3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;"

Transkrypt

1 REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, , ul. Poznańska 62/95, NIP: , REGON: , zwana dalej Usługodawcą, świadczy e- usługę, o której mowa w niniejszym regulaminie. 2. W ramach e- usługi, Usługodawcą świadczyć będzie na rzecz Klientów usługę polegającą na prowadzeniu platformy internetowej pod nazwą "Jajunior.pl". 3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: - - przedszkola (właściciel przedszkola); rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; 4. Klient opisany w ust. 3 może być konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 5. E- usługa świadczona przez Usługodawcę umożliwia korzystanie z wszystkich tych funkcjonalności, które zostaną wybrane i opłacone przez właściciela przedszkola. II. Warunki świadczenia e- usługi: 1. W celu świadczenia e- usługi, Usługodawca zapewni Klientom dostęp do platformy internetowej pod nazwą Jajunior.pl 2. Dostęp do platformy internetowej możliwy będzie po założeniu przez Klienta konta użytkownika, zabezpieczonego indywidualnym loginem i hasłem. Usługodawca udostępnia 3 rodzaje kont w zależności od ich kategorii: 2.1 Konto: Właściciel przedszkola. W celu zarejestrowania przedszkola w usłudze JaJunior.pl zobowiązany jest podać następujące dane: dane przedszkola w postaci jego nazwy, adresu placówki oraz numeru NIP, dane dyrektora w postaci imienia, nazwiska i adresu wraz z loginem. W trakcie rejestracji i dalej w konfiguracji usługi, właściciel przedszkola wybiera rodzaj abonamentu, którego wysokość jest

2 uzależniona od liczby dzieci w przedszkolu oraz wybranych dodatkowych usług dostępnych na platformie JaJunior.pl. Właściciel placówki zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu e- usługi. Brak akceptacji uniemożliwia założenie konta na platformie internetowej. Po zarejestrowaniu konta, na podany adres wysłana zostanie wiadomość weryfikacyjna z linkiem aktywacyjnym. W celu aktywacji konta należy kliknąć w link przesłany w wiadomości weryfikacyjnej. 2.2 Konto: Nauczyciel zakładane jest przez właściciela placówki, dla której świadczona jest e- usługa. W celu założenia konta nauczyciela należy podać dane w postaci imienia, nazwiska nauczyciela oraz, loginu, adresu i hasła. Przy pierwszym logowaniu nauczyciel zobowiązany jest zaakceptować regulamin e- usługi. W razie braku akceptacji regulaminu e- usługi konto nie zostanie aktywowane. 2.3 Konto: Rodzic. Rodzice w celu zalogowania na platformę internetową JaJunior.pl, korzystają z konta dziecka założonego przez nauczycieli. W celu założenia konta dziecka nauczyciel podaje jego dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL. Po założeniu konta dziecka, nauczyciel przekazuje rodzicowi tylko hasło konta dziecka. Przy pierwszym zalogowaniu do konta dziecka rodzic zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu e- usługi. Rodzic loguje się podając nr PESEL oraz otrzymane hasło. Po zalogowaniu i zaakceptowaniu regulaminu rodzic, przechodzi automatycznie do procedury zmiany hasła. 3. Klienci zobowiązani są nie wykorzystywać oprogramowania JaJunior.pl w celach innych niż objęte niniejszym regulaminem w tym w szczególności w celach sprzecznych z prawem. 4. Wynagrodzenie za świadczenie e- usługi przez Usługodawcę określone zostaje w następujący sposób: 5.1 Właściciel przedszkola zobowiązany jest wybrać rodzaj abonamentu. Właściciel przedszkola ma możliwość wybrania dodatkowych usług w ramach wybranego abonamentu; 5.2 Koszt dostępnych abonamentów oraz usług dodatkowych określony jest przy każdej usłudze i jego wysokość prezentowana jest w panelu administracyjnym. 5.3 Pierwsze 30 dni świadczenia e- usługi na rzecz Klientów jest okresem próbnym i jest wolne od opłaty abonamentowej. Korzystanie z okresu próbnego nie zobowiązuje do zawarcia umowy na czas określony; 5.4 W cenę abonamentu za świadczoną e- usługę wliczone jest wsparcie techniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem oraz telefonicznie. Dane kontaktowe prezentowane są na stronie 6. Zawieranie umowy. Przed upływem okresu próbnego, Usługodawca wystawi Klientowi fakturę pro forma (w wysokości zgodniej z wybranym abonamentem i usługami dodatkowymi), na podstawie której Klient zobowiązany będzie do zapłaty abonamentu zgodnie z fakturą pro forma. W przypadku zapłaty abonamentu w terminie 7 dni od zakończenia okresu próbnego świadczenia e- usługi, Usługodawca wystawi Klientowi fakturę VAT, w terminie 7 dni od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowy JaJunior.pl podanym na fakturze VAT. Faktura

3 VAT dostępna będzie do pobrania w panelu administracyjnym w formie pdf. W przypadku braku zapłaty zgodnie z fakturą pro forma w terminie 7 dni od zakończenia bezpłatnego okresu próbnego, Usługodawca zaprzestanie świadczenia e- usługi na rzecz Klienta, a brak zapłaty będzie równoznaczny z odstąpieniem od zawarcia umowy. Dokonanie zapłaty pierwszego abonamentu (zgodnie z fakturą pro forma) będzie różnoznaczny z zawarciem umowy na czas określony. 7. W momencie zawarcia umowy na czas określony, Usługodawca udziela Klientowi ulgi w kwocie 3 499,00 zł netto na opłatę aktywacyjną. Dzięki tej uldze opłata aktywacyjna wynosi 1,00 zł netto i zostanie doliczona do faktury proformy wystawionej za pierwszy płatny miesiąc korzystania z usługi. 8. Umowa zawierana jest na okres 24 miesięcy. Przed końcem umowy Klient zostanie poproszony o złożenie deklaracji chęci dalszego korzystania z usług. Zgodnie z tą deklaracją przygotowana zostanie umowa na kolejny czas określony lub świadczenie usług zostanie zaprzestane. 9. Rozwiązanie umowy o świadczenie e- usługi może nastąpić w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty na następujący adres: Klient w przypadku rozwiązania umowy, zobowiązany jest do zwrotu przyznanej ulgi w terminie 7dni zgodnie z fakturą proforma, dostarczoną przez Usługodawcę. 10. Klientowi przysługują uprawnienia reklamacyjne na zasadach ogólnych, z zachowaniem następujące procedur: 10.1 Klient może zgłosić reklamację w formie pisemnej lub poprzez pocztę w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania e- usługi świadczonej przez Usługodawcę; 10.2 Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu się wady e- usługi, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od jej ujawnienia; 10.3 Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta; 11. Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia e- usługi w przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą należności abonamentowych powyżej 7 dni i zażądania zwrotu przyznanej ulgi. 12. Klientom przysługuje prawo do umieszczania na platformie elektronicznej publikacji, jednocześnie Usługodawcy przysługuje prawo do usuwania oraz odmowy umieszczenia na platformie elektronicznej publikacji sprzecznych z przepisami prawa, regulaminem oraz publikacji o charakterze reklamowym, niezaakceptowanych uprzednio przez Usługodawcę. 13. Klienci poprzez akceptację niniejszego regulaminu wyrażają zgodę na wyświetlanie na platformie elektronicznej "JaJunior.pl" reklam oraz informacji o charakterze marketingowym, które nie są sprzeczne z prawem, w szczególności nie naruszają postanowień ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U ) oraz ustawy z

4 dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U ). III. Szczególne zagrożenia związane z e- usługą: Usługodawca nie przewiduje szczególnych zagrożeń w związku ze świadczoną e- usługą. IV. Poufność: 1. Usługodawca zapewnia Klientom poufność danych gromadzonych na serwerach JaJunior.pl, w szczególności zobowiązuje się nie udzielać informacji uzyskanych osobom trzecim, bez uprzedniej zgody Klienta. 2. Usługodawca zobowiązuje się do: 2.1 poinformowania swoich pracowników (i osób wykonujących obowiązki w ramach umów cywilnoprawnych) mających dostęp do informacji poufnych o ich poufnym charakterze i obowiązkach Usługodawcę wynikających z niniejszego regulaminu; 2.2 zapewnienia przestrzegania przez swoich pracowników (i osoby wykonujące obowiązki w ramach umów cywilnoprawnych) mających dostęp do informacji poufnych obowiązków Usługodawcy wynikających z niniejszego regulaminu; 2.3 ochrony informacji poufnych uzyskanych w toku współpracy poprzez dołożenie co najmniej takiej staranności, jakiej Usługodawca dokłada w celu ochrony własnych informacji poufnych; 2.4 wykorzystywania uzyskanych informacji poufnych wyłącznie w celu dokonania oceny ewentualnej współpracy pomiędzy Stronami; 2.5 nie ujawniania faktu prowadzenia negocjowania, ani zasad współpracy pomiędzy Stronami osobom trzecim; 2.6 Strony są uprawnione do umieszczania na swoich stronach internetowych informacji o wzajemnych relacjach, chyba że informacja taka naruszałaby postanowienia niniejszego regulaminu. 3. Dane gromadzone przez Usługodawcę będą udostępniane jedynie Klientom. 4. Udostępnianie danych osobom trzecim nastąpi jedynie po uzyskaniu zgody Klienta i wyłącznie w formie uzgodnionej z Klientem. 5. Usługodawca chroni dane osobowe Klientów, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa w tym w szczególności określone w ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 101, poz. 926).

5 6. Obowiązki opisane w części IV nie dotyczą: 6.1 informacji publicznie znanych przed datą zaakceptowania niniejszego regulaminu lub które stały się publicznie znane po dacie zaakceptowania regulaminu bez winy Usługodawcy; 6.2 informacji poufnych, do ujawnienia których Usługodawca został zobowiązany na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu, w związku z jakimkolwiek innym nakazem wynikającym z przepisów prawa lub toczącym się postępowaniem, prowadzonym przez właściwe organy. W takiej sytuacji, w miarę możliwości, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta, po to, aby mógł on podjąć, na własny koszt, działania zmierzające do zapobieżenia ujawnieniu informacji poufnych; 6.3 informacji poufnych ujawnionych przez Usługodawcę, jeżeli ujawnienie takie nastąpiło za uprzednią pisemną zgodą Klienta; 6.4 zanonimizowanych, zagregowanych danych, w szczególności: średnich wyników ankiet i średnich rezultatów obserwacji rozwoju dzieci oraz statystyk wykorzystania e- usługi. V. Własność intelektualna: 1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do oprogramowania użytego do świadczenia usługi określonej w niniejszym regulaminie. 2. Usługodawca oświadcza, iż osoby trzecie nie roszczą sobie praw do oprogramowania użytego do świadczenia usługi określonej w niniejszym regulaminie. 3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub wykorzystywania platformy elektronicznej w sposób sprzeczny z prawem, Usługodawca jest uprawnione do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z Klientem. VI. Postanowienia końcowe: 1. Wszelkie spory wynikłe z obowiązywania niniejszego regulaminu Strony rozstrzygać będą w drodze negocjacji. W przypadku bezskutecznych negocjacji między stronami spory rozstrzygać będą Sądy właściwe miejscowo dla siedziby Usługodawcy. 2. Wszelkie spory wynikłe z obowiązywania niniejszego regulaminu w których jedną ze stron jest Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej. 3. Usługodawca jest uprawniony do zmiany regulaminu e- usługi. 4. W razie zmiany postanowień niniejszego regulaminu, Usługodawca zobowiązany jest

6 niezwłocznie umożliwić zapoznanie się z nim przez Klienta. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o zmianie regulaminu przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi żadnych kar związanych z odstąpieniem. 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204), ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. nr 47, poz. 278) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 101, poz. 926). PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR Sklep działa pod adresem www.solar-lampy.pl. Właścicielem Sklepu jest Małgorzata Markowiak, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014

Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 1. Informacje ogólne 1. Sklep działa pod adresem sportdesign.pl. Właścicielem Sklepu jest Renata Pośpiech, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie: atex REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PW ATEX Z dnia 10.09. 2015 roku ustalony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pilchowicach (44-145) przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://zampol24.pl/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://zampol24.pl/ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://zampol24.pl/ I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Zampol24.pl dostępnego pod adresem: http://zampol24.pl/ jest Marcin Ząbek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług. 1 Postanowienia ogólne Regulamin systemu Xenga Regulamin świadczenia usług 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania z systemu Xenga (zwanego dalej Systemem ) a także prawa i obowiązki użytkowników oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com

Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com S t r o n a 1 Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: HasNET.pl s.c. z siedzibą w Gdyni, 81-611 Gdynia, przy ul. Wielkokackiej 15 NIP: 586-22-63-007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUXLADY (WERSJA R/01/2014) (obowiązujący od dnia 01.03.2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUXLADY (WERSJA R/01/2014) (obowiązujący od dnia 01.03.2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUXLADY (WERSJA R/01/2014) (obowiązujący od dnia 01.03.2014 r.) Spis treści Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu szkoleniowego www.szkolenia.tim.pl oraz ogólne warunki umów o Szkolenie przez TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo