Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne"

Transkrypt

1 Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie dla kadej specjalnoci VI.2.D.2.6.NP. Nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne NP1. Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej NP2. Teoretyczne podstawy edukacji polonistycznej NP3. Zajcia umuzykalniajce NP4. Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej NP5. Teoretyczne podstawy edukacji matematycznej NP6. Kultura ywego słowa NP7. Pedagogika przedszkolna z metodyk NP8. Teoretyczne podstawy edukacji rodowiskowej NP9. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej NP10. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji matematycznej NP11. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji fizycznej NP12. Teoretyczne aspekty nauczania zintegrowanego NP13. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji rodowiskowej NP14. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji plastycznej NP15. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji muzycznej NP16. Współczesne tendencje w pedagogice wczesnoszkolne NP17. Treningi edukacyjne NP18. Metodyka zaj korekcyjno-kompensacyjnych NP19. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji technicznej NP20. Podstawy projektowania edukacyjnego w klasach pocztkowych NP21. Literatura dla dzieci NP22. Gimnastyka korekcyjna NP23. Współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej NP24. Małe formy sceniczne NP25. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji zdrowotnej NP26. Wykład monograficzny NP27. Seminarium magisterskie

2 VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie dla kadej specjalnoci VI.2.D.2.6.NP. Nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne NP1. Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Przedmiot: Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej D/38 Prowadzcy: dr Cecylia Langier liczba godzin 15 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wykłady. Cele: 1.Zapoznanie studentów z istot, kierunkiem i zasadami pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziemi w młodszym wieku szkolnym. 2.Kształtowanie umiejtnoci praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii podczas projektowania procesu dydaktyczno-wychowawczego. 3.Rozwijanie umiejtnoci systematycznej i twórczej analizy najnowszych dowiadcze pedagogicznych. Treci programowe: 1.Znaczenie i zakres pojcia pedagogiki wczesnoszkolnej. 2. Przedmiot i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej. 3.Współczesne tendencje w edukacji wczesnoszkolnej. 4.Cele kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej cele główne a cele operacyjne. 5.Procedura realizacji celów kształcenia formy i metody kształcenia oraz dobór odpowiednich rodków dydaktycznych. 6.Nauczanie sensoryczne a rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym. 7.Niepowodzenia w nauce szkolnej tre pojcia, przyczyny i sposoby przezwyciania. 8.Praca z uczniem zdolnym. 9.System oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. Warunki zaliczenia: egzamin. 1. Wickowski R., Podstawy Pedagogiki Wczesnoszkolnej 2. Misiarek S., Wewntrzszkolny system oceniania. Pozna Walczak W., Jak ocenia ucznia? teoria, praktyka. Łód Bernacka D., Od słowa do działania. Warszawa 2001 Przedmiot:. Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej D/38 Prowadzcy: dr Cecylia Langier liczba godzin 30 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: 1.Zapoznanie studentów z istot i zasadami pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziemi w młodszym wieku szkolnym. 2.Kształtowanie umiejtnoci praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii podczas projektowania procesu dydaktyczno-wychowawczego. 3.Rozwijanie umiejtnoci systematycznej i twórczej analizy najnowszych dowiadcze pedagogicznych. Treci programowe: 1.Pojcie edukacji wczesnoszkolnej jej istota i zakres problemowy. Przedmiot pedagogiki wczesnoszkolnej. 2.Hostoryczny rozwój pedagogiki wczesnoszkolnej w aspekcie teoretycznym i praktycznym. 3.Psychologiczne podstawy edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnym. 4.Dojrzało szkolna tre pojcia. Sposoby badania gotowoci dziecka do podjcia nauki szkolnej. 5.Treci kształcenia

3 i wychowania w klasach I-III- tematyka, zakres. Kryteria doboru i układu treci. 6.Integracja w nauczaniu pocztkowym dobór treci przedmiotowych i form aktywnoci. 7.Niepowodzenia szkolne przyczyny, rodzaje, sposoby zapobiegania i przezwyciania. 8.Indywidualizacja procesu kształcenia. Praca z uczniem zdolnym. 9.Metody i formy rozwijajce twórcz aktywno dziecka uczenie si przeywania i wyraania ekspresji. 10.Pozaszkolne formy kształcenia spacer, wycieczka. Praca domowa ucznia. 11.Planowanie i organizacja pracy nauczyciela przygotowanie rzeczowe i metodyczne do lekcji. Scenariusze Zaj. 12.Pomiar i ocenianie osigni szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej. Funkcje oceny opisowej. 1.Andrukowicz W., Teoria kształcenia integralnego. Szczecin Bandura L., Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem. Warszawa Denek K., Wycieczki we współczesnej szkole. Pozna Edukacja dla Europy, tłum. I. Wojnar, J. Kubin. Warszawa Gloton C., Twórcza aktywno dziecka. Warszawa Górniewicz, Rozwój i kształtowanie wyobrani dziecka. Warszawa-Toru Kojs W., Zadania dydaktyczne w nauczaniu pocztkowym. Katowice Pulecki E., Gry problemowe w nauczaniu pocztkowym. Warszawa Wat B., Drama w wychowaniu dzieci i młodziey 10.Wickowski R., Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa Wickowski R., Problem indywidualizacji w nauczaniu. Wrocław Włodarski Z., Psychologiczne prawidłowoci uczenia si i nauczania. Warszawa Lelonek M., Wróbel T. (red.), Praca nauczyciela i ucznia w kl.i-iii. Warszawa 1 Przedmiot: Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej D/39 Prowadzcy: prof. dr hab. Władysław Szlufik liczba godzin 15 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi załoeniami teoretycznymi edukacji przedszkolnej. 2. Zaprezentowanie historycznego i współczesnego rozwoju myli i idei wychowania przedszkolnego. Treci programowe: 1. Koncepcje wychowania przedszkolnego w ujciu historycznym. Rozwój systemu wychowania przedszkolnego od okresu midzywojennego do czasów współczesnych. 1.1 Rozwój instytucji sprawujcych opiek nad małym dzieckiem i placówek wychowania przedszkolnego; 1.2 Rozwój myli pedagogicznej analiza wybranych koncepcji. 2. Załoenia i treci współczesnego systemu wychowania przedszkolnego w Polsce i na wiecie. 3. Teoretyczne podstawy procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu charakterystyka i analiza uwarunkowa. 3.1 Współczesne kierunki przeobrae w systemie edukacji w Polsce charakterystyka wybranych koncepcji. 3.2 Metody pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane w procesie edukacyjnym przedszkola. 3.3 Teoretyczne uwarunkowania stosowania zasad pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. 3.4 Zakres zada zawodowych nauczyciela. Warunki zaliczenia: egzamin. Literatura 1. Bobrowska-Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa Brzeziska A., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Wyd. Nauk. UAM, Pozna Krzyewska J., Aktywizujce metody i techniki w edukacji, Suwałki Kwiatkowska M., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa Lubomirska K., Przedszkole rzeczywisto i szansa, ak, Warszawa Mialaret G., Wychowanie przedszkolne na wiecie, UNESCO liwierski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków Wilgocka-Oko B., Stan wychowania przedszkolnego w Polsce, PWN, Warszawa 1989

4 Przedmiot: Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej D/38 Prowadzcy : prof. dr hab. Władysław Szlufik liczba godzin 30 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wiczenia. Cele:1. Zapoznanie studentów z kierunkami przeobrae dokonujcych si w edukacji wczesnoszkolnej. 2. Zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem szkoły jako głównej instytucji edukacyjnej, a take z zasadami działania innych instytucji owiatowo-wychowawczych, wspomagajcych szkoł w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci na poziomie wczesnej edukacji. Treci programowe: 1. Historyczne uwarunkowania rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej. Charakterystyka wybranych, tradycyjnych i alternatywnych systemów wychowania i nauczania: - przedstawiciele szkoły tradycyjnej i ich wkład w rozwój teorii dotyczcej edukacji dziecka w młodszym w wieku szkolnym; - przedstawiciele szkoły progresywnej, aktywnej i ich pogldy na rozwój i wychowanie dziecka; - współczesny system opieki i wychowania dziecka w klasach I-III. 2. Waniejsze koncepcje pedagogiczne i moliwoci ich wprowadzania w procesie edukacji wczesnoszkolnej. 3. Modernizacja systemu edukacji pocztkowej w Polsce. 4. Kierunki bada nad edukacj wczesnoszkoln w Polsce, w ujciu historycznym 5. Charakterystyka procesu edukacji wczesnoszkolnej cele, zadania, funkcje edukacji analiza podstawowych poj terminologicznych. Wielo zada edukacji wczesnoszkolnej. 6. System kształcenia zintegrowanego teoretyczne i praktyczne aspekty integracji. 7. Szkoła jako instytucja. Cele, zadania i funkcje nowoczesnej szkoły. 8. Zasady, metody i rodki nauczania i wychowania w procesie edukacyjnym w klasach I-III ich funkcja, rola i charakterystyka. 9. Charakterystyka podstawowych dziedzin edukacji. 10. Charakterystyka ucznia wstpujcego do szkoły-kryteria dojrzałoci szkolnej. ródła niepowodze szkolnych i ich przezwycianie (profilaktyka, diagnoza, terapia). 11. Problem agresji, przemocy i zagroe wychowawczych we współczesnej szkole. 12. Współpraca szkoły z rodzin i rodowiskiem. Charakterystyka zakresu współdziałania. 13. Jako i efekty pracy szkoły. Ewaluacja jako narzdzie pomiaru i oceny standardów jakoci kształcenia. 14. Komunikacja na płaszczynie nauczyciel-ucze. Umiejtnoci komunikacyjne nauczyciela. Uwarunkowania właciwej komunikacji interpersonalnej. 15. Podmiotowo ucznia i nauczyciela w procesie edukacji. Arends R., Uczymy si naucza, WSiP, Warszawa 1995 Red. Brgiel J., Badora S., Badora S., Formy pracy opiekuczowychowawczej, WSP, Czstochowa 1997 Cackowska M., Nauczanie pocztkowe w polskim systemie szkolnym , Lublin 1991 Duraj-Nowakowa K.., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej modernizacja teorii i praktyki, Kraków 1998 Encyklopedia pedagogiczna, (red. W. Pomykało), Innowacja, Warszawa 1993 Gsicki J., Szanse w reformir. Szanse na reform. Szanse reformy, Warszawa 1994 Gnitecki J., Główne problemy współczesnej pedagogiki, Pozna 1989 Grochociski M., (red.) Współczesne tendencje w edukacji wczesnoszkolnej, Gdask 1989 Jakowicka M., (red.) Teoria i praktyka kształcenia wczesnoszkolnego, Zielona Góra 1987 Kaczor S., Przemiany w funkcjach nauczycieli w okresie transformacji, Dyrektor Szkoły, 1996, nr 4 Kujawiski J., Rozwijanie aktywnoci twórczej uczniów klas pocztkowych, Warszawa 1990 Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łód 1991 Lewowicki T., Przemiany owiaty. Warszawa 1994 Pulecki W., Kształcenie wyzwalajce w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 1996 Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. A. Marszałekk, Toru 1996 Radziewicz M., Morawska Z., Metodyka nauczania pocztkowego, Warszawa 1986 Szefler E., (red.) Aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Bydgoszcz 2001 Przedmiot: Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej

5 D/39 Prowadzcy: prof. dr hab. Władysław Szlufik liczba godzin 30 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi załoeniami teoretycznymi edukacji przedszkolnej. 2. Zaprezentowanie historycznego i współczesnego rozwoju myli i idei wychowania przedszkolnego. 3. Przedstawienie rónorodnych koncepcji dotyczcych edukacji małego dziecka w ujciu wybitnych pedagogów i mylicieli. 4. Zaprezentowanie współczesnego pimiennictwa pedagogicznego i kierunków bada w zakresie wychowania przedszkolnego. Treci programowe: 1. Koncepcje wychowania przedszkolnego w ujciu historycznym. Rozwój systemu wychowania przedszkolnego od okresu midzywojennego do czasów współczesnych Rozwój instytucji sprawujcych opiek nad małym dzieckiem i placówek wychowania przedszkolnego; 1.2. Rozwój myli pedagogicznej analiza wybranych koncepcji; 1.3. Ewolucja koncepcji kształcenia nauczycieli przedszkoli w ujciu historycznym. Wielopoziomowo i rónorodno form kształcenia. 2. Załoenia i treci współczesnego systemu wychowania przedszkolnego w Polsce i na wiecie. 3. Teoretyczne podstawy procesu dydaktycznowychowawczego w przedszkolu-charakterystyka i analiza uwarunkowa: 3.1. Rozwój koncepcji programowych w ujciu historycznym. Współczesne koncepcje programowe analiza porównawcza i krytyczna; 3.2. Cele, zadania i funkcje placówek organizujcych opiek nad dzieckiem w wieku przedszkolnym; 3.3. Współczesne kierunki przeobrae w systemie edukacji w Polsce-charakterystyka wybranych koncepcji; 3.4. Metody pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane w procesie edukacyjnym przedszkola; 3.5. Teoretyczne uwarunkowania stosowania zasad pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. 4.Integralny charakter edukacji pocztkowej dziecka w kontekcie holistycznej wizji wiata Teoretyczne podstawy wychowania zdrowotnego, społeczno-moralnego, umysłowego, estetycznego, artystycznego i technicznego w przedszkolu; 4.2. Psychopedagogiczne podstawy przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. 5. Teoretyczne aspekty działalnoci zawodowej nauczyciela przedszkola; 5.1. Wykształcenie, doskonalenie zawodowe nauczycieli w wietle pimiennictwa pedagogicznego; 5.2. Zakres zada zawodowych nauczyciela Osobowe i sytuacyjne uwarunkowania rozwoju zawodowego i awansu nauczycieli. 6. Edukacja przedszkolna w kontekcie integracji europejskiej szanse i zagroenia. 1. Bobrowska-Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa Brzeziska A., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Wyd. Nauk. UAM, Pozna Dziewulak D., Priorytety edukacyjne Wspólnoty Europejskiej, Nowa Szkoła 1993 nr 1 4. Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa Kamiska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa Krzyewska J., Aktywizujce metody i techniki w edukacji, Suwałki Kwiatkowska M., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa Lubomirska K., Przedszkole rzeczywisto i szansa, ak, Warszawa Oko W., Dziesi szkół alternatywnych, Warszawa Pedagogika, red. Godlewski M.Godlewski, PWN, Warszawa Pedagogika, red. Suchodolski B., Warszawa 1982 NP2. Teoretyczne podstawy edukacji polonistycznej Przedmiot: Teoretyczne podstawy edukacji polonistycznej D/40 Prowadzcy: dr Edyta Skoczylas-Krotla

6 Zakład: Wczesna Edukacja Dziecka Liczba godzin 15 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1.Ukazanie znaczenia jzyka w edukacji polonistycznej. 2.Zapoznanie z istot jzyka jako systemem znaków konwencjonalnych. 3.Rozszerzenie wiadomoci z gramatyki opisowej jzyka polskiego. 4.Uwraliwienie na zagadnienia poprawnoci jzykowej i stylistycznej. Treci programowe: Poznawanie znaków jzykowych istot edukacji polonistycznej. 2.Jzykoznawstwo i jego działy. 3.Jzyk jako system znaków i jego funkcje. 4. Fonetyka i elementy fonologii. 5.Fleksja. 6. Słownictwo. 7.Składnia. 8.Leksykologia. 9.Wybrane zagadnienia poprawnociowe. 10.Stylistyka jzyka polskiego. Warunki zaliczenia: egzamin. Literatura: 1. Gramatyka współczesnego jzyka polskiego. Morfologia, (red.), Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H., Warszawa Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny ( ), Warszawa Jodlowski S., Podstawy polskiej składni, Warszawa Łuczyski E., Makiewicz J., Jzykoznawstwo ogólne, Gdask Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fondogia współczesnego jzyka polskiego, Warszawa Skoczylas-Krotla E., Wybrane aspekty jzykowo-stylistyczne twórczoci Władysława Bełzy, Czstochowa Skubalanka T., Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej jzyka polskiego, Lublin 2000 Przedmiot: Teoretyczne podstawy edukacji polonistycznej D/40 Prowadzcy: dr Edyta Skoczylas-Krotla liczba godzin 30 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: 1. Ukazanie znaczenia jzyka w edukacji polonistycznej. 2. Zapoznanie z istot jzyka jako systemem znaków konwencjonalnych. 3. Rozszerzenie wiadomoci z gramatyki opisowej jzyka polskiego. 4. Uwraliwienie na zagadnienia poprawnoci jzykowej i stylistycznej. Treci programowe:1. Poznawanie znaków jzykowych istot edukacji polonistycznej. 2. Jzykoznawstwo i jego działy. 3. Jzyk jako system znaków i jego funkcje. 4. Fonetyka i elementy fonologii. 5. Fleksja. 6. Słownictwo. 7. Składnia. 8. Leksykologia. 9. Wybrane zagadnienia poprawnociowe. 10. Stylistyka jzyka polskiego. Literatura: 1. Gramatyka współczesnego jzyka polskiego. Morfologia, (red.), Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H., Warszawa Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny ( ), Warszawa Jodłowski S., Podstawy polskiej składni, Warszawa 1997

7 4. Łuczyski E., Makiewicz J., Jzykoznawstwo ogólne, Gdask Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fondogia współczesnego jzyka polskiego, Warszawa Skoczylas-Krotla E., Wybrane aspekty jzykowo-stylistyczne twórczoci Władysława Bełzy, Czstochowa Skubalanka T., Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej jzyka polskiego, Lublin 2000 NP3. Zajcia umuzykalniajce Przedmiot:. Zajcia umuzykalniajce D/44 Prowadzcy: dr Anna Pkala liczba godzin 60 Punkty ECTS 1 Forma kształcenia: wiczenia, warsztaty. Cele: Celem nauczania przedmiotu jest kształcenie i rozwijanie podstawowych zdolnoci muzycznych opartych na nastpujcych formach aktywnoci: piew i mowa, ruch przy muzyce, gra na instrumentach. Umiejtnoci nabyte w trakcie zaj umuzykalniajcych maj by podstaw do realizacji zada zaplanowanych w ramach przedmiotu Edukacja muzyczna w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym Treci programowe: Celem nauczania przedmiotu jest kształcenie i rozwijanie podstawowych zdolnoci muzycznych opartych na nastpujcych formach aktywnoci: piew i mowa, ruch przy muzyce, gra na instrumentach. Umiejtnoci nabyte w trakcie zaj umuzykalniajcych maj by podstaw do realizacji zada zaplanowanych w ramach przedmiotu Edukacja muzyczna w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocen Literatura: 1. BałuszyskaM., Stepie-Hupty R., Wilk A., Wybór i systematyzacja repertuaru wokalnego, Kraków Burowska Z., Karpała B., Noworol B., Wilk A., So mi la, Warszawa Czarnecka M., Waluga A., Rozpiewana szkoła przewodnik kl. I-III, Warszawa Cukierówna M., Wieman M., Zajcia umuzykalniajce w przedszkolu, Warszawa Dasiewicz-Tobiasz A., Rytmika w kl. I-III, Warszawa Tace integracyjne, Klanza, Lublin Folkowa zabawa, Klanza, Lublin Muzyka i ruch, Klanza, Lublin Taczymy razem, Klanza, Lublin Tace i zabawy dla grupy. Klanza, Lublin Komorowska M., Orkiestra dziecica, cz. 1, cz.2, Warszawa Lenartowska J., Wesołe zabawy rytmiczne, Kraków Ławrowska R., Muzyka i ruch, Warszawa Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, Warszawa Marchwicka E., Sielicki E., Jakie to łatwe, Warszawa Podolska B., Z muzyk w przedszkolu, Kraków Skowroska-Lebecka E., Dwik i gest, Warszawa Smoczyska-Nachtman U., Muzyka dla dzieci, Warszawa Smoczyska-Nachtman, Zabawy i wiczenia przy muzyce, Warszawa Stadnicka J., Terapia muzyk, ruchem i mow, Warszawa Stadnicki A., Logorytmika i choreorytmika, Warszawa Stadnicki A., Tace dla dzieci, Warszawa Tomczak M., Melodie na flety proste, Warszawa Wieman M., Tace i zabawy ze piewem, Warszawa 1961.

8 NP4. Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Przedmiot: Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej D/39 Prowadzcy: prof. dr hab. Władysław Szlufik liczba godzin 30 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: zaliczenie na ocen. Cele: 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi załoeniami teoretycznymi edukacji przedszkolnej. 2. Zaprezentowanie historycznego i współczesnego rozwoju myli i idei wychowania przedszkolnego. 3. Przedstawienie rónorodnych koncepcji dotyczcych edukacji małego dziecka w ujciu wybitnych pedagogów i mylicieli. 4. Zaprezentowanie współczesnego pimiennictwa pedagogicznego i kierunków bada w zakresie wychowania przedszkolnego. Treci programowe: 1. Koncepcje wychowania przedszkolnego w ujciu historycznym. Rozwój systemu wychowania przedszkolnego od okresu midzywojennego do czasów współczesnych Rozwój instytucji sprawujcych opiek nad małym dzieckiem i placówek wychowania przedszkolnego; 1.2. Rozwój myli pedagogicznej analiza wybranych koncepcji; 1.3. Ewolucja koncepcji kształcenia nauczycieli przedszkoli w ujciu historycznym. Wielopoziomowo i rónorodno form kształcenia. 2. Załoenia i treci współczesnego systemu wychowania przedszkolnego w Polsce i na wiecie. 3. Teoretyczne podstawy procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu-charakterystyka i analiza uwarunkowa: 3.1. Rozwój koncepcji programowych w ujciu historycznym. Współczesne koncepcje programowe analiza porównawcza i krytyczna; 3.2. Cele, zadania i funkcje placówek organizujcych opiek nad dzieckiem w wieku przedszkolnym; 3.3. Współczesne kierunki przeobrae w systemie edukacji w Polsce-charakterystyka wybranych koncepcji; 3.4. Metody pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane w procesie edukacyjnym przedszkola; 3.5. Teoretyczne uwarunkowania stosowania zasad pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. 4.Integralny charakter edukacji pocztkowej dziecka w kontekcie holistycznej wizji wiata Teoretyczne podstawy wychowania zdrowotnego, społeczno-moralnego, umysłowego, estetycznego, artystycznego i technicznego w przedszkolu; 4.2. Psychopedagogiczne podstawy przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. 5. Teoretyczne aspekty działalnoci zawodowej nauczyciela przedszkola; 5.1. Wykształcenie, doskonalenie zawodowe nauczycieli w wietle pimiennictwa pedagogicznego; 5.2. Zakres zada zawodowych nauczyciela Osobowe i sytuacyjne uwarunkowania rozwoju zawodowego i awansu nauczycieli. 6. Edukacja przedszkolna w kontekcie integracji europejskiej szanse i zagroenia. 1. Bobrowska-Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa Brzeziska A., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Wyd. Nauk. UAM, Pozna Dziewulak D., Priorytety edukacyjne Wspólnoty Europejskiej, Nowa Szkoła 1993 nr 1 4. Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa Kamiska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa Krzyewska J., Aktywizujce metody i techniki w edukacji, Suwałki Kwiatkowska M., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa Lubomirska K., Przedszkole rzeczywisto i szansa, ak, Warszawa Oko W., Dziesi szkół alternatywnych, Warszawa Pedagogika, red. Godlewski M.Godlewski, PWN, Warszawa Pedagogika, red. Suchodolski B., Warszawa 1982 NP5. Teoretyczne podstawy edukacji matematycznej Przedmiot: Teoretyczne podstawy edukacji matematycznej D/41 Prowadzcy: mgr Marcin Stpie

9 liczba godzin 30 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: Program nauczania uzupełnia i porzdkuje wiedz studenta ze szkoły redniej ukazujc pojcia i obiekty matematyczne we wspólnych powizaniach oraz ujte w ogólniejsze struktury. Głównym celem jest przygotowanie studentów do realizacji zada wynikajcych z programu nauczania pocztkowego matematyki. Treci programowe: 1.Elementy logiki matematycznej. 2.Zbiory, działania na zbiorach i ich własnoci. Iloczyn Kartezjaski. Relacje. 4.Funkcje. 5.Działania dwuargumentowe. 6.Arytmetyka liczb naturalnych. 7.Systemy pozycyjne. 8.Nauka o ułamkach. 9.Geometria. 10.Rozwizywanie zada tekstowych. 11.Równania i nierównoci w nauczaniu pocztkowym. 12.Kombinatoryka. Semadeni Z., (red.),nauczanie pocztkowe matematyki, t. 1-4, Warszawa Kucharczyk S., (red.), Podstawy nauczania pocztkowego matematyki, WSP Opole 1987 Kucharczyk S., (red), Podstawy nauczania pocztkowego matematyki. Wybór zada, Warszawa 1991 Marek W., Onyszkiewicz J., Elementy logiki i teorii mnogoci w zadaniach, Warszawa Karczmarczyk J., Logika matematyczna w nauczaniu pocztkowym, Warszawa Rasiowa H., Wstp do matematyki współczesnej, Warszawa 1974 Semadeni Z., Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci, Warszawa 1975 Sołoducha I., Podstawy nauczania pocztkowego matematyki. Zbiór zada. Skrypt dla studentów kierunków: nauczanie pocztkowe, pedagogika specjalna, Szczecin 1991 Soloducha I., Materiały pomocnicze do przedmiotu podstawy nauczania matematyki, Szczecin 1986 Krysicki W., Jak liczono dawniej, a jak liczymy dzi, Warszawa 1973 Opial Z., Zbiory, formy zdaniowe, relacje, Warszawa 1974 Nowecki B., (red.) Materiały pomocnicze do nauczania matematyki w szkole podstawowej, NP6. Kultura ywego słowa Przedmiot: Kultura ywego słowa D/48 Prowadzcy: dr Joanna Juszczyk-Rygałło liczba godzin 45 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: 1. Wykształcenie nawyków poprawnego posługiwania si mow jako narzdziem komunikacji midzyludzkiej. 2. Wzbogacenie jzyka w zakresie leksyki i frazeologii oraz zrónicowania stylistycznego. 3. Nauczenie właciwej interpretacji głosowej tekstu. Treci programowe: 1. Jzyk, jego rola społeczna. 2. Swoisto mowy dziecicej. 3. Mechanizm i fizjologia procesu mówienia. 4. Przekaz głosowy akcentów. 5. Frazowanie wypowiedzi. 6. Emisja głosu. 7. Przestankowanie słuchowe. 8. Interpretacja głosowa tekstu. 9. Wstp do wiedzy o sztuce. 10. Praca z zespołem teatru szkolnego. LITERATURA:

10 1. Cienkowski W., Jzyk dla wszystkich, Warszawa Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomoci gramatyki jzyka polskiego, Warszawa Kram J., Zarys kultury ywego słowa, Warszawa. 4. Miodek J., Rzecz o jzyku, Wrocław Rocławski B., Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, Warszawa Rybotycka M., Gry dramatyczne, Warszawa Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa Saloni Z., widziski M., Składnia współczesnego jzyka polskiego, Warszawa Skubalanka T., Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej jzyka polskiego, Lublin Szuman W., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa Przedmiot: Kultura ywego słowa D/48 Prowadzcy : dr Cecylia Langier liczba godzin 45 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: 1.Student poznaje prawidłow technik oddychania podczas wypowiedzi i zasady emisji głosu. 2.Student potrafi: przygotowa tekst do interpretacji głosowej. 3.Student wie: jaki wpływ wywiera oddziaływanie ywym słowem na procesy intelektualne, przeycia dzieci. Treci programowe: 1.Zagadnienia ogólne dotyczce jzyka i jego roli społecznej. 2.Zagadnienia dotyczce budowy, funkcjonowania aparatu oddechowego i techniki prawidłowego oddychania podczas mówienia. wiczenia oddechów. 3.Zagadnienia poprawnoci jzykowej normy i zasady poprawnej wymowy. Fonacja i artykulacja-wiczenia. 4.Przygotowanie tekstu do interpretacji głosowej. wiczenia interpretacyjno-dykcyjne. 5. ywe słowo w pracy z dziemi w wieku szkolnym. 1. Butler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura jzyka polskiego Doroszewski W., O kulturze słowa. Poradnik jzykowy. Warszawa Doroszewski W., Wieczorkiewicz B., Gramatyka opisowa jzyka polskiego z wiczeniami. Warszawa Kochaski W., Kaszutska O., Listkiewicz Z., Sekrety ywego słowa. Warszawa Miodek J., Rzecz o jzyku. Wrocław Mikuta M., Kultura ywego słowa. Czstochowa Rybatycka M., Gry dramatyczne. Warszawa Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy. Warszawa Szletyscy Z.W., Prawidłowe mówienie. Warszawa Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia. Warszawa Wierzchowska B., Wymowa polska. Warszawa Wroski T., Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza. Warszawa 1974 Przedmiot: Kultura ywego słowa D/48 Prowadzcy: dr Edyta Skoczylas-Krotla liczba godzin 45 Punkty ECTS 3

11 Forma kształcenia: wiczenia. Cele:1. Przygotowanie do prawidłowego posługiwania si mow jako narzdziem komunikacji. 2. Zapoznanie z elementami techniki ywego słowa. 3. Doskonalenie prawidłowego oddychania i emisji głosu. 4. Ukazanie wpływu ywego słowa na procesy intelektualne i przeycia emocjonalne dzieci jako słuchaczy. Treci programowe: 1. Mowa, jzyk, mówienie znaczenie i zakres poj. 2. Zrónicowanie jzyka polskiego.3. Kultura jzyka a kultura ywego słowa. 4. Oddech i aparat oddechowy. 5. Zasady wymowy polskiej. 6. Przekaz głosowy akcentów. 7. Frazowanie wypowiedzi. 8. Emisja głosu. 9. Interpretacja głosowa tekstu. 10. ywe słowo w pracy z dziemi. 1. Kram J., Zarys kultury ywego słowa. Warszawa Młynarska M., Przygody misia Mokrej Łapki. Bajki rozwijajce sprawno jzykow. Kraków Oczko M., Abecadło mówienia. Warszawa Skoczylas-Krotla E., Kompetencje jzykowe nauczycieli szanse i zagroenia edukacji dziecka, [w:] Z najnowszych bada nad wczesn edukacj dziecka, pod red. T. Banaszkiewicz, W. Szlufika, A. Pkali, Czstochowa Słodownik-Rycaj E., Gry i zabawy jzykowe. Warszawa Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia. Warszawa Wójtowiczowa J., O wychowaniu jzykowym. Warszawa NP7. Pedagogika przedszkolna z metodyk Przedmiot: Pedagogika przedszkolna z metodyk D/61 Prowadzcy: dr Urszula Ordon liczba godzin Punkty ECTS Forma kształcenia: wykład. Cele: 1. Wyposaenie studentów w wiedz o: a) powstawaniu i rozwoju placówek wychowania przedszkolnego w aspekcie historycznym, b) powstawaniu systemów wychowania przedszkolnego, c) przedszkolu jako instytucji, d) specyfice procesu edukacyjnego w przedszkolu. 2. Formowanie zespołu cech indywidualnych studenta, takich jak: wraliwo, otwarto, odporno na sytuacje stresowe, asertywno itp. Treci programowe: 1. Historyczny rozwój koncepcji wychowania przedszkolnego. 2. Przedszkole jako instytucja. 3. Charakterystyka procesu edukacyjnego w przedszkolu. 4. Muzyka, plastyka, ruch, literatura jako rodki edukacyjne całociowego oddziaływania na rozwój dziecka przedszkolnego. 5. Metodyka alternatywna edukacji przedszkolnej (PT-ZEP). 6. Rodzaje zaburze i praca terapeutyczno-wyrównawcza z dzieckiem przedszkolnym a dojrzało szkolna. 1.Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa A. Sawicka, Współpraca przedszkola z rodzicami, WSiP, Warszawa A.Brzeziska, G.Lutomski, B.Smykowski, Dziecko w zabawie i wiecie jzyka,wyd. Zysk i S-ka, Pozna G.Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa M.Fołtys, Sztuka plastyczna w wychowaniu przedszkolnym, PZWS, Warszawa E.Gruszczyk-Kolczyska, Matematyka dziecica, WSiP, Warszawa E.Hurlock, Rozwój dziecka, PWN, Warszawa M.Karwowska-Struczyk, Rozmowa dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa S.Lipina, Kształtowanie poj dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa H.Mystkowska, Metody stosowane w przedszkolu a efekty w klasie I, WSiP, Warszawa 1976

12 11.H.Mystkowska, ywe słowo w pracy z dziemi, PZWS, Warszawa M.Przetacznik-Gierowska, G.Makiełło-Jara, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecicego, WSiP, Warszawa K.Przybylska, Wychowanie muzyczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa H.Ratyska, Literatura dziecica w pracy przedszkola, WSiP, Warszawa A.Suchora-Olech, Poszukiwanie alternatywy w edukacji przedszkolnej, WSiP, Słupsk K.Wlanik, Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela, Juka, Warszawa I.Wojnar, Estetyka i wychowanie, PWN, Warszawa St.Wortmann, Ba w literaturze i yciu dziecka, NK, Warszawa 1968 Przedmiot: Pedagogika przedszkolna z metodyk D/61 Prowadzcy : dr Urszula Ordon liczba godzin Punkty ECTS Forma kształcenia: Cele: 1. Zapoznanie studentów z tradycyjnymi, oraz najnowszymi, alternatywnymi sposobami pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Kształtowanie umiejtnoci krytycznej analizy w zakresie doboru treci, metod, rodków oraz form działania pedagogicznego. 2. Kształtowanie umiejtnoci integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu rónych dyscyplin naukowych w procesie dydaktyczno wychowawczym organizowanym w przedszkolu. 3. Kształtowanie właciwych kompetencji pedagogicznych studentów, podanego systemu motywacji i identyfikacji zawodowej oraz poczucia odpowiedzialnoci za efekty pracy dydaktyczno wychowawczej. Wdraanie do systematycznego doskonalenia i samokształcenia zawodowego w zakresie wiedzy merytorycznej, specjalistycznej oraz metodycznej. Treci programowe: 1. Modele wychowania i kształcenia małego dziecka w ujciu historycznym i ich aktualno we współczesnym systemie edukacyjnym: rozwój placówek wychowania przedszkolnego pracy małego dziecka w wietle stanowisk wybitnych wiatowych pedagogów. 2. Załoenia i treci współczesnego systemu wychowania przedszkolnego w Polsce i na wiecie Cele, zadania i funkcje placówek organizujcych opiek nad dzieckiem w wieku przedszkolnym Współczesny wymiar pracy przedszkola jako instytucji promujcej podmiotowy i partnerski charakter relacji dziecko nauczyciel Charakterystyka wybranych koncepcji edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. 3. Proces edukacyjny w przedszkolu Współczesne koncepcje programowe. analiza. Podstawa programowa jako kierunek pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycieli Formy pracy przedszkola Charakterystyka i analiza metod pracy wychowawczo dydaktycznej Wykorzystanie nowoczesnych rodków dydaktycznych w procesie wychowania przedszkolnego. 4. Integralny charakter systemu wychowania przedszkolnego Podstawowe obszary edukacji przedszkolnej. Charakterystyka zada w zakresie rónorodnych dziedzin edukacji Metody pracy dydaktyczno wychowawczej w zakresie przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania, pisania oraz kształtowania poj matematycznych Metody poznawania dzieci z otaczajc rzeczywistoci przyrodniczo ekologiczn, społeczn i kulturow Metody kształtowania wiedzy, w zakresie bezpiecznego uczestnictwa dziecka w ruchu drogowym Edukacja jzykowa i czytelnicza dzieci. 4.6.Muzyka, plastyka, ruch, literatura jako rodki edukacyjne całociowego oddziaływania na dziecko w wieku przedszkolnym. 5. Dojrzało szkolna dzieci koczcych klas zerow i metody jej diagnozowania. 6. Praca przedszkola w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci pochodzcych z rónych rodowisk wychowawczych. 7. Poszukiwanie optymalnych form współpracy przedszkola z rodzin i rodowiskiem. 8. Profesjonalizm nauczyciela. Powinnoci nauczyciela XXI wieku. Kompetencje i umiejtnoci, zawodowe. Kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej. LITERATURA: Arciszewska E., Czytajce przedszkolaki, hit czy norma?, Warszawa 2002 Braska E., Szanse i zagroenia edukacji przedszkolnej, [w:] Wychowanie w Przedszkolu 2002, nr 2 Cackowska M., Szanse i zagroenia reformy systemu edukacyjnego w Polsce, [w:] Wychowanie w Przedszkolu 2002, nr 2 Frtczak E. J., Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów kl. I-III szkoły podstawowej, ak, Warszawa 1995 Gruszczyk Kolczyska E., Dzieci ze specjalnymi trudnociami w uczeniu si matematyki, Warszawa 1994

13 Hajnicz W., Nowe moliwoci organizacji procesu wychowawczego w przedszkolu, [w:] Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, red. Kamiska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1999 Kopczyska-Sikorska J., Przedszkole XXI wieku- oczekiwania i refleksje, [w:] Wychowanie w Przedszkolu 2000, nr 8 Krzyewska J., Aktywizujce metody i techniki w edukacji, Suwałki 2000 Kwiatowska M., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa 1988 Lubomirska K., Przedszkole rzeczywisto i szansa, ak, Warszawa 1997 Muszkieta R., Nauczyciel w reformujcej si szkole, Pozna Pedagogika rodziny, red. Kawula S., Brgiel J., Janke A., Toru 1999 Przetacznikowa M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodziey, PZWS, Warszawa 1973 Rocławski B., Nauka czytania i pisania, Gdask 1993 Stucki E., (red.), Dylematy edukacyjne pedagogiki wczesnoszkolnej, Bydgoszcz 1998 Studia Pedagogiczne, Zeszyt 29. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (11) Propozycje doskonalenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (red.) Makarewicz J., uchelkowska K., Bydgoszcz 1994 Szkoła alternatywna. Z teorii i praktyki szkół waldorfskich, red. Kawala S., WSP, Olsztyn 1994 liwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998 lipowicz E., Błaejewski H., Gerlach R., Transformacja w edukacji - konieczno, moliwoci, realia i nadzieje, WSP, Bydgoszcz 1995 Tyszkowa M., Wychowanie przedszkolne. Stan i kierunki przebudowy, PWN, Warszawa 1989 Waloszek D., Doskonalenie nauczycieli wobec przemian społecznych, [w:] Wychowanie w Przedszkolu 1998, nr 3 NP8. Teoretyczne podstawy edukacji rodowiskowej Przedmiot: Teoretyczne podstawy edukacji rodowiskowej D/42 Prowadzcy : dr Irena Jarzyska liczba godzin 15 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1. Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i rodowiskowej. 2. Kształtowanie zmian w systemie wartoci człowieka. 3. Rozwijanie motywacji do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa na rzecz ochrony, kształtowania rodowiska człowieka. Treci programowe: 1. Interdyscyplinarny charakter edukacji rodowiskowej. 2. rodowisko jako system przyrodniczy, społeczny, kultury. Antropogeniczne ródła kryzysu ekologicznego. 3. Stan rodowiska w Polsce na tle wymaga UE. 4. Zobowizania midzynarodowe w celu ochrony rodowiska ycia człowieka. 5. wiadomo ekologiczna i ruchy społeczne jako grupy nacisku. 6. Promowanie wartoci ekologicznych w wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodziey Ekopedagogika. 1. Biologia (zbiór prac) PWRiL, Warszawaa Cichy D. (red.) Edukacja rodowiskowa. Programy, metody i efekty. IBF, Warszawa Domka L. Dialog z przyrod w edukacji dla ekorozwoju. WN PWN, Warszawa, Pozna Kondracki J. Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa Sandner H., Wójcik Z., Kalendarz przyrody, WP, Warszawa Zioło I. Edukacja rodowiskowa, WN AP, Kraków 2002 Przedmiot: Teoretyczne podstawy edukacji rodowiskowej D/42 Prowadzcy : dr Irena Jarzyska

14 liczba godzin 15 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1. Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i rodowiskowej. 2. Kształtowanie zmian w systemie wartoci człowieka. 3. Rozwijanie motywacji do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa na rzecz ochrony, kształtowania rodowiska człowieka. Treci programowe: 1. Interdyscyplinarny charakter edukacji rodowiskowej. 2. rodowisko jako system przyrodniczy, społeczny, kultury. Antropogeniczne ródła kryzysu ekologicznego. 3. Stan rodowiska w Polsce na tle wymaga UE. 4. Zobowizania midzynarodowe w celu ochrony rodowiska ycia człowieka. 5. wiadomo ekologiczna i ruchy społeczne jako grupy nacisku. 6. Promowanie wartoci ekologicznych w wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodziey Ekopedagogika. 1. Biologia (zbiór prac) PWRiL, Warszawaa Cichy D. (red.) Edukacja rodowiskowa. Programy, metody i efekty. IBF, Warszawa Domka L. Dialog z przyrod w edukacji dla ekorozwoju. WN PWN, Warszawa, Pozna Kondracki J. Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa Sandner H., Wójcik Z., Kalendarz przyrody, WP, Warszawa Zioło I. Edukacja rodowiskowa, WN AP, Kraków 2002 Przedmiot: Teoretyczne podstawy edukacji rodowiskowej D/42 Prowadzcy : dr Irena Jarzyska liczba godzin 30 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: 1.Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i rodowiskowej. 2.Kształtowanie zmian w systemie wartoci człowieka. 3.Rozwijanie motywacji do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa na rzecz ochrony, kształtowania rodowiska człowieka. Treci programowe: 1. Struktura i organizacja układów biologicznych. 2.Biosfera (litosfera, atmosfera, hydrosfera, pedosfera i antroposfera). 3.Biogeografia i rytmika zjawisk w przyrodzie. Globalne problemy ekologiczne. Ekologia w yciu codziennym. 5.Współczesne formy i problemy ochrony przyrody w Polsce. 6.Znaczenie rodków masowego przekazu w edukacji rodowiskowej. 7.Wartoci przyrodnicze regionu czstochowskiego i ich ochrona (zajcia terenowe). Literatura: 1. Biologia (zbiór prac) PWRiL, Warszawa Cichy D. (red.) Edukacja rodowiskowa. Programy, metody i efekty. IBF, Warszawa Domka L., Dialog z przyrod w edukacji dla ekorozwoju. WN PWN, Warszawa, Pozna Kondracki J. Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa Sandner H., Wójcik Z., Kalendarz przyrody, WP, Warszawa Zioło I., Edukacja rodowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego, WN AP, Kraków NP9. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej

15 D/50 Prowadzcy : dr Cecylia Langier liczba godzin Punkty ECTS 2 2 Forma kształcenia: wykład. Cele: Metodyka nauczania naley do dydaktyki i oznacza zwykle teori nauczania okrelonego przedmiotu szkolnego albo zespół praktycznych wskazówek dla nauczyciela jak skutecznie, racjonalnie i celowo uczy danego przedmiotu szkolnego. Jednak metodyki nauczania nie naley rozumie tylko jako zespołu praktycznych wskazówek, bowiem prowadzi to moe do wskiego praktycyzmu i rutyny. Metodyka szczegółowa (w tym wypadku metodyka jzyka polskiego) ma charakter dyscypliny zarówno teoretycznej jak i normatywnej. Nauczyciel korzysta z uogólnie metodycznych a nie z gotowych recept i wzorów, które pozbawiałyby go twórczej inicjatywy bdcej wanym czynnikiem organizowania procesu lekcyjnego. Realizacja programu metodyki nauczania jzyka polskiego ma na celu: - zapoznanie studentów z zasadami organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, - zaznajomienie z metodami i formami prowadzenia zaj z zakresu nauczania jzyka polskiego w klasach I-III, - wdroenie do samodzielnego poszerzania. Treci programowe: 1.Swoisto edukacji wczesnoszkolnej cele, funkcje, zadania wychowania i nauczania. 2.Miejsce edukacji polonistycznej w całociowej edukacji pocztkowej. 3.Rozwój i kształcenie mowy-formy wicze. 4.Nauka pisania przygotowanie, etapy, doskonalenie. 5.Pocztkowa nauka czytania. 6.Przegld współczesnych metod nauki czytania. 7.Nauczanie ortografii i gramatyki w klasach pocztkowych. 8.Rola i miejsce wicze usprawniajcych róne formy wypowiedzi uczniów klas pocztkowych. Warunki zaliczenia: egzamin. 1. Baczyska H., Metodyka jzyka polskiego w klasach I. Warszawa Baczyska H., Metodyka wypracowa w klasach I-IV szkoły podstawowej. Warszawa Baczyska H., Nauczanie gramatyki w klasach I-III. Warszawa Bk P., Czytanie i recytacja w klasach pocztkowych. Warszawa Bober Pełzowska, Rozwijanie mowy uczniów klas niszych. Warszawa Dmochowska M., Zanim dziecko zacznie pisa. Warszawa Frankiewicz W., Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia mylenia twórczego. Warszawa Górecka-Płoska A., Praca nauczyciela w klasach I-IV. Warszawa Jónicki T., Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach pocztkowych. Warszawa Kulpa J., Wiechowski R., Metodyka nauczania 11.Mineyko B., Improwizacja w klasach I-III. Warszawa Rodziewiczówna M., Morawska I., Metodyka nauczania pocztkowego. Warszawa Wickowski R., wiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntetyczne w klasach pocztkowych. Warszawa Wróbel T., Pismo i pisanie w nauczaniu pocztkowym. Warszawa 1979 Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej : D/50 Prowadzcy : dr Janina Kiełb liczba godzin 15 Punkty ECTS 2 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1. Ukazanie wiodcej roli edukacji polonistycznej w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym. 2. Zapoznanie z teoretycznymi aspektami zagadnie praktycznych opracowywanych na wiczeniach.

16 Treci programowe: 1. Rola edukacji polonistycznej w zintegrowanym systemie kształcenia w kl.i-iii. 2. Fizjologiczne i psychologiczne podstawy procesu czytania i pisania. 3. Trudnoci w opracowywaniu przez dzieci nauki czytania i pisania oraz moliwoci ich przezwyciania. 4. Historyczny rozwój metod nauki czytania. 5. Współczesne próby w zakresie poszukiwania nowych metod w nauce czytania i pisania. 6. Gramatyka i ortografia w kl. I-III. 7. Drama, inscenizacje, improwizacje i ich miejsce w procesie kształcenia jzyka dziecka w edukacji zintegrowanej. 8. Zastosowanie technik Freineta w aktywizowaniu działalnoci dzieci w toku kształcenia jzyka dziecka. 9. Kolokwium. 1. Podstawa Programowa Edukacji Zintegrowanej. MEN Warszawa Wybrane autorskie programy edukacji wczesnoszkolnej zatwierdzone przez MEN i zwizane z nimi zestawy podrczników szkolnych i rónorodnych rodków dydaktycznych. 3. Brzeziska A. Szkoła twórcza-autorskie klasy, programy, anuczyciele. WSiP Warszawa Zborowski J. Pocztkowa nauka czytania. PZZWS Warszawa Wróbel T. Pismo i pisanie w nauczaniu pocztkowym. WSiP Warszawa Baczyska H. Metodyka wypracowa w kl. I-III. WSiP Warszawa Wickowski R. wiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne. WSiP Warszawa Słodowik-Rycaj E. Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka. W.A. ak Muszyska Ł. Integralne wychowanie i nauczanie w kl.i-iii. PWN Warszawa Cackowska M. Koncepcja integracji w nauczaniu pocztkowym. ycie Szkoły nr 4/98 11.Misiorna E., Zitkiewicz E.(red.) Zintegrowana edukacja w kl.i-iii. WOM Pozna 1999 Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej D/50 Prowadzcy : dr Janina Kiełb Instytut liczba godzin Punkty ECTS 2 3 Forma kształcenia: wiczenia,, laboratoria, wiczenia terenowe Cele: 1.Ukazanie wiodcej roli edukacji polonistycznej w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym. 2.Zapoznanie z wybranymi programami zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i zwizanymi z nimi koncepcjami podrcznikowymi dla kl.i-iii oraz zawart w nich problematyk kształcenia jzykowego i literackiego. 3.Nabywanie umiejtnoci w zakresie rónych sposobów integrowania treci polonistycznych z innymi dziedzinami edukacji w kl.i-iii. 4.Zwrócenie uwagi szczególnej na rol i miejsce nowoczesnej technologii kształcenia w indywidualizacji zaj w zakresie przyswajania podstawowych sprawnoci takich jak czytanie, pisanie, mówienie oraz umiejtnoci ortograficznych i gramatycznych. Treci programowe:1.wiodca i integrujca rola edukacji polonistycznej w kształceniu zintegrowanym w kl. pocztkowych. 2.Analiza zatwierdzonych przez MEN programów edukacji zintegrowanej i zwizanych z nimi koncepcji podrcznikowych pod ktem prezentacji w nich treci polonistycznych. 3.Sposoby integrowania treci polonistycznych z innymi zakresami edukacji w kl.i-iii. 4.Kształcenie umiejtnoci czytania w toku nauczania zintegrowanego w kl.i-iii. 5.Kształcenie umiejtnoci pisania w toku nauczania zintegrowanego w klasach pocztkowych. 6.Kształcenie mowy komunikatywnej dziecka w toku nauczania zintegrowanego. 7.Warsztat pracy nauczyciela i ucznia w zakresie edukacji polonistycznej w kl.i-iii. 8.Narzdzia przykładowe dotyczce kontroli i pomiaru, przyswajania konkretnych zagadnie, w zakresie osigni polonistycznych uczniów. Literutura: 1. Podstawa Programowa Edukacji Zintegrowanej. MEN. Warszawa Wybrane autorskie programy edukacji wczesnoszkolnej zatwierdzone przez MEN i zwizane z nimi zestawy podrczników szkolnych i rónorodnych rodków dydaktycznych. 3. Brzeziska A. Szkoła twórcza-autorskie klasy, programy, nauczyciele. WSiP. Warszawa Zborowski J. Pocztkowa nauka czytania. PZWS. Warszawa Wróbel T. Pismo i pisanie w nauczaniu pocztkowym. WSiP. Warszawa Baczyska H. Metodyka wypracowa w kl.i-iii. WSiP. Warszawa Wikowski R. wiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne. WSiP. Warszawa 1990.

17 8. Słodowik-Rycaj E. Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka. W.A. ak Muszyska Ł.Integralne wychowanie i nauczanie w kl. I-III. PWN. Warszawa Cackowska M. Koncepcja integracji w nauczaniu pocztkowym.ycie Szkoły nr 4/ Misiorna E., Zitkiewicz E. (red.) Zintegrowana edukacjia w kl.i-iii. WOM. Pozna NP10. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji matematycznej Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji matematycznej D/51 Prowadzcy : mgr Marcin Stpie liczba godzin Punkty ECTS 2 3 Forma kształcenia: wiczenia, laboratoria, wiczenia terenowe Cele: Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do realizacji zada wynikajcych z programu nauczania pocztkowego matematyki poprzez: 1. Zapoznanie z istot pracy nauczyciela, kierunkami i zasadami pracy dydaktyczno-wychowawczej na zajciach z matematyki z dziemi w wieku wczesnoszkolnym, 2. Zapoznanie z podstawowymi załoeniami procesu edukacyjnego na zajciach z matematyki, w tym: z metodami, celami, zadaniami, formami, zasadami pracy i in.., 3. Wdraanie do samokształcenia obejmujcego podstawow wiedz specjalistyczn oraz próby wdraania do praktyki pedagogicznej efektywnych, nowatorskich koncepcji w zakresie metodyki i organizacji prowadzenie zaj zintegrowanych z uwzgldnieniem zagadnie z matematyki. Treci programowe: 1. Interpretacja programu nauczania pocztkowego matematyki i celów kształcenia matematycznego małych dzieci. 2. Nauczanie matematyki: zasady nauczania matematyki, metody, formy pracy, rodki dydaktyczne, przygotowanie nauczyciela do lekcji. Miejsce zaj matematycznych w zintegrowanym systemie nauczania pocztkowego. 3. Psychologiczne uwarunkowania dojrzałoci dzieci do uczenia si matematyki: trudnoci specyficzne w nauce matematyki. Analiza podrczników pod ktem ich zgodnoci z moliwociami poznawczymi dzieci oraz nowymi metodami nauczania. 4. Elementy geometrii w nauczaniu pocztkowym: orientacja przestrzenna, kształtowanie poj geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym. 5. Kształtowanie poj mnogociowych u dzieci. 6. Monografia liczby naturalnej: kształtowanie pojcia liczby naturalnej jako syntezy jej aspektu kardynalnego, porzdkowego i miarowego. 7. Działania na liczbach naturalnych i doskonalenie techniki rachunkowej. 8. Metodyka rozwizywania zada tekstowych. 9. Równania i nierównoci w nauczaniu pocztkowym. 10. Wiadomoci praktyczne. 11. Kontrola i ocena wyników nauczania matematyki. Literatura: 1. Cackowska M., Rozwizywanie zada tekstowych w klasach I-III, WSiP Warszawa Gruszczyk-Kolczyska E., Dobosz K., Zieliska E., Jak nauczy dzieci sztuki konstruowania gier? Warszawa Hanisz J., Wesoła szkoła. Matematyka w kształceniu zintegrowanym. Przewodnik metodyczny, WSiP Warszawa Kujawiski J., Rola problemów otwartych w pocztkowym nauczaniu matematyki, IKN Pozna Moroz H., Nasza matematyka. Zabawy i gry dydaktyczne, Polska Oficyna Wydawnicza BGW Warszawa Semadeni Z. (red.), Nauczanie pocztkowe matematyki. Podrcznik dla nauczyciela, t.1,3,4, WSiP Warszawa Siwek H., Czynnociowe nauczanie matematyki, WSiP Warszawa Stucki E., Metodyka nauczania matematyki w klasach niszych, cz.i,ii,iii, Bydgoszcz 1992, 1996, Treliska U., Treliski G., Kształtowanie poj geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym,mat & MET Kielce Treliki G., Kształcenie matematyczne w klasach pocztkowych, Wyd. Wszechnicy witokrzyskiej, Kielce Wilk-Siwek H., Przewodnik metodyczny 3. O nauczaniu i uczeniu si matematyki w klasie trzeciej szkoły podstawowej, Seria Błkitna Matematyka, Kleks, Bielsko-Biała NP11. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji fizycznej Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji fizycznej D/56

18 Prowadzcy: dr Teresa Banaszkiewicz liczba godzin 15 Punkty ECTS 2 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1. Wyjanienie poj zwizanych z kultur fizyczn, wychowaniem fizycznym i wychowaniem zdrowotnym. 2. Wdraanie studentów do stałej troski o rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym nauczyciela. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywnoci fizycznej i podejmowania wysiłków dla zachowania zdrowia własnego i wychowanków. Treci programowe: Proces wychowania fizycznego i zdrowotnego w edukacji małego dziecka. Rozwój fizyczny i motoryczny w ontogenezie i wskazania metodyczne. Nowoczesno w pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuczej nauczyciela. Optymalizacja działa nauczyciela w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego. Metody i formy stosowane w edukacji fizycznej i zdrowotnej. Wpływ aktywnoci fizycznej na harmonijny prawidłowy rozwój motoryczny dziecka w wieku 3-10 lat. Pomiar i ocena sprawnoci fizycznej i umiejtnoci ruchowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warunki zaliczenia: wykład na zaliczenie. Literatura: 1.W.Osiski., Teoria wychowania fizycznego, Warszawa H.Grabowski., Teoria wychowania fizycznego, Kraków H.Grabowski., Teoria fizycznej edukacji, Kraków St.Strzyewski., Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, Warszawa S.Sulisz., Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2000 Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji fizycznej D/56 Prowadzcy : liczba godzin Punkty ECTS 2 3 Forma kształcenia: wiczenia, laboratoria, wiczenia terenowe. Cele: 1. Aktywny udział w wiczeniach. 2. Wykonanie prac własnych. 3. Wykazanie si znajomoci teoretycznych zagadnie oraz ich praktyczn interpretacj. Treci programowe: Edukacja fizyczna i zdrowotna jako proces dydaktyczno-wychowawczy. Nowoczesno w kierowaniu procesem. Rozwój psychofizyczny i motoryczny dziecka w wieku 3-10 lat. Wskazania do pracy z małym dzieckiem. Motoryczno dziecka, jej przejawy i rodzaje. Testy i wskazówki organizacyjne pomiaru cech motorycznych. Zasady specyficzne stosowane w zajciach edukacji fizycznej i zdrowotnej. Płaszczyzny ruchu i systematyka wicze ruchowych. Scenariusz oraz sposoby ich realizacji, typy i rodzaje. Systematyka metod i form stosowanych na zajciach ruchowych. Konstrukcja i interpretacja programów nauczania, analiza zatwierdzonych do uytku szkolnego przez MEN. Planowanie i ewaluacja procesu edukacji fizycznej i zdrowotnej. Literatura: 1. Sulisz S., Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym. Warszawa Strzyewski S., Proces kształcenia i wychowania o kulturze fizycznej. Warszawa Strzyewski S., Wychowanie fizyczne poza sal gimnastyczn. Warszawa Grabowski H.,, Teoria fizycznej edukacji. Warszawa Sulisz S., Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa 1997

19 6. Wlalik K., Wychowanie fizyczne w klasach 1-3. Łód Wlalik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Łód Trzeniowski R., Gry i zabawy ruchowe. Warszawa Wickowski R., Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa Bondorowicz M., Gry i zabawy na cztery pory roku. Wiosna, Lato, Jesie, Zima NP12. Teoretyczne aspekty nauczania zintegrowanego Przedmiot: Teoretyczne aspekty nauczania zintegrowanego D/43 Prowadzcy: dr Cecylia Langier liczba godzin 15 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wykłady Cele: Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom studiów pedagogicznych podstawowych elementów integracji wystpujcych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. W trakcie wicze studenci zapoznaj si z metodami integrowania treci programowych pokrewnych przedmiotów, posiadaj umiejtno projektowania procesu edukacyjnego z zastosowaniem nowych form i metod pracy. Treci programowe: Koncepcje nauczania integralnego w przedszkolu i klasach I-III. 2.Całociowo systemowa w pedagogice przedszkolnej. 3.Całociowo systemowa w edukacji wczesnoszkolnej. 4.Metodyka całociowej edukacji wczesnoszkolnej (zasady, metod, formy). Warunki zaliczenia: egzamin. 1. Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków Łuczak B., Nauczanie integralne w klasach I.III z wykorzystaniem technik Freineta, Pozna Szuksta M., Mendel M., Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M.Montessori, C Freineta, R. Steinera, Płock Rau K., Zitkiewicz E., Jak aktywizowa uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji. 5. Cackowska M., Integracja w nauczaniu pocztkowym, [w:] ycie Szkoły 1995/9 6. Sowiska H., Integracja pracy z dziemi w wieku wczesnoszkolnym, Pozna Hanisz J., Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania, liwerski B., Edukacja autorska, liwerski B., Wyspy oporu edukacyjnego, Chmaj L., Prdy i kierunki w pedagogice XX wieku, Ciczkowski W., Idea kształcenia integracyjnego w szkołach angielskich [w:] Pedagogika alternatywna, Pankowska K.,, Edukacja przez dram, Integralny system nauczania pocztkowego, red. M. Cackowska, Pulecki Wł., Kształcenie wyzwalajce w edukacji wczesnoszkolnej, 1995 Przedmiot: Teoretyczne aspekty nauczania zintegrowanego D/43 Prowadzcy: dr Cecylia Langier liczba godzin 30

20 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wiczenia. Cele:. Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom studiów pedagogicznych podstawowych elementów integracji wystpujcych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. W trakcie wicze studenci zapoznaj si z metodami integrowania treci programowych pokrewnych przedmiotów, posiadaj umiejtno projektowania procesu edukacyjnego z zastosowaniem nowych form i metod pracy. Treci programowe: 1.Całociowo w edukacji wczesnoszkolnej. 2.Odmiany edukacji całociowej. 3.Nauczyciel w edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanej. 4.Metodyka nauczania integracyjnego. 5.Struktura lekcji w nauczaniu zintegrowanym. 6.Ocena w nauczaniu integracyjnym. 7.Metodyka pracy z uczniami zdolnymi w nauczaniu całociowym. 1. Cackowska M., Integracja w nauczaniu pocztkowych, [w:] ycie Szkoły 1995/9 2. Sowiska H., Integracja pracy z dziemi w wieku wczesnoszkolnym, Pozna Hanisz J, Załoenia i konsekwencje programów typu: kolekcja i integracja, [w:] ycie Szkoły 1995/11 4. Hanisz J., Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania, liwerski, Edukacja autorska, liwerski, Wyspy oporu edukacyjnego, Chmaj L., Prdy i kierunki w pedagogice XX wieku, Ciczkowski W., Idea kształcenia integracyjnego w szkołach angielskich [w:] Pedagogika alternatywna, Pankowska K., Edukacja przez dram, Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodziey, Pawłowski T., Happening, Scenariusze zaj integralnych dla klas I-III, WOM, Pozna, 1998, red. Gorniak E., Misiarek S. 13. Integralny system nauczania pocztkowego, re. Cackowska M., Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków Łuczak B., Nauczanie integralne w kl.i-iii z wykorzystaniem technik Freineta, Pozna Szuksta M., Mendel M.,Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R.Steinera, Płock Rau K., Zitkiewicz E., Jak aktywizowa uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji. 18.Pulecki Wł., Kształcenie wyzwalajce w edukacji wczesnoszkolnej, 1995 NP13. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji rodowiskowej Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji rodowiskowej D/52 Prowadzcy : dr Irena Jarzyska liczba godzin 15 Punkty ECTS 2 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1.Student zapoznaje si z treciami programów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, z uwzgldnieniem treci społeczno-przyrodniczych. 2.Student pogłbia wiedz merytoryczn z zakresu nauk przyrodniczych. 3.Student doskonali umiejtnoci konstruowania scenariuszy zaj zintegrowanych. 4.Pogłbianie wiedzy merytorycznej z zakresu lokalnego rodowiska społeczno-przyrodniczego. 5.Doskonalenie umiejtnoci organizowania zaj terenowych z uczniami. Treci programowe:1.wrtoci dydaktyczno-wychowawcze kształcenia rodowiskowego. 2.Cele i zadania kształcenia rodowiskowego. 3.Kompetencje nauczyciela rodowiska klas pocztkowych. 4.Metody nauczania i poznawania rodowiska. 5.Formy organizacyjne zaj w edukacji rodowiskowej. 6. rodki dydaktyczne

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka edukacji przedszkolnej (ćwiczenia) semestr / letni 011 r. Studia I stopnia Semestr IV Liczba godzin: 14 ECTS 6 Rok akademicki 010/011 CELE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. KOD WF/II/st/34. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. KOD WF/II/st/34. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej KOD WF/II/st/34 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika

OPIS PRZEDMIOTU. TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. 4. Analiza treści programowych edukacji motorycznej w przedszkolu. PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot: Kultura fizyczna z metodyką

PROGRAM NAUCZANIA. 4. Analiza treści programowych edukacji motorycznej w przedszkolu. PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot: Kultura fizyczna z metodyką Specjalność: Edukacja Przedszkolna z dodatkową specjalizacją Rok: II Semestr: czwarty Liczba godzin dydaktycznych: 15 opanowanie przez studenta teoretycznych podstaw edukacji fizycznej, do której potrafi

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne

Kierunek Pedagogika - studia dzienne Program studiów na kierunku pedagogika dla specjalnoci nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne studia dzienne i zaoczne Studia dzienne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Muzyka w oddziaływaniach terapeutycznych

OPIS PRZEDMIOTU. Muzyka w oddziaływaniach terapeutycznych OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Muzyka w oddziaływaniach terapeutycznych Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Umuzykalnienie z rytmiką II - opis przedmiotu

Umuzykalnienie z rytmiką II - opis przedmiotu Umuzykalnienie z rytmiką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Umuzykalnienie z rytmiką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-UR2 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/201 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki

Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Karta przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i Kod przedmiotu: klasach I-III Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. ETzD Edukacja teatralna z elementami w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. ETzD Edukacja teatralna z elementami w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu ETzD Edukacja teatralna z elementami w języku polskim Nazwa przedmiotu dramy w języku angielskim Theatre education with Drama USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna. The pedagogy of early childhood education Rok: II Semestr: IV Rodzaje

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe )

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe ) Sylabus przedmiotowy Wydział Kierunek studiów Specjalność Forma studiów Stopień studiów Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie Pedagogika Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej. KOD WF/I/st/ KIERUNEK: Wychowanie fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej. KOD WF/I/st/ KIERUNEK: Wychowanie fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej KOD WF/I/st/43 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydzia Wydzia Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra INSTYTUT PEDAGOGIKI, Zak ad Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Edukacji Plastycznej Kierunek pedagogika,

Bardziej szczegółowo

konwersatorium ćwiczenia

konwersatorium ćwiczenia KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Edukacja polonistyczna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Polish language education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Rok akademicki 2013/2014 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Wymagania końcowe Egzamin ustny, obejmujący zakresem treści programu nauczania przedmiotu

Wymagania końcowe Egzamin ustny, obejmujący zakresem treści programu nauczania przedmiotu Kod przedmiotu EM1-22 Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji muzycznej Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Specjalność Edukacja muzyczna Typ studiów Studia stacjonarne Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. Jan Paweł II

Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. Jan Paweł II KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 w WIEPRZU Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. Jan Paweł II Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu "Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH Grzdzice 2013r. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest wiadczona dobrowolnie i nieodpłatnie

Bardziej szczegółowo

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne).

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne). OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej - 5 zadań. Tematyka i terminy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZamiejscowy KA AFM obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 203/204 Kierunek studiów: Pedagogika Forma

Bardziej szczegółowo

Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika

Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych. Cele praktyki: 1. Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego

Metodyka nauczania języka polskiego Metodyka nauczania języka polskiego Wymiar: Forma: Semestr: 15 h wykład II 15 h ćwiczenia II Założenia i cele przedmiotu: wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu dydaktyki literatury i dydaktyki nauki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.40-/5 (projekt) UCHWAŁA Nr.../05 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 kwietnia 05 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Umuzykalnienie z rytmiką I - opis przedmiotu

Umuzykalnienie z rytmiką I - opis przedmiotu Umuzykalnienie z rytmiką I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Umuzykalnienie z rytmiką I Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-UR1 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-TPEP-W_pNadGenF2378 Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu Pedagogika elementarna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika elementarna Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-PE Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Terapia

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 56 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM...

WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM... SPIS TRECI : WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM...8 INDEKS AUTORSKI...9 Maria wikliska-bukowska 2 WSTP Jest

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16 SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora ROK AKADEMICKI 2015/16 tytuł naukowy /zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Rodzina, szkoła i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zamiejscowy KA AFM obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. I- III w szkole

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA Akademia rozwoju i poznawania Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Profilaktyka logopedyczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo