ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, 07.10.2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, Kraków, centrala tel , fax: , ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, r. wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie znak sprawy 5/IX/2010. Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, Ŝe do ww. postępowania przetargowego wpłynęły pytania od Wykonawców. PoniŜej przedstawiamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi. Pytanie 1: Dotyczy Części I SIWZ Informacje Podstawowe, w pkt. 1 lit. d występuje zapis: Wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakończenia dostawy. Propozycja zmian: Wykonawca wnosi o sprecyzowanie powyŝszego zapisu. Dotyczy równieŝ zapisu w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz Oferty pkt. 3 Odpowiedź 1: Zamawiający wykreśla cyt. zapis. Pytanie 2: Dotyczy Części I SIWZ Informacje Podstawowe, w pkt. 2 występuje zapis: Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy na sprzedaŝ energii elektrycznej będzie wcześniejszy niŝ termin realizacji zamówienia czyli sprzedaŝy energii elektrycznej, poniewaŝ Zamawiający aby podpisać umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego musi mieć wcześniej zawartą umowę na sprzedaŝ energii elektrycznej. Propozycja zmian: Wykonawca wnosi o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty rozpoczęcia sprzedaŝy energii elektrycznej. Odpowiedź 2: Zamawiający zgadza się z propozycją Wykonawcy i zmienia zapis cz. I pkt 2 SIWZ i pkt. 2 Formularza oferty : Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty rozpoczęcia sprzedaŝy energii elektrycznej. Pytanie 3: Dotyczy Części I SIWZ Informacje Podstawowe, występuje zapis: Zamawiający przewiduje zakup energii w okresie od do , z tym Ŝe sprzedaŝ rozpocznie się z dniem wejścia w Ŝycie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ nie wcześniej niŝ po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w tej Umowie.

2 Propozycja zmian: Wykonawca wnosi o modyfikację powyŝszego zapisu na następujący: Umowa wchodzi w Ŝycie w zakresie kaŝdego punktu poboru energii z dniem..r. lecz nie wcześniej niŝ z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaŝy energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą. Dzień wejścia Umowy w Ŝycie jest dniem rozpoczynającym sprzedaŝ energii elektrycznej przez Wykonawcę, lecz nie wcześniej niŝ po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniem nowych umów dystrybucyjnych. Odpowiedź 3: Jak odpowiedź 14. Pytanie 4: Dotyczy Części III SIWZ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, występuje zapis dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu: posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Suma ubezpieczenia nie moŝe być niŝsza niŝ zł Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymogu dotyczącego wartości ubezpieczenia OC Wykonawcy do jednego miliona złotych ze względu na fakt, Ŝe postępowanie przetargowe zabezpieczone jest wadium w wysokości zł. Ponadto biorąc pod uwagę szacunkową wartość przedmiotu zamówienia naleŝy załoŝyć, Ŝe do przedmiotowego postępowania przystąpią jedynie największe spółki energetyczne, które są w stanie zagwarantować prawidłowe wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawca wnosi o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Suma ubezpieczenia nie moŝe być niŝsza niŝ zł. ( jeden milion złotych) Odpowiedź 4: Cyt. zapis cz. III SIWZ pozostaje bez zmian. Pytanie 5:. Dotyczy Części VIII SIWZ Opis sposobu obliczania ceny, w pkt. 2 występuje zapis: Cena brutto podana w ofercie (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk. W cenie powinny być równieŝ uwzględnione wszystkie podatki (w tym ewentualne przewidywane zmiany podatku), opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie waŝności oferty. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć moŝliwości zmiany stawek podatkowych w tym podatku VAT oraz podatku akcyzowego gdyŝ leŝy to w gestii Ustawodawcy. Ponadto nie są składnikami cenotwórczymi takie opłaty jak: opłata celna, ubezpieczenia czy opłaty transportowe. Wykonawca wnosi o modyfikację powyŝszego zapisu na następujący: Cena jednostkowa brutto za energię elektryczną będzie stała w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, w których nastąpi zmiana stawki podatku VAT oraz stawki podatku akcyzowego. Odpowiedź 5: Cyt. zapis cz. VIII SIWZ pozostaje bez zmian. Strona 2 z 8

3 Pytanie 6: Dotyczy Część X SIWZ Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w pkt. 5 występuje zapis: Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Zamawiającego wszystkie wymagane załączniki do umowy (jeŝeli są wymagane). Wykonawca wnosi o sprecyzowanie jakich załączników do Umowy będzie wymagał Zamawiający. Odpowiedź 6: Załączniki do umowy są sprecyzowane (zał. nr 6 do SIWZ istotne postanowienia umowy) tj.: - Załącznik nr 1 - Lista obiektów Zamawiającego objętych umową, - Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo. Pytanie 7: Elektrycznej w 1 ust. 2 występuje zapis: Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na podstawie Pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca wnosi o dołączenie do dokumentacji przetargowej wzoru pełnomocnictwa o którym mowa w w/w zapisie. Odpowiedź 7: W załączeniu przedstawiamy wzór pełnomocnictwa. Pytanie 8: Elektrycznej w 3 ust.1 lit. c zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru. Wykonawca dokonuje wystawienia faktur VAT za zuŝytą energię elektryczną na podstawie informacji uzyskanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, natomiast szczegółowe dane pomiarowo-rozliczeniowe Zmawiający moŝe uzyskać od lokalnego OSD. Wykonawca moŝe udostępnić Zamawiającemu dane stanowiące podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną. Wykonawca wnosi o wykreślenie powyŝszego zapisu. Odpowiedź 8: Zamawiający nie moŝe się zgodzić na wykreślenie tego zapisu. Istotnym elementem zamówienia jest moŝliwość efektywnego kontrolowania przez Zamawiającego kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej i to zarówno w zakresie sprzedaŝy, jak równieŝ kosztów dystrybucji. Wykonawca będzie miał dostęp do danych pomiarowych na podstawie których będzie wystawiał fakturę. Zamawiający chce mieć, w razie potrzeb, moŝliwość importowania danych stanowiących podstawę rozliczenia, zarówno od sprzedawcy energii elektrycznej, jak i bezpośrednio o operatora systemu dystrybucyjnego. Zamawiający jest świadomy, Ŝe Wykonawca co do zasady nie dokonuje samodzielnie odczytów, nie stoi to jednak na przeszkodzie w przekazywaniu pozyskanych danych pomiarowych do klienta. Z uwagi na powyŝsze, komentowany zapis nie moŝe zostać zmodyfikowany. Strona 3 z 8

4 Pytanie 9: Elektrycznej w 3 ust.3 w którym występuje zapis: Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w imieniu Zamawiającego lub doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego umowy na świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD na warunkach określonych w Pełnomocnictwie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca wnosi o zawarcie następującego zapisu: Zamawiający zobowiązuje się do przekazania danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy do dnia podpisania umowy. Niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy: oznaczenie Odbiorcy NIP, REGON kod URD adres podmiotu, adres korespondencyjny telefon/fax kontaktowy nazwa i adres punktu poboru energii elektrycznej numer licznika grupa taryfowa planowane średniomiesięczne zuŝycie energii elektrycznej kod FPP lub numer ewidencyjny punktu poboru energii elektrycznej oznaczenie dotychczasowego sprzedawcy numer dotychczasowej umowy data zawarcia umowy data obowiązywania/wypowiedzenia umowy numer ENID punktu poboru energii elektrycznej Odpowiedź 9: W ocenie Zamawiającego nie zachodzi konieczność wprowadzenia proponowanego zapisu do wzoru umowy. Kwestią bezdyskusyjną jest konieczność współpracy Zamawiającego z nowym sprzedawcą energii elektrycznej w toku procedury zmiany sprzedawcy. Wszelkie konieczne dane zostaną udostępnione zgodnie z wymogami proceduralnymi. Z uwagi na fakt, Ŝe te okoliczności stanowią de facto wymóg lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego, które są zakorzenione w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, proponowane zmiany nie są konieczne. Pytanie 10: Elektrycznej w 4 występuje zapis: Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu Operatora Handlowego. Odpowiedź 10: Zamawiający nie widzi merytorycznych podstaw do wprowadzenia proponowanej zmiany. Funkcja Operatora Handlowego, którą ma pełnić wyłoniony w toku przetargu Wykonawca, stanowi element zamówienia. Na marginesie wskazuję, Ŝe zapis ten koresponduje z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. Pytanie 11: Elektrycznej, w 5 ust. 2 występuje zapis: Ceny jednostkowe w ust.1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. Strona 4 z 8

5 Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć moŝliwości zmiany stawek podatkowych podatku VAT oraz podatku akcyzowego gdyŝ leŝy to w gestii Ustawodawcy. Cena jednostkowa za energię elektryczną będzie stała w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, w których nastąpi zmiana stawki podatku VAT oraz stawki podatku akcyzowego. Odpowiedź 11: Zapis w 5 ust. 2 istotnych postanowień umowy pozostaje bez zmian. Intencją Zamawiającego jest utrzymanie stałych cen przez cały okres obowiązywania umowy. Pytanie 12: Elektrycznej, w 6 ust. 1 występuje zapis: Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wykonawca jako spółka zajmująca się sprzedaŝą energii elektrycznej nie ma wpływu na okresy, w których dokonywane są odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD ENION S.A. a co za tym idzie okresy rozliczeniowe są dostosowane do terminów odczytóww poszczególnych grupach taryfowych. Wykonawca wnosi o zmianę powyŝszego zapisu na następujący: Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresami dokonywania odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę nie później niŝ do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Odpowiedź 12: Zamawiający nie widzi merytorycznych podstaw do wprowadzenia proponowanej zmiany. Miesięczny cykl rozliczeniowy jest istotnym elementem zamówienia. W zaleŝności od wybranej grupy taryfowej, operator systemu dystrybucyjnego ma obowiązek prowadzić odczyty w określonych cyklach i nie stoi nic na przeszkodzie, aŝeby tę cyklikę ustalić na okres jednego miesiąca w porozumieniu z tym operatorem. Pytanie 13: Elektrycznej, w 6 ust. 6 występuje zapis: Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej przypada na 20 dzień miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Wykonawca wnosi o zmianę powyŝszego zapisu na następujący: Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę rozliczeniową do 7-go dnia następującego po okresie rozliczeniowym, przy czym termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Odpowiedź 13: Zamawiający nie widzi merytorycznych podstaw do wprowadzenia proponowanej zmiany. Zgodnie z komentowanym zapisem, faktura ma być wystawiona na koniec okresu rozliczeniowego, tzn. faktura ma obejmować cały okres rozliczeniowy, którego dotyczy. Z przyczyn księgowych, termin płatności zostaje ustalony zawsze na 20 dzień miesiąca. W interesie Wykonawcy jest doręczenie faktury w terminie umoŝliwiającym dokonanie płatności do 20 dnia miesiąca, poniewaŝ w innym przypadku zastosowanie będzie miał 6.9. Umowy. Strona 5 z 8

6 Pytanie 14: Elektrycznej, w 8 ust. 1 występuje zapis: Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia do dnia Wykonawca wnosi o modyfikację w/w zapisu na następujący: Umowa wchodzi w Ŝycie w zakresie kaŝdego punktu poboru energii z dniem..r. lecz nie wcześniej niŝ z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaŝy energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą. Dzień wejścia Umowy w Ŝycie jest dniem rozpoczynającym sprzedaŝ energii elektrycznej przez Wykonawcę, lecz nie wcześniej niŝ po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniem nowych umów dystrybucyjnych. Odpowiedź 14: Zamawiający uwzględnia propozycję Wykonawcy, poprzez dodanie w Istotnych postanowieniach umowy- załącznik nr 6 do SIWZ, w 8. ust. 1 słów: JednakŜe umowa wchodzi w Ŝycie nie wcześniej niŝ z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaŝy energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą. Dzień wejścia Umowy w Ŝycie jest dniem rozpoczynającym sprzedaŝ energii elektrycznej przez Wykonawcę, lecz nie wcześniej niŝ po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniem nowych umów dystrybucyjnych. Pytanie 15: Elektrycznej, w 9 ust. 1 występuje zapis: Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaŝy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy Wykonawca wnosi o podanie następujących informacji: 1. Czy obecnie obowiązujące umowy są umowami na kompleksową usługę sprzedaŝy i dystrybucji energii elektrycznej czy Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaŝ i dystrybucję energii elektrycznej. 2. Jaki jest termin wypowiedzenia/wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów. 3. Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe do sprzedaŝy energii elektrycznej zgodnie z zasadami TPA. Odpowiedź 15: Zamawiający informuje, iŝ posiada obecnie zawarte umowy kompleksowe z terminem wypowiedzenia pozwalającym rozpoczęcie sprzedaŝy energii zgodnie zapisami SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iŝ zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym dostosowanie układów pomiarowych w grupach taryfowych wymienionych w Załączniku nr.1 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Pytanie 16: Elektrycznej, w 9 ust. 3 występuje zapis: JeŜeli Zamawiający jest juŝ stroną samodzielnej umowy dystrybucyjnej, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian parametrów dystrybucji energii elektrycznej dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym do Umowy pełnomocnictwem. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie jakich parametrów moŝe dotyczyć zmiana? Strona 6 z 8

7 Odpowiedź 16: Z uwagi na fakt, iŝ Zamawiający nie jest stroną samodzielnej umowy dystrybucyjnej w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, zapis ten nie będzie miał zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym. Pytanie 17: W załączniku nr 6 do SIWZ 5 ust. 2 brakuje zapisu dotyczącego zmiany ceny jednostkowej netto w przypadku zmiany podatku akcyzowego i zmiany przepisów o podatku od towarów i usług. Z uwagi na mogącą wystąpić w trakcie realizacji umowy ustawową zmianę opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym i zmianę stawki podatku VAT, która jest niezaleŝna od Wykonawcy, prosimy o uwzględnienie takowej zmiany i dodanie zapisów do SIWZ i załącznika nr 6 do SIWZ. Odpowiedź 17: Jak odpowiedź 5 i 11. Pytanie 18: Czy Zamawiający posiada umowy kompleksowe, czy teŝ osobne umowy sprzedaŝowe i dystrybucyjne (czy jest juŝ po pierwszej zmianie sprzedawcy)? Odpowiedź 18: Jak odpowiedź 15 Pytanie 19: Jakie okresy wypowiedzeń/terminy obowiązywania umów ma w obecnej chwili Zamawiający? Odpowiedź 19: Jak odpowiedź 15. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Podpisał: Z up. Dyrektora ZIKiT Miłosz Świda Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych Rozdzielnik: 1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, 2. strona 3. NZ a/a Strona 7 z 8

8 Strona 8 z 8

Odp. 2: Obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul.8 Marca 6, Rzeszów.

Odp. 2: Obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul.8 Marca 6, Rzeszów. Oleśnica, dnia 17 marca 2014r. Nr sprawy ZP/1/2014 Dotyczy: sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru zarządzanych przez MOKiS o wartości nie przekraczającej 207 000 EURO. Miejski Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA

znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 znak sprawy: PN-06-2013 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA Dotyczy: dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN Pytanie 1 Zapisy

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak.

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak. numer postępowania: RejZamPub/DZP/PN/33/2014 Wrocław, dnia 08.05.2014r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego

Bardziej szczegółowo

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25.11.2014 r.

Warszawa, dnia 25.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Stary Lubotyń Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń Warszawa, dnia 25.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Warszawa, dnia 19.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY CHARSZNICA ogłoszonego w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej Nr. Dane adresowe Klienta., siedziba. w., (..- ).., ul., numer NIP..., REGON.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej Nr. Dane adresowe Klienta., siedziba. w., (..- ).., ul., numer NIP..., REGON. Załącznik Nr 3 do SIWZ Uwaga! Poniższą umowę Odbiorcy końcowi zobowiązani są zawrzeć z wybranym w przetargu Sprzedawcą w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy generalnej Załącznik Nr 3 do Umowy

Bardziej szczegółowo

SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września 2014 r.

SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września 2014 r. Miasto Łowicz Stary Rynek 1 99 400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców Numer ogłoszenia (postępowania): 288653-2014 Nazwa zamówienia: Zakup energii elektrycznej 2015-2016 SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SUCHOŻEBRY.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SUCHOŻEBRY. Warszawa, dnia 25.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SUCHOŻEBRY. W odpowiedzi na zapytanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

Warszawa, dnia 11.08.2014 r. Warszawa, dnia 11.08.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. Chorzów, dnia 28.07.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu

Bardziej szczegółowo

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Poniatowa, 07.08.2015 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Mogielnica, dnia 10.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180 A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2014/01/10. Dot.: postępowania nr: 2013/S 244-424260 znak: MAE/337/2013

Warszawa, 2014/01/10. Dot.: postępowania nr: 2013/S 244-424260 znak: MAE/337/2013 Dot.: postępowania nr: 2013/S 244-424260 znak: MAE/337/2013 Warszawa, 2014/01/10 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SAD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ D. 3718 227/2014 Biała Podlaska, dnia 21 listopada 2014 r. 1. PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67 p.lisowski@pkpenergetyka.pl 2. Enea S.A.

Bardziej szczegółowo

Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Data publikacji 2014-11-06 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Dostawa Licytacja elektroniczna ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M O W Y N r... zawarta w dniu...

W Z Ó R U M O W Y N r... zawarta w dniu... Z a ł ą c z n i k N r 6 d o S I W Z W Z Ó R U M O W Y N r......... zawarta w dniu... we Włodawie pomiędzy Spółką: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ Projekt UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr /...

Załącznik Nr 10 do SIWZ Projekt UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr /... Załącznik Nr 10 do SIWZ Projekt UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr /... W dniu... r. w Ozorkowie, pomiędzy Gminą Ozorków z siedzibą: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO Nr... W dniu.. w.. pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą, a...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii.

Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii. Gdańsk, 22 maja 2014 r. IZBA SKARBOWA W GDAŃSKU SO / 251-0001 / 14 Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie WYJAŚNIENIE do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. 1 S t r o n a 1. Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. ul. gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Tel.: +4822 839 12 23, Fax.: +4822 839 00 43. www.zseil.edu.pl 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr [.] (zwana dalej: Umową ) zawarta w dniu [ ] 2012 r. w pomiędzy: z siedzibą w,, NIP, REGON, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy

znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo