Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania oraz wypłacania stypendium najlepszym studentom kierunków zamawianych w Politechnice Radomskiej 2. Liczba przyznanych stypendiów na kierunku zamawianym wynika z postanowień umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Politechniką Radomską. Liczby stypendiów zostały ustalone dla kierunku: - informatyka 20 stypendiów, - mechanika i budowa maszyn 30 stypendiów. Liczby te mogą ulec zmianie w przypadku mniejszej niż zakładana liczby studentów na kierunku Stypendium, o którym mowa w 1 ust. 2 przyznawane jest w drodze konkursu. Prawo udziału w konkursie posiadają studenci spełniający następujące warunki: a) rozpoczęli studia stacjonarne stopnia pierwszego na kierunku zamawianym w roku akademickim 2011/2012, w cyklu kształcenia 2011/ /2015, b) podpisali deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 Regulaminu uczestnictwa w kierunkach zamawianych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego) i przekazali dane osobowe w zakresie określonym załącznikiem nr 2 w/w regulaminu, c) uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych i innych dodatkowych zajęciach podnoszących atrakcyjność kształcenia przewidzianych w Projekcie w ramach kierunku zamawianego, do udziału w których zgłosili chęć uczestnictwa lub zostali wytypowani. 2. Informacja dotycząca warunków konkursu umieszczana jest na wydziałowych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Projektu. Studenci 1 go roku studiów powiadamiani są na pierwszym spotkaniu informacyjnym Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, może otrzymywać stypendium tylko na jednym kierunku.

2 2. Student, który przed rozpoczęciem studiów na kierunku zamawianym pobierał stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na danym poziomie studiów, a następnie został skreślony z listy studentów tego kierunku nie może ponownie ubiegać się o stypendium. 3. Student urlopowany nie może ubiegać się o stypendium. W przypadku, gdy stypendysta otrzymuje urlop w trakcie roku akademickiego, traci prawo do stypendium poczynając od następnego miesiąca po uzyskaniu urlopu. 4. Studentowi, który został przyjęty na kierunek zamawiany w drodze przeniesienia, stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po terminowym zaliczeniu jednego semestru studiów zamawianych. 5. W okresie studiów odbywanych w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów stypendysta zachowuje prawo do otrzymywania stypendium. 1. Decyzję o przyznaniu i utracie stypendium wydaje dziekan Stypendium przyznawane jest niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.). 3. Stypendium przyznawane jest semestralnie, przy czym w semestrze zimowym wypłaca się 5 stypendiów miesięcznych (za miesiące X, XI, XII, I, II) zaś w semestrze letnim 4 stypendia (za miesiące: III, IV, V, VI) z zastrzeżeniem 13 ust. 2. Okres pobierania stypendium nie może być dłuższy niż 31 miesięcy w toku studiów. 3. Wysokość miesięcznego stypendium przyznanego studentowi w danym semestrze jest stała i wynosi 1000 zł (dopuszcza się wypłaty wyrównawcze za poprzednie miesiące). 4. Stypendia wypłacane zgodnie z niniejszym regulaminem zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust.1 pkt.137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Rozdział 2 Komisja Stypendialna 5 1. Wnioski o stypendium rozpatrują Komisje Stypendialne na kierunkach zamawianych (zwane dalej Komisją) powołane przez Rektora Politechniki Radomskiej na wniosek Dziekana Wydziału, na którym realizowany jest dany kierunek zamawiany. Komisje powoływane są na okres realizacji projektu. 2. W skład Komisji wchodzą: - Prodziekan do Spraw Studenckich przewodniczący Komisji, - Koordynator Projektu zastępca przewodniczącego Komisji, - Asystent koordynatora (na Wydziale Nauczycielskim), Zastępca koordynatora (na Wydziale Mechanicznym) sekretarze odpowiednich Komisji,

3 - Kierownik dziekanatu członek Komisji, - Specjalista ds. Wniosków o płatność członek Komisji, - przedstawiciel Samorządu Studenckiego (student z danego wydziału) członek Komisji. 3. Do obowiązków Komisji należy w szczególności: 1) sprawdzanie złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, 2) ustalenie projektów list rankingowych studentów ubiegających się o stypendium, 3) weryfikacja wniosków pod względem dodatkowych kryteriów i ustalenie projektu list stypendystów, 4) opiniowanie decyzji o utracie Stypendium. 6 Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, złożone za pośrednictwem dziekana. Decyzja Rektora jest ostateczna. Stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Rozdział 3 Tryb i zasady przyznawania stypendiów. Kryteria konkursowe 7 1. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta, wzór wniosku określa załącznik nr 3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. 2. Wniosek o przyznanie stypendium student składa na każdy semestr do Biura Projektu, mieszczącego się: - dla kierunku informatyka w Zakładzie Informatyki, przy ul. Chrobrego 27, pokój nr 44; - dla kierunku mechanika i budowa maszyn w Zakładzie Mechaniki, ul. Krasickiego 54, pokój nr Wniosek winien być złożony w terminie do: - 20 września w przypadku ubiegania się o stypendium w semestrze zimowym, - 20 lutego w przypadku ubiegania się o stypendium w semestrze letnim. Komisja podejmuje decyzję w terminie do: - 30 września w przypadku ubiegania się o stypendium w semestrze zimowym, - 28 lutego w przypadku ubiegania się o stypendium w semestrze letnim z zastrzeżeniem 13 ust. 1. Stypendia przyznawane są odrębnie dla każdego kierunku według rankingu osiągnięć Na pierwszym semestrze stypendium przyznawane jest w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny obowiązujący dla kierunku zamawianego, obliczony na podstawie zweryfikowanych danych wprowadzonych w procesie rejestracji poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów.

4 2 Osoby, które uzyskały tę samą liczbę punktów zajmują na liście rankingowej tę samą pozycję za wyjątkiem przypadku, w którym nastąpiłoby przekroczenie limitu liczby stypendiów. Komisja rozpatruje wówczas dodatkowe kryteria w następującej kolejności: 1) udział i laury w olimpiadach przedmiotowych związanych z kierunkiem zamawianym: matematycznej, informatycznej, wiedzy technicznej dla kierunku Informatyka, matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, 2) średnią ocen ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3) dodatkowy test sprawdzający wiedzę z przedmiotów związanych z kierunkiem zamawianym: - matematyki i informatyki dla kierunku informatyka, - matematyka i fizyka dla kierunku mechanika i budowa maszyn W kolejnych semestrach studiów stypendium przyznawane jest na podstawie średniej ważonej za poprzedni semestr nauki (średnia ważona obliczana jest zgodnie z regulaminem studiów obowiązującym w Politechnice Radomskiej) oraz osiągnięć naukowych według poniższych zasad: 1) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 100 pkt., 2) maksymalna punktacja za średnią ważoną 80 pkt., 3) maksymalna punktacja z tytułu osiągnięć naukowych 20 pkt. 2. Średnia ważona jest przeliczana dla potrzeb rankingu według schematu: Wyliczona średnia ważona Punktacja do rankingu pkt pkt pkt pkt pkt pkt. 3. Osiągnięcia naukowe oceniane są według poniższej punktacji: Pkt. 1) Merytoryczny udział w konferencji naukowej (referat, komunikat itp., artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym 5 2) Uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej 4 3) Członkowstwo w komitecie organizacyjnym konferencje, seminaria itp. 4 4) Aktywne członkowstwo w Kole Naukowym, działalność w Zarządzie Koła, udział w badaniach terenowych, obozie naukowym 3 5) Indywidualna organizacja studiów 2 6) Certyfikaty językowe na poziomie minimum B2 2

5 4. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy w terminie przewidzianym harmonogramem sesji egzaminacyjnej określonym w kalendarzu danego roku akademickiego złożyli do Dziekanatu kartę okresowych osiągnięć studenta oraz indeks. 5. W przypadku, o którym mowa w 9 ust. 2, Komisja uwzględnia dodatkowe kryteria w następującej kolejności: 1) średnią arytmetyczną ocen z poprzedniego semestru, 2) frekwencję i udział w zajęciach zgodnie z planem studiów na kierunku zamawianym lub indywidualną organizacją studiów. Rozdział 5 Wypłata stypendium Stypendium jest wypłacane na wskazane przez studenta konto bankowe w terminach wynikających z regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego (zarządzenie R 39/2011 z dnia 23 września 2011 r.) Terminy mogą być przesunięte w przypadku nieterminowego w stosunku do harmonogramu otrzymania płatności w ramach realizacji projektów. 2. Stypendysta, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów, traci prawo do otrzymywania stypendium, zwolnione w ten sposób środki dziekan przyznaje studentowi, który na rezerwowej liście rankingowej zajmuje najwyższą pozycję. Rozdział 6 Postanowienia końcowe Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku: 1) uzyskania urlopu dziekańskiego, okolicznościowego lub zdrowotnego w okresie pobierania stypendium, 2) skreślenia z listy studentów z końcem miesiąca, w którym uprawomocniła się decyzja o skreśleniu, 3) zawieszenia w prawach studenta z końcem miesiąca, w którym uprawomocniła się decyzja o zawieszeniu w prawach studenta, 4) otrzymania w okresie pobierania stypendium kary regulaminowej, 5) przeniesienia do innej uczelni, 6) stwierdzenia we wniosku, o którym mowa w 9 ust.1 informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 2. W przypadku utraty przez stypendystę prawa do otrzymywania stypendium, zwolnione środki dziekan przyznaje studentowi, który na rezerwowej liście rankingowej zajmuje najwyższą pozycję. 3. Stypendysta, który uzyskał stypendium na podstawie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym jest zobowiązany do zwrotu pobranego stypendium w pełnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi.

6 13 1. Studenci pierwszego semestru wnioski o przyznanie stypendium składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2011 r., a dziekan podejmuje decyzję w terminie do 31 października Studenci siódmego semestru otrzymują 4 stypendia wypłacane za miesiące październik, listopad, grudzień 2014 roku oraz styczeń 2015 roku. Styczeń 2015 roku jest ostatnim miesiącem pobierania stypendium w ramach Projektu Regulamin wchodzi w życie od daty rozpoczęcia realizacji projektów.

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo