II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce dostawy lub świadczenia usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce dostawy lub świadczenia usług"

Transkrypt

1 Data publikacji: Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka Nr SIMIK: WND-POKL /13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr postępowania Z2/POKL/ /13 z dnia r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca I.1) I.2) I.3) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Lander s education & services Wojciech Kostecki ul. Sienkiewicza 7, Tychy NIP: , Tel: Osoba do kontaktu: Wojciech Kostecki Kierownik Projektu Fax: Adresy internetowe: Główny przedmiot lub przedmioty działalności: Edukacja Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających: Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie SEKCJA II. Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Usługa polegająca na wykonaniu i wdrożeniu aplikacji komputerowej dla nauczycieli w ramach realizacji projektu: Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce dostawy lub świadczenia usług Usługa II.1.3) Wspólny słownik zamówień (CPV): Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego, Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe, i wsparcia Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe,

2 II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1. Wykonanie i wdrożenie aplikacji komputerowej dla Nauczycieli: scenariusze zajęć z języka angielskiego 1,2,3 w okresie od dnia do r. 2. Wykonanie i wdrożenie aplikacji komputerowej dla Nauczycieli: scenariusze zajęć z nauczania wczesnoszkolnego dla klas 1,2,3 w okresie od dnia do r. 3. Aplikacja komputerowa dla Nauczycieli: scenariusze zajęć terenowych. W ramach opracowania powyższych pozycji rozumie się: wykonanie aplikacji, opracowanie graficzne, wytworzenie/wyprodukowanie oraz szkolenie z obsługi aplikacji w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę. Każdy element powinien być zaprojektowany i przygotowany w formie umożliwiającej powielanie i przygotowanie kopii przez nauczycieli i szkoły bez generowania dodatkowego kosztu. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu przeniesienie pełnych praw autorskich oraz innych niezbędnych licencji do powielania bądź przekazywania osobom trzecim lub instytucjom bez dodatkowych opłat. Wykonawca przygotuje w formie elektronicznej projekty i/lub założenia dotyczące opracowywanych materiałów oraz przekaże je Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zlecenia, zawierającego merytoryczny opis scenariuszy. Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia w ciągu 3 dni roboczych od przekazania projektów, które Wykonawca uwzględni i przedstawi poprawione projekty Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania uwag przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowane materiały po ich akceptacji przez Zamawiającego, w terminach zgodnych z przedstawionym harmonogramem. Wykonawca musi posiadać doświadczenie i zasoby niezbędne do wykonania usługi i zobowiązuje się do starannego jej wykonania z zachowaniem wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu. Wykonawca zobowiązany jest stosować przekazane przez Zamawiającego wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych. Wykonawca jest zobligowany do umieszczenia: a. informacji o współfinansowaniu, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b. logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz znaku Unii Europejskiej (UE) zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydanymi przez Instytucję Zarządzającą PO KL. c. Logotypu projektu Trampolina do sukcesu, którego wzór dostarczy Zamawiający. Wykonawca jest zobligowany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym i uzgadniania z nim treści opracowywanych scenariuszy i materiałów.

3 Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie całej usługi wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji, w tym kosztów transportu zamówionego towaru, bądź opracowania prototypów elementów obudowy dydaktycznej. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. II.3 Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania zlecenia w okresie 14 dni od dnia akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji na adres: Lander s education & services Wojciech Kostecki, ul. Sienkiewicza 7, Tychy. 2. W terminie 7 dni od Wykonania przedmiotu Umowy strony sporządzą protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2 będzie stanowił pisemne potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy. SEKCJA III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia, c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. III.2.2) Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania. 2. Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania. 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania. 4. Wykaz doświadczenia w zakresie realizacji co najmniej 3 usług, zrealizowanych w okresie ostatnich dwóch lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, za kwotę co najmniej ,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) każda, stanowiącej przedmiot zamówienia opisany w rozdz. II, opisane w Załączniku nr 4 do Zapytania. 5. Zaakceptowany i podpisany załącznik nr 5 - Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych.

4 Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przesłać na adres mailowy: pocztą tradycyjną lub osobiście do Biura Projektu. Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski, powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty należy sporządzić w sposób czytelny. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Tryb udzielania zamówienia: IV.1V1) Tryb udzielania zamówienia: zapytanie ofertowe IV.2) Kryteria oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia. 3. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy według następującego kryterium: a) Punkty za kryterium cena brutto za wykonanie zamówienia waga 50% będą obliczone wg poniższego wzoru: Najniższa cena brutto spośród badanych ofert C = x 50 pkt Cena brutto badanej oferty, gdzie: C ilość punktów w kryterium cena 1 pkt = 1 % Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku b) Punkty za kryterium doświadczenie waga 40 % będą obliczone wg poniższego wzoru: Kb K = x 40 pkt Kn gdzie: K liczba punktów w kryterium doświadczenie

5 Kb suma punktów przyznana w ramach kryterium doświadczenie badanej oferty, Kn suma punktów przyznana w ramach kryterium doświadczenie oferty posiadającej największą liczbę punktów 1 pkt= 1 % c) Punkty za kryterium negocjacje waga 10 %, przyznawane będą w ilości od 1-10% na podstawie ustnych negocjacji z oferentem. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. IV.3) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: Z2/POKL/ /13 IV.4) Termin składania ofert w postępowaniu: :00 IV.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski IV.5.1) Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia- PLN. IV.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany z ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert). IV.6.1) Proponowana forma zawarcia umowy: Umowa cywilnoprawna, umowa o współpracę. SEKCJA VI: Informacje uzupełniające: VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacja o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Projekt: Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka Nr SIMIK: WND- POKL /13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. VI.3) Informacje dodatkowe: VI.3.1) Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania podstawowe: a. oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 2), b. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

6 VI.3.2) Forma oferty: c. oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną, d. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania, a. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, b. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą, c. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. VI.3.3) Kompletna oferta musi zawierać: a. wycenę przedmiotu zamówienia wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 2), b. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3), c. wykaz doświadczenia w zakresie realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia pozyskanego w ciągu ostatnich dwóch lat (Załącznik nr 4), d. Zaakceptowany i podpisany (załącznik nr 5) - Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych. VI.3.4) Miejsce, termin i sposób złożenia oferty e. Ofertę ze wskazaniem cen brutto zamówienia, należy złożyć w wersji elektronicznej na adres osobiście lub pocztą tradycyjną wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami na adres Lander s education & services Wojciech Kostecki ul. Sienkiewicza 7, Tychy. f. Ofertę należy złożyć do dnia do godz. 13:00. Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. g. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogę ową. VI.3.5) Unieważnienie postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. VI.4) Uwagi końcowe VI.4.1) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo. VI.4.2) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepodpisania Umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

7 VI.5) Postanowienia końcowe Do zapytania ofertowego dołączono: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Załącznik nr 4 - WYKAZ DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 WYMAGANIA TECHNICZNE

8 Załącznik nr 1 Do zapytania ofertowego Nr postępowania Z2/POKL/ /13 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 1. Wykonanie aplikacji komputerowej dla Nauczycieli: scenariusze zajęć z języka angielskiego 1,2,3 w okresie od dnia do r. 2. Wykonanie aplikacji komputerowej dla Nauczycieli: scenariusze zajęć z nauczania wczesnoszkolnego dla klas 1,2,3 w okresie od dnia do r. 3. Aplikacja komputerowa dla Nauczycieli: scenariusze zajęć terenowych. W ramach opracowania powyższych pozycji rozumie się: wykonanie aplikacji, opracowanie graficzne, wytworzenie/wyprodukowanie oraz szkolenie z obsługi aplikacji w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę. Każdy element powinien być zaprojektowany i przygotowany w formie umożliwiającej powielanie i przygotowanie kopii przez nauczycieli i szkoły bez generowania dodatkowego kosztu. Główne założenia aplikacji: - aplikacja bez limitu stron statycznych definiowanych poprzez system CMS + system newsów, - dynamiczny formularz wyceny, - formularz składania zamówienia, - formularz rejestracji, - formularze kontaktowe - formularz edycji własnego profilu - Integracja strony WWW z API systemu CRM do obsługi klienta w zakresie: Sprawdzanie statusu przesyłki Dostęp do danych użytkownika mój profil Dostęp do zamówień wraz ze statusami Składania zamówienia - strona spełnia zasady Mobile First i skalowalna jest do urządzeń mobilnych - system CMS umożliwia zarządzanie odsłonami bannera na stronie głównej - strona dostosowana do założeń SEO - całość zbudowana w oparciu o CMS Symphony - opracowanie architektury informacji na stronie (mapa strony). - pełna samodzielna rozbudowa strony. - stworzenie projektu strony w oparciu o zebrane materiały. - wykonanie serwisu WWW na bazie języków XHTML, joomla, CSS, PHP, JavaScript, jquery.

9 - optymalizacja grafiki na potrzeby Internetu. Stworzenie Systemu Zarządzania Treścią z pełna funkcjonalnością: - zarządzanie struktura serwisu (opis kategorii/stron META-tagi itp.), - artykuły z możliwością ich konstrukcji (pola tekstowe, załaczniki, galerie, obrazy), - zarządzanie zadaniami / wydarzeniami - menadżer plików (w większości przypadków pliki są związane z artykułami i są ich integralna częścią (galerie, załączniki)) - zabezpieczenie bazy danych przed atakami typu SQL Injection oraz Cross-Scripting Wsparcie techniczne oraz opieka nad strona w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy.

10 Załącznik nr 2 Do zapytania ofertowego Nr postępowania Z2/POKL/ /13 FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy: osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię i nazwisko, stanowisko):... Nr tel:... Fax:. . REGON:... NIP: Do: LANDER S EDUCATION & SERVICES Wojciech Kostecki Nr postępowania: Z2/POKL/ /13 z dnia r. Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie usług w ramach projektu " Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka Nr SIMIK: WND-POKL /13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oferujemy wykonanie zamówienia. Składamy ofertę na realizację zamówienia NR:.. Łączny koszt brutto realizacji zamówienia wynosi:. kwota.. słownie. Dane teleadresowe Wykonawcy

11 . Dane teleadresowe Wykonawcy,dnia Oświadczam, że: - zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, - w razie wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część ofert są: Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

12 Załącznik nr 3 Do zapytania ofertowego Nr postępowania Z2/POKL/ /13. Dane teleadresowe Wykonawcy,dnia Dotyczy zapytania ofertowego nr Z1/POKL/ /13 z dnia. w ramach projektu pt. " Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka Nr SIMIK: WND- POKL /13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany(a).. oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

13 * Niepotrzebne skreślić Załącznik nr 4 Do zapytania ofertowego Nr postępowania Z2/POKL/ /13. Dane teleadresowe Wykonawcy,dnia Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/POKL/ /13 z dnia. W ramach projektu pt. " Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka Nr SIMIK: WND- POKL /13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WYKAZ DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cena netto w tym Cena L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia w PLN VAT w PLN = brutto Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

14 Załącznik nr 5 Do zapytania ofertowego Nr postępowania Z2/POKL/ /13 OGÓLNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA WYKONAWCÓW ZASOBÓW Niniejszy dokument opisuje wymagania funkcjonalne, techniczne dla opracowania i wykonania materiałów elektronicznych (zasobów edukacyjnych). Zasoby edukacyjne w niniejszym dokumencie rozumiane są szeroko i obejmują zarówno kursy, czy lekcje e-learningowe, jak i wszelkiego rodzaju materiały interaktywne, samouczki, filmy edukacyjne, pliki graficzne, pliki dźwiękowe, dokumenty itd. Dla uproszczenia, przy określaniu poniższych warunków przyjęto następującą charakterystykę zasobów: 1) zasoby to wszelkie przydatne w procesie edukacyjnym materiały zapisane w postaci cyfrowej (w formatach zgodnych z wymaganiami zawartymi w dalszej części dokumentu), które można udostępniać nauczycielom i uczniom, do pobrania offline lub uruchomienia online, 2) zasoby mogą mieć postać pojedynczego pliku lub zestawu plików (skala stopnia agregacji zaczyna się od pojedynczego pliku, a kończy na kursie e-learning), Przez zasoby multimedialne, w szczególności rozumiane są: a) Prezentacja multimedialna b) Arkusz kalkulacyjny c) Fotografie i ilustracje (w tym mapy, schematy itd.) d) Muzyka i nagrania dźwiękowe e) Nagranie dźwiękowe lektorskie f) Kurs e-learningowy (e-lekcja) w formacie SCORM g) Film h) Animacja wektorowa lub 3D z oprawą dźwiękową i) Prezentacja obsługi programu komputerowego (animacja/screencast) krok po kroku. j) Interaktywne widgety, zadania i aplikacje, specjalistyczne obiekty multimedialne lub oprogramowanie. Minimalne wymagania techniczne dla zasobów edukacyjnych przeznaczonych do uruchamiania za pomocą przeglądarek internetowych w trybie online: 1. Zasoby edukacyjne przeznaczone do uruchamiania w trybie online muszą być prawidłowo odtwarzane i obsługiwane w pełnym zakresie funkcjonalnym za pomocą standardowych przeglądarek internetowych, zarówno na komputerach osobistych (Windows, Mac, Linux), jak i tabletach z systemem Android i ios, bez konieczności instalowania na nich dodatkowego oprogramowania (wtyczek, środowisk uruchomieniowych, kodeków). 2. Dostawca zasobów edukacyjnych musi zapewnić kompatybilność z każdym z poniższych środowisk (system operacyjny/przeglądarka): Windows 7, Windows Vista, Windows XP, platforma Linux, Mac OS X (10.5+), ios 4+, Android 3.0+, Safari 5+, Opera 10.5+, IE9+, Chrome 22+,

15 Firefox Sformułowanie kompatybilność dla zasobów edukacyjnych przeznaczonych do uruchamiania online obejmuje dostosowanie ich do charakterystycznych właściwości wymienionych urządzeń np.: mniejsza rozdzielczość ekranu, czy interface dotykowy. 4. Zasoby edukacyjne wymagające interakcji z użytkownikiem muszą zostać dostosowane do obsługi za pomocą interfejsu dostępnego na danym urządzeniu. 5. Zasoby edukacyjne muszą być dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami sprawności, w tym niedowidzących i niedosłyszących, zgodnie z przyjętymi normami w tym zakresie. Zasoby w formacie *.html (kursy, lekcje, materiały interaktywne, animacje) muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami grupy Web Accessibility Initiative (WAI) dotyczącymi projektowania stron internetowych. Zgodnie ze standardami dokumentu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), opublikowanego przez WAI, dostępnego pod adresem W szczególności należy zapewnić: a. kompatybilność zasobów edukacyjnych z najczęściej wykorzystywanym przez osoby niepełnosprawne oprogramowaniem np.: NonVisual Desktop Access, Web Reader; b. równoważne odpowiedniki funkcji i treści materiałów audiowizualnych, np. tekstowe odpowiedniki wszystkich nietekstowych materiałów; c. poprawnie utworzone arkusze stylu i znaczniki, np. przez stosowanie relatywnych znaczników stylu, zamiast absolutnych; d. przekształcające się tabele (tabelom o skomplikowanej strukturze należy zadać znaczniki połączeń pól danych i nagłówków); e. kontrolę treści dynamicznych poprzez umożliwienie zatrzymywania, cofania i przewijania odtwarzania (a także możliwość ich zatrzymania poprzez skrypty wykonywane po stronie przeglądarki); f. bezpośredni dostęp do interfejsu użytkownika, niezależnie od wersji oprogramowania czy wtyczek wykorzystywanych przez użytkownika; g. jasny mechanizm nawigacyjny, dostępny również w sytuacji wyłączenia arkusza stylu lub wtyczek; h. nawigację zarówno za pomocą myszy, klawiatury, jak i ekranu dotykowego; Minimalne wymagania techniczne dla zasobów w postaci plików do pobrania (offline) 1. Zasoby audio-wizualne przeznaczone do pobrania i wykorzystania offline muszą być prawidłowo odtwarzane i obsługiwane w pełnym zakresie funkcjonalnym za pomocą standardowych narzędzi dostępnych w wymienionych w niniejszym dokumencie środowiskach, bez konieczności instalowania na nich dodatkowego oprogramowania (wtyczek, środowisk uruchomieniowych, kodeków). 2. Zasoby w postaci dokumentów tekstowych, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych muszą być prawidłowo obsługiwane przez następujące aplikacje biurowe: Microsoft Office od wersji 2003, LibreOffice (zalecana ostatnia wersja) dla Windows i Linux, Najnowsza wersja pakietu iworks, odpowiednio dla typu pliku: Pages (dokumenty), Numbers (arkusze kalkulacyjne) lub Keynote (prezentacje) dla Mac, usługi Google Docs. Sposób katalogowania zasobów: 1. Każdy pojedynczy zasób (np. pojedynczy plik wideo, pojedynczy dokument tekstowy, aplikacja/gra multimedialna w całości zgrana do jednego podfolderu) musi być zapisany w osobnym folderze, który w nazwie wpisany będzie miał unikalny identyfikator. 2. Nazwy plików składowych zasobu muszą zawierać w swojej nazwie numer identyfikatora zasobu do którego należą 3. Nazwy plików dostarczonych w ramach zasobu nie mogą zawierać znaków specjalnych oraz polskich i zagranicznych znaków diakrytycznych. Dozwolonymi znakami specjalnymi są: _ (Znak podkreślenia), - "(minus),. (kropka). 4. Dodatkowo dla każdego zasobu musi zostać dostarczony unikalny plik graficzny w formacie JPEG, który

16 będzie stanowił miniaturę obrazującą zasób. Wymagana szerokość obrazu to 190px Tabela zalecanych i dopuszczalnych formatów plików Typ zasobu Zalecane Dopuszczalne Dokument (do pobrania)1 Dokument tekstowy (w trybie online) *.doc,*.odt *.html (Dokumenty tekstowe w formacie html muszą zawierać tekst sformatowany jedynie podstawowymi tagami html (h1, h2, p, table, ul, li). Definicja stylu CSS oraz wszystkie elementy graficzne powinny być zawarte w treści dokumentu.) *.rtf *.pdf (bez zabezpieczenia przed drukowaniem i kopiowaniem) Prezentacja (do pobrania) Arkusz kalkulacyjny (do pobrania) Plik wideo (do pobrania Plik wideo (w trybie online) Plik dźwiękowy (do pobrania) Plik dźwiękowy (w trybie online np.: w lekcji, prezentacji, stronie www itp.) Obrazy (do pobrania) *.pps i *.odp *.xls i *.ods Specyfikacja wymagań znajduje się pod tabelą Specyfikacja wymagań znajduje się pod tabelą *.mp3 Stereo, minimum 128 kb/s (dla stałej przepływowości lub średnia dla zmiennej przepływowość Formaty i technologie gwarantujące kompatybilność z wymienionymi w niniejszym dokumencie przeglądarkami internetowymi JPEG lub PNG Minimalne wymagania opisane pod *.pdf (bez zabezpieczenia przed drukowaniem i kopiowaniem) *.wav (PCM) stereo

17 tabelą Obrazy (w trybie online) Obraz wektorowy (online i do pobrania) Animacja (online i do pobrania) JPEG lub PNG Minimalne wymagania opisane pod tabelą SVG HMTL 5.0 animacje zapisane jako elementy html canvas animowane z wykorzystaniem skryptów JavaScript. Szczegóły przygotowania tego typu zasobu opisane są pod tabelą Prezentacja internetowa (online) Lekcja e-learning, kurs e- learming SMIL 3.0 HTML 5.0 Szczegóły przygotowania tego typu zasobu znajdują się rozdziale poniżej SCORM 2004 Szczegóły przygotowania tego typu zasobu znajdują się rozdziale poniżej Wymagania techniczne wobec rastrowych plików graficznych (bitmap) do pobrania Minimalne wymagania wobec plików przeznaczonych do prezentacji ekranowej (nie dotyczy grafik stanowiących elementy funkcjonalne stron i kursów tj.: przyciski, nawigacja, elementy dekoracyjne, logotypy itd.) to: 1. szerokość minimum 1600 px dla plików do pobrania, 2. szerokość minimum 1024 px dla plików do wyświetlania online, które stanowią powiększenie istotnej dla treści zasobu grafiki, również dla grafiki stanowiącej część składową innego zasobu (np. prezentacji Power Point), 3. głębia minimum 24bit, 4. rozmiar maks. 2mb dla plików do pobrania i 800kb dla plików do wyświetlania online (np. w lekcji e-learning, kursie, ćwiczeniu interaktywnym), przy czym zalecany rozmiar to maksymalnie 300kb, 5. dopuszczalna jest tylko taka kompresja pliku, która nie wpływa w widoczny sposób na jakość fotografii podczas prezentacji na ekranach dopuszczalne są jedynie niezauważalnie małe artefakty dla powiększenia 1:1 (100%) lub pierwsze oznaki artefaktów małej skali na granicach obiektów w powiększeniu 2:1 (200%),

18 całkowicie niedopuszczalne są widoczne straty rozciągłości tonalnej, artefakty na krawędziach obiektów, efekty blokowe, 6. obrazy nie mogą być interpolowane, sztucznie powiększane za pomocą programu graficznego, 7. niedopuszczalne są zauważalne nieostrości głównego obiektu na zdjęciu, nie będące wynikiem zamierzonego zabiegu artystycznego (zaplanowana głębia ostrości, efekt poruszenia itd.), wynikające z błędów w wykonaniu, obróbce fotografii lub wynikające z faktu, że obraz był reprodukowany (skanowany) ze źródła o niskiej jakości, 8. niedopuszczalne są widoczne efekty przepalenia białe powierzchnie w najjaśniejszych partiach obrazu pozbawione informacji o kolorze (RGB = 255,255,255), 9. niedopuszczalne są zbyt mocne wyostrzenie, objawiające się efektem perlenia już przy powiększeniu 100%. UWAGA: Niedopuszczalne jest dostarczanie zdjęć stanowiących główną treść danego zasobu w formie obrazów zaczytanych do plików innych formatów (np.: w plikach *.doc, *.pdf, *.pps). Wymagania wobec zasobów w HTML 5.0 Zasoby przygotowane, jako HTML 5.0 (nie dotyczy scenariuszy lekcji w formacie HTML), powinny zawierać plik uruchomieniowy w postaci dokumentu html o nazwie index.html. Jeśli plik uruchomieniowy wymaga do działania zewnętrznych plików (obrazki, pliki skryptów JavaScript CSS itp.) cały element powinien zostać spakowany do postaci pliku ZIP, który stanowi zasób. Plik powinien być spakowany tak, aby w katalogu głównym archiwum znalazł się plik index.html. Po wypakowaniu archiwum do dowolnego katalogu na komputerze użytkownika i uruchomieniu pliku index.html w przeglądarce, zasób powinien być w pełni funkcjonalny. Wymagania wobec zasobów w SCORM 2004 Do zasobów w formacie SCORM 2004 odnoszą się wymagania jak dla zasobów HTML 5.0. Dodatkowo tego typu zasoby powinny zawierać wszystkie pliki zdefiniowane w specyfikacji SCORM (pliki XML opisujące zasób). Całość pliku zasobu przygotowanego w tym formacie powinna być dostarczona w formie paczki zip, zgodniej ze SCORM Wymagania wobec zasobów w formie plików wideo Wszystkie zasoby w postaci plików wideo przygotowywanych jako materiał na zamówienie, powinny zostać dostarczone w dwóch wersjach: w wersji skompresowanej: o rozdzielczość minimum 360p; o format MPEG-4 oraz WebM (jako dwa osobne pliki); o maks. transmisja danych: 2,5MB/s; o liczba klatek na sekundę: 24, 25 lub 30; w wersji pozwalającej na wysokiej jakości prezentację pełnoekranową, zgodnie z poniższymi wymaganiami: o rozdzielczość 720p (1280x720), o format MPEG-4 oraz WebM (jako dwa osobne pliki); o maks. transmisja danych: 5MB/s o liczba klatek na sekundę: 24, 25 lub 30; Szczegółowa specyfikacja formatów dla plików wideo: Format : MPEG-4 (mp4), WebM

19 Kontener : MP4, WebM, Kodek wideo: H.264 (MP), VP8 Kodek audio: AAC, Vorbis Wszystkie pliki wideo użyte jako element innych zasobów, przeznaczone na potrzeby wyświetlania online (np. w kursach, lekcjach e-learning, ćwiczeniach) muszą zostać dostarczone w formatach kompatybilnych z wymienionymi w niniejszym dokumencie środowiskach. Podobnie jak w przypadku zdjęć, filmy nie mogą być sztucznie powiększane za pomocą programów edycyjnych. Minimalna jakość oznacza wielkość filmu (1:1, 100%), dla której odtwarzanie obrazu i dźwięku odbywa się bez widocznych zakłóceń, wad nadmiernej kompresji, interpolacji, widocznych szumów itd Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca Data publikacji: 30.06.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej 14 000 euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych.

Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych. Wrzesień 2013 Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych. Spis treści Wprowadzenie 3 Minimalne wymagania techniczne dla zasobów edukacyjnych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ...

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ... Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r.... ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych dla Portalu Scholaris.

Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych dla Portalu Scholaris. Warszawa, marzec 2014 r. Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych dla Portalu Scholaris. Spis treści Wprowadzenie 3 Minimalne wymagania techniczne dla zasobów

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 7/POKL/01.03.06-00-074/04/2014 z dnia 29.04.2014 r.

Nr postępowania 7/POKL/01.03.06-00-074/04/2014 z dnia 29.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi o wartości poniżej 14 000 euro netto, polegającej na opracowaniu, produkcji i postprodukcji serii 4 filmów promocyjnych nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ich wysyłka do 2 tys. placówek według bazy adresów Zamawiającego,

ZAPYTANIE OFERTOWE. ich wysyłka do 2 tys. placówek według bazy adresów Zamawiającego, ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami do zamówienia o wartości powyżej kwoty 14 tys. EURO netto, w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności, polegającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KUOD/2012 Warszawa, 12.12.2012 r. Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: CRZP/369/009/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2014/OWES na usługi opracowania strategii rozwoju oraz szkoleniowo - doradcze w zakresie poszukiwania i testowania długotrwałych źródeł finansowania OWES W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Kielce, dnia 14.02.2013 r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Prowadzący postępowanie;

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243783-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WSB/JAK/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WSB/JAK/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31 A 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WSB/JAK/2014 dot. opracowania, dostawy i wdrożenia dwóch modułów systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Opis Warunków Zamówienia

Opis Warunków Zamówienia Opis Warunków Zamówienia do zapytania ofertowego na zadanie pn.: syng. PR.271.2.2013 Realizacja kampanii promocyjnej w ramach projektu Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Specjalista w tworzeniu stron internetowych z wykorzystaniem metody EyeTracking w ramach projektu pt. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Warszawa, dnia 20.10.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2012-05-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_4.1.1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_4.1.1/2015 Warszawa, dn. 10.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_4.1.1/2015 Dotyczące zamówienia usługi w zakresie: - kampania prasowa upowszechniająca produkt, - kampania internetowa upowszechniająca produkt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI SERWISU BIEŻĄCEGO I DOSTOSOWAWCZEGO PORTALU POLSKIEJ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI SERWISU BIEŻĄCEGO I DOSTOSOWAWCZEGO PORTALU POLSKIEJ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ Znak sprawy: AZP 2611-55/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI SERWISU BIEŻĄCEGO I DOSTOSOWAWCZEGO PORTALU POLSKIEJ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo