Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu 20 r. pomiędzy: Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON: , reprezentowanym przez: 1. prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha - Dyrektora Instytutu 2. mgr Małgorzatę Kołtuniak Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych Głównego Księgowego zwanym w dalszej części treści umowy Zamawiającym, a... brokerem ubezpieczeniowym z siedzibą w..., przy ul...., posiadającym zezwolenie. z dnia..., nr..., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem... z dnia..., wydanego przez... Nr identyfikacji podatkowej NIP:......, REGON:....., nr wpisu do rejestru brokerów KNF...., reprezentowanym przez: - Brokera... zwanym w dalszej części treści umowy Brokerem 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie czynności brokerskich, wyszczególnionych w 2 ust. 1 niniejszej umowy, przez Brokera na rzecz Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) oraz z zasadą najwyższej staranności. 2. Broker oświadcza, iż: a) Jest uprawniony do prowadzenia działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń na podstawie Zezwolenia nr. z dnia.. wydanego przez, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; b) Nie pozostaje w stosunku zależności z żadnym Ubezpieczycielem i zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego w sposób rzetelny, niezależny, zapewniając optymalną ochronę ubezpieczeniową Zamawiającego i dążąc do zabezpieczenia jak najlepiej pojętego interesu Zamawiającego. 3. Integralną część Umowy stanowi Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego z dnia. oraz oferta złożona przez Brokera w postępowaniu konkursowym. W razie sprzeczności postanowień, pierwszeństwo mają przepisy niniejszej Umowy. 2. Zakres obowiązków Brokera 1. Do obowiązków Brokera należy wykonywanie czynności brokerskich na rzecz Zamawiającego, a w szczególności: 1) (Opracowanie koncepcji obsługi ubezpieczeniowej dla Zamawiającego) opracowanie dla Zamawiającego - przy wykorzystaniu dotychczasowej historii szkodowej Zamawiającego szczegółowego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego oraz alternatywnych form zabezpieczenia ryzyk ubezpieczeniowych w terminie... dni od 1

2 dnia zawarcia umowy, podlegających akceptacji przez Zamawiającego, a następnie ich wdrożenie; 2) (Ocena ryzyka ubezpieczeniowego i formy zabezpieczenia) identyfikacja i analiza ryzyk oraz zagrożeń związanych z działalnością Zamawiającego, oraz wskazanie ryzyk ubezpieczeniowych wymagających ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem obligatoryjnego lub fakultatywnego charakteru objęcia tą ochroną, wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum i limitów ubezpieczenia oraz wydatków związanych z nabyciem zaproponowanych ubezpieczeń przy wykorzystaniu dotychczasowej historii szkodowej; a także rekomendacje sposobów ubezpieczenia, alternatywnych form zabezpieczenia ryzyk ubezpieczeniowych lub transferu ryzyk ubezpieczeniowych Zamawiającego, w szczególności propozycji reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych. 3) (Analiza umów ubezpieczenia) analiza aktualnych umów ubezpieczenia zawartych przez Zamawiającego, w szczególności pod kątem aktualnych oczekiwań i potrzeb Zamawiającego, sprawdzenie poprawności umów ubezpieczenia i wystawionych przez ubezpieczyciela polis ubezpieczeniowych, sygnalizowanie i negocjowanie niezbędnych zmian do funkcjonujących umów ubezpieczenia oraz przygotowanie niezbędnych informacji dla Ubezpieczycieli w trakcie realizacji zawartych umów; przygotowanie raportu z tej przeprowadzonej analizy umów i rekomendacji w zakresie zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 4) (Proces wyboru ubezpieczyciela) uczestnictwo w charakterze doradcy, członka komisji lub Zamawiającego w procesie wyboru ubezpieczyciela Zamawiającego z zachowaniem obowiązujących Zamawiającego przepisów prawa, w tym Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacji wewnętrznych Zamawiającego. W ramach czynności wykonywanych w charakterze doradcy, członka komisji lub pełnomocnika Zamawiającego, Broker ubezpieczeniowy będzie zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu wsparcia w ramach przygotowania i przeprowadzania postępowania/postępowań o zawarcie umowy ubezpieczenia. Broker będzie zobowiązany także w szczególności do: a) przygotowania dokumentacji na wybór ubezpieczyciela (w tym m.in. ogłoszenia, SIWZ, załączników do SIWZ, przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, warunków szczególnych ubezpieczenia korzystnych dla Zamawiającego, wykazu dokumentów, które muszą zostać załączone do oferty, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia) oraz przedstawienia Zamawiającemu tych dokumentów do akceptacji; b) przeprowadzenia negocjacji z ubezpieczycielami biorącymi udział w postępowaniu; c) przygotowania propozycji odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców w trakcie postępowania; d) przygotowania ewentualnych wyjaśnień dla Wykonawców dotyczącej merytorycznej strony dokumentacji przetargowej; e) sporządzenia wezwań i wyjaśnień dotyczących ofert wadliwych i niekompletnych; f) przygotowania projektu umowy ubezpieczenia; g) sprawdzenia złożonych ofert, w szczególności pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu i zgodności oferty z ogłoszeniem i SIWZ oraz merytorycznej oceny wniosków/ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do udzielenia rekomendacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty; h) zapewnienia wsparcia przy zawieraniu umów ubezpieczenia z ubezpieczycielem wybranym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia; i) zapewnienia przestrzegania w postępowaniach powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego; j) dokonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania na wybór ubezpieczyciela. 5) (Monitoring rynku ubezpieczeniowego) monitoring i ocena rynku ubezpieczeniowego ocena kondycji finansowej i kapitałowej ubezpieczycieli oraz oferowanych przez nich produktów ubezpieczeniowych, a także informowanie Zamawiającego o wynikach tych działań w celu zapewnienia Zamawiającemu najpełniejszej ochrony ubezpieczeniowej; 6) (Likwidacja szkód) likwidacja szkód, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i windykacja roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego, w szczególności: przeprowadzanie czynności przygotowawczych do likwidacji szkód, a mających na celu doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego odszkodowania w 2

3 trybie pozaprocesowym, formułowanie roszczeń odszkodowawczych, pism odwoławczych, kompletowanie dokumentacji wymaganej przez ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody, bieżące monitorowanie procesu likwidacji szkody i windykacji roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia, w tym udział w oględzinach szkód, przygotowywanie na zlecenie Zamawiającego opinii dotyczących procesu odszkodowawczego oraz windykacji roszczeń, nadzór nad terminowym wypłacaniem przez ubezpieczycieli odszkodowań należnych Zamawiającemu, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i windykacji roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia, 7) (Przygotowywanie procedur, baz danych, ewidencji i innych dokumentów umożliwiających analizę szkodliwości) opracowanie dla Zamawiającego propozycji procedur regulujących warunki, zasady oraz tryb podejmowania przez Zamawiającego działań w obszarze likwidacji szkód i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, oraz wsparcie przy przygotowaniu dokumentów korporacyjnych związanych z obszarem ubezpieczeń; bieżąca obsługa zawartych przez Zamawiającego umów ubezpieczenia, prowadzenie i udostępnianie Zamawiającemu ewidencji zawartych umów ubezpieczenia oraz bazy danych dotyczących zawartych umów ubezpieczenia, oraz ewidencji obsługi zgłoszonych szkód oraz obsługi procesu likwidacji szkód umożliwiającej analizę statystyczną szkodowości; 8) (Monitoring realizacji ubezpieczenia) sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji ubezpieczenia zawierających w szczególności informacje o opłaconych składkach ubezpieczeniowych, liczbie zaistniałych szkód, liczbie i zakresie uznanych roszczeń, wysokości otrzymanych przez Zamawiającego odszkodowań oraz zastosowanych zasadach likwidacji szkody; stały nadzór w zakresie terminów rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, wznowień i opłat składek oraz informowanie o tym Zamawiającego w terminie umożliwiającym spełnienie tych wymogów, a także dokonywanie tzw. doubezpieczeń, jeżeli zachodzi taka konieczność; 9) (Szkolenia z zakresu ubezpieczeń) przygotowanie i prowadzenie nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Zamawiającego w ramach zawartej umowy z zakresu ubezpieczeń, niezbędnych dla wdrożenia i prawidłowej realizacji polityki ubezpieczeniowej Zamawiającego, zgodnie z przedstawioną ofertą; 10) (inne czynności) inne czynności wchodzące w zakres doradztwa ubezpieczeniowego niezbędne dla prawidłowej realizacji ubezpieczenia Zamawiającego (w tym doradztwo w zakresie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego, prawa podatkowego, o ile ma związek z zagadnieniami ubezpieczeniowymi, zarządzania ryzykiem), opracowanie wytycznych dla umów Zamawiającego z kontrahentami w zakresie wymogów ubezpieczeniowych, mających na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz wsparcie Zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy z kontrahentem, m.in. w zakresie opiniowania i weryfikacji treści gwarancji należytego wykonania umowy składanych przez kontrahentów opiniowania i weryfikacji treści umów ubezpieczenia poświadczonych polisami ubezpieczeniowymi przedkładanych przez kontrahentów, współpraca z Instytutem CZMP w zakresie ubezpieczenia nowych zakresów działalności medycznej lub sprzętu medycznego, podlegających ubezpieczeniu. 2. Broker obowiązany jest do wykonywania czynności brokerskich na rzecz Zamawiającego z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad postępowania z dokumentacją medyczną. Zamawiający powierza Brokerowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz ze zm.). 3. Zakres obowiązków Zamawiającego 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) bieżący nadzór nad zawartymi umowami ubezpieczenia, za wyjątkiem czynności zastrzeżonych do obowiązków Brokera; 2) przekazywanie na konto ubezpieczyciela należnych kwot, z tytułu opłaty składek ubezpieczeniowych, w wysokości i w terminach określonych w zawartych umowach ubezpieczenia potwierdzonych polisami ubezpieczeniowymi; 3) udostępnienie Brokerowi wszelkich materiałów i informacji niezbędnych do realizacji niniejszej umowy; 3

4 4) niezwłoczne informowanie o wszelkich znanych mu zaistniałych szkodach, wpływających roszczeniach i sytuacjach mogących powodować ewentualną szkodę; 5) działanie w celu zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. 4. Ubezpieczenie 1. Broker oświadcza, iż posiada aktualną, obowiązującą w okresie od..201 r. do 201 r. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskich z sumą ubezpieczenia nie niższą niż... zł (słownie złotych), potwierdzoną polisą nr..., której kopia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy i zobowiązuje się utrzymywać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej przez cały okres trwania Umowy. 2. Broker zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu dowodu kontynuowania umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej) w pełnej wysokości i zakresie, na kolejny okres w terminie co najmniej 7 dni przed dniem zakończenia obowiązywania bieżącej umowy ubezpieczenia. 3. Broker jest zobowiązany do uzupełnienia ubezpieczenia do pełnej kwoty, o której mowa w ust 1, w przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia na skutek wypłaty odszkodowania. 5. Wyłączność Broker: 1. Broker nie może zlecać wykonywania Usług osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 2. Czynności brokerskie, wyszczególnione w 2 ust. 1, Broker wykonuje zgodnie z art. 23 ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) wyłącznie przez osoby fizyczne spełniające wymogi przewidziane w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a-e ww. ustawy. 3. Broker oświadcza, że Usługi będzie wykonywał przy pomocy osób dedykowanych do współpracy z Zamawiającym, wskazanych w złożonej ofercie. O wszelkich zmianach personalnych Broker obowiązany jest informować Zamawiającego na piśmie przed przystąpieniem tych osób do wykonywania Usługi na rzecz Zamawiającego. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wykonywanie przez Brokera Usługi za pomocą wskazanej osoby w sytuacji, gdy osoba ta nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu i Regulaminie konkursu. Zamawiający: 4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się nie zlecać czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego innemu Brokerowi, chyba że Broker wyrazi na to zgodę. 5. Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy udzielić Brokerowi na zasadzie wyłączności pełnomocnictw niezbędnych do wykonywania zleconych mu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. 6. Zamawiający udzieli Brokerowi pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego wobec Zakładów Ubezpieczeń i Towarzystw Ubezpieczeniowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 6. Tajemnica handlowa i dane poufne 1. Broker zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej i handlowej oraz do zachowania tajemnicy informacji poufnych. Wszelkie informacje uzyskane od Zamawiającego, a niezbędne do wykonania Usług, w tym zawarcia umowy ubezpieczenia, będą przekazywane przez Brokera wyłącznie do Zakładów Ubezpieczeń lub Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Wszelkie informacje związane z zawarciem oraz wykonaniem Umowy są objęte tajemnicą i nie mogą być ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem. 4

5 2. Broker zobowiązuje się, iż nie wykorzysta ani nie przekaże osobie trzeciej jakiejkolwiek informacji związanej z działalnością Zamawiającego, w tym prowadzoną przez niego działalnością leczniczą, w szczególności danych medycznych, danych osobowych pracowników i pacjentów, oraz żadnej innej informacji personalnej, finansowej lub handlowej, o której wiedzę uzyskał w związku z realizacją Umowy. 3. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, bez ograniczenia w czasie. 4. Broker obowiązany jest do poinformowania o obowiązku zachowania w poufności wszelkich danych, zgodnie z niniejszym paragrafem, swoich pracowników i współpracowników oraz zobowiązania ww. osób do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności danych. 5. Strony oświadczają, iż Umowa oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu stron. 7. Wynagrodzenie 1. Broker oświadcza, iż określone w Umowie obowiązki wykonywać będzie w ramach wynagrodzenia w postaci prowizji (kurtażu), należnej mu od poszczególnych ubezpieczycieli. 2. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak wypłaty lub opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia przez ubezpieczyciela, z którym zostaną zawarte umowy ubezpieczenia. 3. Koszty czynności wynikających z Umowy Broker będzie pokrywał ze środków własnych. 4. Z tytułu wykonania Umowy Broker nie będzie pobierał i nie będzie żądał żadnych kwot tytułem wynagrodzenia bądź zwrotu poniesionych wydatków od Zamawiającego. 8. Kary umowne 1. Broker zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne: 1) w przypadku opóźnienia w opracowaniu programu ubezpieczeniowego, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt. 1 umowy w wysokości1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 2) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w 6 ust.1 lub 2 w wysokości 5.000,00 zł za każde takie naruszenie; 3) W przypadku odstąpienia od umowy przez brokera albo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Brokera w wysokości ,00 zł. 2. Zapłata przez Brokera kary umownej nie zwalnia go z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 9. Okres obowiązywania umowy. Rozwiązanie umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. okres... miesięcy do dnia Prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Brokera, lub w przypadku niewywiązania się Brokera z obowiązków, o których mowa w 2, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. 4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, Broker zobowiązany jest do prowadzenia postępowań odszkodowawczych na rzecz Zamawiającego, rozpoczętych w trakcie obowiązywania Umowy, do czasu ich zakończenia ostateczną decyzją ubezpieczyciela w przedmiocie odszkodowania, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 5. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, Broker zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu udzielonych mu pełnomocnictw, dokumentów i innych otrzymanych od Zamawiającego materiałów najpóźniej z chwilą upływu okresu wypowiedzenia lub w dniu rozwiązania Umowy. Broker zobowiązany jest także do usunięcia wszelkich danych i informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy z wszelkich nośników informacji, z zastrzeżeniem ust 7. 5

6 6. Pełnomocnictwa niezbędne do zakończenia prowadzonych postępowań odszkodowawczych na rzecz Zamawiającego, rozpoczętych w trakcie obowiązywania Umowy i nie zakończonych do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia, Broker zwróci niezwłocznie po ich zakończeniu ostateczną decyzją ubezpieczyciela w przedmiocie odszkodowania. 10. Odpowiedzialność 1. Broker ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym także za szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, poprzez które Broker wykonuje swoje czynności. 2. Jeżeli w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków przez Brokera wynikających z niniejszej Umowy Zamawiający poniósł szkodę, to Broker obowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości, zarówno w zakresie start rzeczywistych, jak i utraconych korzyści. 3. Strony umowy nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, takiej jak wszelkiego rodzaju stany klęski żywiołowej, wojna, powódź. Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest natychmiast, nie później jednak niż 7 dni od chwili jej zaistnienia, poinformować na piśmie o takim zdarzeniu drugą Stronę. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że zainteresowana Strona nie może skutecznie powołać się na okoliczność wystąpienia siły wyższej. W przypadku ustąpienia siły wyższej, druga Strona powinna zostać natychmiast poinformowana o tym fakcie. 4. Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa. 11. Autorskie prawa majątkowe 1. Broker oświadcza, iż samodzielnie stworzy wszelką dokumentację i opracowania w ramach obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i w związku z tym przysługują mu do tej dokumentacji i opracowań autorskie prawa majątkowe, które nie są ograniczone prawami osób trzecich oraz iż może samodzielnie dysponować swoimi prawami autorskimi i nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z dokumentacji lub oświadczeń oraz nie będzie udzielał takich licencji osobom trzecim w przyszłości. 2. Broker przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do wszelkich sporządzonych dla Zamawiającego dokumentów i opracowań, w tym w szczególności: opracowanych ogłoszeń o konkursie lub przetargu, SIWZ, załączników do SIWZ i innej dokumentacji przetargowej, procedur związanych z obsługą ubezpieczeń, programu ubezpieczeniowego, dokumentów związanych z poprawą jakości i zarządzaniem ryzykiem, dokumentów związanych z procesem obsługi i likwidacją szkód - na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności: w drodze utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, umieszczenia dokumentów i opracowań na serwerach, jednostkach oraz w sieci komputerowej i internetowej; wprowadzenia do pamięci komputera i innych nośników danych, rozpowszechniania, publikacji, przetwarzania, sporządzania kopii, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 3. Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nastąpi każdorazowo z momentem przekazania przez Brokera dokumentacji lub opracowań. Od tego momentu Zamawiający ma prawo dowolnie korzystać z dokumentów i opracowań przekazanych przez Brokera oraz rozpowszechniać je bez oznaczania danymi Brokera. 4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich, które zostały przekazane przez Brokera wraz z dokumentacją lub opracowaniami, Broker przejmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń. 12. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego Ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). 6

7 2. Do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z wykonywaniem Umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz ze zm.). 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zakazuje się dokonywania w Umowie zmian niekorzystnych dla Zamawiającego. 4. Spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze strony umowy. Załączniki: Załącznik nr 1 Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej; Załącznik nr 2 Polisa ubezpieczeniowa; Załącznik nr 3 Wzór pełnomocnictwa; Zamawiający: Broker: 7

8 Załącznik nr 3 do Umowy PEŁNOMOCNICTWO Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki z siedzibą w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON: , niniejszym udziela firmie brokerskiej.., z siedzibą w.. ul... ("Broker"), pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności brokerskich w imieniu i na rzecz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z siedzibą w Łodzi, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.). Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia w szczególności do reprezentowania Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki wobec Zakładów Ubezpieczeń i Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie wszystkich ubezpieczeń, poprzez m.in.: 1. przyjmowanie ofert i dokonanie analizy ofert ubezpieczenia proponowanych przez Zakłady Ubezpieczeń i Towarzystwa Ubezpieczeniowe, 2. negocjowanie treści warunków umowy ubezpieczenia i wysokości stawek ubezpieczenia, 3. uzyskanie dostępu do informacji dotyczących Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, będących w dyspozycji Zakładów Ubezpieczeń lub Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie niezbędnym dla opracowania i administrowania programem ubezpieczenia (przede wszystkim do uzyskania kompletnych danych dotyczących historii ubezpieczeniowej, szkodowej, informacji odnośnie warunków ubezpieczenia, umów zawartych przez Mocodawcę z Zakładami Ubezpieczeń lub Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz kompletnych informacji odnośnie ubezpieczonego przez Mocodawcę majątku) 4. administracji programem ubezpieczenia, Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest na okres... miesięcy od dnia podpisania..... (miejscowość i data ) (pieczątka i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania ) 8