Regulamin. I. Zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. I. Zasady ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL /12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy I. Zasady ogólne 1 1. Na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu tworzy się Motywacyjny Program Stypendialny na Kierunku Zamawianym dla studentów stacjonarnych I-go stopnia, studiujących na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzornictwo szansą na sukces!, zwanego dalej Projektem. 2. Środki stypendialne na realizację Motywacyjnego Programu Stypendialnego na Kierunku Zamawianym pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 3. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu uczestniczy w realizacji Poddziałania w zakresie kierunku Wzornictwo, prowadzonego przez Wydział Architektury i Wzornictwa UAP (dalej Wydział ). 4. Regulamin niniejszy określa warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość stypendium zwanego dalej stypendium motywacyjnym, wypłacanego w ramach Projektu studentom Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu studiującym na kierunku zamawianym, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w 10 ust W procedurze przyznawania stypendium motywacyjnego bierze się pod uwagę: średnią ocen z poprzedniego semestru (zaś na pierwszym semestrze średnią ocen ze świadectwa maturalnego), osiągnięcia artystyczne i projektowe. 2. Stypendium motywacyjne przyznaje się studentowi, który rozpoczął studia na kierunku zamawianym w wyniku rekrutacji na rok akademicki 2012/2013, a także studentowi, który w toku studiów znalazł się na tym samym roku studiów co studenci z naboru 2012/ Stypendium motywacyjne przyznawane jest co semestr, na okres jednego semestru akademickiego.

2 3 Nie może otrzymać na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu stypendium motywacyjnego student kierunku zamawianego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który równocześnie pobiera stypendium motywacyjne na kierunku prowadzonym przez inną uczelnię. W przypadku pobierania stypendium motywacyjnego na innej uczelni student zgłasza ten fakt Koordynatorowi Projektu, wypełniając Oświadczenie o pobieraniu/ niepobieraniu stypendium motywacyjnego na innej uczelni. II. Organy stypendialne oraz zasady przyznawania stypendium motywacyjnego Stypendium motywacyjne przyznaje studentowi kierunku zamawianego Wydziałowa Komisja ds. Stypendium Motywacyjnych, zwana dalej Komisją Stypendialną (lub w skrócie KS ), powołana w trybie określonym w ustępie 2, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym rozdziale. 2. Komisję Stypendialną powołuje Dziekan Wydziału (dalej Dziekan ), nie później niż do 15 października w danym roku akademickim, w składzie określonym w ustępie 3. W przypadku, gdy Komisja Stypendialna nie zostanie powołana, decyzję o przyznaniu stypendium motywacyjnego podejmuje Dziekan w porozumieniu z Koordynatorem Projektu. 3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: Koordynator Projektu KS (przewodniczący), Pełnomocnik Koordynatora KS, jeden z dydaktyków na kierunku Wzornictwo oraz student wskazany przez Samorząd Studencki. 4. Obsługę administracyjną Komisji Stypendialnej prowadzi pracownik administracyjny Wydziału, obsługujący Projekt Komisja Stypendialna (lub Dziekan w przypadku przedstawionym w 4 ust. 2 zd. 2) przyznaje stypendium motywacyjne w terminie do 20 października w semestrze zimowym oraz do 20 lutego w semestrze letnim, z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w 9 ust Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez studenta. 3. Odwołanie od decyzji o przyznanie stypendium motywacyjnego składa się w Dziekanacie Wydziału. Dziekanat Wydziału przekazuje odwołanie do Sekretariatu Rektora wraz z dokumentacją sprawy oraz stanowiskiem Komisji Stypendialnej. 4. Decyzja Komisji Stypendialnej lub Rektora powinna zawierać: datę wydania, oznaczenie stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, krótkie uzasadnienie podstawy faktycznej i prawnej, pouczenie, w jakim trybie przysługuje odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydawania decyzji. 5. Decyzję wydaną przez Komisję Stypendialną podpisuje przewodniczący Komisji Stypendialnej. 6. Decyzje wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Decyzje przekazywane są również Dziekanowi Wydziału oraz Koordynatorowi Projektu.

3 6 1. Stypendia motywacyjne są przyznawane w ramach konkursu, ogłaszanego przez Dziekana Wydziału wraz z Koordynatorem Projektu, nie później niż w ciągu 5 dni od rozpoczęcia danego semestru na stronie internetowej Projektu oraz tablicy ogłoszeń. 2. Stypendium motywacyjne przyznawane jest na okres jednego semestru i wypłacane w 5 miesięcznych ratach do 1.000,00 złotych od października do lutego (w semestrze zimowym) oraz w 4 miesięcznych ratach do 1.000,00 złotych od marca do czerwca (w semestrze letnim), z zastrzeżeniem ust. 5.. Stypendia motywacyjne wypłacane są w momencie dostępności środków na koncie Projektu, niezwłocznie po uznaniu rachunku dla obsługi Projektu niezbędnymi środkami. 3. Stypendia motywacyjne przyznawane są co semestr, od 1 do 6 semestru studiów. 4. Stypendia motywacyjne przyznawane są na pisemny i udokumentowany wniosek studenta (na formularzu, o którym mowa w 10 ust. 4) złożony w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia konkursu w semestrach letnim i zimowym, w Sekretariacie Rektora. 5. W przypadku, gdy z treści przepisów prawa powszechnie obowiązującego wynikać będzie konieczność obciążenia wypłaty stypendium motywacyjnego określonym podatkiem, składką lub inną daniną publiczną, student otrzyma stypendium motywacyjne pomniejszone o wysokość tych świadczeń, wobec których płatnikiem będzie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Dla studentów studiujących na I semestrze na kierunku zamawianym, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego Komisja Stypendialna sporządza listę rankingową. Lista rankingowa w 1 semestrze oparta jest wyłącznie na średniej ocen z matury. 2. Dla studentów studiujących na kolejnych semestrach kierunku zamawianego, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego, Komisja Stypendialna sporządza listę rankingową w oparciu o wartość Wskaźnika Stypendialnego (WS) będącego sumą: gdzie: WS= ŚrW + OA ŚrW - to średnia ocen z poprzedniego semestru, stanowiąca iloczyn liczby 4. Średnią ocen ustala się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń. OA - to osiągnięcia artystyczne i projektowe studenta w poprzednim semestrze akademickim, realizowane w ramach studiów, jak również indywidualnie. Punkty za kategorię Osiągnięcia artystyczno-projektowe ustalane są w wysokości sumy punktów uzyskanych za każde kryterium kategorii

4 System punktacji w ramach pozostałych kategorii ogólnych przedstawia poniższa tabela: KATEGORIA I. Średnia ocen Średnia ocen pomnożona przez 4 II. Osiągnięcia artystyczno-projektowe Nagrody i wyróżnienia międzynarodowe (konkursy, festiwale, biennale itp.) Udział w kwalifikowanych* wydarzeniach międzynarodowych (konkursy, festiwale, biennale itp.) Nagrody i wyróżnienia krajowe (konkursy, festiwale, biennale itp.) Udział w kwalifikowanych* wydarzeniach krajowych (konkursy, festiwale, biennale itp.) Inne osiągnięcia artystyczne Osiągnięcia organizacyjne min. pomoc w organizowaniu wystaw MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW, KTÓRĄ MOŻNA UZYSKAĆ W RAMACH DANEJ KATEGORII * kwalifikowane oznacza wydarzenie w którym udział związany jest z koniecznością wzięcia udziału w eliminacjach lub innego rodzaju postępowaniem kwalifikacyjnym, w którym następuje badanie wartości merytorycznej zgłaszającego, a zatem nie jedynie w oparciu o warunki formalne takie jak np. kolejność zgłoszeń. 3. Wszystkie wykazane osiągnięcia muszą być odpowiednio udokumentowane. 4. Liczba stypendiów motywacyjnych przyznawanych w ramach Projektu ograniczona jest do 50% studentów kierunku Wzornictwo na danym semestrze, z zastrzeżeniem, że : w 2012 roku nie więcej niż 13 osób, w 2013 roku nie więcej niż 13 osób, w 2014 roku nie więcej niż 11 osób, w 2015 roku nie więcej niż 11 osób. 5.Komisja Stypendialna tworzy również listę rezerwową studentów uprawnionych do otrzymania stypendium motywacyjnego w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w 8 ust.1.

5 8 1. Stypendium motywacyjne, które zostało przyznane studentowi kierunku zamawianego, zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana Wydziału decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: student traci prawo do zawieszonego stypendium motywacyjnego z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów, jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona zawieszone stypendium motywacyjne zostaje wypłacone w najbliższym terminie wypłat stypendiów. 2. W przypadku, gdy student kierunku zamawianego, zgodnie z zapisem ust. 1 traci prawo do stypendium motywacyjnego, pozostałe do wypłacenia raty tego stypendium, w danym semestrze zostają decyzją Komisji Stypendialna niezwłocznie przyznane pierwszemu studentowi z listy rezerwowej Stypendium motywacyjne może otrzymać student kierunku zamawianego, wpisany na dany semestr, który we wszystkich semestrach akademickich poprzedzających dany semestr (nie dotyczy semestru 1) był również wpisany na semestr na kierunku Wzornictwo. 2. Student kierunku zamawianego, spełniający warunek, o którym mowa w ust. 1, realizujący w danym semestrze studiów program nauczania w ramach programów międzynarodowych, realizowanych zgodnie z umowami zawartymi przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu z uczelniami zagranicznymi, a w przypadku praktyk również z firmami zagranicznymi, może otrzymać stypendium motywacyjne. III. Postanowienia końcowe Wypłata stypendium motywacyjnego odbywa się przelewem, na rachunek bankowy studenta, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, pod warunkiem dostępności środków na koncie Projektu. 2. Przyznanie stypendium motywacyjnego studentowi kierunku zamawianego jest niezależne od przyznania innych świadczeń pomocy materialnej (np. stypendium socjalnego, stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia), przyznawanych na podstawie innych regulaminów. Oznacza to, że przyznanie stypendium motywacyjnego nie powoduje nieprzyznania lub zawieszenia tych świadczeń. 3. Wszystkie sprawy wymagające rozstrzygnięcia, nieprzypisane wyraźnie innym organom rozstrzyga Koordynator Projektu. 4. Wzór formularza wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6 Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach realizacji Projektu Wzornictwo szansą na sukces! NUMER ALBUMU SEMESTR STUDIÓW ROK AKADEMICKI PESEL WYDZIAŁ KIERUNEK ZAMAWIANY NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA Uzasadnienie wniosku: OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE WYPEŁNIA STUDENT OCENA KOMISJI STYPENDIALNEJ nagrody i wyróżnienia międzynarodowe (konkursy, biennale, festiwale itp.): udział w kwalifikowanych wydarzeniach międzynarodowych (konkursy, festiwale, biennale itp.): nagrody i wyróżnienia krajowe (konkursy, festiwale, biennale itp.): udział w kwalifikowanych wydarzeniach krajowych (konkursy, festiwale, biennale itp.): inne osiągnięcia artystyczne (m.in. pomoc w organizowaniu wystaw): 2. Średnia ocen (wypełnia Komisja Stypendialna):

7 3. Średnia ważona ze średniej ocen, poprzedzającym semestr złożenia wniosku i średniej z osiągnięć artystycznych i projektowych (wypełnia Komisja Stypendialna) W przypadku studiowania na innych - od podanego wyżej - zamawianych kierunkach studiów podać nazwy kierunków i uczelni (wypełnia student) NUMER KONTA BANKOWEGO STUDENTA (wypełnia student) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn r. o Ochronie danych osobowych Dz.U.97 Nr 133 poz Oświadczam iż zostałem poinformowany o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych oraz prawie dostępu do moich danych i treści ich poprawiania. data i podpis studenta Adnotacja Komisji Stypendialnej Data przyjęcia wniosku Podpis osoby przyjmującej wniosek Ocena Komisji Stypendialnej WS= (ŚrW) + (OA)=

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin programu stażowego w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) (POKL). PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo