Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu 20 r. pomiędzy: Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON: , reprezentowanym przez: 1. prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha - Dyrektora Instytutu 2. mgr Małgorzatę Kołtuniak Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych Głównego Księgowego zwanym w dalszej części treści umowy Zamawiającym, a... brokerem ubezpieczeniowym z siedzibą w..., przy ul...., posiadającym zezwolenie. z dnia..., nr..., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem... z dnia..., wydanego przez... Nr identyfikacji podatkowej NIP:......, REGON:....., nr wpisu do rejestru brokerów KNF...., reprezentowanym przez: - Brokera... zwanym w dalszej części treści umowy Brokerem 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie czynności brokerskich, wyszczególnionych w 2 ust. 1 niniejszej umowy, przez Brokera na rzecz Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) oraz z zasadą najwyższej staranności. 2. Broker oświadcza, iż: a) Jest uprawniony do prowadzenia działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń na podstawie Zezwolenia nr. z dnia.. wydanego przez, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; b) Nie pozostaje w stosunku zależności z żadnym Ubezpieczycielem i zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego w sposób rzetelny, niezależny, zapewniając optymalną ochronę ubezpieczeniową Zamawiającego i dążąc do zabezpieczenia jak najlepiej pojętego interesu Zamawiającego. 3. Integralną część Umowy stanowi Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego z dnia. oraz oferta złożona przez Brokera w postępowaniu konkursowym. W razie sprzeczności postanowień, pierwszeństwo mają przepisy niniejszej Umowy. 2. Zakres obowiązków Brokera 1. Do obowiązków Brokera należy wykonywanie czynności brokerskich na rzecz Zamawiającego, a w szczególności: 1) (Opracowanie koncepcji obsługi ubezpieczeniowej dla Zamawiającego) opracowanie dla Zamawiającego - przy wykorzystaniu dotychczasowej historii szkodowej Zamawiającego szczegółowego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego oraz alternatywnych form zabezpieczenia ryzyk ubezpieczeniowych w terminie... dni od 1

2 dnia zawarcia umowy, podlegających akceptacji przez Zamawiającego, a następnie ich wdrożenie; 2) (Ocena ryzyka ubezpieczeniowego i formy zabezpieczenia) identyfikacja i analiza ryzyk oraz zagrożeń związanych z działalnością Zamawiającego, oraz wskazanie ryzyk ubezpieczeniowych wymagających ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem obligatoryjnego lub fakultatywnego charakteru objęcia tą ochroną, wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum i limitów ubezpieczenia oraz wydatków związanych z nabyciem zaproponowanych ubezpieczeń przy wykorzystaniu dotychczasowej historii szkodowej; a także rekomendacje sposobów ubezpieczenia, alternatywnych form zabezpieczenia ryzyk ubezpieczeniowych lub transferu ryzyk ubezpieczeniowych Zamawiającego, w szczególności propozycji reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych. 3) (Analiza umów ubezpieczenia) analiza aktualnych umów ubezpieczenia zawartych przez Zamawiającego, w szczególności pod kątem aktualnych oczekiwań i potrzeb Zamawiającego, sprawdzenie poprawności umów ubezpieczenia i wystawionych przez ubezpieczyciela polis ubezpieczeniowych, sygnalizowanie i negocjowanie niezbędnych zmian do funkcjonujących umów ubezpieczenia oraz przygotowanie niezbędnych informacji dla Ubezpieczycieli w trakcie realizacji zawartych umów; przygotowanie raportu z tej przeprowadzonej analizy umów i rekomendacji w zakresie zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 4) (Proces wyboru ubezpieczyciela) uczestnictwo w charakterze doradcy, członka komisji lub Zamawiającego w procesie wyboru ubezpieczyciela Zamawiającego z zachowaniem obowiązujących Zamawiającego przepisów prawa, w tym Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacji wewnętrznych Zamawiającego. W ramach czynności wykonywanych w charakterze doradcy, członka komisji lub pełnomocnika Zamawiającego, Broker ubezpieczeniowy będzie zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu wsparcia w ramach przygotowania i przeprowadzania postępowania/postępowań o zawarcie umowy ubezpieczenia. Broker będzie zobowiązany także w szczególności do: a) przygotowania dokumentacji na wybór ubezpieczyciela (w tym m.in. ogłoszenia, SIWZ, załączników do SIWZ, przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, warunków szczególnych ubezpieczenia korzystnych dla Zamawiającego, wykazu dokumentów, które muszą zostać załączone do oferty, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia) oraz przedstawienia Zamawiającemu tych dokumentów do akceptacji; b) przeprowadzenia negocjacji z ubezpieczycielami biorącymi udział w postępowaniu; c) przygotowania propozycji odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców w trakcie postępowania; d) przygotowania ewentualnych wyjaśnień dla Wykonawców dotyczącej merytorycznej strony dokumentacji przetargowej; e) sporządzenia wezwań i wyjaśnień dotyczących ofert wadliwych i niekompletnych; f) przygotowania projektu umowy ubezpieczenia; g) sprawdzenia złożonych ofert, w szczególności pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu i zgodności oferty z ogłoszeniem i SIWZ oraz merytorycznej oceny wniosków/ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do udzielenia rekomendacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty; h) zapewnienia wsparcia przy zawieraniu umów ubezpieczenia z ubezpieczycielem wybranym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia; i) zapewnienia przestrzegania w postępowaniach powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego; j) dokonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania na wybór ubezpieczyciela. 5) (Monitoring rynku ubezpieczeniowego) monitoring i ocena rynku ubezpieczeniowego ocena kondycji finansowej i kapitałowej ubezpieczycieli oraz oferowanych przez nich produktów ubezpieczeniowych, a także informowanie Zamawiającego o wynikach tych działań w celu zapewnienia Zamawiającemu najpełniejszej ochrony ubezpieczeniowej; 6) (Likwidacja szkód) likwidacja szkód, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i windykacja roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego, w szczególności: przeprowadzanie czynności przygotowawczych do likwidacji szkód, a mających na celu doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego odszkodowania w 2

3 trybie pozaprocesowym, formułowanie roszczeń odszkodowawczych, pism odwoławczych, kompletowanie dokumentacji wymaganej przez ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody, bieżące monitorowanie procesu likwidacji szkody i windykacji roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia, w tym udział w oględzinach szkód, przygotowywanie na zlecenie Zamawiającego opinii dotyczących procesu odszkodowawczego oraz windykacji roszczeń, nadzór nad terminowym wypłacaniem przez ubezpieczycieli odszkodowań należnych Zamawiającemu, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i windykacji roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia, 7) (Przygotowywanie procedur, baz danych, ewidencji i innych dokumentów umożliwiających analizę szkodliwości) opracowanie dla Zamawiającego propozycji procedur regulujących warunki, zasady oraz tryb podejmowania przez Zamawiającego działań w obszarze likwidacji szkód i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, oraz wsparcie przy przygotowaniu dokumentów korporacyjnych związanych z obszarem ubezpieczeń; bieżąca obsługa zawartych przez Zamawiającego umów ubezpieczenia, prowadzenie i udostępnianie Zamawiającemu ewidencji zawartych umów ubezpieczenia oraz bazy danych dotyczących zawartych umów ubezpieczenia, oraz ewidencji obsługi zgłoszonych szkód oraz obsługi procesu likwidacji szkód umożliwiającej analizę statystyczną szkodowości; 8) (Monitoring realizacji ubezpieczenia) sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji ubezpieczenia zawierających w szczególności informacje o opłaconych składkach ubezpieczeniowych, liczbie zaistniałych szkód, liczbie i zakresie uznanych roszczeń, wysokości otrzymanych przez Zamawiającego odszkodowań oraz zastosowanych zasadach likwidacji szkody; stały nadzór w zakresie terminów rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, wznowień i opłat składek oraz informowanie o tym Zamawiającego w terminie umożliwiającym spełnienie tych wymogów, a także dokonywanie tzw. doubezpieczeń, jeżeli zachodzi taka konieczność; 9) (Szkolenia z zakresu ubezpieczeń) przygotowanie i prowadzenie nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Zamawiającego w ramach zawartej umowy z zakresu ubezpieczeń, niezbędnych dla wdrożenia i prawidłowej realizacji polityki ubezpieczeniowej Zamawiającego, zgodnie z przedstawioną ofertą; 10) (inne czynności) inne czynności wchodzące w zakres doradztwa ubezpieczeniowego niezbędne dla prawidłowej realizacji ubezpieczenia Zamawiającego (w tym doradztwo w zakresie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego, prawa podatkowego, o ile ma związek z zagadnieniami ubezpieczeniowymi, zarządzania ryzykiem), opracowanie wytycznych dla umów Zamawiającego z kontrahentami w zakresie wymogów ubezpieczeniowych, mających na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz wsparcie Zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy z kontrahentem, m.in. w zakresie opiniowania i weryfikacji treści gwarancji należytego wykonania umowy składanych przez kontrahentów opiniowania i weryfikacji treści umów ubezpieczenia poświadczonych polisami ubezpieczeniowymi przedkładanych przez kontrahentów, współpraca z Instytutem CZMP w zakresie ubezpieczenia nowych zakresów działalności medycznej lub sprzętu medycznego, podlegających ubezpieczeniu. 2. Broker obowiązany jest do wykonywania czynności brokerskich na rzecz Zamawiającego z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad postępowania z dokumentacją medyczną. Zamawiający powierza Brokerowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz ze zm.). 3. Zakres obowiązków Zamawiającego 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) bieżący nadzór nad zawartymi umowami ubezpieczenia, za wyjątkiem czynności zastrzeżonych do obowiązków Brokera; 2) przekazywanie na konto ubezpieczyciela należnych kwot, z tytułu opłaty składek ubezpieczeniowych, w wysokości i w terminach określonych w zawartych umowach ubezpieczenia potwierdzonych polisami ubezpieczeniowymi; 3) udostępnienie Brokerowi wszelkich materiałów i informacji niezbędnych do realizacji niniejszej umowy; 3

4 4) niezwłoczne informowanie o wszelkich znanych mu zaistniałych szkodach, wpływających roszczeniach i sytuacjach mogących powodować ewentualną szkodę; 5) działanie w celu zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. 4. Ubezpieczenie 1. Broker oświadcza, iż posiada aktualną, obowiązującą w okresie od..201 r. do 201 r. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskich z sumą ubezpieczenia nie niższą niż... zł (słownie złotych), potwierdzoną polisą nr..., której kopia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy i zobowiązuje się utrzymywać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej przez cały okres trwania Umowy. 2. Broker zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu dowodu kontynuowania umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej) w pełnej wysokości i zakresie, na kolejny okres w terminie co najmniej 7 dni przed dniem zakończenia obowiązywania bieżącej umowy ubezpieczenia. 3. Broker jest zobowiązany do uzupełnienia ubezpieczenia do pełnej kwoty, o której mowa w ust 1, w przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia na skutek wypłaty odszkodowania. 5. Wyłączność Broker: 1. Broker nie może zlecać wykonywania Usług osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 2. Czynności brokerskie, wyszczególnione w 2 ust. 1, Broker wykonuje zgodnie z art. 23 ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) wyłącznie przez osoby fizyczne spełniające wymogi przewidziane w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a-e ww. ustawy. 3. Broker oświadcza, że Usługi będzie wykonywał przy pomocy osób dedykowanych do współpracy z Zamawiającym, wskazanych w złożonej ofercie. O wszelkich zmianach personalnych Broker obowiązany jest informować Zamawiającego na piśmie przed przystąpieniem tych osób do wykonywania Usługi na rzecz Zamawiającego. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wykonywanie przez Brokera Usługi za pomocą wskazanej osoby w sytuacji, gdy osoba ta nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu i Regulaminie konkursu. Zamawiający: 4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się nie zlecać czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego innemu Brokerowi, chyba że Broker wyrazi na to zgodę. 5. Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy udzielić Brokerowi na zasadzie wyłączności pełnomocnictw niezbędnych do wykonywania zleconych mu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. 6. Zamawiający udzieli Brokerowi pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego wobec Zakładów Ubezpieczeń i Towarzystw Ubezpieczeniowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 6. Tajemnica handlowa i dane poufne 1. Broker zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej i handlowej oraz do zachowania tajemnicy informacji poufnych. Wszelkie informacje uzyskane od Zamawiającego, a niezbędne do wykonania Usług, w tym zawarcia umowy ubezpieczenia, będą przekazywane przez Brokera wyłącznie do Zakładów Ubezpieczeń lub Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Wszelkie informacje związane z zawarciem oraz wykonaniem Umowy są objęte tajemnicą i nie mogą być ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem. 4

5 2. Broker zobowiązuje się, iż nie wykorzysta ani nie przekaże osobie trzeciej jakiejkolwiek informacji związanej z działalnością Zamawiającego, w tym prowadzoną przez niego działalnością leczniczą, w szczególności danych medycznych, danych osobowych pracowników i pacjentów, oraz żadnej innej informacji personalnej, finansowej lub handlowej, o której wiedzę uzyskał w związku z realizacją Umowy. 3. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, bez ograniczenia w czasie. 4. Broker obowiązany jest do poinformowania o obowiązku zachowania w poufności wszelkich danych, zgodnie z niniejszym paragrafem, swoich pracowników i współpracowników oraz zobowiązania ww. osób do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności danych. 5. Strony oświadczają, iż Umowa oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu stron. 7. Wynagrodzenie 1. Broker oświadcza, iż określone w Umowie obowiązki wykonywać będzie w ramach wynagrodzenia w postaci prowizji (kurtażu), należnej mu od poszczególnych ubezpieczycieli. 2. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak wypłaty lub opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia przez ubezpieczyciela, z którym zostaną zawarte umowy ubezpieczenia. 3. Koszty czynności wynikających z Umowy Broker będzie pokrywał ze środków własnych. 4. Z tytułu wykonania Umowy Broker nie będzie pobierał i nie będzie żądał żadnych kwot tytułem wynagrodzenia bądź zwrotu poniesionych wydatków od Zamawiającego. 8. Kary umowne 1. Broker zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne: 1) w przypadku opóźnienia w opracowaniu programu ubezpieczeniowego, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt. 1 umowy w wysokości1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 2) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w 6 ust.1 lub 2 w wysokości 5.000,00 zł za każde takie naruszenie; 3) W przypadku odstąpienia od umowy przez brokera albo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Brokera w wysokości ,00 zł. 2. Zapłata przez Brokera kary umownej nie zwalnia go z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 9. Okres obowiązywania umowy. Rozwiązanie umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. okres... miesięcy do dnia Prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Brokera, lub w przypadku niewywiązania się Brokera z obowiązków, o których mowa w 2, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. 4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, Broker zobowiązany jest do prowadzenia postępowań odszkodowawczych na rzecz Zamawiającego, rozpoczętych w trakcie obowiązywania Umowy, do czasu ich zakończenia ostateczną decyzją ubezpieczyciela w przedmiocie odszkodowania, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 5. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, Broker zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu udzielonych mu pełnomocnictw, dokumentów i innych otrzymanych od Zamawiającego materiałów najpóźniej z chwilą upływu okresu wypowiedzenia lub w dniu rozwiązania Umowy. Broker zobowiązany jest także do usunięcia wszelkich danych i informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy z wszelkich nośników informacji, z zastrzeżeniem ust 7. 5

6 6. Pełnomocnictwa niezbędne do zakończenia prowadzonych postępowań odszkodowawczych na rzecz Zamawiającego, rozpoczętych w trakcie obowiązywania Umowy i nie zakończonych do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia, Broker zwróci niezwłocznie po ich zakończeniu ostateczną decyzją ubezpieczyciela w przedmiocie odszkodowania. 10. Odpowiedzialność 1. Broker ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym także za szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, poprzez które Broker wykonuje swoje czynności. 2. Jeżeli w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków przez Brokera wynikających z niniejszej Umowy Zamawiający poniósł szkodę, to Broker obowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości, zarówno w zakresie start rzeczywistych, jak i utraconych korzyści. 3. Strony umowy nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, takiej jak wszelkiego rodzaju stany klęski żywiołowej, wojna, powódź. Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest natychmiast, nie później jednak niż 7 dni od chwili jej zaistnienia, poinformować na piśmie o takim zdarzeniu drugą Stronę. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że zainteresowana Strona nie może skutecznie powołać się na okoliczność wystąpienia siły wyższej. W przypadku ustąpienia siły wyższej, druga Strona powinna zostać natychmiast poinformowana o tym fakcie. 4. Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa. 11. Autorskie prawa majątkowe 1. Broker oświadcza, iż samodzielnie stworzy wszelką dokumentację i opracowania w ramach obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i w związku z tym przysługują mu do tej dokumentacji i opracowań autorskie prawa majątkowe, które nie są ograniczone prawami osób trzecich oraz iż może samodzielnie dysponować swoimi prawami autorskimi i nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z dokumentacji lub oświadczeń oraz nie będzie udzielał takich licencji osobom trzecim w przyszłości. 2. Broker przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do wszelkich sporządzonych dla Zamawiającego dokumentów i opracowań, w tym w szczególności: opracowanych ogłoszeń o konkursie lub przetargu, SIWZ, załączników do SIWZ i innej dokumentacji przetargowej, procedur związanych z obsługą ubezpieczeń, programu ubezpieczeniowego, dokumentów związanych z poprawą jakości i zarządzaniem ryzykiem, dokumentów związanych z procesem obsługi i likwidacją szkód - na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności: w drodze utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, umieszczenia dokumentów i opracowań na serwerach, jednostkach oraz w sieci komputerowej i internetowej; wprowadzenia do pamięci komputera i innych nośników danych, rozpowszechniania, publikacji, przetwarzania, sporządzania kopii, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 3. Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nastąpi każdorazowo z momentem przekazania przez Brokera dokumentacji lub opracowań. Od tego momentu Zamawiający ma prawo dowolnie korzystać z dokumentów i opracowań przekazanych przez Brokera oraz rozpowszechniać je bez oznaczania danymi Brokera. 4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich, które zostały przekazane przez Brokera wraz z dokumentacją lub opracowaniami, Broker przejmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń. 12. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego Ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). 6

7 2. Do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z wykonywaniem Umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz ze zm.). 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zakazuje się dokonywania w Umowie zmian niekorzystnych dla Zamawiającego. 4. Spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze strony umowy. Załączniki: Załącznik nr 1 Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej; Załącznik nr 2 Polisa ubezpieczeniowa; Załącznik nr 3 Wzór pełnomocnictwa; Zamawiający: Broker: 7

8 Załącznik nr 3 do Umowy PEŁNOMOCNICTWO Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki z siedzibą w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON: , niniejszym udziela firmie brokerskiej.., z siedzibą w.. ul... ("Broker"), pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności brokerskich w imieniu i na rzecz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z siedzibą w Łodzi, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia w szczególności do reprezentowania Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki wobec Zakładów Ubezpieczeń i Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie wszystkich ubezpieczeń, poprzez m.in.: 1. przyjmowanie ofert i dokonanie analizy ofert ubezpieczenia proponowanych przez Zakłady Ubezpieczeń i Towarzystwa Ubezpieczeniowe, 2. negocjowanie treści warunków umowy ubezpieczenia i wysokości stawek ubezpieczenia, 3. uzyskanie dostępu do informacji dotyczących Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, będących w dyspozycji Zakładów Ubezpieczeń lub Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie niezbędnym dla opracowania i administrowania programem ubezpieczenia (przede wszystkim do uzyskania kompletnych danych dotyczących historii ubezpieczeniowej, szkodowej, informacji odnośnie warunków ubezpieczenia, umów zawartych przez Mocodawcę z Zakładami Ubezpieczeń lub Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz kompletnych informacji odnośnie ubezpieczonego przez Mocodawcę majątku) 4. administracji programem ubezpieczenia, Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest na okres... miesięcy od dnia podpisania..... (miejscowość i data ) (pieczątka i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania ) 8

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy: Miastem Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO

UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO W dniu... w... pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul...., zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym przez : 1...., 2.... a BROKEREM UBEZPIECZENIOWYM... zamieszkałym przy ul...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE Konkurs należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o.

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ogólne obowiązujące normy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2015-/JO-KE/1625.1. Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA NR

Nr sprawy: 2015-/JO-KE/1625.1. Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA NR W Z Ó R U M O W Y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II Ostateczny projekt umowy zostanie sporządzony po wyborze najkorzystniejszej oferty i będzie uwzględniał warunki umowy zawarte poniżej oraz zmiany dokonane w trakcie wyjaśnień do SIWZ; ZMODYFIKOWANE Warunki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego konkursu Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego konkursu Zamawiający wyjaśnia, co następuje: INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: +4842 2711177 E-mail: dawid.rezler@iczmp.edu.pl Łódź, dn. 30.06.2015 r. Dotyczy: KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs prowadzony poza regulacją ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa

Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO NA: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010/W z dnia 30 lipca 2010 r. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE Konkurs - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

Wersja elektroniczna dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentu. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 1 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy: Zarządem Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania) UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

UMOWA O DZIEŁO I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH Pro Design sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Śpiewaków 14, 60-638 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 Wzór

UMOWA/UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 Wzór zawarta w dniu w Mikstacie pomiędzy Miastem i Gminą Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 3 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: audyt użyteczności wraz z przeprowadzeniem benchmarkingu, 2) Zadanie 2: warsztaty eksperckie - ogólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Załącznik Nr 5 zawarta w Wysokiem Mazowieckiem w dniu....2011r., pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Istotne postanowienia umowy nr TRD/ /2013 W dniu.

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt

ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt UMOWA o Świadczeniu usługi ubezpieczeniowej Załącznik 3 OC /CZĘŚĆ I do SIWZ Warunki umowne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2015. zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA Nr.../2015. zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: UMOWA Nr.../2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin NIP: 852-21-17-662

Bardziej szczegółowo

na wykonanie koszulek, czapeczek żeglarskich i proporców, promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, podczas 50. Etapowych Regat Turystycznych

na wykonanie koszulek, czapeczek żeglarskich i proporców, promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, podczas 50. Etapowych Regat Turystycznych Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wykonanie koszulek,

Bardziej szczegółowo