Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)"

Transkrypt

1 Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/ Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna Lublin ( część opisowa ) Lublin, r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Szanowni Państwo, W ramach projektu EKO kwalifikacje! nr WND-POKL /13 Vivid Consulting Sp. z o. o. na terenie całej Polski planuje zrealizowanie Analizy potrzeb przedsiębiorstw. W związku z powyższym, poszukujemy Specjalisty ds. analizy potrzeb przedsiębiorstw. Szczegółowy opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb dla łącznie 16 (słownie: szesnastu) przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przez Specjalistę ds. analizy potrzeb przedsiębiorstw. Wymiar spotkań łącznie 64 (słownie: sześćdziesiąt cztery) godziny zegarowe; 4 godziny zegarowe/przedsiębiorstwo x 16 przedsiębiorstw. Planowany okres realizacji Analizy potrzeb przedsiębiorstw - od maja 2015 r. do czerwca 2015 r. Zamawiający zastrzega, iż harmonogram realizowanej analizy może ulec zmianie w celu dostosowania do potrzeb Uczestników Projektu. Spotkania w ramach Analizy potrzeb przedsiębiorstw będą indywidualnie ustalane z przedsiębiorcami i odbywać się będą w siedzibie przedsiębiorcy. W ramach Analizy potrzeb przedsiębiorstw zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb mająca na celu zidentyfikowanie w każdym przedsiębiorstwie objętym wsparciem obszarów, w których należy przeprowadzić działania proekologiczne, a jej elementem jest również określenie luk kompetencyjnych i tematyki szkoleniowej niezbędnych do przeprowadzenia tych działań. Analiza prowadzona będzie w oparciu o ankiety oraz indywidualne rozmowy, co przyczyni się do racjonalnego rozplanowania udzielenia wsparcia. Na podstawie przeprowadzonej Analizy potrzeb przedsiębiorstw powstanie 16 raportów z dokonanej analizy (1 raport/przedsiębiorstwo) w oparciu, o które zostaną dostosowane programy szkoleń oraz obszary doradztwa w ramach projektu. W związku z prowadzoną Analizą potrzeb przedsiębiorstw poszukujemy specjalisty gotowego zrealizować wskazaną analizę (kod CPV Usługi szkoleniowe). Od specjalisty wymagamy w szczególności: a) Przeprowadzenia Analizy potrzeb przedsiębiorstw w ramach projektu EKO kwalifikacje! zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;

2 b) Posiadania praktycznego doświadczenia w prowadzeniu analizy potrzeb będącej przedmiotem zapytania; c) Przygotowania ankiet, w oparciu których prowadzona będzie analiza; d) Przygotowania rekomendacji (w postaci raportu dla każdego przedsiębiorstwa) udzielenia wsparcia obejmującej zidentyfikowane potrzeby wprowadzenia rozwiązań proekologicznych, luk kompetencyjnych u pracowników oraz tematyki szkoleń; e) Prowadzenia dokumentacji analizy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego; f) Przekazywania w formie telefonicznej lub , niezwłocznie informacji o podjętych działaniach w ramach spotkań z przedsiębiorcami, a w szczególności o ewentualnych trudnościach lub propozycjach zmian w harmonogramie; g) Przesłania dokumentów potwierdzających przeprowadzenie spotkań w terminach uzgodnionych z Zamawiającym; h) Wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem analizy, w tym: A. rozprowadzania wśród uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, B. zbierania od uczestników dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczenia i oświadczenia), C. oznaczenia sal oraz budynków, w których będzie prowadzona analiza zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, D. oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 240 godzin miesięcznie). W związku z tym informujemy o możliwości złożenia oferty. I. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 1. Warunki udziału w postępowaniu: Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki: A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. B. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: -uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; -posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;

3 -pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; -pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona p. Monika Mazur, tel , fax Siedziba Zamawiającego: Vivid Consulting Sp. z o. o., ul. Plac Solny 14/3, Wrocław. 3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. części opisowej oraz części ofertowej ) w formie pisemnej do Biura Projektu, faksem lub elektronicznie. 4. Oferta musi być złożona do dnia r. do godziny Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Nieodłączny element dokumentu stanowi część ofertowa. 8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty. 10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty oferty III. KRYTERIA OCENY OFERT Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów (w tym braku powiązań osobowych i kapitałowych), przy wyborze oferty będziemy się kierować kryterium 100% cena. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami (w tym kosztami podatkowymi i ubezpieczeniowymi leżącymi po stronie Zamawiającego związanymi z zawarciem umowy zlecenie). Punkty przyznawane za kryterium 100% cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (C min : C 0 ) x 100 gdzie: C liczba punktów przyznana danej ofercie, C min najniższa cena spośród ważnych ofert,

4 C 0 cena obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. Po zakończeniu procedury oceny ofert Zamawiający wysyła informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. IV. POZOSTAŁE POSTAWNOWIENIA 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 2. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część zadania 1 Analiza potrzeb przedsiębiorstw. 3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. 6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 7. W przypadku uchylania się przez wybranego Wykonawcę od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisana umowy z następnym w kolejności Oferentem. 8. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 10. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy: a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 240 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie; b) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem; c) Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności; d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy; e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; f) Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

5 ( część ofertowa ) OFERTA Dane oferenta Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie Analizy potrzeb dla 16 przedsiębiorstw. Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) za całość Analizy potrzeb przedsiębiorstw dla 16 (słownie: szesnastu) przedsiębiorstw z sektora MMŚP wynosi:... PLN (słownie: złotych) Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) za usługę analizy dla jednego przedsiębiorstwa wynosi:... PLN (słownie: złotych) 1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczamy jednocześnie, iż: a) W pełni akceptujemy oraz spełniamy wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; b) Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie). e) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. f) Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 2. Zobowiązujemy się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 240 godzin miesięcznie). 3. Deklarujemy nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. 4. Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informujemy, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą... Miejscowość i data.... Podpis i pieczęcie oferenta

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 10.04.2014 r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo