności brokerskich. Uwaga ta dotyczy również reasekuracji: Zgodnie z art. 3 ust 1a Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. przez działalność reasekuracyjną rozumie się wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakład ubezpieczeń lub przez zakład reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyjętego ryzyk. Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. art. 2 ust. 1 a) cedentem ryzyka jest zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji (a nie Zamawiający dokonujący transferu ryzyka na ubezpieczyciela), który w związku z wykonywaną działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną ceduje ryzyko na zakład reasekuracji lub zakład ubezpieczeń wykonujący działalność reasekuracyjną. Przedmiotem umowy brokerskiej z ubezpieczającym nie mogą więc być czynności reasekuracyjne. 3

4 3) 2 ust. 1 pkt. 5 ma brzmienie (Monitoring rynku ubezpieczeniowego) monitoring i ocena rynku ubezpieczeniowego ocena kondycji finansowej i kapitałowej ubezpieczycieli oraz oferowanych przez nich produktów ubezpieczeniowych, a także informowanie Zamawiającego o wynikach tych działań w celu zapewnienia Zamawiającemu najpełniejszej ochrony ubezpieczeniowej (Monitoring rynku ubezpieczeniowego) na wniosek Zamawiającego udostępnianie raportów dotyczących rynku ubezpieczeniowego, kondycji finansowej i kapitałowej ubezpieczycieli opracowywanych cyklicznie przez instytucję właściwą do sprawowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym, tj. Komisję Nadzoru Finansowego oraz na wniosek Zamawiającego przedstawianie informacji o oferowanych na rynku produktach ubezpieczeniowych. Jak wskazano w uwadze w pkt. I. niniejszego pisma, ocena kondycji finansowej ubezpieczycieli nie leży w kompetencjach pośredników ubezpieczeniowych. 4) 2 ust. 1 pkt. 10 ma brzmienie: (inne czynności) inne czynności wchodzące w zakres doradztwa ubezpieczeniowego niezbędne dla prawidłowej realizacji ubezpieczenia Zamawiającego (w tym doradztwo w zakresie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego, prawa podatkowego, o ile ma związek z zagadnieniami ubezpieczeniowymi, zarządzania ryzykiem), opracowanie wytycznych dla umów Zamawiającego z kontrahentami w zakresie wymogów ubezpieczeniowych, mających na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz wsparcie Zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy z kontrahentem, m.in. w zakresie opiniowania i weryfikacji treści gwarancji należytego wykonania umowy składanych przez kontrahentów opiniowania i weryfikacji treści umów ubezpieczenia poświadczonych polisami ubezpieczeniowymi przedkładanych przez kontrahentów, współpraca z Instytutem CZMP w zakresie ubezpieczenia nowych zakresów działalności medycznej lub sprzętu medycznego, podlegających ubezpieczeniu (inne czynności) inne czynności wchodzące w zakres doradztwa ubezpieczeniowego niezbędne dla prawidłowej realizacji ubezpieczenia Zamawiającego (w tym doradztwo w zakresie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego, zarządzania ryzykiem w obszarze transferu ryzyk na ubezpieczycieli), opracowanie wytycznych dla umów Zamawiającego z kontrahentami w zakresie wymogów ubezpieczeniowych, mających na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz wsparcie Zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy z kontrahentem, m.in. w zakresie opiniowania i weryfikacji treści gwarancji należytego wykonania umowy składanych przez kontrahentów opiniowania i weryfikacji treści umów ubezpieczenia poświadczonych polisami ubezpieczeniowymi przedkładanych przez kontrahentów, współpraca z Instytutem CZMP w zakresie ubezpieczenia nowych zakresów działalności medycznej lub sprzętu medycznego, podlegających ubezpieczeniu. W pkt. II 1) powyżej wskazano zakres czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Doradztwo podatkowe nie leży w kompetencjach pośredników ubezpieczeniowych, jest uregulowane odrębnymi przepisami. Zarządzanie ryzykiem obejmuje m.in. transfer ryzyka na ubezpieczyciela; broker ubezpieczeniowy może pośredniczyć w czynnościach związanych z transferem ryzyka na ubezpieczyciela, przy czym nie jest uprawniony do innych czynności związanych z zarządzaniem ryzykiem, niż wskazane w proponowanym zapisie umowy. 4

5 5) 6 ust. 2 ma brzmienie: Broker zobowiązuje się, iż nie wykorzysta ani nie przekaże osobie trzeciej jakiejkolwiek informacji związanej z działalnością Zamawiającego, w tym prowadzoną przez niego działalnością leczniczą, w szczególności danych medycznych, danych osobowych pracowników i pacjentów, oraz żadnej innej informacji personalnej, finansowej lub handlowej, o której wiedzę uzyskał w związku z realizacją Umowy Broker zobowiązuje się, iż nie wykorzysta ani nie przekaże osobie trzeciej jakiejkolwiek informacji związanej z działalnością Zamawiającego, w tym prowadzoną przez niego działalnością leczniczą, w szczególności danych medycznych, danych osobowych pracowników i pacjentów, oraz żadnej innej informacji personalnej, finansowej lub handlowej, o której wiedzę uzyskał w związku z realizacją Umowy, za wyjątkiem przekazywania informacji zgodnie z 6 ust. 1 umowy. Celem zmiany jest zapewnienie spójności pomiędzy 6 ust. 1 a 6 ust. 2 umowy. 6) 8 ust. 1 ma brzmienie: Broker zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne: 1) w przypadku opóźnienia w opracowaniu programu ubezpieczeniowego, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt. 1 umowy - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 2) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w 6 ust. 1 lub 2 w wysokości zł za każde takie naruszenie; 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez brokera albo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Brokera w wysokości ,00 zł. Broker zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne: 1) w przypadku opóźnienia w opracowaniu programu ubezpieczeniowego, wynikającego wyłącznie z winy Brokera, z uwzględnieniem 2 ust. 1 pkt. 1 umowy - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 2) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w 6 ust. 1 lub 2 w wysokości zł za każde takie naruszenie; 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez brokera albo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z powodu rażącego naruszenia przez Brokera obowiązków umownych, zgodnie z 9 ust. 3 - w wysokości ,00 zł. Celem zmiany jest zapewnienie takich sankcji za naruszenie umowy przez brokera, które byłyby adekwatne do wagi naruszenia oraz uwarunkowane winą brokera. Kara umowna nie może być naliczana za okoliczności niezależne od brokera. 7) 9 ust. 3 ma brzmienie: W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Brokera, lub w przypadku niewywiązania się Brokera z obowiązków, o których mowa w 2, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. W przypadku rażącego naruszenia przez Brokera obowiązków, o których mowa w 2 oraz 6 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Warunkiem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu jest uprzednie wskazanie na piśmie zarzucanego naruszenia oraz wyznaczenie adekwatnego terminu na jego usunięcie. Dopiero bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawnia do rozwiązania umowy w tym trybie. 5

6 Celem zmiany jest doprecyzowanie warunków rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz zapewnienie adekwatnej sankcji za naruszenie umowy przez brokera. Obecne brzmienie zapisu daje zamawiającemu nieograniczoną możliwość arbitralnej oceny działań brokera i zastosowania dotkliwej sankcji w postaci zerwania umowy i naliczenia kary, co stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy. Pragniemy wyrazić nadzieję, że wskazane wyżej uzasadnienie dla wprowadzenia modyfikacji w materiałach konkursowych spotka się z Państwa aprobatą. Wnioskowane zmiany są odzwierciedleniem standardów rynkowych w relacjach brokera z ubezpieczającym (zamawiającym). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu. Pytanie nr 5: wnosi o wykreślenie wymogu dołączenia umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, o których mowa w punkcie III. 10. i) w zastępstwie czego sugeruje wprowadzenie dla każdej ze wskazanych osób w oświadczeniu wymogu wskazania podstaw dysponowania. wyjaśnia, że informacja dotycząca warunków zatrudnienia, w tym także wysokości wynagrodzenia pracownika należy do kategorii jego dóbr osobistych i podlega ochronie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 23 i art. 24 Kodeksu cywilnego), jak również przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (art. 26 Ustawy o ochronie danych osobowych). Wprawdzie w pewnych sytuacjach pracodawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu ujawnienia danych osobowych pracownika, w tym danych dotyczących informacji o jego zarobkach (np. na żądanie organów podatkowych, jak również PIP i ZUS) ale taka sytuacja nie zachodzi w przedmiotowej sprawie. Ponadto wyjaśniamy, że treść umów cywilnoprawnych z brokerami współpracującymi nie może być ujawniana podmiotom trzecim. Ich treść stanowi tajemnicę handlową nie tylko ale również drugich stron umowy. Poza tym uwzględniając okoliczność, że w przypadku wyboru naszej oferty brokerskiej ICZMP do obsługi będą dedykowani pracownicy etatowi, ujawnienie umów cywilnoprawnych nie stanowi obiektywnego kryterium wyboru najlepszej oferty obsługi brokerskiej. Niezależnie od powyższego zwracamy uwagę, że nie możemy złożyć Państwu oryginałów umów o pracę i umów cywilnoprawnych, a tak dosłownie należałby interpretować Państwa zapis w kryteriach. Pytanie nr 6: Rozdział III pkt 10 ppkt n i o W tych punktach organizator konkursu zobowiązuje uczestników do złożenia oświadczenia odnośnie posiadania doświadczenia w pracy związanej ze świadczeniem usług brokerskich na rzecz: (ppkt n) Instytutów Badawczych o profilu medycznym wykonujących badania kliniczne, (ppkt o) podmiotów leczniczych, tj. Instytutów Badawczych lub szpitali klinicznych posiadających nie mniej niż 200 łóżek na oddziałach ginekologiczno- położniczych lub pediatrycznych. Z uwagi na fakt, że większość uczestników konkursu prowadzi swoją działalność co najmniej od 2000 roku, a więc przez stosunkowo długi okres czasu, w mojej ocenie zasadnym byłoby doprecyzowanie ram czasowych wykazania przez uczestników konkursu doświadczenia we współpracy z Instytutami Badawczymi i szpitalami klinicznymi. Dla celów oceny kompetencji oferenta nie jest przydatne pozyskanie wiedzy czy kiedykolwiek prowadził on obsługę brokerską ww. podmiotów. Decydujące w tym zakresie jest bieżące lub nieodległe zbytnio od chwili obecnej doświadczenie w tym zakresie. Dlatego pożądane jest doprecyzowanie kryteriów określonych w rozdziale III pkt 10 ppkt n i o Regulaminu i badanie czy broker świadczył swoje usługi na rzecz Instytutów Badawczych i szpitali klinicznych przykładowo w okresie ostatnich 12 miesięcy lub 3 ostatnich lat kalendarzowych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Regulaminu. 6

7 Pytanie nr 7: Rozdział III pkt 10 ppkt i Wątpliwości w zakresie zapisów regulaminu dotyczących dokumentów i oświadczeń jakie należy załączyć do formularza ofertowego koncentrują się na treści ppkt. i, który określa zakres informacji jakie uczestnik konkursu powinien przedstawić wykazując liczbę osób zatrudnionych legitymujących się doświadczeniem w świadczeniu usług brokerskich i posiadających wymagane prawem uprawnienia. Wynikają one przede wszystkim z konieczności załączenia do oferty umów zawartych z osobami zatrudnionymi u uczestnika konkursu, jak również dokumentów potwierdzających posiadanie przez nie uprawnień brokerskich. Zaznaczyć trzeba, że dokumenty te zawierają dane osobowe, do których ujawniania uczestnicy konkursu nie są uprawnieni. Udostępnienie ich stanowiłoby złamanie przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych i groziłoby zastosowaniem wobec nich sankcji przewidzianych w przepisach prawa. Wymaga także podkreślenia, że umowy o pracę zawierają szereg informacji poufnych, których przekazanie podmiotom trzecim mogłoby być rozpatrywane jako naruszenie dóbr osobistych zainteresowanych osób, bądź naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Z uwagi na te okoliczności, wnoszę o rezygnację z obowiązku dołączenia wspomnianych umów i dokumentów potwierdzających posiadanie przez uprawnień brokerskich i poprzestanie na złożeniu przez oferenta oświadczenia o liczbie osób z nim współpracujących na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Pytanie nr 8: Rozdział III pkt 10 ppkt m W tym punkcie wymagane jest przedstawienie koncepcji organizacji szkoleń dla pracowników Instytutu, przy czym zastrzeżono, iż mają one obejmować tematykę ubezpieczeniową. Podnoszę, że istotną kwestią jest umożliwienie pracownikom zdobycia wiedzy w szerszym zakresie niż tylko w dziedzinie ubezpieczeń. Brokerzy w obecnych realiach rynkowych organizują dla nich szkolenia obejmujące zagadnienia z szeroko pojętego zarządzania ryzykiem, co ma niewątpliwy walor prewencyjny. Dlatego wnoszę o zmianę Rozdziału III pkt 10 ppkt m Regulaminu i umożliwienie oferentom przedstawienia koncepcji szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym, co naturalnie zawiera w sobie także tematykę ubezpieczeniową. Mogłyby one wówczas dotyczyć przykładowo: postępowania w przypadku wystąpienia szkody, prowadzenia dokumentacji medycznej, praw pacjenta, błędów i zdarzeń medycznych, przesłanek odpowiedzialności cywilnej etc. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Regulaminu. Pytanie nr 9: Czy możliwe jest złożenie oferty w ramach konsorcjum brokerskiego? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje złożenie oferty przez konsorcjum brokerskie. Pytanie nr 10: W Punkcie III, litera i proszą Państwo o załączenie informacji dotyczących osób wykonujących czynności brokerskie, w tym o załączenie umów zawartych z wyżej wymienionymi osobami. Uprzejmie informujemy, że tego rodzaju dokumenty są ściśle poufne, w związku z powyższym wnioskujemy o zmianę tego zapisu, w następujący sposób: wykreślenie oraz umowy zawarte z ww. osobami i dodanie oraz wskazanie rodzaju umowy (umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna (jaka?), na podstawie której osoba ta wykonuje czynności brokerskie dla oferenta Pytanie nr 11: W kryteriach wyboru oferty, pkt. 3, mówią Państwo o przedstawieniu historii roszczeń z tytułu źle wykonanych usług brokerskich. Zwracamy się z prośbą o zmianę tego zapisu na historię uznanych roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania z polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej brokera. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 7

8 Pytanie nr 12: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert tak, abyśmy mieli dwa dni robocze od dnia udzielenia oferty (jeden na dostosowanie oferty do odpowiedzi i drugi na jej przesłanie). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia termin składania ofert na dzień r. do godz. 14:00, otwarcie ofert odbędzie się dnia r. o godz. 14:15. Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Piotra K. Okońskiego z upoważnienia Dyrektora ICZMP prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Strona 1 z 13 Wstęp W toku prac nad przyjęciem Rekomendacji U, dotyczącej zagadnień

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo