Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska"

Transkrypt

1 Diagnostyka obrazowa Urszula Grzesiakowska Miêsaki tkanek miêkkich mog¹ wystêpowaæ w ka dej lokalizacji. Najczêœciej wystêpuj¹ w tkankach miêkkich koñczyn, w œcianie klatki piersiowej i brzucha oraz w jamie brzusznej jamie otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej. Rzadka lokalizacja miêsaków to tkanki miêkkie twarzoczaszki lub szyi. Dobór metod obrazowania zale y przede wszystkim od lokalizacji zmian. Generalnie w diagnostyce obrazowej tych miêsaków stosuje siê przede wszystkim badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego [1-3]. Obie metody opieraj¹ siê na zupe³nie innych zjawiskach fizycznych. Badanie tomografii komputerowej (TK) jest badaniem rentgenowskim, a wiêc obraz powstaje na podstawie ró nicy w poch³anianiu promieni X przez ró ne tkanki. Tak wiêc w przypadkach, gdy guz i tkanki otaczaj¹ce poch³aniaj¹ promienie podobnie (jak na przyk³ad na koñczynach) ocena jest trudna i ma³o precyzyjna. Badanie rezonansu magnetycznego (MR) porównuje sygna³y, wysy³ane przez ró ne tkanki, umieszczone w polu magnetycznym. Wiadomo, e tkanki zmienione chorobowo, w tym tkanki nowotworowe wysy³aj¹ inny sygna³ w porównaniu z otaczaj¹cymi tkankami zdrowymi. Tak wiêc w tym badaniu ca³y guz bêdzie dobrze widoczny na tle zdrowych miêœni. Nie mo na zapominaæ, e równie badanie ultrasonograficzne ma swoje miejsce w diagnostyce miêsaków. Jest to najczêœciej pierwsze badanie, na podstawie którego powstaje podejrzenie guza, i które stanowi wskazanie do dalszej szczegó³owej diagnostyki. Nale y podkreœliæ, e adne z badañ obrazowych nie stanowi podstawy do postawienia rozpoznania. Rozpoznanie opiera siê na badaniu mikroskopowym zmiany. Ci¹gle podejmowane s¹ próby przybli enia wyników badañ obrazowych do rozpoznania i ró nicowania zmian guzowatych w tkankach miêkkich, jednak adna z metod nie spe³nia tych wymogów. Najbli ej jest badanie MR, zw³aszcza dynamiczne MR z krzyw¹ wybarwiania siê guza kontrastem, ale nie daje pewnego rozpoznania [4]. Czu³oœæ tej metody w ró nicowaniu zmian ³agodnych i z³oœliwych wynosi 85-95% a specyficznoœæ jest jeszcze ni sza [5]. Jedynie miêsaki wywodz¹ce siê z tkanki t³uszczowej mog¹ mieæ w badaniach obrazowych, zw³aszcza w badaniu TK, obraz na tyle charakterystyczny, e pozwala radiologowi sugerowaæ rodzaj tkanki, z której guz jest zbudowany. Jednak w adnym z badañ obrazowych nie mo na odró niæ ³agodnego t³uszczaka od z³oœliwego miêsaka z tkanki t³uszczowej. Poza wykrywaniem i ocen¹ miejscow¹ rozleg³oœci miêsaka badania obrazowe s³u ¹ tak e do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, a wiêc równie do poszukiwania przerzutów odleg³ych. Tak wiêc u wszystkich pacjentów z rozpozna- 1

2 D I A G N O S T Y K A O B R A Z O W A Ry ci na 1. Miê sak tka nek miêk kich le we go uda. Ba da nie MR w ob ra zie T1 -za le nym, prze krój po przecz ny do brze ogra - ni czo ny guz w prze dzia le przed nim o sy gna le zbli o nym do tkan ki t³usz czo wej. Guz przy le ga do ko œci bez cech na cie ka - nia, pê czek na czy nio wo -ner wo wy (strza³ ka) nie ma ³¹cz no œci z gu zem. Roz po zna nie: li po sar co ma. Ry ci na 2. Ten sam przy pa dek prze krój strza³ ko wy, guz po ³o o ny przed ko œci¹ udo w¹. Ry ci na 3. Miê sak tka nek miêk kich pra wej sto py ba da nie TK od stro ny po de szwo wej wi docz ny guz z bez po sta cio wy mi zwap nie nia mi. Roz po zna nie: sar co ma sy no via le. Ry ci na 4. Ten sam przy pa dek w ba da niu MR w ob ra zie T -2 za le nym, prze krój strza³ ko wy. nym miêsakiem musi byæ wykonane zdjêcie radiologiczne klatki piersiowej w dwóch projekcjach dla oceny przerzutów w p³ucach. W wiêkszoœci przypadków przed rozpoczêciem leczenia konieczna jest ocena w¹troby, przynajmniej w badaniu ultrasonograficznym, dla wykluczenia przerzutów. Poszukiwanie przerzutów w innych lokalizacjach najczêœciej rozpoczyna siê po wyst¹pieniu objawów klinicznych. 2

3 M I Ê S A K I T K A N E K M I Ê K K I C H U D O R O S Y C H Ry ci na 5. Miê sak tka nek miêk kich œcian tu ³o wia. Ba da - nie TK du y guz, nisz cz¹ cy e bro i wra sta j¹ cy do pra - we go p³a ta w¹ tro by. Roz po zna nie: PNET. Ry ci na 6. Ten sam przy pa dek w re kon struk cji ba da nia TK w pro jek cji czo ³o wej wi docz ny guz wra sta j¹ cy do ja my op³uc no wej oraz do pra we go p³a ta w¹ tro by. Miê sa ki tka nek miêk kich koñ czyn Do wy kry wa nia tych miê sa ków zwy kle wy star cza ba da nie ul tra so no gra ficz ne. Do - k³ad n¹ oce nê wiel ko œci gu za, je go lo ka li za cji oraz sto sun ku do s¹ sied nich na rz¹ - dów mo na prze pro wa dziæ na pod sta wie ba da nia re zo nan su ma gne tycz ne go (ryc. 1-2). W prze kro jach po przecz nych mo na okre œliæ prze dzia³ miê œnio wy, w któ rym zlo ka li zo wa ny jest guz. W tych sa mych prze kro jach mo na oce niæ sto su nek gu za do pêcz ka na czy nio wo -ner wo we go. Co raz czê œciej ba da nie MR wy pie ra ne jest przez wie lo rzê do w¹ spi ral n¹ TK. Ba da nie MR jest naj mniej pre cy zyj ne w oce nie na cie - ka nia ko œci. Miê sa ki tka nek miêk kich bar dzo rzad ko na cie ka j¹ ko œci, mi mo e mo - g¹ wy stê po waæ w bez po œred nim s¹ siedz twie. Przy kli nicz nym po dej rze niu ta kie go na cie ka nia me to d¹ z wy bo ru jest ba da nie TK. Je dy nym miê sa kiem tka nek miêk - kich, któ ry sto sun ko wo czê sto na cie ka ko œci jest miê sak ma ziów ko wy (sar co ma sy - no via le). Naj czê œciej wy stê pu je on w s¹ siedz twie sta wów d³o ni i stóp, ale mo e do ty czyæ rów nie du ych sta wów (ryc. 3-4). Z po wo du mo li wo œci na cie ka nia ko - œci, czê sto kil ku le ¹ cych obok sie bie, miê sak ten mo e byæ do brze wi docz ny na zwy k³ym zdjê ciu ra dio lo gicz nym ko œci. Do do k³ad nej oce ny roz le g³o œci zmian ba - da niem z wy bo ru w ta kich przy pad kach jest TK. W mo ni to ro wa niu po ope ra cyj nym oraz przy po szu ki wa niu wznów w bliÿ nie we wszyst kich miê sa kach koñ czyn me to d¹ z wy bo ru jest ba da nie MR. W przy pad ku wy - kry cia w ob rê bie bli zny ogni ska sil nie wzmac nia j¹ ce go siê po po da niu œrod ka kon tra - sto we go z krzy w¹ wzmoc nie nia cha rak te ry stycz n¹ dla tka nek no wo two ro wych praw do po do bieñ stwo wzno wy jest bar dzo wy so kie. Na le y jed nak pa miê taæ, e do ta - kiej oce ny po trzeb ny jest do œwiad czo ny ra dio log, sta le zaj mu j¹ cy siê dia gno sty k¹ miê sa ków [4,5]. 3

4 D I A G N O S T Y K A O B R A Z O W A Ry ci na 7. Miê sak prze strze ni za otrzew no wej. Ba da nie TK guz w prze strze ni za otrzew no wej, uci ska j¹ cy y ³ê g³ów n¹ dol - n¹ i przy le ga j¹ cy do aor ty. Roz po zna nie: li po sar co ma. 4 Miê sa ki œcia ny klat ki pier sio wej i brzu cha W tej lo ka li za cji wy stê pu j¹ czê sto rzad kie miê sa ki, ta kie jak PNET czy MPNST. Z po wo du skom pli ko wa nej bu do wy œcia ny tu ³o wia, obec no œci ró nych tka nek, w tym tkan ki kost nej, me to d¹ z wy bo ru jest ba da nie to mo gra fii kom pu te ro wej ja ko me to - dy naj bar dziej kom plek so wej. W tym ba da niu mo na doœæ do k³ad nie okre œliæ wiel - koœæ gu za, na cie ka nie struk tur kost nych oraz wra sta nie gu za do jam cia ³a i na cie ka nie na rz¹ dów we wnêtrz nych (ryc. 5-6). Du ym wy zwa niem dla ra dio lo ga przy gu zach w tej lo ka li za cji jest po ope ra cyj ne mo ni to ro wa nie prze bie gu i po szu ki wa nie wznów. Za bie gi ope ra cyj ne przy gu zach w tej lo ka li za cji zwy kle s¹ du e i znacz nie zmie nia j¹ sto sun ki ana to micz ne, co utrud - nia oce nê w ba da niu ob ra zo wym. Przy du ych bli znach po na pro mie nia niu po szu ki - wa nie wznów na le y pro wa dziæ w opar ciu o ba da nie ma gne tycz ne go re zo nan su. Miê sa ki tka nek miêk kich ja my brzusz nej i mied ni cy Miê sa ki ja my brzusz nej i mied ni cy mo g¹ wy stê po waæ za rów no w ja mie otrzew nej jak i prze strze ni za otrzew no wej. Me to d¹ z wy bo ru dla tych lo ka li za cji jest to mo gra fia

5 M I Ê S A K I T K A N E K M I Ê K K I C H U D O R O S Y C H kom pu te ro wa. Ba da nie po - win no byæ wy ko na ne po do - k³ad nym za kon tra sto wa niu pê tli je li to wych pre pa ra tem Ga stro gra fin dla mo li wo œci od ró nie nia ich od gu za oraz po do yl nym po da niu œrod ka cie niu j¹ ce go w ce lu za kon tra - sto wa nia za rów no wiel kich na czyñ, jak i na rz¹ dów mi¹ - szo wych. W to mo gra fach wie - lo rzê do wych ko niecz ne jest po wtó rze nie ska no wa nia w fa zie mi¹ szo wej dla oce ny na cie ka nia na rz¹ dów mi¹ - szo wych czy obec no œci prze - rzu tów w w¹ tro bie. Oce na roz le g³o œci na cie ku, prze cho dze nia na na rz¹ dy mi¹ szo we lub na cie ka nie wiel kich na czyñ ( y ³a g³ów na dol na, aor ta, na czy nia krez ko - we) de cy du je o kwa li fi ka cji do za bie gu ope ra cyj ne go. Naj wiêk sze trud no œci w do - k³ad nej oce nie wiel ko œci gu - za spra wia j¹ miê sa ki z tkan ki t³usz czo wej, któ re rów no cze - œnie sta no wi¹ naj wiêk sz¹ gru - pê miê sa ków prze strze ni za otrzew no wej i ja my otrzew - nej (ryc. 7). W tych re jo nach ana to micz nych tkan ka t³usz - czo wa wy stê pu je doœæ ob fi cie awba da niu to mo gra fii kom - pu te ro wej czê sto nie mo na jej od ró niæ od gu za. W tych przy pad kach mo e byæ po - moc ne ba da nie ma gne tycz - Ry ci na 8. Miê sak prze wo du po kar mo we go. Ba da nie TK bar dzo du y guz œcia - ny o ³¹d ka i prze rzut do w¹ tro by. Roz po zna nie: GIST. Ry ci na 9. Miê sak prze wo du po kar mo we go. Ba da nie TK licz ne hi po den syj ne ogni ska w obu p³a tach w¹ tro by prze rzu ty do w¹ tro by. Roz po zna nie: GIST. ne go re zo nan su w se kwen cjach z sa tu ra cj¹ t³usz czu [6,7]. Te sa me trud no œci na po ty ka ra dio log przy po szu ki wa niu wznów po ope ra cji miê sa ków z tkan ki t³usz - czo wej ro sn¹ cych w ja mie otrzew nej. No wo twór pod œcie li sko wy prze wo du po kar mo we go ga stro in te sti nal stro mal tu mor (GIST) Osob n¹ gru pê miê sa ków ja my brzusz nej sta no wi no wo twór pod œcie li sko wy prze wo du po kar mo we go (ga stro in te sti nal stro mal tu mor, GIST). W tym rzad kim no wo two rze 5

6 D I A G N O S T Y K A O B R A Z O W A w ostat nich la tach mo li wa sta ³a siê che mio te ra pia, co spo wo do wa ³o znacz ny po - stêp rów nie w je go dia - gno sty ce. Pier wot na zmia na zwy - kle wy stê pu je w po sta ci gu - za zwi¹ za ne go ze œcia n¹ o ³¹d ka lub je li ta cien kie go [8]. W po sta ci roz sia nej wy - stê pu je w ja mie brzusz nej w for mie licz nych gu zów w ja mie otrzew nej, nie za - wsze zwi¹ za nych ze œcia n¹ prze wo du po kar mo we go Ry ci na 10. Miê sak prze wo du po kar mo we go. Ba da nie TK licz ne do brze ogra ni czo - oraz ognisk w w¹ tro bie [8]. ne gu zy w ja mie otrzew nej nie zwi¹ za ne ze œcia n¹ je lit. Wsz cze py no wo two ru wi - Me to d¹ z wy bo ru wy - docz ne w po w³o kach ja my brzusz nej (strza³ ka). Roz po zna nie: roz sia ny GIST. kry wa nia te go no wo two ru za rów no zmia ny pier wot - nej, jak i cho ro by roz sia nej, jest to mo gra fia kom pu te ro wa (ryc. 8-10). Ba da nie po - win no byæ wy ko na ne we d³ug ta kie go sa me go sche ma tu jak w in nych miê sa kach ja my brzusz nej. Ob raz w tym ba da niu zwy kle jest doœæ cha rak te ry stycz ny i mo e na su waæ po dej rze nie GIST [9,10]. Rów nie do mo ni to ro wa nia le cze nia i oce ny je go sku tecz no œci naj lep sze jest ba - da nie TK. Za rów no gu zy w ja mie otrzew nej, jak i ogni ska w w¹ tro bie s¹ zwy kle do - brze ogra ni czo ne i mo na ³a two zmie rzyæ ich wiel koœæ. Ba da nie MR ma ogra ni czo ne za sto so wa nie w dia gno sty ce GIST. 6 Pi œmien nic two 1. Pa ni cek DM, Gat so nis C, Ro sen thal DI i wsp. CT and MR ima ging in the lo cal sta ging of pri ma ry ma li gnant mu sku lo ske le tal neo pla sms: re port of the ra dio lo gy dia gno stic on co lo gy gro up. Ra dio lo gy 1997, 202; Ha gen bo om WR, Ho ek stra Hj, Mo oy aart EL i wsp. MR and CT in pre ope ra ti ve eva lu ation of soft -tis sue tu mors. Arch Or thop Trau ma Surg 1991, 110; De Schep per A, De Beuc ke eter L, Van de ven ne J i wsp. Ma gne tic re so nan se ima ging of soft -tis sue tu mors. Eur Ra diol 2000, 10; Mo ul ton JS, Ble bea JS, Du neo DM i wsp. MR ima ging of soft -tis sue mas ses: dia gno stic ef fi ca cy and va lue of di stin gu ishing be twe en be nign and ma li gnant le sions. Am J Roe ntge nol 1995, 164; Ta ci kow ska M. Dy na mic MR ima ging of soft tis sue tu mors with as ses sment of the ra te and cha rak ter of le sion en ha ce ment. Med Sci Mo nit 2002, 8; Gie len JL, De Schep per AM, Pa ri zel PM i wsp. Ad di tio nal va lue of ma gne tic re so na se with spin -echo T1 - we igh ted ima ging with fat sup pre sion in cha rac te ri sa tion of soft tis sue tu mors. J Com put As sist To mogr 2003, 27; Ga lant J, Mar ti -Bon ma ti L, Sa ez F i wsp. The va lue of fat -su pres sed T2 and STIR se qu en ces in di stin gu - ishing li po ma from well -dif fe ren tia ted li po sar co ma. Eur Ra diol 2003, 13; Bur kill GJ, Ba dran M, Al -Mu de vis O i wsp. Ma li gnant ga stro in te sti nal stro mal tu mor: di stri bu tion, ima - ging fe atu res, and pat tern of me ta sta tic spre ad. Ra dio lo gy 2003, 226; Gha nem N, Alt cho efer C, Fur twan gler A i wsp. Com pu ted to mo gra phy in ga stro in te sti nal stro mal tu mors. Eur Ra diol ; Jost D, Stro szyn ski C, Chme lik P i wsp. Mor pho lo gy of ga stro in te sti nal stro mal tu mors in ad van ced sta ges of the di se ase: ba se li ne fin dings be fo re che mo the ra py with ima ti nib. Fort schr Roe ntgenstr 2003, 175;

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka molekularna

Diagnostyka molekularna Diagnostyka molekularna Janusz A. Siedlecki Mechanizm nowotworzenia zwi¹zany jest przede wszystkim z powstawaniem zmian w materiale genetycznym komórki. Poznanie mechanizmów molekularnych prowadz¹cych

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Biopsja diagnostyczna

Biopsja diagnostyczna Biopsja diagnostyczna Piotr Rutkowski Wprowadzenie Właściwie przeprowadzona biopsja jest decydującym etapem dla prawidłowego rozpoznania i leczenia nowotworów tkanek miękkich. Procedura ta pozwala na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion Pra wi d 0 0o we od 0 4y wia nie w cza sie le cze nia C za da nia pie l 0 1 gniar ki on ko lo gicz nej w pro fi lak ty ce i te ra pii nie do 0 4y wie nia u cho rych mo g 0 2 cych si 0 1 od 0 4y wia 0 4

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lipidowych form amfoterycyny B w inwazyjnych zaka 0 4eniach grzybiczych

Zastosowanie lipidowych form amfoterycyny B w inwazyjnych zaka 0 4eniach grzybiczych Lek. Maja Copik, prof. dr hab. n. med. Hanna Misio 0 0ek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydzia 0 0u Lekarskiego z Oddzia 0 0em Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Po st 0 1 po wa nie dia gno stycz ne w przy pad -

Po st 0 1 po wa nie dia gno stycz ne w przy pad - 1 3TEMAT PRZEWODNI or to pe dycz ne krok po kro ku Da niel Koch, Dr. med vet. ECVS Small Ani mal Sur ge ry Re fer rals, Dies sen ho fen, Szwaj ca ria www.dkoch.ch Stan dar do we ba da nie kli nicz ne ku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Zasady leczenia chirurgicznego

Zasady leczenia chirurgicznego Zasady leczenia chirurgicznego Piotr Rutkowski W każdym przypadku chorego na mięsaka tkanek miękkich (MTM) obowiązuje zasada wielospecjalistycznego zaplanowania leczenia z uwzględnieniem ewentualnego leczenia

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ CONTINUING DENTAL EDUCATION CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ TRYB INDYWIDUALNY SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS - ON LIVE - SURGERY SAMODZIELNE IMPLANTACJE LATO 2014 ZIMA 2014 DYREKTOR CURRICULUM

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 150 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne. Piotr Rutkowski

Badania kontrolne. Piotr Rutkowski Badania kontrolne Piotr Rutkowski Wstęp Zadaniem prowadzenia badań kontrolnych po leczeniu mięsaków tkanek miękkich (MTM) jest wczesne wykrycie ewentualnego nawrotu choroby przy założeniu, że leczenie

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Wst p. Ma te ria³ i me to dy

Wst p. Ma te ria³ i me to dy Wiadomo½ci Parazytologiczne 2010, 56(3), 195204 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Se sja I. Tok so ka ro za Ob ja wy kli nicz ne tok so ka ro zy u dzie ci ba da nych w Od dzia le Ho spi

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Numer 03/359/2015 Indeks 368695 Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce. WDS Mediolan. Zwycięzca. bearded collie

Numer 03/359/2015 Indeks 368695 Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce. WDS Mediolan. Zwycięzca. bearded collie Numer 03/359/2015 Indeks 368695 Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce WDS Mediolan 2015 Zwycięzca Best in Show bearded collie NR 3 (359) rok 2015 Okładka: bearded collie Oops I did it Again del Cuore

Bardziej szczegółowo

Rzadsze lokalizacje mięsaków tkanek miękkich: przestrzeń zaotrzewnowa, jama brzuszna i inne

Rzadsze lokalizacje mięsaków tkanek miękkich: przestrzeń zaotrzewnowa, jama brzuszna i inne Rzadsze lokalizacje mięsaków tkanek miękkich: przestrzeń zaotrzewnowa, jama brzuszna i inne Piotr Rutkowski, Wirginiusz Dziewirski Mięsaki przestrzeni zaotrzewnowej Lokalizacja mięsaka tkanek miękkich

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia. Maria Zwierko

Epidemiologia. Maria Zwierko Epidemiologia Maria Zwierko Wprowadzenie Mięsaki tkanek miękkich, w porównaniu do innych nowotworów złośliwych, występują stosunkowo rzadko - tylko około 1% nowotworów złośliwych ogółem. Stanowią jednak

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we.

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we. Plan wynikowy Klasa Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Hi gie na pra cy z kom pu te rem oraz pod sta wo we ele - men ty kom pute ra Twoje biur ko Pod sta wo we wia

Bardziej szczegółowo

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych kongregacja Do SpraW instytutów życia konsekrowanego i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego Rozpoznawajcie Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych rok życia konsekrowanego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Aspekty patogenezy, obrazu klinicznego i leczenia trądziku zwyczajnego

Aspekty patogenezy, obrazu klinicznego i leczenia trądziku zwyczajnego W numerze Dermatologia Aspekty patogenezy, obrazu klinicznego i leczenia trądziku zwyczajnego stud. med. Tomasz Stramek, lek. med. Krzysztof Gryga, dr n. med. Andrzej Jaworek, prof. dr hab. n. med. Anna

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - ARTYKUŁORYGINALNY/ORIGINALARTICLE Piotr Majcher 1, Marek Fatyga 1, Witold Krupski 2, Marcin Tatara 3 1 KatedraiKlinikaOrtopedii,TraumatologiiiRehabilitacjiAkademiiMedycznej,Lublin 2 IIZakładRadiologiiLekarskiejAkademiiMedycznej,Lublin

Bardziej szczegółowo