REGULAMIN. 1. Zasady ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. 1. Zasady ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/studentek kierunku zamawianego Biotechnologia na Wydziale InŜynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Biotechnolog InŜynier XXI wieku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendium motywacyjnego (zwanego dalej Stypendium) dla studentów/studentek studiów stacjonarnych I stopnia na kier. Biotechnologia, rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 (zwanego dalej Rocznikiem) na Wydziale InŜynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (zwanego dalej Wydziałem). 2. Za studentów/studentki Rocznika uwaŝa się równieŝ te osoby, które zostały wpisane na listę studentów/studentek Rocznika w terminie późniejszym niŝ termin rekrutacji, z powodu przeniesienia się na ten kierunek studiów - na warunkach zgodnych z obowiązującym Regulaminem studiów wyŝszych Politechniki Krakowskiej, ale nie później niŝ w ostatnim dniu składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego. 3. Za studentów/studentki Rocznika nie uznaje się osób, które kontynuują naukę wraz ze studentami/studentkami z naboru 2012/2013, w wyniku powtarzania semestru. 4. Stypendium przysługuje jedynie studentom/studentkom, dla których Biotechnologia jest podstawowym kierunkiem studiów. Pod pojęciem kierunek podstawowy naleŝy rozumieć pierwszy rozpoczęty lub jedyny kierunek studiów, jeŝeli osoba przeniosła się z innej uczelni kontynuując naukę na Wydziale. 5. Przyznawanie świadczeń objętych Regulaminem wynika z Umowy o dofinansowanie projektu Biotechnolog InŜynier XXI wieku" (zwanego dalej Projektem) realizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo WyŜsze i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) a Politechniką Krakowską (w dalszej części zwanej Umową). 6. Rodzaj, forma i zakres przyznawanych w ramach Projektu świadczeń stypendialnych wynika z Umowy. 7. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu, na wniosek studenta/studentki. 8. Stypendium przyznawane jest niezaleŝnie w kaŝdym semestrze nauki (tj. od I do VII), z zastrzeŝeniem, iŝ okres realizacji Projektu kończy się z dniem W ramach programu stypendialnego stypendium otrzymywać moŝe do 50% wszystkich studentów/studentek Rocznika, określonego na podstawie listy studentów/studentek przyjętych na studia lub wpisanych na dany semestr i nie więcej niŝ: 34 osoby w semestrze I, 23 II, 22 III, 22 IV, 22 V, 22 VI, 22 VII. 10. Na pierwszym roku studiów, w semestrze I i II, stypendium przyznawane jest najlepszym studentom/studentkom w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych, w semestrach III-VII, w oparciu o postępy w nauce i udział w działaniach przewidzianych w Projekcie. 11. W semestrze I liczbę studentów/studentek Rocznika określa się na podstawie listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na studia, a w semestrach II-VII na podstawie liczby osób wpisanych na dany semestr. 12. Kwota stypendium wynosi 1000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie na jednego studenta/studentkę. Strona 1 z 7

2 13. Stypendium jest przyznawane na 5 miesięcy w semestrze zimowym, tj. na okres od października do lutego włącznie i na 4 miesiące w semestrze letnim, tj. na okres od marca do czerwca włącznie z zastrzeŝeniem, Ŝe w semestrze VII stypendium przyznawane jest na 3 miesiące, tj. od października do grudnia włącznie, ze wzgl. na zakończenie Projektu w dniu Stypendium jest wypłacane do dnia 15. kaŝdego miesiąca, z zastrzeŝeniem, Ŝe stypendium za październik jest wypłacane w listopadzie, a za marzec w kwietniu (bez naliczania odsetek). 15. Stypendia przyznawane są niezaleŝnie od świadczeń pomocy materialnej. 2. Zasady rekrutacji 1. Konkursy stypendialne (nazywane dalej Konkursami) ogłasza się w kaŝdym z siedmiu semestrów studiów I stopnia, po rozpoczęciu semestru. 2. Ogłoszenie o Konkursie jest umieszczane na: tablicy ogłoszeń Dziekanatu Wydziału, stronie internetowej Wydziału i stronie internetowej Projektu z zastrzeŝeniem, Ŝe jeśli w I semestrze studiów strona Projektu nie zostanie utworzona do dnia ogłoszenia wyników Konkursu, ogłoszenie umieszczane jest tylko na tablicy ogłoszeń Dziekanatu Wydziału i stronie internetowej Wydziału. 3. Ogłoszenie o konkursie zawiera szczegółowy terminarz procedury konkursowej. 4. W konkursie stypendialnym na I i II semestrze studiów w roku akademickim 2012/2013 brani są pod uwagę wszyscy studenci/studentki przyjęci/te w wyniku rekrutacji na I rok studiów, jednak stypendium przysługuje tylko tym osobom, które złoŝą Wniosek (Załącznik nr 1) i nie są skreślone z listy studentów Rocznika. 5. Warunkiem udziału w Konkursie w semestrach III-VII jest wpis na listę studentów danego semestru w terminie określonym odpowiednim zarządzeniem Rektora PK dot. organizacji roku akademickiego oraz złoŝenie Wniosku o stypendium (Załącznik nr 1). 6. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie, podpisanie i złoŝenie odpowiednich dokumentów związanych z przystąpieniem do Projektu (tj.: formularza i deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych). 7. Stypendium nie moŝe otrzymywać student/studentka pobierający/a jednocześnie stypendium w ramach innego projektu programu kierunków zamawianych na Politechnice Krakowskiej lub na innej uczelni. Student/Studentka, który/a w danym semestrze pobiera lub planuje pobierać takie stypendium zgłasza ten fakt w Biurze Projektu w terminie do 7 dni od ogłoszenia Konkursu lub niezwłocznie po przyznaniu stypendium w ramach innego projektu. 8. W przypadku Konkursów w semestrach III-VII, stypendium motywacyjne nie przysługuje osobom, które w momencie składania Wniosku o przyznanie stypendium spełniały jedno z poniŝszych kryteriów: a. oczekują na powtarzanie semestru, którego dotyczy konkurs, powtarzają semestr lub realizują w semestrze, którego dotyczy dany konkurs, przedmioty w trybie awansu, b. przebywają na urlopie dziekańskim obejmującym semestr, którego dotyczy konkurs, c. posiadają dług kredytowy, z zastrzeŝeniem 3 pkt. 7., d. są zawieszone w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub decyzją Rektora, e. w przypadku osób, o których mowa w 1 pkt. 2, jeŝeli nie rozliczyły wszystkich wyznaczonych róŝnic programowych. Strona 2 z 7

3 3. Procedura przyznawania stypendiów 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna (zwana dalej Komisją) w skład, której wchodzą: Prodziekan Wydziału ds. Dydaktyki, Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu, Specjalista ds. Stypendialnych pracujący w ramach Projektu oraz Starosta Roku lub wyłoniony przez studentów Rocznika reprezentant. 2. Komisja konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu. 3. Przebieg procedury konkursowej: a. ogłoszenie konkursu, b. złoŝenie w wyznaczonym terminie przez uprawnionych studentów/studentki Rocznika wniosków stypendialnych (Załącznik nr 1 do Regulaminu), c. ogłoszenie wstępnej listy rankingowej, na której znajdują się wszystkie uprawnione osoby, które złoŝyły Wniosek, ze wskazaniem, którym osobom przysługują stypendia, d. studenci/studentki, którzy/re złoŝyli/ły wniosek, są zobowiązani sprawdzić, czy zostali umieszczeni na wstępnej liście rankingowej i czy przyznana liczba punktów jest prawidłowa, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w tych kwestiach, przysługuje im odwołanie, e. przyjmowanie przez Komisję odwołań, o których mowa w 3 pkt. 3d, i przedstawienie ich do rozstrzygnięcia Dziekanowi Wydziału (decyzja Dziekana jest ostateczna), f. ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej stypendystów/stypendystek, g. doręczenie studentom/studentkom decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium i ogłoszenie terminu ich wypłaty (ogłoszenie terminu wypłaty będzie następować do dnia 10. danego miesiąca, z wyjątkiem października i marca, gdzie ogłoszenie terminu będzie następować do dnia 20. danego miesiąca). 4. Stypendia przyznawane są studentom/studentkom wg. kolejności na liście rankingowej, w ramach limitu środków przewidzianych w Projekcie na wypłatę stypendiów w danym semestrze. 5. Pozostałe osoby tworzą rezerwową listę rankingową i mogą uzyskać stypendium w przypadku zwolnienia miejsc na liście stypendystów/stypendystek. W przypadku semestru zimowego stypendium dla takiej osoby będzie wypłacane od miesiąca następującego po przyznaniu stypendium do lutego włącznie, a w przypadku semestru letniego do czerwca włącznie. 6. Sytuacja, o której mowa w 3 pkt. 5, nie będzie miała miejsca, gdy zwolnienie miejsca na liście stypendystów/stypendystek wydarzy się w ciągu ostatniego miesiąca wypłacania stypendiów (dla semestru zimowego - w lutym, dla semestru letniego - w czerwcu). 7. W przypadku niewyczerpania limitu stypendiów, o którym mowa w 1 ust. 9, Kierownik Projektu ogłasza konkurs uzupełniający. Do konkursu uzupełniającego przystąpić mogą równieŝ studenci, którzy posiadają dług kredytowy, ale uzupełnili braki punktowe w terminie nie dłuŝszym niŝ miesiąc od daty zaliczenia semestru, określonej w rozporządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego. 4. Zasady przyznawania stypendium w semestrach I i II 1. Stypendia przyznawane są na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego określonego w Zasadach Rekrutacji na rok akademicki 2012/ Listę rankingową sporządza się na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia zgodnie z obowiązującą procedurą. 3. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej studentów/studentek tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje wyŝsza liczba punktów z chemii, a następnie w kolejności z matematyki i fizyki. 4. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się dwóch i więcej studentów/studentek z taką samą liczbą punktów, a kryterium określone w 4 pkt. 3 nie prowadzi do zróŝnicowania ich kolejności, to mogą oni otrzymać stypendium tylko w przypadku, gdy nie zostanie przekroczony limit stypendiów, o którym mowa w 1 pkt. 10. Strona 3 z 7

4 5. Zasady przyznawania stypendium w semestrach III - VII 1. Listę rankingową sporządza się na podstawie wskaźnika stypendialnego (WS), łączącego wyniki w nauce z aktywnością w udziale w Projekcie. 2. WS definiuje się następująco: gdzie: S - oznacza średnią semestralną waŝoną z poprzedniego semestru (do wglądu np. w systemie e-hms) P - oznacza punktację za aktywne uczestnictwo w Projekcie (w Konkursie na semestr III brane są pod uwagę punkty z semestrów I i II, natomiast w pozostałych Konkursach brane są pod uwagę tylko punkty z poprzedzającego semestru) 3. Punktacja (P) za uczestnictwo w działaniach w ramach Projektu: Działanie Punktacja Udział w zajęciach wyrównawczych 1) 0,4 Udział w specjalistycznym kursie językowym zakończony certyfikatem ukończenia kursu 0,6 Prezentacja ustna wyników uzyskanych podczas pracy w kole naukowym 0,8 Prezentacja posteru z wynikami uzyskanymi podczas pracy w kole naukowym 0,6 Odbycie staŝu 14 dniowego w zagranicznym ośrodku badawczym w ramach pracy w kole naukowym 0,8 Udział w wyjazdach studyjnych do ośrodków badawczych i firm z branŝy biotechnologicznej 0,2 Udział w specjalistycznych kursach komputerowych 1) 0,6 Udział w szkoleniu-warsztatach z przedsiębiorczości zakończony certyfikatem ukończenia szkolenia 0,6 Udział w szkoleniu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji zakończony certyfikatem ukończenia szkolenia 0,6 Udział w warsztatach tematycznych 0,4 Obecność na wykładach tematycznych zorganizowanych w ramach Projektu 0,4 Odbycie staŝu przemysłowego 1 miesięcznego w firmie 0,8 Odbycie staŝu przemysłowego 3 miesięcznego w firmie 1,0 1) Jeśli w danym semestrze jest moŝliwość uczestnictwa w róŝnych kursach lub zajęciach wyrównawczych z kilku przedmiotów, za udział w kaŝdym kursie/zajęciach punkty są przyznawane oddzielnie. 4. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej studentów identycznej wartości WS o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba P. 5. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się dwóch i więcej studentów z takimi samymi wartościami wskaźnika WS i liczby P, to mogą oni otrzymać stypendium tylko w przypadku, gdy nie zostanie przekroczony limit stypendiów, o którym mowa w 1 pkt Szczegółowy algorytm przyznawania stypendium w semestrach III-VII ( 5 pkt. 2, 3 i 4) moŝe ulec zmianie, o której studenci/studentki zostaną poinformowani najpóźniej w momencie rozpoczęcia semestru poprzedzającego semestr, dla którego zmiany te zaczną obowiązywać. Strona 4 z 7

5 6. Zasady zawieszania stypendium, utraty prawa do jego pobierania lub jego zwrotu 1. Przyznanie stypendium motywacyjnego zostaje zawieszone z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu osoby z listy studentów w trybie przewidzianym przez Regulamin Studiów na Politechnice Krakowskiej. Wypłata świadczenia zostaje wstrzymana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło skreślenie z listy studentów. 2. JeŜeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone Stypendium zostaje wypłacone w najbliŝszym terminie wypłat dla studentów. JeŜeli decyzja zostanie podtrzymana, student traci prawo do pobierania tego świadczenia. Następuje wówczas zwolnienie miejsca na liście stypendystów/stypendystek. 3. Student/Studentka traci prawo do pobierania stypendium motywacyjnego, gdy udaje się na urlop długoterminowy. 4. Student/Studentka traci prawo do pobierania stypendium motywacyjnego w momencie, gdy zostaje zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub decyzją Rektora. Następuje wówczas zwolnienie miejsca na liście stypendystów. 5. Student/Studentka traci prawo do pobierania stypendium, jeŝeli po terminie sporządzenia listy stypendystów zostanie on skierowany na powtarzanie semestru. Następuje wówczas zwolnienie miejsca na liście stypendystów. 6. Zgodnie z Regulaminem studiów wyŝszych na Politechnice Krakowskiej, uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów jest obowiązkowe ( 8 pkt. 8 ww. Regulaminu), dlatego wypłata świadczenia moŝe zostać zawieszona decyzją Kierownika Projektu, jeŝeli student przez dłuŝszy okres nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne. 7. JeŜeli student/studentka, o którym mowa w 6 pkt. 6 nie przedstawi wiarygodnych dokumentów uzasadniających dłuŝszą nieobecność na zajęciach, decyzją Kierownika Projektu moŝe utracić prawo do stypendium. Następuje wówczas zwolnienie miejsca na liście stypendystów/stypendystek. 8. Wypłacone stypendium motywacyjne podlega zwrotowi, gdy: a. zostanie ono pobrane przez osobę nie będącą juŝ studentem Rocznika, b. student/studentka przedstawił we Wniosku (Załącznik nr 1 do Regulaminu) fałszywe informacje. 7. Postanowienia końcowe 1. Wypłata świadczeń odbywa się przelewem na wskazany przez studenta/studentkę w Załączniku nr 1 osobisty rachunek bankowy w terminach ogłaszanych przez Kierownika Projektu zgodnie z procedurami przyjętymi na Politechnice Krakowskiej. Nie dokonuje się przelewów na konta innych osób lub instytucji wskazanych przez studenta/studentkę. 2. Terminy wypłat stypendiów mogą ulec zmianie z powodu opóźnień w przekazywaniu środków finansowych przez NCBiR na rachunek bankowy Projektu. W przypadku opóźnienia wypłaty, odsetki studentom/studentkom nie przysługują. 3. Przyznanie Stypendium jest niezaleŝne od form pomocy materialnej, o których mowa w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej". 4. Student/Studentka pobierający/a stypendium jest zobowiązany/a do aktywnego udziału w zadaniach realizowanych w ramach Projektu Biotechnolog InŜynier XXI wieku. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału i Specjalistą ds. Stypendialnych. 6. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie przy wcześniejszym powiadomieniu studentów/studentek Rocznika. Strona 5 z 7

6 Załączniki: Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach projektu Biotechnolog InŜynier XXI wieku. Kraków, marzec 2015 r. Sporządził: Zespół projektowy Strona 6 z 7

7 Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach projektu Biotechnolog InŜynier XXI wieku Załącznik nr 1 Imię: Grupa: Nazwisko: Tel. kontaktowy: Numer albumu: Ja niŝej podpisana/-y zgłaszam chęć wzięcia udziału w programie stypendialnym realizowanym na Wydziale InŜynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w ramach projektu Biotechnolog InŜynier XXI wieku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i oświadczam, Ŝe: 1. Zapoznałam/-em się z regulaminem przyznawania stypendiów i go akceptuję. 2. Nie pobieram stypendium na innym kierunku zamawianym. 3. ZłoŜyłam/-em * a. deklarację przystąpienia do projektu b. oświadczenie o wyraŝaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu c. formularz uczestnictwa w projekcie W przypadku przyznania stypendium proszę wpłacać środki na moje konto osobiste: Nr konta bankowego Nazwa banku: Średnia ocen z semestru 5 Punkty za aktywne uczestnictwo w Projekcie w semestrze 5 Wypełnia Student/Studentka Wypełnia pracownik Projektu Wniosek wpłynął dnia: Podpis wnioskodawcy: Podpis pracownika Projektu przyjmującego wniosek: * - jednokrotnie w momencie przystąpienia do projektu Strona 7 z 7

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa. 1.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa. 1. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendium

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa. 1.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa. 1. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendium

Bardziej szczegółowo

3 Procedura przyznawania stypendiów

3 Procedura przyznawania stypendiów Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku zamawianego Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uczestniczących w projekcie Chemik technolog inżynier

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne. Strona 1 z 7

1 Zasady ogólne. Strona 1 z 7 Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku zamawianego technologia chemiczna uczestniczących w projekcie Technolog Chemiczny Inżynier Przyszłości w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Biotechnolog Inżynier XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Biotechnolog Inżynier XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin określający zasady finansowania płatnych staży Studentów/Studentek kierunku zamawianego Biotechnologia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2012 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr /09 REGULAMIN przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów studiujących na kierunku zamawianym Informatyka realizowanym w Akademii Ekonomicznej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK STUDIÓW STACJONARNYCH NA WYDZIALE CHEMII UMCS PROJEKTU OD STUDENTA DO EKSPERTA OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAKTYCE 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania Stypendium motywacyjnego dla studentów uczestniczących w Projekcie Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Chemii projektu konkursowego CHEMO-KOP Rozwój nowoczesnych studiów CHEMicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia), uczestniczących w projekcie Ku przyszłości

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM

Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM Działając na podstawie 17 ust. 3 i 7 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Załącznik do zarządzenia Nr 127 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2010 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 65 15-365 Białystok Tel. +48 85 745 7140, Fax. +48 85 747 0114 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 grudnia 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 191 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 grudnia 2013 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 6 Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2011 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE STUDENTOM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. 1

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. 1 1 marca 2011 r. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia Ogólne Program Stypendialny realizowany w ramach projektu pn. Pielęgniarstwo przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Informatyka ze środków przyznanych na realizację projektu Studiuj Informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Budownictwo PŁ w ramach projektu Budownictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11 1.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013)

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013) Załącznik do zarządzenia nr 48/2013 Rektora PO Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego: Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt Moda na chemię współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku

Bardziej szczegółowo

Informatyka; Automatyka i Robotyka - kierunkami przyszłości Instytut Informatyki i Automatyki PWSIiP w ŁomŜy

Informatyka; Automatyka i Robotyka - kierunkami przyszłości Instytut Informatyki i Automatyki PWSIiP w ŁomŜy Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka nabór 2009/2010 Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

3. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

3. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Wrocław, 13 marca 2013 Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Informatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu.

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin stypendiów przyznawanych na kierunkach

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BIOTECHNOLOGIA (PROJEKT) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BIOTECHNOLOGIA (PROJEKT) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr do Zarządzenia nr 43/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15.06.2012r. REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BIOTECHNOLOGIA (PROJEKT) Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kierunków zamawianych Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizacji projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością I. Definicje 1 Pojęcia przyjęte w niniejszym regulaminie: Projekt projekt Energetyka z przyszłością realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2004 Rektora WSTE z dnia 6 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

grantprogres II program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych

grantprogres II program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych REGULAMIN przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych w ramach projektu grantprogres II - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych 1 1. W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji. I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 I. Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Matematyka

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00.

UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, realizowanych w ramach projektu Techne -budowa nowoczesnych maszyn, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania stypendiów motywacyjnych

REGULAMIN. przyznawania stypendiów motywacyjnych REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kształcącym się na kierunku zamówionym Informatyka w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach projektu Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiujących na kierunkach/specjalnościach zamawianych

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiujących na kierunkach/specjalnościach zamawianych Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiujących na kierunkach/specjalnościach zamawianych I. ZASADY OGÓLNE 1 1. W Politechnice Wrocławskiej tworzy się Motywacyjny Program Stypendialny

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy studiujących na kierunkach objętych projektem PO KL

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Zasady przyznawania stypendium motywacyjnego

Rozdział II Zasady przyznawania stypendium motywacyjnego Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka nabór 2011/2012 Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

I. Definicje. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 42/2012 z dnia 30 października 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH PRZEZ MNiSW W RAMACH PROJEKTÓW:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH PRZEZ MNiSW W RAMACH PROJEKTÓW: REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH PRZEZ MNiSW W RAMACH PROJEKTÓW: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROFESJONALNY START DO TWOJEJ KARIERY ; ENERGOOSZCZĘDNIE ZBUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/06 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 29 września 2006r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE I STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kształcącym się na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania Stypendium Przyznawanie Stypendium na pierwszy rok studiów

Zasady przyznawania Stypendium Przyznawanie Stypendium na pierwszy rok studiów Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w projekcie NANO Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku Inżynieria materiałowa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 4. Liczba stypendiów w danym roku akademickim wynika z treści umowy wskazanej w 1 ust. 3.

Postanowienia ogólne. 4. Liczba stypendiów w danym roku akademickim wynika z treści umowy wskazanej w 1 ust. 3. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 5/2013 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE NA KIERUNKU MATEMATYKA,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego. w ramach projektu (nazwa)

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego. w ramach projektu (nazwa) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach projektu (nazwa) objętego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch grup BO (2x10 osób) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu

Zasady uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu Zasady uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ramach Projektu Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku 1 Zasady określają warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 4/2013 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 4.01.2013 r.

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 4/2013 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 4.01.2013 r. Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 4/2013 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 4.01.2013 r. R e g u l a m i n przyznawania pomocy materialnej z własnego funduszu stypendialnego pracownikom i studentom Państwowej

Bardziej szczegółowo

Informacje o organizowanych zajęciach, ich harmonogram oraz termin rekrutacji będzie dostępny na stronie

Informacje o organizowanych zajęciach, ich harmonogram oraz termin rekrutacji będzie dostępny na stronie Regulamin rekrutacji na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii w ramach Projektu pt. Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy nr POKL.04.01.02-00-166/11 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Stypendium naukowego im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych studentów studiów II stopnia

Stypendium naukowego im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych studentów studiów II stopnia Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego Materia Energia Przyszłość Stypendium naukowego im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych studentów studiów II stopnia Regulamin przyznawania stypendium

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym Regulamin zajęć wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych stanowiących uatrakcyjnienie kształcenia w ramach projektu Studiuj z pasją, nr umowy UDA POKL.04.01.02-00-179/12-00 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych 1 w ramach realizacji projektu KIERUNKI ZAMAWIANE Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

II. ORGANY PRZYZNAJCE STYPENDIA 5 1. Stypendia przyznawane są przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej komisją stypendialną.

II. ORGANY PRZYZNAJCE STYPENDIA 5 1. Stypendia przyznawane są przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej komisją stypendialną. Tekst jednolity Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach studiów zamawianych stacjonarnych I stopnia kierunku Budownictwo na Wydziale Zarz dzania i Administracji w WZiA Projekt pt.,,dbamy o tradycj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. a) został zarejestrowany na semestr pierwszy, w wyniku rekrutacji w obowiązującym terminie,

REGULAMIN. a) został zarejestrowany na semestr pierwszy, w wyniku rekrutacji w obowiązującym terminie, REGULAMIN przyznawania stypendium fundowanego przez PDH Polska Spółka Akcyjna studentom Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kierunku

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Budownictwo PŁ w ramach projektu Budownictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej nabór na rok akademicki 2012/2013 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ DLA BIZNESU NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU Informatyka inwestycją w przyszłość realizowanego na kierunku zamawianym informatyka na Wydziale Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 1 1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo