1 Zasady ogólne. Strona 1 z 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Zasady ogólne. Strona 1 z 7"

Transkrypt

1 Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku zamawianego technologia chemiczna uczestniczących w projekcie Technolog Chemiczny Inżynier Przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendium motywacyjnego (zwanego dalej Stypendium) dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Technologia chemiczna rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 (zwanego dalej Rocznikiem) na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (zwanego dalej Wydziałem). 2. Za studentów Rocznika uważa się również te osoby, które zostały wpisane na listę studentów Rocznika w terminie późniejszym niż termin rekrutacji, z powodu przeniesienia się na ten kierunek studiów - na warunkach zgodnych z obowiązującym Regulaminem studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej, ale nie później niż w ostatnim dniu składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego. Za studentów Rocznika nie uznaje się studentów, którzy kontynuują naukę wraz ze studentami z naboru 2012/2013, w wyniku powtarzania semestru. 3. Stypendium przysługuje jedynie studentom, dla których kierunek technologia chemiczna jest podstawowym kierunkiem studiów. Jako kierunek podstawowy należy rozumieć pierwszy rozpoczęty kierunek studiów lub jedyny kierunek studiów, jeżeli osoba przeniosła się z innej uczelni i kontynuuje naukę na Wydziale. 4. Przyznawanie świadczeń objętych Regulaminem wynika z Umowy o dofinansowanie projektu Technolog Chemiczny Inżynier Przyszłości" (zwanego dalej Projektem) realizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a Politechniką Krakowską (w dalszej części zwanej Umową). 5. Rodzaj, forma i zakres przyznawanych w ramach Projektu świadczeń stypendialnych wynika z Umowy. 6. Stypendium przyznawane jest najlepszym studentom Rocznika, przy czym na pierwszym semestrze studiów stypendium przyznawane jest w oparciu o ranking stworzony na podstawie ocen ze świadectwa maturalnego a w semestrach Strona 1 z 7

2 późniejszych w oparciu o wyniki w nauce i udział w działaniach przewidzianych w Projekcie. 7. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu, na wniosek studenta. 8. Stypendium przyznawane jest niezależnie w każdym semestrze, od pierwszego do siódmego semestru nauki, z zastrzeżeniem iż okres realizacji Projektu kończy się z dniem r. 9. W ramach programu stypendialnego stypendium otrzymywać może do 50% wszystkich studentów Rocznika, określonego na podstawie listy studentów przyjętych na studia lub wpisanych na dany semestr i nie więcej niż: 89 osób w semestrze I, 82 osoby II, 75 osób III, 73 osoby IV, 70 osób V, 65 osób VI, 57 osób VII. 10. W I semestrze liczbę studentów Rocznika określa się na podstawie listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na studia, a w semestrach od II do VII na podstawie liczby osób wpisanych na dany semestr. 11. Kwota stypendium wynosi zł (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie na jednego studenta. 12. Stypendium jest przyznawane na 5 miesięcy w semestrze zimowym, tj. na okres od października do lutego włącznie i na 4 miesiące w semestrze letnim, tj. na okres od marca do czerwca włącznie z zastrzeżeniem, że w semestrze VII stypendium przyznawane jest na 3 miesiące, tj. od października do grudnia włącznie, ze względu na zakończenie Projektu w dniu r. 13. W I semestrze roku akademickiego 2012/2013 wypłata stypendiów nastąpi po otrzymaniu środków finansowych od instytucji pośredniczącej, z wyrównaniem od października 2012 r. W kolejnych semestrach stypendium jest wypłacane do dnia 15. każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że stypendium za październik jest wypłacane w listopadzie, a za marzec w kwietniu (bez naliczania odsetek). 14. Stypendia przyznawane są niezależnie od świadczeń pomocy materialnej. 2 Zasady rekrutacji 1. Konkursy stypendialne (nazywane dalej Konkursami) ogłasza się w każdym z siedmiu semestrów studiów I stopnia, po rozpoczęciu semestru. 2. Ogłoszenie o Konkursie stypendialnym jest umieszczane na tablicy ogłoszeń Dziekanatu Wydziału, stronie internetowej Wydziału oraz na stronie internetowej Projektu z zastrzeżeniem, że jeśli w I semestrze studiów strona internetowa Projektu nie zostanie utworzona, ogłoszenie umieszczane jest tylko na tablicy ogłoszeń Dziekanatu Wydziału i stronie internetowej Wydziału. 3. Ogłoszenie o konkursie zawiera szczegółowy terminarz procedury konkursowej. 4. W konkursie stypendialnym dla I semestru studiów w roku akademickim 2012/2013 brani są pod uwagę wszyscy studenci przyjęci w wyniku rekrutacji na Strona 2 z 7

3 pierwszy rok studiów, jednak stypendium może przysługiwać tylko tym osobom, które złożą Wniosek o przyznanie stypendium (Załącznik nr 1) i nie są skreślone z listy studentów Rocznika. 5. Warunkiem udziału w Konkursie w semestrach II - VII jest wpis na listę studentów danego semestru w terminie określonym odpowiednim zarządzeniem Rektora PK dot. organizacji roku akademickiego oraz złożenie Wniosku o stypendium (Załącznik nr 1). 6. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie, podpisanie i złożenie odpowiednich dokumentów związanych z przystąpieniem do Projektu tj. Formularza uczestnictwa w Projekcie, Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 7. Stypendium nie może otrzymywać student pobierający jednocześnie stypendium w ramach innego projektu dotyczącego programu kierunków zamawianych na Politechnice Krakowskiej lub na innej uczelni. Student, który w danym semestrze pobiera lub planuje pobierać takie stypendium zgłasza ten fakt w Biurze Projektu w terminie do 7 dni od ogłoszenia Konkursu lub niezwłocznie po przyznaniu stypendium w ramach innego projektu. 8. W przypadku Konkursów na semestry II - VII stypendium motywacyjne nie przysługuje osobom, które w momencie składania Wniosku o przyznanie stypendium spełniały jedno lub kilka z poniższych kryteriów: a) oczekują na powtarzanie semestru, którego dotyczy konkurs, realizują w semestrze, którego dotyczy dany konkurs, przedmioty w trybie awansu, powtarzają semestr b) przebywają na urlopie dziekańskim obejmującym semestr, którego dotyczy konkurs, c) posiadają dług kredytowy, d) są zawieszone w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub decyzją Rektora, e) w przypadku osób, o których mowa w 1 pkt. 2, jeżeli nie zaliczyły wszystkich wyznaczonych różnic programowych, f) kontynuują naukę wraz ze studentami naboru 2012/13 w wyniku powtarzania semestru. 3 Procedura przyznawania stypendiów 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna (zwana dalej Komisją) w skład, której wchodzą: Prodziekan Wydziału ds. Dydaktyki, Kierownik Projektu, Asystent Projektu ds. administracyjnych i ewaluacji projektu oraz starosta roku lub wyłoniony przez studentów Rocznika reprezentant. 2. Komisja ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu. Strona 3 z 7

4 3. Przebieg procedury konkursowej: a) ogłoszenie konkursu b) złożenie w wyznaczonym terminie przez uprawnionych studentów Rocznika wniosków stypendialnych (Załącznik nr 1 do Regulaminu) c) ogłoszenie wstępnej listy rankingowej obejmującej wszystkich uprawnionych studentów, którzy złożyli Wniosek, ze wskazaniem tych osób, którym przysługują stypendia d) studenci, którzy złożyli wniosek, są zobowiązani sprawdzić, czy zostali umieszczeni na wstępnej liście rankingowej oraz czy przyznana liczba punktów jest prawidłowa, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w tych kwestiach, przysługuje im odwołanie e) przyjmowanie przez Komisję odwołań, o których mowa w 3 pkt. 3d, i przedstawienie ich do rozstrzygnięcia Dziekanowi Wydziału. f) rozpatrywanie przez Dziekana w/w odwołań. Decyzja Dziekana jest ostateczna. g) ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej stypendystów. h) doręczenie studentom decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium oraz ogłoszenie terminu ich wypłaty. Ogłoszenie terminu wypłaty będzie następować do dnia 10. danego miesiąca, a w przypadku października i marca do dnia 25. danego miesiąca. 4. Stypendia przyznawane są studentom zgodnie z ich kolejnością na liście rankingowej w ramach limitu środków przewidzianych w Projekcie na wypłatę stypendiów w danym semestrze. 5. Pozostałe osoby tworzą rezerwową listę rankingową i mogą one uzyskać stypendium w przypadku zwolnienia miejsc na liście stypendystów. Stypendium dla takiej osoby będzie wypłacane od miesiąca następującego po przyznaniu stypendium, w przypadku semestru zimowego do lutego włącznie, a w przypadku semestru letniego do czerwca włącznie. 6. Sytuacja, o której mowa w 3 pkt. 5, nie będzie miała miejsca, gdy zwolnienie miejsca na liście stypendystów wydarzy się w ciągu ostatniego miesiąca wypłacania stypendiów (dla semestru zimowego - w lutym, dla semestru letniego - w czerwcu). 4 Zasady przyznawania stypendium w I semestrze 1. Stypendia na I semestrze studiów przyznawane są na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego określonych w Zasadach przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013. Strona 4 z 7

5 2. Listę rankingową sporządza się na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia zgodnie z obowiązującą procedurą. 3. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej studentów tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych za ocenę na świadectwie maturalnym, kolejno z chemii, matematyki i fizyki (liczba punktów obliczana jest zgodnie z procedurą obowiązującą w postępowaniu rekrutacyjnym. 4. W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się dwóch i więcej studentów z taką samą liczbą punktów, a kryterium określone w 4 pkt. 3 nie prowadzi do zróżnicowania ich kolejności, to mogą oni otrzymać stypendium tylko w przypadku, gdy nie zostanie przekroczony limit stypendiów, o którym mowa w 1 pkt Zasady przyznawania stypendium w semestrach II - VII 1. Listę rankingową sporządza się na podstawie wskaźnika stypendialnego (WS) łączącego wyniki w nauce z aktywnością w udziale w Projekcie. 2. WS jest definiowany następująco: WS = (SS + P)/8*100 gdzie: SS średnia semestralna ważona z poprzedniego semestru (do wglądu np. w systemie e-hms), P punktacja za aktywne uczestnictwo w Projekcie. W Konkursach brane są pod uwagę punkty z poprzedzającego semestru. 3. Punktacja za uczestnictwo w działaniach w ramach Projektu (P): Działanie Punktacja Zaliczenie testów wyrównawczych lub udział w zajęciach wyrównawczych 0,9 zaliczony przez osobę prowadzącą * Udział w wycieczce edukacyjnej 0,3 Obecność na warsztatach tematycznych 0,4 Obecność na wykładach tematycznych zorganizowanych w ramach Projektu 0,4 Udział w specjalistycznym kursie językowym 1 Udział w specjalistycznym kursie komputerowym 1 Udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań 1 proekologicznych w procesie produkcji* Udział w warsztatach z przedsiębiorczości, ekonomii, zakładania 1 i prowadzenia małej firmy* Prace w kole naukowym 1,1 Prezentacja ustna wyników uzyskanych podczas pracy w kole naukowym 1,3 Prezentacja posteru z wynikami uzyskanymi podczas pracy w kole naukowym 0,7 Odbycie stażu 1 miesięcznego 1,0 Odbycie stażu 3 miesięcznego 1,5 * Jeśli w danym semestrze jest możliwość uczestnictwa w kilku różnych kursach lub zajęciach wyrównawczych z kilku przedmiotów, za udział w każdym kursie/zajęciach punkty są przyznawane oddzielnie. Strona 5 z 7

6 4. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej studentów identycznej wartości WS o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba P. 5. W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się dwóch i więcej studentów z takimi samymi wartościami wskaźnika WS i liczby P, to mogą oni otrzymać stypendium tylko w przypadku, gdy nie zostanie przekroczony limit stypendiów, o którym mowa w 1 pkt Szczegółowy algorytm przyznawania stypendium w semestrach II-VII ( 5 pkt. 2, 3 i 4) może ulec zmianie, o której studenci zostaną poinformowaniu najpóźniej w momencie rozpoczęcia semestru poprzedzającego semestr, dla którego zmiany te zaczną obowiązywać. 6 Zasady zawieszania stypendium, utraty prawa do jego pobierania lub jego zwrotu 1. Przyznanie stypendium motywacyjnego zostaje zawieszone z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu osoby z listy studentów w trybie przewidzianym przez Regulamin studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej. Wypłata świadczenia zostaje wstrzymana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło skreślenie z listy studentów. 2. Jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone Stypendium zostaje wypłacone w najbliższym terminie wypłat dla studentów. Jeżeli decyzja zostanie podtrzymana, student traci prawo do pobierania tego świadczenia i następuje zwolnienie miejsca na liście stypendystów. 3. Student traci prawo do pobierania stypendium motywacyjnego, gdy udaje się na urlop długoterminowy. 4. Student traci prawo do pobierania stypendium motywacyjnego, gdy zostaje zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub decyzją Rektora. W wyniku zaistnienia tej sytuacji następuje zwolnienie miejsca na liście stypendystów. 5. Student traci prawo do pobierania stypendium, jeżeli po terminie sporządzenia listy stypendystów zostanie on skierowany na powtarzanie semestru. Następuje wówczas zwolnienie miejsca na liście stypendystów. 6. Zgodnie z Regulaminem studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej, uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów jest obowiązkowe ( 8 pkt. 8 w/w Regulaminu), dlatego wypłata świadczenia może zostać zawieszona decyzją Kierownika Projektu, jeżeli student przez dłuższy okres nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne. 7. Jeżeli student o którym mowa w 6 pkt. 6 nie przedstawi wiarygodnych dokumentów uzasadniających dłużą nieobecność na zajęciach, decyzją Kierownika Projektu może utracić prawo do stypendium. Następuje wówczas zwolnienie miejsca na liście stypendystów. Strona 6 z 7

7 8. Wypłacone stypendium motywacyjne podlega zwrotowi, gdy: a) zostanie ono pobrane przez osobę nie będącą już studentem Rocznika, b) student przedstawił we Wniosku (Załącznik nr 1 do Regulaminu) fałszywe informacje. 7 Postanowienia końcowe 1. Student pobierający stypendium jest zobowiązany do: a) kontynuowania studiów na kierunku zamawianym technologia chemiczna na Politechnice Krakowskiej i dążenia do ukończenia tych studiów, b) nie zmieniania kierunku studiów i Politechniki Krakowskiej na inną uczelnię wyższą, c) dążenia do uczestnictwa w działaniach przewidzianych dla studentów w ramach Projektu. 2. Wypłata świadczeń odbywa się przelewem na wskazany przez studenta w Załączniku nr 1 osobisty rachunek bankowy w terminach ogłaszanych przez Kierownika Projektu zgodnie z procedurami przyjętymi na Politechnice Krakowskiej. Nie dokonuje się przelewów na konta innych osób lub instytucji wskazanych przez studenta. 3. Terminy wypłat stypendiów mogą ulec zmianie z powodu opóźnień w przekazywaniu środków finansowych przez NCBR na rachunek bankowy Projektu. W przypadku opóźnienia wypłaty, odsetki studentom nie przysługują. 4. Przyznanie Stypendium jest niezależne od form pomocy materialnej, o których mowa w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej". 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu w porozumieniu z Prodziekanem Wydziały ds. Dydaktyki i Asystentem Projektu ds. administracyjnych i ewaluacji projektu. 6. Kierownik projektu zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie przy wcześniejszym powiadomieniu studentów Rocznika. Załączniki: Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach projektu Technolog Chemiczny Inżynier Przyszłości Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 4 Formularz uczestnictwa w projekcie Strona 7 z 7

8 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO w ramach projektu Technolog Chemiczny Inżynier Przyszłości Załącznik nr 1 Imię: Nazwisko: Numer albumu: Grupa: Numer kontaktowy: Ja niżej podpisana/y zgłaszam chęć wzięcia udziału w programie stypendialnym realizowanym na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w ramach projektu Technolog Chemiczny Inżynier Przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i oświadczam, że: 1. Zapoznałam/-em się z regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych i go akceptuję 2. Kierunek Technologia chemiczna jest moim podstawowym* kierunkiem studiów 3. Nie pobieram stypendium na innym kierunku zamawianym 4. Złożyłam/-em** a) deklarację przystąpienia do Projektu, b) oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Projektu c) formularz uczestnictwa w Projekcie Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe. W przypadku przyznania stypendium proszę wpłacać środki na moje osobiste konto: Nazwa banku Podpis wnioskodawcy * - za kierunek podstawowy uważa się pierwszy rozpoczęty kierunek studiów lub jedyny kierunek studiów, jeżeli osoba przeniosła się z innej uczelni kontynuując naukę na Wydziale ** - jednokrotnie w momencie przystąpienia do Projektu Wniosek wpłynął dnia: Podpis członka komisji przyjmującego wniosek: - -

9 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 2 W związku z przystąpieniem do Projektu Technolog Chemiczny Inżynier Przyszłości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna2/4, Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu UDA Technolog Chemiczny Inżynier Przyszłości, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, w realizacji projektu UDA Technolog Chemiczny Inżynier Przyszłości ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU *) W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna.

10 Załącznik nr 3 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y... deklaruję udział w projekcie Technolog Chemiczny Inżynier Przyszłości realizowanym przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1, Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..... Data i podpis uczestnika projektu

11 Załącznik nr 4 FORMULARZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (wypełniać drukowanymi literami bądź zakreślać właściwe odpowiedzi) Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Technolog Chemiczny Inżynier Przyszłości 2 Nr projektu 3 Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: IV POKL 4 Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt: 4.1 POKL 5 Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt POKL Dane uczestnika Dane kontaktowe Lp. Nazwa Dane 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL Brak Podstawowe 6 Wykształcenie Gimnazjalne Ponadgimnazjalne Pomaturalne Wyższe 7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub Tak opieka nad osobą zależną Nie 8 Ulica 9 Nr domu 10 Nr lokalu 11 Miejscowość 12 Obszar Obszar miejski Obszar wiejski 13 Kod pocztowy 14 Województwo 15 Powiat 16 Telefon stacjonarny lub komórkowy 17 Adres poczty elektronicznej ( )

12 Bezrobotny w tym Nieaktywny zawodowo Tak Nie Osoba długotrwale bezrobotna Tak Nie 18 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu w tym Zatrudniony w tym Osoba ucząca się lub kształcąca Tak Nie Rolnik Samozatrudniony Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie Zatrudniony w małym i (lub) średnim przedsiębiorstwie Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie Zatrudniony w administracji publicznej Zatrudniony w organizacji pozarządowej 19 Rodzaj przyznanego wsparcia Doradztwo Pośrednictwo pracy Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe Studia doktoranckie Studia I i (lub) II stopnia Studia I i (lub) II stopnia zamawiane Studia podyplomowe Stypendia Szkolenia/warsztaty/kursy Zajęcia wyrównawcze dla studentów Inne 20 Data rozpoczęcia udziału w projekcie Dane dodatkowe Data zakończenia udziału w 21 projekcie Zakończenie udziału osoby we Tak wsparciu zgodnie z 22 zaplanowaną dla niej ścieżką Nie uczestnictwa Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w formularzu... podpis

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa. 1.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa. 1. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendium

Bardziej szczegółowo

3 Procedura przyznawania stypendiów

3 Procedura przyznawania stypendiów Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku zamawianego Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uczestniczących w projekcie Chemik technolog inżynier

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa. 1.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa. 1. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. 1. Zasady ogólne REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/studentek kierunku zamawianego Biotechnologia na Wydziale InŜynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych osobowych uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania Stypendium motywacyjnego dla studentów uczestniczących w Projekcie Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Projekt Biotechnolog Inżynier XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Biotechnolog Inżynier XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin określający zasady finansowania płatnych staży Studentów/Studentek kierunku zamawianego Biotechnologia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 2 do Regulaminu ANKIETA - ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Matematyka logiczny wybór na przyszłość 2 Nr projektu POKL.04.01.02-00-194/12 3 4 5 Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM

Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM Działając na podstawie 17 ust. 3 i 7 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt Moda na chemię współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2012 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 65 15-365 Białystok Tel. +48 85 745 7140, Fax. +48 85 747 0114 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013)

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013) Załącznik do zarządzenia nr 68/2012 Rektora PO Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Data wpływu. (Wypełnia osoba przyjmująca formularz) WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu grantprogres II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia), uczestniczących w projekcie Ku przyszłości

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Analityka gospodarcza studia z przyszłością 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 1. Projekt projekt Analityka gospodarcza

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. 1

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. 1 1 marca 2011 r. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

3. Stypendia są wypłacane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań w ramach Projektu.

3. Stypendia są wypłacane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań w ramach Projektu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu.

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin stypendiów przyznawanych na kierunkach

Bardziej szczegółowo

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013)

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013) Załącznik do zarządzenia nr 48/2013 Rektora PO Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Informatyka ze środków przyznanych na realizację projektu Studiuj Informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia Ogólne Program Stypendialny realizowany w ramach projektu pn. Pielęgniarstwo przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku

Bardziej szczegółowo

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK STUDIÓW STACJONARNYCH NA WYDZIALE CHEMII UMCS PROJEKTU OD STUDENTA DO EKSPERTA OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAKTYCE 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 I. Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Matematyka

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego: Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 6 Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2011 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE STUDENTOM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA. Wypełnia zgłaszający:

ANKIETA REKRUTACYJNA. Wypełnia zgłaszający: ANKIETA REKRUTACYJNA Tytuł projektu Nr projektu Projektodawca Miejsce realizacji Komputer też ma 50 lat - kurs komputerowy dla mieszkańców terenu LGD Dorzecze Bobrzy WND-POKL.09.05.00-26-071/11 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Inżynier środowiska zawód z przyszłością. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Inżynier środowiska zawód z przyszłością. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Inżynier środowiska zawód z przyszłością I. Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Inżynier środowiska zawód z przyszłością

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Załącznik do zarządzenia Nr 127 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2010 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY udziału w projekcie Era przedsiębiorczości społecznej sosnowiecki inkubator Nr projektu UDA-POKL

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY udziału w projekcie Era przedsiębiorczości społecznej sosnowiecki inkubator Nr projektu UDA-POKL KWESTIONARIUSZ OSOBOWY udziału w projekcie Era przedsiębiorczości społecznej sosnowiecki inkubator Nr projektu UDA-POKL.07.02.02-24-068/08-00 Warunki uczestnictwa w projekcie Uczestnik szkolenia, doradztwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BIOTECHNOLOGIA (PROJEKT) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BIOTECHNOLOGIA (PROJEKT) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr do Zarządzenia nr 43/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15.06.2012r. REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BIOTECHNOLOGIA (PROJEKT) Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn Regulamin uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę Informatyk zawód dla kobiet i mężczyzn Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi projektu konkursowego Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepszą inwestycją OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Obryte 20.09.

Człowiek najlepszą inwestycją OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Obryte 20.09. Człowiek najlepszą inwestycją OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Kształcenie rodziców szansą większych możliwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością I. Definicje 1 Pojęcia przyjęte w niniejszym regulaminie: Projekt projekt Energetyka z przyszłością realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00.

UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, realizowanych w ramach projektu Techne -budowa nowoczesnych maszyn, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1

Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1 Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK 1 Informacje o projekcie 1. realizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM w okresie od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń Łódź, 2014 r. miejscowość, data KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr /09 REGULAMIN przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów studiujących na kierunku zamawianym Informatyka realizowanym w Akademii Ekonomicznej im. Karola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik 1 do regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu nr POKL.09.02.00-14-144/13 Formularz prosimy wypełnić drukowanymi literami,

Bardziej szczegółowo

3. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

3. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Wrocław, 13 marca 2013 Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Informatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Data wpływu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Biuro Projektu: Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami. Część I: Dane osobowe Nazwisko Imię (imiona): Adres zameldowania (ulica, miejscowość, kod pocztowy):

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 grudnia 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 191 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 grudnia 2013 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU (umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-271/12-00) pt. Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników w Zakładach Aktywności Zawodowej w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) Dane uczestnika Lp. Nazwa 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Płeć 4. Wiek w chwili przystępowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II EDYCJA Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej dokumenty Wypełnia kandydat Prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer i nazwa Poddziałania: Numer projektu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Zasady przyznawania stypendium motywacyjnego

Rozdział II Zasady przyznawania stypendium motywacyjnego Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka nabór 2011/2012 Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kierunków zamawianych Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizacji projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Data wpływu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Biuro Projektu: Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami. Część I: Dane osobowe Nazwisko Imię (imiona): Adres zameldowania (ulica, miejscowość, kod pocztowy):

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii w ramach Projektu pt. Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy nr POKL.04.01.02-00-166/11 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Załącznik nr 2 Lp. Nazwa 1 Tytuł Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Dane uczestnika projektu:

1. Dane uczestnika projektu: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 87/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 06 grudnia 2012 r. Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy Data wpływu : Godzina: Numer Podpis FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Deklaruję chęć przystąpienia.. (imię i nazwisko beneficjenta) do udziału w projekcie Nowoczesny system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE PROJEKTU 1. Tytuł projektu Firma Przyjazna Rodzinie 2. Wnioskodawca Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania

Bardziej szczegółowo