Zasady finansowania projektów przedsiębiorstw w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady finansowania projektów przedsiębiorstw w latach 2014-2020"

Transkrypt

1 Zasady finansowania projektów przedsiębiorstw w latach

2 Instrumenty Inżynierii Finansowej Instrument Inżynierii Finansowej IIF zwrotny instrument wsparcia udzielanego w ramach funduszy europejskich. Formy IIF to m.in.: - poręczenia, - gwarancje kredytowe, - pożyczki, - mikropożyczki, - połączenie dotacji z kredytem itp. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej więcej środków z funduszy europejskich będzie realizowanych w postaci instrumentów inżynierii finansowej.

3 Instrumenty Inżynierii Finansowej Luka finansowa trwała nieciągłość w braku możliwości finansowania niektórych projektów. Luka wiąże się z problemem braku podaży kapitału, przy istniejącym popycie ze strony przedsiębiorstw, które posiadają ciekawe projekty inwestycyjne. Banki niechętnie inwestują w małe niepewne przedsięwzięcia w szczególności kiedy inwestycja realizowana będzie przez nowopowstałe przedsiębiorstwo.

4 Instrumenty Inżynierii Finansowej Zalety IIF z punktu widzenia przedsiębiorcy: - szybki dostęp do finansowania zewnętrznego; - korzyść ekonomiczna związana z instrumentem finansowym; - wsparcie dostosowane do rzeczywistych potrzeb; - złożenia wniosku aplikacyjnego blisko miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; - stała dostępność instrumentów wsparcia; - ograniczenie do minimum obowiązków administracyjnych związanych z aplikowaniem i monitorowaniem wsparcia

5 Instrumenty Inżynierii Finansowej Schemat dystrybucji instrumentów zwrotnych Pomoc i programy unijne Instrumenty zwrotne Pośrednik finansowy (bank, fundusz venture capital, fundusz poręczeniowy, fundusz pożyczkowy Zwrot środków przy zamknięciu programów pożyczka, poręczenia etc. Beneficjent MSP, JST itp. Zwrot środków do pośrednika

6 Pomoc de minimis Od 1 stycznia 2014 r. zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Pomoc de minimis szczególna kategoria wsparcia o stosunkowo niskiej wartości, które nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między Państwami Członkowskimi. W związku z tym to Państwo Członkowskie UE decyduje o formie i wysokości przyznawanej pomocy. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys. euro

7 Pomoc de minimis Przy obliczeniach limitu brany jest pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie. Przykładowe formy pomocy de minimis: - szkolenia, - pomoc przeznaczona na inwestycje, - zwolnienia podatkowe, - umorzenia odsetek ZUS itp.

8 Pomoc de minimis Podmiot udzielający pomocy zobowiązany jest wydać zaświadczenie, które zawiera następujące informacje: - dzień i wartość udzielonej pomocy de minimis, - dane identyfikujące organ udzielający pomocy i beneficjenta, - podstawa prawna udzielenia pomocy. Zaświadczenie powinno być wydane beneficjentowi w dniu udzielenia pomocy. Pomoc de minimis jest więc limitowana nie tylko dla każdego z podmiotów osobno (np. dla każdej ze spółek z o.o.) ale również dla spółek powiązanych i wówczas występuje jeden limit dla całej grupy powiązanych ze sobą przedsiębiorstw.

9 Regionalna Pomoc Inwestycyjna Pomoc Regionalna pomoc państwa na wspieranie rozwoju gospodarczego niektórych regionów na terenie UE znajdujących się w niekorzystnym położeniu pod względem rozwoju gospodarczego. Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata (19 czerwca 2013 r.) Z dniem 1 lipca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata

10 Regionalna Pomoc Inwestycyjna Mapa Pomocy Regionalnej Regiony, które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej. Wskazanie maksymalnego poziomu pomocy dla przedsiębiorstw. Mapa obowiązuje w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

11 Regionalna Pomoc Inwestycyjna Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata z dnia 30 czerwca 2014 r. 5 Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu ustalonym przez Komisję Europejską z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowalnych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się: - o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców, - o 10 punktów procentów brutto w przypadku, średnich przedsiębiorstw w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów zgodnie z 3.

12 Regionalna Pomoc Inwestycyjna 6 Pomocy regionalnej nie przyznaje się: 1) przedsiębiorcom zagrożonym w rozumieniu właściwych przepisów unijnych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw; 2) w sektorze hutnictwa żelaza i stali; 3) w sektorze włókien syntetycznych; 4) w sektorze rybołówstwa i akwakultury; 5) w sektorze rolnictwa rozumianym jako produkcja pierwotna, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, o których mowa w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 6) w sektorze leśnictwa; 7) w sektorze transportu; 8) w sektorze energetyki;

13 Badania + Rozwój + Innowacje (B+R+I) Strategia Europa 2020 dokument strategiczny, którego jednym z założeń jest promowanie inteligentnego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Największe wsparcie finansowe w nowej perspektywie otrzymają projekty o charakterze innowacyjnym, wpisujące się w zakres krajowych lub regionalnych inteligentnych specjalizacji. Krajowa Inteligenta Specjalizacji (KIS) dokument, w którym określono obszary o największym potencjale rozwoju, na których powinno się koncentrować wykorzystanie unijnych środków. Dla Polski wyróżniono następujące obszary: - zdrowie, - biogospodarka, - ekoenergetyka, - gospodarka odpadami, - innowacyjne technologie.

14 Badania + Rozwój + Innowacje (B+R+I) Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS) - w każdym województwie określono obszary wykorzystania funduszy europejskich. Województwo Lubuskie posiada następujące Obszary Inteligentne Specjalizacje (OSI): - Innowacyjny przemysł, - Zdrowie i jakość życia, - Współpraca i kooperacja biznesowa, - Zielona Gospodarka.

15 Badania + Rozwój + Innowacje (B+R+I) Etap badań POIR Oś I, Oś IV Fundusze Europejskie na B+R+I RPO Oś I 1B POIR Oś II Wdrożenie wyników prac B+R RPO Oś I 3c Horyzont 2020

16 Badania + Rozwój + Innowacje (B+R+I) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR Oś I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa - rozpoczęcie lub rozwój działalności B+R, samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, sektorem pozarządowym lub partnerami społecznymi. Oś II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I - świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) przez podmioty już funkcjonujące na rynku (zgodnie z popytowym modelem wsparcia).

17 Badania + Rozwój + Innowacje (B+R+I) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR Oś III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. -wdrożenie wyników prac B+R - komercjalizacja wyników prac B+R. -tworzenie i rozwój innowacyjnych firm, które na wczesnym etapie rozwoju potrzebują kapitału finansującego działania niezbędne dla uruchomienia produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług. Oś IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego - prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe.

18 Badania + Rozwój + Innowacje (B+R+I) Regionalny Program Operacyjny Lubuskie2020 Oś I Gospodarka i innowacje PI 1b Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. -inwestycje w zakresie zaplecza B+R oraz działalności badawczej przedsiębiorstw, (w sytuacji, gdy podmiot posiada plany dotyczące prac B+R), - implementacja własnych lub nabytych rozwiązań innowacyjnych, wyników badań naukowych/technologii, - zakupu praw do własności intelektualnej w celu ich dalszego rozwijania.

19 Badania + Rozwój + Innowacje (B+R+I) Regionalny Program Operacyjny Lubuskie2020 Oś I Gospodarka i innowacje PI3c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. - wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez MŚP, -wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

20 Badania + Rozwój + Innowacje (B+R+I) Program Horyzont 2020 Integracja badań naukowych i innowacji poprzez stworzenie jednolitego i spójnego systemu finansowania od etapu koncepcji do wprowadzenia na rynek. - doskonałość w nauce - wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów, finansowanie wspólnych badań, szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej - wiodąca pozycja w przemyśle - rozwoju innowacji w MŚP, dostęp do kapitału wysokiego ryzyka, - wyzwania społeczne - bezpieczna, czysta i wydajna energia, inteligentny, zielony i zintegrowany transport

21 Badania + Rozwój + Innowacje (B+R+I) Źródła informacji: -Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Portal Innowacji -www.pi.gov.pl - Innowacje w woj. Lubuskim -http://www.innowacje.lubuskie.pl

22 Dziękuję za uwagę Monika Przybylska-Judycka specjalista ds. Funduszy Europejskich Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020 Warszawa, 12.06.2014 Varsovia Capital S.A. jest firmą specjalizującą się we wspieraniu firm w działalności związanej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań UZASADNIENIE Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788), dalej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw 46 PRZEDSIĘBIORSTWO MAREK SMOLEŃ I REGION NR 6/2014 Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw Marek Smoleń 1 Wstęp Kończąca się perspektywa finansowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo