Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może być każdy, kto zapoznał się z ofertą i działalnością firmy Elephant Finance i chce rekomendować jej produkty oraz otrzymać premię za skuteczną rekomendację. 2 Definicje 1. Organizator, zwany dalej Elephant Finance : Organizatorem jest Elephant Finance Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Ul. Elektoralna 26 lok. 33, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON , numer identyfikacji podatkowej (NIP) Produkt lub Produkty: Produkty i usługi świadczone przez Elephant Finance, które Uczestnik może rekomendować w ramach Programu Polecaj i Zarabiaj.Są to następujące usługi księgowe Ryczałt, Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR), Księgi Handlowe. 3. Premia: Prowizja wyrażona w polskich złotych przekazywana Uczestnikowi za Skuteczną Rekomendację Produktów Odbiorcom Rekomendacji w dniu podpisania umowy przez Elephant Finance. Wysokość Premii zależna jest od rodzaju Produktu oraz ilości składanych przez osobę poleconą (w ramach danego Produktu). 4. Tabela Premii i Produktów : Zestawienie wysokości Premii w zależności od rodzaju Produktu, liczby składanych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Tabela Premii i Produktów określa wysokość premii należnej Uczestnikowi za każdą Skuteczną Rekomendację jednego Odbiorcy Rekomendacji.Tabela Premii i Produktów będzie prezentowana na stronie 5. Uczestnik. Uczestnikiem programu może być każdy, kto zapoznał się z ofertą i działalnością firmy Elephant Finance i chce rekomendować jej produkty oraz otrzymać Premię za Skuteczną Rekomendację. Uczestnikami mogą być zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jak i osoby prowadzące taką działalność. 6. Odbiorca Rekomendacji: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub spółka w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, której Uczestnik zarekomendował Produkt. W przypadku spółki cywilnej oraz spółek KSH osoba ją reprezentująca musi spełniać następujące warunki: a.jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, b. jest uprawniona do zawarcia umowy o rekomendowany Produkt z firmą Elephant Finance. c Odbiorcą Rekomendacji nie mogą być podmioty gospodarcze, które zawarły już umowy o świadczenie usług księgowych z Elephant Finance.

2 7. Rekomendacja: Zarekomendowanie Produktu przez Uczestnika Odbiorcy Rekomendacji w ramach Programu Polecaj i Zarabiaj. 8.Skuteczna Rekomendacja: Zarekomendowanie Produktu przez Uczestnika Odbiorcy Rekomendacji sfinalizowane podpisaniem umowy pomiędzy Elephant Finance z Odbiorcą Rekomendacji na określony produkt, w siedzibie Elephant Finance. 3 Warunki uczestnictwa 1. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i spełniają łącznie poniższe warunki: a. będą rekomendowały Produkty Odbiorcom Rekomendacji, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie. b. Uczestnik nie może być jednocześnie Odbiorcą Rekomendacji. 4 Zasady Programu 1.Program polega na rekomendowaniu Produktów firmy Elephant Finance osobom zainteresowanym usługami księgowymi za co będą przyznawane Premie określone w Tabeli Premii i Produktów. 2. Rekomendować Produkty można w dowolny sposób, zgodnie z Regulaminem Programu Polecaj i Zarabiaj. 3. Warunkiem do przyznania Premii Uczestnikowi jest podpisanie umowy pomiędzy Elephant Finance i Odbiorcą Rekomendacji podczas umówionego spotkania na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz opłatą za jeden miesiąc abonamentu z góry. 4. Rozliczenie między Uczestnikiem, a Elephant Finance odbywa się przy podpisaniu umowy. 5. Jeden Uczestnik może polecić nieograniczoną ilość Produktów dowolnej liczbie Odbiorców Rekomendacji. 1.Program trwa od r. do odwołania. 5 Czas trwania Programu

3 6 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną do Odbiorców Rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). 2. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania i wykonywania umów z Organizatorem w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.). Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz potwierdza, że został poinformowany o przysługiwaniu mu prawa dostępu do treści swoich danych zebranych przez Elephant Finance (administratora danych) oraz do ich aktualizacji. 3. Wysyłania Rekomendacji do obcych osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie (tzw. spamowanie) jest zabronione, a odpowiedzialność za takie działanie ponosi Uczestnik. 4. Uczestnik Programu nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i Produktów Elephant Finance 5. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie upoważnia Elephant Finance do wyłączenia Uczestnika z Programu oraz powoduje utratę prawa do Premii, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań, opisanych w niniejszym Regulaminie 7 Premie i zasady ich przyznawania 1. Premia za rekomendowanie Produktów naliczana będzie w oparciu o cennik Produktów obowiązujący w dniu podpisania umowy i wskazany w Tabeli Premii i Produktów. 2. Wysokość Premii to stawka miesięczna określona w Tabeli Premii i Produktów, za dany Produkt, właściwa dla ilości składanych przez Odbiorcę Rekomendacji, wypłacana Uczestnikowi jednorazowo w gotówce, w dniu podpisania umowy przez Elephant Finance. 3. Informacje dotyczące cen poszczególnych produktów oraz Tabeli Premii i Produktów są dostępne na stronie internetowej 4. Elephant Finance zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości cen lub warunków sprzedaży Produktów w Tabeli Premii i Produktów i o zmianach tych poinformuje Uczestników 30 dni przed ich wprowadzeniem na stronie Internetowej. 5. Warunkiem do przyznania Premii jest podpisanie umowy pomiędzy Elephant Finance a Odbiorcą Rekomendacji na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, podczas umówionego spotkania, w obecności uczestnika. 8 Regulacje Podatkowe 1. Premia otrzymywana przez Uczestnika stanowi jego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 2. Uczestnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mają obowiązek rozpoznać otrzymaną Premię jako świadczenie pieniężne podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 20 ust 1 ustawy o podatku dochodowym os osób fizycznych i wykazać ją w rocznej kalkulacji podatku dochodowego. Elephant Finance zobowiązany jest sporządzić i przesłać Uczestnikowi formularz PIT-8 C, w którym zostanie wskazana łączna wartość Premii wypłacona w danym roku podatkowym. Formularz PIT- 8C zostanie przesłany Uczestnikowi do końca lutego kolejnego roku.

4 3. Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą (o ile otrzymana Premia pozostaje w związku z tą działalnością) zobowiązani są rozliczyć podatek dochodowy na zasadach ogólnych. 4.Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą i będący zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, zobowiązani są wystawić na Elephant Finance fakturę VAT opiewającą na wartość należnej Premii. W takim przypadku przyjmuje się, ze wartość Premii wskazana w tabeli Premii i Produktów jest wartością brutto. Uczestnik zobowiązuje się wystawić i dostarczyć Organizatorowi fakturę w terminie 7 dnia od daty spotkania, podczas którego zawarto umowę stanowiącą podstawę do wypłaty Premii. 9 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika pisemnie w siedzibie Elephant Finance. 2. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Elephant Finance. Klient zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji. 10 Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Programu Polecaj i Zarabiaj na stronie internetowej 2. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 3. Elephant Finance zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Uczestników na 30 dni przed ich wprowadzeniem, za pośrednictwem strony internetowej w zakładce Programu Polecaj i Zarabiaj. 4.W przypadku braku akceptacji Regulaminu Uczestnik powinien nie podejmować działań związanych z Programem, rozpoczęte niezwłocznie zakończyć. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w regulaminach produktów i usług Elephant Finance zamieszczonych na portalu finansowym pod adresem internetowym odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

5 Załącznik nr. 1 Tabela Premii i Produktów. Produkt. Wartość premii. Ryczałt Cena / m-c Powyżej 200 Cena negocjowana KPiR Cena dla księgi Powyżej 150 Cena negocjowana Pełna księgowość. Cena / m-c Powyżej 200 Cena Negocjowana

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Services spółka komandytowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo