EMAS UNIJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMAS UNIJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO"

Transkrypt

1 EMAS UNIJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme) to unijny system zarządzania środowiskowego, poszerzony o kilka dodatkowych elementów. Istotą EMAS jest poszukiwanie możliwości minimalizacji oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz podnoszenia efektywności tej działalności. Rejestracja w systemie EMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego określającego dążenie do doskonałości i przejrzystości własnej organizacji, sygnalizując tak środowisku biznesowemu jak i społeczności lokalnej, że: działalność prowadzona jest zgodnie z prawem, pracownicy są aktywnie włączeni w proces zarządzania środowiskowego, stawiamy na rzetelność przekazywanej informacji prowadząc prawdziwy dialog ze wszystkimi podmiotami naszym celem jest ciągła i skuteczna praca na rzecz poprawy stanu środowiska prowadzimy działalność w sposób efektywny. System EMAS jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego (firmy produkcyjne i usługowe, administracja, zakłady komunalne, samorządy, szpitale, szkoły itp.), które w sposób systematyczny identyfikują aspekty środowiskowe oraz opracowują i realizują plany działań pozwalające sukcesywnie ograniczyć własne oddziaływanie na środowisko. EMAS nie jest skierowany jedynie do przedsiębiorstw przemysłowych. Dla organizacji posiadających certyfikat ISO wdrożenie sytemu EMAS wym aga stosunkowo niewiele dodatkowej pracy, jest natomiast znaczącym krokiem w przyszłość. Rejestracja w systemie EMAS oznacza, że organizacja posiada sprawny system zarządzania środowiskowego, który znacząco przyczynia się do obniżenia kosztów działalności np. związanych z utylizacją odpadów, zmniejszeniem zużycia energii, wody itp., wpływając jednocześnie na wzrost konkurencyjności takiej organizacji na rynku. Wprowadzenie systemu EMAS usprawnia zarządzanie ryzykiem, a więc wpływa na zmniejszenie liczby awarii i wypadków. Dodatkowe korzyści płynące z wprowadzenia systemu to pokazanie społeczeństwu, że dana organizacja w sposób odpowiedzialny traktuje swoją działalność oraz ryzyko z nią związane, dając czytelny sygnał, że w pełni kontroluje wszelkie zagrożenia. Zatwierdzenie deklaracji środowiskowej przez niezależnego akredytowanego weryfikatora gwarantuje, że organy administracji publicznej i społeczeństwo uzyskują prawdziwy obraz oddziaływania danej organizacji na środowisko. W krajach zachodnich rejestracja w systemie EMAS upraszcza uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych na korzystanie ze środowiska, gdyż jednym z wymogów EMAS jest prowadzenie działalności przez organizację w zgodności z obowiązującym prawem.

2 W chwili obecnej, w Unii Europejskiej, w systemie EMAS zarejestrowanych jest kilka tysięcy instytucji, organizacji i firm, które już dzisiaj czerpią z tego korzyści obejmujące zarówno korzyści organizacyjne jak i materialne. Udział w systemie EMAS jest dobrowolny. Przystępując do systemu, podmiot zobowiązuje się do wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego, przeprowadzania cyklicznych audytów i publikowania informacji w formie deklaracji środowiskowej. Po przeprowadzonej weryfikacji i zatwierdzeniu deklaracji przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego organizacja składa wniosek o rejestrację do kompetentnego organu, którym w Polsce jest Minister Środowiska przy współudziale wojewodów. Urząd wojewódzki sprawdza kompletność i wiarygodność dostarczonych dokumentów i dokonuje wpisu do rejestru wojewódzkiego. Następnie, informacja ta jest przekazywana do Ministra Środowiska celem wpisania do rejestru centralnego i dalszego jej przekazania do unijnego rejestru EMAS prowadzonego przez Komisję Europejską. W projekcie, którego realizacja trwać będzie do października 2005 r., instytucje i firmy zainteresowane systemem EMAS mogą ubiegać się o udział w bezpłatnych szkoleniach oferowanych na terenie całego kraju. Szkolenia odbędą się na przełomie sierpnia-września i października. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć na stronie lub przez kontakt z biurem realizacji projektu: Tel E mail: Główne kroki wdrożenia EMAS Wstępny przegląd środowiskowy Planuj Działaj SZŚ Zgodny z ISO Wykonuj Sprawdzaj Deklaracja środowiskowa Weryfikacja /zatwierdzenie I rejestracja

3 Małe I Średnie Przedsiębiorstwa : redukcja zużycia energii (koszty), praktyczne przykłady. EMAS jest instrumentem skierowanym do wszystkich organizacji, które w sposób ciągły poprawiają działania na rzecz środowiska. Istotą EMAS jest poszukiwanie możliwości technicznych, technologicznych i organizacyjnych zmniejszenia oddziaływania na środowisko. EMAS dotyczy wszystkich aspektów środowiskowych takich jak emisja zanieczyszczeń do powietrza, gruntu i wody, wytwarzanie odpadów, emisja hałasu i zużycie energii. Zużycie energii jest kluczową kwestią w EMAS. Regularna i strukturalna analiza zużycia energii w organizacji dostarcza możliwości poprawy I zmniejszenia kosztów działalności organizacji. Poprawa działalności środowiskowej jest pierwszym krokiem wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego EMAS. Zasady dotyczące racjonalnego zużycia energii jak I Zarządzanie energią - miesięczna oszczędność 215! Fabryka czekolady w Niemczech zatrudniająca około 50 pracowników, zużywa średnio 427 kw na miesiąc co kosztuje Kierownictwo firmy zadecydowało o monitoringu zużycia energii I związanych z tym kosztów dla poszukiwania ewentualnych oszczędności. Analizy zużycia energii wykazały że zapotrzebowanie na energię przekraczało poziom średni w miesiącu lipcu osiągając 437 kw. Jednakże, w pozostałych miesiącach roku zużycie to nigdy nie przekroczyło poziomu średniego. Kierownictwo firmy zdecydowało tak zorganizować pracę w firmie, aby uruchomienie maszyn nie następowało jednocześnie. Spowodowało to obniżenie zużycia energii do 400 kw na miesiąc, co z kolei przyniosło oszczędności w wysokości 215 na miesiąc. Bez inwestycji uzyskano redukcję zużycia energii o 6 %. EMAS są te same skuteczne I efektywne zarządzanie. Działania te mogą obejmować również transport czy gospodarkę odpadami. Kluczowe działania na rzecz poprawy efektywności w zarządzaniu energią przedstawiono poniżej. Podane są również przykłady firm, które wprowadziły program efektywnego zarządzania energią. Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej: 1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie energią (manager ds. zarządzania energią). Osoba ta będzie przeprowadzała analizy I w sposób ciągły poprawiała efektywność systemu. 2. Ustalenie celów : Manager ds. zarządzania energią powinien ustalić zakres analizy. Zakres ten powinien obejmować Zarządzanie energią oszczędność roczna! Zużycie energii w 2002 roku w jednym z dużych magazynów w Graz, Austrii, o powierzchni ponad m2 to około 1.98 Miliona kw co kosztuje Podczas załadunku następował wyraźny wzrost zużycia energii. Pomiary wykonane w miesiącach zimowych (listopad - marzec), wykazały że zużycie energii było nieregularne, osiągając najwyższą wartość 970 kw. Roczny koszt wyceniono na ,-. Analiza wykazała, że maksymalne zużycie energii jest osiągane w krótkim czasie. Zużycie to zostało zredukowane poprzez instalację systemu sterowania. Obniżyło to zużycie energii o 270 kw. Cena za jeden kw energii to 86,4, zaś całkowita oszczędność to rocznie! Zwrot kosztów instalacji systemu sterowania nastąpił w okresie 6 miesięcy, zaś oszczędności sięgnęły 27 % rocznego kosztu zużycia energii. przegląd ogólny, badanie strat energii w sytuacjach awaryjnych, zużycie energii organizacji w zestawieniu z rozwiązaniami zastosowanymi w innych przedsiębiorstwach, a także czynniki organizacyjne mające wpływ na zużycie energii. 3. Zebranie danych : Dane powinny być systematycznie zbierane I dokumentowane. Dane uzyskane z otrzymanych rachunków za energię, przeprowadzonych pomiarów i odczytów liczników są wraz z monitoringiem działalności istotnym elementem efektywnego zarządzania energią.

4 4. Przeprowadzenie analizy input-output : Pomaga to w uzyskaniu czytelnego obrazu dopływu I zużycia energii w Wzrost świadomości środowiskowej firmie. oszczędność roczna ! 5. Ustalenie systemu informowania o zużyciu energii : Informacja ta zawiera Zużycie energii w dużym budynku biurowym w dane I wspomaga w monitorowaniu Wiedniu zostało poddane szczegółowej analizie przez specjalnie do tego powołany zespół. kosztów zużycia energii oraz Celem było zmniejszenie kosztów użytkowania monitorowaniu działań naprawczych. budynku poprzez wprowadzenie różnego 6. Przygotowanie danych I wykorzystanie rodzaju działań. Cały budynek zajmuje około wskaźników : Dane z systemu m2, a pracuje w nim osób. Zespół zajmujący się przygotowaniem planu informacyjnego zostaną przetworzone zmniejszenia zużycia energii, poza przy użyciu właściwych wskaźników co technicznymi sposobami redukcji, opracował pomoże w zrozumieniu przepływu również program motywacji pracowników do energii i określeniu jej wielkości. udziału w efektywnym wykorzystaniu energii i 7. Przeprowadzenie szczegółowej analizy zmniejszeniu jej zużycia. Opracowano materiały z informacją o prostych poprawy systemu I procesów. sposobach redukcji zużycia energii. Pracownicy otrzymali ulotki na temat dobrego zwyczaju np. wyłączania światła podczas opuszczania pomieszczenia, obniżania temperatury pomieszczeń przy wykorzystaniu termostatów zamiast otwierania okien oraz wyłączania urządzeń biurowych. Przed kampanią informacyjną zużycie energii wynosiło : Milion kw na rok - koszt: ,- Wynikiem skutecznej kampanii promocyjnej była redukcja zużycia energii o 2.5%, co dało Czy tak wygląda skuteczny monitoring?... wartość kwh ( ) w całym roku! Więcej na temat redukcji zużycia energii jest dostępne w EMAS Energy Efficiency Toolkit dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na stronie: (wersja angielska) DOŚWIADCZENIA EMAS W INNYCH KRAJACH UE Biuro Olimpijskie Madryt 2012, uzyskało niedawno certyfikację EMAS! lokalna administracja publiczna uznaje I certyfikuje wszystkie działania które podejmujemy.. 10 marca 2005, Biuro Olimpijskie Madryt 2012 zostało zarejestrowane w EMAS. Wiadomość ta została potwierdzona przez radnego Madrytu, Mariano Zabía. W styczniu 2005, Biuro Olimpijskie otrzymało również certyfikat ISO Biuro Olimpijskie musiało poddać audytowi swą działalność I przeprowadzić analizę oddziaływania na środowisko. Biuro Olimpijskie Madryt 2012 redukuje oddziaływanie na środowisko wynikające

5 z codziennej działalności, a także poprzez promocje działań i uczciwą konkurencję. Uzyskanie rejestracji w EMAS I certyfikacji ISO jest niezwykle ważne z uwagi na to że to lokalne władze uznają I potwierdzają wszystkie działania które podejmujemy, zapewnił Antonio Lucio, Dyrektor ds. Środowiska. Pan Lucio uczestniczył również w otwarciu wystawy na temat propozycji poprawy stanu środowiska. Rada Miasta, która określiła system EMAS jako najbardziej wymagający w Europie, sądzi, że planowana infrastruktura Madryt 2012 w przyszłości również uzyska rejestrację w EMAS. Rada Miasta przedstawiła pilotowy plan zastąpienia pojazdów miejskich na bardziej przyjazne środowisku samochody o napędzie hybrydowym. Nowe samochody obniżą zużycie paliwa o 40 % (w porównaniu z tradycyjnymi silnikami na benzynę), co zmniejszy o 60 % emisję spalin, a poziom hałasu spadnie o 1.2 decybela. [źródło: Rada Miasta Kirklees i EMAS środowisko I uzyskane korzyści daleko przekraczają koszty wdrożenia Na początku 2004 roku Rada miasta Kirklees (KMC) pomyślnie przeszła proces weryfikacji I została zarejestrowana w EMAS. Wdrożenie systemu zajęło 3 lata I odbywało się etapami : 9 wydziałów uzyskało certyfikat w 1 rok, 18 wydziałów zdobyło certyfikację w dwa lata, a ostatnim roku wszystkie 25 wydziałów pomyślnie przeszło proces certyfikacji. Nie było to jednak proste zadanie, jednakże korzyści dla środowiska i korzyści finansowe przekroczyły znacznie koszty wdrożenia systemu. Osiągnięcia : funtów oszczędności z obniżenia zużycia energii w budynkach; % redukcja kosztów za energię; % redukcja emisji CO2; funtów oszczędności z obniżenia kosztów usuwania odpadów; funtów oszczędności kosztów transportu; - większy wpływ na pośrednie aspekty środowiskowe. PROCES WERYFIKACJI : POTWIERDZENIE DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ Weryfikacja jest niezbędną częścią procesu certyfikacji. Dostarcza dowodów o działalności środowiskowej organizacji. Coraz więcej podmiotów jest zainteresowanych działalnością przedsiębiorstw i organizacji. Czego dotyczy weryfikacja EMAS? Dla przedsiębiorstwa weryfikacja EMAS oznacza, że informacja przedstawiona w raporcie środowiskowym została zweryfikowana przez niezależną stronę. Weryfikacja jest podobna do audytu finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta. Weryfikacja EMAS odgrywa zasadniczą rolę. Zaufanie jakim różne podmioty obdarzają system EMAS jest silnie związane z poziomem zaufania do prowadzonego procesu weryfikacji. W EMAS weryfikacja dotyczy następujących kwestii : 1. Czy System Zarządzania Środowiskowego został prawidłowo wdrożony (taki sam zapis dotyczy ISO 14001);

6 2. Przedstawienie dowodów zgodności przedsiębiorstwa wobec wymagań prawnych I innych ; 3. Czy program środowiskowy : o Przedstawia czytelny opis przedsiębiorstwa I prowadzonej działalności o Obejmuje wszystkie aspekty środowiskowe; o Przedstawia informacje z ostatnich lat; o Nie zawiera fałszywych informacji. Zgodnie z wytycznymi, proces weryfikacji odbywa się w cyklu 3 letnim. Cykl rozpoczyna się od wstępnego przeglądu środowiskowego i identyfikacji wszystkich aspektów środowiskowych. W roku drugim i trzecim proces weryfikacji zajmuje zwykle mniej czasu i skupia się głównie na wynikach SZŚ i poprawie działalności środowiskowej. Jak wygląda proces akredytacji weryfikatorów w Polsce? Organem odpowiedzialnym za akredytację weryfikatorów środowiskowych jest Polskie Centrum Akredytacji. Zadaniem PCA jest akredytacja zarówno weryfikatorów indywidualnych jak I instytucjonalnych. PCA odpowiada za nadzór nad weryfikatorami, uczestniczy podczas pierwszych weryfikacji, a także prowadzi listę weryfikatorów. Każdy weryfikator będzie mógł prowadzić proces weryfikacji ale jedynie w tej branży w której posiada akredytację. Lista weryfikatorów będzie dostępna dla organizacji ubiegających się o rejestrację w EMAS.. Budowanie zaufania wśród podmiotów Wiele ze stron jest zainteresowanych działalnością przedsiębiorstw I organizacji. Są to : organy administracji udzielające pozwoleń środowiskowych, organy kontroli WIOS, lokalna społeczność, klienci I partnerzy biznesowi, organizacje pozarządowe, instytucje finansowe takie jak banki czy firmy ubezpieczeniowe. Wszystkie z nich mają powody zainteresowania działalnością środowiskową, lecz brakuje im dostępu do informacji. Organizacje zarejestrowane w EMAS zobowiązane są do publikowania rocznych raportów środowiskowych zwanych deklaracjami środowiskowymi, które wcześniej zostały zweryfikowane przez niezależnego weryfikatora środowiskowego. Deklaracje te są ogólnie dostępne dla opinii publicznej i zainteresowanych podmiotów. Proces weryfikacji EMAS prowadzi do budowania zwiększonego zaufania pomiędzy organizacją a zainteresowanymi podmiotami.. Jest wiele przykładów z innych krajów UE w których udział w EMAS wpłynął na : poprawę pozycji rynkowej, (przemysł samochodowy I rafineryjny), obniżenie wysokości ubezpieczenia (magazynowanie chemikaliów), poprawę relacji z lokalną społecznością i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się środowiskiem ORGANIZACJE POZARZĄDOWE :MAKE YOUR JOB EASIER WITH EMAS Dla organizacji pozarządowych, EMAS może ułatwić prowadzoną działalność. Może być podstawowym narzędziem osiągania własnych celów oraz poprawy stanu środowiska na poziomie regionalnym. Promowanie EMAS wśród firm przemysłowych i innych organizacji może okazać się skutecznym sposobem prowadzenia do zgodności z prawem. Łatwy dostęp danych

7 EMAS jest całkowicie kompatybilny z międzynarodowym standardem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, ale w swych wymaganiach idzie znacznie dalej do ciągłej poprawy działalności środowiskowej, udziału pracowników i zgodności z wymaganiami prawa oraz komunikacji z zainteresowanymi podmiotami. Wyjątkowo EMAS wymaga od organizacji opracowania niezależnie zweryfikowanej deklaracji środowiskowej. Welcome Stakeholders! EMAS pomaga w uzyskaniu informacji środowiskowych organizacji poprzez niezależnie zweryfikowaną deklarację środowiskową. Celem deklaracji jest przedstawienie informacji o oddziaływaniu na środowisko I wynikach ciągłej poprawy działalności środowiskowej organizacji. Dlatego, EMAS może być wykorzystany przez organizacje pozarządowe do nawiązania otwartego WWF (Roland de Schaetzen & Theirry dialogu z przedsiębiorstwami Franklin, project EMAS, WWF-Belgium, przemysłowymi oraz innymi organizacjami 1995): (WWF) uważa że EMAS jest prowadzenia do zgodności z prawem. najlepszym narzędziem poprawy Organizacje pozarządowe mogą działalności środowiskowej w przemyśle wykorzystać deklarację środowiskową. poprzez : jako benchmark do raportowania o - Ścisłą zgodność z prawem ; oddziaływaniu na środowisko, - Zobowiązanie do ciągłej prowadzonej polityki. poprawy; - Wykorzystania najlepszej dostępnej technologii (realnego EMAS jest sposobem na otwarty dialog ekonomicznie); pomiędzy różnymi organizacjami - Udziału pracowników i opinii pozarządowymi na szczeblu regionalnym i publicznej (deklaracja krajowym. EMAS łączy wiele różnych środowiskowa); elementów środowiskowych jak polityka, energia, hałas czy odpady. W ten sposób ułatwia dyskusję I negocjację pomiędzy przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi I lokalnymi władzami. Może również stanowić trwały element poszerzania świadomości środowiskowej. W interesie organizacji pozarządowych leży promocja EMAS wśród organizacji, lokalnych władz I obywateli. EMAS, mały krok dla organizacji pozarządowych! Organizacje pozarządowe mogą same ubiegać się o rejestrację w EMAS. Wiele z nich stanowi doskonały przykład skutecznego i efektywnego systemu zarządzania środowiskowego w którym : odpady poddawane są recyklingowi, stosowane są energooszczędne żarówki, nie używa się jednorazowych plastikowych kubków a

8 stosowany papier pochodzi z recyklingu. Organizacje pozarządowe dzieli jedynie mały krok do EMAS. Zródło : MINISTER PODGAJNIAK WPROWADZA DO PIERWSZEGO SZKOLENIA EMAS W kwietniu 2005 rozpoczęło się pierwsze szkolenie o unijnym systemie Ekozarządzania I Audytu - EMAS. W szkoleniu tym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Urzędów Wojewódzkich i Polskiego Centrum Akredytacji. Obecny na szkoleniu Minister Środowiska Tomasz Podgajniak, podkreślał że EMAS jest wyróżnieniem tych organizacji, które chcą w sposób skuteczny i dobrowolny popraw iać swą działalność środowiskową. Szkolenie to było pierwszym z serii szkoleń o EMA S. Ministerstwo Środowiska, urzędy wojewódzkie I Polskie Centrum Akredytacji odgrywają zasadniczą rolę w systemie EMAS. Tworzą one strukturę organizacyjną oraz podstawę do dalszego rozwoju, promocji I kontroli. Udział w EMAS organizacji I przedsiębiorstw zapewnia zgodność z obowiązującym prawem. Podstawowe informacje o EMAS a także dyskusja na temat roli organów administracyjnych w systemie oraz możliwych zachętach udziału innych podmiotów w EMAS, stanowiły treść pierwszego szkolenia. EMAS to europejski system, który już funkcjonuje w innych krajach UE. W związku z tym, przedstawiciele MŚ, UW i PCA odwiedzili Niemcy, Belgię I Holandię. Mieli okazje zobaczyć w jaki sposób system EMAS został wdrożony i jak funkcjonuje w tych krajach. W Brukseli w siedzibie Generalnej Dyrekcji ds. Środowiska mieli okazje porozmawiać o perspektywach rozwoju EMAS w Polsce. W Holandii dyskusja dotyczyła przyszłej konstytucji unijnej. W Niemczech uczestnicy szkolenia odwiedzili organizacje już zarejestrowane w EMAS - firmę chemiczną I szkołę. biurem EMAS Wszystkie organizacje zainteresowane przystąpieniem do systemu EMAS są zaproszone do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Szkolenia skierowane są do MŚP, większych zakładów przemysłowych a także instytucji rządowych, szpitali i uczelni. Również, organizacje i osoby zainteresowane procesem weryfikacji mogą przystąpić do specjalnego szkolenia. Więcej informacji o szkoleniach można znaleźć na stronie lub przez kontakt z Adres: Tel/fax: ul. Dzika 15/11, Warszawa, Polska (+48) Website:

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny Grupy Żywiec

Dialog społeczny Grupy Żywiec Dialog społeczny Grupy Żywiec Raport z cyklu przeprowadzonego w latach 2011 i 2012 Dialog społeczny Grupy Żywiec lata 2011 i 2012 Spis treści List Prezesa Zarządu 5 List moderatora dialogu 7 List Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Ewa Mazur Wierzbicka ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z większych problemów.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo