REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel

2 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku matematyka w latach 2012/ /2015 odbywających studia w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki Stosowanej projektu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy ). 2 Stypendia motywacyjne, zwane dalej stypendiami, przyznaje się ze środków przekazanych Politechnice Śląskiej w Gliwicach w ramach realizacji projektu, o którym mowa w Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna. W skład Komisji wchodzą członkowie zespołu zarządzającego projektem. 2. Informacje na temat konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu oraz na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Wydziału Matematyki Stosowanej. 4 Warunkiem pobierania stypendium jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Studentem a Politechniką Śląską. Wzór umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu Student, który podjął studia w ramach kierunku Matematyka dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej kierunkiem zamawianym, nie może pobierać stypendium z racji studiowania na innych kierunkach zamawianych. 2. Stypendia są przyznawane niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.). Kryteria przyznawania stypendium 6 O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie na kierunku zamawianym Matematyka na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku akademickim 2012/2013. tel

3 1. W przypadku studentów I-go semestru pierwszego roku studiów stypendium przysługuje studentowi, który zajął odpowiednie miejsce na liście rankingowej kierunku zamawianego Matematyka na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej podczas postępowania rekrutacyjnego w roku 2012/2013 i jest Uczestnikiem Projektu Matematyka interaktywne studia z przyszłością. 2. W przypadku, gdy na odpowiednie miejsce na liście rankingowej kandyduje więcej osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały taką samą liczbę punktów, Komisja Stypendialna ustala kolejność przyjmując dodatkowe kryteria: udział i laury w olimpiadach przedmiotowych związanych z kierunkiem zamawianym, średnią ocen z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka na świadectwie maturalnym. Liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym jest obliczana zgodnie z zasadą obowiązującą dla kierunku technicznego Matematyka określoną w Warunkach i trybie rekrutacji kandydatów oraz formach studiów na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/ W przypadku studentów kolejnych semestrów studiów, stypendium przysługuje studentowi, który uzyskał wymaganą średnią ocen w ostatnim okresie rozliczeniowym (tj. jeden semestr), oraz zajął odpowiednie miejsce na liście rankingowej najlepszych Studentów tego semestru. Średnia ocen uzyskanych przez studenta w ostatnim okresie rozliczeniowym naliczana jest elektroniczne przez system DZIEKANAT Politechniki Śląskiej. 4. Zatem w kolejnych semestrach studiów stypendium może być przyznane studentowi studiów pierwszego stopnia, który: jest Uczestnikiem Projektu, w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium terminowo (tj. do 30 września po semestrze letnim i do 28 lutego po semestrze zimowym) złożył wszystkie egzaminy i uzyskał wszystkie zaliczenia przewidziane planem studiów, uczestniczył we wszystkich zajęciach wyrównawczych, na które został zakwalifikowany, uczestniczył we wszystkich obowiązkowych, dodatkowych zajęciach podnoszących atrakcyjność kształcenia przewidzianych w projekcie Matematyka interaktywne studia z przyszłością Tryb i zasady przyznawania Stypendium 7 1. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Wzór wniosku określa Załącznik 2 do niniejszego regulaminu. 2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w każdym semestrze studiów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października (po semestrze letnim) i do dnia 20 marca (po semestrze zimowym) w Biurze Projektu. 3. Wnioski o przyznanie stypendium złożone w terminie późniejszym niż określony w pkt. 2 pozostawia się bez rozpatrzenia. Do obowiązków Komisji Stypendialnej należy w szczególności: sprawdzanie prawidłowości złożonych wniosków, ustalanie list rankingowych studentów ubiegających się o stypendium, ustalanie list stypendystów, 8 tel

4 wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium, wydawanie decyzji o utracie prawa do stypendium Komisja przyznaje stypendia najlepszym studentom z list rankingowych w ramach ustalonej dla kierunku zamawianego Matematyka liczby miejsc stypendialnych określonej w umowie o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu. 2. W przypadku, gdy na jedno miejsce na liście rankingowej kandyduje więcej osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały taką samą liczbę punktów, pozycję na liście ustala Komisja biorąc pod uwagę inne osiągnięcia studenta (np. udział w zajęciach dodatkowych i wyrównawczych, udział w pracach kół naukowych, zaangażowanie w życie Wydziału itd.). 3. Student, spełniający wszystkie kryteria, o których mowa w 6 otrzymuje stypendium w wysokości 1000 zł przez okres 1 semestru (tj. od października do lutego w semestrze zimowym i od marca do czerwca w semestrze letnim). Po zamknięciu semestru tworzona jest nowa lista rankingowa na podstawie ocen uzyskanych w minionym semestrze. Wypłata stypendiów Stypendium wypłacane jest w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę w Oświadczeniu dla kwestury o numerze konta bankowego, stanowiącym załącznik do umowy stypendialnej. 2. Stypendia za dany miesiąc są wypłacane do dnia 10-go następnego miesiąca w przypadku dostępności środków na koncie bankowym. Ewentualne zaległości będą wypłacane po otrzymaniu środków. 3. Student może odmówić podpisania umowy, jednakże jest to równoznaczne z utratą możliwości pobierania stypendium. 4. Jeśli student odmówi podpisania umowy, wtedy propozycje pobierania stypendium otrzymuje kolejna osoba, znajdująca się jako następna na liście rankingowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 5. Jeżeli w czasie trwania semestru, student, który otrzymuje stypendium zrezygnuje ze studiów lub zostanie skreślony ze względu na postanowienia zawarte w regulaminie studiów, propozycje pobierania stypendium otrzymuje kolejna osoba, znajdująca się jako następna na liście rankingowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 6. Powyższe ustalenia obowiązują od roku akademickiego 2012/2013 do roku akademickiego 2014/2015 włącznie. tel

5 Postanowienia końcowe Stypendysta jest zobowiązany do: niezwłocznego informowania organu przyznającego stypendium o okolicznościach, o których mowa w 12 ust. 1 pkt.1-4, podania we wniosku, o którym mowa 7 ust. 1, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku: 1) uzyskania urlopu, 2) skreślenia z listy studentów z końcem miesiąca, w którym uprawomocniła się decyzja o skreśleniu, 3) zawieszenia w prawach studenta z końcem miesiąca, w którym uprawomocniła się decyzja o zawieszeniu w prawach studenta, 4) przeniesienia się do innej uczelni, 5) stwierdzenia we wniosku, o którym mowa 7 ust. 1, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, 6) stwierdzenia braku postępów w nauce, 7) nieprzestrzegania zasad regulaminów obowiązujących w projekcie, 8) rezygnacji z udziału w projekcie. 2. Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu pobranego stypendium w jego pełnej wysokości na konto projektu w przypadku: 1) skreślenia z listy studentów, 2) zawieszenia w prawach studenta, 3) przeniesienia się na inny kierunek i/lub wydział Politechniki Śląskiej lub do innej uczelni, 4) stwierdzenia we wniosku, o którym mowa 7 ust. 1, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, 5) nieprzestrzegania zasad regulaminów obowiązujących w projekcie, 6) rezygnacji z udziału w projekcie. W innych przypadkach oraz przy wystąpieniu sytuacji losowych ostateczną decyzję o zwrocie pobranego stypendium podejmuje Kierownik Projektu. tel

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Zarządzenie nr 129/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ DLA BIZNESU NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu.

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16/14 z dnia 26.02.2014 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UMB Z OTWARTYM PRZEWODEM

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 1/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursach praktycznych realizowanych w ramach Zadania 4 Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia Projektu UR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW 2012 1 1. Studia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze dalej zwanej Uczelnią, odbywają się zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo