REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Informatyka ze środków przyznanych na realizację projektu Studiuj Informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, formy, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość stypendium motywacyjnego dla studentów/-ek Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach kształcących się na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka, zwanego dalej stypendium, w ramach projektu Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość nr projektu WND-POKL /12, zwanego dalej projektem, przewidzianym do realizacji w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w okresie od 1 października 2012 do 31 grudnia 2015 roku. 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 3. Przyznanie stypendium z budżetu o którym mowa w ust. 1 i 2 nie wyklucza przyznania i otrzymania stypendium ze środków funduszu pomocy materialnej, na zasadach, określonych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. II. Tryb przyznawania stypendium 2 1. Stypendia przyznaje Komisja Stypendialna powołana przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych UPH, w skład której wchodzą: 1) koordynator merytoryczny (Kierownik projektu) jako przewodniczący; 2) Dyrektor Instytutu Informatyki (lub jego zastępca) jako członek komisji; 3) przedstawiciel studentów (starosta roku) jako członek komisji; 4) specjalista ds. rozliczeń jako sekretarz. 2. Decyzje podjęte przez Komisję Stypendialną podpisuje jej przewodniczący. 3. Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnej sprawuje Dziekan. 4. Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie do Rektora UPH. Odwołanie

2 wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Komisji Stypendialnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 5. Rektor może uchylić decyzje Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego regulaminu. III. Zasady przyznawania stypendium 3 1. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta/-tki, sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 (na 1 semestr) oraz w załączniku nr 2 (na 2, 3, 4, 5, 6, 7 semestr) do niniejszego regulaminu. 2. Studenci/-tki ubiegający się o przyznanie stypendium zobowiązani są do: 1) wypełnienia i podpisania deklaracji/umowy przystąpienia do projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 2) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizowanego projektu; 3) przedkładania innych informacji i danych, niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności dotyczących monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji projektu. 3. Stypendia przyznaje się najlepszym studentom/-tkom każdego semestru w latach , wyłonionym zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IV i V niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem ust Liczba przyznawanych stypendiów wynosi: do 45 (1 i 2 semestr), do 35 (3 i 4 semestr), do 35 (5 i 6 semestr) oraz do 27 (7 semestr, miesiące: X-XII), jednakże liczba ta nie może przekraczać 50% wszystkich studentów wpisanych na dany semestr studiów. 5. Warunkiem uruchomienia programu stypendiów ze środków Projektu jest przyjęcie na pierwszy rok studiów na kierunku Informatyka co najmniej 90 osób. 6. Wypłata stypendium może być wstrzymana lub zawieszona w przypadku nie otrzymania przez UPH środków przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na realizację projektu. Wypłatę wstrzymanych lub zawieszonych środków uruchamia się w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek projektu. 7. Stypendium mogą otrzymać studenci/-tki, którzy/które wywiązali/wywiązały się z obowiązków wobec Uczelni, określonych w Regulaminie studiów, tj. złożyli wszystkie wymagane dokumenty w ustalonych terminach. 8. Stypendia motywacyjne otrzymać mogą studenci/-tki, którzy/które zaliczyli/-ły semestr poprzedzający semestr przyznania oraz wypłaty stypendium. Za zaliczony semestr nie uważa się wpisu warunkowego na semestr, w którym następuje wypłata stypendiów. 9. Jeżeli limit przyznanych stypendiów, o którym mowa w ust. 4 nie zostanie wyczerpany, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja w terminach do 15 kwietnia (w semestrach 2, 4, 6) oraz do 15 grudnia (w semestrach 3, 5). 10. Studenci/studentki wyłonieni/wyłonione w dodatkowej rekrutacji uzupełniają listę stypendystów (w ramach limitów miejsc, o których mowa ust. 4) i nabywają prawo do otrzymania stypendium motywacyjnego od następnego dnia w stosunku do dnia,

3 w którym otrzymali/-ły ostatnie zaliczenie w semestrze poprzedzającym semestr przyznania oraz wypłaty stypendium. Kwotę stypendium motywacyjnego dla studentów/-ek wyłonionych w dodatkowej rekrutacji uzupełniającej zaokrągla się do pełnych złotych następująco: kwotę poniżej 50 groszy pomija się, natomiast kwotę 50 groszy i więcej podwyższa się do wartości pełnego złotego. 11. Student/-tka studiujący/-a równocześnie na kilku kierunkach zamawianych (w tym w różnych uczelniach) może otrzymać stypendium współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku. W przypadku uzyskania stypendium na innym kierunku, studenta/-ka zobowiązany/-a jest poinformować o tym fakcie Biuro Projektu Wysokość stypendium wypłacanego miesięcznie zróżnicowana jest od średniej ocen uzyskanych w semestrze poprzedzającym wypłatę stypendium i wynosi: zł przy średniej ocen nie mniejszej niż 4,0; 800,00 zł przy średniej ocen niższej niż 4,0 i nie mniejszej niż 3,5 oraz 600,00 zł przy średniej ocen niższej niż 3,5 i nie mniejszej niż 3,0. W przypadku miesiąca lutego 2013/2014/2015 stypendium wynosi 50% wysokości miesięcznego stypendium przyznanego na dany semestr roku akademickiego. 2. Stypendium jest wypłacane przez okres jednego semestru, tj. 4,5 miesiąca: 1) w semestrze zimowym w okresie od początku października do połowy lutego; 2) w semestrze letnim w okresie od połowy lutego do końca czerwca. 3. Stypendia motywacyjne są przyznawane co semestr przez cały okres trwania studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Informatyka z wyłączeniem semestru siódmego, w którym to semestrze stypendium zostaje przyznane na okres trzech miesięcy tj. październik, listopad i grudzień 2015 roku. 4. Wypłaty stypendiów dokonuje się przelewem na indywidualne konto bankowe studenta/-tki do 25 dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem 3 ust. 6. Nie dokonuje się przelewów na konta innych osób wskazanych przez studenta/-tkę. 5. Wypłaty pierwszego stypendium dokonuje się w grudniu, z wyrównaniem za październik i listopad z zastrzeżeniem 3 ust Pierwsza wypłata stypendiów dla studentów/-ek, o których mowa w 3 ust. 10 odbywa się w miesiącach: kwiecień (w semestrach 2, 4, 6) oraz grudzień (w semestrach 3, 5), z wyrównaniem za okres od kiedy nabyli prawa do pobierania stypendium Studentowi/-tce zawiesza się prawo do pobierania stypendium od dnia wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów. 2. Student/-ka traci prawo do pobierania stypendium z dniem, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna. 3. Ponowne wpisanie studenta/-tki na listę studentów, będące skutkiem pozytywnego rozpatrzenia odwołania od decyzji Dziekana o skreśleniu z listy studentów, przywraca studentowi/-tce prawo do pobierania stypendium w danym semestrze. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2 oraz w 3 ust. 10, stypendia wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia w danym miesiącu. 5. W przypadkach utraty przez studenta/-tkę prawa do pobierania stypendium, przyznaje

4 się je studentowi/-tce zajmującemu/-ej najwyższe miejsce na rezerwowej liście rankingowej. 6. Nienależnie wypłacone stypendium podlega zwrotowi w trybie natychmiastowym. IV. Zasady wyłaniania stypendystów spośród studentów 1 semestru studiów 6 1. Stypendystów/-ek, spośród studentów/-ek pierwszego semestru studiów, wybiera się na podstawie wyników osiągniętych w postępowaniu rekrutacyjnym miejsca w rankingu rekrutacyjnym, sporządzonym na zasadach określonych co roku uchwałą Senatu UPH w sprawie warunków i trybu rekrutacji, co jest odzwierciedleniem rankingu ocen otrzymanych na świadectwie maturalnym. 2. Stypendium otrzymują studenci/-tki, którzy/-e w rankingu rekrutacyjnym uzyskają, kolejno, najwyższe miejsca, pozycje na liście rankingowej. Ilość miejsc premiowanych stypendium została określona w 3 ust. 3-5 niniejszego regulaminu. 3. Jeżeli nie będzie możliwe jednoznaczne wyłonienie stypendystów/-ek, dodatkowym kryterium dla grupy studentów/-ek, którzy na liście rankingowej zajmują ostatnie miejsca uprawniające do otrzymania stypendium, jest ocena z przedmiotu kierunkowego, na świadectwie maturalnym, wskazanego przez studenta w trakcie rekrutacji na studia. 4. W przypadku, gdy po zastosowaniu kryterium, o którym mowa w ust. 3, nadal nie można ustalić kolejności na liście rankingowej, o kolejności studentów/-ek na liście decyduje Komisja Stypendialna biorąc pod uwagę, w szczególności, udział i osiągnięcia studenta/-ki w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i turniejach wiedzy w czasie trwania dotychczasowej nauki. 5. Listę stypendystów/-ek ogłasza Komisja Stypendialna w terminie do 15 grudnia 2012 r Komisja Stypendialna tworzy rezerwową listę rankingową na wypadek konieczności wyłonienia dodatkowych stypendystów/-ek w trakcie trwania właściwego semestru roku akademickiego. 2. Przy tworzeniu listy rezerwowej stosuje się reguły określone w 6 ust V. Zasady wyłaniania stypendystów spośród studentów 2-7 semestru studiów 8 1. Stypendystów/-ek, spośród studentów/-ek 2-7 semestru studiów, wybiera się na podstawie wyników w nauce z semestru poprzedzającego semestr, w którym wypłacane są stypendia. 2. Przez wyniki w nauce rozumie się oceny końcowe z przedmiotów wynikających z realizacji obowiązkowego programu nauczania. Do wyników w nauce nie wlicza się ocen z przedmiotów: Wychowanie fizyczne (lub przedmiotu: Zdrowy styl życia) i praktyk studenckich.

5 3. Stypendium otrzymują studenci/-tki, którzy w sporządzonym rankingu stypendialnym uzyskali kolejno najwyższą średnią ocen, nie mniejszą niż 3,0, z przedmiotów objętych planem studiów, obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów. Przy liczeniu średniej nie bierze się pod uwagę ocen uzyskanych przez studenta/-tkę na drugiej specjalności. 4. Jeżeli nie będzie możliwe jednoznaczne wyłonienie stypendystów/-ek, dodatkowym kryterium dla grupy studentów/-ek, którzy na liście rankingowej zajmują ostatnie miejsca uprawniające do otrzymania stypendium, będzie średnia ocen kolejno z przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych objętych planem studiów pomijając oceny z przedmiotów: Język angielski, Przedmiot ogólnouczelniany 1 i 2 oraz Wychowanie fizyczne (lub przedmiotu: Zdrowy styl życia). 5. W przypadku, gdy po zastosowaniu kryterium, o którym mowa w ust. 4, nadal nie można ustalić kolejności na liście rankingowej, o kolejności studentów/-ek na liście decyduje Komisja Stypendialna biorąc pod uwagę, w szczególności, udział studenta/- ki w zajęciach dodatkowych realizowanych w poprzednim semestrze, następnie roku akademickim, związanych ze studiami na kierunku (koła naukowe, organizacje studenckie, szkolenia, konferencje). 6. Listę stypendystów/-ek ogłasza Komisja Stypendialna w terminie do 15 października (na I semestr, z wyłączeniem I-go semestru studiów, kiedy to termin ogłoszenia list stypendialnych nastąpi do 15 grudnia) oraz do 28 lutego (na II semestr) danego roku akademickiego. 7. W przypadku, o którym mowa w 3 ust. 9, listę uzupełniającą stypendystów/-ek ogłasza Komisja Stypendialna w terminach do 18 kwietnia (w semestrach 2, 4, 6) oraz do 18 grudnia (w semestrach 3, 5) Komisja Stypendialna tworzy rezerwową listę rankingową na wypadek konieczności wyłonienia dodatkowych stypendystów/-ek w trakcie trwania właściwego semestru roku akademickiego. 2. Przy tworzeniu listy rezerwowej stosuje się reguły określone w 8 ust VI. Postanowienia końcowe. 10 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 października 2013 r. ZATWIERDZAM Załączniki: 1) Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium na semestr 1; 2) Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium na semestr 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Zarządzenie nr 129/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ DLA BIZNESU NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo