Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne"

Transkrypt

1 Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie dla kadej specjalnoci VI.2.D.2.6.NP. Nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne NP1. Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej NP2. Teoretyczne podstawy edukacji polonistycznej NP3. Zajcia umuzykalniajce NP4. Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej NP5. Teoretyczne podstawy edukacji matematycznej NP6. Kultura ywego słowa NP7. Pedagogika przedszkolna z metodyk NP8. Teoretyczne podstawy edukacji rodowiskowej NP9. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej NP10. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji matematycznej NP11. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji fizycznej NP12. Teoretyczne aspekty nauczania zintegrowanego NP13. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji rodowiskowej NP14. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji plastycznej NP15. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji muzycznej NP16. Współczesne tendencje w pedagogice wczesnoszkolne NP17. Treningi edukacyjne NP18. Metodyka zaj korekcyjno-kompensacyjnych NP19. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji technicznej NP20. Podstawy projektowania edukacyjnego w klasach pocztkowych NP21. Literatura dla dzieci NP22. Gimnastyka korekcyjna NP23. Współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej NP24. Małe formy sceniczne NP25. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji zdrowotnej NP26. Wykład monograficzny NP27. Seminarium magisterskie

2 VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie dla kadej specjalnoci VI.2.D.2.6.NP. Nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne NP1. Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Przedmiot: Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej D/38 Prowadzcy: dr Cecylia Langier liczba godzin 15 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wykłady. Cele: 1.Zapoznanie studentów z istot, kierunkiem i zasadami pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziemi w młodszym wieku szkolnym. 2.Kształtowanie umiejtnoci praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii podczas projektowania procesu dydaktyczno-wychowawczego. 3.Rozwijanie umiejtnoci systematycznej i twórczej analizy najnowszych dowiadcze pedagogicznych. Treci programowe: 1.Znaczenie i zakres pojcia pedagogiki wczesnoszkolnej. 2. Przedmiot i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej. 3.Współczesne tendencje w edukacji wczesnoszkolnej. 4.Cele kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej cele główne a cele operacyjne. 5.Procedura realizacji celów kształcenia formy i metody kształcenia oraz dobór odpowiednich rodków dydaktycznych. 6.Nauczanie sensoryczne a rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym. 7.Niepowodzenia w nauce szkolnej tre pojcia, przyczyny i sposoby przezwyciania. 8.Praca z uczniem zdolnym. 9.System oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. Warunki zaliczenia: egzamin. 1. Wickowski R., Podstawy Pedagogiki Wczesnoszkolnej 2. Misiarek S., Wewntrzszkolny system oceniania. Pozna Walczak W., Jak ocenia ucznia? teoria, praktyka. Łód Bernacka D., Od słowa do działania. Warszawa 2001 Przedmiot:. Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej D/38 Prowadzcy: dr Cecylia Langier liczba godzin 30 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: 1.Zapoznanie studentów z istot i zasadami pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziemi w młodszym wieku szkolnym. 2.Kształtowanie umiejtnoci praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii podczas projektowania procesu dydaktyczno-wychowawczego. 3.Rozwijanie umiejtnoci systematycznej i twórczej analizy najnowszych dowiadcze pedagogicznych. Treci programowe: 1.Pojcie edukacji wczesnoszkolnej jej istota i zakres problemowy. Przedmiot pedagogiki wczesnoszkolnej. 2.Hostoryczny rozwój pedagogiki wczesnoszkolnej w aspekcie teoretycznym i praktycznym. 3.Psychologiczne podstawy edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnym. 4.Dojrzało szkolna tre pojcia. Sposoby badania gotowoci dziecka do podjcia nauki szkolnej. 5.Treci kształcenia

3 i wychowania w klasach I-III- tematyka, zakres. Kryteria doboru i układu treci. 6.Integracja w nauczaniu pocztkowym dobór treci przedmiotowych i form aktywnoci. 7.Niepowodzenia szkolne przyczyny, rodzaje, sposoby zapobiegania i przezwyciania. 8.Indywidualizacja procesu kształcenia. Praca z uczniem zdolnym. 9.Metody i formy rozwijajce twórcz aktywno dziecka uczenie si przeywania i wyraania ekspresji. 10.Pozaszkolne formy kształcenia spacer, wycieczka. Praca domowa ucznia. 11.Planowanie i organizacja pracy nauczyciela przygotowanie rzeczowe i metodyczne do lekcji. Scenariusze Zaj. 12.Pomiar i ocenianie osigni szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej. Funkcje oceny opisowej. 1.Andrukowicz W., Teoria kształcenia integralnego. Szczecin Bandura L., Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem. Warszawa Denek K., Wycieczki we współczesnej szkole. Pozna Edukacja dla Europy, tłum. I. Wojnar, J. Kubin. Warszawa Gloton C., Twórcza aktywno dziecka. Warszawa Górniewicz, Rozwój i kształtowanie wyobrani dziecka. Warszawa-Toru Kojs W., Zadania dydaktyczne w nauczaniu pocztkowym. Katowice Pulecki E., Gry problemowe w nauczaniu pocztkowym. Warszawa Wat B., Drama w wychowaniu dzieci i młodziey 10.Wickowski R., Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa Wickowski R., Problem indywidualizacji w nauczaniu. Wrocław Włodarski Z., Psychologiczne prawidłowoci uczenia si i nauczania. Warszawa Lelonek M., Wróbel T. (red.), Praca nauczyciela i ucznia w kl.i-iii. Warszawa 1 Przedmiot: Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej D/39 Prowadzcy: prof. dr hab. Władysław Szlufik liczba godzin 15 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi załoeniami teoretycznymi edukacji przedszkolnej. 2. Zaprezentowanie historycznego i współczesnego rozwoju myli i idei wychowania przedszkolnego. Treci programowe: 1. Koncepcje wychowania przedszkolnego w ujciu historycznym. Rozwój systemu wychowania przedszkolnego od okresu midzywojennego do czasów współczesnych. 1.1 Rozwój instytucji sprawujcych opiek nad małym dzieckiem i placówek wychowania przedszkolnego; 1.2 Rozwój myli pedagogicznej analiza wybranych koncepcji. 2. Załoenia i treci współczesnego systemu wychowania przedszkolnego w Polsce i na wiecie. 3. Teoretyczne podstawy procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu charakterystyka i analiza uwarunkowa. 3.1 Współczesne kierunki przeobrae w systemie edukacji w Polsce charakterystyka wybranych koncepcji. 3.2 Metody pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane w procesie edukacyjnym przedszkola. 3.3 Teoretyczne uwarunkowania stosowania zasad pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. 3.4 Zakres zada zawodowych nauczyciela. Warunki zaliczenia: egzamin. Literatura 1. Bobrowska-Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa Brzeziska A., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Wyd. Nauk. UAM, Pozna Krzyewska J., Aktywizujce metody i techniki w edukacji, Suwałki Kwiatkowska M., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa Lubomirska K., Przedszkole rzeczywisto i szansa, ak, Warszawa Mialaret G., Wychowanie przedszkolne na wiecie, UNESCO liwierski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków Wilgocka-Oko B., Stan wychowania przedszkolnego w Polsce, PWN, Warszawa 1989

4 Przedmiot: Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej D/38 Prowadzcy : prof. dr hab. Władysław Szlufik liczba godzin 30 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wiczenia. Cele:1. Zapoznanie studentów z kierunkami przeobrae dokonujcych si w edukacji wczesnoszkolnej. 2. Zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem szkoły jako głównej instytucji edukacyjnej, a take z zasadami działania innych instytucji owiatowo-wychowawczych, wspomagajcych szkoł w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci na poziomie wczesnej edukacji. Treci programowe: 1. Historyczne uwarunkowania rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej. Charakterystyka wybranych, tradycyjnych i alternatywnych systemów wychowania i nauczania: - przedstawiciele szkoły tradycyjnej i ich wkład w rozwój teorii dotyczcej edukacji dziecka w młodszym w wieku szkolnym; - przedstawiciele szkoły progresywnej, aktywnej i ich pogldy na rozwój i wychowanie dziecka; - współczesny system opieki i wychowania dziecka w klasach I-III. 2. Waniejsze koncepcje pedagogiczne i moliwoci ich wprowadzania w procesie edukacji wczesnoszkolnej. 3. Modernizacja systemu edukacji pocztkowej w Polsce. 4. Kierunki bada nad edukacj wczesnoszkoln w Polsce, w ujciu historycznym 5. Charakterystyka procesu edukacji wczesnoszkolnej cele, zadania, funkcje edukacji analiza podstawowych poj terminologicznych. Wielo zada edukacji wczesnoszkolnej. 6. System kształcenia zintegrowanego teoretyczne i praktyczne aspekty integracji. 7. Szkoła jako instytucja. Cele, zadania i funkcje nowoczesnej szkoły. 8. Zasady, metody i rodki nauczania i wychowania w procesie edukacyjnym w klasach I-III ich funkcja, rola i charakterystyka. 9. Charakterystyka podstawowych dziedzin edukacji. 10. Charakterystyka ucznia wstpujcego do szkoły-kryteria dojrzałoci szkolnej. ródła niepowodze szkolnych i ich przezwycianie (profilaktyka, diagnoza, terapia). 11. Problem agresji, przemocy i zagroe wychowawczych we współczesnej szkole. 12. Współpraca szkoły z rodzin i rodowiskiem. Charakterystyka zakresu współdziałania. 13. Jako i efekty pracy szkoły. Ewaluacja jako narzdzie pomiaru i oceny standardów jakoci kształcenia. 14. Komunikacja na płaszczynie nauczyciel-ucze. Umiejtnoci komunikacyjne nauczyciela. Uwarunkowania właciwej komunikacji interpersonalnej. 15. Podmiotowo ucznia i nauczyciela w procesie edukacji. Arends R., Uczymy si naucza, WSiP, Warszawa 1995 Red. Brgiel J., Badora S., Badora S., Formy pracy opiekuczowychowawczej, WSP, Czstochowa 1997 Cackowska M., Nauczanie pocztkowe w polskim systemie szkolnym , Lublin 1991 Duraj-Nowakowa K.., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej modernizacja teorii i praktyki, Kraków 1998 Encyklopedia pedagogiczna, (red. W. Pomykało), Innowacja, Warszawa 1993 Gsicki J., Szanse w reformir. Szanse na reform. Szanse reformy, Warszawa 1994 Gnitecki J., Główne problemy współczesnej pedagogiki, Pozna 1989 Grochociski M., (red.) Współczesne tendencje w edukacji wczesnoszkolnej, Gdask 1989 Jakowicka M., (red.) Teoria i praktyka kształcenia wczesnoszkolnego, Zielona Góra 1987 Kaczor S., Przemiany w funkcjach nauczycieli w okresie transformacji, Dyrektor Szkoły, 1996, nr 4 Kujawiski J., Rozwijanie aktywnoci twórczej uczniów klas pocztkowych, Warszawa 1990 Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łód 1991 Lewowicki T., Przemiany owiaty. Warszawa 1994 Pulecki W., Kształcenie wyzwalajce w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 1996 Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. A. Marszałekk, Toru 1996 Radziewicz M., Morawska Z., Metodyka nauczania pocztkowego, Warszawa 1986 Szefler E., (red.) Aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Bydgoszcz 2001 Przedmiot: Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej

5 D/39 Prowadzcy: prof. dr hab. Władysław Szlufik liczba godzin 30 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi załoeniami teoretycznymi edukacji przedszkolnej. 2. Zaprezentowanie historycznego i współczesnego rozwoju myli i idei wychowania przedszkolnego. 3. Przedstawienie rónorodnych koncepcji dotyczcych edukacji małego dziecka w ujciu wybitnych pedagogów i mylicieli. 4. Zaprezentowanie współczesnego pimiennictwa pedagogicznego i kierunków bada w zakresie wychowania przedszkolnego. Treci programowe: 1. Koncepcje wychowania przedszkolnego w ujciu historycznym. Rozwój systemu wychowania przedszkolnego od okresu midzywojennego do czasów współczesnych Rozwój instytucji sprawujcych opiek nad małym dzieckiem i placówek wychowania przedszkolnego; 1.2. Rozwój myli pedagogicznej analiza wybranych koncepcji; 1.3. Ewolucja koncepcji kształcenia nauczycieli przedszkoli w ujciu historycznym. Wielopoziomowo i rónorodno form kształcenia. 2. Załoenia i treci współczesnego systemu wychowania przedszkolnego w Polsce i na wiecie. 3. Teoretyczne podstawy procesu dydaktycznowychowawczego w przedszkolu-charakterystyka i analiza uwarunkowa: 3.1. Rozwój koncepcji programowych w ujciu historycznym. Współczesne koncepcje programowe analiza porównawcza i krytyczna; 3.2. Cele, zadania i funkcje placówek organizujcych opiek nad dzieckiem w wieku przedszkolnym; 3.3. Współczesne kierunki przeobrae w systemie edukacji w Polsce-charakterystyka wybranych koncepcji; 3.4. Metody pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane w procesie edukacyjnym przedszkola; 3.5. Teoretyczne uwarunkowania stosowania zasad pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. 4.Integralny charakter edukacji pocztkowej dziecka w kontekcie holistycznej wizji wiata Teoretyczne podstawy wychowania zdrowotnego, społeczno-moralnego, umysłowego, estetycznego, artystycznego i technicznego w przedszkolu; 4.2. Psychopedagogiczne podstawy przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. 5. Teoretyczne aspekty działalnoci zawodowej nauczyciela przedszkola; 5.1. Wykształcenie, doskonalenie zawodowe nauczycieli w wietle pimiennictwa pedagogicznego; 5.2. Zakres zada zawodowych nauczyciela Osobowe i sytuacyjne uwarunkowania rozwoju zawodowego i awansu nauczycieli. 6. Edukacja przedszkolna w kontekcie integracji europejskiej szanse i zagroenia. 1. Bobrowska-Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa Brzeziska A., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Wyd. Nauk. UAM, Pozna Dziewulak D., Priorytety edukacyjne Wspólnoty Europejskiej, Nowa Szkoła 1993 nr 1 4. Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa Kamiska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa Krzyewska J., Aktywizujce metody i techniki w edukacji, Suwałki Kwiatkowska M., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa Lubomirska K., Przedszkole rzeczywisto i szansa, ak, Warszawa Oko W., Dziesi szkół alternatywnych, Warszawa Pedagogika, red. Godlewski M.Godlewski, PWN, Warszawa Pedagogika, red. Suchodolski B., Warszawa 1982 NP2. Teoretyczne podstawy edukacji polonistycznej Przedmiot: Teoretyczne podstawy edukacji polonistycznej D/40 Prowadzcy: dr Edyta Skoczylas-Krotla

6 Zakład: Wczesna Edukacja Dziecka Liczba godzin 15 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1.Ukazanie znaczenia jzyka w edukacji polonistycznej. 2.Zapoznanie z istot jzyka jako systemem znaków konwencjonalnych. 3.Rozszerzenie wiadomoci z gramatyki opisowej jzyka polskiego. 4.Uwraliwienie na zagadnienia poprawnoci jzykowej i stylistycznej. Treci programowe: Poznawanie znaków jzykowych istot edukacji polonistycznej. 2.Jzykoznawstwo i jego działy. 3.Jzyk jako system znaków i jego funkcje. 4. Fonetyka i elementy fonologii. 5.Fleksja. 6. Słownictwo. 7.Składnia. 8.Leksykologia. 9.Wybrane zagadnienia poprawnociowe. 10.Stylistyka jzyka polskiego. Warunki zaliczenia: egzamin. Literatura: 1. Gramatyka współczesnego jzyka polskiego. Morfologia, (red.), Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H., Warszawa Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny ( ), Warszawa Jodlowski S., Podstawy polskiej składni, Warszawa Łuczyski E., Makiewicz J., Jzykoznawstwo ogólne, Gdask Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fondogia współczesnego jzyka polskiego, Warszawa Skoczylas-Krotla E., Wybrane aspekty jzykowo-stylistyczne twórczoci Władysława Bełzy, Czstochowa Skubalanka T., Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej jzyka polskiego, Lublin 2000 Przedmiot: Teoretyczne podstawy edukacji polonistycznej D/40 Prowadzcy: dr Edyta Skoczylas-Krotla liczba godzin 30 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: 1. Ukazanie znaczenia jzyka w edukacji polonistycznej. 2. Zapoznanie z istot jzyka jako systemem znaków konwencjonalnych. 3. Rozszerzenie wiadomoci z gramatyki opisowej jzyka polskiego. 4. Uwraliwienie na zagadnienia poprawnoci jzykowej i stylistycznej. Treci programowe:1. Poznawanie znaków jzykowych istot edukacji polonistycznej. 2. Jzykoznawstwo i jego działy. 3. Jzyk jako system znaków i jego funkcje. 4. Fonetyka i elementy fonologii. 5. Fleksja. 6. Słownictwo. 7. Składnia. 8. Leksykologia. 9. Wybrane zagadnienia poprawnociowe. 10. Stylistyka jzyka polskiego. Literatura: 1. Gramatyka współczesnego jzyka polskiego. Morfologia, (red.), Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H., Warszawa Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny ( ), Warszawa Jodłowski S., Podstawy polskiej składni, Warszawa 1997

7 4. Łuczyski E., Makiewicz J., Jzykoznawstwo ogólne, Gdask Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fondogia współczesnego jzyka polskiego, Warszawa Skoczylas-Krotla E., Wybrane aspekty jzykowo-stylistyczne twórczoci Władysława Bełzy, Czstochowa Skubalanka T., Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej jzyka polskiego, Lublin 2000 NP3. Zajcia umuzykalniajce Przedmiot:. Zajcia umuzykalniajce D/44 Prowadzcy: dr Anna Pkala liczba godzin 60 Punkty ECTS 1 Forma kształcenia: wiczenia, warsztaty. Cele: Celem nauczania przedmiotu jest kształcenie i rozwijanie podstawowych zdolnoci muzycznych opartych na nastpujcych formach aktywnoci: piew i mowa, ruch przy muzyce, gra na instrumentach. Umiejtnoci nabyte w trakcie zaj umuzykalniajcych maj by podstaw do realizacji zada zaplanowanych w ramach przedmiotu Edukacja muzyczna w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym Treci programowe: Celem nauczania przedmiotu jest kształcenie i rozwijanie podstawowych zdolnoci muzycznych opartych na nastpujcych formach aktywnoci: piew i mowa, ruch przy muzyce, gra na instrumentach. Umiejtnoci nabyte w trakcie zaj umuzykalniajcych maj by podstaw do realizacji zada zaplanowanych w ramach przedmiotu Edukacja muzyczna w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocen Literatura: 1. BałuszyskaM., Stepie-Hupty R., Wilk A., Wybór i systematyzacja repertuaru wokalnego, Kraków Burowska Z., Karpała B., Noworol B., Wilk A., So mi la, Warszawa Czarnecka M., Waluga A., Rozpiewana szkoła przewodnik kl. I-III, Warszawa Cukierówna M., Wieman M., Zajcia umuzykalniajce w przedszkolu, Warszawa Dasiewicz-Tobiasz A., Rytmika w kl. I-III, Warszawa Tace integracyjne, Klanza, Lublin Folkowa zabawa, Klanza, Lublin Muzyka i ruch, Klanza, Lublin Taczymy razem, Klanza, Lublin Tace i zabawy dla grupy. Klanza, Lublin Komorowska M., Orkiestra dziecica, cz. 1, cz.2, Warszawa Lenartowska J., Wesołe zabawy rytmiczne, Kraków Ławrowska R., Muzyka i ruch, Warszawa Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, Warszawa Marchwicka E., Sielicki E., Jakie to łatwe, Warszawa Podolska B., Z muzyk w przedszkolu, Kraków Skowroska-Lebecka E., Dwik i gest, Warszawa Smoczyska-Nachtman U., Muzyka dla dzieci, Warszawa Smoczyska-Nachtman, Zabawy i wiczenia przy muzyce, Warszawa Stadnicka J., Terapia muzyk, ruchem i mow, Warszawa Stadnicki A., Logorytmika i choreorytmika, Warszawa Stadnicki A., Tace dla dzieci, Warszawa Tomczak M., Melodie na flety proste, Warszawa Wieman M., Tace i zabawy ze piewem, Warszawa 1961.

8 NP4. Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Przedmiot: Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej D/39 Prowadzcy: prof. dr hab. Władysław Szlufik liczba godzin 30 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: zaliczenie na ocen. Cele: 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi załoeniami teoretycznymi edukacji przedszkolnej. 2. Zaprezentowanie historycznego i współczesnego rozwoju myli i idei wychowania przedszkolnego. 3. Przedstawienie rónorodnych koncepcji dotyczcych edukacji małego dziecka w ujciu wybitnych pedagogów i mylicieli. 4. Zaprezentowanie współczesnego pimiennictwa pedagogicznego i kierunków bada w zakresie wychowania przedszkolnego. Treci programowe: 1. Koncepcje wychowania przedszkolnego w ujciu historycznym. Rozwój systemu wychowania przedszkolnego od okresu midzywojennego do czasów współczesnych Rozwój instytucji sprawujcych opiek nad małym dzieckiem i placówek wychowania przedszkolnego; 1.2. Rozwój myli pedagogicznej analiza wybranych koncepcji; 1.3. Ewolucja koncepcji kształcenia nauczycieli przedszkoli w ujciu historycznym. Wielopoziomowo i rónorodno form kształcenia. 2. Załoenia i treci współczesnego systemu wychowania przedszkolnego w Polsce i na wiecie. 3. Teoretyczne podstawy procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu-charakterystyka i analiza uwarunkowa: 3.1. Rozwój koncepcji programowych w ujciu historycznym. Współczesne koncepcje programowe analiza porównawcza i krytyczna; 3.2. Cele, zadania i funkcje placówek organizujcych opiek nad dzieckiem w wieku przedszkolnym; 3.3. Współczesne kierunki przeobrae w systemie edukacji w Polsce-charakterystyka wybranych koncepcji; 3.4. Metody pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane w procesie edukacyjnym przedszkola; 3.5. Teoretyczne uwarunkowania stosowania zasad pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. 4.Integralny charakter edukacji pocztkowej dziecka w kontekcie holistycznej wizji wiata Teoretyczne podstawy wychowania zdrowotnego, społeczno-moralnego, umysłowego, estetycznego, artystycznego i technicznego w przedszkolu; 4.2. Psychopedagogiczne podstawy przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. 5. Teoretyczne aspekty działalnoci zawodowej nauczyciela przedszkola; 5.1. Wykształcenie, doskonalenie zawodowe nauczycieli w wietle pimiennictwa pedagogicznego; 5.2. Zakres zada zawodowych nauczyciela Osobowe i sytuacyjne uwarunkowania rozwoju zawodowego i awansu nauczycieli. 6. Edukacja przedszkolna w kontekcie integracji europejskiej szanse i zagroenia. 1. Bobrowska-Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa Brzeziska A., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Wyd. Nauk. UAM, Pozna Dziewulak D., Priorytety edukacyjne Wspólnoty Europejskiej, Nowa Szkoła 1993 nr 1 4. Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa Kamiska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa Krzyewska J., Aktywizujce metody i techniki w edukacji, Suwałki Kwiatkowska M., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa Lubomirska K., Przedszkole rzeczywisto i szansa, ak, Warszawa Oko W., Dziesi szkół alternatywnych, Warszawa Pedagogika, red. Godlewski M.Godlewski, PWN, Warszawa Pedagogika, red. Suchodolski B., Warszawa 1982 NP5. Teoretyczne podstawy edukacji matematycznej Przedmiot: Teoretyczne podstawy edukacji matematycznej D/41 Prowadzcy: mgr Marcin Stpie

9 liczba godzin 30 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: Program nauczania uzupełnia i porzdkuje wiedz studenta ze szkoły redniej ukazujc pojcia i obiekty matematyczne we wspólnych powizaniach oraz ujte w ogólniejsze struktury. Głównym celem jest przygotowanie studentów do realizacji zada wynikajcych z programu nauczania pocztkowego matematyki. Treci programowe: 1.Elementy logiki matematycznej. 2.Zbiory, działania na zbiorach i ich własnoci. Iloczyn Kartezjaski. Relacje. 4.Funkcje. 5.Działania dwuargumentowe. 6.Arytmetyka liczb naturalnych. 7.Systemy pozycyjne. 8.Nauka o ułamkach. 9.Geometria. 10.Rozwizywanie zada tekstowych. 11.Równania i nierównoci w nauczaniu pocztkowym. 12.Kombinatoryka. Semadeni Z., (red.),nauczanie pocztkowe matematyki, t. 1-4, Warszawa Kucharczyk S., (red.), Podstawy nauczania pocztkowego matematyki, WSP Opole 1987 Kucharczyk S., (red), Podstawy nauczania pocztkowego matematyki. Wybór zada, Warszawa 1991 Marek W., Onyszkiewicz J., Elementy logiki i teorii mnogoci w zadaniach, Warszawa Karczmarczyk J., Logika matematyczna w nauczaniu pocztkowym, Warszawa Rasiowa H., Wstp do matematyki współczesnej, Warszawa 1974 Semadeni Z., Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci, Warszawa 1975 Sołoducha I., Podstawy nauczania pocztkowego matematyki. Zbiór zada. Skrypt dla studentów kierunków: nauczanie pocztkowe, pedagogika specjalna, Szczecin 1991 Soloducha I., Materiały pomocnicze do przedmiotu podstawy nauczania matematyki, Szczecin 1986 Krysicki W., Jak liczono dawniej, a jak liczymy dzi, Warszawa 1973 Opial Z., Zbiory, formy zdaniowe, relacje, Warszawa 1974 Nowecki B., (red.) Materiały pomocnicze do nauczania matematyki w szkole podstawowej, NP6. Kultura ywego słowa Przedmiot: Kultura ywego słowa D/48 Prowadzcy: dr Joanna Juszczyk-Rygałło liczba godzin 45 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: 1. Wykształcenie nawyków poprawnego posługiwania si mow jako narzdziem komunikacji midzyludzkiej. 2. Wzbogacenie jzyka w zakresie leksyki i frazeologii oraz zrónicowania stylistycznego. 3. Nauczenie właciwej interpretacji głosowej tekstu. Treci programowe: 1. Jzyk, jego rola społeczna. 2. Swoisto mowy dziecicej. 3. Mechanizm i fizjologia procesu mówienia. 4. Przekaz głosowy akcentów. 5. Frazowanie wypowiedzi. 6. Emisja głosu. 7. Przestankowanie słuchowe. 8. Interpretacja głosowa tekstu. 9. Wstp do wiedzy o sztuce. 10. Praca z zespołem teatru szkolnego. LITERATURA:

10 1. Cienkowski W., Jzyk dla wszystkich, Warszawa Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomoci gramatyki jzyka polskiego, Warszawa Kram J., Zarys kultury ywego słowa, Warszawa. 4. Miodek J., Rzecz o jzyku, Wrocław Rocławski B., Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, Warszawa Rybotycka M., Gry dramatyczne, Warszawa Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa Saloni Z., widziski M., Składnia współczesnego jzyka polskiego, Warszawa Skubalanka T., Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej jzyka polskiego, Lublin Szuman W., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa Przedmiot: Kultura ywego słowa D/48 Prowadzcy : dr Cecylia Langier liczba godzin 45 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: 1.Student poznaje prawidłow technik oddychania podczas wypowiedzi i zasady emisji głosu. 2.Student potrafi: przygotowa tekst do interpretacji głosowej. 3.Student wie: jaki wpływ wywiera oddziaływanie ywym słowem na procesy intelektualne, przeycia dzieci. Treci programowe: 1.Zagadnienia ogólne dotyczce jzyka i jego roli społecznej. 2.Zagadnienia dotyczce budowy, funkcjonowania aparatu oddechowego i techniki prawidłowego oddychania podczas mówienia. wiczenia oddechów. 3.Zagadnienia poprawnoci jzykowej normy i zasady poprawnej wymowy. Fonacja i artykulacja-wiczenia. 4.Przygotowanie tekstu do interpretacji głosowej. wiczenia interpretacyjno-dykcyjne. 5. ywe słowo w pracy z dziemi w wieku szkolnym. 1. Butler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura jzyka polskiego Doroszewski W., O kulturze słowa. Poradnik jzykowy. Warszawa Doroszewski W., Wieczorkiewicz B., Gramatyka opisowa jzyka polskiego z wiczeniami. Warszawa Kochaski W., Kaszutska O., Listkiewicz Z., Sekrety ywego słowa. Warszawa Miodek J., Rzecz o jzyku. Wrocław Mikuta M., Kultura ywego słowa. Czstochowa Rybatycka M., Gry dramatyczne. Warszawa Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy. Warszawa Szletyscy Z.W., Prawidłowe mówienie. Warszawa Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia. Warszawa Wierzchowska B., Wymowa polska. Warszawa Wroski T., Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza. Warszawa 1974 Przedmiot: Kultura ywego słowa D/48 Prowadzcy: dr Edyta Skoczylas-Krotla liczba godzin 45 Punkty ECTS 3

11 Forma kształcenia: wiczenia. Cele:1. Przygotowanie do prawidłowego posługiwania si mow jako narzdziem komunikacji. 2. Zapoznanie z elementami techniki ywego słowa. 3. Doskonalenie prawidłowego oddychania i emisji głosu. 4. Ukazanie wpływu ywego słowa na procesy intelektualne i przeycia emocjonalne dzieci jako słuchaczy. Treci programowe: 1. Mowa, jzyk, mówienie znaczenie i zakres poj. 2. Zrónicowanie jzyka polskiego.3. Kultura jzyka a kultura ywego słowa. 4. Oddech i aparat oddechowy. 5. Zasady wymowy polskiej. 6. Przekaz głosowy akcentów. 7. Frazowanie wypowiedzi. 8. Emisja głosu. 9. Interpretacja głosowa tekstu. 10. ywe słowo w pracy z dziemi. 1. Kram J., Zarys kultury ywego słowa. Warszawa Młynarska M., Przygody misia Mokrej Łapki. Bajki rozwijajce sprawno jzykow. Kraków Oczko M., Abecadło mówienia. Warszawa Skoczylas-Krotla E., Kompetencje jzykowe nauczycieli szanse i zagroenia edukacji dziecka, [w:] Z najnowszych bada nad wczesn edukacj dziecka, pod red. T. Banaszkiewicz, W. Szlufika, A. Pkali, Czstochowa Słodownik-Rycaj E., Gry i zabawy jzykowe. Warszawa Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia. Warszawa Wójtowiczowa J., O wychowaniu jzykowym. Warszawa NP7. Pedagogika przedszkolna z metodyk Przedmiot: Pedagogika przedszkolna z metodyk D/61 Prowadzcy: dr Urszula Ordon liczba godzin Punkty ECTS Forma kształcenia: wykład. Cele: 1. Wyposaenie studentów w wiedz o: a) powstawaniu i rozwoju placówek wychowania przedszkolnego w aspekcie historycznym, b) powstawaniu systemów wychowania przedszkolnego, c) przedszkolu jako instytucji, d) specyfice procesu edukacyjnego w przedszkolu. 2. Formowanie zespołu cech indywidualnych studenta, takich jak: wraliwo, otwarto, odporno na sytuacje stresowe, asertywno itp. Treci programowe: 1. Historyczny rozwój koncepcji wychowania przedszkolnego. 2. Przedszkole jako instytucja. 3. Charakterystyka procesu edukacyjnego w przedszkolu. 4. Muzyka, plastyka, ruch, literatura jako rodki edukacyjne całociowego oddziaływania na rozwój dziecka przedszkolnego. 5. Metodyka alternatywna edukacji przedszkolnej (PT-ZEP). 6. Rodzaje zaburze i praca terapeutyczno-wyrównawcza z dzieckiem przedszkolnym a dojrzało szkolna. 1.Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa A. Sawicka, Współpraca przedszkola z rodzicami, WSiP, Warszawa A.Brzeziska, G.Lutomski, B.Smykowski, Dziecko w zabawie i wiecie jzyka,wyd. Zysk i S-ka, Pozna G.Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa M.Fołtys, Sztuka plastyczna w wychowaniu przedszkolnym, PZWS, Warszawa E.Gruszczyk-Kolczyska, Matematyka dziecica, WSiP, Warszawa E.Hurlock, Rozwój dziecka, PWN, Warszawa M.Karwowska-Struczyk, Rozmowa dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa S.Lipina, Kształtowanie poj dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa H.Mystkowska, Metody stosowane w przedszkolu a efekty w klasie I, WSiP, Warszawa 1976

12 11.H.Mystkowska, ywe słowo w pracy z dziemi, PZWS, Warszawa M.Przetacznik-Gierowska, G.Makiełło-Jara, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecicego, WSiP, Warszawa K.Przybylska, Wychowanie muzyczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa H.Ratyska, Literatura dziecica w pracy przedszkola, WSiP, Warszawa A.Suchora-Olech, Poszukiwanie alternatywy w edukacji przedszkolnej, WSiP, Słupsk K.Wlanik, Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela, Juka, Warszawa I.Wojnar, Estetyka i wychowanie, PWN, Warszawa St.Wortmann, Ba w literaturze i yciu dziecka, NK, Warszawa 1968 Przedmiot: Pedagogika przedszkolna z metodyk D/61 Prowadzcy : dr Urszula Ordon liczba godzin Punkty ECTS Forma kształcenia: Cele: 1. Zapoznanie studentów z tradycyjnymi, oraz najnowszymi, alternatywnymi sposobami pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Kształtowanie umiejtnoci krytycznej analizy w zakresie doboru treci, metod, rodków oraz form działania pedagogicznego. 2. Kształtowanie umiejtnoci integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu rónych dyscyplin naukowych w procesie dydaktyczno wychowawczym organizowanym w przedszkolu. 3. Kształtowanie właciwych kompetencji pedagogicznych studentów, podanego systemu motywacji i identyfikacji zawodowej oraz poczucia odpowiedzialnoci za efekty pracy dydaktyczno wychowawczej. Wdraanie do systematycznego doskonalenia i samokształcenia zawodowego w zakresie wiedzy merytorycznej, specjalistycznej oraz metodycznej. Treci programowe: 1. Modele wychowania i kształcenia małego dziecka w ujciu historycznym i ich aktualno we współczesnym systemie edukacyjnym: rozwój placówek wychowania przedszkolnego pracy małego dziecka w wietle stanowisk wybitnych wiatowych pedagogów. 2. Załoenia i treci współczesnego systemu wychowania przedszkolnego w Polsce i na wiecie Cele, zadania i funkcje placówek organizujcych opiek nad dzieckiem w wieku przedszkolnym Współczesny wymiar pracy przedszkola jako instytucji promujcej podmiotowy i partnerski charakter relacji dziecko nauczyciel Charakterystyka wybranych koncepcji edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. 3. Proces edukacyjny w przedszkolu Współczesne koncepcje programowe. analiza. Podstawa programowa jako kierunek pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycieli Formy pracy przedszkola Charakterystyka i analiza metod pracy wychowawczo dydaktycznej Wykorzystanie nowoczesnych rodków dydaktycznych w procesie wychowania przedszkolnego. 4. Integralny charakter systemu wychowania przedszkolnego Podstawowe obszary edukacji przedszkolnej. Charakterystyka zada w zakresie rónorodnych dziedzin edukacji Metody pracy dydaktyczno wychowawczej w zakresie przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania, pisania oraz kształtowania poj matematycznych Metody poznawania dzieci z otaczajc rzeczywistoci przyrodniczo ekologiczn, społeczn i kulturow Metody kształtowania wiedzy, w zakresie bezpiecznego uczestnictwa dziecka w ruchu drogowym Edukacja jzykowa i czytelnicza dzieci. 4.6.Muzyka, plastyka, ruch, literatura jako rodki edukacyjne całociowego oddziaływania na dziecko w wieku przedszkolnym. 5. Dojrzało szkolna dzieci koczcych klas zerow i metody jej diagnozowania. 6. Praca przedszkola w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci pochodzcych z rónych rodowisk wychowawczych. 7. Poszukiwanie optymalnych form współpracy przedszkola z rodzin i rodowiskiem. 8. Profesjonalizm nauczyciela. Powinnoci nauczyciela XXI wieku. Kompetencje i umiejtnoci, zawodowe. Kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej. LITERATURA: Arciszewska E., Czytajce przedszkolaki, hit czy norma?, Warszawa 2002 Braska E., Szanse i zagroenia edukacji przedszkolnej, [w:] Wychowanie w Przedszkolu 2002, nr 2 Cackowska M., Szanse i zagroenia reformy systemu edukacyjnego w Polsce, [w:] Wychowanie w Przedszkolu 2002, nr 2 Frtczak E. J., Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów kl. I-III szkoły podstawowej, ak, Warszawa 1995 Gruszczyk Kolczyska E., Dzieci ze specjalnymi trudnociami w uczeniu si matematyki, Warszawa 1994

13 Hajnicz W., Nowe moliwoci organizacji procesu wychowawczego w przedszkolu, [w:] Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, red. Kamiska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1999 Kopczyska-Sikorska J., Przedszkole XXI wieku- oczekiwania i refleksje, [w:] Wychowanie w Przedszkolu 2000, nr 8 Krzyewska J., Aktywizujce metody i techniki w edukacji, Suwałki 2000 Kwiatowska M., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa 1988 Lubomirska K., Przedszkole rzeczywisto i szansa, ak, Warszawa 1997 Muszkieta R., Nauczyciel w reformujcej si szkole, Pozna Pedagogika rodziny, red. Kawula S., Brgiel J., Janke A., Toru 1999 Przetacznikowa M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodziey, PZWS, Warszawa 1973 Rocławski B., Nauka czytania i pisania, Gdask 1993 Stucki E., (red.), Dylematy edukacyjne pedagogiki wczesnoszkolnej, Bydgoszcz 1998 Studia Pedagogiczne, Zeszyt 29. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (11) Propozycje doskonalenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (red.) Makarewicz J., uchelkowska K., Bydgoszcz 1994 Szkoła alternatywna. Z teorii i praktyki szkół waldorfskich, red. Kawala S., WSP, Olsztyn 1994 liwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998 lipowicz E., Błaejewski H., Gerlach R., Transformacja w edukacji - konieczno, moliwoci, realia i nadzieje, WSP, Bydgoszcz 1995 Tyszkowa M., Wychowanie przedszkolne. Stan i kierunki przebudowy, PWN, Warszawa 1989 Waloszek D., Doskonalenie nauczycieli wobec przemian społecznych, [w:] Wychowanie w Przedszkolu 1998, nr 3 NP8. Teoretyczne podstawy edukacji rodowiskowej Przedmiot: Teoretyczne podstawy edukacji rodowiskowej D/42 Prowadzcy : dr Irena Jarzyska liczba godzin 15 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1. Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i rodowiskowej. 2. Kształtowanie zmian w systemie wartoci człowieka. 3. Rozwijanie motywacji do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa na rzecz ochrony, kształtowania rodowiska człowieka. Treci programowe: 1. Interdyscyplinarny charakter edukacji rodowiskowej. 2. rodowisko jako system przyrodniczy, społeczny, kultury. Antropogeniczne ródła kryzysu ekologicznego. 3. Stan rodowiska w Polsce na tle wymaga UE. 4. Zobowizania midzynarodowe w celu ochrony rodowiska ycia człowieka. 5. wiadomo ekologiczna i ruchy społeczne jako grupy nacisku. 6. Promowanie wartoci ekologicznych w wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodziey Ekopedagogika. 1. Biologia (zbiór prac) PWRiL, Warszawaa Cichy D. (red.) Edukacja rodowiskowa. Programy, metody i efekty. IBF, Warszawa Domka L. Dialog z przyrod w edukacji dla ekorozwoju. WN PWN, Warszawa, Pozna Kondracki J. Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa Sandner H., Wójcik Z., Kalendarz przyrody, WP, Warszawa Zioło I. Edukacja rodowiskowa, WN AP, Kraków 2002 Przedmiot: Teoretyczne podstawy edukacji rodowiskowej D/42 Prowadzcy : dr Irena Jarzyska

14 liczba godzin 15 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1. Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i rodowiskowej. 2. Kształtowanie zmian w systemie wartoci człowieka. 3. Rozwijanie motywacji do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa na rzecz ochrony, kształtowania rodowiska człowieka. Treci programowe: 1. Interdyscyplinarny charakter edukacji rodowiskowej. 2. rodowisko jako system przyrodniczy, społeczny, kultury. Antropogeniczne ródła kryzysu ekologicznego. 3. Stan rodowiska w Polsce na tle wymaga UE. 4. Zobowizania midzynarodowe w celu ochrony rodowiska ycia człowieka. 5. wiadomo ekologiczna i ruchy społeczne jako grupy nacisku. 6. Promowanie wartoci ekologicznych w wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodziey Ekopedagogika. 1. Biologia (zbiór prac) PWRiL, Warszawaa Cichy D. (red.) Edukacja rodowiskowa. Programy, metody i efekty. IBF, Warszawa Domka L. Dialog z przyrod w edukacji dla ekorozwoju. WN PWN, Warszawa, Pozna Kondracki J. Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa Sandner H., Wójcik Z., Kalendarz przyrody, WP, Warszawa Zioło I. Edukacja rodowiskowa, WN AP, Kraków 2002 Przedmiot: Teoretyczne podstawy edukacji rodowiskowej D/42 Prowadzcy : dr Irena Jarzyska liczba godzin 30 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wiczenia. Cele: 1.Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i rodowiskowej. 2.Kształtowanie zmian w systemie wartoci człowieka. 3.Rozwijanie motywacji do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa na rzecz ochrony, kształtowania rodowiska człowieka. Treci programowe: 1. Struktura i organizacja układów biologicznych. 2.Biosfera (litosfera, atmosfera, hydrosfera, pedosfera i antroposfera). 3.Biogeografia i rytmika zjawisk w przyrodzie. Globalne problemy ekologiczne. Ekologia w yciu codziennym. 5.Współczesne formy i problemy ochrony przyrody w Polsce. 6.Znaczenie rodków masowego przekazu w edukacji rodowiskowej. 7.Wartoci przyrodnicze regionu czstochowskiego i ich ochrona (zajcia terenowe). Literatura: 1. Biologia (zbiór prac) PWRiL, Warszawa Cichy D. (red.) Edukacja rodowiskowa. Programy, metody i efekty. IBF, Warszawa Domka L., Dialog z przyrod w edukacji dla ekorozwoju. WN PWN, Warszawa, Pozna Kondracki J. Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa Sandner H., Wójcik Z., Kalendarz przyrody, WP, Warszawa Zioło I., Edukacja rodowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego, WN AP, Kraków NP9. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej

15 D/50 Prowadzcy : dr Cecylia Langier liczba godzin Punkty ECTS 2 2 Forma kształcenia: wykład. Cele: Metodyka nauczania naley do dydaktyki i oznacza zwykle teori nauczania okrelonego przedmiotu szkolnego albo zespół praktycznych wskazówek dla nauczyciela jak skutecznie, racjonalnie i celowo uczy danego przedmiotu szkolnego. Jednak metodyki nauczania nie naley rozumie tylko jako zespołu praktycznych wskazówek, bowiem prowadzi to moe do wskiego praktycyzmu i rutyny. Metodyka szczegółowa (w tym wypadku metodyka jzyka polskiego) ma charakter dyscypliny zarówno teoretycznej jak i normatywnej. Nauczyciel korzysta z uogólnie metodycznych a nie z gotowych recept i wzorów, które pozbawiałyby go twórczej inicjatywy bdcej wanym czynnikiem organizowania procesu lekcyjnego. Realizacja programu metodyki nauczania jzyka polskiego ma na celu: - zapoznanie studentów z zasadami organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, - zaznajomienie z metodami i formami prowadzenia zaj z zakresu nauczania jzyka polskiego w klasach I-III, - wdroenie do samodzielnego poszerzania. Treci programowe: 1.Swoisto edukacji wczesnoszkolnej cele, funkcje, zadania wychowania i nauczania. 2.Miejsce edukacji polonistycznej w całociowej edukacji pocztkowej. 3.Rozwój i kształcenie mowy-formy wicze. 4.Nauka pisania przygotowanie, etapy, doskonalenie. 5.Pocztkowa nauka czytania. 6.Przegld współczesnych metod nauki czytania. 7.Nauczanie ortografii i gramatyki w klasach pocztkowych. 8.Rola i miejsce wicze usprawniajcych róne formy wypowiedzi uczniów klas pocztkowych. Warunki zaliczenia: egzamin. 1. Baczyska H., Metodyka jzyka polskiego w klasach I. Warszawa Baczyska H., Metodyka wypracowa w klasach I-IV szkoły podstawowej. Warszawa Baczyska H., Nauczanie gramatyki w klasach I-III. Warszawa Bk P., Czytanie i recytacja w klasach pocztkowych. Warszawa Bober Pełzowska, Rozwijanie mowy uczniów klas niszych. Warszawa Dmochowska M., Zanim dziecko zacznie pisa. Warszawa Frankiewicz W., Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia mylenia twórczego. Warszawa Górecka-Płoska A., Praca nauczyciela w klasach I-IV. Warszawa Jónicki T., Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach pocztkowych. Warszawa Kulpa J., Wiechowski R., Metodyka nauczania 11.Mineyko B., Improwizacja w klasach I-III. Warszawa Rodziewiczówna M., Morawska I., Metodyka nauczania pocztkowego. Warszawa Wickowski R., wiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntetyczne w klasach pocztkowych. Warszawa Wróbel T., Pismo i pisanie w nauczaniu pocztkowym. Warszawa 1979 Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej : D/50 Prowadzcy : dr Janina Kiełb liczba godzin 15 Punkty ECTS 2 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1. Ukazanie wiodcej roli edukacji polonistycznej w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym. 2. Zapoznanie z teoretycznymi aspektami zagadnie praktycznych opracowywanych na wiczeniach.

16 Treci programowe: 1. Rola edukacji polonistycznej w zintegrowanym systemie kształcenia w kl.i-iii. 2. Fizjologiczne i psychologiczne podstawy procesu czytania i pisania. 3. Trudnoci w opracowywaniu przez dzieci nauki czytania i pisania oraz moliwoci ich przezwyciania. 4. Historyczny rozwój metod nauki czytania. 5. Współczesne próby w zakresie poszukiwania nowych metod w nauce czytania i pisania. 6. Gramatyka i ortografia w kl. I-III. 7. Drama, inscenizacje, improwizacje i ich miejsce w procesie kształcenia jzyka dziecka w edukacji zintegrowanej. 8. Zastosowanie technik Freineta w aktywizowaniu działalnoci dzieci w toku kształcenia jzyka dziecka. 9. Kolokwium. 1. Podstawa Programowa Edukacji Zintegrowanej. MEN Warszawa Wybrane autorskie programy edukacji wczesnoszkolnej zatwierdzone przez MEN i zwizane z nimi zestawy podrczników szkolnych i rónorodnych rodków dydaktycznych. 3. Brzeziska A. Szkoła twórcza-autorskie klasy, programy, anuczyciele. WSiP Warszawa Zborowski J. Pocztkowa nauka czytania. PZZWS Warszawa Wróbel T. Pismo i pisanie w nauczaniu pocztkowym. WSiP Warszawa Baczyska H. Metodyka wypracowa w kl. I-III. WSiP Warszawa Wickowski R. wiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne. WSiP Warszawa Słodowik-Rycaj E. Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka. W.A. ak Muszyska Ł. Integralne wychowanie i nauczanie w kl.i-iii. PWN Warszawa Cackowska M. Koncepcja integracji w nauczaniu pocztkowym. ycie Szkoły nr 4/98 11.Misiorna E., Zitkiewicz E.(red.) Zintegrowana edukacja w kl.i-iii. WOM Pozna 1999 Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej D/50 Prowadzcy : dr Janina Kiełb Instytut liczba godzin Punkty ECTS 2 3 Forma kształcenia: wiczenia,, laboratoria, wiczenia terenowe Cele: 1.Ukazanie wiodcej roli edukacji polonistycznej w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym. 2.Zapoznanie z wybranymi programami zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i zwizanymi z nimi koncepcjami podrcznikowymi dla kl.i-iii oraz zawart w nich problematyk kształcenia jzykowego i literackiego. 3.Nabywanie umiejtnoci w zakresie rónych sposobów integrowania treci polonistycznych z innymi dziedzinami edukacji w kl.i-iii. 4.Zwrócenie uwagi szczególnej na rol i miejsce nowoczesnej technologii kształcenia w indywidualizacji zaj w zakresie przyswajania podstawowych sprawnoci takich jak czytanie, pisanie, mówienie oraz umiejtnoci ortograficznych i gramatycznych. Treci programowe:1.wiodca i integrujca rola edukacji polonistycznej w kształceniu zintegrowanym w kl. pocztkowych. 2.Analiza zatwierdzonych przez MEN programów edukacji zintegrowanej i zwizanych z nimi koncepcji podrcznikowych pod ktem prezentacji w nich treci polonistycznych. 3.Sposoby integrowania treci polonistycznych z innymi zakresami edukacji w kl.i-iii. 4.Kształcenie umiejtnoci czytania w toku nauczania zintegrowanego w kl.i-iii. 5.Kształcenie umiejtnoci pisania w toku nauczania zintegrowanego w klasach pocztkowych. 6.Kształcenie mowy komunikatywnej dziecka w toku nauczania zintegrowanego. 7.Warsztat pracy nauczyciela i ucznia w zakresie edukacji polonistycznej w kl.i-iii. 8.Narzdzia przykładowe dotyczce kontroli i pomiaru, przyswajania konkretnych zagadnie, w zakresie osigni polonistycznych uczniów. Literutura: 1. Podstawa Programowa Edukacji Zintegrowanej. MEN. Warszawa Wybrane autorskie programy edukacji wczesnoszkolnej zatwierdzone przez MEN i zwizane z nimi zestawy podrczników szkolnych i rónorodnych rodków dydaktycznych. 3. Brzeziska A. Szkoła twórcza-autorskie klasy, programy, nauczyciele. WSiP. Warszawa Zborowski J. Pocztkowa nauka czytania. PZWS. Warszawa Wróbel T. Pismo i pisanie w nauczaniu pocztkowym. WSiP. Warszawa Baczyska H. Metodyka wypracowa w kl.i-iii. WSiP. Warszawa Wikowski R. wiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne. WSiP. Warszawa 1990.

17 8. Słodowik-Rycaj E. Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka. W.A. ak Muszyska Ł.Integralne wychowanie i nauczanie w kl. I-III. PWN. Warszawa Cackowska M. Koncepcja integracji w nauczaniu pocztkowym.ycie Szkoły nr 4/ Misiorna E., Zitkiewicz E. (red.) Zintegrowana edukacjia w kl.i-iii. WOM. Pozna NP10. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji matematycznej Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji matematycznej D/51 Prowadzcy : mgr Marcin Stpie liczba godzin Punkty ECTS 2 3 Forma kształcenia: wiczenia, laboratoria, wiczenia terenowe Cele: Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do realizacji zada wynikajcych z programu nauczania pocztkowego matematyki poprzez: 1. Zapoznanie z istot pracy nauczyciela, kierunkami i zasadami pracy dydaktyczno-wychowawczej na zajciach z matematyki z dziemi w wieku wczesnoszkolnym, 2. Zapoznanie z podstawowymi załoeniami procesu edukacyjnego na zajciach z matematyki, w tym: z metodami, celami, zadaniami, formami, zasadami pracy i in.., 3. Wdraanie do samokształcenia obejmujcego podstawow wiedz specjalistyczn oraz próby wdraania do praktyki pedagogicznej efektywnych, nowatorskich koncepcji w zakresie metodyki i organizacji prowadzenie zaj zintegrowanych z uwzgldnieniem zagadnie z matematyki. Treci programowe: 1. Interpretacja programu nauczania pocztkowego matematyki i celów kształcenia matematycznego małych dzieci. 2. Nauczanie matematyki: zasady nauczania matematyki, metody, formy pracy, rodki dydaktyczne, przygotowanie nauczyciela do lekcji. Miejsce zaj matematycznych w zintegrowanym systemie nauczania pocztkowego. 3. Psychologiczne uwarunkowania dojrzałoci dzieci do uczenia si matematyki: trudnoci specyficzne w nauce matematyki. Analiza podrczników pod ktem ich zgodnoci z moliwociami poznawczymi dzieci oraz nowymi metodami nauczania. 4. Elementy geometrii w nauczaniu pocztkowym: orientacja przestrzenna, kształtowanie poj geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym. 5. Kształtowanie poj mnogociowych u dzieci. 6. Monografia liczby naturalnej: kształtowanie pojcia liczby naturalnej jako syntezy jej aspektu kardynalnego, porzdkowego i miarowego. 7. Działania na liczbach naturalnych i doskonalenie techniki rachunkowej. 8. Metodyka rozwizywania zada tekstowych. 9. Równania i nierównoci w nauczaniu pocztkowym. 10. Wiadomoci praktyczne. 11. Kontrola i ocena wyników nauczania matematyki. Literatura: 1. Cackowska M., Rozwizywanie zada tekstowych w klasach I-III, WSiP Warszawa Gruszczyk-Kolczyska E., Dobosz K., Zieliska E., Jak nauczy dzieci sztuki konstruowania gier? Warszawa Hanisz J., Wesoła szkoła. Matematyka w kształceniu zintegrowanym. Przewodnik metodyczny, WSiP Warszawa Kujawiski J., Rola problemów otwartych w pocztkowym nauczaniu matematyki, IKN Pozna Moroz H., Nasza matematyka. Zabawy i gry dydaktyczne, Polska Oficyna Wydawnicza BGW Warszawa Semadeni Z. (red.), Nauczanie pocztkowe matematyki. Podrcznik dla nauczyciela, t.1,3,4, WSiP Warszawa Siwek H., Czynnociowe nauczanie matematyki, WSiP Warszawa Stucki E., Metodyka nauczania matematyki w klasach niszych, cz.i,ii,iii, Bydgoszcz 1992, 1996, Treliska U., Treliski G., Kształtowanie poj geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym,mat & MET Kielce Treliki G., Kształcenie matematyczne w klasach pocztkowych, Wyd. Wszechnicy witokrzyskiej, Kielce Wilk-Siwek H., Przewodnik metodyczny 3. O nauczaniu i uczeniu si matematyki w klasie trzeciej szkoły podstawowej, Seria Błkitna Matematyka, Kleks, Bielsko-Biała NP11. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji fizycznej Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji fizycznej D/56

18 Prowadzcy: dr Teresa Banaszkiewicz liczba godzin 15 Punkty ECTS 2 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1. Wyjanienie poj zwizanych z kultur fizyczn, wychowaniem fizycznym i wychowaniem zdrowotnym. 2. Wdraanie studentów do stałej troski o rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym nauczyciela. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywnoci fizycznej i podejmowania wysiłków dla zachowania zdrowia własnego i wychowanków. Treci programowe: Proces wychowania fizycznego i zdrowotnego w edukacji małego dziecka. Rozwój fizyczny i motoryczny w ontogenezie i wskazania metodyczne. Nowoczesno w pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuczej nauczyciela. Optymalizacja działa nauczyciela w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego. Metody i formy stosowane w edukacji fizycznej i zdrowotnej. Wpływ aktywnoci fizycznej na harmonijny prawidłowy rozwój motoryczny dziecka w wieku 3-10 lat. Pomiar i ocena sprawnoci fizycznej i umiejtnoci ruchowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warunki zaliczenia: wykład na zaliczenie. Literatura: 1.W.Osiski., Teoria wychowania fizycznego, Warszawa H.Grabowski., Teoria wychowania fizycznego, Kraków H.Grabowski., Teoria fizycznej edukacji, Kraków St.Strzyewski., Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, Warszawa S.Sulisz., Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2000 Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji fizycznej D/56 Prowadzcy : liczba godzin Punkty ECTS 2 3 Forma kształcenia: wiczenia, laboratoria, wiczenia terenowe. Cele: 1. Aktywny udział w wiczeniach. 2. Wykonanie prac własnych. 3. Wykazanie si znajomoci teoretycznych zagadnie oraz ich praktyczn interpretacj. Treci programowe: Edukacja fizyczna i zdrowotna jako proces dydaktyczno-wychowawczy. Nowoczesno w kierowaniu procesem. Rozwój psychofizyczny i motoryczny dziecka w wieku 3-10 lat. Wskazania do pracy z małym dzieckiem. Motoryczno dziecka, jej przejawy i rodzaje. Testy i wskazówki organizacyjne pomiaru cech motorycznych. Zasady specyficzne stosowane w zajciach edukacji fizycznej i zdrowotnej. Płaszczyzny ruchu i systematyka wicze ruchowych. Scenariusz oraz sposoby ich realizacji, typy i rodzaje. Systematyka metod i form stosowanych na zajciach ruchowych. Konstrukcja i interpretacja programów nauczania, analiza zatwierdzonych do uytku szkolnego przez MEN. Planowanie i ewaluacja procesu edukacji fizycznej i zdrowotnej. Literatura: 1. Sulisz S., Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym. Warszawa Strzyewski S., Proces kształcenia i wychowania o kulturze fizycznej. Warszawa Strzyewski S., Wychowanie fizyczne poza sal gimnastyczn. Warszawa Grabowski H.,, Teoria fizycznej edukacji. Warszawa Sulisz S., Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa 1997

19 6. Wlalik K., Wychowanie fizyczne w klasach 1-3. Łód Wlalik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Łód Trzeniowski R., Gry i zabawy ruchowe. Warszawa Wickowski R., Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa Bondorowicz M., Gry i zabawy na cztery pory roku. Wiosna, Lato, Jesie, Zima NP12. Teoretyczne aspekty nauczania zintegrowanego Przedmiot: Teoretyczne aspekty nauczania zintegrowanego D/43 Prowadzcy: dr Cecylia Langier liczba godzin 15 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wykłady Cele: Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom studiów pedagogicznych podstawowych elementów integracji wystpujcych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. W trakcie wicze studenci zapoznaj si z metodami integrowania treci programowych pokrewnych przedmiotów, posiadaj umiejtno projektowania procesu edukacyjnego z zastosowaniem nowych form i metod pracy. Treci programowe: Koncepcje nauczania integralnego w przedszkolu i klasach I-III. 2.Całociowo systemowa w pedagogice przedszkolnej. 3.Całociowo systemowa w edukacji wczesnoszkolnej. 4.Metodyka całociowej edukacji wczesnoszkolnej (zasady, metod, formy). Warunki zaliczenia: egzamin. 1. Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków Łuczak B., Nauczanie integralne w klasach I.III z wykorzystaniem technik Freineta, Pozna Szuksta M., Mendel M., Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M.Montessori, C Freineta, R. Steinera, Płock Rau K., Zitkiewicz E., Jak aktywizowa uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji. 5. Cackowska M., Integracja w nauczaniu pocztkowym, [w:] ycie Szkoły 1995/9 6. Sowiska H., Integracja pracy z dziemi w wieku wczesnoszkolnym, Pozna Hanisz J., Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania, liwerski B., Edukacja autorska, liwerski B., Wyspy oporu edukacyjnego, Chmaj L., Prdy i kierunki w pedagogice XX wieku, Ciczkowski W., Idea kształcenia integracyjnego w szkołach angielskich [w:] Pedagogika alternatywna, Pankowska K.,, Edukacja przez dram, Integralny system nauczania pocztkowego, red. M. Cackowska, Pulecki Wł., Kształcenie wyzwalajce w edukacji wczesnoszkolnej, 1995 Przedmiot: Teoretyczne aspekty nauczania zintegrowanego D/43 Prowadzcy: dr Cecylia Langier liczba godzin 30

20 Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wiczenia. Cele:. Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom studiów pedagogicznych podstawowych elementów integracji wystpujcych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. W trakcie wicze studenci zapoznaj si z metodami integrowania treci programowych pokrewnych przedmiotów, posiadaj umiejtno projektowania procesu edukacyjnego z zastosowaniem nowych form i metod pracy. Treci programowe: 1.Całociowo w edukacji wczesnoszkolnej. 2.Odmiany edukacji całociowej. 3.Nauczyciel w edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanej. 4.Metodyka nauczania integracyjnego. 5.Struktura lekcji w nauczaniu zintegrowanym. 6.Ocena w nauczaniu integracyjnym. 7.Metodyka pracy z uczniami zdolnymi w nauczaniu całociowym. 1. Cackowska M., Integracja w nauczaniu pocztkowych, [w:] ycie Szkoły 1995/9 2. Sowiska H., Integracja pracy z dziemi w wieku wczesnoszkolnym, Pozna Hanisz J, Załoenia i konsekwencje programów typu: kolekcja i integracja, [w:] ycie Szkoły 1995/11 4. Hanisz J., Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania, liwerski, Edukacja autorska, liwerski, Wyspy oporu edukacyjnego, Chmaj L., Prdy i kierunki w pedagogice XX wieku, Ciczkowski W., Idea kształcenia integracyjnego w szkołach angielskich [w:] Pedagogika alternatywna, Pankowska K., Edukacja przez dram, Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodziey, Pawłowski T., Happening, Scenariusze zaj integralnych dla klas I-III, WOM, Pozna, 1998, red. Gorniak E., Misiarek S. 13. Integralny system nauczania pocztkowego, re. Cackowska M., Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków Łuczak B., Nauczanie integralne w kl.i-iii z wykorzystaniem technik Freineta, Pozna Szuksta M., Mendel M.,Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R.Steinera, Płock Rau K., Zitkiewicz E., Jak aktywizowa uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji. 18.Pulecki Wł., Kształcenie wyzwalajce w edukacji wczesnoszkolnej, 1995 NP13. Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji rodowiskowej Przedmiot: Metodyka kształcenia zintegrowanego w zakresie edukacji rodowiskowej D/52 Prowadzcy : dr Irena Jarzyska liczba godzin 15 Punkty ECTS 2 Forma kształcenia: wykład. Cele: 1.Student zapoznaje si z treciami programów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, z uwzgldnieniem treci społeczno-przyrodniczych. 2.Student pogłbia wiedz merytoryczn z zakresu nauk przyrodniczych. 3.Student doskonali umiejtnoci konstruowania scenariuszy zaj zintegrowanych. 4.Pogłbianie wiedzy merytorycznej z zakresu lokalnego rodowiska społeczno-przyrodniczego. 5.Doskonalenie umiejtnoci organizowania zaj terenowych z uczniami. Treci programowe:1.wrtoci dydaktyczno-wychowawcze kształcenia rodowiskowego. 2.Cele i zadania kształcenia rodowiskowego. 3.Kompetencje nauczyciela rodowiska klas pocztkowych. 4.Metody nauczania i poznawania rodowiska. 5.Formy organizacyjne zaj w edukacji rodowiskowej. 6. rodki dydaktyczne

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej

Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej ogólny zarys koncepcji autorskiej Teresy Janickiej-Panek Zadnie monitorowania podstawy programowej wynika

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo