PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO"

Transkrypt

1 PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXIX Nr 9 (819) Warszawa Wrzesieñ 2016 PL ISSN Nr indeksu w numerze m.in. Charakterystyka procesu kszta³towania strategii podatkowych przez holdingi miêdzynarodowe Podatkowa grupa kapita³owa na gruncie ekonomiczno-prawnej koncepcji grupy kapita³owej Spó³ka non profit alternatywn¹ form¹ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na rynku Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestêpstwa skarbowego Tryb rezygnacji z mandatu cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE

2 PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO NR 9 WRZESIEŃ PL ISSN MIESIE CZNIK Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski (Uniwersytet Łódzki) Sekretarz redakcji: Mariusz Gorzka Rada naukowa: Prof. dr hab. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski) Prof. dr nauk prawnych Oleg Gorodow (Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja) Prof. Heibert Hirte (Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy) Dr hab. Robert Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski) Prof. dr hab. Peter-Christian Müller-Graff (Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy) Doc. Oleg P. Lichichan (Dyrektor Instytutu Prawa Państwowego Uniwersytetu w Irkucku, Rosja) Prof. dr hab. Karol Sobczak (Szkoła Główna Handlowa) Prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian (Uniwersytet Warszawski) Dr hab. Marek Szydło (Uniwersytet Wrocławski) Prof. Ruth Taplin (University of Leicester, Wielka Brytania) Dr Ryszard Tupin (Uniwersytet Warszawski) Adres Redakcji Warszawa, ul. Canaletta 4 tel. (22) ; fax (22) Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA Warszawa 84, skr. poczt WARUNKI PUBLIKACJI: PRENUMERATA na 2016 r.:,,ruch,, SA Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować na adres lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta,,Ruch pod numerami lub czynne w dni robocze w godzinach Koszt połączenia wg taryfy operatora Garmond Press SA Dział Prenumeraty tel. (22) Kolporter SA Departament Dystrybucji Prasy tel. (22) do 75 GLM Sp. z o.o. Dział Dystrybucji Prasy tel. (22) As Press tel. (22) , (22) Poczta Polska SA infolinia Sigma-Not Zakład Kolportażu tel. (22) bok Terminy prenumeraty: do 30 listopada dla prenumeraty realizowanej od 1 stycznia następnego roku; do końca lutego dla prenumeraty realizowanej od II kwartału bieżącego roku; do końca maja dla prenumeraty realizowanej od III kwartału bieżącego roku; do końca sierpnia dla prenumeraty realizowanej od IV kwartału bieżącego roku. Cena prenumeraty: Roczna 670,80 zł Półroczna 335,40 zł Prenumerata u Wydawcy: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA Warszawa, ul. Canaletta 4 Prenumerata roczna 25% rabatu. Prenumerata półroczna 10% rabatu. Nakład: 850 egzemplarzy Cena 1 egz. 55,90 zł (w tym 5% VAT) Skład i łamanie: Zdzisław Wasilewski, Warszawa, ul. Resorowa 28, tel Druk: Lotos Poligrafia sp. z o.o., Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 98, tel TREŚĆ NUMERU ARTYKUŁY Dominik J. Gajewski, Szkoła Główna Handlowa Charakterystyka procesu kształtowania strategii podatkowych przez holdingi międzynarodowe The characteristics of the process of shaping tax strategies by international holding companies 2 Leszek Michalczyk, Uniwersytet Gdański Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie ekonomiczno-prawnej koncepcji grupy kapitałowej Tax group from the economic and legal perspective of a corporate group 7 Andrzej Michalik, Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie Spółka non profit alternatywna forma prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Non Profit Company as an alternative form of economic activity on the local market 16 Iwona Sepioło-Jankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa skarbowego VAT invoice as an object of penal fiscal offence commitment 23 Z PRAKTYKI GOSPODARCZEJ Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Tryb rezygnacji z mandatu członka zarza du spółki kapitałowej Mode of resignation from the position of member of the board in the company capital 27 Szanowni Czytelnicy i Autorzy Archiwalne artykuły z 2015 r. już dostępne na stronie internetowej naszego pisma. Co miesiąc wraz z nowym numerem PUG-u kolejny numer archiwalny: W najbliższych numerach: Implementacja dyrektywy 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym do polskiego porządku prawnego i wskazania, w jaki sposób polski ustawodawca powinien to uczynić.,,przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 punktów)

3 Charakterystyka procesu kształtowania strategii podatkowych przez holdingi międzynarodowe The characteristics of the process of shaping tax strategies by international holding companies dr hab. Dominik J. Gajewski Streszczenie Instytucja holdingu jest coraz częściej wykorzystywana w globalnej gospodarce. Dzięki działalności transgranicznej holdingi tworzą strategie podatkowe, które pozwalają im optymalizować ich działalność. Kształtowanie strategii podatkowej jest procesem, który może mieć bardzo zróżnicowane oblicze, od prostej konstrukcji poprzez skomplikowaną. Istotne znaczenie dla strategii podatkowej mają liczne, różnorodne instrumenty optymalizujące opodatkowanie. Ich analiza pozwoli wskazać ich wpływ na proces kształtowania strategii podatkowych przez holdingi międzynarodowe. Słowa kluczowe: holding, instrument finansowe, strategia podatkowa, optymalizacja podatkowa. Summary The form of a holding company is employed more and more frequently in the global economy. Owing to cross-border activity, holding companies create tax strategies that allow them optimise their operations. Formulation of a tax strategy is a process that may take varied forms; such a strategy may be either simple or very complex. Numerous and diverse instruments of tax optimisation are of immense importance for tax strategies. Analysis of these instruments will allow to measure their influence over the process of shaping tax strategies followed by international holding companies. Key words: holding company, financial instruments, tax strategy, tax optimalization. Wstęp Holdingi stały się bardzo popularną formą organizacyjną prowadzenia działalności transgranicznej w gospodarce globalnej. Ich rosnąca rola ma również znaczenie dla strategii podatkowych tworzonych na potrzeby transgranicznej działalności holdingów. Strategie podatkowe holdingów międzynarodowych mogą przybrać postać prostej struktury, ale mogą również być niezwykle skomplikowane (Stecki, 1999, 38 44). O tym może decydować kilka czynników. Niewątpliwie istotne znaczenie ma fakt, że strategie podatkowe holdingów międzynarodowych mogą być budowane na gruncie kilku albo nawet kilkunastu ustawodawstw podatkowych państw, na terytorium których mają siedzibę spółki holdingu. Ponadto wykorzystywane jest unijne prawo podatkowe, jak również międzynarodowe prawo podatkowe, na które składają się setki umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ta wielość regulacji powoduje, że strategie podatkowe holdingów międzynarodowych są najczęściej niezwykle skomplikowane. Innym, istotnym czynnikiem, który ma wpływ na proces kształtowania strategii podatkowej to licznie wykorzystywane instrumenty finansowe, które służą w głównej mierze do optymalizacji opodatkowania. Wielość i różnorodność instrumentów ma kluczowe znaczenie dla strategii podatkowej holdingu. Problematyka związana z instrumentami finansowymi wykorzystywanymi do budowania strategii podatkowych holdingów jest niezwykle obszerną i interesującą dziedziną. Warto więc zastanowić się w jakim zakresie instrumenty stosowane przez holdingi międzynarodowe, zarówno na poziomie europejskim (międzynarodowym), jak i na wewnątrzkrajowym, umożliwiają swobodne kreowanie polityki optymalizacji opodatkowania, mimo że są one często postrzegane negatywnie. Czynniki wpływaja ce na strategię podatkowa Głównym czynnikiem oceny międzynarodowych strategii podatkowych holdingów jest charakter i specyfika zastosowanych instrumentów. Jednak jednoznaczne określenie roli poszczególnych instrumentów często jest bardzo trudne, ze względu na ich różnorodność i kontrowersyjność. W głównej mierze związane jest to, z odmiennym traktowaniem instrumentów przez poszczególne jurysdykcje podatkowe (Gajewski, 2013, 77 80). Sprowadza się to do oceny czy są to instumenty legalne, czy służą do nielegalnego unikania opodatkowania. Specyfika niektórych instrumentów, szczególnie opierających się na skomplikowanych konstrukcjach finansowych, sprawia, że trudno jednoznacznie określić granicę ich legalności. Skutki tego stanu, dla strategii optymalizacyjnej holdingów, mogą być skrajnie różne. Związane jest to ze świadomością holdingów wykorzystujących takie narzędzia podatkowe, 2 NR PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

4 CHARAKTERYSTYKA PROCESU KSZTAŁTOWANIA STRATEGII PODATKOWYCH PRZEZ HOLDINGI MIE DZYNARODOWE które z jednej strony mogą generować znaczne oszczędności finansowe, z drugiej zaś strony mogą stwarzać duże ryzyko sankcji prawnych. Niewątpliwie taki charakter instrumentów ma kluczowe znaczenie nie tylko na kształtowania przez holdingi strategii podatkowej, ale również na tworzenie jej wizerunku. To dobór instrumentów powoduje, czy strategia holdingu będzie postrzegana jako legalna forma optymalizowania opodatkowania czy szkodliwe planowanie podatkowe. Wizerunek strategii podatkowej jest niewątpliwie istotny, bo wpływa on nie tylko na reakcje organów skarbowych, ale pośrednio kształtuje sytuację finansową holdingu. Kreowanie międzynarodowej polityki podatkowej jest również związane z filozofią doboru konkretnych instrumentów, spoglądając na nią przez pryzmat sposobu, jak i celu optymalizacji opodatkowania. Poprzez dobór, trzeba również rozumieć proces konfiguracji instrumentów. W związku z tym, że instrumenty mają bardzo różny wymiar oddziaływania, począwszy od legalnego unikania poprzez redukcję podwójnego (a nawet wielokrotnego) opodatkowania, a kończąc na prewencyjnych działaniach minimalizujących ryzyko, ich łączenie w ramach jednej strategii może mieć kluczowe znaczenie (Niels, 2010, 255). To od holdingów zależy czy tak zróżnicowane instrumenty będą wykorzystywane łącznie, czy strategia optymalizowania będzie opierała się na jednej kategorii instrumentów. W zależności od obranej strategii, inne będą konsekwencje dla polityki podatkowej holdingów. Niewątpliwie aspekt ten musi być brany przy opracowywaniu kompleksowej międzynarodowej strategii optymalizującej opodatkowanie. Nie bez znaczenia dla strategii optymalizacji opodatkowania holdingów jest również jej ocena przez państwa (i ich organy skarbowe) na terenie których mają miejsce rozliczenia transgraniczne holdingów. Strategia oparta na pojedynczych instrumentach optymalizujących opodatkowanie będzie najczęściej postrzegana jako transparentna i nie budząca większych wątpliwości. Zdecydowanie więcej kontrowersji wzbudzać będzie międzynarodowa strategia podatkowa holdingów, która wdraża kilka instrumentów jednocześnie, szczególnie jeżeli mają one skomplikowany konstrukcyjnie charakter. W takich sytuacjach powstaje zjawisko kumulacji działania instrumentów, na płaszczyźnie kilku państw, ale w ramach jednego holdingu. Takie działanie często skutkuje powstaniem zjawiska erozji dochodu do opodatkowania, ze względu na to że przeradza się w proces unikania opodatkowania, trudny do zlokalizowania przez zainteresowane organy skarbowe. Duże znaczenie dla oceny możliwości kształtowania międzynarodowej strategii optymalizującej opodatkowanie holdingów mają również rozwiązania występujące w ustawodawstwach niektórych państw UE. Dlatego za szkodliwe zarówno dla holdingów, jak i budżetów państw UE trzeba uznać dyskryminowanie holdingów międzynarodowych we wprowadzaniu podatkowych regulacji tylko dla holdingów krajowych. Zdecydowana mniejszość państw zdecydowała się (różne przesłanki) zaproponować regulacje podatkowe uwzględniające powiązania transgraniczne holdingów (Classification Conflicts, 2004, 49 53). Z całą stanowczością trzeba jednak stwierdzić, że mają one charakter incydentalny i uwzględniają tylko nieliczne obszary działalności transgranicznej holdingów. To uprawnia do wniosku, że możliwości optymalizowania opodatkowania holdingów międzynarodowych są o wiele skromniejsze niż holdingów krajowych na gruncie poszczególnych ustawodawstw. Daje to pewnego rodzaju uprzywilejowanie dla holdingów krajowych funkcjonujących w danym państwie. Jednak to uprzywilejowanie ma charakter połowiczny i powierzchowny, ponieważ holding międzynarodowy może wyodrębnić dla celów podatkowych strukturę krajową na potrzeby doraźnego wykorzystania krajowych rozwiązań podatkowych, dedykowanych tylko holdingom krajowym (Litwińczuk, 2003). Główną przesłanką, która przyświeca państwom w nie wprowadzaniu do swoich ustawodawstw rozwiązań podatkowych dedykowanych holdingom międzynarodowym jest obawa przed utratą wpływów budżetowych, poprzez transferowanie dochodów do państw o niższych stawkach podatkowych. Doświadczenia grupy państw, które wprowadziły rozwiązania (wprawdzie połowiczne) dla struktur międzynarodowych pokazały, że nie są one wykorzystywane przez holdingi do szkodliwego planowania podatkowego (Poterba, 2004, ). Z dokonanej analizy wynika, że holdingi międzynarodowe mają w dyspozycji tak szeroki wachlarz innych instrumentów służących im do unikania opodatkowania, że rozwiązania wewnątrzkrajowe nie są dla nich wystarczająco atrakcyjne. Natomiast coraz więcej państw, dostrzegając tą tendencję, uświadamia sobie, że działalność holdingów międzynarodowych na ich terytorium może przynieść więcej korzyści finansowych (np. ożywienie gospodarcze), niż potencjalne zagrożenie transferowania dochodu do innej jurysdykcji podatkowej. Konsekwencją tego jest zauważalna tendecja do powstawania nowych rozwiązań podatkowych w ramach wewnętrznych ustwodawstw państw UE (np. Austria, Włochy). Rozwia zania europejskie a strategie holdingów Negatywnemu zjawisku planowania podatkowego, a z drugiej strony oczekiwaniom holdingów międzynarodowych, nie jest w stanie sprostać aktualny system międzynarodowego opodatkowania holdingowego w UE, a w zasadzie jego brak, gdyż aktualnie można mówić tylko o mało zharmonizowanych 28 systemach krajowych. Problem ten szczególnie staje się poważny w perspektywie wzrastającej konkurencji ze strony gospodarki Chin, Indii, Brazylii i w dalszym ciągu USA. Dokonując analizy przepisów w poszczególnych państwach UE dotyczących opodatkowania holdingów krajowych i międzynarodowych w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, jednoznacznie należy stwierdzić, że również w zakresie rozliczania strat transgranicznych, pozostają one w sprzeczności ze swobodą działalności gospodarczej. Możnaztegowyciągnąć następujące wnioski, że konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w przepisach dotyczących opodatkowania holdingów, w ten sposób aby regulacje podatkowe mogły obejmowac również spółki mające siedzibę w innych państwach UE i w konsekwencji odliczać nierozliczone straty poniesione przez ich podmioty zależne w innych państwach UE. Dzisiejszy stan jest bowiem niezgodny z art. 43 i 48 TWE (Gajewski, 2014, ). Dość kontrowersyjnym narzędziem stosowanym w optymalizacji opodatkowania holdingów są raje podatkowe. Jednak w kontekście międzynarodowej strategii holdingowej wykorzystywanie rajów podatkowych ocenić należy PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO NR

5 THE CHARACTERISTICS OF THE PROCESS OF SHAPING TAX STRATEGIES BY INTERNATIONAL HOLDING COMPANIES per saldo jako zjawisko pozytywne. Raje podatkowe stanowią wprawdzie platformę do wykorzystywania instrumentów unikania opodatkowania i przyczyniają się w ten sposób do zmniejszania wpływów budżetowych,jednakjesttoujęcie jednostronne. Państwa UE podejmują próby zmierzające do przekształcenia dotychczasowych rajów podatkowych w jurysdykcje podatkowe nie stosujące szkodliwej konkurencji podatkowej, chociaż nie jest to stanowisko do końca konsekwentne. Wiele państw wysokorozwiniętych toleruje, a nawet zachęca poszczególne państwa do stosowania przywilejów podatkowych. Można nawet stwierdzić, że szereg państw wysokorozwiniętych daje,,ciche przyzwolenie na korzystanie z rajów podatkowych znajdujących się w sferze ich wpływów politycznych i gospodarczych. Kontrolowana działalność rajow podatkowych prowadzi bowiem często do ożywienia gospodarczego całego regionu, co szczególnie w dobie kryzysu może mieć istotne znaczenie. Analizując praktykę funkcjonowania międzynarodowych holdingów w UE trzeba jednak pamiętać, że raju podatkowego nie należy postrzegać (tylko) przez pryzmat terytorialności, ale jako platformę do wykorzystywania innych narzędzi podatkowych. Różne formy wykorzystywania rajów podatkowych znacznie urozmaicają wachlarz rozwiązań w ramach ich strategii podatkowej. Jednak szczególną formą preferowaną przez holdingi jest spółka holdingowa, która jest dedykowana wyłącznie holdingom międzynarodowym. Unikatowość tej formuły wynika z faktu, że w połączeniu z innymi instrumentami optymalizującymi opodatkowanie, powstaje konstrukcja na tyle skomplikowana, że unikanie opodatkowania staje się niezmiernie trudne do wykrycia (Enders, Schreiber, Dorfmller, 2006, 46). Jest to istotny argument dla holdingów, żeby wykorzystywać raje podatkowe w planowaniu międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Warto jednocześnie zauważyć, że konstrukcja spółki holdingowej jest z pozytywnym rezultatem wykorzystywana przez holdingi również na gruncie państw nie będących rajami podatkowymi. Wysoko zaawansowane technologie podatkowe Szczególną rolę w kształtowaniu strategii optymalizowania opodatkowania holdingów pełnią instrumenty hybrydowe. W związku z tym, że powstają one na bazie instrumentów pochodnych, charakteryzują się zaawansowanymi technologiami podatkowymi, które wyprzedzają schematy w poszczególnych ustawodawstwach podatkowych. Jest to jeden z najskuteczniejszych instrumentów służących do unikania opodatkowania. Instrumenty hybrydowe najczęściej wykorzystywane są z innymi narzędziami (np. thin capitalization, treaty shopping), co pozwala tworzyć bardzo skomplikowane konstrukcje, które mogą ulegać ciągłym modyfikacjom. Zjawisko ewoluowania instrumentów hybrydowych jest tak dynamiczne, że zarówno jurysdykcje poszczególnych państw, jak i ustawodawstwo europejskie, nie jest w stanie nadążyć z jego sankcjonowaniem (Enders, Schreiber, Dorfmller, 2006, 46). Reakcje poszczególnych państw nie nadążają za kreatywnością podatkową holdingów międzynarodowych. U podstaw tego zjawiska leżą zarówno kreatywność podatkowa holdingów międzynarodowych, różnorodność ustawodawstw podatkowych poszczególnych państw, jak i procesy zachodzące w globalnej gospodarce. W ramach polityki optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych można zaobserwować nowe zjawisko, które można określić mianem inżynierii podatkowej. Jej istota sprowadza się do konstruowania międzynarodowej strategii podatkowej, opartej na zastosowaniu skomplikowanych, ale nowatorskich instrumentów, które mają różne zastosowanie (i różne skutki), w zależności od jurysdykcji podatkowej państwa. Inżynieria podatkowa polega również na modyfikowaniu rozwiązań podatkowych w zależności od miejsca zastosowania (państwa) w ten sposób, żeby osiągnąć jak największe korzyści (oszczędności) podatkowe. Innym obliczem inżynierii podatkowej jest konfigurowanie strategii poprzez łączenie istniejących (tradycyjnych) instrumentów z konstrukcjami podatkowymi o charakterze hybrydowym (Chapman, 2000, 22 23). Specyfika tego procesu odnosi się do działań na gruncie kilku zróżnicowanych ustawodawstw podatkowych. Czym większa liczba zaangażowanych jurysdykcji podatkowych, kóre są znacznie zróżnicowane, tym większe są możliwości skutecznego wykorzystywania inżynierii podatkowej. Ważnym założeniem inżynierii podatkowej jest tworzenie indywidualnej strategii podatkowej dostosowanej do konkretnego holdingu międzynarodowego, przy zastosowaniu (skonfigurowaniu) najbardziej odpowiednich instrumentów. Celem tego jest wypracowanie jak najkorzystniejszych oszczędności podatkowych, zmierzających do legalnego unikania opodatkowania. Dlatego inżynieria podatkowa jest stosowana z dużym powodzeniem przez holdingi międzynarodowe, działające nie tylko na gruncie UE, ale również przy wykorzystaniu rajów podatkowych. Z dużym powodzeniem w procesie inżynierii podatkowej wykorzystywane są instrumenty hybrydowe, które doskonale wpisują się w specyfikę takiego działania. Niewątpliwie procesom takim sprzyja także brak harmonizacji regulacji odnoszących się do opodatkowania holdingów międzynarodowych. Harmonizacja a holdingowe prawo podatkowe Ważnym czynnikiem oddziaływującym na strategię optymalizowania opodatkowania holdingów międzynarodowych jest zjawisko harmonizacji ustawodawstw podatkowych. Nie bez znaczenia dla tego procesu jest fakt, że TWE nie reguluje bezpośrednio kwestii odnoszących się do opodatkowania holdingów międzynarodowych, ponieważ problematyka ta jest w gestii państw członkowskich. Jednak państwa powinny pamiętać, że to uprawnienie musi być stosowane z poszanowaniem prawa unijnego, w szczególności regulacji dotyczących rynku wewnętrznego i jego podstawowych swobód oraz zakazu dyskryminacji (Gajewski, 2013, ). Analizując przedmiotową problematykę można stwierdzić, że proces harmonizacji holdingowego prawa podatkowego ma miejsce, jednak w niedostatecznym zakresie i niewystarczającym tempie. Mimo że prawo unijne reguluje cześć problematyki dotyczącej opodatkowania holdingów, w dalszym ciągu na gruncie ustawodawstw krajowych występują pewne sprzeczności z podstawowymi swobodami, szczególnie dotyczy to dyskryminacji podatkowej holdingów międzynarodowych. Działalność holdingów międzynarodowych nie może utrudniać ani ograniczać przeszkody podatkowe utrwalające lub tworzące granice i podziały w UE. 4 NR PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

6 CHARAKTERYSTYKA PROCESU KSZTAŁTOWANIA STRATEGII PODATKOWYCH PRZEZ HOLDINGI MIE DZYNARODOWE Harmonizacja analizowanych regulacji jest procesem niezwykle ważnym merytorycznie jeżeli jest skutecznie realizowany. Efekt udanej harmonizacji ma znaczenie nie tylko dla holdingów międzynarodowych optymalizujących opodatkowanie, ale również dla państw walczących ze zjawiskiem szkodliwej konkurencji podatkowej. Harmonizacja może w znacznym stopniu przyczynić się do przeciwdziałania skutkom instrumentów hybrydowych, wykorzystywanych przez holdingi międzynarodowe w celu bezprawnego unikania opodatkowania. Skuteczna harmonizacja powinna mieć również wpływ na redukcję szkodliwej konkurencji podatkowej występującej w ramach państw członkowskich UE. Proces harmonizacji podatkowego prawa holdingowego jest znacznie utrudniany ze względu na to, że problematyka ta ma charakter interdyscyplinarny, oscylujący pomiędzy prawem unijnym, wewnątrzkrajowymi ustawodawstwami oraz wpływem prawa międzynarodowego. Perspektywicznie zjawisko harmonizacji może mieć kluczowe znaczenie dla trwałego ukształtowania holdingowego prawa podatkowego. Jednak aktualnie poziom harmonizacji jest w fazie początkowej. Nie można również liczyć, że problematykę tą rozwiąże orzecznictwo TSUE, ponieważ jej rola ma jedynie charkater pomocniczy i wspierający. Niewątpliwie jednak proces harmonizacji prawa holdingowego musi opierać się na zasadach TWE. Międzynarodowe prawo podatkowe a strategie holdingów Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są bardzo ważnym instrumentem pozwalającym holdingom międzynarodowym prowadzić skuteczną strategię optymalizacji opodatkowania. Redukcja podwójnego (a nawet wielokrotnego) opodatkowania stanowi istotny element w całościowej polityce oszczędności podatkowych holdingu. Problem unikania opodatkowania łączy się z międzynarodowymi transakcjami i umowami. Krzyżowanie się systemów wewnątrzkrajowych oraz istnienie rosnącej sieci dwustronnych konwencji podatkowych sprzyja wzrostowi możliwości unikania podatków. Globalizacja rynków finansowych, obniżanie barier w międzynarodowym handlu i inwestycjach oraz rozwoju przemyślnych konstrukcji finansowych również służą rozwojowi takich możliwości (Model Tax Convention..., 1992, 112). Inną bardzo istotną funkcją umów międzynarodowych jest wykorzystywanie ich do stosowania innych instrumentów optymalizujących opodatkowanie. Dzisiaj największym zagrożeniem dla budżetów państw jest polityka optymalizująca opodatkowanie na gruncie systemu istniejących umów o uniknaiu podwójnego opodatkowania (UPO) przy równoczesnym wykorzystaniu wyrafinowanych rozwiązań hybrydowych, bazujących na ustawodawstwach kilku państw. Znajomość wewnętrznych przepisów podatkowych różnych państw oraz umiejętność ich powiązania z regulacjami UPO umożliwia tworzenie struktur holdingowych, w których transfer środków finansowych pomiędzy podmiotami odbywa się w zasadzie bez podatku. Chociaż umowy co do zasady zawierane są na podstawie Modelowej Konwencji OECD ich postanowienia zawierają niejednokrotnie istotne różnice. Różnice te nie stanowią jedynie utrudnienia dla ich prawidłowego stosowania przez podatników i organy podatkowe przepisów prawa podatkowego, lecz są również podstawowym narzędziem dla dokonywania optymalizacji podatkowej przez holdingi międzynarodowe (Clausing, 2007, ). Zapobieżenie podwójnemu (lub wielokrotnemu) opodatkowaniu w ramach holdingu mającego swe spółki zależne w różnych państwach stwarza poważne trudności. Napotyka na problem suwerenności podatkowej poszczególnych państw i wymaga koordynacji systemów podatkowych oraz działań administracji podatkowych w skali ponadpaństwowej. Jak trudny jest to proces niech świadczy chociażby powolna harmonizacja systemów podatkowych członków Unii Europejskiej, będącej przecież najdalej posuniętą we współczesnym świecie formą integracji suwerennych państw. Istotną rolę w kształtowaniu optymalizacji opodatkowania mają również zjawiska thin capitalization oraz treaty shopping. Ich analiza wykazała, że nie ma dzisiaj skutecznych i pewnych rozwiązań, które zagwarantują uniemożliwienie wykorzystania tych instrumentów do agresywnego unikania opodatkowania (Hamaekers, 2003). Trzeba bowiem zauważyć, że ustawodawstwa podatkowe przygotowane są najczęściej na przeciwdziałanie skutkom powyższych instrumentów, które są stosowane pojedynczo (samodzielnie). Jednak w sytuacji, kiedy holding międzynarodowy wprowadza do swojej strategii kilka z tych instrumentów łącznie, na płaszczyźnie kilku państw o różnych ustawodawstwach podatkowych, przeciwdziałanie ich negatywnym konsekwencjom jest nieskuteczne. Równie ważną rolę w polityce optymalizowania opodatkowania holdingów międzynarodowych stanowią instrumenty przeciwdziałające thin capitalization oraz treaty shopping. Ich dogłębna analiza przez zainteresowane holdingi, skutkuje tym, że możliwe jest wypracowanie konstrukcji pozwalających zgrabnie i skutecznie omijanie narzędzi zabezpieczających. Sądzę, iż w znacznej części państw UE, prawodawcy nie nadążają z tworzeniem regulacji antyabuzywnych, ze względu na tak szybką dynamikę rozwoju technologii optymalizacji opodatkowania. Prowadzone analizy wskazują istnienie możliwości w obniżanie przez holdingi międzynarodowe, kosztów za pomocą legalnego kształtowania obciążeń podatkowych, które jest dozwolone przez prawo podatkowe (krajowe, unijne i międzynarodowe), a niekiedy nawet porządane przez prawodawcę. Chodzi więc o optymalizację ciężarów podatkowych holdingów międzynarodowych. Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa. Holding ma prawo do ułożenia stosunku prawnego według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Nie ma żadnej podstawy prawnej, która nakazywałaby przyjąć zasadę, że strony powinny uregulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej korzystny dla fiskusa. Dlatego należy skonstatować, iżmiędzynarodowe i europejskie prawo podatkowe daje holdingom międzynarodowym swobodę w dowolnym kształtowaniu ich transgranicznej PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO NR

7 THE CHARACTERISTICS OF THE PROCESS OF SHAPING TAX STRATEGIES BY INTERNATIONAL HOLDING COMPANIES polityki podatkowej. Niewątpliwie ta swoboda przejawia się w doborze, z szerokiej gamy, instrumentów, które pozwalają holdingom międzynarodowym optymalizowanie swoje strategii podatkowej, generującej znaczne oszczędności. Widać to szczególnie na gruncie analizy instrumentów, które dedykowane są tylko holdingom dokonującym transgranicznych rozliczeń. Zasadne jest również konkluzja, że holdingi międzynarodowe są w uprzywilejowanej pozycji w zakresie kształtowania (planowania) optymalizacji podatkowej aniżeli inne podmioty, w szczególności holdingi krajowe, nie mające transgranicznych powiązań kapitałowych. Pomocne temu zjawisku jest stosowanie szerokiej gamy instrumentów prawnopodatkowych, które są dostępne tylko dla podmiotów charakteryzujących się połączeniami transgranicznymi. Ich specyfika jest kluczowa, bowiem mogą opierać się nie tylko na umowach międzynarodowych, ale i prawie unijnym, wspieranym rozwiązaniami wewnątrzkrajowymi. W wielu przypadkach rola instrumentów kształtujących optymalizację opodatkowania holdingów międzynarodowych jest kontrowersyjna. Charakteryzuje się nie tylko zaletami, ale także licznymi wadami, które niosa za sobą zagrożenia. Wykorzystanie instrumentów często wiąże się z zagrożeniem w postaci niemożności przewidzenia jakie skutki będą one za sobą niosły. Poprzez proces doboru i konfiguracji odpowiednich narzędzi hodingi kreują swoją strategią podatkową. Stąd wpływ instrumentów oraz ich świadomy i precyzyjny dobór jest strategiczny nie tylko dla samego holdingu, ale i dla państw członkowskich UE. Wnioski Analiza pozwala na sformułowanie jednoznacznego stanowiska, iż holdingi międzynarodowe są uprzywilejowane w możliwościach prowadzenia międzynarodowej strategii optymalizowania opodatkowania w stosunku do holdingów krajowych. Istnieją co najmniej trzy argumenty potwierdzające ten wniosek. To holdingi międzynarodowe mają możliwość korzystania ze zdecydowanej większości instrumentów, które generują oszczędności podatkowe. Ponadto na korzyść holdingów międzynarodowych w stosunku do holdingów krajowych przemawia możliwość wyboru umiejscowienia prowadzenia swojej działalności. Jest to konsekwencją istniejącej zależności miejsca prowadzenia działalności w stosunku do skutków podatkowych wynikających z danego wewnętrznego ustawodawstwa krajowego oraz istniejących na tym gruncie konkretnych rozwiązań optymalizujących opodatkowanie. Decyzja dotycząca wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bezpośrednio związana jest z wyborem formy prawnej, a co za tym idzie i możliwościami podatkowymi. Niewątpliwie będzie również miała znaczenie wielkość podmiotu podatkowego, inny bowiem potencjał planowania podatkowego będzie miał duży holding międzynarodowy, a inny holding, który posiada powiązania w ramach tylko dwóch państw. Aspekt optymalizacji opodatkowania ma kluczowe znaczenie przy rozbudowywaniu przez holding struktur, w szczególności zagranicznych. Wybór miejsca realizacji przedsięwzięcia gospodarczego, podobnie jak wybór jego formy prawnej, należy do strategicznych decyzji holdingu. W związku z tym, że decyzja taka wywołuje zwykle skutki podatkowe długoterminowe, a jej zmiana wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi, dlatego podjęcie decyzji o wyborze strategii podatkowej musi poprzedzać starannie przeprowadzony proces decyzyjny, w którym aspekt podatkowy powinien mieć kluczowe znaczenie. Zaobserwować można również zjawisko rozbudowywania (przebudowywania) struktur krajowych na transgraniczne, główniezewzględu na możliwość optymalizowania opodatkowania. Oczywiście takie przekształcenia niosą za sobą zwiększenie kosztów działalności, ale są one rekompensowane przez zyski wynikające z oszczędności podatkowych. Ważnym argumentem przemawiającym za uprzywilejowaną pozycją holdingów międzynarodowych, jest również możliwość wydzielenia z międzynarodowych struktur holdingowych, struktur krajowych, samodzielnych podatkowo, szczególnie na gruncie tych ustawodawstw wewnętrznych, gdzie ten proces jest możliwy i opłacalny podatkowo. Takich procesów podatkowo-organizacyjnych nie może natomiast dokonywać holding krajowy. Zdecydowana większość funkcjonujących instrumentów stanowi rozwiązania dedykowane tylko holdingom międzynarodowym. Ten fakt, przesądza o tym, że możliwości optymalizowania opodatkowania holdingów międzynarodowych są o wiele większe i korzystniejsze niż opcje przeznaczone dla struktur krajowych. Tak więc przewaga holdingów międzynarodowych wynika z możliwości wykorzystywania połączeń transgranicznych w połączeniu z różnorodnością ustawodawstw, a co za tym idzie i rozwiązań podatkowych. Bibliografia Chapman, L.F., Ulmer, J.M. (2000). National report on tax treatment of hybrid financial instruments in cross-border transactions. Cahiers de droit fiscal international, LXXXVa. Gajewski, D. (2013). Kierunki reform holdingowego unijnego prawa podatkowego. Cz. 1. Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 11(220). Classification Conflicts: The Cross-Border Tax Treatment of the Profit Share of Limited Partners. (2004). European Taxation Amsterdam, 44(4). Clausing, K. (2007). Corporate Tax Revenues in OECD Countries. International Tax and Public Finance, (14). Enders, D., Schreiber, C., Dorfmller, P. (2006). Holding companies are key international tax planning tool. International Tax Review, 17(1). Gajewski, D. (2014). Kilka refleksji na temat międzynarodowego holdingowego prawa podatkowego. W: Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym ocena dokonań i wnioski na przyszłość. Szczecin. Gajewski, D. (2013). The holding company as an instrument of companies tax-financial policy formation. Contemporary Economics, 7(1). Hamaekers, H. (2003). The Comparable Profits Method and Arm s Length Principle. Amsterdam: ITPJ. Lipowski, T. (2004). Raje podatkowe a unikanie opodatkowania. Warszawa: C.H. Beck. Litwińczuk, H. (2003). Prawo podatkowe przedsiębiorców. Warszawa: KiK. Model Tax Convention on Income and Capital. (1992). OECD: Report of Committee of Fiscal Affairs, Commentary on Article 10. Paris. Niels, J. (2010). Imperfect tax competition for profits, asymmetric equilibrium and beneficial tax havens. Journal of International Economics, 81(2). Poterba, J.M. (2004). Taxation and Corporate Payout Policy. American Economic Review, (4). Stecki, L. (1999). Holding. Toruń: TNOiK. Wittendorff, J., Banner-Voigt, E. (2000). Taxation of hybrid instruments. Derivatives & Financial Instruments, (1). 6 NR PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

8 Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie ekonomiczno-prawnej koncepcji grupy kapitałowej Tax group from the economic and legal perspective of a corporate group dr Leszek Michalczyk Streszczenie Osnową artykułu jest analiza podatkowej grupy kapitałowej z punktu widzenia ujęć terminologicznych. Ujęcia to analizuje się w powiązaniu z jednej strony z szerszym, ekonomicznym postrzeganiem relacji występujących między przedsiębiorstwami a z drugiej z konstrukcją pojęciową grupy kapitałowej będącą pochodną odniesień prawa bilansowego. I tak, pierwszą część artykułu poświęcono analizie grupy kapitałowej w ujęciu ekonomicznym, drugą w ujęciu bilansowym a ostatnią, trzecią w pojęciu struktury podatkowej grupy kapitałowej. Słowa kluczowe: grupa kapitałowa, podatkowa grupa kapitałowa. Summary The article focuses on a terminological analysis of the concept of a tax group. The analysis explores a broader, economic perception of the relations existing between businesses on the one hand, and the conceptual structure of the corporate group rooted in accounting law on the other. The first section of the article presents an economic analysis of the corporate group, the second one takes an accounting perspective, and the third one explores the concept in the context of a tax group. Key words: capital group, the tax capital group. Wstęp W drugiej połowie września 2014 r. podmioty powiązane grupy kapitałowej PGE SA utworzyły w zastosowaniu artykułów 1a i 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 1 (dalej: updop), podatkową grupę kapitałową. Umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej PGE SA zawarto na 25 lat. Działania te władze grupy uznały za element optymalizacji podatkowej przyjęty w nawiązaniu do Strategii Grupy PGE, która zakłada, że do 2020 r. PGE ma stać się najważniejszym graczem na polskim rynku energetycznym. Dzięki powołaniu podatkowej grupy kapitałowej podmioty PGE nie podlegają też obostrzeniom wynikającym z przepisów dotyczących cen transferowych (Michalczyk, 2011). Utworzenie jednej podatkowej grupy kapitałowej PGE było efektem przekształceń w ramach samej struktury umożliwiających rezygnację z dotychczas istniejących dwóch podatkowych grup kapitałowych PGE i wkomponowanie do nowej struktury większej ilości (kilkudziesięciu spółek) podmiotów grupy kapitałowej PGE. Od tego czasu w ramach grupy kapitałowej PGE funkcjonują dwie podatkowe grupy kapitałowe: PGE GIEK SA (i 8 spółek zależnych) oraz PGE SA (i 2 spółki zależne). Wcześniej dokonano przekształceń własnościowych w ramach grupy PGE polegających na odkupieniu przez PGE SA od PGE GIEK SA dziewięciu spółek pośrednio i bezpośrednio zależnych. Działania te były pochodną ustawowego przepisu umożliwiającego tworzenie podatkowych grup kapitałowych wyłącznie przez struktury płaskie grup kapitałowych. Przepisy prawa podatkowego wykluczają bowiem umiejscowienie w ramach podatkowej grupy kapitałowej innych podmiotów niż jednej spółki dominującej (spółki matki) i spółek zależnych (spółek córek). Podatkowa grupa kapitałowa jest konstrukcją przyjętą w updop od 1 stycznia 1996 r. i stanowi element zarządzania optymalizacją podatkową dużych, złożonych gospodarczych struktur organizacyjnych. Jej wprowadzenie do przepisów prawa podatkowego było konsekwencją prac nad przedakcesyjną implementacją rozwiązań dostosowawczych polskie prawo gospodarcze do prawodawstwa wspólnotowego. Miało to miejsce w postaci wprowadzenia do polskiego prawa podatkowego pojęcia holdingu jako osobnego, pojedynczego podmiotu podatkowego (podatkowej grupy kapitałowej) przepisami uozupdop obowiązującymi od początku 1996 r. 2. Nie bez przyczyny problematyka optymalizacji podatkowej struktur gospodarczych powiązana jest z działalnością dużych organizacji, co wiąże się z ich większą, niż innych przedsiębiorstw, świadomością realiów i możliwości podatkowych. Celem artykułu jest omówienie terminologii zastosowanej w obowiązującym w Polsce prawie bilansowym w odniesieniu do typologii podmiotów gospodarczych. Ten aspekt omówiono uwzględniając strukturęorganizacyjną grupy kapitałowej. Uwzględniono aspekt relacji między jednostkami dominującą, zależnymi i współzależnymi, a także działających poza strukturą grupy kapitałowej powiązań z jednostkami stowarzyszonymi. Jako cechę charakterystyczną w klasyfikacji podmiotów z uwzględnieniem powyższych wskazano charakter i zakres kategorii wywierania wpływu i kontroli nad aktywami netto. Część merytoryczną artykułu kończy charakterystyka konsolidacji sprawozdań PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO NR

9 TAX GROUP FROM THE ECONOMIC AND LEGAL PERSPECTIVE OF A CORPORATE GROUP finansowych. W tym aspekcie uwzględniono obowiązki sprawozdawcze i ustawową możliwość wyłączeń spod obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych. Artykuł ma charakter analizy teoretycznej, a podstawowym narzędziem zastosowanym jest analiza literatury przedmiotu i aktów prawnych. Grupa kapitałowa w ujęciu ekonomicznym Powstawanie grup kapitałowych stanowi jedną z charakterystycznych cech rozwijającego się kapitalizmu. Jest ono też odpowiedzią na sytuację konkurencyjnego rynku. Tworzenie grup kapitałowych powodowane jest z reguły kilkoma przesłankami, z których kluczowymi wydają się być: 1. Dążenie do wydzielania działalności pobocznej w postaci przekazywania jej powiązanym przedsiębiorstwom powstałym przez podział organizacyjny już istniejących przedsiębiorstw. 2. Działania zmierzające do zwiększania udziału w rynku przez nabycie udziałów w przedsiębiorstwach dotychczas konkurencyjnych lub prowadzących działalność komplementarną. 3. Działania ograniczające koszty, zwłaszcza związanych z działalnością handlową przez nabycie udziałów w przedsiębiorstwach kooperujących. 4. Ograniczanie kosztów działalności operacyjnej, głównie ogólnego zarządu, jeśli skutkiem tworzenia organizacji byłoby wydzielania struktur świadczących usługi administracyjne dla całej grupy, np. w formie (D)CO (dyrekcja centrum operacyjnego grupy) lub (D)CF (dyrekcja centrum finansowego, w tym chociażby księgowego, grupy). Celem tworzenia grup kapitałowych jest oczywiście uzyskiwanie korzyści finansowych przez jednostki nadrzędne czy to przez udział w zyskach jednostek podporządkowanych, czy też przez dyslokacje własnej straty finansowej na te jednostki. Możliwe jest też wykorzystanie struktur grup kapitałowych w działaniach optymalizujących wysokość zobowiązań podatkowych przez tworzenie podatkowych grup kapitałowych. Metodami tworzenia grup kapitałowych są z reguły czy to nabycie części lub całości udziałów przez jedną jednostkę w innej, czy też przeprowadzenie podziału już istniejącego przedsiębiorstwa przez wydzielenie z niego osobnego podmiotu (Ćwik, 2013). Grupa kapitałowa jest więc szczególnym rodzajem holdingu będącym kapitałową konstrukcją łączącą przedsiębiorstwa mającą ugruntowanie w przepisach prawa bilansowego. W ramach grupy kapitałowej występuje podmiot, spółka kapitałowa, definiowany jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez niego jednostki zależne bądź stowarzyszone (Trocki, 2014). Wyróżnia się też złożone struktury grup kapitałowych, w których jednostki dominujące w stosunku do niektórych podmiotów, są zależne od innych podmiotów. W tych sytuacjach wprowadza się nazewnictwo adaptujące drabinę pokrewieństwa do hierarchii podmiotów grup kapitałowych. W tym kontekście występują podmioty definiowane jako, np. spółki babki, spółki córki czy spółki wnuczki itp. Udziały w spółkach niższego szczebla definiowane są na zasadach procentu składanego. I tak, np. spółka babka posiadająca 80% w spółce matce, która z kolei posiada 60% w spółce wnuczce, będzie w spółce wnuczce posiadać 48% udziałów (0,8 x 0,6). Powia zania grupy kapitałowej C jednostka zależna od B Źródło: opracowanie własne. A jednostka dominuja ca wyższego szczebla B jednostka dominuja ca niższego szczebla (zależna od A) D jednostka zależna od B Na rysunku przedstawiono,,klasyczne drzewo powiązań grupy kapitałowej. W powyższym ujęciu: 1) jednostka A jest spółką matką (w relacji do B) i spółką babką (w relacji do C i D), 2) jednostka B jest spółką córką (w relacji do A) i spółką matką (w relacji do C i D), 3) jednostki C i D są spółkami wnuczkami (w relacji do A) ispółkami córkami (w relacji do B) oraz spółkami siostrami wzajemnie do siebie. Za początek rozwoju praktyki tworzenia grup kapitałowych dość powszechnie przyjmuje się XIX w., a ich rola szczególnie wzrosła od przełomu XX i XXI w. (Aluchna, 2007, 2010). Ich funkcjonowanie stało się wtedy jedną z wykładni globalizmu w gospodarce światowej (podobnie: Chodyński, 2006; Ławniczak, 2010) W ostatnich latach wzrost ich ilości był dodatkowo stymulowany kryzysem i spowolnieniem gospodarczym, którego skutkiem w skali mikoroekonomicznej jest z reguły spadek efektywności wykorzystania kapitałów własnych przedsiębiorstw. W Polsce zapoczątkowanie procesu powstawania grup kapitałowych było poniekąd pochodną przekształceń ustrojowych i prywatyzacji majątku państwowego po 1988/9 r. (Grabiec, 2006, 2011). Jak słusznie zauważył J. Chadam pojęcie grupy kapitałowej w praktyce gospodarczej i teorii ekonomii (oraz zarządzania przedsiębiorstwem) ma odniesienie szersze niż w naukach prawnych (Chadam, 2012). Równocześnie jednak powoduje to, że definicja grupy kapitałowej staje się mniej jednoznaczna i precyzyjna. Na pewien brak precyzyjności (w przeciwieństwie, np. do ujęcia prawnego) występujący w definiowaniu pojęcia grupy kapitałowej z ekonomicznego punktu widzenia zwracano już dość często uwagę w nauce. Ten brak precyzyjności spowodował powstanie dwóch podejść pojęciowych: szerszego i węższego (Zatoni, 2001). Na tym gruncie definiuje się (i rozróżnia od grupy kapitałowej w ujęciu prawnym) m.in. konsorcja, konglomeraty (Borkowski, 2005) czy holdingi. Przy czym, np. holding jest pojęciem szerszym od pojęcia grupy kapitałowej (Adamus, 2008), obejmującym także jednostki stowarzyszone (m.in.: Jagoda, 2000), mimo że zdaniem części badaczy uznawany jest za typ struktury grup kapitałowych (obok np. konsorcjów gospodarczych; Famielec, 1997) 3. Nie ulega wątpliwości, że zamieszanie terminologiczne jest pochodną,,nanoszenia się różnych 8 NR PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

10 PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA NA GRUNCIE EKONOMICZNO-PRAWNEJ KONCEPCJI GRUPY KAPITAŁOWEJ tradycji gospodarczych i prawnych występujących w różnych państwach, a także często spotykanego zjawiska merytorycznych błędów tłumaczeniowych występujących na kartach poszczególnych podręczników do nauki przedmiotów ekonomicznych 4. W ujęciu ekonomicznym grupę kapitałową postrzega się jako element wyróżniany w ramach typów powiązań sieci międzyorganizacyjnych. Z tym, że ze względu na ścisłe powiązania kapitałowe dające prawo jednej jednostce do decydowania (a co najmniej zabierania głosu) w kwestiach dotyczących przyszłości i sposobu funkcjonowania innego podmiotu, stanowi ona ściślejszy sposób powiązania przedsiębiorstw niż, np. handlowe powiązania korporacyjne typu outsourcingu, klastrów, holdingów, powiązań agencyjnych czy franszyzowych, albo chociażby aliansów strategicznych (Grabiec, 2006). Dyskusyjne, aczkolwiek charakteryzujące się dużą wartością ujęcia modelowego, podejście M. Trockiego wskazuje na charakterystykę grupy kapitałowej jako li tylko kapitałowego rodzaju struktury gospodarczej pomijając jej aspekt organizacyjny. Również prawna samodzielność podmiotów zależnych wydaje się być kwestią dyskusyjną (Trocki, 2004). Definicja grupy kapitałowej zaproponowana przez M. Trockiego również odbiega od ujęcia zastosowanego w polskim prawie gospodarczym, na co zresztą zwraca uwagę sam jej autor. W jego ujęciu to taka struktura powiązań przedsiębiorstw, która spełniałaby elementy celowości (realizacja wspólnych celów gospodarczych), podmiotowości (grupa samodzielnych spółek kapitałowych) oraz powiązań kapitałowych (ze wskazaniem ich intensywności proporcjonalnym do wysokości udziałów jednego przedsiębiorstwa w innym; Trocki, 2004). Z kolei T. Falencikowski zwrócił uwagę na występowanie 5-poziomowości współpracy między przedsiębiorstwami, przy czym koncentrację kapitałową zaliczył on do 4 poziomu, od którego wyższym (5) jest jedynie inkorporacja, wchłonięcie jednego przedsiębiorstwa przez inne (Falencikowski, 2008). Przy czym w ostatnich latach daje się zaobserwować zarówno w skali międzynarodowej, jak i poszczególnych państw o rozwiniętej gospodarce rynkowej, proces koncentracji kapitału (Michalczyk, 2012), który np. zdaniem B. Hausera, ma pogłębić się w kolejnych dziesięcioleciach (Hausner, 2000). Ten proces się ma obejmować również kapitałowe powiązania między różnymi dotychczasowymi grupami kapitałowymi i przeradzać się w fazę rozwoju aliansów strategicznych, w których już nie tylko pojedynczy zysk na pojedynczym działaniu gospodarczym jest celem inwestycji kapitałowej w innym przedsiębiorstwie (innej grupie kapitałowej), ale staje się nim ogólna maksymalizacja efektywności wykorzystania dyspozycyjnego majątku przedsiębiorstw. W zasadniczy sposób zwiększa to efektywność wykorzystania kapitałów inwestora, gdyż są one lokowane nie tylko w rozwój działalności poziomej, ale również w ewentualnie występujące nisze gospodarcze znajdujące się poza zakresem,,specjalizacji gospodarczej, działalności operacyjnej danego podmiotu. W ramach zgrupowań przedsiębiorstw od co najmniej początku XXI w. obok grup kapitałowych definiowanych czy to zgodnie z polskimi, czy międzynarodowymi przepisami bilansowymi, wyróżnia się także: 1) zgrupowania gospodarcze, 2) zgrupowania kapitałowe, 3) zgrupowania spółek, 4) grupy biznesowe, 5) grupy przedsiębiorstw, 6) grupy przemysłowe, oraz w gospodarce międzynarodowej: 7) grupy spółek, 8) konglomeraty(opis m.in. w: Mioduchowska-Jaroszewicz, 2013). Przyjmując jednak za miarodajne, dość powszechnie akceptowane wśród specjalistów z zakresu rachunkowości, stwierdzenie S. Surdykowskiej, że język rachunkowości jest tożsamy z językiem biznesu, nie sposób pominąć definicji grupy kapitałowej przyjętej w polskim prawie bilansowym, jak i bogatej literaturze analizującej problem z punktu widzenia rachunkowości. Jednostki powia zane kapitałowo w świetle polskiego prawa bilansowego W prawie bilansowym, za którego jeden z celów można uznać wiarygodną prezentację majątku przedsiębiorstwa oraz jego dokonań gospodarczych, definicja grupy kapitałowej znajduje swe ścisłe powiązanie ze sprawozdawczością finansową. Zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową struktur grup kapitałowych normowane są przepisami polskiego prawa gospodarczego, głównie ustawy bilansowej (uor). Po wejściu w życie przepisów znowelizowanej w 2000 r. ustawy o rachunkowości, zdefiniowano je jako sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Ujęcie konsolidacji sprawozdań finansowych znalazło swoje miejsce również w polskich ustawach: uobris 5, uksh 6 oraz rozporządzeniach Ministra Finansów. Równocześnie wyrażane od kilkudziesięciu lat tendencje zmierzające do unifikacji przepisów bilansowych, od co najmniej kilkunastu lat znajdują swe odniesienie w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego sprawozdawczości grup kapitałowych. I tak już rpe1606 rozszerzone rke1126 wskazywały na konieczność wdrażania m.in. zunifikowanych rozwiązań sprawozdawczych grup kapitałowych, zwłaszcza tych, których akcje znajdują się w publicznym obrocie. Przy czym szczególną uwagę zwrócono na grupy kapitałowe, których akcje notowane są na innych niż rodzime parkietach giełdowych. Te rozporządzenia UE, wskazując na konieczność stosowania MSR/MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), nie wykluczyły stosowania również polskiego prawa bilansowego, zgodnie ze schematem piramidy ważności prawa: 1) MRS i MSSF, 2) polska ustawa bilansowa, 3) KRS (Krajowe Standardy Rachunkowości). MSR-ami mającymi zastosowanie do analizowanego problemu są przede wszystkim: MSR 24 (ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych), MSR 27 (skonsolidowane sprawozdania finansowe i jednostkowe), MSR 28 (inwestycje w jednostkach stowarzyszonych), MSR 31, MSSF 3 (połączenia jednostek gospodarczych), MSSF 10 (skonsolidowane sprawozdanie finansowe), PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO NR

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 2 (776) Warszawa Luty 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Upad³oœæ cz³onków zgrupowania przedsiêbiorców. Uwagi de lege ferenda Zwolnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 6 (780) Warszawa Czerwiec 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. A registered name under Russian law and in the Polish regulation Europejski

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVII Nr 2 (788) Warszawa Luty 2014 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in.,,konkurencyjne postêpowania koncesyjne dotycz¹ce dzia³alnoœci regulowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 5 (779) Warszawa Maj 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Z problematyki w³aœciwoœci rzeczowej organów administracji geologicznej Sytuacja

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 9 (783) Warszawa Wrzesieñ 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Prawna ochrona z³ó kopalin Samorz¹d gospodarczy w Polsce Podwy szenie

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 3 (777) Warszawa Marzec 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Wyk³adnia pojêcia koszt energii elektrycznej na gruncie kszta³towania i

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 12 (786) Warszawa Grudzieñ 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. The importance of subjective fault in fixing pecuniary penalties for

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 7 (781) Warszawa Lipiec 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Patent europejski o jednolitym skutku. Konsekwencje przyjêcia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 11 (785) Warszawa Listopad 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Wskazanie/wyznaczenie przechowawcy ksi¹g i dokumentów rozwi¹zanej spó³ki

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 8 (782) Warszawa Sierpieñ 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Fundacje korporacyjne organizacje trzeciego sektora czy element struktury

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 4 (778) Warszawa Kwiecieñ 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Przedsiêbiorstwo publiczne wobec prawa równoœci Nowe regu³y zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Prawo podatkowe w systemie prawa... 15 1.1. Uwagi wprowadzające... 16 1.2. Prawo podatkowe jako gałąź prawa... 16 1.2.1. Przesłanki uzasadniające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. merytoryczny Ewa Walińska ; red. prowadzący Beata Wawrzyńczak- Jędryka ; aut.: Bogusława Bek-Gaik et al.]. Warszawa, 2014 Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa. Istota i pojęcie

Grupa kapitałowa. Istota i pojęcie Grupa kapitałowa Grupa kapitałowa to zespół samodzielnych pod względem prawnym przedsiębiorstw, stworzonych do realizacji wspólnych celów gospodarczych, powiązanych kapitałowo i ewentualnie kontraktowo

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty powiązane kapitałowo. Powiązania pionowe. Powiązania poziome. Powiązania bezpośrednie. Powiązania pośrednie.

4. Podmioty powiązane kapitałowo. Powiązania pionowe. Powiązania poziome. Powiązania bezpośrednie. Powiązania pośrednie. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 588616 Temat: Ceny transferowe według nowych rewolucyjnych zasad - przygotowanie do zmian. Warsztaty praktyczne. 13-14 Październik Łódź, ŁÓDŹ - CENTRUM MIASTA,

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja online)

ISBN (wersja online) Magdalena Jasiniak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów, Zakład Finansów Korporacji, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 RECENZENT Włodzimierz Karaszewski SKŁAD

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek.

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Przepisy ustawy o rachunkowości - podobnie jak ich wzorzec, tj. IV Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej

Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej 17.01.2018 Warszawa,Centrum Giełdowe GPW, Książca 4 575 zł + VAT od osoby 525 zł + VAT od osoby, dla 2 osób 475 zł + VAT od osoby, dla 3 osób Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej www.towarzystwo.org.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU Autor: Tomasz Cicirko, Piotr Russel, Wstęp Rozwinięty system gospodarki rynkowej korzysta z różnych form finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku silnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE 12 października 2016r. Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej 1 Stan obecny Polska na tle

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094 KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski B 365094 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. PODATKI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA MIĘDZY- NARODOWĄ POZYCJĘ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma.

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. W ostatnich latach z powodu migracji ludności obywatele

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej Treść informacyjna sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem i danych porównywalnych, uwzględnia wymogi prezentacyjne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 3. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

15150/15 jp/dh/dk 1 DG G 2B

15150/15 jp/dh/dk 1 DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 grudnia 2015 r. (OR. en) 15150/15 FISC 185 ECOFIN 965 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14947/15 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE 28 czerwca 216 r. Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE Agnieszka Stachniak Zastępca Dyrektora Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej 1 Stan obecny Polska na tle

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe transakcje z podmiotami powiązanymi Doradca podatkowy Marcin Zarzycki

Ceny transferowe transakcje z podmiotami powiązanymi Doradca podatkowy Marcin Zarzycki Ceny transferowe transakcje z podmiotami powiązanymi 2016-2017 Doradca podatkowy Marcin Zarzycki Zmiany w cenach transferowych na 2016 r. i 2017 r. Podstawa zmian w cenach transferowych. Cel nowelizacji.

Bardziej szczegółowo

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych 9 grudnia 2014 r. Raportowanie informacji niefinansowych Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości 1 Stan obecny Polska na tle innych krajów UE Polska implementowała w zakresie ujawniania

Bardziej szczegółowo

Józef Wyciślok. Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów

Józef Wyciślok. Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów Józef Wyciślok Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 110 Spis treści Wprowadzenie Wykaz aktów prawnych Wykaz skrótów Bibliografia XI XV XIX XXIII

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE 1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE Prawo podatkowe UE próba definicji Prawo podatkowe UE jest przede wszystkim zbiorem przepisów będących instrumentem realizacji celów Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Rozdział 1. Istota stosowania cen transferowych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Rozdział 1. Istota stosowania cen transferowych Przedmowa... Wykaz skrótów... XXI Rozdział 1. Istota stosowania cen transferowych... 1 I. Definicja transfer pricing... 1 II. Pojęcie podmiotów powiązanych w stosunkach krajowych i międzynarodowych...

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Połączenia spółek powiązanych stanowią specyficzny obszar rachunkowości, w którym regulacje prawa bilansowego są nieco odmienne od przepisów dotyczących zasad rozliczania połączeń niezależnych podmiotów.

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej Niemieckie regulacje zawierają m.in. unormowanie zasad odmowy udzielania informacji podmiotom zagranicznym oraz przekazywania informacji korzystnych dla podatnika na jego wniosek. Wymiana informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment

Darmowy fragment 2 Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Czapliński prof. dr hab. Piotr Hofmański Redakcja i korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 14,

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 14, Małgorzata Orłowska "Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego", E. Wojtaszek-Mik, Toruń 2001 : [recenzja] Acta Scientifica Academiae Ostroviensis

Bardziej szczegółowo

Spis treści Regulacje UE Uwagi wprowadzające Konwencja arbitrażowa oraz Kodeks postępowania wspierającego...

Spis treści Regulacje UE Uwagi wprowadzające Konwencja arbitrażowa oraz Kodeks postępowania wspierającego... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XV XVII Rozdział I. Ceny transferowe wprowadzenie... 1 1. Geneza i podstawy... 1 1.1. Uwagi ogólne... 1 1.2. Cena transferowa... 3 1.3. Pojęcie transakcji...

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ZMIAN PRZEPISÓW RACHUNKOWYCH W POLSCE

KIERUNEK ZMIAN PRZEPISÓW RACHUNKOWYCH W POLSCE Prezentacja PREZENTACJA 1 X Ogólnopolska Konferencja Naukowo Zawodowa 20 lat ustawy o rachunkowości KIERUNEK ZMIAN PRZEPISÓW RACHUNKOWYCH W POLSCE Wojciech Komer 28 października 2014 roku SWGK Audyt is

Bardziej szczegółowo

Parkiet, 18.04.2011 r. Agnieszka Chamera Prezes Zarządu PKF TAX. Transakcje w grupach podatkowych szanse i ryzyka podatkowe

Parkiet, 18.04.2011 r. Agnieszka Chamera Prezes Zarządu PKF TAX. Transakcje w grupach podatkowych szanse i ryzyka podatkowe Parkiet, 18.04.2011 r. Agnieszka Chamera Prezes Zarządu PKF TAX Transakcje w grupach podatkowych szanse i ryzyka podatkowe Istnienie i funkcjonowanie grup kapitałowych w polskich realiach gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. (w ograniczonym zakresie), a także ulgi i zwolnienia podatkowe. Aktem prawnym, który stanowił podwaliny dla wprowadzenia

Wstęp. (w ograniczonym zakresie), a także ulgi i zwolnienia podatkowe. Aktem prawnym, który stanowił podwaliny dla wprowadzenia Wstęp W końcu lat 60. ubiegłego wieku w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej rozpoczął się proces harmonizacji podatkowej, który miał doprowadzić do opracowania i wdrożenia wspólnego systemu podatku od

Bardziej szczegółowo

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Adam Bartosiewicz Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009 Wykaz skrótów 13 Akty prawne 13 Organy 14 Publikatory 14 Uwagi wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 5. Patriotyzm gospodarczy i podatkowy a unikanie podatków (Jan Głuchowski)...

Spis treści. Rozdział 5. Patriotyzm gospodarczy i podatkowy a unikanie podatków (Jan Głuchowski)... O Autorach... XIII Wprowadzenie... XV Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział 1. Niedopuszczalność kwestionowania skutków podatkowych czynności prawnej w ramach instytucji art. 199a 2 Ordynacji

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Plan prezentacji 1. Ceny transferowe uwagi wstępne 2. Definicja podmiotów powiązanych 3. Zasada ceny rynkowej 4. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej... 1 1. Pojęcie i natura praw autorskich i pokrewnych... 1 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w ustawie o rachunkowości

Ważne zmiany w ustawie o rachunkowości Ważne zmiany w ustawie o rachunkowości Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Autor: Katarzyna Trzpioła ISBN: 978-83-269-5209-8 Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych?

Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych? Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych? Polska instytucja finansowa korzysta z usług SWIFT, uiszczając na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności W tym numerze m.in.: Kilka słów tytułem wstępu Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja podatkowa w Unii Europejskiej

Harmonizacja podatkowa w Unii Europejskiej Harmonizacja podatkowa w Unii Europejskiej Pojęcie harmonizacji podatkowej Zbliżanie ustawodawstw poszczególnych państw w celu regulacji regulacji dotyczących: - całego systemu podatkowego - poszczególnego

Bardziej szczegółowo

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Vol. XIX, nr 31 DOI: 10.17951/szn.2016.19.31.15 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie j.bochenska94@gmail.com Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer

Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski Department of Accounting, Faculty of Management, University of Łódź Presentation

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 178210 Temat: Ryzyko cen transferowych u podmiotów powiązanych, konstrukcja zakładu podatkowego, opodatkowanie podatkiem u źródła należności 2 Lipiec Poznań,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner:

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner: Warsztaty portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partner: Prowadzący: Piotr Wiewiórka, Dyrektor w zespole cen transferowych PwC. Piotr jest absolwentem Akademii

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Analiza porównywalności transakcji

Rozdział 2. Analiza porównywalności transakcji Wykaz skrótów... Słowniczek wybranych pojęć... XIII Wstęp... XVII Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo