3 Procedura przyznawania stypendiów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 Procedura przyznawania stypendiów"

Transkrypt

1 Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku zamawianego Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uczestniczących w projekcie Chemik technolog inżynier z przyszłością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendium motywacyjnego (zwanego dalej Stypendium) dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 (zwanego dalej Rocznikiem) na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (zwanego dalej Wydziałem). 2. Za studentów Rocznika uważa się również te osoby, które zostały wpisane na listę studentów Rocznika w terminie późniejszym niż termin rekrutacji, z powodu przeniesienia się na ten kierunek studiów - na warunkach zgodnych z obowiązującym Regulaminem studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej, ale nie później niż w ostatnim dniu składania wniosków o przyznanie stypendium. Za studentów Rocznika nie uznaje się studentów, którzy kontynuują naukę wraz ze studentami z naboru 2012/2013, w wyniku powtarzania semestru. 3. Stypendium przysługuje jedynie studentom, dla których kierunek technologia chemiczna jest podstawowym kierunkiem studiów. Jako kierunek podstawowy należy rozumieć pierwszy rozpoczęty kierunek studiów lub jedyny kierunek studiów, jeżeli osoba przeniosła się z innej uczelni i kontynuuje naukę na Wydziale. 4. Przyznawanie świadczeń objętych Regulaminem wynika z Umowy o dofinansowanie projektu Chemik technolog inżynier z przyszłością " (zwanego dalej Projektem) realizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) a Akademią Górniczo-Hutniczą (w dalszej części zwanej Umową). 5. Rodzaj, forma i zakres przyznawanych w ramach Projektu świadczeń stypendialnych wynika z Umowy. 6. Stypendium przyznawane jest najlepszym studentom Rocznika, przy czym na pierwszym semestrze studiów stypendium przyznawane jest w oparciu o ranking stworzony na podstawie ocen ze świadectwa maturalnego a w semestrach późniejszych w oparciu o wyniki w nauce i udział w działaniach przewidzianych w Projekcie. 7. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu, na wniosek studenta.

2 8. Stypendium przyznawane jest niezależnie w każdym semestrze, od pierwszego do siódmego semestru nauki, z zastrzeżeniem iż okres realizacji Projektu kończy się z dniem r. 9. W ramach programu stypendialnego stypendium otrzymywać mogą studenci Rocznika, określeni na podstawie listy studentów przyjętych na studia lub wpisanych na dany semestr, nie więcej niż: 45 osób w semestrze I, 45 osób w semestrze II, 35 osób w semestrze III, 35 osób w semestrze IV, 30 osób w semestrze V, 30 osób w semestrze VI, 30 osób w semestrze VII. 10. W I semestrze listę studentów Rocznika określa się na podstawie listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na studia, a w semestrach od II do VII na podstawie listy osób wpisanych na dany semestr. 11. Kwota stypendium wynosi zł (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie na jednego studenta. 12. Stypendium jest przyznawane na 5 miesięcy w semestrze zimowym, tj. na okres od października do lutego włącznie i na 4 miesiące w semestrze letnim, tj. na okres od marca do czerwca włącznie z zastrzeżeniem, że w semestrze VII stypendium przyznawane jest na 3 miesiące, tj. od października do grudnia włącznie, ze względu na zakończenie Projektu w dniu r. 13. W I semestrze roku akademickiego 2012/2013 wypłata stypendiów nastąpi po otrzymaniu środków finansowych od instytucji pośredniczącej, z wyrównaniem od października 2012 r. W kolejnych semestrach stypendium jest wypłacane do dnia 15. każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że stypendium za październik jest wypłacane w listopadzie, a za marzec w kwietniu (bez naliczania odsetek). 14. Stypendia przyznawane są niezależnie od świadczeń pomocy materialnej. 2 Zasady rekrutacji 1. Konkursy stypendialne (nazywane dalej Konkursami) ogłasza się w każdym z siedmiu semestrów studiów I stopnia, po rozpoczęciu semestru. 2. Ogłoszenie o Konkursie stypendialnym jest umieszczane na tablicy ogłoszeń Dziekanatu Wydziału, stronie internetowej Wydziału oraz na stronie internetowej Projektu z zastrzeżeniem, że jeśli w I semestrze studiów strona internetowa Projektu nie zostanie utworzona, ogłoszenie umieszczane jest tylko na tablicy ogłoszeń Dziekanatu Wydziału i stronie internetowej Wydziału. 3. Ogłoszenie o konkursie zawiera szczegółowy terminarz procedury konkursowej. 4. W konkursie stypendialnym dla I semestru studiów w roku akademickim 2012/2013 brani są pod uwagę wszyscy studenci przyjęci w wyniku rekrutacji na pierwszy rok studiów, jednak stypendium może przysługiwać tylko tym osobom, które złożą Wniosek o przyznanie stypendium (Załącznik nr 1) i nie są skreślone z listy studentów Rocznika. 5. Warunkiem udziału w Konkursie w semestrach II - VII jest wpis na listę studentów danego semestru w terminie określonym odpowiednim zarządzeniem Rektora AGH dot. organizacji roku

3 akademickiego oraz złożenie w terminie przewidzianym terminarzem procedury konkursowej Wniosku o stypendium (Załącznik nr 1). 6. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie, podpisanie i złożenie odpowiednich dokumentów związanych z przystąpieniem do Projektu tj. Formularza uczestnictwa w Projekcie, Deklaracji uczestnictwa w projekcie i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 7. Stypendium nie może otrzymywać student pobierający jednocześnie stypendium w ramach innego projektu dotyczącego programu kierunków zamawianych na Akademii Górniczo-Hutniczej lub na innej uczelni. Student, który w danym semestrze pobiera lub planuje pobierać takie stypendium zgłasza ten fakt w Biurze Projektu w terminie do 7 dni od ogłoszenia Konkursu lub niezwłocznie po przyznaniu stypendium w ramach innego projektu. 8. W przypadku Konkursów na semestry II - VII stypendium motywacyjne nie przysługuje osobom, które w momencie składania Wniosku o przyznanie stypendium spełniały jedno lub kilka z poniższych kryteriów: a) oczekują na powtarzanie semestru, którego dotyczy konkurs, realizują w semestrze, którego dotyczy dany konkurs, przedmioty w trybie awansu, powtarzają semestr b) przebywają na urlopie dziekańskim obejmującym semestr, którego dotyczy konkurs, c) posiadają deficyt punktów ECTS, d) są zawieszone w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub decyzją Rektora, e) w przypadku osób, o których mowa w 1 pkt. 2, jeżeli nie zaliczyły wszystkich wyznaczonych różnic programowych, f) kontynuują naukę wraz ze studentami naboru 2012/13 w wyniku powtarzania semestru. 3 Procedura przyznawania stypendiów 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna (zwana dalej Komisją) w skład, której wchodzą: Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia i Studenckich, Kierownik Projektu oraz Starosta roku lub wyłoniony przez studentów Rocznika reprezentant. 2. Komisja ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu. 3. Przebieg procedury konkursowej jest następujący: a) ogłoszenie konkursu, b) złożenie w wyznaczonym terminie przez uprawnionych studentów Rocznika wniosków stypendialnych (Załącznik nr 1 do Regulaminu) c) ogłoszenie wstępnej listy rankingowej obejmującej wszystkich uprawnionych studentów, którzy złożyli Wniosek, ze wskazaniem tych osób, którym przysługują stypendia,

4 d) studenci, którzy złożyli wniosek, są zobowiązani sprawdzić, czy zostali umieszczeni na wstępnej liście rankingowej oraz czy przyznana liczba punktów jest prawidłowa, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w tych kwestiach, przysługuje im odwołanie, e) przyjmowanie przez Komisję odwołań, o których mowa w 3 pkt. 3d, i przedstawienie ich do rozstrzygnięcia Dziekanowi Wydziału. f) rozpatrywanie przez Dziekana w/w odwołań. Decyzja Dziekana jest ostateczna. g) ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej stypendystów. 4. Stypendia przyznawane są studentom zgodnie z ich kolejnością na liście rankingowej w ramach limitu środków przewidzianych w Projekcie na wypłatę stypendiów w danym semestrze. 5. Pozostałe osoby tworzą rezerwową listę rankingową i mogą one uzyskać stypendium w przypadku zwolnienia miejsc na liście stypendystów. Stypendium dla takiej osoby będzie wypłacane od miesiąca następującego po przyznaniu stypendium, w przypadku semestru zimowego do lutego włącznie, a w przypadku semestru letniego do czerwca włącznie. 6. Sytuacja, o której mowa w 3 pkt. 5, nie będzie miała miejsca, gdy zwolnienie miejsca na liście stypendystów wydarzy się w ciągu ostatniego miesiąca wypłacania stypendiów (dla semestru zimowego - w lutym, dla semestru letniego - w czerwcu). 4 Zasady przyznawania stypendium w I semestrze 1. Stypendia na I semestrze studiów przyznawane są na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego określonych w Zasadach przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2012/ Listę rankingową sporządza się na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia zgodnie z obowiązującą procedurą. 3. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej studentów tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych za ocenę na świadectwie maturalnym, kolejno z chemii, matematyki i fizyki (liczba punktów obliczana jest zgodnie z procedurą obowiązującą w postępowaniu rekrutacyjnym. 4. W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się dwóch i więcej studentów z taką samą liczbą punktów, a kryterium określone w 4 pkt. 3 nie prowadzi do zróżnicowania ich kolejności, to mogą oni otrzymać stypendium tylko w przypadku, gdy nie zostanie przekroczony limit stypendiów, o którym mowa w 1 pkt Zasady przyznawania stypendium w semestrach II VII 1. Listę rankingową sporządza się na podstawie wskaźnika stypendialnego (W) łączącego wyniki w nauce z aktywnością w udziale w Projekcie.

5 2. W jest definiowany następująco: W = S + P gdzie: S średnia semestralna ważona z poprzedniego semestru (do wglądu np. w systemie Wirtualny Dziekanat), P punktacja za aktywne uczestnictwo w Projekcie. W Konkursach brane są pod uwagę punkty z poprzedzającego semestru. 3. Punktacja za uczestnictwo w działaniach w ramach Projektu (P) jest następująca: Działanie Udział w warsztatach z umiejętności miękkich Udział w interdyscyplinarnych warsztatach projektowych Udział w zajęciach ze zrównoważonego rozwoju Udział w kursach specjalistycznych (4 kursy) Punktacja 0,5 0,6 0,5 0,5 Udział w warsztatach z przedsiębiorczości 0,4 Udział w targach branżowych 0,5 Odbycie stażu krajowego 1 Odbycie stażu zagranicznego 2 Jeśli w danym semestrze jest możliwość uczestnictwa w kilku różnych kursach lub zajęciach z kilku przedmiotów, za udział w każdym kursie/zajęciach punkty są przyznawane oddzielnie. 4. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej studentów identycznej wartości W o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba P. 5. W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się dwóch i więcej studentów z takimi samymi wartościami wskaźnika W i liczby P, to mogą oni otrzymać stypendium tylko w przypadku, gdy nie zostanie przekroczony limit stypendiów, o którym mowa w 1 pkt Szczegółowy algorytm przyznawania stypendium w semestrach II-VII ( 5 pkt. 2, 3 i 4) może ulec zmianie, o której studenci zostaną poinformowaniu najpóźniej w momencie rozpoczęcia semestru poprzedzającego semestr, dla którego zmiany te zaczną obowiązywać.

6 6 Zasady zawieszania stypendium, utraty prawa do jego pobierania lub jego zwrotu 1. Przyznanie stypendium motywacyjnego zostaje zawieszone z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu osoby z listy studentów w trybie przewidzianym przez Regulamin studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej. Wypłata świadczenia zostaje wstrzymana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło skreślenie z listy studentów. 2. Jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone Stypendium zostaje wypłacone w najbliższym terminie wypłat dla studentów. Jeżeli decyzja zostanie podtrzymana, student traci prawo do pobierania tego świadczenia i następuje zwolnienie miejsca na liście stypendystów. 3. Student traci prawo do pobierania stypendium motywacyjnego, gdy udaje się na urlop długoterminowy. 4. Student traci prawo do pobierania stypendium motywacyjnego, gdy zostaje zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub decyzją Rektora. W wyniku zaistnienia tej sytuacji następuje zwolnienie miejsca na liście stypendystów. 5. Student traci prawo do pobierania stypendium, jeżeli po terminie sporządzenia listy stypendystów zostanie on skierowany na powtarzanie semestru. Następuje wówczas zwolnienie miejsca na liście stypendystów. 6. Zgodnie z Regulaminem Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów jest obowiązkowe ( 11 pkt. 3 w/w Regulaminu), dlatego wypłata świadczenia może zostać zawieszona decyzją Kierownika Projektu, jeżeli student przez dłuższy okres nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne. 7. Jeżeli student o którym mowa w 6 pkt. 6 nie przedstawi wiarygodnych dokumentów uzasadniających dłuższą nieobecność na zajęciach, decyzją Kierownika Projektu może utracić prawo do stypendium. Następuje wówczas zwolnienie miejsca na liście stypendystów. 8. Wypłacone stypendium motywacyjne podlega zwrotowi, gdy: a) zostanie ono pobrane przez osobę nie będącą już studentem Rocznika, b) student przedstawił we Wniosku (Załącznik nr 1 do Regulaminu) fałszywe informacje. 7 Postanowienia końcowe 1. Student pobierający stypendium jest zobowiązany do: a) kontynuowania studiów na kierunku zamawianym technologia chemiczna na Akademii Górniczo-Hutniczej i dążenia do ukończenia tych studiów, b) nie zmieniania kierunku studiów i Akademii Górniczo-Hutniczej na inną uczelnię wyższą,

7 c) dążenia do uczestnictwa w działaniach przewidzianych dla studentów w ramach Projektu. 2. Wypłata świadczeń odbywa się przelewem na wskazany przez studenta w Załączniku nr 1 osobisty rachunek bankowy w terminach ogłaszanych przez Kierownika Projektu zgodnie z procedurami przyjętymi na Akademii Górniczo-Hutniczej. Nie dokonuje się przelewów na konta innych osób lub instytucji wskazanych przez studenta. 3. Terminy wypłat stypendiów mogą ulec zmianie z powodu opóźnień w przekazywaniu środków finansowych przez NCBR na rachunek bankowy Projektu. W przypadku opóźnienia wypłaty, odsetki studentom nie przysługują. 4. Przyznanie Stypendium jest niezależne od form pomocy materialnej, o których mowa w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej". 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu w porozumieniu z Prodziekanem Wydziału ds. Kształcenia i Studenckich i Specjalistą ds. Finansów w Projekcie. 6. Kierownik Projektu zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie przy wcześniejszym powiadomieniu studentów Rocznika. Załączniki: Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach projektu Chemik technolog inżynier z przyszłością Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 4. Oświadczenie o wysokości średniej semestralnej ważonej z poprzedniego semestru (np. wydruk z systemu Wirtualny Dziekanat) lub oświadczenie o wysokości wskaźnika rekrutacji.

8 Imię: Nazwisko: Adres zameldowania: Adres do korespondencji: Numer albumu: PESEL: Grupa: Nr telefonu: WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO w ramach projektu Chemik technolog inżynier z przyszłością Ja niżej podpisana/y zgłaszam chęć wzięcia udziału w programie stypendialnym realizowanym na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach projektu Chemik technolog inżynier z przyszłością współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i oświadczam, że: 1) zapoznałam/-em się z regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych i go akceptuję, 2) Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynieria Materiałowa i Ceramika AGH jest moim podstawowym kierunkiem studiów, 3) Nie pobieram stypendium na innym kierunku zamawianym, 4) Złożyłam/-em: a. deklarację przystąpienia do projektu, b. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego Projektu c. oświadczenie o wysokości średniej semestralnej ważonej z poprzedniego semestru (np. wydruk z systemu Wirtualny Dziekanat) lub oświadczenie o wysokości wskaźnika rekrutacji. Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe. W przypadku przyznania stypendium proszę o wpłacenie środków na moje konto: Nazwa Banku:... Podpis wnioskodawcy Data wpłynięcia wniosku: - - Podpis osoby przyjmującej wniosek...

9 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Chemik technolog inżynier z przyszłością realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna2/4, Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu UDA Chemik technolog inżynier z przyszłością, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, w realizacji projektu UDA Chemik technolog inżynier z przyszłością ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU *) W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna.

10 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y... deklaruję udział w projekcie Chemik technolog inżynier z przyszłością realizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1, Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..... Data i podpis uczestnika projektu

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa. 1.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa. 1. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendium

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne. Strona 1 z 7

1 Zasady ogólne. Strona 1 z 7 Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku zamawianego technologia chemiczna uczestniczących w projekcie Technolog Chemiczny Inżynier Przyszłości w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa. 1.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa. 1. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendium

Bardziej szczegółowo

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania Stypendium motywacyjnego dla studentów uczestniczących w Projekcie Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. 1. Zasady ogólne REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/studentek kierunku zamawianego Biotechnologia na Wydziale InŜynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 65 15-365 Białystok Tel. +48 85 745 7140, Fax. +48 85 747 0114 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Biotechnolog Inżynier XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Biotechnolog Inżynier XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin określający zasady finansowania płatnych staży Studentów/Studentek kierunku zamawianego Biotechnologia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt Moda na chemię współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM

Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM Działając na podstawie 17 ust. 3 i 7 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2012 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. 1

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. 1 1 marca 2011 r. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

3. Stypendia są wypłacane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań w ramach Projektu.

3. Stypendia są wypłacane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań w ramach Projektu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013)

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013) Załącznik do zarządzenia nr 68/2012 Rektora PO Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Informatyka ze środków przyznanych na realizację projektu Studiuj Informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia), uczestniczących w projekcie Ku przyszłości

Bardziej szczegółowo

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu.

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin stypendiów przyznawanych na kierunkach

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia Ogólne Program Stypendialny realizowany w ramach projektu pn. Pielęgniarstwo przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku

Bardziej szczegółowo

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK STUDIÓW STACJONARNYCH NA WYDZIALE CHEMII UMCS PROJEKTU OD STUDENTA DO EKSPERTA OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAKTYCE 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 6 Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2011 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE STUDENTOM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego: Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013)

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013) Załącznik do zarządzenia nr 48/2013 Rektora PO Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kierunków zamawianych Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizacji projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi projektu konkursowego Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Załącznik do zarządzenia Nr 127 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2010 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr /09 REGULAMIN przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów studiujących na kierunku zamawianym Informatyka realizowanym w Akademii Ekonomicznej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

3. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

3. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Wrocław, 13 marca 2013 Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Informatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU (umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-271/12-00) pt. Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BIOTECHNOLOGIA (PROJEKT) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BIOTECHNOLOGIA (PROJEKT) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr do Zarządzenia nr 43/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15.06.2012r. REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BIOTECHNOLOGIA (PROJEKT) Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji. I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Inżynier środowiska zawód z przyszłością. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Inżynier środowiska zawód z przyszłością. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Inżynier środowiska zawód z przyszłością I. Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Inżynier środowiska zawód z przyszłością

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 I. Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Matematyka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 grudnia 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 191 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 grudnia 2013 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

I. Definicje. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 42/2012 z dnia 30 października 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów na

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Zasady przyznawania stypendium motywacyjnego

Rozdział II Zasady przyznawania stypendium motywacyjnego Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka nabór 2011/2012 Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

grantprogres II program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych

grantprogres II program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych REGULAMIN przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych w ramach projektu grantprogres II - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych 1 1. W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością I. Definicje 1 Pojęcia przyjęte w niniejszym regulaminie: Projekt projekt Energetyka z przyszłością realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy studiujących na kierunkach objętych projektem PO KL

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Chemii projektu konkursowego CHEMO-KOP Rozwój nowoczesnych studiów CHEMicznych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kształcącym się na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH PRZEZ MNiSW W RAMACH PROJEKTÓW:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH PRZEZ MNiSW W RAMACH PROJEKTÓW: REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH PRZEZ MNiSW W RAMACH PROJEKTÓW: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROFESJONALNY START DO TWOJEJ KARIERY ; ENERGOOSZCZĘDNIE ZBUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ;

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania stypendiów motywacyjnych

REGULAMIN. przyznawania stypendiów motywacyjnych REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kształcącym się na kierunku zamówionym Informatyka w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach projektu Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn Regulamin uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę Informatyk zawód dla kobiet i mężczyzn Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku.

Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku. Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku. w sprawie: utworzenia Uczelnianego Funduszu Stypendialnego, ze

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00.

UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, realizowanych w ramach projektu Techne -budowa nowoczesnych maszyn, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/368/17 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/368/17 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/368/17 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Budownictwo PŁ w ramach projektu Budownictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin dofinasowania udziału w praktykach lub stażach studenckich uczestników realizowanego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie projektu POKL.04.01.02-00-115/12

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Budownictwo PŁ w ramach projektu Budownictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej nabór na rok akademicki 2012/2013 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania Stypendium Przyznawanie Stypendium na pierwszy rok studiów

Zasady przyznawania Stypendium Przyznawanie Stypendium na pierwszy rok studiów Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w projekcie NANO Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku Inżynieria materiałowa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego. w ramach projektu (nazwa)

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego. w ramach projektu (nazwa) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach projektu (nazwa) objętego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 4. Liczba stypendiów w danym roku akademickim wynika z treści umowy wskazanej w 1 ust. 3.

Postanowienia ogólne. 4. Liczba stypendiów w danym roku akademickim wynika z treści umowy wskazanej w 1 ust. 3. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 5/2013 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE NA KIERUNKU MATEMATYKA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Analityka gospodarcza studia z przyszłością 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 1. Projekt projekt Analityka gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja Konkursowa Wydział Matematyki i informatyki Uniwersytet w Białymstoku

Wydziałowa Komisja Konkursowa Wydział Matematyki i informatyki Uniwersytet w Białymstoku Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach Projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalista na rynku pracy objętego Umową zawartą między Uniwersytetem w Białymstoku a Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii w ramach Projektu pt. Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy nr POKL.04.01.02-00-166/11 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informatyka; Automatyka i Robotyka - kierunkami przyszłości Instytut Informatyki i Automatyki PWSIiP w ŁomŜy

Informatyka; Automatyka i Robotyka - kierunkami przyszłości Instytut Informatyki i Automatyki PWSIiP w ŁomŜy Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka nabór 2009/2010 Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

II. ORGANY PRZYZNAJCE STYPENDIA 5 1. Stypendia przyznawane są przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej komisją stypendialną.

II. ORGANY PRZYZNAJCE STYPENDIA 5 1. Stypendia przyznawane są przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej komisją stypendialną. Tekst jednolity Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach studiów zamawianych stacjonarnych I stopnia kierunku Budownictwo na Wydziale Zarz dzania i Administracji w WZiA Projekt pt.,,dbamy o tradycj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. a) został zarejestrowany na semestr pierwszy, w wyniku rekrutacji w obowiązującym terminie,

REGULAMIN. a) został zarejestrowany na semestr pierwszy, w wyniku rekrutacji w obowiązującym terminie, REGULAMIN przyznawania stypendium fundowanego przez PDH Polska Spółka Akcyjna studentom Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kierunku

Bardziej szczegółowo

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym Regulamin zajęć wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych stanowiących uatrakcyjnienie kształcenia w ramach projektu Studiuj z pasją, nr umowy UDA POKL.04.01.02-00-179/12-00 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU Informatyka inwestycją w przyszłość realizowanego na kierunku zamawianym informatyka na Wydziale Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch grup BO (2x10 osób) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Informacje o organizowanych zajęciach, ich harmonogram oraz termin rekrutacji będzie dostępny na stronie

Informacje o organizowanych zajęciach, ich harmonogram oraz termin rekrutacji będzie dostępny na stronie Regulamin rekrutacji na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych 1 w ramach realizacji projektu KIERUNKI ZAMAWIANE Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu

Zasady uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu Zasady uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku 1 Zasady określają warunki

Bardziej szczegółowo