I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu"

Transkrypt

1 Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej dalej Uczelnią tworzy się Motywacyjny Program Stypendialny dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechatronika, zamówionym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach projektu Inżynier mechatroniki napędem do rozwoju innowacyjnego przemysłu i konkurencyjnej gospodarki. 2. Środki stypendialne na realizację Motywacyjnego Programu Stypendialnego pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy ; Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy wdrażanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 3. Uczelnia uczestniczy w realizacji Poddziałania w ramach kierunku Mechatronika, specjalności Mechatronika pojazdów samochodowych zamówionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Regulamin niniejszy określa warunki, formy, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość stypendium motywacyjnego zwanego dalej stypendium. 2. Wysokość stypendium wynosi 1000 zł (tysiąc złotych) miesięcznie.

2 3 3. Student może otrzymać stypendium, jeżeli: 1) studiuje na kierunku Mechatronika zamówionym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Inżynier mechatroniki napędem do rozwoju innowacyjnego przemysłu i konkurencyjnej gospodarki, 2) spełnia warunek: uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym taką liczbę punktów, która pozwala mu uplasować się na liście rankingowej wśród 50% studentów objętych projektem z największą liczbą punktów (dotyczy studentów I roku) osiąga wyniki w nauce pozwalające mu uplasować się na liście rankingowej wśród 50% studentów objętych projektem z najlepszymi wynikami w nauce za poprzedni rok akademicki (dotyczy studentów II,III i IV roku) 4. Przyznane stypendium w ramach kierunku zamawianego nie pozbawia możliwości otrzymywania świadczeń stypendialnych finansowanych z Funduszu Pomocy Materialnej. II. Organy przyznające stypendium motywacyjne 4 1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, powołana w Instytucie, w którym prowadzony jest kierunek zamówiony Mechatronika. 2. Komisję stypendialną powołuje Rektor nie później niż do 30 października na okres realizacji projektu. 3. W skład Komisji wchodzą: 1) Przewodniczący Komisji Stypendialnej asystent projektu ds. promocji, rekrutacji, stypendiów i zajęć wyrównawczych, 2) pracownik Instytutu będący opiekunem roku kierunku zamawianego, 3) przedstawiciel uczestników projektu wybrany spośród studentów objętych kształceniem zamawianym 4. Rektor może odwołać członka Komisji w trakcie kadencji i powołać na jego miejsce inną osobę.

3 5 1. Komisja Stypendialna wydaje decyzję o przyznanym świadczeniu w terminie do 15 listopada. Decyzja powinna zawierać: datę wydania, podanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie w jakim trybie przysługuje odwołanie, podpis oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do wydawania decyzji. 2. Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie do Rektora. 3. Odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej należy składać w Instytucie prowadzącym kierunek zamówiony Mechatronika, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji. Instytut przekazuje odwołanie do Rektora wraz z decyzją pierwszej instancji. 4. Decyzja Rektora jest ostateczna. III. Zasady przyznawania stypendium motywacyjnego 6 1. Student otrzymuje stypendium na okres 9 m cy (od października do czerwca) w danym roku akademickim. 2. Stypendia przyznawane są na pisemny wniosek studenta, złożony do Komisji Stypendialnej do dnia 30 października. 3. Stypendium przyznaje się studentowi w całym cyklu kształcenia (7 semestrów), zgodnie z zasadą: 1) na I roku studiów na podstawie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w Uczelni, 2) od II roku studiów podstawą są wyniki w nauce 4. Stypendium przyznawane jest dla 50% studentów objętych projektem. 5. Podstawą opracowania listy rankingowej studentów o których mowa w 6 ust.3 pkt.2, decydującej o przyznaniu stypendium jest średnia arytmetyczna ze średniej ocen z wszystkich przedmiotów semestru zimowego i średniej ocen z wszystkich przedmiotów semestru letniego poprzedniego roku akademickiego.

4 6. Warunkiem ubiegania się o stypendium po pierwszym roku studiów jest: 1) zaliczenie obu semestrów poprzedniego roku akademickiego, w terminie wynikającym z zarządzenia Rektora Uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego; za termin zaliczenia semestru zimowego przyjmuje się ostatni dzień sesji egzaminacyjnej zimowej, a semestru letniego ostatni dzień sesji egzaminacyjnej letniej, 2) złożenie indeksu w sekretariacie instytutu w terminie ustalonym przez dyrektora instytutu, 3) uzyskanie wpisu na następny rok akademicki. 7. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen (liczby punktów) przez kilku studentów zamykających listę rankingową, dodatkowym kryterium będą: 1) dla studentów I roku studiów wyniki na świadectwie dojrzałości z wszystkich przedmiotów nie uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, 2) dla studentów II i III roku studiów średnia ocen z przedmiotów realizowanych w poprzednim roku akademickim, kończących się egzaminem. 8. Lista rankingowa dostępna jest w biurze projektu 9. Studenci otrzymują pisemną decyzję o przyznanym stypendium Student traci prawo do pobierania stypendium w przypadku prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy studentów bądź naruszeniu postanowień Regulaminu uczestnictwa w projekcie Inżynier mechatroniki napędem do rozwoju innowacyjnego przemysłu i konkurencyjnej gospodarki. 2. Student, o którym mowa w 7 ust.1, zwalnia miejsce kolejnej osobie z listy rankingowej. IV. Postanowienia końcowe 8 1. Wzór formularza wniosku wymaganego do otrzymania stypendium określony jest w załączniku nr 1.

5 2. Wypłata świadczeń odbywa się przelewem na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy studenta w terminie do 15 każdego miesiąca, za wyjątkiem semestru zimowego gdzie stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik. 3. Terminy, o których mowa w 8 ust. 2 nie obowiązują w przypadku opóźnień związanych z przekazaniem transz na realizację projektu. 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rektor. 5. Powyższe ustalenia obowiązują studentów od roku akademickiego 2009/2010 do roku akademickiego 2012/2013.

6 Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO w ramach projektu Inżynier mechatroniki napędem do rozwoju innowacyjnego przemysłu i konkurencyjnej gospodarki Nr Albumu: Rok studiów: Rok akademicki: PESEL Instytut Kierunek zamawiany Techniczny Mechatronika Imię i Nazwisko.. Student I roku (liczba punktów uzyskanych podczas rekrutacji). pkt. Student II, III i IV roku studiów(średnia z ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim). pkt. NUMER KONTA BANKOWEGO STUDENTA Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn r. o Ochronie danych osobowych Dz.U.97 Nr 133 poz Oświadczam iż zostałem poinformowany o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych oraz prawie dostępu do moich danych i treści ich poprawiania. Data i podpis studenta.. Adnotacja Komisji Stypendialnej kierunku zamawianego: Data przyjęcia wniosku Podpis osoby przyjmującej wniosek

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN Określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów Doktorantom Studiów Doktoranckich Life Science and Mathematics Interdyscyplinary Doctoral Studies w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin programu stażowego w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) (POKL). PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu.

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16/14 z dnia 26.02.2014 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UMB Z OTWARTYM PRZEWODEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo