Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Celem niniejszego Programu Partnerskiego jest promocja i upowszechnienie serwisu Vod-player.pl za pomocą bannerów, paneli reklamowych, linków tekstowych lub innych form reklamy umieszczanych przez Vod-player.pl na Stronach WWW Partnerów. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady współpracy vodplayer.pl z partnerami w ramach programu partnerskiego mającego na celu upowszechnianie korzystania z serwisu vodplayer.pl Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenia następujące: a) Hiperłącze należy przez to rozumieć udostępniony przez Vodplayer.pl kod HTML, którego wstawienie na Stronę WWW powoduje wyświetlenie bannera, panelu reklamowego lub linku tekstowego vod-player.pl. Hiperłącze zrealizowane jest jako całość kodu, nie jako link tekstowy wycięty z kodu bannera lub jako panel reklamowy w formie wyszukiwarki. b)kliknięcie należy przez to rozumieć świadome działanie osoby odwiedzającej Stronę WWW, polegające na ręcznej aktywacji Hiperłącza w celu wejścia w miejsce docelowe zdefiniowane w Hiperłączu. Kliknięcie ma na celu skierowanie odwiedzającego na stronę vod-player.pl poprzez zastąpienie Strony WWW, na której znajdował się kod hiperłącza, stroną vod-player.pl, lub otwarcie nowego okna ze stroną vod-player.pl. c) Najem" lub "Umowa" należy przez to rozumieć umowę odpłatnego udostępnienia powierzchni na Stronie WWW, zawartą zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w celu zamieszczenia bannerów, paneli reklamowych lub innych form reklamy vodplayer.pl. d) Uczestnik Programu Partnerskiego lub Partner należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę organizacyjną, z którą Vod-player.pl zawarła umowę odpłatnego udostępnienia powierzchni na Stronie WWW, e) Strona WWW należy przez to rozumieć stronę internetową, na której ma zostać wstawione lub zostało wstawione Hiperłącze. f) Formularz Zgłoszeniowy - formularz, za pomocą którego Partner zgłasza chęć nawiązania współpracy w ramach Programu Partnerskiego, dostępny pod adresem: g) Serwis Partnera - usługa lub zestaw usług świadczonych przez Partnera drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony WWW, którego treścią zarządza wyłącznie Partner. h) Zarejestrowany Użytkownik - użytkownik Programu, który przystąpił do korzystania z Programu w następstwie zapoznania się z ofertą korzystania z programu za pośrednictwem Serwisu Partnera na warunkach niniejszego Regulaminu.

2 i) Konto Użytkownika jest to udostępniona przez Vodplayer.pl przestrzeń wirtualna w celu korzystania z Serwisu Vod-player.pl. Aktywacja Konta użytkownika następuje na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Vod-player.pl. j) Vod-player.pl oznacza w niniejszym Regulaminie Lumacomm Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-778) przy ul. Mostowej 14, zarejestrowaną w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości 5100,00PLN w całości opłaconym Partnerem w ramach Programu Partnerskiego może być wyłącznie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, dysponująca aktywną stroną internetową mogąca stanowić Serwis Partnera udostępnianą w domenie będącej przedmiotem zawartej przez Partnera z odpowiednim podmiotem umowy rejestracji. Partnerem może być również osoba posiadająca prawa do domeny drugiego rzędu, jak również podmiot, któremu uprawniony udostępnił domenę do korzystania bez przyznawania prawa do domeny. Partnerem może być również podmiot, który na mocy zawartych umów może dysponować powierzchnią na stronach internetowych innych podmiotów Serwis Partnera musi być wytworzony w technice pozwalającej na jego obsługę za pomocą protokołu http lub https i odstępny dla ogółu użytkowników sieci Internet za pomocą sprzętu komputerowego w powszechnie dostępnej charakterystyce technicznej i w jej standardowej konfiguracji. 2. Przystąpienie Partnera do współpracy 2.1. Osoba zainteresowana nawiązaniem współpracy w ramach Programu Partnerskiego powinna dokonać zgłoszenia poprzez zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego treści oraz wypełnienie i przesłanie Vod-player.pl Formularza Zgłoszenia Dokonanie zgłoszenia zgodnie z punktem powyższym stanowi złożenie oferty zawarcia Umowy Najmu zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Dokonane zgłoszenie zostanie niezwłocznie automatycznie potwierdzone drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu Zgłoszenia adres . Potwierdzenie przez Vod-player.pl otrzymania oferty wiąże oferenta przez 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem punktu poniższego Po dokonaniu zgłoszenia serwis oferenta może zostać przez Vod-player.pl poddany inspekcji polegającej na sprawdzeniu zgodności serwisu z wymaganiami Regulaminu, weryfikacji praw Partnera do dysponowania serwisem i domeną w której serwis jest udostępniany oraz ocenie celowości nawiązania współpracy w ramach Programu Partnerskiego z punktu widzenia interesów Vod-player.pl. W przypadku akceptacji oferty, Vod-player.pl wysyła w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia oferty

3 przez potencjalnego Partnera na wskazany w Formularzu Zgłoszenia adres informację o aktywacji konta w systemie Programu Partnerskiego, co oznacza przyjęcie oferty przez Vod-player.pl Partner może mieć tylko jedno konto w Programie Partnerskim bez względu na liczbę Stron WWW, na których udostępnia vod-player.pl powierzchnię. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu, wszelkie środki przewidziane niniejszym regulaminem stosowane będą według uznania vodplayer.pl w odniesieniu do konta Partnera Umowa Najmu zostaje zawarta w dniu, w którym informacja o aktywacji konta w systemie Programu Partnerskiego została przesłana na adres podany w Formularzu Zgłoszenia Vod-player.pl przechowuje wszelkie oświadczenia Partnerów związane z zawarciem Umowy Najmu, a Partner jest uprawniony w każdym czasie do poprawienia swoich danych, które są dostępne po zalogowaniu się na konto Partnera. Poprawianie danych nie może prowadzić do zmiany Partnera W przypadku negatywnych wyników inspekcji serwisu oferenta umowa nie zostaje zawarta. Vod-player.pl zastrzega sobie prawo nie ujawniania przyczyn odmowy przyjęcia oferty Umowa najmu zawierana jest na czas określony i wynosi 12 miesięcy. W okresie obowiązywania umowy Partner zobowiązuje się do nie zamieszczania w Serwisie Partnerskim materiałów reklamowych konkurencyjnych witryn Po upływie 12 miesięcznej umowy najmu, umowa przedłużana jest automatycznie o kolejny miesiąc, pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Partnera, Vod-player.pl w ramach rekompensaty finansowej zastrzega sobie prawo do nie wypłacenia Partnerowi środków uzyskanych w ostatnim miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym Partner dopuścił się do naruszeń obowiązującej umowy. 3. Zasady współpracy 3.1. Współpraca w ramach Programu Partnerskiego polega na odpłatnym udostępnieniu Vod-player.pl przez Partnera powierzchni Stron WWW w Serwisie Partnera, w celu umieszczenia Hiperłączy oraz utrzymywaniu przez Partnera Serwisu Partnera w stanie odpowiadającym wymaganiom określonym w postanowieniach niniejszego Regulaminu przez cały czas obowiązywania Umowy Najmu Na czas trwania Umowy Najmu udostępniany jest Partnerowi panel zarządzający systemu Programu Partnerskiego, dostępny po zalogowaniu, umożliwiający Partnerowi wstawianie bądź usuwanie Hiperłączy, zapoznawanie się ze statystykami Hiperłączy, oferowanie włączenia do Programu Partnerskiego kolejnych serwisów Partnera oraz zarządzanie płatnościami w ramach Programu Partnerskiego Partner w okresie współpracy nie może:

4 a) wykorzystywać Strony WWW w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności udostępniać treści o charakterze szkodliwym takich jak np. wirusy komputerowe b) modyfikować kodu Hiperłącza, zmieniającej jego funkcjonalność bądź manipulować kodem Serwisu Partnera (za pomocą dowolnych metod lub języków opisu) w celu modyfikacji funkcjonalności lub formy graficznej Hiperłącza c) podejmować jakichkolwiek działań, mających na celu zawyżanie kwoty opłat należnych Partnerowi. d) zamieszczać treści lub podejmować inne działania naruszające zasady uczciwej konkurencji, e) wprowadzać w błąd odwiedzających Stronę WWW, w szczególności co do jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej treści lub w inny sposób, f) samodzielnego i nie uzgodnionego z Vod-player.pl umieszczenia kodu bannera lub panelu reklamowego na innej stronie aniżeli Strona WWW, której powierzchnia jest przedmiotem Umowy, w szczególności w okienku typu pop-up, popdown, interstitial lub innym niestatycznym i nieintegralnym elemencie strony oraz na oddzielnej stronie, uruchamianej jednocześnie ze stroną właściwą, jak również w treści wiadomości , wiadomości typu "Instant Messaging", wiadomości zamieszczonej na forum dyskusyjnym, księgach gości, komentarzach w blogach oraz innych miejscach nie będących powierzchnią udostępnioną Vod-player.pl na podstawie Umowy. 4. Prawa własności intelektualnej 5.1. Vod-player.pl sporządzi we własnym zakresie i dostarczy Partnerowi Hiperłącze o charakterystyce technicznej umożliwiającej współpracę na warunkach niniejszego Regulaminu Vod-player.pl z chwilą dostarczenia Hiperłączy udziela Partnerowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieodpłatnej i ograniczonej licencji na korzystanie z Hiperłącza obejmującej korzystanie z Hiperłącza "jako takiego" bez dokonywania jego modyfikacji lub uzupełnień wyłącznie w Serwisie Partnera na czas trwania Umowy Najmu. 5. Rozliczenia Stron 5.1. Za udostępnienie powierzchni w Serwisie Partnera oraz zamieszczenie na niej i utrzymywanie Hiperłącza Partner będzie otrzymywał wynagrodzenie ustalane według poniższych zasad: a) 4,50 PLN za każdego aktywowanego użytkownika, który do chwili aktywacji Hiperłącza nie był użytkownikiem Serwisu Vodplayer.pl i który aktywuje Konto Użytkownika poprzez system SMS na numer SMS Premium Rate w ciągu 30 dni od dnia dokonania aktywacji Hiperłącza oraz 3,50 PLN za każdego aktywowanego użytkownika, który do chwili aktywacji Hiperłącza nie był użytkownikiem Serwisu Vod-player.pl i który aktywuje Konto Użytkownika poprzez system SMS na numer SMS Premium Rate w ciągu 30 dni od dnia dokonania aktywacji Hiperłącza, ( wariant A )

5 b) Z tytułu obecności Hiperłącza w Serwisie Partnera za każdy miesiąc obecności ( wariant B ) - stawka negocjowana indywidualnie w PLN za każde Hiperłącze typu banner, - stawka negocjowana indywidualnie w PLN za każde Hiperłącze typu panel reklamowy, - stawka negocjowana indywidualnie w PLN za każde Hiperłącze typu link tekstowy, 5.2. Podczas rejestracji domyślnym wariantem rozliczeniowym jest wariant A. Zmiana sposobu rozliczeń w trakcie trwania współpracy możliwa jest na życzenie którejkolwiek ze stron ze skutkiem od daty rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego Vod-player.pl nalicza wynagrodzenie za udostępnianie powierzchni w Serwisie Partnera w okresach miesięcznych (miesiąc kalendarzowy). Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu przystąpienia przez Partnera do Programu Partnerskiego i trwa do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Partner przystąpił do Programu Partnerskiego Wynagrodzenie wypłacane jest Partnerowi po zgromadzeniu co najmniej 50 zł na koncie w systemie Programu Partnerskiego, i nie później niż 25 dnia następnego miesiąca, następującego po miesiącu, za który Partnerowi należne jest wynagrodzenie z tytułu współpracy w ramach Programu Partnerskiego, pod warunkiem, że Partner skutecznie dostarczy Vod-player.pl fakturę VAT (podatnik VAT) lub rachunek na co najmniej siedem dni przed terminem płatności Faktury VAT lub rachunki należy wystawiać i wysyłać na adres: Lumacomm Poland sp. z o.o. ul. Mostowa Gdańsk NIP Płatności, o których mowa w niniejszym Regulaminie są kwotami brutto. Partner zobowiązany jest uiścić we własnym zakresie podatki, w szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy z tytułu świadczenia usług w ramach Programu Partnerskiego. Vod-player.pl całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu nie rozliczenia i nie zapłacenia przez Partnera podatków i innych należności wynikających z tytułu zawartej Umowy Partner ma prawo zgłaszać wszelkie reklamacje dotyczące transakcji pomiędzy Partnerem a Vod-player.pl w terminie do 14 dni od daty otrzymania zapłaty lub daty z jaką przysługiwałaby Partnerowi wypłata wynagrodzenia. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie listem poleconym. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż transakcje pomiędzy Partnerem a Vod-player.pl można składać drogą elektroniczną, na adres

6 5.8. Partnerzy Vod-player.pl zobowiązują się do nie zgłaszania wobec Vod-player.pl żadnych roszczeń z tytułu nie otrzymania zapłaty lub jej późniejszego potrącenia w przypadkach, gdy operator systemu SMS zaplac.to, z jakichkolwiek przyczyn, nie zapłaci lub odmówi Vodplayer.pl zapłaty Vod-player.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Parterów w wyniku przerw w działaniu Serwisu Vod-player.pl Dopuszcza się możliwość ustalenia indywidualnej stawki wynagrodzenia w wariancie A. 6. Rozwiązanie Umowy 6.1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę Najmu bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec tygodnia kalendarzowego. W przypadku Partnera biorącego udział w Programie Partnerskim przy użyciu więcej niż jednego Serwisu Partnera wypowiedzenie dotyczy udziału w Programie Partnerskim w zakresie wszystkich zgłoszonych przez Partnera Serwisów, chyba, że z treści wypowiedzenia jednoznacznie wynika co innego Po wygaśnięciu umowy Partner zachowuje prawo do wynagrodzenia w odniesieniu do tych Zarejestrowanych Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Programu przed wygaśnięciem umowy Z upływem okresu wypowiedzenia Partner zobowiązany jest usunąć Hiperłącza z Serwisu Partnera. 7. Postanowienia końcowe 7.1. Vod-player.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach e mailem w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa Najmu pomiędzy Partnerem wygasa, po wypowiedzeniu jej przez Partnera Vod-player.pl zastrzega sobie prawo do zaniechania udostępniania Programu i zakończenia Programu Partnerskiego w każdym czasie bez podania przyczyn Ta sama osoba nie może posiadać polecających się wzajemnie kilku kont w Programie Partnerskim, jeżeli taki proceder zostanie udowodniony (na podstawie danych, lub logowań z adresów IP) konto może zostać zablokowane - bez możliwości wypłaty zgromadzonych na nim środków Ewentualne spory powstałe pomiędzy Vod-player.pl a Partnerem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Vod-player.pl Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2014 roku.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Partnerem (Wydawcą), oraz firmą Intercon Spółka z.o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Marketing w Internecie

Regulamin Usługi Marketing w Internecie Regulamin Usługi Marketing w Internecie 1. Przedmiot Regulaminu. 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Marketing w Internecie przez pkt.pl Marketing Zintegrowany Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo