Kasy rejestrujące w 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasy rejestrujące w 2013 r."

Transkrypt

1 Drugi Urząd Skarbowy Kasy rejestrujące w 2013 r.

2 Drugi Urząd Skarbowy Podstawa prawna - ustawa art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz ze zm.)

3 Drugi Urząd Skarbowy Podstawa prawna - rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r, w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382)

4 Drugi Urząd Skarbowy Podstawa prawna - rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013r., poz. 163)

5 Drugi Urząd Skarbowy Podstawa prawna - rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013r. poz. 363)

6 Drugi Urząd Skarbowy Podstawa prawna - rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013r. poz. 1076)

7 Drugi Urząd Skarbowy Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej obowiązki podatnika I. Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, co do zasady, mają wszyscy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, lub rolników ryczałtowych. (Uwaga na 2013 rok limit 20 tyś zł obrotu). II. Obowiązki podatników związane z instalacją kasy fiskalnej 1. Oświadczenie o liczbie kas Podatnicy przed obowiązującym terminem rozpoczęcia ewidencjonowania powinni: - złożyć w urzędzie skarbowym pisemne zawiadomienie o liczbie kas i miejscu ich używania, - w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji dokonać zgłoszenia kasy.

8 Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu Drugi Urząd Skarbowy kasy rejestrującej obowiązki podatnika UWAGA W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować jedną kasę, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy, pod warunkiem, że zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania. Złożenie zawiadomienia o liczbie kas jest jednym z warunków, których spełnienie pozwala podatnikom na skorzystanie z ulgi z tyt. zakupu kasy, tj. odliczenia 90% kwoty wydatkowanej na zakup kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.

9 Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu Drugi Urząd Skarbowy kasy rejestrującej obowiązki podatnika 2. Fiskalizacja kasy fiskalnej Fiskalizacja kasy rejestrującej jest to jednokrotna i niepowtarzalna czynność rozpoczynająca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego, który dołączany jest do książki kasy. Fiskalizacji kasy podatnicy dokonują za pośrednictwem serwisanta. Po ufiskalnieniu kasy podatnicy mogą dokonywać wyłącznie sprzedaży w trybie fiskalnym. 3. Numer ewidencyjny W celu otrzymania numeru ewidencyjnego należy w terminie 7 dni od fiskalizacji złożyć, do właściwego urzędu skarbowego, zgłoszenie danych dotyczących kasy. Na podstawie takiego zgłoszenia, urząd skarbowy nadaje kasie numer ewidencyjny, który należy nanieść w książce kasy oraz w sposób trwały na obudowę kasy

10 Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu Drugi Urząd Skarbowy kasy rejestrującej obowiązki podatnika III Obowiązki użytkownika kasy Po dokonaniu powyższych czynności związanych z instalacją kasy podatnicy przede wszystkim zobowiązani są do: 1. ewidencjonowania na kasie każdej sprzedaży w tym sprzedaży zwolnionej z podatku VAT, 2 wydrukowania i wydania nabywcy towaru lub usługi, bez jego żądania, paragonu fiskalnego, 3 sporządzania raportów dobowych zawsze po zakończeniu sprzedaży w danym dniu (nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym) oraz raportów okresowych miesięcznych zawsze po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu, w terminie do 25 dnia następnego miesiąca.

11 Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu Drugi Urząd Skarbowy kasy rejestrującej obowiązki podatnika 4. Awaria kasy rejestrującej kasa rezerwowa. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika (np.. awaria kasy) nie może być prowadzona ewidencja obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty przy zastosowaniu kasy rezerwowej. W przypadku, gdy ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy jest niemożliwa, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

12 Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu Drugi Urząd Skarbowy kasy rejestrującej obowiązki podatnika 5. Likwidacja działalności gospodarczej Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej w związku z likwidacją działalności wymaga przeprowadzenia przez podatnika określonych czynności: - wykonania raportu dobowego i okresowego, - złożenia w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, - złożenia wniosku o wyrejestrowanie kasy, - dokonania przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy. Odczyt powinien być zakończony protokołem sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego.

13 Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu Drugi Urząd Skarbowy kasy rejestrującej obowiązki podatnika Zaznaczyć należy, iż podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, jeżeli w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: - zaprzestaną działalności; - nastąpi otwarcie likwidacji, - zostanie ogłoszona upadłość, - nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa, a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących dział. gosp. lub rolników ryczałtowych, - dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w 2 i 3.

14 Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013r. Wynikające Drugi Urząd Skarbowy z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013r. Rozporządzenie obejmuje swoim zakresem kwestie: - sposobu prowadzenia przez podatników zobowiązanych do stosowania kas, ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, zwanej dalej ewidencją, - warunków używania kas rejestrujących, - terminu zgłoszenia kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, oraz rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub składane w związku z używaniem kasy oraz wzory tych dokumentów, - warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu kas oraz warunków, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas, - terminu oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas.

15 Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013r. Wynikające Drugi Urząd Skarbowy z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013r. I. PODATNICY 1. Rozpoczęcie ewidencji przy zastosowaniu kas, 2. Warunki używania kas, 3. Sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas, 4. Regulacje przejściowe II. SERWIS KAS 1. Serwis główny, 2. Serwis autoryzowany, 3. Serwisanci kas 4. Termin i zakres obowiązkowych przeglądów technicznych 5. Regulacje przejściowe

16 Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013r. Wynikające Drugi Urząd Skarbowy z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013r. W analizowanym rozporządzeniu doprecyzowano regulację dotyczącą nazwy towaru lub usługi na paragonie. Wprowadzenie tej regulacji miało służyć, co do zasady, wyeliminowaniu sytuacji, w których podatnicy dla celów prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej posługują się nazwami (grupującymi oferowane towary i usługi), takimi jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, niezapewniających właściwej identyfikacji dostarczanych towarów i usług. Paragon fiskalny spełnia określone funkcje (kontrolną, ochronną, informacyjną co jest szczególnie istotne z punktu widzenia nabywcy będącego konsumentem), których realizacja jest możliwa jedynie wtedy, gdy zawiera on wprowadzone w sposób prawidłowy dane wymienione w 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 2013r.

17 Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013r. Wynikające Drugi Urząd Skarbowy z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013r. Nazwy, uwzględniające jednoznaczne identyfikowanie oferowanych towarów i usług (oraz sposób przyporządkowania stawki podatku do nazwy towarów i usług), określa sam podatnik uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i usług. Podatnik powinien użyć oznaczenia nazw towarów i usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru i usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku i aby użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem i usługą, przy czym wprowadzony w przepisie 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z 2013 roku wymóg jednoznaczności wyłącza możliwość stosowania grupowań. Oznacza to, że podatnik stosujący nazewnictwo spełniające wymóg jednoznaczności, o którym mowa w w/w przepisie, zamiast posługiwać się takimi określeniami (właściwymi dla nazwy określonych grup towarowych) jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, powinien stosować nazwy jak np.. pomidory, jabłka, chleb, ser żółty, mleko, piwo, wino, wódka.

18 Drugi Urząd Skarbowy Najczęściej zadawane pytania 1. W jaki sposób podatnik powinien określać nazwę towaru na paragonie fiskalnym, aby spełniała ona wymogi 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących? Podatnik powinien użyć oznaczenia nazw towarów i usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru i usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku i aby użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem i usługą, przy czym wprowadzony w ww. przepisie wymóg "jednoznaczności" wyłącza możliwość stosowania nazw grup towarów. Oznacza to, że podatnik stosujący nazewnictwo spełniające wymóg "jednoznaczności", zamiast posługiwać się takimi określeniami (właściwymi dla nazwy określonych grup towarów) jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, powinien stosować nazwy jak np. pomidory, jabłka (w grupie warzywa/owoce), chleb, bułka (w grupie pieczywo), ser żółty, mleko (w grupie nabiał), piwo, wino, wódka (w grupie napoje alkoholowe).

19 Drugi Urząd Skarbowy Najczęściej zadawane pytania Należy wskazać, że sposób "jednoznacznego" identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje. Podatnik dokonujący sprzedaży jednej (lub kilku) odmian pomidorów może zaprogramować w kasie nazwę np. "pomidor" dla oferowanych tego typu towarów. 2. Czy jest możliwe stosowanie jednej nazwy dla towarów, które są oferowane po różnych cenach? Stosowanie jednej nazwy jest dozwolone, gdy towary są oferowane po różnych cenach (np. różna cena danego towaru za kilogram), z zastrzeżeniem przypadku, gdy podatnik ma w swojej ofercie towary objęte różnymi stawkami podatku VAT np. pomidory (suszone) -- objęte 8% stawką podatku VAT oraz pomidory na gałązce -- objęte 5% stawką podatku VAT, czy chleb o przedłużonej trwałości -- objęty stawką 8 % oraz chleb z terminem przydatności do spożycia nie dłuższym niż 14 dni -- objęty 5 % stawką podatku VAT.

20 Najczęściej zadawane pytania 4. Czy w związku z doprecyzowaniem przepisu dotyczącego nazwy towaru na paragonie istnieje konieczność wymiany użytkowanych przez podatników kas rejestrujących? Czy jeżeli kasa rejestrująca posiada zbyt mają liczbę pozycji w bazie towarowej, musi być wymieniona na nową? Stosowana przez podatnika kasa rejestrująca (system kasowy) i jej możliwości techniczne mogą mieć istotny wpływ na wymagania, co do sposobu identyfikacji towarów i usług, w tym znaczeniu, że brak możliwości technicznych będzie skutkować mniej szczegółowym prowadzeniem identyfikacji (tj. dostosowanym do możliwości kasy). W praktyce podatnicy dysponują różnymi urządzeniami fiskalnymi np. drukarkami fiskalnymi, jak też kasami rejestrującymi o nieskomplikowanej konstrukcji i o znacznie ograniczonych możliwościach technicznych. Tym samym bardzo często podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na szerszą skalę (obejmujący w swojej ofercie dużą liczbę różnorodnych towarów i usług) wykorzystują do jej prowadzenia ww. drukarki fiskalne, z drugiej strony natomiast podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę (mający w swojej ofercie niedużą liczbę towarów i usług) wykorzystują stosunkowo proste kasy rejestrujące. W takich przypadkach nie powinno być problemów z jednoznaczną identyfikacją.

21 Najczęściej zadawane pytania Drugi Urząd Skarbowy W przypadku jednak podatników stosujących bardzo proste modele kas rejestrujących w rodzajach działalności gdzie występuje duża gama oferowanych towarów, częste rotacje towarów itp. może znaleźć zastosowanie przepis 36 rozporządzenia z dnia 14 marca br., który mówi o odpowiednim stosowaniu nowych zasad ewidencjonowania (uwzględniających możliwości techniczne użytkowanych kas). Przypadek taki może mieć przykładowo miejsce w sytuacji, gdy asortyment towarów u danego podatnika jest większy niż liczba dostępnych pozycji w bazie towarowej kasy rejestrującej, którą podatnik wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnik stosuje przepis dotyczący jednoznacznego identyfikowania towarów odpowiednio, co oznacza, że dostosowuje stosowane przez siebie nazewnictwo do liczby dostępnych pozycji w bazie towarowej kasy rejestrującej. Nie wystąpi jednak u niego, w związku z nowymi przepisami, konieczność wymiany kasy rejestrującej.

22 Najczęściej zadawane pytania Drugi Urząd Skarbowy 5. Czy zmiana bazy towarowej kasy rejestrującej wymaga interwencji Serwisanta? Podatnik może wykonać to sam, zgodnie z instrukcją obsługi kasy, lub przy wykorzystaniu programu aplikacyjnego producenta/importera kas.

23 Drugi Urząd Skarbowy Dziękujemy za uwagę.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny R KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny Dane techniczne kasy Specyfikacja INSTRUKCJA OBSŁUGI Wartość KASY(zakres) Wymiary Masa Zasilanie sieciowe Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Odpowiedzi. na oświadczenia złożone przez senatorów na 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2013 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Odpowiedzi. na oświadczenia złożone przez senatorów na 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2013 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Odpowiedzi na oświadczenia złożone przez senatorów na 32. posiedzeniu Senatu Warszawa 2013 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŚWIADCZENIA złożone na 32. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W LATACH 2013-2014. 1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W LATACH 2013-2014. 1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W LATACH 2013-2014 1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień a) Zwolnienia przedmiotowe b) Zwolnienia podmiotowe c) Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY RADZI..

URZĄD SKARBOWY RADZI.. URZĄD SKARBOWY RADZI.. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA - POMOC DE MINIMIS Przepisy ustaw podatkowych, o których mowa w art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo