REGULAMIN. 1. Zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. 1. Zasady ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/studentek kierunku zamawianego Biotechnologia na Wydziale InŜynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Biotechnolog InŜynier XXI wieku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendium motywacyjnego (zwanego dalej Stypendium) dla studentów/studentek studiów stacjonarnych I stopnia na kier. Biotechnologia, rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 (zwanego dalej Rocznikiem) na Wydziale InŜynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (zwanego dalej Wydziałem). 2. Za studentów/studentki Rocznika uwaŝa się równieŝ te osoby, które zostały wpisane na listę studentów/studentek Rocznika w terminie późniejszym niŝ termin rekrutacji, z powodu przeniesienia się na ten kierunek studiów - na warunkach zgodnych z obowiązującym Regulaminem studiów wyŝszych Politechniki Krakowskiej, ale nie później niŝ w ostatnim dniu składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego. 3. Za studentów/studentki Rocznika nie uznaje się osób, które kontynuują naukę wraz ze studentami/studentkami z naboru 2012/2013, w wyniku powtarzania semestru. 4. Stypendium przysługuje jedynie studentom/studentkom, dla których Biotechnologia jest podstawowym kierunkiem studiów. Pod pojęciem kierunek podstawowy naleŝy rozumieć pierwszy rozpoczęty lub jedyny kierunek studiów, jeŝeli osoba przeniosła się z innej uczelni kontynuując naukę na Wydziale. 5. Przyznawanie świadczeń objętych Regulaminem wynika z Umowy o dofinansowanie projektu Biotechnolog InŜynier XXI wieku" (zwanego dalej Projektem) realizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo WyŜsze i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) a Politechniką Krakowską (w dalszej części zwanej Umową). 6. Rodzaj, forma i zakres przyznawanych w ramach Projektu świadczeń stypendialnych wynika z Umowy. 7. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu, na wniosek studenta/studentki. 8. Stypendium przyznawane jest niezaleŝnie w kaŝdym semestrze nauki (tj. od I do VII), z zastrzeŝeniem, iŝ okres realizacji Projektu kończy się z dniem W ramach programu stypendialnego stypendium otrzymywać moŝe do 50% wszystkich studentów/studentek Rocznika, określonego na podstawie listy studentów/studentek przyjętych na studia lub wpisanych na dany semestr i nie więcej niŝ: 34 osoby w semestrze I, 23 II, 22 III, 22 IV, 22 V, 22 VI, 22 VII. 10. Na pierwszym roku studiów, w semestrze I i II, stypendium przyznawane jest najlepszym studentom/studentkom w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych, w semestrach III-VII, w oparciu o postępy w nauce i udział w działaniach przewidzianych w Projekcie. 11. W semestrze I liczbę studentów/studentek Rocznika określa się na podstawie listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na studia, a w semestrach II-VII na podstawie liczby osób wpisanych na dany semestr. 12. Kwota stypendium wynosi 1000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie na jednego studenta/studentkę. Strona 1 z 7

2 13. Stypendium jest przyznawane na 5 miesięcy w semestrze zimowym, tj. na okres od października do lutego włącznie i na 4 miesiące w semestrze letnim, tj. na okres od marca do czerwca włącznie z zastrzeŝeniem, Ŝe w semestrze VII stypendium przyznawane jest na 3 miesiące, tj. od października do grudnia włącznie, ze wzgl. na zakończenie Projektu w dniu Stypendium jest wypłacane do dnia 15. kaŝdego miesiąca, z zastrzeŝeniem, Ŝe stypendium za październik jest wypłacane w listopadzie, a za marzec w kwietniu (bez naliczania odsetek). 15. Stypendia przyznawane są niezaleŝnie od świadczeń pomocy materialnej. 2. Zasady rekrutacji 1. Konkursy stypendialne (nazywane dalej Konkursami) ogłasza się w kaŝdym z siedmiu semestrów studiów I stopnia, po rozpoczęciu semestru. 2. Ogłoszenie o Konkursie jest umieszczane na: tablicy ogłoszeń Dziekanatu Wydziału, stronie internetowej Wydziału i stronie internetowej Projektu z zastrzeŝeniem, Ŝe jeśli w I semestrze studiów strona Projektu nie zostanie utworzona do dnia ogłoszenia wyników Konkursu, ogłoszenie umieszczane jest tylko na tablicy ogłoszeń Dziekanatu Wydziału i stronie internetowej Wydziału. 3. Ogłoszenie o konkursie zawiera szczegółowy terminarz procedury konkursowej. 4. W konkursie stypendialnym na I i II semestrze studiów w roku akademickim 2012/2013 brani są pod uwagę wszyscy studenci/studentki przyjęci/te w wyniku rekrutacji na I rok studiów, jednak stypendium przysługuje tylko tym osobom, które złoŝą Wniosek (Załącznik nr 1) i nie są skreślone z listy studentów Rocznika. 5. Warunkiem udziału w Konkursie w semestrach III-VII jest wpis na listę studentów danego semestru w terminie określonym odpowiednim zarządzeniem Rektora PK dot. organizacji roku akademickiego oraz złoŝenie Wniosku o stypendium (Załącznik nr 1). 6. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie, podpisanie i złoŝenie odpowiednich dokumentów związanych z przystąpieniem do Projektu (tj.: formularza i deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych). 7. Stypendium nie moŝe otrzymywać student/studentka pobierający/a jednocześnie stypendium w ramach innego projektu programu kierunków zamawianych na Politechnice Krakowskiej lub na innej uczelni. Student/Studentka, który/a w danym semestrze pobiera lub planuje pobierać takie stypendium zgłasza ten fakt w Biurze Projektu w terminie do 7 dni od ogłoszenia Konkursu lub niezwłocznie po przyznaniu stypendium w ramach innego projektu. 8. W przypadku Konkursów w semestrach III-VII, stypendium motywacyjne nie przysługuje osobom, które w momencie składania Wniosku o przyznanie stypendium spełniały jedno z poniŝszych kryteriów: a. oczekują na powtarzanie semestru, którego dotyczy konkurs, powtarzają semestr lub realizują w semestrze, którego dotyczy dany konkurs, przedmioty w trybie awansu, b. przebywają na urlopie dziekańskim obejmującym semestr, którego dotyczy konkurs, c. posiadają dług kredytowy, z zastrzeŝeniem 3 pkt. 7., d. są zawieszone w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub decyzją Rektora, e. w przypadku osób, o których mowa w 1 pkt. 2, jeŝeli nie rozliczyły wszystkich wyznaczonych róŝnic programowych. Strona 2 z 7

3 3. Procedura przyznawania stypendiów 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna (zwana dalej Komisją) w skład, której wchodzą: Prodziekan Wydziału ds. Dydaktyki, Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu, Specjalista ds. Stypendialnych pracujący w ramach Projektu oraz Starosta Roku lub wyłoniony przez studentów Rocznika reprezentant. 2. Komisja konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu. 3. Przebieg procedury konkursowej: a. ogłoszenie konkursu, b. złoŝenie w wyznaczonym terminie przez uprawnionych studentów/studentki Rocznika wniosków stypendialnych (Załącznik nr 1 do Regulaminu), c. ogłoszenie wstępnej listy rankingowej, na której znajdują się wszystkie uprawnione osoby, które złoŝyły Wniosek, ze wskazaniem, którym osobom przysługują stypendia, d. studenci/studentki, którzy/re złoŝyli/ły wniosek, są zobowiązani sprawdzić, czy zostali umieszczeni na wstępnej liście rankingowej i czy przyznana liczba punktów jest prawidłowa, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w tych kwestiach, przysługuje im odwołanie, e. przyjmowanie przez Komisję odwołań, o których mowa w 3 pkt. 3d, i przedstawienie ich do rozstrzygnięcia Dziekanowi Wydziału (decyzja Dziekana jest ostateczna), f. ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej stypendystów/stypendystek, g. doręczenie studentom/studentkom decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium i ogłoszenie terminu ich wypłaty (ogłoszenie terminu wypłaty będzie następować do dnia 10. danego miesiąca, z wyjątkiem października i marca, gdzie ogłoszenie terminu będzie następować do dnia 20. danego miesiąca). 4. Stypendia przyznawane są studentom/studentkom wg. kolejności na liście rankingowej, w ramach limitu środków przewidzianych w Projekcie na wypłatę stypendiów w danym semestrze. 5. Pozostałe osoby tworzą rezerwową listę rankingową i mogą uzyskać stypendium w przypadku zwolnienia miejsc na liście stypendystów/stypendystek. W przypadku semestru zimowego stypendium dla takiej osoby będzie wypłacane od miesiąca następującego po przyznaniu stypendium do lutego włącznie, a w przypadku semestru letniego do czerwca włącznie. 6. Sytuacja, o której mowa w 3 pkt. 5, nie będzie miała miejsca, gdy zwolnienie miejsca na liście stypendystów/stypendystek wydarzy się w ciągu ostatniego miesiąca wypłacania stypendiów (dla semestru zimowego - w lutym, dla semestru letniego - w czerwcu). 7. W przypadku niewyczerpania limitu stypendiów, o którym mowa w 1 ust. 9, Kierownik Projektu ogłasza konkurs uzupełniający. Do konkursu uzupełniającego przystąpić mogą równieŝ studenci, którzy posiadają dług kredytowy, ale uzupełnili braki punktowe w terminie nie dłuŝszym niŝ miesiąc od daty zaliczenia semestru, określonej w rozporządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego. 4. Zasady przyznawania stypendium w semestrach I i II 1. Stypendia przyznawane są na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego określonego w Zasadach Rekrutacji na rok akademicki 2012/ Listę rankingową sporządza się na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia zgodnie z obowiązującą procedurą. 3. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej studentów/studentek tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje wyŝsza liczba punktów z chemii, a następnie w kolejności z matematyki i fizyki. 4. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się dwóch i więcej studentów/studentek z taką samą liczbą punktów, a kryterium określone w 4 pkt. 3 nie prowadzi do zróŝnicowania ich kolejności, to mogą oni otrzymać stypendium tylko w przypadku, gdy nie zostanie przekroczony limit stypendiów, o którym mowa w 1 pkt. 10. Strona 3 z 7

4 5. Zasady przyznawania stypendium w semestrach III - VII 1. Listę rankingową sporządza się na podstawie wskaźnika stypendialnego (WS), łączącego wyniki w nauce z aktywnością w udziale w Projekcie. 2. WS definiuje się następująco: gdzie: S - oznacza średnią semestralną waŝoną z poprzedniego semestru (do wglądu np. w systemie e-hms) P - oznacza punktację za aktywne uczestnictwo w Projekcie (w Konkursie na semestr III brane są pod uwagę punkty z semestrów I i II, natomiast w pozostałych Konkursach brane są pod uwagę tylko punkty z poprzedzającego semestru) 3. Punktacja (P) za uczestnictwo w działaniach w ramach Projektu: Działanie Punktacja Udział w zajęciach wyrównawczych 1) 0,4 Udział w specjalistycznym kursie językowym zakończony certyfikatem ukończenia kursu 0,6 Prezentacja ustna wyników uzyskanych podczas pracy w kole naukowym 0,8 Prezentacja posteru z wynikami uzyskanymi podczas pracy w kole naukowym 0,6 Odbycie staŝu 14 dniowego w zagranicznym ośrodku badawczym w ramach pracy w kole naukowym 0,8 Udział w wyjazdach studyjnych do ośrodków badawczych i firm z branŝy biotechnologicznej 0,2 Udział w specjalistycznych kursach komputerowych 1) 0,6 Udział w szkoleniu-warsztatach z przedsiębiorczości zakończony certyfikatem ukończenia szkolenia 0,6 Udział w szkoleniu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji zakończony certyfikatem ukończenia szkolenia 0,6 Udział w warsztatach tematycznych 0,4 Obecność na wykładach tematycznych zorganizowanych w ramach Projektu 0,4 Odbycie staŝu przemysłowego 1 miesięcznego w firmie 0,8 Odbycie staŝu przemysłowego 3 miesięcznego w firmie 1,0 1) Jeśli w danym semestrze jest moŝliwość uczestnictwa w róŝnych kursach lub zajęciach wyrównawczych z kilku przedmiotów, za udział w kaŝdym kursie/zajęciach punkty są przyznawane oddzielnie. 4. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej studentów identycznej wartości WS o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba P. 5. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się dwóch i więcej studentów z takimi samymi wartościami wskaźnika WS i liczby P, to mogą oni otrzymać stypendium tylko w przypadku, gdy nie zostanie przekroczony limit stypendiów, o którym mowa w 1 pkt Szczegółowy algorytm przyznawania stypendium w semestrach III-VII ( 5 pkt. 2, 3 i 4) moŝe ulec zmianie, o której studenci/studentki zostaną poinformowani najpóźniej w momencie rozpoczęcia semestru poprzedzającego semestr, dla którego zmiany te zaczną obowiązywać. Strona 4 z 7

5 6. Zasady zawieszania stypendium, utraty prawa do jego pobierania lub jego zwrotu 1. Przyznanie stypendium motywacyjnego zostaje zawieszone z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu osoby z listy studentów w trybie przewidzianym przez Regulamin Studiów na Politechnice Krakowskiej. Wypłata świadczenia zostaje wstrzymana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło skreślenie z listy studentów. 2. JeŜeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone Stypendium zostaje wypłacone w najbliŝszym terminie wypłat dla studentów. JeŜeli decyzja zostanie podtrzymana, student traci prawo do pobierania tego świadczenia. Następuje wówczas zwolnienie miejsca na liście stypendystów/stypendystek. 3. Student/Studentka traci prawo do pobierania stypendium motywacyjnego, gdy udaje się na urlop długoterminowy. 4. Student/Studentka traci prawo do pobierania stypendium motywacyjnego w momencie, gdy zostaje zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub decyzją Rektora. Następuje wówczas zwolnienie miejsca na liście stypendystów. 5. Student/Studentka traci prawo do pobierania stypendium, jeŝeli po terminie sporządzenia listy stypendystów zostanie on skierowany na powtarzanie semestru. Następuje wówczas zwolnienie miejsca na liście stypendystów. 6. Zgodnie z Regulaminem studiów wyŝszych na Politechnice Krakowskiej, uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów jest obowiązkowe ( 8 pkt. 8 ww. Regulaminu), dlatego wypłata świadczenia moŝe zostać zawieszona decyzją Kierownika Projektu, jeŝeli student przez dłuŝszy okres nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne. 7. JeŜeli student/studentka, o którym mowa w 6 pkt. 6 nie przedstawi wiarygodnych dokumentów uzasadniających dłuŝszą nieobecność na zajęciach, decyzją Kierownika Projektu moŝe utracić prawo do stypendium. Następuje wówczas zwolnienie miejsca na liście stypendystów/stypendystek. 8. Wypłacone stypendium motywacyjne podlega zwrotowi, gdy: a. zostanie ono pobrane przez osobę nie będącą juŝ studentem Rocznika, b. student/studentka przedstawił we Wniosku (Załącznik nr 1 do Regulaminu) fałszywe informacje. 7. Postanowienia końcowe 1. Wypłata świadczeń odbywa się przelewem na wskazany przez studenta/studentkę w Załączniku nr 1 osobisty rachunek bankowy w terminach ogłaszanych przez Kierownika Projektu zgodnie z procedurami przyjętymi na Politechnice Krakowskiej. Nie dokonuje się przelewów na konta innych osób lub instytucji wskazanych przez studenta/studentkę. 2. Terminy wypłat stypendiów mogą ulec zmianie z powodu opóźnień w przekazywaniu środków finansowych przez NCBiR na rachunek bankowy Projektu. W przypadku opóźnienia wypłaty, odsetki studentom/studentkom nie przysługują. 3. Przyznanie Stypendium jest niezaleŝne od form pomocy materialnej, o których mowa w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej". 4. Student/Studentka pobierający/a stypendium jest zobowiązany/a do aktywnego udziału w zadaniach realizowanych w ramach Projektu Biotechnolog InŜynier XXI wieku. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału i Specjalistą ds. Stypendialnych. 6. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie przy wcześniejszym powiadomieniu studentów/studentek Rocznika. Strona 5 z 7

6 Załączniki: Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach projektu Biotechnolog InŜynier XXI wieku. Kraków, marzec 2015 r. Sporządził: Zespół projektowy Strona 6 z 7

7 Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach projektu Biotechnolog InŜynier XXI wieku Załącznik nr 1 Imię: Grupa: Nazwisko: Tel. kontaktowy: Numer albumu: Ja niŝej podpisana/-y zgłaszam chęć wzięcia udziału w programie stypendialnym realizowanym na Wydziale InŜynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w ramach projektu Biotechnolog InŜynier XXI wieku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i oświadczam, Ŝe: 1. Zapoznałam/-em się z regulaminem przyznawania stypendiów i go akceptuję. 2. Nie pobieram stypendium na innym kierunku zamawianym. 3. ZłoŜyłam/-em * a. deklarację przystąpienia do projektu b. oświadczenie o wyraŝaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu c. formularz uczestnictwa w projekcie W przypadku przyznania stypendium proszę wpłacać środki na moje konto osobiste: Nr konta bankowego Nazwa banku: Średnia ocen z semestru 5 Punkty za aktywne uczestnictwo w Projekcie w semestrze 5 Wypełnia Student/Studentka Wypełnia pracownik Projektu Wniosek wpłynął dnia: Podpis wnioskodawcy: Podpis pracownika Projektu przyjmującego wniosek: * - jednokrotnie w momencie przystąpienia do projektu Strona 7 z 7

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwoju WyŜszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW 2012 1 1. Studia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze dalej zwanej Uczelnią, odbywają się zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo