ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2"

Transkrypt

1 Lublin, r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP , KRS , ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku z realizacją projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - obejmującego swoim zakresem m.in. przeprowadzenie szkoleń Vocational Competetnce Certificate (VCC) - wyodrębnionych jako 5 części zamówienia - z zakresu informatycznego SYNTEA Spółka Akcyjna poszukuje wykonawców zdolnych do realizacji w/w usług oraz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej realizacji usługi szkoleniowej wg. poniższej specyfikacji: Tabela 1: Opis przedmiotu zamówienia: Numer części zamówienia Część nr 1. Część nr 2. Część nr 3. Część nr 4. Część nr 5. Opis/Nazwa szkolenia Dodatkowe zajęcia zawodowe XII 2013-VI 2015 Realizacja kursu Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D opartego o certyfikację w standardzie VCC, w wymiarze łącznym 180 godzin zajęć dla 29 osób tj.: 3 grup liczących nie więcej niż 10 osób, w wymiarze po 60 godzin dla każdej z grup. Realizacja kursu Projektowanie stron internetowych opartego o certyfikację w standardzie VCC, w wymiarze łącznym 258 godzin zajęć dla 29 osób tj.: 3 grup liczących nie więcej niż 10 osób, w wymiarze po 86 godzin dla każdej z grup. Realizacja kursu Projektowanie stron internetowych opartego o certyfikacje w standardzie VCC, w wymiarze łącznym 344 godzin zajęć dla 36 osób tj.: 4 grup liczących nie więcej niż 10 osób, w wymiarze po 86 godzin dla każdej z grup. Realizacja kursu Grafika komputerowa opartego o certyfikację w standardzie VCC, w wymiarze łącznym 336 godzin zajęć dla 38 osób tj.: 4 grup liczących nie więcej niż 10 osób, w wymiarze po 84 godzin dla każdej z grup. Realizacja kursu Administrowanie sieciami komputerowymi opartego o certyfikacje w standardzie VCC, w wymiarze łącznym180 godzin zajęć dla 15 osób tj.: 2 grup liczących nie więcej niż 10 osób, w wymiarze po 90 godzin dla każdej z grup. Uwaga: 1 h szkolenia oznacza 1 godz. lekcyjną, tj. 45 min Wybór Wykonawcy będzie dokonany zgodnie z procedurą Zasady konkurencyjności określonej w Sekcji Podsekcja 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL / NSRO Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r. bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

2 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Obowiązki Wykonawcy: 1. realizacja zajęć zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę szczegółowym programem szkolenia oraz zgodnie ze standardami Vocational Competence Certificate (VCC) 2. dokumentowanie zajęć (dzienniki, listy obecności uczestników i inne dokumenty niezbędne do prawidłowej dokumentacji realizacji projektu na wzorach przekazanych przez Zamawiającego/ Koordynatora projektu) 3. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować harmonogram zajęć do ustalonego w szkołach, w których prowadzone będą szkolenia, planu zajęć. 4. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym i w oparciu o przekazane przez niego materiały będzie realizował działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, polegające na m.in.: oznaczeniu pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia plakatami z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z logo POKL i UE); umieszczaniu logo i nazwy projektu, logo POKL i UE oraz informacji o współfinansowaniu projektu z EFS na dokumentach takich jak: korespondencja dotycząca projektu, materiały dydaktyczne, listy obecności, ankiety ewaluacyjne itp. Część nr 1 Przeprowadzenie zajęć VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności dostosowania aplikacji komputerowych do własnych potrzeb i wymagań czy tworzenia kompletnego rysunku technicznego na płaszczyźnie i w przestrzeni. Uczestnicy powinni zwiększyć efektywność pracy poprzez znajomość technik zaawansowanych 2D i 3D. Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej oraz warsztatowej. - Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej - Tworzenie Obiektów - Edycja obiektami - Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie - Rysowanie bryłowe (acis) - Oglądanie rysunku w przestrzeni - Animowanie nawigacji - Rysowanie precyzyjne 3D - Wydruk Część nr 2 Przeprowadzenie zajęć VCC Projektowanie stron internetowych dla 3 grup - zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, właściwościami dokumentu (X) HTML, zawierającego kod strony internetowej, sposobami walidacji i korekty dokumentów oraz możliwościami publikacji witryny w sieci internetowej - wykorzystanie gotowych szablonów graficznych, uproszczenia tworzenia oraz obsługi strony WWW poprzez stosowanie kaskadowych arkuszy stylów (CSS) -elementy dynamicznego modyfikowania strony internetowej przy wykorzystaniu języka javascript - promocja z użyciem narzędzi internetowych

3 Część nr 3 Przeprowadzenie zajęć VCC Projektowanie stron internetowych dla 4 grup - zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, właściwościami dokumentu (X) HTML, zawierającego kod strony internetowej, sposobami walidacji i korekty dokumentów oraz możliwościami publikacji witryny w sieci internetowej - wykorzystanie gotowych szablonów graficznych, uproszczenia tworzenia oraz obsługi strony WWW poprzez stosowanie kaskadowych arkuszy stylów (CSS) -elementy dynamicznego modyfikowania strony internetowej przy wykorzystaniu języka javascript - promocja z użyciem narzędzi internetowych Część nr 4 Przeprowadzenie zajęć VCC Grafika komputerowa Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy, która predysponuje do sprawnego i efektywnego wykorzystywania tajników modyfikacji i twórczej działalności w obrębie grafiki wektorowej i rastrowej. Wykonawca powinien zrealizować program szkolenia zgodny z procedurą certyfikacji VCC, w tym nast. - obsługa programów związanych z grafiką rastową i wektorową - pojęcia i techniki pracy związane z grafiką wektorową i rastową - modyfikacja obrazów i obiektów grafiki rastowej i wektorowej - elementy z zakresu organizacji czasu pracy, kontaktów interpersonalnych oraz technik e-marketingu Część nr 5 Przeprowadzenie zajęć VCC Administrowanie sieciami komputerowymi - podstawy sieci informatycznych - protokoły sieciowe - protokoły routingu - budowa i tworzenie sieci w małych i dużych przedsiębiorstwach W ramach usługi wykonawca przeprowadzi szkolenia z w/w zakresu na terenie woj. śląskiego, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zleceniodawcę w okresie od do r. Zleceniodawca poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie realizacji danego szkolenia na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia, w zależności od harmonogramu zajęć wynikającego z przeprowadzonej przez Zleceniodawcę rekrutacji uczestników szkoleń. 2) Termin realizacji zamówienia: Od podpisania umowy do r. 3) Przedmiot zamówienia wg. CPV: Usługi szkolenia komputerowego, Kursy komputerowe Usługi szkoleniowe

4 4) Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy (dotyczy wszystkich części zamówienia): a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadzili minimum 50 godzin szkoleniowych z tematyki objętej przedmiotem zamówienia (w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać doświadczenie w realizacji szkoleń dla każdej części osobno, zgodnie z powyższymi wymaganiami), b) posiadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć Vocational Competetnce Certificate (VCC) - osoba prowadząca zajęcia musi posiadać kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć w standardzie VCC z zakresu objętego daną częścią zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, d) nie są powiązani z SYNTEA Spółka Akcyjna osobowo lub kapitałowo. (Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między SYNTEA Spółka Akcyjna lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu SYNTEA Spółka Akcyjna lub osobami wykonującymi w imieniu SYNTEA Spółka Akcyjna czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 5) Informacje dodatkowe a) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, tj. zakładających inny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania usługi/zakupu/dostawy. c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty w sposób nieznaczny przekracza kwotę, którą dysponuje Zamawiający na sfinansowanie planowanego zamówienia. d) Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia Wykonawcy o którym mowa w pkt 4)a 6) Oferta musi zawierać informacje na temat: 1) oferowanej ceny brutto realizacji całości usługi w danej części zamówienia zgodnie ze sposobem określonym w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, 2) oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunki posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia 3) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z SYNTEA Spółka Akcyjna. Zachęcamy do skorzystania z załączonego Formularza oferty. 7) Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

5 Joanna Lonkwic Koordynator projektu tel. (81) , fax (81) , 8) Miejsce i termin składania ofert Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy należy przesłać w formie pisemnej na adres: SYNTEA Spółka Akcyjna, Lublin, ul. Wojciechowska 9a (III p.) lub w wersji elektronicznej (tj. skan podpisanej oferty) na adres lub fax em na numer (81) z dopiskiem: Oferta dot. projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe zapytanie ofertowe nr 2 w terminie do dnia 29 stycznia 2014 do godz Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej SYNTEA SA niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy. 9) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów i sposobu przyznawania punktacji. Informacje przedstawione w ofercie analizowane będą w oparciu następujące kryteria oceny ofert: Lp. Kryterium Liczba punktów (waga) 1. Kryterium 1: Cena za realizację 1 godziny zajęć w danej części 100 % SUMA 100 % Ad. 1: Sposób obliczania punktów w ramach kryterium 1: P C = (C ON / C OB ) x 100 pkt gdzie C ON wartość wykonania usługi oferty z najniższą wartością wykonania usługi za 1 godzinę zajęć spośród ocenianych ofert C OB - Wartość wykonania usługi oferty badanej PC liczba punktów w ramach kryterium 1 cena za realizację 1 godziny zajęć Wykonawca, który przedstawi ofertę i uzyska najkorzystniejszy bilans w/w informacji w poszczególnych kryteriach i uzyska największą liczbę punktów wg wzoru P C zostanie zaproszony do zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

6 Załącznik nr 1 do Zapytania. (nazwa / pieczęć Oferenta) Do Zamawiającego: SYNTEA Spółka Akcyjna Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP , KRS , OFERTA W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące przeprowadzenia szkoleń informatycznych z zakresu Vocational Competetnce Certificate (VCC) w ramach projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego z dnia r. w imieniu Wykonawcy:. (dane Oferenta / pieczęć firmowa) oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu za kwotę: w części nr 1:.. zł/brutto za realizację 1 godziny zajęć, w części nr 2:.. zł/brutto za realizację 1 godziny zajęć,, w części nr 3:.. zł/brutto za realizację 1 godziny zajęć, w części nr 4:.. zł/brutto za realizację 1 godziny zajęć, W części nr 5:.. zł/brutto za realizację 1 godziny zajęć,

7 oświadczam, że: a) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziłem/łam minimum 50 godzin szkoleniowych z tematyki objętej przedmiotem zamówienia, w zakresie części na którą/e składana jest oferta. b) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia c) jestem zdolny do wykonania usługi w okresie trwania projektu tj. podpisania umowy do r., d) nie jestem powiązany/a z SYNTEA Spółka Akcyjna osobowo lub kapitałowo (miejscowość, data) (podpis / pieczęć )

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo