Biuletyn techniczny. Zmiany stawek VAT w urządzeniach fiskalnych. Copyright 2010 COMARCH SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn techniczny. Zmiany stawek VAT w urządzeniach fiskalnych. Copyright 2010 COMARCH SA"

Transkrypt

1 Biuletyn techniczny Zmiany stawek VAT w urządzeniach fiskalnych Copyright 2010 COMARCH SA

2 Spis treści SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ELZAB INNOVA NOVITUS POSNET TORELL COMARCH OPT!MA Zmiany stawek VAT w urządzeniach fiskalnych Str. 2

3 1 Wprowadzenie Zgodnie z projektem zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, od stycznia 2011 roku wprowadzone zostaną nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie stawki 22%, 7%, 3% i 0% zastąpione zostaną stawkami 23%, 8%, 5% i 0%. KaŜdy podatnik rejestrujący swoją sprzedaŝ na urządzeniu fiskalnym odpowiedzialny jest za wprowadzenie stosownych zmian w konfiguracji uŝytkowanych przez siebie urządzeń. Ministerstwo Finansów w projekcie Rozporządzenia określiło, Ŝe w urządzeniach fiskalnych literze A naleŝy przywiązać stawkę podstawową (czyli nowa stawka 23%) kolejnym literom B G naleŝy przyporządkować kolejne stawki podatku wprowadzone na towary i usługi oraz sprzedaŝ zwolnioną z podatku. Zalecane jest programowanie w urządzeniu fiskalnym tylko tych stawek, które dany podatnik uŝywa (jeśli nie prowadzi sprzedaŝy zwolnionej z podatku, towarów/usług ze stawką 0% czy 3%, nie naleŝy ich w kasie/drukarce programować). Przez pierwsze 5 miesięcy od wprowadzenia nowych stawek VAT Ministerstwo Finansów dopuszcza moŝliwość zaprogramowania stawek VAT w innej, niŝ wyŝej opisana kolejność. Za właściwe przyporządkowanie nowych stawek podatku VAT (23%, 8%, 5%) odpowiedzialny jest właściciel urządzenia fiskalnego. Drukarki fiskalne mają określoną ilość zmiany wartości stawek VAT potem blokują pamięć fiskalną. Dlatego teŝ zmiany PTU trzeba wykonywać świadomie i odpowiedzialnie. W związku z powyŝszym w niniejszym dokumencie przedstawione zostaną informacje na temat zmiany stawek VAT na rok 2011 w urządzeniach fiskalnych proponowane przez poszczególnych producentów. Funkcja zmiany wartości stawek podatkowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) jest dostępna dla uŝytkownika kasy / drukarki fiskalnej i moŝe ją sam wykonać zgodnie z dołączoną do urządzenia instrukcją obsługi. Jeśli uŝytkownik po przeczytaniu niniejszych porad oraz odpowiednich informacji z instrukcji obsługi stwierdzi, Ŝe jest to operacja przekraczająca jego moŝliwości, proponujemy skontaktować się z autoryzowanym serwisem urządzenia, umówić się na szkolenie z wykonywania tej funkcji lub na przeprogramowanie stawek VAT w odpowiednim czasie. W programie Comarch OPT!MA 2010 dostępna jest funkcja zmiany stawek VAT w drukarkach fiskalnych. Uwaga: Firma Comarch S.A. nie bierze odpowiedzialności za zmiany wykonane zgodnie z informacjami jakie podali producenci urządzeń fiskalnych, a które zostały zawarte w tym biuletynie. 2 Elzab Urządzenia ELZAB mają moŝliwość wpisania 7 stawek VAT, które są przyporządkowane odpowiednio do liter A-G. Zmiana stawek VAT w drukarkach fiskalnych Sugerujemy kontakt z dostawcą oprogramowania, który najczęściej równieŝ jest dostawcą zainstalowanej drukarki fiskalnej ELZAB i prowadzi jej serwis. Firma obsługująca Państwa powinna mieć juŝ za sobą konsultacje z zakresu dostosowania oprogramowania do zmiany stawek VAT, w tym do aktualizacji słownika stawek VAT w drukarkach fiskalnych. Zmiany stawek VAT w urządzeniach fiskalnych Str. 3

4 NaleŜy pytać firmę obsługującą czy jest przygotowana do obsługi tzw. schodka podatkowego. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Finansów wszystkie drukarki fiskalne zapamiętują historię zmian podatku dla kaŝdego towaru sprzedanego za pomocą drukarki. W szczególności wymaga się od drukarek, aby próba sprzedaŝy towaru, dla którego obniŝono stawkę VAT, a następnie ją podwyŝszono, powodowała zablokowanie sprzedaŝy tego towaru (zabezpieczenie przez schodkiem podatkowym ). Warto wiedzieć, Ŝe kaŝda drukarka zapamiętuje takŝe sprzedane towary z omyłkowo zdefiniowaną stawką, które później zostały zmienione. Takie przypadkowe zdarzenia takŝe mają swój ślad w pamięci urządzenia i mogą (ale nie muszą) nieoczekiwanie wywoływać efekt zablokowania sprzedaŝy niektórych towarów lub przedwcześnie zapełnić bazę towarów. Sugerujemy, aby w aplikacji sprzedaŝy w momencie zmiany stawek podatkowych dokonać profilaktycznie modyfikacji fiskalnych nazw towarów w bazie. Zmiana taka moŝe polegać np. na dodaniu kropki lub wartości stawki VAT na końcu nazwy. Tak zmieniony towar będzie traktowany przez drukarkę jako towar nowy, dzięki czemu nie wystąpią opisane problemy ze schodkiem podatkowym. JeŜeli jednak metoda nie zostanie zastosowana w oprogramowaniu wykorzystywanym w Państwa sklepie, to moŝliwe (ale niekonieczne) jest wystąpienie zapełnienia się bazy, które moŝna będzie rozpoznać po następujących objawach: - po włączeniu, na wszystkich odmianach drukarek FP600/Omega, pojawi się na wyświetlaczu komunikat nota3 lub nota34 - po włączeniu, na wszystkich odmianach drukarek ELZAB Mera pojawi się komunikat BAZA TOWARÓW BLISKA ZAPEŁNIENIA lub BAZA TOWARÓW JEST ZAPEŁNIONA - wystąpi anulowanie paragonu z powodu D lub E W takim przypadku konieczne będzie wykonanie na drukarce operacji kasowania bazy towarów, za pomocą specjalnego programu, który moŝna pobrać na ftp://ftp.elzab.com.pl/uzyt/omegabaza.zip. Instrukcja obsługi programu - plik OmegaBaza.pdf - znajduje się wewnątrz archiwum. Drukarka wydrukuje raport z tej operacji i dokona zapisu w pamięci fiskalnej. Zmianę słownika stawek VAT w drukarkach ELZAB moŝna wykonać za pomocą: 1) dedykowanego programu omegavat (słuŝy tylko do zmiany stawek VAT): ftp://ftp.elzab.com.pl/uzyt/omegavat.zip 2) programu uŝytkownika (dołączanego do kaŝdej drukarki): ftp://ftp.elzab.com.pl/uzyt/omegauw.zip Zmiana stawek VAT w kasach fiskalnych Zmiana stawek VAT w kasach fiskalnych ELZAB (zmiana przypisania wartości w słowniku stawek VAT) to prosta czynność, którą uŝytkownik kasy moŝe wykonać sam. Jednak przy braku czasu lub odpowiedniej wiedzy sugerujemy wezwanie do wykonania tej operacji serwis. Istnieje ku temu inny powaŝny powód. Przyporządkowanie określonych nowych wartości stawek podatkowych do odpowiednich liter A-G to w niektórych przypadkach tylko połowa operacji. Drugą część stanowi kwestia ewentualnej modyfikacji bazy towarowej kasy. Zmiany dotyczyć mogą innego przyporządkowania literowego stawek VAT dla poszczególnych towarów. To czy taka potrzeba w ogóle wystąpi oraz w jakim zakresie zaleŝeć będzie od wspomnianego, spodziewanego dopiero przepisu MF, a takŝe konkretnego uŝytkownika i asortymentu jaki placówka oferuje. W przypadku duŝych baz towarowych i przy potrzebie zmiany stawki przy duŝej liczbie towarów najprościej będzie wczytać bazę z kasy do komputera, dokonać niezbędnej edycji i w dniu 1 stycznia Zmiany stawek VAT w urządzeniach fiskalnych Str. 4

5 2011 po dokonaniu wszystkich niezbędnych raportów za 2010 r. wgrać nową bazę do kasy przed rozpoczęciem sprzedaŝy. Szczególnej uwadze wszystkich uŝytkowników kas fiskalnych ELZAB polecamy program minimag, którego funkcjonalność m.in. doskonale sprawdza się przy opisanej procedurze zmiany stawek VAT. Bazę towarową pobraną z kasy moŝna swobodnie przeglądać, edytować i po zakończeniu poprawek przesłać do urządzenia fiskalnego. Wszystkim uŝytkownikom kas fiskalnych ELZAB sugerujemy kontakt z partnerem handlowym prowadzącym serwis kas w celu wykorzystania programu minimag do szybkiego i bezstresowego przeprowadzenia operacji zmiany stawek VAT. Cena licencji programu minimag to 90 zł netto. Sugerujemy ponadto rozwaŝenie moŝliwości nabycia kas rezerwowych (jednej lub kilku), które przygotowane odpowiednio wcześniej pod kątem nowych stawek VAT, będą słuŝyły do prowadzenia sprzedaŝy w pierwszych dniach 2011 r., aŝ do czasu wykonania operacji zmiany stawek VAT na wszystkich, pracujących dotąd kasach. 3 Innova Wszystkie urządzenia wyprodukowane przez INNOVA (zarówno kasy jak i drukarki fiskalne) są przygotowane na zmianę stawek VAT. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Finansów zmiany stawek podatkowych moŝe dokonać podatnik bez konieczności wzywania serwisu. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe czynności te róŝnią się od siebie w zaleŝności od modelu urządzenia i złoŝoności procesu (sama zmiana stawek podatkowych, przeprogramowanie bazy towarowej czy teŝ zmiana nazw w bazie towarowej). Dodatkowo część programowanych danych moŝe być podana tylko raz i popełnienie błędu moŝe się wiązać z koniecznością wymiany pamięci fiskalnej. NaleŜy równieŝ pamiętać, Ŝe drukarki fiskalne nieposiadające kopii elektronicznej INNOVA EJ (stara homologacja) zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów zapamiętują historię zmian podatku dla kaŝdego sprzedanego towaru. Zabezpieczenie to powoduje zablokowanie sprzedaŝy towaru, dla którego wykonano obniŝenie stawki VAT a następnie ją podwyŝszono. Nie oznacza to oczywiście, Ŝe stawek nie moŝna zmienić, ale dobranie właściwego procesu jest zaleŝne od konstrukcji i wielkości bazy zaprogramowanej w drukarkach. W związku z tym zachęcamy Państwa do kontaktu z Dealerami i Dystrybutorami posiadającymi aktualne uprawnienia serwisowe INNOVA, którzy są wyposaŝeni w oprogramowanie i instrukcje umoŝliwiające zmianę stawek VAT we wszystkich modelach kas i drukarek INNOVA. W przydatnych linkach znajduje się skrócona wersja instrukcji obsługi do kas HIT dotycząca wyłącznie zmiany stawek VAT oraz specjalny program do zmiany stawek podatkowych w drukarkach fiskalnych. Pytania związane ze zmianą stawek VAT w urządzeniach fiskalnych INNOVA naleŝy kierować na Przydatne linki: Program do zmiany stawek VAT w drukarkach fiskalnych: Krótki opis programu do zmiany stawek VAT w drukarkach fiskalnych: Instrukcja modyfikacji bazy PLU w kasach HIT: Zmiany stawek VAT w urządzeniach fiskalnych Str. 5

6 Instrukcja zmiany stawek PTU w kasach HIT: Novitus Zmiana stawek VAT w drukarkach fiskalnych Modyfikację wartości zaprogramowanych stawek VAT w drukarce fiskalnej moŝe uŝytkownik dokonać tylko po wcześniejszym wykonaniu raportu fiskalnego dobowego (muszą być zerowe totalizery fiskalne). Samego przeprogramowania dokonuje się za pomocą programu serwisowego do drukarek fiskalnych Novitus WikingPL. Program jest do pobrania ze strony: Po zainstalowaniu programu, naleŝy go uruchomić, wybrać port komunikacyjny, do którego podłączona jest drukarka fiskalna, następnie wybrać: Narzędzia --> Sterowanie drukarką --> Programowanie --> Zmiana stawek VAT. W wyświetlonym okienku wybrać opcje jak na poniŝszym rysunku, wpisać poŝądane na danym stanowisku kasowym wartości stawek VAT (puste pole nieoprogramowana, sprzedaŝ zwolniona wpisać ZW) Naciśnięcie przycisku Wyślij spowoduje przesłanie nowych wartości stawek do drukarki fiskalnej. Jeśli wybrana opcja: Wymagane potwierdzenie z klawiatury drukarka zgłosi komunikat o próbie przeprogramowania stawek VAT, naleŝy na drukarce zatwierdzić klawiszem OK., zapytanie o poprawność daty (jeśli jest poprawna) potwierdzić klawiszem OK. nastąpi wydruk potwierdzający zaprogramowanie nowych stawek VAT. PowyŜsza modyfikacja (przeprogramowanie) to jedyna operacja na drukarkach fiskalnych w związku z planowanymi zmianami stawek VAT. Pozostałe zmiany, takie jak przyporządkowanie niektórych Zmiany stawek VAT w urządzeniach fiskalnych Str. 6

7 towarów do zmienionych stawek VAT (np. Ŝywność niskoprzetworzona z B=7% na C=5%) naleŝy dokonać w komputerowym programie zainstalowanym na stanowisku sprzedaŝy. Uwaga! Drukarki fiskalne kontrolują tzw. schodek podatkowy mają za zadanie zablokowanie sprzedaŝy towarów, którym obniŝono stawkę VAT a potem następuje próba jej podniesienia. Zostanie zablokowana sprzedaŝ takiego towaru z podniesioną stawką VAT. Przykład: SprzedaŜ towaru Piwo ze stawką 22% (OK.), sprzedaŝ towaru Piwo ze stawką 7% (OK.) Próba sprzedaŝy towaru Piwo ze stawką 8% - zablokowana! (nadal jest moŝliwa sprzedaŝ tego towaru ze stawką 7% lub niŝszą). Historia sprzedaŝy wszystkich towarów jest zapamiętywana przez drukarkę od chwili fiskalizacji, więc schodek podatkowy moŝe wystąpić na towarach, które omyłkowo zostały kiedykolwiek sprzedane z niewłaściwą stawką VAT. Jeśli podczas sprzedaŝy towarów po zmianie stawek VAT na nowe wystąpi na drukarce komunikat Błędna stawka PTU, oznacza to, Ŝe na danym towarze wykryto opisany wyŝej schodek podatkowy. NaleŜy dokładnie sprawdzić przypisanie towaru do stawki VAT i w razie konieczności zmodyfikować nazwę tego towaru, aby nie pokrywała się z nazwą towaru zablokowanego. Zmiana stawek VAT w kasach fiskalnych W kasach fiskalnych problem zmiany stawek VAT składa się z dwóch etapów: zmiany wartości stawek przyporządkowanych do poszczególnych liter A-G oraz zmiany przyporządkowania w bazie towarowej towarów (np. Ŝywność niskoprzetworzona z B=7% na C=5%) do innych niŝ dotychczas liter odpowiadających nowym stawkom VAT. Pierwszy etap: Zmiana wartości zaprogramowanych w kasie stawek VAT. Operację naleŝy wykonać bezpośrednio z klawiatury kasy fiskalnej. MoŜna to zrobić po wcześniejszym wykonaniu raportu fiskalnego dobowego (zerowe totalizery fiskalne). W zaleŝności od modelu kasy, róŝny jest schemat wykonania tej zmiany. Dokładny sposób programowania stawek VAT znajdzie sposobem uŝytkownik w instrukcji obsługi swojej kasy. Etap drugi: Zmiana przyporządkowania towarów do innych liter odpowiadających poszczególnym stawkom VAT. W zaleŝności od sposobu oprogramowania kasy fiskalnej, operacje tę moŝna wykonać z programu serwisowego do kasy, z programu magazynowego lub ręcznie, bezpośrednio z klawiatury kasy. W kasach pracujących samodzielnie (bez systemu komputerowego) moŝna to zrobić bezpośrednio z klawiatury kasy zgodnie z zapisanym w instrukcji obsługi sposobem programowania towarów (PLU). Jeśli uŝytkownik dysponuje komputerem/laptopem, moŝe sobie ułatwić proces zmiany przyporządkowania towarów do nowych stawek VAT wykorzystując program serwisowy do kas: Tango98. Wówczas naleŝy odczytać do programu serwisowego całą bazę towarową kasy, w programie dokonać zmian przyporządkowania towarów do nowych stawek (zmieniając przy towarze literkę stawki VAT z B na C) a następnie po wcześniejszym wykonaniu raportu fiskalnego dobowego oraz raportu obrotów towarów / PLU (jeśli wymagane) wysłać przeprogramowaną bazę towarową do kasy. Zaprogramowaniu będzie towarzyszył wydruk zmian w bazie towarowej. W kasach pracujących z systemami sprzedaŝy (programem magazynowym) zalecane (a wręcz nakazane) jest dokonanie zmian przyporządkowania towarów do nowych stawek VAT w programie sprzedaŝy i z tego programu wysłanie zmian do urządzenia fiskalnego. Zmiany stawek VAT w urządzeniach fiskalnych Str. 7

8 Dla autoryzowanych partnerów NOVITUS dostępny jest NFVAT2011 (wersja 1.23, ZIP 8,4 MB) - specjalny program do zmiany stawek VAT w kasach i drukarkach fiskalnych. Materiały równieŝ w dziale Download w serwisie Extranet. 5 Posnet Urządzenia fiskalne POSNET są w pełni przygotowane do wprowadzenia nowych stawek podatkowych lub zamiany starych stawek na nowe Zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, Dz. U. nr 212, poz. 1338) zmiany tego typu mogą być wykonane przez podatnika. Sposób zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych, zamieszczony jest w dostarczonej wraz z urządzeniem instrukcji obsługi. Sposób zmiany stawek VAT w drukarkach fiskalnych opisany jest w Instrukcjach programisty, dostępnych na stronie Posnet. Zwrócić naleŝy jednak uwagę, iŝ wspomniane zmiany nowych stawek podatkowych lub zamiany starych stawek na nowe niosą za sobą szereg czynności, których złoŝoność zaleŝy od rodzaju i modelu urządzenia oraz objętości bazy towarowej i nie zawsze jest procesem szybkim i prostym. Ponadto zapis do modułu z błędną datą, moŝe oznaczać konieczność wymiany modułu fiskalnego na koszt uŝytkownika! W związku z powyŝszym zalecany jest w pierwszej kolejności kontakt z Autoryzowanym Dealerem POSNET odpowiedzialnym za serwis danego urządzenia, który pomoŝe określić zakres i złoŝoność prac niezbędnych do dostosowania sprzętu do nowych przepisów prawnych, a tym samym podjąć decyzję o samodzielnym wprowadzeniu zmian lub skorzystaniu z usługi serwisowej Ponadto, wszystkim podatnikom zdecydowanym na wprowadzenie zmian przez serwisantów sugerujemy umówienie wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem. Zapewni to wprowadzenie odpowiednich zmian w najbardziej optymalnym terminie i pozwoli wyeliminować ryzyko na jakie narazić moŝe się podatnik w związku z nieprawidłowym sposobem rozliczeń podatku Informacje dla Autoryzowanych Serwisów Technicznych Posnet, dotyczące zmian stawek VAT w urządzeniach fiskalnych, są dostępne po zalogowaniu w Programie Bonus, w dziale "Zmiany stawek VAT". Aby zalogować się do Programu Bonus po raz pierwszy, wyślij maila na adres podając Nazwę i dane rejestracyjne swojej firmy (w tym nr NIP). Po weryfikacji poprawności danych otrzymasz login oraz hasło do Programu Bonus. 6 Torell Zmiana stawek VAT w drukarkach fiskalnych NaleŜy wykonać raport dzienny (dobowy) fiskalny następnie wykonać raport fiskalny okresowy za miesiąc grudzień wg dat raportów. Wyłączyć program słuŝący do sprzedaŝy. Do przeprogramowania stawek VAT w przypadku drukarki Torell Andros naleŝy uŝyć programu Zelos który moŝna pobrać ze strony: Zmiany stawek VAT w urządzeniach fiskalnych Str. 8

9 )/files Zmiana stawek VAT w kasach fiskalnych Zmiany opodatkowania podatkiem od towarów i usług wymagają przeprogramowania uŝytkowanych kas fiskalnych. Zmiany te naleŝy wprowadzić po zakończeniu ostatniej sprzedaŝy w roku 2010, a przed rozpoczęciem sprzedaŝy w roku Operacja przeprogramowania kasy moŝe być przeprowadzona samodzielnie, lub moŝna ją zlecić serwisowi kasy. Kasy z serii ER-A (wersje sklepowe) moŝna przeprogramować darmowym oprogramowaniem Ceres dostępnym na stronie NaleŜy pamiętać, Ŝe w przypadku kas współpracujących z komputerem zmiany naleŝy wprowadzić takŝe w bazie towarowej uŝytkowanego oprogramowania. W celu sprawnego przeprowadzenia zmian zaleca się wcześniejszą analizę uŝytkowanej bazy towarowej, by określić szczegółowo katalog koniecznych do przeprowadzenia zmian. Kasy fiskalne są z natury przystosowane do wielokrotnych zmian stawek podatkowych i operacja ta zostanie w odpowiedni sposób uwzględniona np. na raportach z pamięci fiskalnej. 7 Comarch OPT!MA 2010 W konfiguracji programu w gałęzi Program\ Ogólne\ Symbole stawek VAT (Drukarki) dostępne są funkcje Odczyt stawek VAT z drukarki fiskalnej oraz Zapis stawek VAT do drukarki fiskalnej. Aby zmienić stawki VAT naleŝy wybrać odpowiedni rodzaj drukarki następnie uzupełnić odpowiedni symbol fiskalny dla danych stawek VAT w kolumnie SymbolFikalny i wcisnąć przycisk Zapis stawek VAT do drukarki fiskalnej. Zmiany stawek VAT w urządzeniach fiskalnych Str. 9

Poradnik dla uŝytkowników Subiekta 5 Euro dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.01.2011r.

Poradnik dla uŝytkowników Subiekta 5 Euro dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.01.2011r. Poradnik dla uŝytkowników Subiekta 5 Euro dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.01.2011r. Od 1 stycznia 2011r. wchodzi w Ŝycie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Punkty 1-2 można wykonać w dowolnej chwili (odpowiednio wcześniej), natomiast punkty 2-4 bezwzględnie przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011!!!

Punkty 1-2 można wykonać w dowolnej chwili (odpowiednio wcześniej), natomiast punkty 2-4 bezwzględnie przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011!!! Schemat zmiany stawek podatkowych dla punktów nie zarządzanych centralnie z poziomu INSIGNUM Centrala Proces zmiany stawek VAT w słowniku towarów oraz na magazynie w idetal będzie opierał się na klasyfikacjach

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie - Komputery - Integracja

Oprogramowanie - Komputery - Integracja TECHNIKA KOMPUTEROWA Tradiss Piotrowski-Iwaniuk spółka jawna 40-403 Katowice, ul. Oswobodzenia 1 telefon: (0-32) 757-25-71, faks: 757-28-32 e-mail: tradiss@tradiss.pl internet: www.tradiss.pl Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja

Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja 1/74 Uwaga! Wszystkie opisane w instrukcji operacje oparte są o zapowiedzi oraz projekty odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Te akty prawne na dzień ukończenia instrukcji nie były podpisane i opublikowane.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie S4H, a zmiany VAT.

Oprogramowanie S4H, a zmiany VAT. Oprogramowanie S4H, a zmiany VAT. I. Zmiana wartości stawek VAT. Aby zdefiniować nową tabelę stawek VAT należy w programie S4H CHEF uruchomić funkcję Tabela VAT, która znajduje się w menu słowników finansowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w systemie 4Rest z wykorzystaniem programu CHGVAT.

Instrukcja zmiany stawek VAT w systemie 4Rest z wykorzystaniem programu CHGVAT. Instrukcja zmiany stawek VAT w systemie 4Rest z wykorzystaniem programu CHGVAT. Przygotowanie bazy danych systemu gastronomicznego 4Rest a także drukarki fiskalnej do nowych przepisów fiskalnych 2011,

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.00 Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja instrukcji dostępna jest na stronach KAMSOFT oraz naszej stronie http://aptekipolskie.biz

Pełna wersja instrukcji dostępna jest na stronach KAMSOFT oraz naszej stronie http://aptekipolskie.biz Częstochowa, 28.12.2010 Opracował Sławomir Kuśmierz, XSYSTEM s.c. na podstawie instrukcji KAMSOFT S.A. Instrukcja skrócona. Pełna wersja instrukcji dostępna jest na stronach KAMSOFT oraz naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Posnet Mobile HS EJ Prezentacja urządzenia 1 Budowa Budowa 2 Budowa Klawiatura opis funkcji klawiszy 3 4 Uruchomienie kasy Wyłączenie kasy 5 Poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

Przebieg operacji zmiany stawek VAT w punkcie sprzedaży AKCENT

Przebieg operacji zmiany stawek VAT w punkcie sprzedaży AKCENT Przebieg operacji zmiany stawek VAT w punkcie sprzedaży AKCENT 1. Zakooczenie sprzedaży w dniu 31 grudnia: a. wykonanie kontroli systemowej pod kątem istnienie dokumentów niezatwierdzonych: i. dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

SprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+

SprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+ SprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+ Rozpoczęcie pracy Do katalogu z programem Apteka+ naleŝy skopiować pliki *.dll odpowiedzialne za komunikację z OSOZ łącznie z licencją

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu RMS do współpracy z wagami DIBAL

Konfiguracja programu RMS do współpracy z wagami DIBAL Konfiguracja programu RMS do współpracy z wagami DIBAL UTWORZENIE STRUKTURY... 1 PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW... 3 PRZYPISANIE WAG... 4 DANE SEKCJI... 5 WYSŁANIE DANYCH DO WAGI... 5 PROGRAMOWANIE ETYKIETY...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji epay

Instrukcja obsługi aplikacji epay Instrukcja obsługi aplikacji epay Teleserwis PayTel Comp SA, Teleserwis PayTel ul. Działkowa 115a 02-234 Warszawa telefon: 58 660 10 66 faks: 58 660 10 67 email: teleserwis@paytel.pl Dział Obsługi Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) art. 111

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) art. 111 KASY REJESTRUJĄCE DLA PRAWNIKÓW I LEKARZY * Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) art. 111 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Rejestrator

Aplikacja Ramzes. Rejestrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Rejestrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L Wytyczne dla Sprzedawców Szanowni Państwo! Na wstępnie pragniemy podziękować za okazane nam zaufanie i wybór naszego produktu. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu Termin składania wniosków do 1 września 2010 roku Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Kasy i drukarki fiskalne Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym?

Kasy i drukarki fiskalne Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym? od 1996 r. Kasy i drukarki fiskalne Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym? Krok1: Wybór i zakup urządzenia fiskalnego Wybór urządzenia fiskalnego powinien być przemyślany. Kasy i drukarki poza funkcją

Bardziej szczegółowo

Operacje które należy wykonać 31 grudnia 2010!!

Operacje które należy wykonać 31 grudnia 2010!! Operacje które należy wykonać 31 grudnia 2010!! 1. Wykonanie archiwum bazy danych (43 ARCHIWER -> Ctrl+1 -> F2) 2. Wykonanie koniecznych wydruków, zestawień zawierających dotychczasowe, stare stawki 3.

Bardziej szczegółowo

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A.

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiana stawek VAT Instrukcja dla serwisantów i użytkowników Copyright 2010, NOVITUS S.A. Uwaga! Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET W niniejszym dokumencie zawarto skrócony opis sposobu zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych POSNET Spis treści Wstęp2 KASA POSNET BINGO 701-752 (MS):3 Programowanie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

OPIS DLA UśYTKOWNIKA, DEDYKOWANEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO CEFARM BIAŁYSTOK DLA KS-APTEKA WINDOWS

OPIS DLA UśYTKOWNIKA, DEDYKOWANEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO CEFARM BIAŁYSTOK DLA KS-APTEKA WINDOWS OPIS DLA UśYTKOWNIKA, DEDYKOWANEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO CEFARM BIAŁYSTOK DLA KS-APTEKA WINDOWS I. Informacje ogólne jest rozszerzeniem systemu KS-APTEKA umoŝliwiającym rejestrowanie zdarzeń oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

Quattro Eco pierwsze kroki

Quattro Eco pierwsze kroki Quattro Eco pierwsze kroki Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 QUATTRO ECO PIERWSZE KROKI Str. 2 Po zainstalowaniu Quattro Eco powinieneś: 1. Założyć nowego użytkownika, gdyż praca na użytkowniku z pełnymi

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP W związku z wprowadzeniem dodatkowego profilu dla usługi "Bezpieczny Dostęp", który ogranicza komunikację i wpływa na funkcjonowanie poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kasy rejestrujące w 2013 r.

Kasy rejestrujące w 2013 r. Drugi Urząd Skarbowy Kasy rejestrujące w 2013 r. Drugi Urząd Skarbowy Podstawa prawna - ustawa art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Skarbnik CE na PocketPC 2003

Skarbnik CE na PocketPC 2003 Skarbnik CE na PocketPC 2003 Niniejszy dokument przeznaczony jest dla uŝytkowników Skarbnika CE, którzy chcą wykorzystywać go na najnowszych modelach komputerów przenośnych Pocket PC, wyposaŝonych w system

Bardziej szczegółowo

Na chwilę obecną biblioteka ElzabObsluga.dll współpracuje tylko ze sprawdzarkami RSowymi.

Na chwilę obecną biblioteka ElzabObsluga.dll współpracuje tylko ze sprawdzarkami RSowymi. Instrucja wdrożenia biblioteki ElzabObsluga.dll Wymagane wersje: ihurt 6.3 ElzabObsluga.dll 6.1.0.0 KhAutomat 6.3.0.0 Schemat blokowy: Na chwilę obecną biblioteka ElzabObsluga.dll współpracuje tylko ze

Bardziej szczegółowo

VAT-CHANGE. Program do zmiany stawek VAT w drukarkach fiskalnych Posnet. Instrukcja obsługi

VAT-CHANGE. Program do zmiany stawek VAT w drukarkach fiskalnych Posnet. Instrukcja obsługi VAT-CHANGE Program do zmiany stawek VAT w drukarkach fiskalnych Posnet Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.05 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 22 8686888;

Bardziej szczegółowo

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A.

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiana stawek VAT Instrukcja dla serwisantów i użytkowników Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują!!!

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 15.0. Copyright 2008 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 15.0. Copyright 2008 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 15.0 Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w CDN OPT!MA Copyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WPROWADZENIE... 3 2. WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI FISKALNYMI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od początku 2011 roku zaczną obowiązywać

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

VAT-CHANGE. Program do zmiany stawek VAT w drukarkach fiskalnych Posnet. Instrukcja obsługi

VAT-CHANGE. Program do zmiany stawek VAT w drukarkach fiskalnych Posnet. Instrukcja obsługi VAT-CHANGE Program do zmiany stawek VAT w drukarkach fiskalnych Posnet Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.06 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 22 8686888;

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

1. GRAFICZNY INTERFEJS U

1. GRAFICZNY INTERFEJS U Spis treści 1. GRAFICZNY INTERFEJS UśYTKOWNIKA...3 1.1. OBSŁUGA PROGRAMU...3 1.2. EKRAN PO URUCHOMIENIU PROGRAMU...5 1.3. OPIS MENU PROGRAMU...5 1.3.1. Menu Plik...5 1.3.2. Menu Przegląd...6 1.3.3. Menu

Bardziej szczegółowo

Procedura zamawiania licencji.

Procedura zamawiania licencji. Procedura zamawiania licencji. 1. Przygotowanie. START Przygotowanie danych Proszę pobrać z OWNFZ nowy numer instalacji oraz identyfikator systemu nadawcy NFZ Proszę przygotować dane potrzebne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Zmiany w module konfiguracji samochodu... 2 1. Zmiany w zakładce Ogólne modułu konfiguracji samochodu... 2 2. Zmiany w zakładce Konfiguracja modułu konfiguracji samochodu...

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 APD /ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH/ wdroŝenie Od początku semestru letniego 2006/07 dane o pracach i same prace powinny trafiać bezpośrednio do APD Nie zmienia się ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA U W z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika (wersja 1.0) Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja. Inwentaryzacja spis kroków

Inwentaryzacja. Inwentaryzacja spis kroków Inwentaryzacja spis kroków Inwentaryzacja w Systemie DMS... 2 Krok 1 Wejście w moduł Inwentaryzacja... 2 Krok 2 Dodanie nowej inwentaryzacji... 3 Krok 3 Utworzenie kart spisu... 5 Krok 4 Wydruk kart spisu...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo