Własnośd przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Kraków, 2-3 września 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Własnośd przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Kraków, 2-3 września 2010 r."

Transkrypt

1 Własnośd przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Kraków, 2-3 września 2010 r. Finansowanie działalności innowacyjnej Rola banków w finansowaniu innowacji Joanna Dąbrowska Związek Banków Polskich

2 Agenda: Aktualny stan sektora bankowego Banki jako instytucje oferujące dostęp do finansowania innowacyjnym przedsiębiorcom w tym czynny udział banków w absorpcji środków unijnych udział polskich banków w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji Współpraca banków z instytucjami publicznymi funkcja opiniodawcza w procesach legislacyjnych współpraca w zakresie kredytów preferencyjnych Bank doradcą innowacyjnego przedsiębiorcy

3 POTENCJAŁ POLSKICH BANKÓW fundusze własne sektora bankowego w latach (w mln zł.) 3 Źródło: KNF, dane 2009r

4 Stan sektora bankowego na koniec I kw r. w stosunku do kooca 2009 r. Pozytywy: Negatywy: Zatrudnienie wzrost o 622 os. Sied placówek wzrost o 69 jedn. Wynik finansowy netto wzrost o 19% (w stos. do I kw. 2009) Fundusze własne - wzrost o 6,3% Wsp. wypłacalności wzrost do 14,1% Kredyty dla przedsiębiorstw spadek średnio o 2%, ale na inwestycje spadek o 2,6% a na nieruchomości o 4% Depozyty ogółem b. niewielki spadek, ale depozyty przeds. spadek o 4,7% (rok/roku wzrost o 12,1% do 157,4 mld.zł) Kredyty zagrożone udział śr. wzrósł o 6,9% (z 7,4% do 7,9%) ale w przedsiębiorstwach udział wzrósł z 10,3% do 10,8% Źródło: UKNF

5 Stan sektora bankowego cd.

6 Stan sektora bankowego cd.

7 Wg. informacji UKNF o sytuacji banków w I kw r.: Sytuacja na rynku depozytowym jest istotnym ograniczeniem możliwości wzrostu aktywów kredytowych. Trudne uwarunkowania zewnętrzne wpływały na utrzymanie awersji do podejmowania nadmiernego ryzyka konsekwencje Przedsiębiorcy: Pewne ograniczenie popytu na kredyty Banki: Utrzymanie konserwatywnego podejścia w polityce kredytowej

8 FUNDUSZE UE W latach w PL najważniejsze źródło finansowania projektów związanych z komercjalizacją wyników B+R i rozwojem innowacyjności gospodarki. Programy i instrumenty na wszystkich poziomach administracyjnych: regionalnym, krajowym, wspólnotowym (programy ramowe) Łącznie (bez programów ramowych) na inwestycje w B+R, innowacje i przedsiębiorczośd z EFRR zaplanowano prawie 11 mld EUR

9 Ocena usług banków włączonych w system absorpcji środków UE Usługi banków związane z Działaniem 2.3 SPO-WKP zostały stosunkowo wysoko ocenione przez wnioskodawców, którzy z nich korzystali. Ogólne zadowolenie Ocena dzialalności banku komercyjnego, związanej z Działaniem 2.3 SPO-WKP [N = 133] 7,8 Wiedza o Działaniu 2.3 Szybkość usług Bezbłędność usług Atrakcyjność finansowa oferty Przejrzystość procedur 7,2 7,7 8 7,3 7,1 średnia ocena na skali od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) Źródło: Raport ewaluacyjny ABR OPINIA, MRR, czerwiec 2007.

10 Z jakich zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji planują korzystad przedsiębiorcy w latach ? CO TRZECIA INWESTYCJA FINANSOWANA KREDYTEM LUB ŚRODKAMI Z UE Źródło: PKPP Lewiatan, 2009r.

11 BANKI W PROCESIE ABSORPCJI FAKTY: Działanie 4.4. PO Innowacyjna Gospodarka, przeznaczone na projekty innowacyjne przedsiębiorców. Banki krajowe wsparły niemal 70% tych projektów, kwotą > 3 mld zł. Źródło: Opracowanie własne ZBP na podstawie danych PARP, 2008r.

12 *średnia liczba punktów przyznana przez poszczególne banki (suma punktów przyznanych przez pojedynczy bank nie mogła przekroczyć 10) : Podstawowe bariery zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 słaba kondy cja f inansowa potencjalny ch benef icjentów ry zy ko niespłacenia kredy tu pomostowego w wy niku nie dotrzy mania przez benef icjenta warunków umowy o dotację ry zy ko wy nikające ze zmienności i niejednoznaczności przepisów doty czący ch aplikowania i oceny wniosków niska jakość składany ch przez benef icjentów wniosków o dotację skutkująca wy sokim odsetkiem odrzucony ch wniosków konieczność znajomości przepisów doty czący ch aplikowania o dotację oraz f inansowania i rozliczania projektów strukturalny ch przez pracowników banku inne, prosimy podać jakie. Opóźnienia we wdrażaniu programów Konieczność posiadania specjalny ch procedur kredy towy ch doty czący ch projektów strukturalny ch niskie wy korzy stanie zabezpieczeń Funduszu Poręczeń Unijny ch nieopłacalność f inansowania projektów unijny ch Rap ort Instytutu Badao nad Gospodarką Rynkową w zakresie projektu Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego na zlecenie MRR, 2009r.

13 KOALICJA POLSKICH ŚRODOWISK FINANSOWYCH NA RZECZ ABSORPCJI ŚRODKÓW UE zawarta w 2007r. z inicjatywy ZBP pomiędzy: Związkiem Banków Polskich Związkiem Przedsiębiorstw Leasingowych Krajowym Stowarzyszeniem Funduszy Poręczeniowych Polskim Stowarzyszeniem Funduszy Pożyczkowych Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych Stowarzyszeniem PolBan- Polska Sied Aniołów Biznesu Cele, m.in.: -współpraca na rzecz ułatwienia beneficjentom dostępu do finansowania zewnętrznego oraz w zakresie spójnego przygotowania i uruchomienia nowego systemu absorpcji tych środków w Polsce. -wzmocnienie i rozwój dialogu społeczno-gospodarczego z udziałem organizacji środowisk finansowych.

14 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji , Instrumenty finansowe dla MŚP Budżet UE zapewnia środki regwarantuje Fundusz poręczeniowy CIP- Instrumenty finansowe dla MŚP: Budżet 1,13 mld gwarantuje inwestuje Fundusz Venture capital Informuje, promuje, doradza, szkoli Bank/Fundusz pożyczkowy pożycza MŚP inwestuje MŚP

15 JAKA FORMA WSPARCIA INNOWACJI MŚP? A MOŻE PROGRAMY RAMOWE WZOREM? Porównanie potencjału oddziaływania poszczególnych form wsparcia Nazwa Programu / Mechanizmu Budżet Prognozowana liczba wspartych MŚP PO IG Instrumenty finansowe Priorytetu 3 i Działania mln EUR MŚP Program CIP Instrumenty finansowe dla MŚP 1,13 mld EUR MŚP (dwaj pierwsi pośrednicy z PL podpisali umowy z EFI, 2 dalsze wnioski b.zaawansowane) 15

16 NOWY SYSTEM Kredytu Technologicznego BGK BANK KREDYTUJĄCY PRZEDSIĘBIORCA 2. Ocena formalna i finansowa 3. Wystawienie promesy kredytu technologicznego 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie w formie premii technologicznej 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosków 6. Podjęcie decyzji o przyznaniu promesy premii technologicznej 4. Przekazanie wniosku przedsiębiorcy o dofinansowanie wraz z promesą kredytową 8. Podpisanie umowy kredytu technologicznego 10. Podpisanie z przedsiębiorcą umowy o dofinansowanie 9. Przesłanie kopii umowy kredytu technologicznego do BGK 11. Realizacja inwestycji finansowanej kredytem technologicznym 14. Przekazanie premii technologicznej bankowi 13. Przesłanie wniosku o płatność 15. Częściowa spłata kredytu 12. Przedłożenie wniosku o płatność

17 Współpraca banków z instytucjami publicznymi Współpraca z Instytucjami Zarządzającymi i Wdrażającymi Krajowe Programy Operacyjne MG, MRR, MRiRW, PARP - Opiniotwórcza rola sektora bankowego w Komitetach Monitorujących unijnych programów krajowych i regionalnych, współpraca z samorządami. - Inicjowanie zmian legislacyjnych dotyczących m.in. finansowania innowacyjnych MŚP (np. zmiany dot. kredytu technologicznego) -Stała współpraca sektora bankowego z EBI, EFI oraz BGK, jako kluczową instytucją finansową w absorpcji środków unijnych przekazanych PL.

18 Współpraca banków z instytucjami publicznymi cd. Współpraca sektora bankowego z NFOŚiGW kredyty preferencyjne na eko- innowacje w zakresie ochrony środowiska. Współpraca z ARiMR w dziedzinie preferencyjnych linii kredytowych, - na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie oraz - na realizację inwestycji w ramach branżowych programów restrukturyzacji i modernizacji przetwórstwa różnych surowców.

19 Bank doradcą innowacyjnego przedsiębiorcy Bankowe grupy robocze działające w ramach ZBP, m.in.: Grupa robocza ds. funduszy unijnych Współpraca z MG, MRR, PARP Grupa robocza ds. finansowania projektów proekologicznych Współpraca z Ministerstwem Środowiska oraz NFOŚiGW

20 Bank doradcą innowacyjnego przedsiębiorcy Bankowe grupy robocze w ramach ZBP cd. Grupa robocza ds. finansowania sektora rolnego Współpraca z MRiRW oraz ARiMR Grupa robocza ds. finansowania projektów energetycznych Współpraca z Instytutem Energetyki Odnawialnej oraz NFOŚiGW

21 Cel spotkao grup roboczych w ramach ZBP monitorowanie bieżącej sytuacji na rynku; informacja dla sektora bankowego nt. zmian proceduralnych dotyczących finansowania ze środków budżetowych, z udziałem banków; Opiniowanie zachodzących zmian; Wypracowywanie wspólnej strategii.

22 Bardzo dziękuję za uwagę Kontakt:

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po finansowaniu it

Krótki przewodnik po finansowaniu it Krótki przewodnik po finansowaniu it ERP Spis treści 3-4 Pieniądze z Unii czekają 5-8 MSP głównym odbiorcą środków UE 9-13 Jeśli nie dotacje, to co? 14 Podsumowanie 15 Przydatne wskazówki Krok 1. Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2013

Arkusz informacyjny SBA 2013 PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2013 POLSKA W skrócie W Polsce istnieją bardzo różnorodne warunki ramowe tworzenia i rozwoju MŚP. Chociaż polska polska gospodarka nadal odczuwa konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech Joanna Karpowicz, System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich... 133 Gospodarka narodowa 3 (271) Rok LXXXIV/XXV maj czerwiec 2014 s. 133 151 Joanna KARPOWICZ * System preferencyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo