SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek"

Transkrypt

1 Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN Skołyszyn 12 tel. /fax REGON: NIP: internetowa: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o powyŝej euro i mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek. Oznaczenie sprawy: GPIR Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia - usługa Skołyszyn, dnia 26 sierpień 2013 r. ZATWIERDZAM: Zenon Szura Wójt Gminy Skołyszyn 1/30

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III. OFERTY CZĘŚCIOWE ROZDZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE ROZDZIAŁ V. OFERTY WARIANTOWE ROZDZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI ROZDZIAŁ VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ROZDZIAŁ VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP ROZDZIAŁ IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ XIX. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ XX. WZÓR UMOWY I ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XXII. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ ROZDZIAŁ XXIII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1) załącznik nr 1- formularz oferty, 2) załącznik nr 1a wykaz cen 3) załącznik nr 2 - projekt umowy, 4) załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 5) załącznik nr 4 wykaz budynków i budowli Gminy Skołyszyn; 6) załącznik nr 5 wykaz budynków i budowli jednostek organizacyjnych; 7) załącznik nr 6 wykaz budynków i budowli Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie (wodociągi, kanalizacja I etap); 8) załącznik nr 7 wykaz budynków i budowli Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie, (oczyszczalnia, kanalizacja II etap; 9) załącznik nr 8 wykaz pojazdów mechanicznych do ubezpieczeń komunikacyjnych 10) załącznik nr 9 wykaz szkód i wysokość odszkodowań w latach ) załącznik nr 10 wykaz oddziałów, punktów obsługi 12) załącznik nr 11 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 13) załącznik nr 12 oświadczenie o przynaleŝności do grupy kapitałowej. 2/30

3 ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyŝej euro i mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (mniejsza niŝ kwota euro) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwana dalej: PZP, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie w dniu: 26 sierpień 2013 r. pod nr: Ogłoszenie wraz ze SIWZ zostało opublikowane na stronie Zamawiającego: Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn. ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek. 2. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: Główny przedmiot: Usługi ubezpieczeniowe 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Gminy Skołyszyn i jej jednostek organizacyjnych. 3.1 Ogólne warunki: 1. Polisy będą wystawione osobno dla gminy wraz z częściami wspólnymi dotyczącymi wszystkich jednostek (w przypadku ubezpieczenia oc, limitów w systemie pierwszego ryzyka) oraz dla kaŝdej jednostki (w przypadku ubezpieczeń w systemie sum stałych). Polisy będą obowiązywać od dnia następnego po ekspiracji obecnych polis do roku. Składka za polisy krótkoterminowe będzie naliczana w systemie pro rata temporis. Składka zostanie zapłacona jednorazowo przez kaŝdą jednostkę organizacyjną Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wystawienia polisy, jednak nie później niŝ w terminie 14 dni od dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia. 2. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych zostaną wystawione na okres 1 roku odrębnie dla kaŝdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, której dotyczy ubezpieczenie i odrębnie na kaŝdy pojazd. Warunki oferty będą obowiązywać dla wszystkich pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpocznie się do roku. Składki będą zapłacone przez poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego jednorazowo dla kaŝdej polisy w terminie 30 dni od dnia wystawienia polisy, jednak nie później niŝ 14 dni od dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia określony w danej polisie. 3. Składka naliczona zgodnie z ofertą Wykonawcy dla podanych przez zamawiającego sum gwarancyjnych płatna będzie jednorazowo lub w dwóch równych półrocznych ratach - do wyboru przez Zamawiającego ZałoŜenia do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń: 1. Zakres opisany poniŝej jest zakresem minimalnym. JeŜeli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, Ŝe zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniŝej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 2. Zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z których wynika, iŝ zakres ubezpieczenia jest węŝszy niŝ zakres opisany poniŝej, nie mają zastosowania. 3. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniŝej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ, bez moŝliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony. 4. W przypadku wystawiania polis krótkoterminowych składka będzie wyliczana pro rata temporis za kaŝdy dzień rzeczywiście udzielanej ochrony. 5. Sumy ubezpieczenia określone w SIWZ i załącznikach zawierają podatek VAT - o ile nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT, bez konieczności przedłoŝenia oryginału faktury. 6. Szkodowość w latach wykazano w załączniku nr 9 do SIWZ. 7. Ubezpieczenia dotyczą wszystkich jednostek Gminy Skołyszyn i kaŝdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność. 3/30

4 8. Jednostki podlegające ubezpieczeniu: 1) Skołyszyn 12 2) Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym - Bączal Dolny Skołyszyn 3) Zespół Szkół Publicznych w Kunowej - Kunowa Harklowa 4) Zespół Szkół Publicznych w Skołyszynie Skołyszyn 222 5) Zespół Szkół Publicznych w Skołyszynie: Gminne Przedszkole w Skołyszynie; Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Skołyszynie Skołyszyn 215: 6) Zespół Szkół Publicznych w Święcanach - Święcany Skołyszyn 7) Szkoła Podstawowa w Jabłonicy - Jabłonica Jasło 8) Szkoła Podstawowa w Lisowie - Lisów Skołyszyn 9) Szkoła Podstawowa w Harklowej Harklowa ) Szkoła Podstawowa w Przysiekach Przysieki 88 11) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie Skołyszyn 317 (część budynku - 86,72 m 2 - trwały zarząd) 12) Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach Przysieki ) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie Skołyszyn RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej następujące ryzyka: 1) poŝar, w tym poŝar powstały w wyniku działania osób trzecich z zewnątrz budynku, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego; 2) huragan rozumiany jako wiatr o prędkości nie mniejszej niŝ 17,1 m/sek., ustalonej w oparciu o dane IMiGW lub innych akredytowanych jednostek badawczych, którymi posiłkuje się Ubezpieczyciel przy ustalaniu prędkości wiatru w miejscu powstania szkody. W przypadku braku moŝliwości uzyskania odpowiednich informacji z jednostek badawczych bądź nie odnotowania przez ww. jednostki wystąpienia wiatru o podanym parametrze, wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie rozmiaru szkód w miejscu ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie. Za szkody spowodowane huraganem uwaŝa się równieŝ szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie; 3) deszcz nawalny, powódź (w tym równieŝ spływ wód po zboczach), zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno - kanalizacyjnych lub technologicznych. Dopuszcza się zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości do ,00 zł; 4) śnieg, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym, uderzenie pojazdu (w tym równieŝ naleŝącego do Ubezpieczającego i Ubezpieczonego), trzęsienie ziemi; 5) uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się rosnących w pobliŝu drzew lub budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŝeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, nawet w przypadku gdy te zabezpieczenia okazały się nie skuteczne, koszty akcji ratowniczej. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Limit odpowiedzialności 10% wielkości szkody nie więcej niŝ ,00 zł. Limit ten stanowi nadwyŝkę ponad sumę ubezpieczenia przedmiotu skody. 4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równieŝ ryzyko dewastacji - rozumiane jako umyślne lub nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Limit odpowiedzialności łącznie na Gminę i wszystkie jednostki ,00 zł ,00 zł, z podlimitem w wysokości ,00 zł dla szkód wskutek graffiti. 5. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natęŝenia, częstotliwości. Przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do kaŝdej szkody, której przyczyną będą ww. zdarzenia, w tym do szkód powstałych w instalacji elektrycznej w budynku/budowli. Limit odpowiedzialności ,00 zł ,00 zł łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 6. Rodzaj wartości: wartość księgowa brutto lub wartość odtworzeniowa. 4/30

5 7. Suma ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko - łącznie na Gminę i wszystkie jednostki: 1) Nakłady adaptacyjne ,00 zł 2) Środki obrotowe ,00 zł 3) Zbiory biblioteczne ,00 zł 4) Ubezpieczenie mienia pracowniczego ,00 zł 5) Mienie osób trzecich ,00 zł 6) Wartości pienięŝne ,00 zł 7) Środki niskocenne ,00 zł 8. Suma ubezpieczenia w systemie sum stałych: 1) Skołyszyn 12 - budynki i budowle: ,00 zł, (według wykazu stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ); - maszyny, urządzenia, wyposaŝenie: ,00 zł (wszystkie budynki i budowle wymienione w zał. Nr 4 do SIWZ) 2) Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym - Bączal Dolny Skołyszyn: - budynek szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z salą gimnastyczną: ,18 zł; - maszyny, urządzenia, wyposaŝenie: ,00 zł; 3) Zespół Szkół Publicznych w Kunowej - Kunowa Harklowa: - budynek szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z salą gimnastyczną: ,31 zł; - maszyny, urządzenia: ,00 zł; 4) Zespół Szkół Publicznych w Skołyszynie Skołyszyn 222: - budynek szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z salą gimnastyczną: ,06 zł; - maszyny, urządzenia, wyposaŝenie: ,00 zł; 5) Zespół Szkół Publicznych w Skołyszynie: Gminne Przedszkole w Skołyszynie; Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Skołyszynie Skołyszyn 215: - budynek przedszkola: ,00 zł; - maszyny, urządzenia, wyposaŝenie: ,00 zł; 6) Zespół Szkół Publicznych w Święcanach - Święcany Skołyszyn: - budynek szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z salą gimnastyczną: ,80 zł; - maszyny, urządzenia, wyposaŝenie: ,00 zł; 7) Szkoła Podstawowa w Jabłonicy - Jabłonica Jasło: - budynek szkoły podstawowej ,26 zł; - maszyny, urządzenia, wyposaŝenie: ,00 zł; 8) Szkoła Podstawowa w Lisowie - Lisów Skołyszyn: - budynek szkoły podstawowej: ,00 zł; - maszyny, urządzenia, wyposaŝenie: ,00 zł; 9) Szkoła Podstawowa w Harklowej Harklowa 353: - budynek szkoły podstawowej: ,65 zł; - maszyny, urządzenia, wyposaŝenie: ,00 zł; 10) Szkoła Podstawowa w Przysiekach Przysieki 88: - budynek szkoły podstawowej: ,95 zł; - maszyny, urządzenia, wyposaŝenie: ,00 zł; 11) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie Skołyszyn 317 (część budynku - 86,72 m 2 - trwały zarząd): - część budynku: ,00 zł; - maszyny, urządzenia, wyposaŝenie: ,00 zł; 12) Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach Przysieki 428: - budynek, garaŝ: ,93 zł; - maszyny, urządzenia: ,00 zł; - wyposaŝenie budynku: ,60 zł; 13) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie Skołyszyn 12 - budynki i budowle: ,33 zł, (według wykazu stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ); 5/30

6 - maszyny, urządzenia: ,30 zł (wszystkie budynki i budowle wymienione w zał. Nr 6 do SIWZ; - budynki i budowle: ,66 zł, (według wykazu stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ); - maszyny, urządzenia: ,44 zł, (wszystkie budynki i budowle wymienione w zał. Nr 7 do SIWZ); 9. Franszyza redukcyjna: brak; udział własny: brak; franszyza integralna: 300,00 zł UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 1) KradzieŜ z włamaniem - rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy uŝyciu siły lub narzędzi, albo zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia. 2) Rabunek - zabór mienia z uŝyciem przemocy fizycznej lub groźby jej uŝycia wobec Ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi. 3) Wandalizm (dewastację) - rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, związane z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieŝy z włamaniem lub rabunku. Dotyczy równieŝ uszkodzenia elementów budynków lub lokali, w których to mienie się znajduje. 4) Zaginięcie ubezpieczonego mienia wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i niespodziewanym, niezaleŝnym od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas akcji ratowniczej (w przypadku odnalezienia zaginionej rzeczy w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczony ma obowiązek zwrócić Ubezpieczycielowi wypłacone odszkodowanie). 2. Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposaŝenie, środki obrotowe, środki pienięŝne, elementy stałe budynków i budowli, których posiadanie moŝna udokumentować. 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równieŝ mienie znajdujące się na zewnątrz budynku. Mienie to powinno być zamocowane tak, aby jego zabór był moŝliwy tylko po uprzednim uŝyciu siły lub narzędzi. 4. Rozszerza się zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieŝy zwykłej. Zakres ubezpieczenia: kradzieŝ rozumiana jako zabór mienia (z wyłączeniem środków pienięŝnych, środków obrotowych, mienia pracowniczego, mienia osób trzecich, niskocennych środków, sprzętu elektronicznego) w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzilności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł. 5. Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie policję po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą lub od momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej. 6. Suma ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko - łącznie na Gminę i wszystkie jednostki: 1) środki trwałe, maszyny, urządzenia, wyposaŝenie: ,00 zł ,00 zł, 2) środki obrotowe: ,00 zł ,00 zł, 3) środki pienięŝne od włamania: ,00 zł ,00 zł 4) środki pienięŝne rabunek: ,00 zł ,00 zł 5) środki pienięŝne w transporcie: 5 000,00 zł ,00 zł 6) stałe elementy budynków i budowli: ,00 zł ,00 zł 7. Franszyza redukcyjna: brak; udział własny: brak; franszyza integralna: 300,00 zł UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA: 1. Przedmiot ubezpieczenia: stłuczenie, rozbicie, pęknięcie, uszkodzenie szyb i innych przedmiotów szklanych znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ zgodnie z wykazami mienia stanowiącymi załączniki do SIWZ. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje równieŝ koszty transportu i w uzasadnionych przypadkach - ustawienia rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia. W przypadku szkód polegających na stłuczeniu lub uszkodzeniu 6/30

7 szyb i innych przedmiotów Ubezpieczony nie ma obowiązku kaŝdorazowego zgłaszania zdarzenia organom ścigania 3. Suma ubezpieczenia, w systemie na pierwsze ryzyko: ,00 zł ,00 zł łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 4. Franszyza redukcyjna: brak; udział własny: brak; franszyza integralna: 50,00 zł UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ i kaŝdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność. 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wynikającą z obowiązujących przepisów prawa za szkody powstałe w okresie trwania ubezpieczenia, będące skutkiem działania lub zaniechania Ubezpieczonego, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, wyrządzone na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialność z tytułu następstw szkód związanych z przeniesieniem ognia oraz następstw szkód powstałych w urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powstałe wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych), oraz odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania. 3. Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 1) Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone osobom korzystającym z obiektów sportowych i kulturalno - rekreacyjnych gminy Skołyszyn i jednostek organizacyjnych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem obowiązkowym, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 2) Rozszerzenie ochrony OC pracodawcy: podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 3) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy dopuszczalna franszyza redukcyjna, w wysokości świadczenia, które będzie wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz z późn. zm.). 4) Rozszerzenie ochrony z tytułu najmu nieruchomości lub ruchomości: podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 5) Rozszerzenie ochrony w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy: podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 6) Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek w jednostkach oświatowych lub Ŝywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe Ŝywienie) w tym szkody polegające na zaraŝeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 7) Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu organizacji imprez, niezaleŝnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 8) Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez praktykantów, staŝystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie uŝytecznych, osoby skierowanie do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych oraz robót publicznych przez Urząd Pracy, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 9) Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z administrowaniem i utrzymaniem placów zabaw, świetlic, parków przez gminę Skołyszyn i jednostki organizacyjne, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 10) Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek odpłatnego lub nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń w celu organizacji zabaw (karnawałowych, sylwestrowych i 7/30

8 innych), kiermaszów itp. podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia: podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 11) Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 12) Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg gminnych, ulic, chodników i placów przez Gminę Skołyszyn (łączna długość dróg Zamawiającego - ok. 191 km), w tym w szczególności: a) odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników, obiektów mostowych i przepustów drogowych, b) odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego jezdni oraz chodników, wynikającego z uszkodzeń ich nawierzchni (ubytki, koleiny, przełomy, zapadnięcia części jezdni itp.), c) odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeszkód na jezdni (przedmioty, materiały porzucone lub naniesione na jezdnię, takŝe rozlane ciecze itp.), d) odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek leŝących (lub spadających) na jezdni lub poboczu drzew, konarów, gałęzi itp., e) odpowiedzialność za szkody spowodowane zimową śliskością nawierzchni, f) odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą i pionową drogi spowodowaną zadrzewieniem, mostami i zabudową itp., g) odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wyrw w poboczach dróg, h) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia włazów kanalizacji deszczowej, i) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniego znaku drogowego pionowego i poziomego, j) odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac bieŝącego utrzymania dróg gminnych, ulic i chodników prowadzonych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne Zamawiającego, k) odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wykorzystywania w trakcie prowadzenia robót drogowych młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców, l) odpowiedzialność za szkody powstałe w instalacjach naziemnych i podziemnych podczas prowadzenia robót drogowych, JeŜeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagroŝenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda. Krótsze terminy określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zostają wydłuŝone do 72 godzin. 13) Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagroŝeń, o których mowa wyŝej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagroŝeniach, chyba Ŝe warunki atmosferyczne lub moŝliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagroŝeń. podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. UWAGA: Drogi zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych w okresie trwania ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową. Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Skołyszyn Zamawiający przekaŝe Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 14) Rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i szkody w mieniu wyrządzone nieumyślnie, a takŝe w wskutek raŝącego niedbalstwa w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 15) Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody rzeczowe, w tym szkody powstałe wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych oraz wszelkie szkody powstałe w związku z 8/30

9 awarią, działaniem i eksploatacją urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 16) Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody z tytułu zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza zewnętrzne do budynków, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 17) Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac na i podziemnych, usług i innych czynności jak np. konserwatorskich, modernizacyjnych, budowlanych itp. wykonywanych przez ekipy własne, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 18) Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w wyniku wprowadzenia produktu do obrotu, jeŝeli Ubezpieczający zobowiązany jest w myśl przepisów prawnych do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, w szczególności: 1) za wodę (m.in. za dostarczanie wody niezgodnej w z wymogami przepisów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA1 z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. )w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi np. w wyniku awarii urządzeń na i podziemnych; 2) dostarczenie zanieczyszczonej, brudnej wody np. zniszczenie rzeczy: odzieŝy itp.; 3) dostarczanie wody nie spełniającej warunków bakteriologicznych, o szkodliwych właściwościach, w tym przeniesienie chorób zakaźnych, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 19) Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody w środowisku naturalnym, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 20) Dodatkowo Ubezpieczyciel pokrywa koszty: 1) wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 2) obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela, podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 21) Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł ,00 zł łącznie na Gminę i wszystkie jednostki. 22) Franszyza redukcyjna: w zakresie OC dróg 500,00 zł, w pozostałym zakresie - brak; udział własny: brak; franszyza integralna: dla szkód w mieniu 500,00 zł, dla szkód osobowych: brak UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty: wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezaleŝnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: 1) Działanie człowieka, tj. niewłaściwe uŝytkowanie, nieostroŝność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie. 2) KradzieŜ z włamaniem i rabunek, wandalizm. 3) Działanie ognia (w tym równieŝ dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a takŝe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz). 4) Działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niŝ wskutek poŝaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. 5) Działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi. 6) Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji. 7) Zbyt wysokie/niskie napięcia/natęŝenie w sieci instalacji elektrycznej. 8) Szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących. 9) Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych. 9/30

10 10) Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŝeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej. 2. Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka) rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, moŝliwie jak najbardziej zbliŝony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontaŝu i montaŝu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu naleŝności, niezaleŝnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 3. Zakres terytorialny: RP. 4. Wykaz sprzętu elektronicznego Zamawiający przekaŝe Wykonawcy przed podpisaniem polis. 5. Rodzaj wartości: wartość księgowa brutto lub wartość odtworzeniowa. 6. Sumy ubezpieczenia w systemie sum stałych: 1) Skołyszyn 12 ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu elektronicznego w budynku Urzędu Gminy, GOKiC w Skołyszynie oraz Domu Ludowego w Harklowej na łączną kwotę ,00 zł; 2) Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym - Bączal Dolny Skołyszyn: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego o wartości ,00 zł; 3) Zespół Szkół Publicznych w Kunowej - Kunowa Harklowa: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego o wartości ,00 zł; 4) Zespół Szkół Publicznych w Skołyszynie Skołyszyn 222: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego na kwotę ,00 zł; 5) Zespół Szkół Publicznych w Skołyszynie: Gminne Przedszkole w Skołyszynie; Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Skołyszynie Skołyszyn 215: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego na kwotę ,00 zł; 6) Zespół Szkół Publicznych w Święcanach - Święcany Skołyszyn: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego na kwotę ,00 zł; 7) Szkoła Podstawowa w Jabłonicy - Jabłonica Jasło: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego o wartości ,00 zł; 8) Szkoła Podstawowa w Lisowie - Lisów Skołyszyn: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego o wartości ,00 zł; 9) Szkoła Podstawowa w Harklowej Harklowa 353: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego o wartości ,77 zł; 10) Szkoła Podstawowa w Przysiekach Przysieki 88: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego o wartości ,73 zł; 11) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie Skołyszyn 317 (część budynku - 86,72 m 2 - trwały zarząd): ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego o wartości ,67 zł; 12) Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach Przysieki 428: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego o wartości ,48 zł; 13) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie Skołyszyn 12 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego o wartości ,00 zł; 7. Ubezpieczeniem objęte są dodatkowo: 1) Koszty odtworzenia danych : (dotyczy odtworzenia dokumentacji danej jednostki (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz wszelkie inne koszty odtworzenia) Suma ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko: ,00 zł łącznie na gminę i wszystkie jednostki. 2) Nośniki danych: (dotyczy nośników, na których była zawarta dokumentacja danej jednostki; ochrona obejmuje koszty robocizny poniesione na odtworzenie nośników, na których dokumentacja była zawarta z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz, pod pojęciem nośnika rozumie się medium do zapisywania danych w celu ich przechowywania (np. 10/30

11 dyskietki magnetyczne, dyski CD, DVD dyski optyczne, pendrive, karty pamięci itp.) Suma ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko: ,00 zł łącznie na gminę i wszystkie jednostki. 3) Oprogramowanie: Dotyczy licencjonowanych systemów operacyjnych, programów standardowych produkcji seryjnej oraz programów indywidualnych udokumentowanego pochodzenia i wartości). Suma ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko: ,00 zł łącznie na gminę i wszystkie jednostki. 8. Franszyza redukcyjna: brak; udział własny: brak; franszyza integralna: 300,00 zł UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skołyszyn (OC, AC, NNW, Assistance). 1. Przedmiot ubezpieczenia: posiadane pojazdy mechaniczne podlegające - stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym" - rejestracji w RP, stanowiące własność Ubezpieczającego albo uŝytkowane na podstawie umowy najmu, uŝyczenia, dzierŝawy, leasingu lub innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy wraz z wyposaŝeniem podstawowym (wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, słuŝący do utrzymania i uŝywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a takŝe słuŝący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieŝą), dodatkowym i specjalistycznym, którego wartość obejmuje podana suma ubezpieczenia AUTO CASCO. 2. Wykaz pojazdów mechanicznych gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych jest zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ. 3. Sumy ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 4. KaŜdy pojazd naleŝy uwzględnić w odrębnej polisie. 5. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia 1) Pojazdy mechaniczne aktualnie znajdujące się na stanie gminy i jednostek organizacyjnych gminy Skołyszyn, wykazane w załączniku Nr 8 do SIWZ oraz włączane do ubezpieczenia w trakcie wykonywania niniejszego zamówienia (w tym pojazdy kupowane jako fabrycznie nowe) będą przyjmowane do ubezpieczenia OC, AC, Assistance bez konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej, jedynie na podstawie oświadczenia Ubezpieczającego o braku uszkodzeń lub zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego Ubezpieczyciela. 2) Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub wzięte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji. 3) Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia w trakcie wykonywania niniejszego zamówienia będzie następowało na podstawie pisemnego wniosku, przesłanego przez Ubezpieczającego pocztą, faxem albo mailem. Wniosek winien zawierać dane niezbędne do identyfikacji pojazdu oraz (dla potrzeb ubezpieczenia AC) wartość, przebieg i posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe. 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne) 1) Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od zakończenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowiązujących polis zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 392 z późniejszymi zmianami). 2) Zakres ubezpieczenia: obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) 3) Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). 7. Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieŝy pojazdów Auto Casco AC/KR 1) Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od zakończenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowiązujących polis. Dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia 11/30

12 zakupu/zarejestrowania pojazdów lub od chwili zgłoszenia/oględzin pojazdu i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 2) Zakres ubezpieczenia pełny obejmujący m.in. następujące ryzyka i koszty: Szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. Szkody powstałe w pojeździe podczas mycia na myjni samochodowej. Uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, poŝaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody. Szkody powstałe w wyniku nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu. Szkody powstałe w wyniku uŝycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania Ŝycia lub zdrowia ludzkiego. Szkody powstałe wskutek kradzieŝy pojazdu lub części jego wyposaŝenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia, rabunku. Szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał waŝnych badań technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody. 3) W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieŝy, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe uznaje się za wystarczające. Zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco - RP i Europa. 4) Suma ubezpieczenia: Pojazdy fabrycznie nowe będą przyjmowane do ubezpieczenia wg wartości fakturowej brutto lub netto w zaleŝności czy ubezpieczony ma prawo czy teŝ nie do odliczenia podatku VAT. Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty ich nabycia przez Ubezpieczającego będą przyjmowane jako fabrycznie nowe, wg wartości fakturowej brutto lub netto w zaleŝności czy ubezpieczony ma prawo czy teŝ nie do odliczenia podatku VAT, o ile pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu. Suma ubezpieczenia pojazdów w innych przypadkach będzie odpowiadać aktualnej w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia wartości rynkowej określonej przez Ubezpieczyciela wg katalogów Info Ekspert" lub Eurotax" lub według wyceny (wartości) podanej przez Zamawiającego. Do wyceny kosztów ubezpieczenia AC w ofercie naleŝy przyjąć wartości pojazdów podane przez Zamawiającego w wykazie jako załącznik Nr 8 do SIWZ. Suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe. Amortyzacja części - zniesiona/wykupiona. 5) Likwidacja szkód: Wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT lub bez podatku VAT, w zaleŝności od tego wg jakiej wartości przyjęto pojazd do ubezpieczenia, tj. suma ubezpieczenia wyraŝona brutto lub netto). Oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w terminie 4 dni roboczych od skutecznego zgłoszenia szkody; w przypadku braku oględzin, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy. Zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu naprawy dokonuje Ubezpieczyciel w ciągu 5 dni roboczych od jego dostarczenia pisemnie informując Ubezpieczonego lub warsztat, w przypadku braku informacji, przedstawiony kosztorys uznaje się za zatwierdzony. Kopia decyzji zamykającej szkodę zostanie przesłana do wiadomości Ubezpieczającego. Dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, wszystkie komplety kluczyków i sterowników słuŝących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz urządzeń zabezpieczających przed kradzieŝą w ilości wskazanej we wniosku o ubezpieczenie naleŝy złoŝyć niezwłocznie, nie później niŝ w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody polegającej na kradzieŝy pojazdu, chyba, Ŝe wystąpiły uzasadnione okoliczności uniemoŝliwiające dotrzymanie w/w terminu. 12/30

13 Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za które uprzednio przyjął on odpowiedzialność. Na wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody. 8. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasaŝerów pojazdów mechanicznych (NNW) 1) Okres ubezpieczenia - wynosi 12 miesięcy od zakończenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowiązujących polis a dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. 2) Zakres ubezpieczenia - trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów pojazdów mechanicznych polegające na uszkodzeniu ciała i śmierci powstałe w związku z ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróŝy koniecznej naprawy, a takŝe podczas załadunku i wyładunku pojazdu. 3) Suma ubezpieczenia ,00zł na osobę (autobus RJS 29AX ,00 zł /os.) 4) Świadczenie w przypadku śmierci - 100% sumy ubezpieczenia 9. Ubezpieczenie assistance (bezskładkowe) 1) Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i usług - zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia assistance danego Ubezpieczyciela dołączanego bezskładkowo do ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub AUTO CASCO. Zamawiający dopuszcza, aby ubezpieczenie assistance dotyczyło tylko pojazdów osobowych i cięŝarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 2) Okres ubezpieczenia - wynosi 12 miesięcy od zakończenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji pojazdów i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. 3) Zakres ubezpieczenia - zakres ubezpieczenia assistance zgodnie z OWU Ubezpieczyciela. Minimalny zakres terytorialny - RP. 10. Ubezpieczenie Zielona Karta na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 1) Zawarcie ubezpieczenia moŝliwe w kaŝdej chwili trwania obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych po opłaceniu dodatkowej składki. Warunki ubezpieczenia zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego Ubezpieczyciela UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straŝy poŝarnych w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego oraz członków jednostek poza KSR biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, według przekazanego przez Zamawiającego imiennego wykazu. 1) Zakres ubezpieczenia: Forma zawarcia ubezpieczenia: imienna (wykaz zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy) Ilość jednostek objęta tym wariantem ubezpieczenia: 3 jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa oraz 10 jednostek OSP nie włączonych do KSR. Łączna ilość osób objętych ochroną: 150, w tym 70 osób z jednostek włączonych do KSR. Czas odpowiedzialności: podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i zawodów straŝackich oraz w drodze na/z, ćwiczenia, zawody, obsługą, ochroną uroczystości, imprez plenerowych. Wysokość jednorazowych odszkodowań lub renty - ustalana będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych straŝakom jednostek ochrony przeciw poŝarowej i członkom ochotniczej straŝy poŝarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo 13/30

14 szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 1, poz. 6). JeŜeli wysokość odszkodowania lub renty, którą Zamawiający będzie zobowiązany pokryć z własnych środków przekracza sumę ubezpieczenia wymienioną w ppkt 1 Ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć koszty przyznanego odszkodowania lub renty, ustalonego na podstawie w/w przepisów - w pełnej wysokości. 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straŝy poŝarnych nie biorących udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych 1) Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedną osobę. 2) Zakres ubezpieczenia: świadczenia podstawowe; jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia); koszty leczenia (do 10% sumy ubezpieczenia); czas odpowiedzialności: podczas ćwiczeń i zawodów straŝackich oraz w drodze na/z, ćwiczenia, zawody, obsługą, ochroną uroczystości, imprez plenerowych; forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna (wykaz zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy); ilość jednostek objęta tym wariantem ubezpieczenia: 13 jednostek OSP łączna ilość osób objętych ochroną: Klauzule ubezpieczenia o charakterze obligatoryjnym obejmujące podstawowy zakres ochrony: 1. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uwaŝa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego. 2. Klauzula przewłaszczenia mienia - ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczającego /Ubezpieczonego, lokalizacjami jednostek lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bądź jednostki powstałe w wyniku przekształceń oraz w przypadku przeniesienia własności mienia na bank, Ubezpieczyciela lub inny podmiot - jako zabezpieczenie wierzytelności. Ochrona zostaje zachowana równieŝ w przypadku przeniesienia własności mienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego. 3. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. JeŜeli zapłata naleŝnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uwaŝa się dzień złoŝenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków. W ubezpieczeniu AutoCasco Ubezpieczyciel jest uprawniony - w przypadku wypłaty odszkodowania - do potrącenia z niego rat bądź Ŝądania ich wcześniejszej spłaty tylko w przypadku szkody całkowitej lub szkody polegającej na kradzieŝy pojazdu. Dotyczy wszystkich ryzyk. 4. Klauzula rozstrzygania sporów - spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 5. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do ubezpieczenia - ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty sprzęt elektroniczny, środki trwałe i wyposaŝenie oraz nakłady powodujące wzrost wartości bądź wydajności zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych, sprzętu elektronicznego i wyposaŝenia, w których posiadanie wszedł ubezpieczony w 14/30

15 okresie po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed początkiem okresu ubezpieczenia wynikającego z umowy. Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy majątkowej rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z Umowy. Zgłoszenie sprzętu elektronicznego, środków trwałych i wyposaŝenia do Ubezpieczyciela nastąpi w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt elektroniczny, środki trwałe i wyposaŝenie nastąpi w ciągu 14 dni od dostarczenia wykazów tego majątku, według stawek zgodnych ze złoŝoną ofertą. 6. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - ochroną ubezpieczeniową zostaje automatycznie objęty sprzęt elektroniczny oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego sprzętu elektronicznego objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie obowiązywania umowy nie informuje o zmianach w majątku, a jeŝeli Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyty sprzęt elektroniczny Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. Przed zakończeniem okresu ochrony ubezpieczeniowej określonej w umowie Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowego sprzętu elektronicznego, jeŝeli majątek wzrośnie powyŝej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia określonego w umowie. Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu ubezpieczenia wynikającego z umowy wg systemu pro rata temporis"- jeŝeli majątek wzrośnie powyŝej 10% progu. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niŝ 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego na początku okresu ubezpieczenia. 7. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposaŝeniu - ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposaŝenie, oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych i wyposaŝenia, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego mienia (tj. budynki i budowle oraz urządzenia i wyposaŝenie) objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeŝeli Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyte środki trwałe Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. Przed zakończeniem okresu ochrony ubezpieczeniowej określonej w umowie Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowych środków trwałych, jeŝeli majątek wzrośnie powyŝej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia określonego w umowie. Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczone środki trwałe i wyposaŝenie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu ubezpieczenia wynikającego z umowy wg systemu pro rata temporis"- jeŝeli majątek wzrośnie powyŝej 10% progu. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niŝ 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej w wyŝej wymienionym ryzyku na początku okresu ubezpieczenia. 8. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zuŝycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zuŝycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i 15/30

16 kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 9. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (w sprzęcie elektronicznym) - w przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela moŝe przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody moŝe przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyŝszych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 10. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemoŝliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. 11. Klauzula czasu ochrony - brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk. 12. Klauzula rozszerzająca ochronę o konsekwencje opadów śniegu - ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowoduj ą uszkodzenie konstrukcji budynku od cięŝaru śniegu lub lodu. Zakresem ochrony objęte jest równieŝ zawalenie się pod wpływem cięŝaru śniegu, lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 13. Klauzula miejsca ubezpieczenia - ubezpieczeniem objęte jest wszelkie mienie ruchome i nieruchome znajdujące się na terenie RP i będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia w transporcie (nawet między lokalizacjami Ubezpieczającego) oraz mienia ubezpieczonego na mocy innej umowy ubezpieczenia. Automatyczną ochroną ubezpieczeniową obejmowane są wszystkie nowe lokalizacje pod warunkiem moŝliwości udokumentowania podstawy prawnej ich uŝytkowania przez Ubezpieczającego na Ŝyczenie Ubezpieczyciela. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu kaŝdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni, wraz z podaniem istniejących i funkcjonujących w tej lokalizacji zabezpieczeń. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych. 14. Klauzula zgłaszania szkód - zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk. 15. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej np. posesji pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 10% wartości powstałej szkody, nie więcej jednak niŝ ,00 zł.. PowyŜszy 10% limit podwyŝsza sumę ubezpieczenia i jest niezaleŝny (dodatkowy) od postanowień OWU w tym zakresie. Dotyczy wszystkich ryzyk. 16. Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych - Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe stan zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. JeŜeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu /Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niŝ 30 dni. JeŜeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel moŝe uchylić się od odpowiedzialności, 16/30

17 jeŝeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 17. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy - Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, Ŝe ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty jest równieŝ sprzęt, który przez dłuŝszy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany (np. w szkole w okresie przerwy wakacyjnej). 18. Klauzula katastrofy budowlanej - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, tj. gwałtownym, niezamierzonym zniszczeniem budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości elementów konstrukcyjnych budynku bądź budowli. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 19. Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montaŝowych - na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlanomontaŝowych, w mieniu będącym: 1) przedmiotem ubezpieczenia 2) przedmiotem drobnych robót budowlano w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, Ŝe: a) prowadzone roboty nie wymagaj ą zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót budowlano - montaŝowych nie wiąŝe się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, c) prowadzone roboty nie wymagaj ą zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy w rozumieniu ustawy z dnia r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U r. Nr 243 poz z późn. zm.), d) drobne roboty budowlano - montaŝowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do uŝytku / eksploatacji. 3) Limit: zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 20. Klauzula likwidacji drobnych szkód - niniejszą klauzula ustala się, Ŝe w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 2 000,00 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając pisemny protokół zawierający: datę sporządzenia protokołu, skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół, datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody, wykaz uszkodzonego mienia, krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody, dokumentację fotograficzną. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 21. Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieŝy z włamaniem. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zasady dotyczące pokrycia kosztów naprawy/wymiany zabezpieczeń dotyczą równieŝ sytuacji, gdy likwidacja zasadniczej szkody przebiega z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (kradzieŝ z włamaniem). 17/30

18 3.5. Informacje dodatkowe: 1. Terminy obowiązywania aktualnych polis: polisa Gminy do r. polisy - jednostki oświatowe do r. - według załącznika Nr 5 do SIWZ polisy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do r. - według załącznika Nr 5 do SIWZ polisy Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach do r. - według załącznika Nr 5 do SIWZ polisy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej (wodociągi, kanalizacja I etap) do r. - według załącznika Nr 6 do SIWZ polisy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej (oczyszczalnia, kanalizacja II etap) - do r. - według załącznika Nr 7 do SIWZ 2. W ostatnich 3 latach nie wystąpiły szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, nie wystąpiły równieŝ roszczenia z OC dróg.. 3. Część budynków jest zlokalizowana na terenach zagroŝonych powodzią, są to głównie te budynki, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 r. (wg wykazu szkód zał. Nr 9 do SIWZ). W poprzednich latach występowały powodzie, m.in. w roku 2006, 2002, Zamawiający nie dysponuje danymi o poniesionych stratach, uległy one zniszczeniu podczas zalania archiwum w 2010 r. 4. Zamawiający nie planuje generalnych remontów budynków, wykonywane są jedynie bieŝące remonty i konserwacje. 5. Wszystkie budynki posiadają standardowe zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe, oraz przeciwpoŝarowe zgodnie z przepisami prawa. Budynki zgłoszone do ubezpieczenia poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa. 6. Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym, budynki przeznaczone do rozbiórki, pustostany, budynki podlegające opiece konserwatora zabytków. Część budynków (głównie szkoły) posiadają lokale mieszkalne wynajmowane przez inne podmioty. W niektórych budynkach wynajmowane są lokale pod działalność przez inne podmioty (gabinety lekarskie, sklepy, stowarzyszenia). Działalność wykonywana przez te podmioty nie powoduje zagroŝeń wybuchu, wystąpienia poŝaru. 7. W budynkach nie przechowuje się materiałów łatwopalnych poza paliwami w zbiornikach pojazdów stacjonujących w garaŝach.. W budynkach pełniących funkcję stacji uzdatniania wody przechowuje się w oddzielnych zabezpieczonych pomieszczeniach podchloren sodu uŝywany do uzdatniania wody. Podchloren sodu znajduje się w stacji uzdatniania wody w Skołyszynie (ok. 200 l), stacji uzdatniania wody w Przysiekach (ok. 150 l) oraz stacji uzdatniania wody w Święcanach (zbiornik z komorą wyrównawczą) ok. 50 l. 8. Zamawiający informuje, Ŝe zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności związanej z gospodarką odpadami. Wywozem, sortowaniem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się firma zewnętrzna. Zamawiający nie posiada wysypiska odpadów. 9. Odpowiedzialność OC z tytułu pełnienia świadczeń medycznych w budynkach SP ZOZ nie jest objęta ochroną - spoczywa na SP ZOZ w Skołyszynie. 10. Planowane wydatki na transport i łączność w 2013 r. wynoszą zł. Zamawiający na dzień r. posiada ogółem 27,33 ha dróg zakwalifikowanych jako drogi publiczne oraz 87,86 ha dróg nie mających charakteru drogi publicznej w rozumieniu ustawy. Około 70% dróg posiada nawierzchnię bitumiczną, pozostałe drogi posiadają nawierzchnię Ŝwirową oraz gruntową. Drogi znajdują się dobrym stanie technicznym. Zamawiający administruje 10 obiektami mostowymi (nie licząc przepustów) o długości od 6 do 118 m. 11. Liczba planowanych imprez organizowanych w okresie trwania umowy: 2, podczas imprez moŝliwe pokazy sztucznych ogni. 12. Zamawiający nie organizuje imprez motorowych, lotniczych, motorowodnych oraz ekstremalnych. ROZDZIAŁ III. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18/30

19 ROZDZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, w wysokości do 50% wartości wynagrodzenia podstawowego. ROZDZIAŁ V. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy tj. od r r., z zastrzeŝeniem pkt Okres ubezpieczenia, na jaki zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego jest uzaleŝniony od terminów obowiązywania obecnych polis wymienionych w Rozdziale II SIWZ.. Według obecnie zawartych polis, ostatnia polisa dotycząca oczyszczalni ścieków, kanalizacji etap II obowiązuje do dnia r. Tak więc okres obowiązywania ostatniej polisy dotyczącej mienia, OC objętej niniejszym zamówieniem upływać będzie z dniem r. Polisy dla ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (OC, NNW, AC/KR, ASS) są wystawione na okresy roczne (12 m-cy) określone indywidualnie dla kaŝdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w trybie zamówień dodatkowych, uzupełniających. Ostatnim dniem umoŝliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się z upływem 12 m-cy od daty zakończenia obowiązywania umowy (jeŝeli w trakcie obowiązywania umowy zostanie zawarta polisa). 3. Zamawiający wymaga, aby termin płatności wynosił 30 dni od przedłoŝenia faktury, jednak nie później niŝ 14 dni od dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia. ROZDZIAŁ VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: : 1) Wykonawca musi złoŝyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, a w szczególności prowadzić działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, Ŝe Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia. 2. Wiedza i doświadczenie: Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku: 1) Wykonawca musi złoŝyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Potencjał techniczny: Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku: 1) Wykonawca musi złoŝyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi posiadać czynny punkt obsługi klienta, oddział terenowy lub siedzibę zapewniającą pełną obsługę zakresu ubezpieczenia będącego przedmiotem zamówienia, zlokalizowaną na terenie gminy Skołyszyn lub w odległości nie większej niŝ 100 km od granicy terytorialnej gminy Skołyszyn. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 10 do SIWZ. 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku: 19/30

20 1) Wykonawca musi złoŝyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku: 1) Wykonawca musi złoŝyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 6. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, 2) niespełnienie chociaŝby jednego warunku (z uwzględnieniem zapisów art. 26 ust. 3 ustawy PZP) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 7. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości wykonania zamówienia przez podwykonawców. ROZDZIAŁ VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem, jako załącznik Nr 3 do SIWZ - naleŝy przedłoŝyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty składa kaŝdy Wykonawca oddzielnie - oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 1) Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje - tj.: dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 z póŝn. zm.). 2) Wykaz narzędzi, wyposaŝenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - aby spełnić warunek Wykonawca musi posiadać czynny punkt obsługi klienta, oddział terenowy lub siedzibę zapewniającą pełną obsługę zakresu ubezpieczenia będącego przedmiotem zamówienia, zlokalizowaną na terenie gminy Skołyszyn lub w odległości nie większej niŝ 100 km od granicy terytorialnej gminy Skołyszyn. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 10 do SIWZ. 3) Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz następujące dokumenty określające co najmniej: a) zakres udostępnianych zasobów; b) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem; c) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP naleŝy przedłoŝyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złoŝone niŝej wymienione dokumenty przez kaŝdego z nich): 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złoŝone według wzoru jako załącznik Nr 11 do SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 20/30

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo