REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO"

Transkrypt

1 1 REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1. Portal internetowy Slidestory.pl należy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DAG MEDIA, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ) przy alei Solidarności 115/2, posiadającą numer NIP: oraz numer REGON z kapitałem zakładowym w wysokości 6.000,00 złotych w całości wniesionym. 2. Niniejszy regulamin reguluje kwestię korzystania z serwisu slidestory.pl, zamieszczania oraz publikowania pokazów slajdów przez Użytkowników w serwisie slidestory.pl oraz w serwisach współpracujących z serwisem slidestory.pl. 3. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych za pośrednictwem serwisu Slidestory.pl. 4. Integralnymi częściami regulaminu są załączniki numer 1 i Definicje Użytkownik osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Pokaz Slajdów, korzystająca z serwisu Slidestory.pl; Operator DAG MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca serwis Slidestory.pl Portal internetowy Slidestory.pl internetowy portal pod nazwą Slidestory.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający tworzenie zamieszczanie publikację przeglądanie Pokazów slajdów, zawierający informacje i treści przeznaczone dla Użytkowników, dostępny w domenie internetowej Slidestory.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora; Konto konto zakładane przez Użytkownika w serwisie Slidestory.pl; Pokaz slajdów sporządzony przez Użytkownika pokaz, utworzony i edytowany przy pomocy edytora pokazu o dowolnej treści, zamieszczane w portalu internetowym Slidestory.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie; 1

2 Slajd pojedyncze dowolnie zaaranżowane przez użytkownika okno publikujące treść, zdjęcia oraz video wraz z dźwiękiem, które mogą być przedmiotem Pokazu, zgodnie z Regulaminem Dzień roboczy dzień nie będący sobotą, niedzielą, ani żadnym dniem ustawowo wolnym od pracy, 3. Oświadczenia 1. Założenie Konta za pośrednictwem Portalu internetowego Slidestory.pl oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem przez Użytkownika i jego akceptację bez zastrzeżeń. 2. Użytkownik oświadcza, że akceptacja niniejszego regulaminu oznacza brak zastrzeżeń do zaakceptowanego regulaminu i nie wnosi do niego żadnych poprawek. 3. Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą prawną działającą przez właściwie umocowanego reprezentanta. 4. Użytkownik oświadcza, że ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP lub stałą siedzibę na terytorium RP. 5. Operator oświadcza, że do umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu z osobami fizycznymi zawierającymi umowę niezwiązaną z prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02 marca 2000 roku, (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zmianami). 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług przez Portal internetowy slidestory.pl 1. Utworzenie i zamieszczenie w Portalu internetowym slidestory.pl pokazu slajdów wymaga: a. Wypełnienia formularza przez Użytkownika i akceptacji regulaminu, b. Utworzenia konta w portalu internetowym Slidestory.pl i zaakceptowania regulaminu. 2. Utworzenie i zamieszczenie pierwszego Pokazu slajdów jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie 5 Utworzenie konta - rejestracja 1. Utworzenie Konta przez Użytkownika następuje po utworzeniu hasła, wskazaniu adresu w formularzu. 2. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach portalu Internetowego Slidestory.pl może jedynie osoba, która jest prawidłowo umocowana do zawarcia umowy tego rodzaju. 3. Utworzenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie 2

3 4. Utworzenie Konta obok aktywacji Pokazu slajdów zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego plików ( np. w celu ich modyfikacji). 5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu tj. podaniu adresu oraz hasła 6. Wszelkie czynności związane z tworzeniem, zamieszczaniem edycją i publikacją Pokazu slajdów, jak i wyborem sposobu emisji Pokazu slajdów, może dokonywać jedynie Użytkownik zalogowany do Konta. 7. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia pocztą elektroniczna na adres: 6 Tworzenie, zamieszczanie edycja i publikacja Pokazu slajdów 1. Aby Użytkownik mógł korzystać z edytora pokazu slajdów Portalu internetowego Slidestory.pl obowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego na stronach portalu internetowego Slidestory.pl. 2. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z edytora pokazu slajdów znajdującego na Portalu internetowym Slidestory.pl niezwłocznie po jego aktywacji za pomocą formularza. 3. Użytkownik może tworzyc dwa i więcej pokazy slajdów stosownie do wybranej opcji. 4. W treści Pokazu slajdów Użytkownik nie może zamieszczać adresów , numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Konta Użytkownika. 5. Pokazy slajdów, które będą zawierały w swojej treści dane wymienione w punkcie 4, będą usuwane. 6. Opis Pokazu slajdów zredagowany przez Użytkownika i zawarty w treści Pokazu slajdów przypadku wyboru upublicznienia pokazu slajdów jest widoczny dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Operator nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie wyżej wymienionych danych przez osoby trzecie. 7. Użytkownik może modyfikować treść Pokazu slajdów i jego parametry, usunąć Pokaz slajdów w całym czasie trwania umowy. W przypadku kont z opcją płatną Użytkownik może dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu edycji i publikacji Pokazu slajdów, która nastąpi niezwłocznie po aktywacji opcji. 7. Odpowiedzialność Użytkownika i Operatora 1. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Pokazu slajdów, w których narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. 2. Zabroniona jest publikacja treści wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykorzystanie edytora Pokazu slajdów bądź niewykorzystanie wykupionych opcji użytkowania konta. 3

4 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność publikowanych treści, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników. 5. Operator ma prawo do usunięcia Pokazu slajdów, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera następujące treści: a. Powszechnie uznane za obraźliwe, b. Noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, c. Naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, d. Szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów, e. Wprowadzające w błąd. 6. Operator ma prawo do usunięcia każdego Pokazu slajdów lub zablokowania Konta, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Pokazu slajdów lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Portalu Internetowego. Podobnie w przypadku, w którym Pokaz slajdów negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi 8. Płatność 1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności: a. Przelew zwykły Użytkownik w terminie 5 dni licząc od daty założenia konta i złożenia zamówienia, obowiązany jest do zapłaty należności za zamówione usługi na rachunek Operatora o numerze b. Płatność DotPay wykonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych. (więcej na temat płatności DotPay znajdziesz c. Płatnosć PAYU wykonywana za posrednictwem płatnosci elektronicznych. ( wiecej na temat płatności znajdziesz d. Płatnosc sms Eurokoncept- wykonywana za posrednictwem operatorów sieci komórkowych ( wiecej na temat płatnosci znajdziesz ) 9. Odstąpienie od umowy 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia aktywacji formularza lub aktywacji usługi płatnej, bez konieczności podawania przyczyny. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik obowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: DAG MEDIA Sp. z o.o. Al.Solidarności 115/ Warszawa 3. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na stronie w zakładce Regulamin. 4

5 4. Termin określony w 6 pkt. 1 uważa się za zachowany jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie nadane listem poleconym w placówce publicznego operatora publicznego najpóźniej w 14 dniu, licząc od dnia aktywacji usługi lub formularza. 5. Użytkownik obowiązany jest wskazać w oświadczeniu numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona zapłacona cena usługi. 10. Postępowanie reklamacyjne 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia konta z opcja płatną. 2. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na: Lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej w formie listu poleconego na adres: DAG Media sp. z o.o. al. Solidarnosci 115 lok 2, Warszawa z dopiskiem reklamacja Slidestory.pl. 3. Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko, adres Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Pokazu slajdów oraz konta Użytkownika, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta. 11 Postanowienia końcowe 1. Regulamin dostępny jest na Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej. 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Slidestory.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HBS Premium Support

Regulamin świadczenia usługi HBS Premium Support Regulamin świadczenia usługi HBS Premium Support I. DEFIINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. Postanowienia ogólne

Regulamin 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne 1.1 Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nakolorowo.pl (dalej: "Serwis internetowy") prowadzony przez firmę Cyfrowa Foto Sp. z o.o. pod adresem Rudna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo