I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy Gdańsk ...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ..."

Transkrypt

1 Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy Gdańsk Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r.... ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. w województwie pomorskim projektu Innowacje gwarancją skutecznej edukacji nr WND-POKL /13 poszukujemy firmy, która jako podwykonawca zrealizuje Opracowanie innowacyjnego programu nauczania wraz z obudową dydaktyczną (kod CPV Usługi opracowywania programów szkoleniowych) oraz Szkolenie dla nauczycieli (kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe). Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu pn. Innowacje gwarancją skutecznej edukacji nr WND-POKL /13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty. Informujemy zatem o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze. I. Opis zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie i stworzenie innowacyjnego programu nauczania dla całego I etapu edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III Szkoły Podstawowej, do końca r.) oraz opracowanie komplementarnej do programu nauczania obudowy dydaktycznej dla klas I-III Szkoły Podstawowej, tj. dla klasy I (do końca r.) i dla klasy II i III (do końca r.) b) przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli dla 1 grupy 7 osobowej ( r.) WYMAGANIA DOTYCZĄCE INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA: 1. treści muszą być zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.) 2. musi być przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 z późn. zm.), dla całego I etapu edukacji, musi zawierać wszystkie treści nauczania ujęte w podstawie programowej (klasy I-III), w którym kształtowana będzie w szczególności: umiejętność myślenia matematycznego (umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych

2 rozumowań matematycznych) oraz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi TIK, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji. Formuła innowacyjnego programu nauczania musi: rozwijać kompetencje w zakresie nauk matematycznych z wykorzystaniem TIK, wprowadzać elementy przedsiębiorczości w oparciu o rozwijanie ciekawości poznawczej, kreatywności, umiejętności podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej, uwzględniać rozwój nauki, technologii, stosować nowe formy i metody, w oparciu o założenia teorii "inteligencji wielorakich", kłaść nacisk na indywidualizację procesu nauczania. 3. musi bazować na istniejących podręcznikach skupiając się na wprowadzeniu nowych i innowacyjnych rozwiązań nauczania. 4. musi uwzględniać potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. uczniów zdolnych czy niepełnosprawnych) oraz zróżnicowanie uczniów kl. I-III pod względem wiekowym (dzieci rozpoczynające edukację w wieku 6 i 7 lat) poprzez indywidualne podejście do każdego ucznia, uwzględniające jego predyspozycje rozwojowe, umożliwiające dostosowanie tempa pracy do możliwości każdego ucznia. W celu wyrównywania zróżnicowania wiekowego uczniów zastosowana będzie praca w mieszanych parach, grupach, umożliwiająca uczenie się od siebie nawzajem, powstaną kąciki zabaw (nauka poprzez zabawę). 5. musi posiadać: opis sposobu realizacji celów kształcenia, wychowania oraz sposobu ich osiągania, rozkład materiału nauczania poszczególnych przedmiotów, opis założonych osiągnięć ucznia, a także propozycje kryteriów oceny i metody sprawdzania tych osiągnięć, wymagania na poszczególne oceny szkolne w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów, informacje jak osiągnąć cele nauczania, jakie stosować metody, formy, techniki i środki nauczania (ze szczególnym naciskiem na umiejętność myślenia matematycznego i TIK), jakie materiały nauczania najlepiej będą wspomagać osiąganie założonych celów (obudowa dydaktyczna). 6. musi wykorzystywać metody projektu edukacyjnego, rozwijającego samodzielność w postrzeganiu, myśleniu, podejmowaniu decyzji, samodzielność gromadzenia doświadczeń, wpływającego na wartość poznawczą. 7. musi stosować różnorodne metody pracy, głównie oparte na działaniu uczniów, metody aktywizujące, umożliwiające przełożenie wiedzy na co dzień - m.in. obserwacja, przeprowadzanie badań, eksperymentów, wywiady, dyskusje, ćwiczenia, gry, zabawy edukacyjne, symulacje. Te metody pracy powinny być realizowane poprzez pracę indywidualną, w parach i w grupach. 8. musi obejmować zajęcia edukacyjne w terenie. 9. program nauczania wraz z obudową dydaktyczną musi być skonstruowany w taki sposób, by każda placówka miała możliwość zastosowania go na tabletach, jak i zwykłym sprzęcie komputerowym. 10. program i obudowa będą zamieszczone na platformie Scholaris i będą możliwe do pobrania z tejże platformy.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBUDOWY DYDAKTYCZNEJ 1. musi być komplementarna z innowacyjnym programem nauczania 2. musi być ukierunkowana na rozwijanie kompetencji w zakresie nauk matematycznych z wykorzystaniem TIK. 3. musi być skonstruowana w taki sposób, by każda placówka miała możliwość zastosowania jej na tabletach, jak i zwykłym sprzęcie komputerowym. 4. musi zawierać opracowanie scenariuszy lekcji tradycyjnych (200 sztuk) i scenariuszy zajęć multimedialnych (100 sztuk). W ramach obudowy dydaktycznej powinny zostać opracowane, w szacunkowej liczbie: - karty pracy, w tym specjalistyczne kart do pracy z uczniem 6 letnim oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. dla uczniów zdolnych czy niepełnosprawnych) (300 sztuk) - karty ćwiczeń interaktywnych (150 sztuk) - ćwiczenia interaktywne (150 sztuk) - gry edukacyjne (140 sztuk) - gry matematyczne, zagadki (170 sztuk) - multimedialne prezentacje (100 sztuk) - pliki audio (100 sztuk) - grafiki statyczne, zdjęcia i rysunki (706 sztuk) możliwy zakup - animacje komputerowe (150 sztuk) - projekty edukacyjne (9 sztuk) - testy sprawdzające wiedzę (81 sztuk) - konspektów zajęć (w zależności od potrzeb) Przygotowanie elementów obudowy dydaktycznej musi być zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych do Zapytania Ofertowego. Informujemy, iż liczba poszczególnych składowych obudowy dydaktycznej może ulec zmianie i wymaga akceptacji Zamawiającego. Dokładana liczba zostanie dookreślona na etapie opracowywania programu przez osoby wykwalifikowane i kompetentne w tym zakresie. WYMAGANIA DODATKOWE 1. W ramach usługi Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy zapewnienia odpowiednich specjalistów do stworzenia wszystkich powierzonych mu działań (np. zespołów specjalistów odpowiedzialnych za napisanie programu, uzgadniających i weryfikujących treści merytoryczne poszczególnych elementów i osób testujących ich poprawność techniczną, wykonawców wszystkich części obudowy dydaktycznej, szeregu konsultantów itp.). 2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, udostępni każde wykonywane przez siebie materiały/narzędzia/produkty, celem wykonania niezależnej recenzji (nie leżącej po stronie Wykonawcy) każdego wykonywanego elementu/produktu oraz celem weryfikacji/kontroli ze strony koordynatorów merytorycznych tj. kontroli nad wykonywanymi materiałami/narzędziami/produktami. 3. Wykonawca zapewni wprowadzanie korekt i uzupełnień do tworzonych przez siebie materiałów na podstawie zaleceń lub uwag otrzymanych w ramach recenzji merytorycznej przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zapewni miejsce na serwerze (hosting) dla wszystkich produktów - zapewniając możliwość korzystania z wszystkich elementów obudowy użytkownikom komputerów, tabletów etc. 5. Wykonawca stworzy raport z wykonania usługi.

4 6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do innowacyjnego programu nauczania wraz z obudową dydaktyczną opracowanego przez Wykonawcę i wykorzystanego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na niżej wymienionych polach eksploatacji: a) Digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu i intranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie wszelką dostępną techniką, w tym za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego; b) Inkorporowanie do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego; c) Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie utworu końcowego, a także jego publiczne udostępnienie w taki sposób, aby można było mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz także nadanie utworu końcowego za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie utworu końcowego za pośrednictwem satelity; d) Nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim egzemplarzy utworu końcowego; e) Wprowadzanie do obrotu. Wskazane pola eksploatacji mogą zostać rozszerzone przez Zamawiającego i doprecyzowane w umowie podpisywanej z Wykonawcą. 7. Wykonawca zezwala Zamawiającemu, bez dodatkowej opłaty, na dokonywanie zmian w treści utworów, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, jego pracowników lub innych osób. 8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych nastąpi przeniesienie prawa własności ich nośnika, chyba, że przekazanie nastąpi drogą elektroniczną. 9. Zamawiający ma prawo dokonać modyfikacji w otrzymanym innowacyjnym programie nauczania wraz z obudową dydaktyczną oraz wnieść zastrzeżenia co do jego treści i przesłać swoje uwagi do Wykonawcy w całym okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego i dokonać odpowiednich modyfikacji w innowacyjnym programie nauczania wraz z obudową dydaktyczną we wskazanym przez Zamawiającego terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. 10. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże innowacyjny program nauczania wraz z obudową dydaktyczną w stanie wolnym od obciążeń osób trzecich. 11. Innowacyjny program nauczania wraz z obudową dydaktyczną będzie stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 12. Innowacyjny program nauczania wraz z obudową dydaktyczną musi być pracą oryginalną Wykonawcy, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich tj. w szczególności, nie może być wcześniej, ani później publikowany/rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie w całości oraz/lub w części (w tym także w formie zbliżonej). W przypadku świadczenia przez Wykonawcę usług związanych z opracowywaniem programów nauczania na rzecz innych podmiotów, w szczególności w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, lub zlecenie MEN, opracowane programy muszą być zupełną nowością, różnić się od tych opracowanych dla Zamawiającego w stopniu uniemożliwiającym postawienie zarzutu podobieństwa między utworami. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworu. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń. 13. Uregulowanie przez Zamawiającego zobowiązań za wykonaną usługę nie zwolni Wykonawcy z obowiązku udzielania Zamawiającemu dalszych ewentualnych wyjaśnień co do treści innowacyjnego programu

5 nauczania wraz z obudową dydaktyczną i wykonania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym Umową. 14. Zamawiający zastrzega, iż w umowie na realizację usługi zawarty zostanie zapis zastrzegający na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100% wartości umowy na okoliczność: a) niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, oraz/lub b) niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w zakresie opracowania ostatecznej wersji (zatwierdzonej przez Zamawiającego) innowacyjnego programu nauczania (klasy I-III) wraz z obudową dydaktyczną dla klasy I, do dnia r. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI Szkoleniem objętych zostanie 7 nauczycieli (1 grupa szkoleniowa) nauczania początkowego ze szkół podstawowych objętych projektem mających wdrażać program nauczania. Szkolenie będzie realizowane w planowanym okresie r. Wymiar szkolenia został wstępnie określony na poziomie 24 godzin, które zostaną zrealizowane na 3 spotkaniach po 8 godzin lekcyjnych każde (wymiar 8-godzinny spotkania jest maksymalnym możliwym do określenia, w ciągu jednego dnia, czasem trwania szkolenia). Spotkania będą odbywały się średnio co drugi weekend. Jednakże rzeczywisty czas trwania szkolenia zostanie sprecyzowany pod kątem realnych potrzeb grupy nauczycieli objętych wsparciem (tj. może ulec zmianie). Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Wykonawca musi zapewnić: - salę szkoleniową z odpowiednim wyposażeniem, umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie szkolenia; - trenera doświadczonego, wykwalifikowanego, z odpowiednią wiedzą merytoryczną; - niezbędne materiały dydaktyczne, które będą najodpowiedniejsze w kontekście realizowanej na szkoleniu tematyki. - testy sprawdzające wiedzę nauczycieli (na pierwszych i ostatnich zajęciach) i zaświadczenia dla każdego nauczyciela po skończonym szkoleniu. Zakres szkolenia będzie obejmował m.in.: przedstawienie programu nauczania, zasad jego działania, zastosowanie innowacyjnych technik, narzędzi i metod jego wdrażania, indywidualne podejścia do uczniów, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w codziennej edukacji. II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru i oceny ofert Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Warunki udziału w postępowaniu 1. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: a) Posiadają doświadczenie z zakresu tworzenia programów nauczania dla szkół wraz z obudową dydaktyczną (tj. np. współpracują/współpracowali lub będą współpracować z osobami, które mają doświadczenie w pisaniu programów nauczania dla szkół) i dysponują potencjałem: technicznym i kadrowym (osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) (w tym współpracują/współpracowali z nauczycielami, którzy posiadają wykształcenie wyższe, minimum stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U r., poz. 191) oraz doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego - minimum 2

6 lata) oraz powołają zespół specjalistów zajmujących się tworzeniem programu edukacyjnego. Nauczyciele posiadają dobrą znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.) obejmujący pierwszy etap edukacyjny oraz prawa oświatowego dotyczącego programów nauczania. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie spełnił stawiane w wymaganiu warunki. b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnianie tego warunku. c) Posiadają dobrą znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.) obejmujący pierwszy etap edukacyjny oraz prawa oświatowego dotyczącego programów nauczania. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnianie tego warunku. 2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 2 powyżej zostanie dokonana na podstawie dokumentów oraz oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona p. Anna Jędrzejewska, tel , fax

7 Siedziba Zamawiającego: Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk. III. Termin składania ofert Oferta musi być złożona w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego, faksem lub elektronicznie do dnia 16 maja 2014 r. do godziny Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty oferty. IV. Kryteria oceny ofert Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów (w tym braku powiązań osobowych i kapitałowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 90% cena, kryterium 10% doświadczenie i potencjał. 1. Opis sposobu obliczania kryterium 90% cena. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium 90% cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (C min : C 0 ) x 90 gdzie: C liczba punktów przyznana danej ofercie, C min najniższa cena spośród ważnych ofert, C 0 cena obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 90. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Opis sposobu obliczania kryterium 10% doświadczenie i potencjał. Przez doświadczenie i potencjał Wykonawcy rozumie się dysponowanie zasobem kadrowym, który będzie zaangażowany do realizacji usług będących przedmiotem oferty Wykonawcy, stanowiącym o potencjale i doświadczeniu Wykonawcy, tj. osobami, które mają doświadczenie w pisaniu programów nauczania dla szkół oraz nauczycielami, którzy posiadają wykształcenie wyższe, minimum stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U r., poz. 191) oraz doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego - minimum 2 lata). Nauczyciele muszą posiadać dobrą znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.) obejmujący pierwszy etap edukacyjny oraz prawa oświatowego dotyczącego programów nauczania. W kryterium doświadczenie i potencjał Wykonawca może wskazać maksymalnie 10 osób spełniających warunki. Wykonawca posiadający doświadczenie i potencjał w realizacji usług wypełnia tabelę: Załącznik nr 2: Doświadczenie i potencjał Wykonawcy, którą dołącza do oferty. Punkty przyznawane za kryterium 10 % doświadczenie i potencjał będą liczone wg następującego wzoru: D = (D 0 : D max ) x 10 gdzie:

8 D - liczba punktów przyznana danej ofercie, D 0 - doświadczenie i potencjał (liczba osób) obliczone badanej oferty, D max - maksymalne doświadczenie i potencjał (liczba osób) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie i potencjał wynosi 10. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Przez cenę oferty rozumie się sumę cen za opracowanie innowacyjnego programu nauczania oraz za przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli. Po zakończeniu procedury oceny ofert Zamawiający wysyła informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. W przypadku, gdy dwie lub więcej ważnych ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i kryterium pozacenowego (doświadczenie i potencjał) Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania lub negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku unieważnienia postępowania oferentom nie przysługuje możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu. Integralną częścią niniejszego zapytania jest załącznik nr 1: Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych. Z poważaniem

9 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia r. Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych. Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje wymagania funkcjonalne i techniczne dla opracowania i wykonania materiałów elektronicznych (zasobów edukacyjnych). Zasoby edukacyjne w niniejszym dokumencie rozumiane są szeroko i obejmują zarówno kursy, czy lekcje e-learningowe, jak i wszelkiego rodzaju materiały interaktywne, samouczki, filmy edukacyjne, pliki graficzne, pliki dźwiękowe, dokumenty itd. Dla uproszczenia, przy określaniu poniższych warunków przyjęto następującą charakterystykę zasobów: 1) zasoby to wszelkie przydatne w procesie edukacyjnym materiały zapisane w postaci cyfrowej (w formatach zgodnych z wymaganiami zawartymi w dalszej części dokumentu), które można udostępniać nauczycielom i uczniom, do pobrania offline lub uruchomienia online, 2) zasoby mogą mieć postać pojedynczego pliku lub zestawu plików (skala stopnia agregacji zaczyna się od pojedynczego pliku, a kończy na kursie e-learning), Przez zasoby multimedialne, w szczególności rozumiane są: a) Prezentacja multimedialna b) Arkusz kalkulacyjny c) Fotografie i ilustracje (w tym mapy, schematy itd.) d) Muzyka i nagrania dźwiękowe e) Nagranie dźwiękowe lektorskie f) Kurs e-learningowy (e-lekcja) w formacie SCORM g) Film h) Animacja wektorowa lub 3D z oprawą dźwiękową i) Prezentacja obsługi programu komputerowego (animacja/screencast) krok po kroku. j) Interaktywne widżety, zadania i aplikacje, specjalistyczne obiekty multimedialne lub oprogramowanie. Minimalne wymagania techniczne dla zasobów edukacyjnych przeznaczonych do uruchamiania za pomocą przeglądarek internetowych w trybie online 1. Zasoby edukacyjne przeznaczone do uruchamiania w trybie online muszą być prawidłowo odtwarzane i obsługiwane w pełnym zakresie funkcjonalnym za pomocą standardowych przeglądarek internetowych, zarówno na komputerach osobistych (Windows, Mac, Linux), jak i tabletach z systemem Android i ios, bez konieczności instalowania na nich dodatkowego oprogramowania (wtyczek, środowisk uruchomieniowych, kodeków). 2. Dostawca zasobów edukacyjnych musi zapewnić kompatybilność z każdym z poniższych środowisk (system operacyjny/przeglądarka): Windows 7, Windows Vista, Windows XP, platforma Linux, Mac OS X (10.5+), ios 4+, Android 3.0+, Safari 5+, Opera 10.5+, IE 9+, Chrome 22+, Firefox Sformułowanie kompatybilność dla zasobów edukacyjnych przeznaczonych do uruchamiania online obejmuje dostosowanie ich do charakterystycznych właściwości wymienionych urządzeń np.: mniejsza rozdzielczość ekranu, czy interface dotykowy. 4. Zasoby edukacyjne wymagające interakcji z użytkownikiem muszą zostać dostosowane do obsługi za pomocą interfejsu dostępnego na danym urządzeniu. 5. Zasoby edukacyjne muszą być dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami sprawności, w tym niedowidzących i niedosłyszących, zgodnie z przyjętymi normami w tym zakresie. Zasoby w formacie *.html (kursy, lekcje, materiały interaktywne, animacje) muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami grupy Web Accessibility Initiative (WAI) dotyczącymi projektowania stron internetowych. Zgodnie ze standardami dokumentu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), opublikowanego przez WAI, dostępnego pod adresem W szczególności należy zapewnić: a. kompatybilność zasobów edukacyjnych z najczęściej wykorzystywanym przez osoby niepełnosprawne oprogramowaniem np.: NonVisual Desktop Access, Web Reader;

10 b. równoważne odpowiedniki funkcji i treści materiałów audiowizualnych, np. tekstowe odpowiedniki wszystkich nietekstowych materiałów; c. poprawnie utworzone arkusze stylu i znaczniki, np. przez stosowanie relatywnych znaczników stylu, zamiast absolutnych; d. przekształcające się tabele (tabelom o skomplikowanej strukturze należy zadać znaczniki połączeń pól danych i nagłówków); e. kontrolę treści dynamicznych poprzez umożliwienie zatrzymywania, cofania i przewijania odtwarzania (a także możliwość ich zatrzymania poprzez skrypty wykonywane po stronie przeglądarki); f. bezpośredni dostęp do interfejsu użytkownika, niezależnie od wersji oprogramowania czy wtyczek wykorzystywanych przez użytkownika; g. jasny mechanizm nawigacyjny, dostępny również w sytuacji wyłączenia arkusza stylu lub wtyczek; h. nawigację zarówno za pomocą myszy, klawiatury, jak i ekranu dotykowego; Minimalne wymagania techniczne dla zasobów w postaci plików do pobrania (offline) 1. Zasoby audio-wizualne przeznaczone do pobrania i wykorzystania offline muszą być prawidłowo odtwarzane i obsługiwane w pełnym zakresie funkcjonalnym za pomocą standardowych narzędzi dostępnych w wymienionych w niniejszym dokumencie środowiskach, bez konieczności instalowania na nich dodatkowego oprogramowania (wtyczek, środowisk uruchomieniowych, kodeków). 2. Zasoby w postaci dokumentów tekstowych, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych muszą być prawidłowo obsługiwane przez następujące aplikacje biurowe: Microsoft Office od wersji 2003, LibreOffice (zalecana ostatnia wersja) dla Windows i Linux, Najnowsza wersja pakietu iworks, odpowiednio dla typu pliku: Pages (dokumenty), Numbers (arkusze kalkulacyjne) lub Keynote (prezentacje) dla Mac, usługi Google Docs. Sposób katalogowania zasobów: 1. Każdy pojedynczy zasób (np. pojedynczy plik wideo, pojedynczy dokument tekstowy, aplikacja/gra multimedialna w całości zgrana do jednego podfolderu) musi być zapisany w osobnym folderze, który w nazwie wpisany będzie miał unikalny identyfikator. 2. Nazwy plików składowych zasobu muszą zawierać w swojej nazwie numer identyfikatora zasobu do którego należą. 3. Nazwy plików dostarczonych w ramach zasobu nie mogą zawierać znaków specjalnych oraz polskich i zagranicznych znaków diakrytycznych. Dozwolonymi znakami specjalnymi są: _ (Znak podkreślenia), - "(minus),. (kropka). 4. Dodatkowo dla każdego zasobu musi zostać dostarczony unikalny plik graficzny w formacie JPEG, który będzie stanowił miniaturę obrazującą zasób. Wymagana szerokość obrazu to 190px Tabela zalecanych i dopuszczalnych formatów plików Typ zasobu Zalecane Dopuszczalne Dokument (do pobrania)1 Dokument tekstowy (w trybie online) Prezentacja (do pobrania) Zalecane Dopuszczalne *.doc,*.odt *.html(dokumenty tekstowe w formacie html muszą zawierać tekst sformatowany jedynie podstawowymi tagami html (h1, h2, p, table, ul, li). Definicja stylu CSS oraz wszystkie elementy graficzne powinny być zawarte w treści dokumentu.) *.pps i *.odp Zalecane Dopuszczalne *.rtf *.pdf (bez zabezpieczenia przed drukowaniem i kopiowaniem) *.pdf (bez zabezpieczenia przed drukowaniem i kopiowaniem)

11 Arkusz kalkulacyjny (do pobrania) Plik wideo (do pobrania) Plik wideo (w trybie online) Plik dźwiękowy (do pobrania) Plik dźwiękowy (w trybie online np.: w lekcji, prezentacji, stronie www itp.) Obrazy (do pobrania) Obrazy (w trybie online) Obraz wektorowy (online i do pobrania) Animacja (online i do pobrania) Prezentacja internetowa (online) *.xls i *.ods Specyfikacja wymagań znajduje się pod tabelą Specyfikacja wymagań znajduje się pod tabelą *.mp3 Stereo, minimum 128 kb/s (dla stałej przepływowości lub średnia dla zmiennej przepływowość) Formaty i technologie gwarantujące kompatybilność z wymienionymi w niniejszym dokumencie przeglądarkami internetowymi JPEG lub PNG Minimalne wymagania opisane pod tabelą JPEG lub PNG Minimalne wymagania opisane pod tabelą SVG HMTL 5.0 animacje zapisane jako elementy html canvas animowane z wykorzystaniem skryptów JavaScript. Szczegóły przygotowania tego typu zasobu opisane są pod tabelą SMIL 3.0 HTML 5.0 Szczegóły przygotowania tego typu zasobu znajdują się rozdziale poniżej Lekcja e-learning SCORM 2004 Szczegóły przygotowania tego typu zasobu znajdują się rozdziale poniżej Kurs e-learning j j.w. *.wav (PCM) stereo Wymagania techniczne wobec rastrowych plików graficznych (bitmap) do pobrania Minimalne wymagania wobec plików przeznaczonych do prezentacji ekranowej (nie dotyczy grafik stanowiących elementy funkcjonalne stron i kursów tj.: przyciski, nawigacja, elementy dekoracyjne, logotypy itd.) to: 1. szerokość minimum 1600 px dla plików do pobrania, 2. szerokość minimum 1024 px dla plików do wyświetlania online, które stanowią powiększenie istotnej dla treści zasobu grafiki, również dla grafiki stanowiącej część składową innego zasobu (np. prezentacji Power Point), 3. głębia minimum 24bit, 4. rozmiar maks. 2mb dla plików do pobrania i 800kb dla plików do wyświetlania online (np. w lekcji e- learning, kursie, ćwiczeniu interaktywnym), przy czym zalecany rozmiar to maksymalnie 300kb, 5. dopuszczalna jest tylko taka kompresja pliku, która nie wpływa w widoczny sposób na jakość fotografii podczas prezentacji na ekranach dopuszczalne są jedynie niezauważalnie małe artefakty dla powiększenia 1:1 (100%) lub pierwsze oznaki artefaktów małej skali na granicach obiektów w powiększeniu 2:1 (200%),

12 całkowicie niedopuszczalne są widoczne straty rozciągłości tonalnej, artefakty na krawędziach obiektów, efekty blokowe, 6. obrazy nie mogą być interpolowane, sztucznie powiększane za pomocą programu graficznego, 7. niedopuszczalne są zauważalne nieostrości głównego obiektu na zdjęciu, nie będące wynikiem zamierzonego zabiegu artystycznego (zaplanowana głębia ostrości, efekt poruszenia itd.), wynikające z błędów w wykonaniu, obróbce fotografii lub wynikające z faktu, że obraz był reprodukowany (skanowany) ze źródła o niskiej jakości, 8. niedopuszczalne są widoczne efekty przepalenia białe powierzchnie w najjaśniejszych partiach obrazu pozbawione informacji o kolorze (RGB = 255,255,255), 9. niedopuszczalne są zbyt mocne wyostrzenie, objawiające się efektem perlenia już przy powiększeniu 100%. UWAGA: Niedopuszczalne jest dostarczanie zdjęć stanowiących główną treść danego zasobu w formie obrazów zaczytanych do plików innych formatów (np.: w plikach *.doc, *.pdf, *.pps). Wymagania wobec zasobów w HTML 5.0 Zasoby przygotowane jako HTML 5.0 (nie dotyczy scenariuszy lekcji w formacie HTML), powinny zawierać plik uruchomieniowy w postaci dokumentu html o nazwie index.html. Jeśli plik uruchomieniowy wymaga do działania zewnętrznych plików (obrazki, pliki skryptów JavaScript CSS itp.) cały element powinien zostać spakowany do postaci pliku ZIP, który stanowi zasób. Plik powinien być spakowany tak, aby w katalogu głównym archiwum znalazł się plik index.html. Po wypakowaniu archiwum do dowolnego katalogu na komputerze użytkownika i uruchomieniu pliku index.html w przeglądarce, zasób powinien być w pełni funkcjonalny. Wymagania wobec zasobów w SCORM 2004 Do zasobów w formacie SCORM 2004 odnoszą się wymagania jak dla zasobów HTML 5.0. Dodatkowo tego typu zasoby powinny zawierać wszystkie pliki zdefiniowane w specyfikacji SCORM (pliki XML opisujące zasób). Całość pliku zasobu przygotowanego w tym formacie powinna być dostarczona w formie paczki zip, zgodniej ze SCORM Wymagania wobec zasobów w formie plików wideo Wszystkie zasoby w postaci plików wideo przygotowywanych jako materiał na zamówienie, powinny zostać dostarczone w dwóch wersjach: w wersji skompresowanej: o rozdzielczość minimum 360p; o format MPEG-4 oraz WebM (jako dwa osobne pliki); o maks. transmisja danych: 2,5MB/s; o liczba klatek na sekundę: 24, 25 lub 30; w wersji pozwalającej na wysokiej jakości prezentację pełnoekranową, zgodnie z poniższymi wymaganiami: o rozdzielczość 720p (1280x720), o format MPEG-4 oraz WebM (jako dwa osobne pliki); o maks. transmisja danych: 5MB/s o liczba klatek na sekundę: 24, 25 lub 30; Szczegółowa specyfikacja formatów dla plików wideo: Format Kontener Kodek wideo Kodek audio MPEG-4 (mp4) MP4 H.264 (MP) AAC

13 WebM WebM VP8 Vorbis Wszystkie pliki wideo użyte jako element innych zasobów, przeznaczone na potrzeby wyświetlania online (np. w kursach, lekcjach e-learning, ćwiczeniach) muszą zostać dostarczone w formatach kompatybilnych z wymienionymi w niniejszym dokumencie środowiskach. Podobnie jak w przypadku zdjęć, filmy nie mogą być sztucznie powiększane za pomocą programów edycyjnych. Minimalna jakość oznacza wielkość filmu (1:1, 100%), dla której odtwarzanie obrazu i dźwięku odbywa się bez widocznych zakłóceń, wad nadmiernej kompresji, interpolacji, widocznych szumów itd.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 22.04.2014.ZK.ORE_II dotyczące przygotowania i realizacji kursów e-learning w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy oprogramowania dla placówek oświaty oraz przeprowadzenia kursów specjalistycznych. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu Nowy wymiar zawodu, nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-14-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo